Prima Direcțiile CR Serviciul administraţie publică

Serviciul administraţie publică

Anexă la dispoziţia preşedintelui raionului nr.79-A din 01.07.2013

REGULAMENTUL

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului administraţie publică

  I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art.54, alin.(1),(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 -XVI din 04.07.2008, Legii privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publce nr.155 din 21.07.2011, Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25 din 22.02.2008, art.10 din Legea cu privire la protecţia civilă nr.271 din 09.11.1994, art.9 din Legea cu privire la organizarea serviciului civil nr.156 din 06.07.2007, deciziilor consiliului raional nr.07/01-XXV din 13.07.2012 „Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional”, nr.09/04-XXV din 20.08.2012 ,,Despre avizul Cancelariei de Stat al Republicii Moldova nr.2903-347 din 15.08.2012 privind statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”, nr.03/43-XXV din 19.12.2019 ,,Cu privire la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a aparatului preşedintelui raionului” şi stabileşte misiunea, principiile, obiectivele, sarcinile de bază, modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile, responsabilităţile, relaţiile de conlucrare, colaborare a Serviciului administraţie publică (în continuare – Serviciul).

2. Serviciul administraţie publică este o subunitate instituită în cadrul aparatului preşedintelui raionului, subordonată administrativ preşedintelui raionului şi coordonată de secretarul consiliului raional .

3. Serviciul administraţie publică este condus de şeful serviciului care dirijază activitatea serviciului, evaluiează şi apreciază activitatea specialistului principal şi a specialistului din cadrul serviciului.

Activitatea şefului serviciului este evaluată şi apreciată de secretarul consiliului raional.

 1. Serviciul se constituie din şef serviciu, specialistul principal şi un specialist.

4.1 Şeful serviciului este numit şi eliberat din funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.  Candidaţii la funcţia de şef serviciu se vor selecta în bază de concurs, prin transfer sau promovare, vor dispune de studii superioare, adsolvenţi ai unei facultăţi de drept sau administraţie publică şi un an vechime în muncă în domeniul respectiv.

4.2 Specialiştii serviciului sunt funcţionari publici de execuție, se angajază în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 în rezultatul concursului, prin transfer sau promovare. Candidaţii la funcţiile de execuție dispun de studii superioare în domeniul administraţiei publice sau juridice. Specialiştii se subordonează nemijlocit şefului serviciului fiind responsabili de exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului şi de indicaţiile primite de la şeful serviciului administraţie publică.

 1. În activitatea sa Serviciul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia Republicii Moldova şi actele normative în vigoare ale Guvernului Republicii Moldova şi ale Condiliului raional, de prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea aparatului preşedintelui raionului şi a prezentului Regulament.

II. Organizarea activităţii Serviciului administraţie publică

6. Misiunea Serviciului

Rolul Serviciului administraţie publică constă în asigurarea exercitării unor prerogative de putere publică ce revin Consiliului raional,  preşedintelui raionului şi autorităţilor publice locale de nivelul I conform competenţelor legale.

 

 1. Principiile de bază ale Seviciului

Legalitateasigurarea respectării stricte a Constituţieişi a legislaţiei, efectuarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiune politică a activităţilor;

Umanism– orientarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a societăţii spre satisfacerea necesităţilor oamenilor;

Continuitate-asigurarea realizării în mod consecvent şi politic neutru a programelor strategice aprobate anterior, asigurînd în aşa mod dezvoltarea durabilă a societăţii;

Transparenţă– orice activitate este publică şi deschisă pentru cunoaştere şi apreciere din partea cetăţenilor, cu excepţia secretelor de stat şi a informaţiei confidenţiale, ocrotite de lege sau de alte acte normative;

Consultare-colaborarea cu cetăţenii, agenţii economici şi societatea civilă în procesul de identificare a necesităţilor societăţii şi de elaborare a strategiilor de satisfacere a lor.

 1. Scopul serviciului administraţie publică

Serviciul administraţie publică contribuie la organizarea executării şi implimentării  legilor şi a actelor normative de către autorităţile publice locale din raionul Cantemir,  asigură consultarea aleşilor locali, a persoanelor cu demnitate publică, funcţionarii publici  în problemele generale de administrare şi realizează conlucrarea şi colaborarea autorităţilor publice de nivelul II cu autorităţile publice centrale, locale, instituţii, servicii, organizaţii din ţară şi de peste hotare.

 1. Obiectivele Serviciului

Serviciul administraţie publică realizează următoarele obiective:

9.1 Organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate, şedinţelor consiliului raional, elaborarea proiectelor de acte normative şi administrative.

9.2 Organizarea procesului de colaborare a autorităţilor publice din raion cu instituţiile, organizaţiile din ţară şi de peste hotare în soluţionarea problemelor de interes comun.

9.3.Instruirea şi consultarea funcţionarilor publici,  formarea abilităţilor profesionale prin cunoaşterea şi înţelegerea competenţelor, proceselor, mecanismelor din domeniul administrării, organizarea  schimbului de experienţă , dezvoltarea capacităţilor de întocmire/elaborare a proiectelor de acte normative şi administrative.

9.4  Planificarea şi monitorizarea activităţilor de nivel raional.

9.5 Consultarea societăţii civile prin sporirea accesului la  proiectele documentelor de politici publice ale autorităţilor publice locale de nivelul II şi recepţionarea recomandărilor, propunerilor, opiniilor .

 1. Serviciul exercită următoarele sarcini de bază:

10.1 Contribuie la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate, şedinţelor consiliului raional;

 10.2 Coordonează logistic şi metodologic activitaţea autorităţilor publice locale de nivelul I şi II în ceea ce ţine de exercitarea unor prerogative de putere publică locală   şi  promovarea, implimentarea politicilor publice în domeniul administraţiei publice;

10.3  asigurarea planificării şi coordonării activităţilor de nivel raional;

10.4 asigurarea procesului de colaborare a autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţile administraţiei publice centrale, Guvernul, Cancelaria de Stat, CEC;

10.5 elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul administraţiei publice locale în baza principiilor de bază ale administraţiei publice: autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, consultării cetăţenilor şi eligibilităţii;

10.6 ajustarea proiectelor de acte la standardele  şi cerinţele tehnicii legislative şi juridice conform prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul administraţiei publice locale;

10.7 acordă la solicitare autorităţilor publice locale suportul necesar în vederea reprezentării raionului în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos”, Reguinea de Dezvoltare Sud;

10.8 organizează procesul de colaborare cu autorităţile publice centrale, locale şi instituţiile publice desconcentrate  în probleme de administrare;

10.9 elaborează şi întreprinde măsuri pentru asigurarea stării permanente de pregătire a obiectivelor din subordinea Protecţiei civile pentru acţiuni de prevenire, control,  confruntare  şi depăşire a situaţiilor excepţionale;

10.10 organizează şi asigură realizarea serviciului civil (de alternativă) al cetăţenilor din raion;

10.11 contribuie la funcţionarea eficienţă şi transparentă a consiliului raional şi aparatului preşedintelui raionului;

10.12 monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în vederea respectării competenţelor legale;

 

III. Atribuţiile, responsabilităţile şi împuternicirile Serviciului

 

11. Serviciul exercită următoarele atribuţii:

 

11.1 Contribuie la activitatea eficientă a consiliului raional şi a comisiilor consultative de specialitate, organelor publice constituite de autorităţile publice raionale;

