Secretarul consiliului raional Cantemir

Atrubuțiile secretarului consiliuli raional Cantemir  

1)  Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea preşedintelui raionului, următoarele atribuţii de bază:

 1. asigură înştiinţarea convocării consiliului raional;
 2. participă la şedinţele consiliului raional;
 3. avizează proiectele de decizii ale consiliului raional şi contrasemnează deciziile;
 4. asigură buna funcţionare a aparatului preşedintelui raionului;
 5. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 6. pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul raional;
 7. comunică şi remite în termen de 5 zile dacă legea nu prevede altfel , autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul raional sau de preşedintele raionului;
 8. asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului raional şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului  cu caracter normativ;
 9. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului raional, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii;
 10. organizează, coordonează şi poartă răspundere pentru activitatea serviciilor, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;
 11. păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
 12. acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului raional;
 13. asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional, informarea publicului referitor la deciziile adoptate;
 14. asigură publicarea deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale.

2) Secretarul  îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege  încredinţate de către consiliul raional  sau de preşedintele raionului .