Biblioteca publică

Biblioteca publică este instituția care desfăşoară o largă activitate de promovare a cărţii şi a scriitorilor și are menirea  de a servi intereselor de informare, studiu, educaţie, lectură si recreere, oferind acces liber, gratuit la informație, lectură si tehnologii informaționale în vederea realizării obiectivului principal de satisfacere a nevoilor utilizatorilor, crearea și întărirea deprinderilor de lectură la copii de vârstă fragedă, precum și promovarea conștentizării moștenirii culturale, aprecierea artei, realizărilor științifice și inovațiilor în biblioteci.

În raionul Cantemir activează 45  biblioteci publice, din care două sunt biblioteci publice raionale amplasate în or.Cantemir, iar 43 – biblioteci publice teritoriale amplasate în satele, comunele raionului.

Secția cultură și turism, subdiviziune a Consiliului raional Cantemir, administrează și gestionează bibliotecile publice raionale și coordonează  activitatea bibliotecilor publice teritoriale.

      Biblioteca publică conţine o colecție de 401,7 mii de exemplare, din care în limba de stat 274,6 mii exemplare în grafie latină, iar 127,1 exemplare în limba rusă cu grafie chirilică. Completarea colecţiilor se efectuiează prin achiziţii şi donaţii, care sunt prelucrate și înregistrate în Registrele de inventar și în Registrele de Miscare a documentelor de evidență de către biblioteca publică raională și apoi sunt  transmise în gestiunea biblioteciilor publice teritoriale.

     Conform prevederilor Legii nr.160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci  (Monitorul Oficial nr.301-315/529 din 18.08.2017) biblioteca publică raională continuu realizează  completarea și consolidarea colecţiilor  de documente și publicații seriale pentru a asigura o rată optimă de înnoire a acesteia.

     Bibliotecile publice teritoriale crează și dezvoltă servicii de bibliotecă, campanii de sensibilizare, implimentează  servicii de informare și promovare a modului sănătos de viață, educație și recreere. Întru realizarea scopului creării unui centru de informare și documentare ce corespunde cerintelor actuale a comunității, anual sunt încheiate contracte de colaborare cu instutuțiile publice pentru dezvoltarea serviciilor noi de informare. Toate activitățile bibliotecilor publice teritoriale  sunt reflectate și promovate pe rețelele de socializare, paginilor de Facebook, mass-media (Cuvântul liber, Revista Realităților Culturale).

Autoritățile publice locale au investit în modernizarea și dotarea bibliotecilor publice transformîndu-le în centre de informare, documentare devenind nu doar locul în care împrumuți cartea dar și un centru de comunicare pentru comunitate. Actualmente 34 biblioteci publice teritoriale sunt  dotate cu resurse tehnologice care dețin 111 calculatoare, din care conectate la internet – 108,  iar 90 de calculatoare sunt accesibile pentru utilizatori.