– participă la întocmirea proiectelor  de acte administrative în domeniul administraţiei publice şi oferă ajutor logistic şi informaţional aleşilor locali la elaborarea proiectelor de decizii;

– ţine evidenţa proiectelor de decizii propuse spre examinare consiliului raional conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului raional;

– oferă sprigin metodologic, logistic, tehnic preşedinţilor comisiilor consultative de specialitate ale consiliului raional, preşedinţilor altor comisii constituite de preşedintele raionului sau consiliul raional în organizarea activităţii şedinţelor;

– monitorizează participarea aleşilor locali în şedinţe;

– participă la şedinţele consiliului raional şi a comisiilor consultative de specialitate şi contribuie la buna organizare şi desfăşurare a lor;

– prezintă consiliului raional actele şi recomandările societăţii civile în rezultatul consultării subiectelor supuse dezbaterilor publice sau altor forme de consultare

cu referire la proiectele de acte propuse spre examinare;

– întocmeşte dosarul de activitate al comisiilor consultative de specialitate şi păstrează materialele comisiilor pe durata exercitării mandatului autorităţii reprezentative şi deliberative;

– ordonează şi întocmeşte setul de materiale pentru şedinţele consiliului raional conform ordinei de zi;

– ţine evidenţa deciziilor  adoptate de consiliul raional conform instrucţiunii ţinerii lucrărilor de secretariat;

– întocmeşte  şi periodic actualizează baza de date a consilierilor;

 

11.2 Coordonarea logistică şi metodologică a activităţii autorităţilor publice locale:

 coordonează logistic şi metodologic activitatea autorităţilor publice deliberative şi executive de nivelul I ce ţine de exercitarea competenţelor legale şi procedura adoptării actelor administrative emise de către autorităţile administraţiei publice locale;

 • organizează acţiuni de îndrumare în activitatea funcţionarilor publici şi a persoanelor de demnitate publică;
 • acordă la solicitare asistenţă metodologică primarilor şi secretarilor consiliilor locale de nivelul I privind exercitarea atribuţiilor funcţionale;
 • acordă la solicitare suport metodologic aleşilor locali pentru exercitarea mandatului conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

planifică şi propune conducerii raionului agenda de lucru pentru seminare, consfătuiri;

– organizează şi participă în cadrul întrunirilor, consfătuirilor, şedinţelor şi oferă suportul metodologic, informaţional, logistic autorităţilor publice locale şi funcţionarilor publici ;

11.3 Asigură coordonarea activităţilor de nivel raional:

 – întocmeşte planul de activitate, îl prezintă spre aprobare autorităţilor publice raionale;

– contribuie la colectarea informaţiei privind activităţile lunare, trimestriale ale subdiviziunilor consiliului raional şi a specialiştilor aparatului preşedintelui raionului;

– monitorizează realizarea activităţilor planificate şi modificările ulterioare şi prezintă informaţii conducerii raionului;

– coordonează şi informează conducerea raionului despre activităţile săptămînale, lunare şi trimestriale planificate;

 11.4 Asigură  interacţiunea  autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

 contribuie la colectarea informaţiei generale privind situaţia socială, financiar-economică, politică, culturală, demografică, ecologică etc. din unităţile administrativ-teritoriale;

 • analizează, generalizează informaţia colectată şi o prezintă la solicitarea autorităţilor publice centrale /locale;
 • monitorizează şi propune măsuri în vederea respectării principiilor de bază ale administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor comune în teritoriu;
 • studiază şi propune conducerii raionului formele şi metodele eficiente de conlucrare, colaborare cu alte autorităţi publice, instituţii, organizaţii de stat şi neguvernamentale;

–  organizează consultarea autorităţilor publice locale şi întocmeşte avizul asupra proiectelor de acte normative solicitat de Cancelaria de Stat în domeniul administraţiei publice;

 • organizează şedinţe, întruniri cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice centrale în vederea soluţionării unor probleme de interes comun;
 • participă la solicitarea autorităţilor publice de nivelul I la şedinţele consiliului local şi a comisiilor consultative de specialitate şi oferă sprigin logistic, metodologic, informaţional în organizarea şi desfăşurarea activităţii acestora;
 • organizează în cooperare cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale sprijinul şi acordarea suportului informaţional, metodologic şi consultativ autorităţilor administraţiei publice locale;
 • asigură dialogul şi parteneriatul cu structurile asociative ale administraţiei publice locale;
 • asigură în condiţiile legii, consultarea şi coordonarea cu autorităţile administraţiei publice locale a procedurilor necesare în procesul de elaborare, adoptare sau modificare a legilor sau a altor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale;
 • contribuie la stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu autorităţile, instituţiile şi organismele guvernamentale de profil inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale cum ar fi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova în domeniul promovării democraţiei locale şi a principiilor autonomiei locale, precum şi a proceselor de cooperare transfrontalieră în cadrul proiectelor investiţionale;
 • propune măsuri pentru programul de dezvoltare socio-economică a raionului care să contribuie la dezvoltarea unităţilor administrativ teritoriale de nivelul I.

11.5  Elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul administraţiei publice locale ;

 • participă în comun cu conducătorii subdiviziunilor consiliului raional la elaborarea actelor administrative care conţin prevederi organizatorico-juridice referitoare la crearea serviciile publice/instituţiiilor publice raionale;
 • înaintează propuneri conducerii raionului privind completarea, modificarea actelor administrative emise/adoptate de autorităţile publice locale;
 • elaborează proiecte de acte normative în domeniul administrării şi gestionării bunurilor conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare;
 • organizează seminare, traininguri pentru disiminarea şi promovarea politicilor publice adoptate de autorităţile publice centrale şi locale;
 • monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în programele de consolidare şi fortificare a administraţiei publice locale, elaborate în conformitate cu Programul de activitate a Guvernului şi promovează realizarea strategiilor şi programelor în domeniu;

11.6 Acordă suportul necesar în vederea reprezentării raionului în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos”, Reguinea de Dezvoltare Sud;

 –  participă la indicaţia conducerii raionului în comun cu alte autorităţi publice la elaborarea propunerilor şi programelor de dezvoltare a serviciilor raionale  sociale, culturale, economice, de protecţie a mediului şi sănătate publică în cadrul activităţilor de cooperare transfrontalieră şi dezvoltării regionale.

11.7 Ajustarea proiectelor de acte propuse spre examinare/emitere autorităţilor publice locale la standardele şi cerinţele tehnicii legislative şi juridice conform prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul administrării publice locale;

-contribuie la ajustarea proiectelor de politici publice intersectoriale ale autorităţilor administraţiei publice locale;

– participă la întrunirile grupurilor de lucru create de autorităţile publice locale de nivelul II şi oferă sprijin metodologic la elaborarea proiectelor de acte administrative;

– oferă asistenţă informaţională, logistică funcţionarilor publici la organizarea procesului de elaborare a politicilor publice locale.

