La funcția de director al Școlii de Arte poate candida persoana care întrunește   cumulativ următoarele condiții:deține cetățenia Republicii Moldova;are studii superioare universitare;are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;cunoaște limba română;este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;nu are antecedente penale;nu a fost concediată în ultimii ani în baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din CM.

    Candidaţii pentru ocuparea funcţiei  de director ai instituției de  învățămînt  prezintă  în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte obligatorii:

  • Cererea de participare la concurs (model specificat în anexa nr.1 la  Regulament);Copia actului de identitate;Copia (copiile) actului(actelor) de studii; Copia  carnetului de muncă; Curriculum vitae (model specificat în anexa nr.2 la Regulament);Certificatul medical eliberat de medicul de familie, psihiatru şi medical narcolog;Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

              Concursul se va desfășura în 4 etape:                                       

         1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (Serviciul Cultură şi Turism Cantemir); 2) evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul, Instrucţiunea cu privire la evaluarea candidaţilor la funcţia de director al instituţiei de învăţământ general şi profesional tehnic aprobată prin Ordinul nr.409 din 23.04.2020 a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial nr.107 din 24.04.2020); etapa a doua se va petrece la CTICE – Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, sediu: or.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.1); 3) evaluarea curriculum vitae (Serviciul Cultură şi Turism Cantemir);          4) interviul (Serviciul Cultură şi Turism Cantemir).

 Materialele de pregătire pentru testarea directorilor (resurse) le găsiţi pe adresa:

www.ctice.gov.md.Dosarele  vor fi  depuse: Serviciul Cultură şi Turism Cantemir, str. Trandafirilor 2, etajul I, tel- 0273 2 26 48, e-mail:cultura.cantemir@gmail.com

Imprimare