11.8 Organizarea procesului de colaborare cu autorităţile publice centrale, locale şi instituţiile publice desconcentrate  cît şi cu asociaţiile acestora în probleme de administrare;

– organizarea seminarelor, traningurilor, întrunirilor, consfătuirilor, audierilor publice;

– stabilirea grupului, locului, a timpului şi a specialiştilor implicaţi pentru desfăşurarea acţiunilor;

-organizarea deplasărilor în vederea realizării schimbului de experienţă;

– determinarea subiectelor agendei, a tematicii şi duratei evaluărilor;

-asigură organizarea procesului de consultare a opiniei publice pe problemele de administrare;

– monitorizarea problematicii în exercitarea competenţelor autorităţilor publice locale şi a implimentării  prevederilor legislaţiei în scopul oferirii suportului metodologic, informaţional, logistic sau după caz efectuării propunerilor de completare sau modificare a mecanismelor în caz de necesitate;

11.9 Elaborează şi întreprinde măsuri pentru asigurarea stării permanente de pregătire a obiectivelor din domeniul Protecţiei civile pentru acţiuni de prevenire, control,  confruntare  şi depăşire a situaţiilor excepţionale;

-planifică şi organizează măsuri de protecţie civilă a populaţiei raionului;

-coordonează activitatea serviciilor raionale responsabile de protecţia civilă în vederea exercitării controlului în situaţii excepţionale;

– asigură realizarea concepţiei protecţiei civile la unităţile economice;

-crează şi menţin în stare permanentă de pregătire organele de administrare necesare, forţele şi mijloacele domeniului Protecţiei Civile, precum şi sistemele de comandă, înştiinţare şi comunicaţii, conform normelor stabilite de Guvern;

-contribuie la organizarea şi executarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale;

-asigură înştiinţarea la timp a populaţiei în cazul apariţiei pericolului şi apariţiei situaţiilor excepţionale, aduc la cunoştinţă regulile de comportare şi modul de acţionare în situaţia creată;

-realizează măsuri profilactice de zădărnicire sau diminuare a probabilităţii apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor efectelor lor;

-organizează pregătirea formaţiunilor nemilitarizate şi instruirea populaţiei pentru protecţia civilă;

-contribuie la crearea, în scopul asigurării protecţiei civile, a rezervelor de produse alimentare, medicamente, mijloace tehnico-materiale şi alte mijloace, asigură acumularea şi menţinerea fondului necesar de construcţii de protecţie în stare permanentă de pregătire pentru adăpostirea persoanelor supuse pericolului;

-prezintă Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale informaţii, în modul stabilit de lege.

11.10 Organizează şi asigură realizarea serviciului civil (de alternativă) al cetăţenilor din raion;

-aduce la cunoştinţă recruţilor informaţia despre existenţa serviciului civil şi despre posibilitatea încorporării în el, despre drepturile şi obligaţiile ce le revin;

-primeşte cereri motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi încorporarea în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate şi înştiinţează despre aceasta comisiile teritoriale de recrutare şi încorporare în serviciul militar şi cel civil, denumite comisii de recrutare-încorporare;

-prezintă actele cetăţenilor încorporaţi în serviciul civil comisiei teritoriale pentru serviciul civil;

-îndreaptă cetăţenii spre locul de îndeplinire a serviciului civil şi spre centrele de instrucţie pentru pregătire profesională specială;

-ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil, întocmeşte dări de seamă statistice în modul stabilit de organele statistice de stat;

-organizează controlul asupra îndeplinirii serviciului civil;

-efectuează, în comun cu serviciul de plasare în cîmpul muncii, atestarea locurilor de muncă pentru asigurarea îndeplinirii serviciului civil în corespundere cu cerinţele legislaţiei în vigoare;

-remite organelor  de urmărire penală materialele privind cetăţenii care se eschivează de la încorporare şi de la îndeplinirea serviciului civil;

-ţine evidenţa activităţii şi deciziilor adoptate de comisiile de recrutare-încorporare şi de Comisia de Stat pentru încorporare.

 1. Responsabilităţile Serviciului administraţiei publice.

 Serviciul administraţie publică răspunde de:

 • monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale;
 • asigurarea procesului de colaborare a autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţile publice centrale;
 • organizarea procesului de colaborare cu autorităţile publice centrale şi organisme internaţionale în probleme ce ţin de autonomia locală;
 • planificarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate;
 • petiţiilor şi demersurilor cu subiecte din domeniul vizat;
 • elaborarea proiectelor de decizii în domeniul vizat;
 • elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul administraţiei publice locale.

Serviciul este responsabil de îndeplinirea lucrărilor de secretariat vizînd completarea registrelor:

– pentru înregistrarea proiectelor de decizii propuse spre examinare consiliului raional;

– de evidenţă a deciziilor adoptate de consiliului raional;

– de evidenţă a consilierilor în şedinţele consiliului raional.

Lucrările de secretariat se ţin în conformitate cu Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei  publice centrale şi locale, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele  administraţie publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova nr.618 din 05.10.1993, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova nr.115 din 28.02.1996 .

 1. Împuternicirile Serviciului administraţiei publice.

– solicită de la autorităţile publice locale de nivelul I,conducătorii subdiviziunile consiliului raional şi funcţionarii publici  documente şi informaţii, necesare executării obiectivelor de activitate;

 • participă, în calitate de reprezentant al aparatului preşedintelui raionului în organele consultative de specialitate ale consiliului local şi ale preşedintelui raionului;
 • propune conducerii raionului metode şi procedeie de colaborare cu administraţia publică locală şi centrală;
 • înaintează propuneri privind consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în desfăşurarea procesului decizional şi a planificării activităţii;
 • participă la diverse şedinţe, întruniri, conferinţe şi forumuri în autorităţile publice din republică, precum şi internaţionale;
 • exercită alte drepturi conform competenţelor stabilite de prezentul regulament.
 1. Sarcinile de bază ale angajaţilor serviciului

 Şeful Serviciului conduce activitatea serviciului administraţie publică, elaborează acte administrative şi normative privind aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea competenţei preşedintelui raionului şi consiliului raional, asigură acordarea asistenţei metodologice şi logistice funcţionarilor publici şi aleşilor locali(consilierilor şi primarilor UAT) din administraţia publică locală, coordonează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de nivel raional, colaborează şi coordonează organizarea diferitor activităţi comune cu administraţia publică centrală şi autorităţile publice locale, serviciile publice descentralizate şi desconcentrate, alte organizaţii, instituţii, întreprinderi raionale.

Şeful Serviciului este responsabil de organizarea activităţii acestuia, stabileşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale personalului încadrat în serviciu, întocmeşte fişa postului, ţine la control exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor care revin angajaţilor serviciului, evaluează performanţele profesionale şi apreciază rezultatele în activitate, înaintează preşedintelui raionului propuneri privind stimularea subalternilor sau, după caz, în limita competenţei, propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora. Elaborează Regulamentul serviciului şi-l prezintă spre aprobare preşedintelui raionului, întocmeşte şi perfectează proiecte de decizii pe domeniul de activitate şi le prezintă secretarului consiliului raional, elaborează proiectul agendei de lucru în cadrul seminarelor, consfătuirilor, pregăteşte în comun cu specialiştii din domeniu şi prezintă conţinutul subiectelor în cadrul seminarelor, participă la şedinţele comisiilor consultative de specialitate ale consiliului şi la şedinţele consiliului raional, la şedinţele altor comisii şi grupurilor de lucru, oferă consultaţii aleşilor locali, autorităţilor publice locale şi funcţionarilor publici.

Şeful Serviciului reprezintă Serviciul (la indicaţia sau cu acordul conducerii raionului) în raport cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu alte persoane juridice.

Şeful Serviciului activează sub autoritatea nemijlocită a preşedintelui raionului şi   secretarului consiliului raional,  îndeplineşte şi alte atribuţii de competenţa sa stabilite prin actele preşedintelui raionului.

 1. Specialistul principal are următoarele sarcini de bază:

-contribuie la organizarea activităţilor serviciului în domeniul administraţiei publice;

-efectuează măsuri organizatorice privind pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului raional;

– acordă ajutor metodic şi practic autorităţilor administraţiei publice locale;

– pregăteşte şi prezintă suportul informaţional în cadrul seminarelor organizate cu primarii UAT şi secretarii consiliilor locale;

– acumulează informaţii de la primării, serviciile raionale şi pregăteşte răspunsul pentru solicitările parvenite din partea administraţiei publice centrale.

Specialistul principal  oferă ajutor informaţional, metodologic şi practic autorităţilor publice locale de nivelul I şi II în planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor;

-contribuie la realizează activităţilor planificate ale consiliului raional şi aparatul preşedintelui raionului prin efectuarea măsurilor tehnico-organizatorice;

– pregăteşte programul de activitate, agende, note informative,  scenarii ale desfăşurării activităţilor, evenimentelor oficiale, propune şi prezintă conţinutul subiectelor în cadrul seminarelor, treningurilor;

-acordă consultanţă funcţionarilor publici în domeniul administrării, elaborează programe şi propune modalităţi de instruire a acestora;

-realizează  activităţi de colaborare între autorităţile publice locale  de nivelul I, II şi autorităţile publice centrale, serviciile desconcentrate şi descentralizate.

 16. Specialistul din cadrul serviciului realizează următoarele sarcini de bază:

– coordonează pregătirea multilaterală a organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile, obiectivelor economice şi populaţiei pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiei(lor) excepţionale;

– organizează executarea lucrărilor de salvare şi de urgenţă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale;

– organizează şi pregăteşte materialele necesare pentru desfăşurarea şedinţelor comisiei situaţii excepţionale;

– ţine evidenţa, pregăteşte dosarele şi prezintă rapoarte privind încorporarea în serviciul civil;

– acumulează informaţii de la primării, serviciile raionale şi pregăteşte răspunsul pentru solicitările parvenite din partea administraţiei publice centrale.

Specialistul organizează şi desfăşoară activităţile raionale în domeniul protecţiei civile a populaţiei raionului şi a serviciului civil (de alternativă);

-acordă asistenţă metodologică, logistică şi tehnică responsabililor de protecţia civilă în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I şi II, comisiei pentru situaţii excepţionale;

-contribuie la asigurarea stării permanente de pregătire a obiectivelor din domeniul protecţiei civile pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale şi realizează măsuri profilactice de zădărnicire sau diminuare a probabilităţii apariţiei situaţiilor;

-elaborează proiecte de decizii/dispoziţii, agende, note informative, dări de seamă statistice pe domeniul protecţiei civile şi serviciului de alternativă şi oferă ajutor tehnoco-organizatoric secretarului consiliului raional la realizarea activităţilor consiliului raional.

 1. Întru realizarea obiectivelor şi sarcinilor de bază, Serviciul colaborează cu oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, consultanţii locali şi internaţionali, organizaţiile neguvernamentale, inclusiv internaţionale, unităţi similare din alte ţări.

 IV.Dispoziţii finale.

Serviciul administraţie publică poate fi reorganizat prin decizia consiliului raional. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat prin dispoziţia preşedintelui raionului.

Serviciul administraţie publică realizează următoarele obiective:

1. Organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate, şedinţelor consiliului raional, elaborarea proiectelor de acte normative şi administrative.

2. Organizarea procesului de colaborare a autorităţilor publice din raion cu instituţiile, organizaţiile din ţară şi de peste hotare în soluţionarea problemelor de interes comun.

3. Instruirea şi consultarea funcţionarilor publici,  formarea abilităţilor profesionale prin cunoaşterea şi înţelegerea competenţelor, proceselor, mecanismelor din domeniul administrării, organizarea  schimbului de experienţă , dezvoltarea capacităţilor de întocmire/elaborare a proiectelor de acte normative şi administrative.

4. Planificarea şi monitorizarea activităţilor de nivel raional.

5. Consultarea societăţii civile prin sporirea accesului la  proiectele documentelor de politici publice ale autorităţilor publice locale de nivelul II şi recepţionarea recomandărilor, propunerilor, opiniilor.

Rapoarte

Nr.

d/o

Denumirea funcţiei/postului Numele, prenumele Nr. birou Telefon fix

 

1

 

 

Şef serviciu administraţie publică

 

Balan Victoria

 

 

215

 

0273 23160

 

2

 

 

Specialiat principal

 

Hariton Dorina

 

215

 

0273 23160

 

3

 

Specialist, responsabil de domeniul protecției civile și serviciul civil(de alternativă)

 

 

Dolghier Vasile

 

407

 

 

Atribuţiile şef  serviciu administraţie publică

    a) Conduce activitatea serviciului şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor propuse ;

    b)  elaborează acte administrative şi normative privind aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea competenţei preşedintelui raionului şi consiliului raional;

   c)   asigură acordarea asistenţei metodologice şi logistice funcţionarilor publici şi aleşilor locali  (consilierilor şi primarilor UAT) din administraţia publică locală;

   d)   coordonează organizarea şi desfăşurarea  activităţilor de nivel raional;

    e)  colaborează şi coordonează organizarea diferitor activităţi comune cu administraţia publică centrală şi autorităţile publice locale, serviciile publice descentralizate şi desconcentrate, alte organizaţii instituţii, întreprinderi raionale;

     f) stabileşte atribuţiile specialistului principal în problemele administraţiei publice şi ale specialistului în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, stabileşte măsura responsabilităţii acestora pentru executarea însărcinărilor încredinţate, înaintează spre aprobare  proiectul actului respectiv;

     g)  colaborează şi coordonează problemele ce ţin de activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice locale de nivelul I;

     h) întocmeşte Regulamentul serviciului şi-l prezintă spre aprobare preşedintelui raionului; 

     i) întocmeşte şi perfectează proiectele de decizii ale Consiliului Raional şi le prezintă secretarului Consiliului Raional spre consemnare în termenii stabiliţi de legislaţie;

     k) pregăteşte şi perfectează diferite proiecte, comunicări, mesaje, note penrtu mijloacele de informare în masă;

    l) elaborează şi înaintează proiecte de program privind instruirea oficialilor aleşi şi a funcţionarilor publici în problemele de informare, popularizare, personal şi lucrări de secretariat;

      m) pregăteşte şi perfectează materialul instructiv necesar pentru organizarea seminarelor instructive ale primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul I;

       n) participă la şedinţele Consiliului Raional şi operativele organizate şi desfăşurate de conducerea raionului;

       o) participă la activităţile orgnizate şi desfăşurate de Consiliul Raional privind instruirea oficialilor aleşi şi funcţionarilor publici în problemele ce ţin de competenţa secţiei;

      p) ţine evidenţa zilei primarului, zilei secretarului , perfectează procese-verbale ale zilei subdiviziunilor consiliului raional în teritoriu;

     r) îndeplineşte şi alte funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa secţiei;   

 

+
Regulament

Anexă la dispoziţia preşedintelui raionului nr.79-A din 01.07.2013

REGULAMENTUL

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului administraţie publică

  I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art.54, alin.(1),(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 -XVI din 04.07.2008, Legii privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publce nr.155 din 21.07.2011, Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25 din 22.02.2008, art.10 din Legea cu privire la protecţia civilă nr.271 din 09.11.1994, art.9 din Legea cu privire la organizarea serviciului civil nr.156 din 06.07.2007, deciziilor consiliului raional nr.07/01-XXV din 13.07.2012 „Cu privire la organigrama , structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional”, nr.09/04-XXV din 20.08.2012 ,,Despre avizul Cancelariei de Stat al Republicii Moldova nr.2903-347 din 15.08.2012 privind statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”, nr.03/43-XXV din 19.12.2019 ,,Cu privire la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a aparatului preşedintelui raionului” şi stabileşte misiunea, principiile, obiectivele, sarcinile de bază, modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile, responsabilităţile, relaţiile de conlucrare, colaborare a Serviciului administraţie publică (în continuare – Serviciul).

2. Serviciul administraţie publică este o subunitate instituită în cadrul aparatului preşedintelui raionului, subordonată administrativ preşedintelui raionului şi coordonată de secretarul consiliului raional .

3. Serviciul administraţie publică este condus de şeful serviciului care dirijază activitatea serviciului, evaluiează şi apreciază activitatea specialistului principal şi a specialistului din cadrul serviciului.

Activitatea şefului serviciului este evaluată şi apreciată de secretarul consiliului raional.

 1. Serviciul se constituie din şef serviciu, specialistul principal şi un specialist.

4.1 Şeful serviciului este numit şi eliberat din funcţie prin dispoziţia preşedintelui raionului în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.  Candidaţii la funcţia de şef serviciu se vor selecta în bază de concurs, prin transfer sau promovare, vor dispune de studii superioare, adsolvenţi ai unei facultăţi de drept sau administraţie publică şi un an vechime în muncă în domeniul respectiv.

4.2 Specialiştii serviciului sunt funcţionari publici de execuție, se angajază în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 în rezultatul concursului, prin transfer sau promovare. Candidaţii la funcţiile de execuție dispun de studii superioare în domeniul administraţiei publice sau juridice. Specialiştii se subordonează nemijlocit şefului serviciului fiind responsabili de exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului şi de indicaţiile primite de la şeful serviciului administraţie publică.

 1. În activitatea sa Serviciul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia Republicii Moldova şi actele normative în vigoare ale Guvernului Republicii Moldova şi ale Condiliului raional, de prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea aparatului preşedintelui raionului şi a prezentului Regulament.

II. Organizarea activităţii Serviciului administraţie publică

6. Misiunea Serviciului

Rolul Serviciului administraţie publică constă în asigurarea exercitării unor prerogative de putere publică ce revin Consiliului raional,  preşedintelui raionului şi autorităţilor publice locale de nivelul I conform competenţelor legale.

 

 1. Principiile de bază ale Seviciului

Legalitateasigurarea respectării stricte a Constituţieişi a legislaţiei, efectuarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiune politică a activităţilor;

Umanism– orientarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a societăţii spre satisfacerea necesităţilor oamenilor;

Continuitate-asigurarea realizării în mod consecvent şi politic neutru a programelor strategice aprobate anterior, asigurînd în aşa mod dezvoltarea durabilă a societăţii;

Transparenţă– orice activitate este publică şi deschisă pentru cunoaştere şi apreciere din partea cetăţenilor, cu excepţia secretelor de stat şi a informaţiei confidenţiale, ocrotite de lege sau de alte acte normative;

Consultare-colaborarea cu cetăţenii, agenţii economici şi societatea civilă în procesul de identificare a necesităţilor societăţii şi de elaborare a strategiilor de satisfacere a lor.

 1. Scopul serviciului administraţie publică

Serviciul administraţie publică contribuie la organizarea executării şi implimentării  legilor şi a actelor normative de către autorităţile publice locale din raionul Cantemir,  asigură consultarea aleşilor locali, a persoanelor cu demnitate publică, funcţionarii publici  în problemele generale de administrare şi realizează conlucrarea şi colaborarea autorităţilor publice de nivelul II cu autorităţile publice centrale, locale, instituţii, servicii, organizaţii din ţară şi de peste hotare.

 1. Obiectivele Serviciului

Serviciul administraţie publică realizează următoarele obiective:

9.1 Organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate, şedinţelor consiliului raional, elaborarea proiectelor de acte normative şi administrative.

9.2 Organizarea procesului de colaborare a autorităţilor publice din raion cu instituţiile, organizaţiile din ţară şi de peste hotare în soluţionarea problemelor de interes comun.

9.3.Instruirea şi consultarea funcţionarilor publici,  formarea abilităţilor profesionale prin cunoaşterea şi înţelegerea competenţelor, proceselor, mecanismelor din domeniul administrării, organizarea  schimbului de experienţă , dezvoltarea capacităţilor de întocmire/elaborare a proiectelor de acte normative şi administrative.

9.4  Planificarea şi monitorizarea activităţilor de nivel raional.

9.5 Consultarea societăţii civile prin sporirea accesului la  proiectele documentelor de politici publice ale autorităţilor publice locale de nivelul II şi recepţionarea recomandărilor, propunerilor, opiniilor .

 1. Serviciul exercită următoarele sarcini de bază:

10.1 Contribuie la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate, şedinţelor consiliului raional;

 10.2 Coordonează logistic şi metodologic activitaţea autorităţilor publice locale de nivelul I şi II în ceea ce ţine de exercitarea unor prerogative de putere publică locală   şi  promovarea, implimentarea politicilor publice în domeniul administraţiei publice;

10.3  asigurarea planificării şi coordonării activităţilor de nivel raional;

10.4 asigurarea procesului de colaborare a autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţile administraţiei publice centrale, Guvernul, Cancelaria de Stat, CEC;

10.5 elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul administraţiei publice locale în baza principiilor de bază ale administraţiei publice: autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, consultării cetăţenilor şi eligibilităţii;

10.6 ajustarea proiectelor de acte la standardele  şi cerinţele tehnicii legislative şi juridice conform prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul administraţiei publice locale;

10.7 acordă la solicitare autorităţilor publice locale suportul necesar în vederea reprezentării raionului în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos”, Reguinea de Dezvoltare Sud;

10.8 organizează procesul de colaborare cu autorităţile publice centrale, locale şi instituţiile publice desconcentrate  în probleme de administrare;

10.9 elaborează şi întreprinde măsuri pentru asigurarea stării permanente de pregătire a obiectivelor din subordinea Protecţiei civile pentru acţiuni de prevenire, control,  confruntare  şi depăşire a situaţiilor excepţionale;

10.10 organizează şi asigură realizarea serviciului civil (de alternativă) al cetăţenilor din raion;

10.11 contribuie la funcţionarea eficienţă şi transparentă a consiliului raional şi aparatului preşedintelui raionului;

10.12 monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în vederea respectării competenţelor legale;

 

III. Atribuţiile, responsabilităţile şi împuternicirile Serviciului

 

11. Serviciul exercită următoarele atribuţii:

 

11.1 Contribuie la activitatea eficientă a consiliului raional şi a comisiilor consultative de specialitate, organelor publice constituite de autorităţile publice raionale;

– participă la întocmirea proiectelor  de acte administrative în domeniul administraţiei publice şi oferă ajutor logistic şi informaţional aleşilor locali la elaborarea proiectelor de decizii;

– ţine evidenţa proiectelor de decizii propuse spre examinare consiliului raional conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului raional;

– oferă sprigin metodologic, logistic, tehnic preşedinţilor comisiilor consultative de specialitate ale consiliului raional, preşedinţilor altor comisii constituite de preşedintele raionului sau consiliul raional în organizarea activităţii şedinţelor;

– monitorizează participarea aleşilor locali în şedinţe;

– participă la şedinţele consiliului raional şi a comisiilor consultative de specialitate şi contribuie la buna organizare şi desfăşurare a lor;

– prezintă consiliului raional actele şi recomandările societăţii civile în rezultatul consultării subiectelor supuse dezbaterilor publice sau altor forme de consultare

cu referire la proiectele de acte propuse spre examinare;

– întocmeşte dosarul de activitate al comisiilor consultative de specialitate şi păstrează materialele comisiilor pe durata exercitării mandatului autorităţii reprezentative şi deliberative;

– ordonează şi întocmeşte setul de materiale pentru şedinţele consiliului raional conform ordinei de zi;

– ţine evidenţa deciziilor  adoptate de consiliul raional conform instrucţiunii ţinerii lucrărilor de secretariat;

– întocmeşte  şi periodic actualizează baza de date a consilierilor;

 

11.2 Coordonarea logistică şi metodologică a activităţii autorităţilor publice locale:

 coordonează logistic şi metodologic activitatea autorităţilor publice deliberative şi executive de nivelul I ce ţine de exercitarea competenţelor legale şi procedura adoptării actelor administrative emise de către autorităţile administraţiei publice locale;

 • organizează acţiuni de îndrumare în activitatea funcţionarilor publici şi a persoanelor de demnitate publică;
 • acordă la solicitare asistenţă metodologică primarilor şi secretarilor consiliilor locale de nivelul I privind exercitarea atribuţiilor funcţionale;
 • acordă la solicitare suport metodologic aleşilor locali pentru exercitarea mandatului conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

planifică şi propune conducerii raionului agenda de lucru pentru seminare, consfătuiri;

– organizează şi participă în cadrul întrunirilor, consfătuirilor, şedinţelor şi oferă suportul metodologic, informaţional, logistic autorităţilor publice locale şi funcţionarilor publici ;

11.3 Asigură coordonarea activităţilor de nivel raional:

 – întocmeşte planul de activitate, îl prezintă spre aprobare autorităţilor publice raionale;

– contribuie la colectarea informaţiei privind activităţile lunare, trimestriale ale subdiviziunilor consiliului raional şi a specialiştilor aparatului preşedintelui raionului;

– monitorizează realizarea activităţilor planificate şi modificările ulterioare şi prezintă informaţii conducerii raionului;

– coordonează şi informează conducerea raionului despre activităţile săptămînale, lunare şi trimestriale planificate;

 11.4 Asigură  interacţiunea  autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

 contribuie la colectarea informaţiei generale privind situaţia socială, financiar-economică, politică, culturală, demografică, ecologică etc. din unităţile administrativ-teritoriale;

 • analizează, generalizează informaţia colectată şi o prezintă la solicitarea autorităţilor publice centrale /locale;
 • monitorizează şi propune măsuri în vederea respectării principiilor de bază ale administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor comune în teritoriu;
 • studiază şi propune conducerii raionului formele şi metodele eficiente de conlucrare, colaborare cu alte autorităţi publice, instituţii, organizaţii de stat şi neguvernamentale;

–  organizează consultarea autorităţilor publice locale şi întocmeşte avizul asupra proiectelor de acte normative solicitat de Cancelaria de Stat în domeniul administraţiei publice;

 • organizează şedinţe, întruniri cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice centrale în vederea soluţionării unor probleme de interes comun;
 • participă la solicitarea autorităţilor publice de nivelul I la şedinţele consiliului local şi a comisiilor consultative de specialitate şi oferă sprigin logistic, metodologic, informaţional în organizarea şi desfăşurarea activităţii acestora;
 • organizează în cooperare cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale sprijinul şi acordarea suportului informaţional, metodologic şi consultativ autorităţilor administraţiei publice locale;
 • asigură dialogul şi parteneriatul cu structurile asociative ale administraţiei publice locale;
 • asigură în condiţiile legii, consultarea şi coordonarea cu autorităţile administraţiei publice locale a procedurilor necesare în procesul de elaborare, adoptare sau modificare a legilor sau a altor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale;
 • contribuie la stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu autorităţile, instituţiile şi organismele guvernamentale de profil inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale cum ar fi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova în domeniul promovării democraţiei locale şi a principiilor autonomiei locale, precum şi a proceselor de cooperare transfrontalieră în cadrul proiectelor investiţionale;
 • propune măsuri pentru programul de dezvoltare socio-economică a raionului care să contribuie la dezvoltarea unităţilor administrativ teritoriale de nivelul I.

11.5  Elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul administraţiei publice locale ;

 • participă în comun cu conducătorii subdiviziunilor consiliului raional la elaborarea actelor administrative care conţin prevederi organizatorico-juridice referitoare la crearea serviciile publice/instituţiiilor publice raionale;
 • înaintează propuneri conducerii raionului privind completarea, modificarea actelor administrative emise/adoptate de autorităţile publice locale;
 • elaborează proiecte de acte normative în domeniul administrării şi gestionării bunurilor conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare;
 • organizează seminare, traininguri pentru disiminarea şi promovarea politicilor publice adoptate de autorităţile publice centrale şi locale;
 • monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în programele de consolidare şi fortificare a administraţiei publice locale, elaborate în conformitate cu Programul de activitate a Guvernului şi promovează realizarea strategiilor şi programelor în domeniu;

11.6 Acordă suportul necesar în vederea reprezentării raionului în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos”, Reguinea de Dezvoltare Sud;

 –  participă la indicaţia conducerii raionului în comun cu alte autorităţi publice la elaborarea propunerilor şi programelor de dezvoltare a serviciilor raionale  sociale, culturale, economice, de protecţie a mediului şi sănătate publică în cadrul activităţilor de cooperare transfrontalieră şi dezvoltării regionale.

11.7 Ajustarea proiectelor de acte propuse spre examinare/emitere autorităţilor publice locale la standardele şi cerinţele tehnicii legislative şi juridice conform prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul administrării publice locale;

-contribuie la ajustarea proiectelor de politici publice intersectoriale ale autorităţilor administraţiei publice locale;

– participă la întrunirile grupurilor de lucru create de autorităţile publice locale de nivelul II şi oferă sprijin metodologic la elaborarea proiectelor de acte administrative;

– oferă asistenţă informaţională, logistică funcţionarilor publici la organizarea procesului de elaborare a politicilor publice locale.

11.8 Organizarea procesului de colaborare cu autorităţile publice centrale, locale şi instituţiile publice desconcentrate  cît şi cu asociaţiile acestora în probleme de administrare;

– organizarea seminarelor, traningurilor, întrunirilor, consfătuirilor, audierilor publice;

– stabilirea grupului, locului, a timpului şi a specialiştilor implicaţi pentru desfăşurarea acţiunilor;

-organizarea deplasărilor în vederea realizării schimbului de experienţă;

– determinarea subiectelor agendei, a tematicii şi duratei evaluărilor;

-asigură organizarea procesului de consultare a opiniei publice pe problemele de administrare;

– monitorizarea problematicii în exercitarea competenţelor autorităţilor publice locale şi a implimentării  prevederilor legislaţiei în scopul oferirii suportului metodologic, informaţional, logistic sau după caz efectuării propunerilor de completare sau modificare a mecanismelor în caz de necesitate;

11.9 Elaborează şi întreprinde măsuri pentru asigurarea stării permanente de pregătire a obiectivelor din domeniul Protecţiei civile pentru acţiuni de prevenire, control,  confruntare  şi depăşire a situaţiilor excepţionale;

-planifică şi organizează măsuri de protecţie civilă a populaţiei raionului;

-coordonează activitatea serviciilor raionale responsabile de protecţia civilă în vederea exercitării controlului în situaţii excepţionale;

– asigură realizarea concepţiei protecţiei civile la unităţile economice;

-crează şi menţin în stare permanentă de pregătire organele de administrare necesare, forţele şi mijloacele domeniului Protecţiei Civile, precum şi sistemele de comandă, înştiinţare şi comunicaţii, conform normelor stabilite de Guvern;

-contribuie la organizarea şi executarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale;

-asigură înştiinţarea la timp a populaţiei în cazul apariţiei pericolului şi apariţiei situaţiilor excepţionale, aduc la cunoştinţă regulile de comportare şi modul de acţionare în situaţia creată;

-realizează măsuri profilactice de zădărnicire sau diminuare a probabilităţii apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor efectelor lor;

-organizează pregătirea formaţiunilor nemilitarizate şi instruirea populaţiei pentru protecţia civilă;

-contribuie la crearea, în scopul asigurării protecţiei civile, a rezervelor de produse alimentare, medicamente, mijloace tehnico-materiale şi alte mijloace, asigură acumularea şi menţinerea fondului necesar de construcţii de protecţie în stare permanentă de pregătire pentru adăpostirea persoanelor supuse pericolului;

-prezintă Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale informaţii, în modul stabilit de lege.

11.10 Organizează şi asigură realizarea serviciului civil (de alternativă) al cetăţenilor din raion;

-aduce la cunoştinţă recruţilor informaţia despre existenţa serviciului civil şi despre posibilitatea încorporării în el, despre drepturile şi obligaţiile ce le revin;

-primeşte cereri motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi încorporarea în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate şi înştiinţează despre aceasta comisiile teritoriale de recrutare şi încorporare în serviciul militar şi cel civil, denumite comisii de recrutare-încorporare;

-prezintă actele cetăţenilor încorporaţi în serviciul civil comisiei teritoriale pentru serviciul civil;

-îndreaptă cetăţenii spre locul de îndeplinire a serviciului civil şi spre centrele de instrucţie pentru pregătire profesională specială;

-ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil, întocmeşte dări de seamă statistice în modul stabilit de organele statistice de stat;

-organizează controlul asupra îndeplinirii serviciului civil;

-efectuează, în comun cu serviciul de plasare în cîmpul muncii, atestarea locurilor de muncă pentru asigurarea îndeplinirii serviciului civil în corespundere cu cerinţele legislaţiei în vigoare;

-remite organelor  de urmărire penală materialele privind cetăţenii care se eschivează de la încorporare şi de la îndeplinirea serviciului civil;

-ţine evidenţa activităţii şi deciziilor adoptate de comisiile de recrutare-încorporare şi de Comisia de Stat pentru încorporare.

 1. Responsabilităţile Serviciului administraţiei publice.

 Serviciul administraţie publică răspunde de:

 • monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale;
 • asigurarea procesului de colaborare a autorităţilor administraţiei publice locale cu autorităţile publice centrale;
 • organizarea procesului de colaborare cu autorităţile publice centrale şi organisme internaţionale în probleme ce ţin de autonomia locală;
 • planificarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate;
 • petiţiilor şi demersurilor cu subiecte din domeniul vizat;
 • elaborarea proiectelor de decizii în domeniul vizat;
 • elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul administraţiei publice locale.

Serviciul este responsabil de îndeplinirea lucrărilor de secretariat vizînd completarea registrelor:

– pentru înregistrarea proiectelor de decizii propuse spre examinare consiliului raional;

– de evidenţă a deciziilor adoptate de consiliului raional;

– de evidenţă a consilierilor în şedinţele consiliului raional.

Lucrările de secretariat se ţin în conformitate cu Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei  publice centrale şi locale, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele  administraţie publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova nr.618 din 05.10.1993, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova nr.115 din 28.02.1996 .

 1. Împuternicirile Serviciului administraţiei publice.

– solicită de la autorităţile publice locale de nivelul I,conducătorii subdiviziunile consiliului raional şi funcţionarii publici  documente şi informaţii, necesare executării obiectivelor de activitate;

 • participă, în calitate de reprezentant al aparatului preşedintelui raionului în organele consultative de specialitate ale consiliului local şi ale preşedintelui raionului;
 • propune conducerii raionului metode şi procedeie de colaborare cu administraţia publică locală şi centrală;
 • înaintează propuneri privind consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în desfăşurarea procesului decizional şi a planificării activităţii;
 • participă la diverse şedinţe, întruniri, conferinţe şi forumuri în autorităţile publice din republică, precum şi internaţionale;
 • exercită alte drepturi conform competenţelor stabilite de prezentul regulament.
 1. Sarcinile de bază ale angajaţilor serviciului

 Şeful Serviciului conduce activitatea serviciului administraţie publică, elaborează acte administrative şi normative privind aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea competenţei preşedintelui raionului şi consiliului raional, asigură acordarea asistenţei metodologice şi logistice funcţionarilor publici şi aleşilor locali(consilierilor şi primarilor UAT) din administraţia publică locală, coordonează organizarea şi desfăşurarea activităţilor de nivel raional, colaborează şi coordonează organizarea diferitor activităţi comune cu administraţia publică centrală şi autorităţile publice locale, serviciile publice descentralizate şi desconcentrate, alte organizaţii, instituţii, întreprinderi raionale.

Şeful Serviciului este responsabil de organizarea activităţii acestuia, stabileşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale personalului încadrat în serviciu, întocmeşte fişa postului, ţine la control exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor care revin angajaţilor serviciului, evaluează performanţele profesionale şi apreciază rezultatele în activitate, înaintează preşedintelui raionului propuneri privind stimularea subalternilor sau, după caz, în limita competenţei, propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora. Elaborează Regulamentul serviciului şi-l prezintă spre aprobare preşedintelui raionului, întocmeşte şi perfectează proiecte de decizii pe domeniul de activitate şi le prezintă secretarului consiliului raional, elaborează proiectul agendei de lucru în cadrul seminarelor, consfătuirilor, pregăteşte în comun cu specialiştii din domeniu şi prezintă conţinutul subiectelor în cadrul seminarelor, participă la şedinţele comisiilor consultative de specialitate ale consiliului şi la şedinţele consiliului raional, la şedinţele altor comisii şi grupurilor de lucru, oferă consultaţii aleşilor locali, autorităţilor publice locale şi funcţionarilor publici.

Şeful Serviciului reprezintă Serviciul (la indicaţia sau cu acordul conducerii raionului) în raport cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu alte persoane juridice.

Şeful Serviciului activează sub autoritatea nemijlocită a preşedintelui raionului şi   secretarului consiliului raional,  îndeplineşte şi alte atribuţii de competenţa sa stabilite prin actele preşedintelui raionului.

 1. Specialistul principal are următoarele sarcini de bază:

-contribuie la organizarea activităţilor serviciului în domeniul administraţiei publice;

-efectuează măsuri organizatorice privind pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului raional;

– acordă ajutor metodic şi practic autorităţilor administraţiei publice locale;

– pregăteşte şi prezintă suportul informaţional în cadrul seminarelor organizate cu primarii UAT şi secretarii consiliilor locale;

– acumulează informaţii de la primării, serviciile raionale şi pregăteşte răspunsul pentru solicitările parvenite din partea administraţiei publice centrale.

Specialistul principal  oferă ajutor informaţional, metodologic şi practic autorităţilor publice locale de nivelul I şi II în planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor;

-contribuie la realizează activităţilor planificate ale consiliului raional şi aparatul preşedintelui raionului prin efectuarea măsurilor tehnico-organizatorice;

– pregăteşte programul de activitate, agende, note informative,  scenarii ale desfăşurării activităţilor, evenimentelor oficiale, propune şi prezintă conţinutul subiectelor în cadrul seminarelor, treningurilor;

-acordă consultanţă funcţionarilor publici în domeniul administrării, elaborează programe şi propune modalităţi de instruire a acestora;

-realizează  activităţi de colaborare între autorităţile publice locale  de nivelul I, II şi autorităţile publice centrale, serviciile desconcentrate şi descentralizate.

 16. Specialistul din cadrul serviciului realizează următoarele sarcini de bază:

– coordonează pregătirea multilaterală a organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile, obiectivelor economice şi populaţiei pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiei(lor) excepţionale;

– organizează executarea lucrărilor de salvare şi de urgenţă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale;

– organizează şi pregăteşte materialele necesare pentru desfăşurarea şedinţelor comisiei situaţii excepţionale;

– ţine evidenţa, pregăteşte dosarele şi prezintă rapoarte privind încorporarea în serviciul civil;

– acumulează informaţii de la primării, serviciile raionale şi pregăteşte răspunsul pentru solicitările parvenite din partea administraţiei publice centrale.

Specialistul organizează şi desfăşoară activităţile raionale în domeniul protecţiei civile a populaţiei raionului şi a serviciului civil (de alternativă);

-acordă asistenţă metodologică, logistică şi tehnică responsabililor de protecţia civilă în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I şi II, comisiei pentru situaţii excepţionale;

-contribuie la asigurarea stării permanente de pregătire a obiectivelor din domeniul protecţiei civile pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale şi realizează măsuri profilactice de zădărnicire sau diminuare a probabilităţii apariţiei situaţiilor;

-elaborează proiecte de decizii/dispoziţii, agende, note informative, dări de seamă statistice pe domeniul protecţiei civile şi serviciului de alternativă şi oferă ajutor tehnoco-organizatoric secretarului consiliului raional la realizarea activităţilor consiliului raional.

 1. Întru realizarea obiectivelor şi sarcinilor de bază, Serviciul colaborează cu oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, consultanţii locali şi internaţionali, organizaţiile neguvernamentale, inclusiv internaţionale, unităţi similare din alte ţări.

 IV.Dispoziţii finale.

Serviciul administraţie publică poate fi reorganizat prin decizia consiliului raional. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat prin dispoziţia preşedintelui raionului.

+
Obiective

Serviciul administraţie publică realizează următoarele obiective:

1. Organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate, şedinţelor consiliului raional, elaborarea proiectelor de acte normative şi administrative.

2. Organizarea procesului de colaborare a autorităţilor publice din raion cu instituţiile, organizaţiile din ţară şi de peste hotare în soluţionarea problemelor de interes comun.

3. Instruirea şi consultarea funcţionarilor publici,  formarea abilităţilor profesionale prin cunoaşterea şi înţelegerea competenţelor, proceselor, mecanismelor din domeniul administrării, organizarea  schimbului de experienţă , dezvoltarea capacităţilor de întocmire/elaborare a proiectelor de acte normative şi administrative.

4. Planificarea şi monitorizarea activităţilor de nivel raional.

5. Consultarea societăţii civile prin sporirea accesului la  proiectele documentelor de politici publice ale autorităţilor publice locale de nivelul II şi recepţionarea recomandărilor, propunerilor, opiniilor.

+
Rapoarte

Rapoarte

+
Structura

Nr.

d/o

Denumirea funcţiei/postului Numele, prenumele Nr. birou Telefon fix

 

1

 

 

Şef serviciu administraţie publică

 

Balan Victoria

 

 

215

 

0273 23160

 

2

 

 

Specialiat principal

 

Hariton Dorina

 

215

 

0273 23160

 

3

 

Specialist, responsabil de domeniul protecției civile și serviciul civil(de alternativă)

 

 

Dolghier Vasile

 

407

 

 

Atribuţiile şef  serviciu administraţie publică

    a) Conduce activitatea serviciului şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor propuse ;

    b)  elaborează acte administrative şi normative privind aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea competenţei preşedintelui raionului şi consiliului raional;

   c)   asigură acordarea asistenţei metodologice şi logistice funcţionarilor publici şi aleşilor locali  (consilierilor şi primarilor UAT) din administraţia publică locală;

   d)   coordonează organizarea şi desfăşurarea  activităţilor de nivel raional;

    e)  colaborează şi coordonează organizarea diferitor activităţi comune cu administraţia publică centrală şi autorităţile publice locale, serviciile publice descentralizate şi desconcentrate, alte organizaţii instituţii, întreprinderi raionale;

     f) stabileşte atribuţiile specialistului principal în problemele administraţiei publice şi ale specialistului în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, stabileşte măsura responsabilităţii acestora pentru executarea însărcinărilor încredinţate, înaintează spre aprobare  proiectul actului respectiv;

     g)  colaborează şi coordonează problemele ce ţin de activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice locale de nivelul I;

     h) întocmeşte Regulamentul serviciului şi-l prezintă spre aprobare preşedintelui raionului; 

     i) întocmeşte şi perfectează proiectele de decizii ale Consiliului Raional şi le prezintă secretarului Consiliului Raional spre consemnare în termenii stabiliţi de legislaţie;

     k) pregăteşte şi perfectează diferite proiecte, comunicări, mesaje, note penrtu mijloacele de informare în masă;

    l) elaborează şi înaintează proiecte de program privind instruirea oficialilor aleşi şi a funcţionarilor publici în problemele de informare, popularizare, personal şi lucrări de secretariat;

      m) pregăteşte şi perfectează materialul instructiv necesar pentru organizarea seminarelor instructive ale primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul I;

       n) participă la şedinţele Consiliului Raional şi operativele organizate şi desfăşurate de conducerea raionului;

       o) participă la activităţile orgnizate şi desfăşurate de Consiliul Raional privind instruirea oficialilor aleşi şi funcţionarilor publici în problemele ce ţin de competenţa secţiei;

      p) ţine evidenţa zilei primarului, zilei secretarului , perfectează procese-verbale ale zilei subdiviziunilor consiliului raional în teritoriu;

     r) îndeplineşte şi alte funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa secţiei;   

 

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY