Scurt istoric al raionului Cantemir

     Caracteristica raionului Cantemir 

 1.Denumirea unităţii administrativ-teritoriale(istoricul, stema) :

Raionul Cantemir poartă numele domnitorului Dimitrie Cantemir şi  a fost  constituit prin  Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM  la 25.03.1977. Raionul Cantemir nu are elaborată simbolistica unităţii administrativ-teritoriale. 

2.Poziţia geografică şi suprafaţa totală.

Poziţia geografică a raionului Cantemir este marcată de  latitudinea 46º2710 , longitudinea 28º2149  şi altitudinea de 42m faţă de nivelul mării negre. În partea  de vest raionul Cantemir se află la hotar cu România pe o distanţă de 32 km.

Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova  pe o suprafaţă de 870 km 2. Vecinii raionului sunt: la nord – raionul Leova, la sud – raionul Cahul, la est – UTA Găgăuzia şi la vest – România.  Oraşul Cantemir este oraşul de reşedinţă a raionului, care se află la 120 km distanţă de or.Chişinău, 45 km  distanţă de or.Cahul, 25km distanţă de or.Leova, 45 km  distanţă de or.Comrat. Raionul Cantemir este traversat de  trei trasee naţionale pe o lungime totală de 98.86 km .

3.Descrierea generală (relieful, zăcămintele, solurile, clima, apele de suprafaţă şi apele subterane).

În raionul Cantemir se întîlneşte relief de podiş şi câmpie. La est se află înălţimea Tigheciului cu 311 m mai sus de nivelului mării negre cu sol de pădure cenuşiu. La vest râul Prut, lunca cu lăţimi de 1-1,5 km, pronunţată cu relief mezo şi micro, soluri de luncă aluviale, care sunt slab şi moderat alcalizate. Predomină versanţi de diferite înclinaţii şi lungimi. Terenul este întretăiat de o mulţime de vîlcele cu  lăţimi de la 100 la 300 de m. De la nord-vest la sud-vest este întretăiat de două vîlcele cu versanţi cu înclinaţie de la 3- 5º pînă la 5- 7º. Pe versanţi predomină soluri obişnuite şi carbonate cu diferite grade de eroziune (slabe,moderate şi puternice). Pe terenuri cu ape freatice la suprafaţă sînt multe pete mlăştinoase. Zăcămintele minerale în raion sunt : zăcăminte de gaz natural autohton la Victorovca (c.Ciobalaccia); zăcăminte de argile betonice(bentonită) la Cociulia, Lărguţa, Baimaclia şi zăcăminte de nisip aproximativ în tot raionul. Solurile identificate sunt: cenuşiu tipic, cenuşiu închis, cernoziom argiloiluvial.Clima raionului Cantemir se poate  caracteriza ca fiind moderat continentală cu veri călduroase şi ierni cu ninsori slabe. Temperatura medie anuală este aproximativ de +11ºC. Primele îngheţuri sunt aparente la mijlocul lunii octombrie. Cantitatea medie de precipitaţii pe parcursul anului sunt în jur de 450-500mm. Grosimea medie a stratului de zăpadă constituie 5-8cm. Adâncimea de îngheţ a solului e circa 0.6-0.7m. Umiditatea relativă a aerului în perioada de vară a anului constituie 45-60%, iar în perioada de iarnă constituie 75-80%. Temperatura maximă absolută anuală este de +39 ºC. Temperatura minimă absolută anuală – 32 ºC. Perioada cu încălzire termică pe timp de iarnă constituie 170 zile. Direcţia vântului este din partea nordică şi sudică. Viteza medie constituie 3-10m/s. Apele de suprafaţă : râul Prut, Tigheci, Odaia, Larga, Salcia, Ialpugel, iazuri artificiale,etc.Teritoriul localităţilor Baimaclia, Chioselia şi Coştangalia sunt întretăiate de râurile Odaia şi Salcia. Localităţile Pleşeni, Cania, Stoianovca sunt întretăiate de râul Tigheci. Râul Salcia întretaie teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Cania, Plopi, Ţiganca. Râul Odaia întretaie localităţile Haragîş, Baimaclia, Enichioi, Cîietu. Localităţile Lingura, Tartaul, Ciobalaccia, Goteşti sunt întretăiate de râul Larga. Râul Prut străbate la vest unităţile administrativ-teritoriale Toceni, Antoneşti, Ţiganca, Goteşti. Râul Ialpugel- Enichioi, Sarata- Toceni.

        Apele subterane constituie 1820 fântâni de mină şi se atribuie apelor freatice la adâncimi de 5-20m. Pe terenurile afectate de alunecări de teren, apele subterane se întâlnesc în straturile  de nisip formate printre stratul de argilă la adâncimea de 3-11m. Fîntâni cu adîncimi de pînă la 100 m se înregistrează 67 sonde.

4.Populaţia (numărul, componenţa etnică ).

Populaţia raionului constituie 62447 persoane din care:

1.      urbană – 5967, inclusiv:

Ø      bărbaţi – 2795,

Ø      femei – 3172.

2.      rurală – 56480 persoane, inclusiv :

Ø      bărbaţi – 28424 persoane,

Ø      femei –28056 persoane.

Persoane sub vîrsta aptă de muncă (pensionari) – 9840 persoane.

Componenţa etnică :

Grup etnic

Populaţie

% Procentaj*

Moldoveni

55,141

88,3%

Români

937

1,5%

Bulgari

3,871

6,2%

Ucraineni

999

1,6%

Ruşi

749

1.2%

Găgăuzi

569

0.9%

Alții

181

0.3%

5.Structura administrativ-teritorială.

Raionul Cantemir, din punct de vedere administrativ-teritorial este constituit din 51 de localităţi divizate în 27 de unităţi administrativ-teritoriale (1 oraş,15 comune, 11 sate).

Structura administrativ- teritorială :

Nr.d/o

Denumirea UAT de nivelul I

Localităţile din componenţa UAT

1.       

or. Cantemir

Cantemir

2.       

c. Antoneşti

Antoneşti

Leca

3.       

c. Baimaclia

Baimaclia

Acui

Suhat

4.       

c.Cania

Cania

Iepureni

5.       

s.Capaclia

Capaclia

6.       

c.Chioselia

Chioselia

Ţărăncuţa

7.       

c.Ciobalaccia

Ciobalaccia

Flocoasa

Victorovca

8.       

c. Cîietu

Cîietu

Dimitrova

9.       

s.Cîrpeşti

Cîrpeşti

10.   

c.Cîşla

Cîşla

Şofranovca

11.   

s. Cociulia

Cociulia

12.   

s. Coştangalia

Coştangalia

13.   

c. Enichioi

Enichioi

Bobocica

Floricica

Ţolica

14.   

c. Goteşti

Goteşti

Constantineşti

15.   

s. Haragîş

Haragîş

16.   

s. Lărguţa

Lărguţa

17.   

c.Lingura

Lingura

Crăciun

Popovca

18.   

c. Pleşeni

Pleşeni                                                    

Hănăseni                                                

Tătărăşeni

19.   

c. Plopi

Plopi                                                       

Alexandrovca                                        

Hîrtop                                                     

Taraclia

20.   

s. Porumbeşti

Porumbeşti

21.   

c. Sadîc

Sadîc

Taraclia

22.   

s. Stoianovca

Stoianovca

23.   

s. Şamalia

Şamalia

24.   

s. Tartaul

Tartaul

25.   

c. Toceni

Toceni

Vîlcele

26.   

c. Ţiganca

Ţiganca

Ghioltosu       

Ţiganca Nouă

27.   

s. Vişniovca

Vişniovca

6.Situaţia social-economică şi financiară (numărul întreprinderilor, agenţilor economici, domeniile de activitate, etc.)

În raionul Cantemir activează 18186 agenţi economici din care:

Ø      Întreprinderi Individuale – 706,

Ø      Societăţi în Nume Colectiv – 2,

Ø      Gospodării Ţărăneşti  – 16986,

Ø      Societăţi pe Acţiuni – 18,

Ø      Societăţi cu Răspundere Limitată – 181,

Ø      Cooperative Agricole de Producţie – 17,

Ø      Cooperative de Întreprinzători – 2,

Ø      Cooperative de Consum – 3,

Ø      Întreprinderi de Arendă – 2,

Ø      Întreprinderi de Stat – 34,

Ø      Întreprinderi municipale – 8,

Ø      Asociaţii obşteşti – 11,

Ø      Asociaţii- 32, etc.

                           Agricultura

Ponderea terenurilor agricole constituie 49586,1 ha, 

Ø      teren arabil – 41247,6 ha,

Ø      plantaţii de livezi-2276,2 ha,

Ø      vii-5425,9  ha,

Ø      păşuni – 9632 ha,

Ø      păduri – 12709 ha.

În anul 2010 s-a plantat : viţă-de-vie 90 ha, livezi -140 ha.

                               Formele de organizare juridică în sectorul agrar sunt:

·             Societăţi cu Răspundere Limitată  – 18,

·             Cooperative Agricole de Producere – 8,

·             Gospodări Ţărăneşti cu terenuri mai mult de 50 ha – 14,

·              Gospodării Ţărăneşti cu terenuri agricole pînă la 50 ha – 16972,

·             Staţiuni Tehnologice de maşini şi tractoare – 6.

   O pondere însemnată au constituit următoarele culturi agricole:

Ø      Culturile cerealiere şi grăunţoase 24414 t,

Ø      Floarea soarelui 8657 t .,

Ø      Struguri 18851 t,

Ø      Fructe 7830 t ,

Ø      Legume 1285 t,

Ø      Tutun 300 t,

Ø      Vite, păsări – masă vie 1154 t.

 Industria

Fabrici de vinificaţie – 5:

      1.       Societatea pe Acţiuni ,,Imperial Vin” s. Pleşeni cu capacitatea anuală de          

                producţie a vinului de 1040 mii dal.

2.              Societatea cu Răspundere Limitată ,,Vinăria Ţiganca” comuna Plopi cu capacitate anuală de producţie a vinului de 460 mii dal.

3.              Societatea cu Răspundere Limitată  ,,TartcomVin” satul Tartaul cu capacitate anuală de producţie a vinului de 440 mii dal.

4.              Societatea cu Răspundere Limitată  ,,Podgoria Vin” satul Lingura cu capacitate anuală de producţie a vinului de 400 mii dal.

5.              Societatea pe Acţiuni  ,, Ceba-Vin” comuna Ciobalaccia cu capacitatea anuală de producţie a vinului de 500 mii dal.                

v     Întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole:

1.      Societatea cu Răspundere Limitată ,,Covali & Co” din or. Cantemir  produce   

            conserve cu capacitate de 3360 t.

2.      Societatea cu Răspundere Limitată ,,Podgoreni” s. Lingura cu capacitate anuală            

      de producere a fructelor uscate de 460 t.

3.      Mori pentru producerea făinei – 14,  cu capacitatea anuală de 6400 t făină.

4.      Mini secţii pentru producerea uleiului vegetal –  22,  cu capacitatea totală de 1496 tone ulei.

5.      Brutării -4,  cu capacitatea totală de 14 mii buc/zi, acoperînd în totalitate necesitatea populaţiei cu pîine.

Volumul producţiei industriale în preţuri curente pentru anul  2012  a constituit 74186 mii lei.

                 Dezvoltarea micului business

În raion activează 2240 agenţi economici din cadrul micului business.

Ponderea agenţilor economici din cadru micului business constituie:

·        Agricultură – 18%,

·        Industrie – 9%,

·        Comerţ – 46%,

·        Servicii – 27%.

7. Transport,căi de comunicaţie şi categoria acestora.

Dumurile naţionale R37 (Ceadîr-Lunga—Comrat-Cantemir), R34(Hînceşti-Leova-Cahul) ,R56(Cania-Baimaclia-Taraclia de Salcie)  traversează teritoriul raionului pe o lungime totală de 96.86km . Drumurile locale de acces  constituie 186,15 km.

    Prin raionul Cantemir trece calea ferată pe o distanţă de 28km, care dispune de trei  staţii (Prut-1,  Prut-2 şi Kilometru 8) de tren. De la Cantemir peste rîul Prut spre Fălciu, România este dislocat  podul de trecere cu cale feroviară, prin care se realizează controlul de frontieră între Româmia şi Republica Moldova. 

Alte căi de comunicaţii la care populaţia raionului este conectată  sunt  reţelele de telefonie fixă, mobilă,  televiziune prin cablu şi reţeaua internet.

   Reţeaua conductei de gaz natural cuprinde gazoductul inter-urban de tensiune medie Congazgicul de Jos-Cantemir cu lungimea de 27,5 km la care sunt conectate localităţile  or.Cantemir, s.Cociulia, c.Pleşeni, s.Cania şi urmează conectarea localităţilor  Vişniovca, Porumbeşti  şi gazoductul magistral de tensiune înaltă Comrat-Baimaclia cu lungimea de 30,5km, care prevede conectarea a 85 % din localităţile raionului. În prezent sunt gazificate 12 localităţi din cele 51 ale raionului, iar lungimea reţelelor de gaz construite este de 58 km.

   8. Sistemul de sănătate(numărul instituţiilor,categoria acestora).

       În raion activează:

        Instituţia Medico Sanitaro- Publică ,,Spitalul Raional Cantemir”;

        Centrul de Sănătate Publică Cantemir : 30 de angajaţi ;

        Serviciul Asistenţă  Medicală Urgentă Cantemir,care are în subordinea sa Punctele   

       de Asistenţă Medicală Urgentă Goteşti, Baimaclia, Cociulia şi Ciobalaccia, cu un  

       total de  personal medical : 9 doctori, 25 felceri, 6 infirmiere;

        Centrul  Medicilor de Familie, în componenţa căruia sunt: 1 centru de sănătate (CS  

        Cociulia) independent şi 3 centre de sănătate subordonate (CS Baimaclia,CS   

        Goteşti,CS Ciobalaccia) . Numărul personalului angajat – 228 persoane :

        CMF – 1

        CS – 4

        OMF – 25

        OS – 14

        Medici  : 16

        Asistente medicale : 77

         Personal auxiliar : 98.      

           În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei, în raionul Cantemir îşi desfăşoară  

         activitatea:

         64 medici;

         263 personal mediu, asistenţi medicali

         254 personal sanitar auxiliar.

      9. Învăţământul (numărul  instituţiilor de învăţământ);

·        instituţii preşcolare – 45,

·        gimnazii – 26,

·        licee – 7;

Numărul total al elevilor – 6815;

Numărul total al copiilor la grădiniţe – 2971;

Cadre didactice  total– 647;

Educatori – 264.

      10.Cultura (numărul instituţiilor,monumente,obiective turistice, festivaluri,etc.).

           În raionul Cantemir activează :

            2 muzee

            76 colective artistice

            18 formaţii care deţin titlul de formaţie model

            46 biblioteci publice

            39 monumente

            43 case şi cămine culturale

            1  Şcoală de Artă (2 filiale la Baimaclia şi Goteşti)

            6 Obiective turistice

            12 Festivaluri,concursuri raionale

            2 Festivaluri naţionale.

       Obiective turistice :

       Mănăstirea Cociulia (mănăstire de călugări în formare).Hram: Adormirea Maicii                                    Domnului. Se află în satul Cociulia raionul Cantemir, la aproximativ 140 km de capitala Chişinău. A fost întemeiată în anul 1997, pe locul unei mănăstiri din care s-au păstrat doar câteva ruine. Aceste ruine mărturisesc că, aici s-a slujit şi înainte Sfânta Liturghie.

Cimitirul de la Ţiganca (Stoianovca).  Se află la 2 km de Cantemir, aproape de satul Stoianovca. Este un cimitir militar, unde au fost înhumate rămăşiţele pămînteşti ale ostaşilor şi ofiţerilor români, 1020 de eroi căzuţi în luptele din iunie-iulie 1941. Militarii români căzuţi în lupte sunt aşezaţi în nouă gropi comune – pe două – patru rânduri suprapuse. Cimitirul dispune de sistem de alimentare cu apă, care va permite ca vegetaţia din interior să fie îngrijită şi menţinută pe întreaga perioadă a anului.

Rezervaţia Peisageră „Lunca inundabilă de lângă Antoneşti”.  Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 93,6 ha, la vest de satul Antoneşti, raionul Cantemir. Peisajul poate fi descris ca: sector de luncă inundabilă a Prutului, parţial acoperită cu apă şi mlaştini. Se întâlnesc specii de animale rare: lebăda, lopătarul, vidra. La baza malului autohton sunt izvoare cu apă potabilă.

Rezervaţia Peisageră „Chioselia”. Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 307 ha, la nord-vest de satul Chioselia, ocolul silvic Baimaclia, Chioselia raionul Cantemir. Peisajul poate fi descris ca: pădure de stejar pedunculat cu amestec de stejar pufos, cu multe plante rare: ruşcuţa, brânduşa, albăstriţa Angelescu.

Rezervaţia peisajeră „Codrii Tigheci”. Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 2519 ha, între satele Lărguţa şi Capaclia, ocolul silvic Cantemir, Tigheci raionul Leova. Peisajul poate fi descris ca: pădure naturală de tipul codrilor pe cumpăna apelor şi versanţi abrupţi, cu stejar pedunculat, gorun, carpen, frasin, tei, cireş sorbul şi scoruş.

Rezervaţia silvică „Ciobalaccia”. Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 13,4 ha, la 2 km est de satul Ciobalaccia, ocolul silvic Baimaclia, Aluniş, raionul Cantemir.

Rezervaţia mixtă” Cantemir”.  Este Arie Naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 132 ha, la sud de oraşul Cantemir, lunca inundabilă a râului Prut.

Monument al Naturii Geologic şi Paleontologic „Cariera Cociulia”. Se întinde pe o suprafaţă de 1 ha, la 1 km nord de satul Cociulia, raionul Cantemir.

11. Relaţiile internaţionale (acorduri de colaborare, înfrăţire).

Raionul Cantemir  are acorduri de colaborare cu Euroregiunea “Dunărea de Jos”.

12. Instituţiile din domeniul mass-media.

Raionul Cantemir are următoarele  instituţii mass-media :  Ziarul raional “Curierul de Cantemir” .

  

 Scurt istoric 

În  conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 23 martie 1977 şi Hotărîrii Sovietului de Miniştri al RSSM,  din 1 aprilie 1977 nr.131 în legătură cu formarea raioanelor Cantemir, Cutuzov  s-a format raionul Cantemir cu centrul în orăşelul Cantemir şi cu toate structurile raionale, inclusiv arhiva raională de Stat Cantemir.

           La prima sesiune organizatorică legată de Legea Sovietelor  raionale de Deputaţi  ai poporului,  a fost ales comitetul executiv  al Sovietului raional  de deputaţi ai poporului.

           Deasemenea la prima sesiune organizatorică au fost formate  secţiile şi direcţiile Comitetului  Executiv  Raional Cantemir  de Deputaţi ai poporului :

 • Comisia raională de Planificare;
 • Secţia raională de Interne;
 • Secţia raională Finanţe;
 • Secţia raională Agricol;
 • Secţia raională Cultur;
 • Secţia raională Învăţămînt;
 • Secţia raională Asistenţă Socială;
 • Secţia Drumuri;
 • Oficiul Stării Civile;

           Din  componenţa raionului Cantemir  în anul 1977 făceau parte 19 soviete  săteşti şi două soviete de orăşel  de deputaţi ai poporului- Cantemir şi Vişiniovca. În anul 1978 s-a format sovietul  sătesc Capaclia, iar în anul 1980, sovietul sătesc Toceni.  

           Astfel în anul 1980 în raionul Cantemir activau 21 de soviete  săteşti şi 2 soviete de orăşel- Cantemir şi Vişiniovca.

 • Preşedinte al raionului Cantemir a fost ales – Uzun Dimitrii Iachimovici 
 • Vicepreşedinte al raionului -Papanaga  Ivan Ivanovici
 • Vicepreşedinte pe probleme agricole-Dimov Ivan Ivanovici 
 • Secretar al Comitetului executiv  raional- Voronova Tatiana Procofievna
 • Preşedinte raional  al comitetului controlului norodnic-Bloşenco Ivan Nicolaevici 
 • Preşedintele judecătoriei  norodnice raionale -Cumatrenco Vasilii Zinovievici
 • Procurorul raionului -Mîţu Ivan Fiodorovici.

           Au fost aleşi membrii Comitetului Executiv  Raional:

-S.A  „Ejiţa” în frunte cu Preşedintele colhozului  „Pravda”,

-E.G „Chirneva” sovhoz-fabrică „Ţiganca”, satul Plopi,

-A.I.Costov, erou al muncii socialiste, combainersovhoz-fabrică „Vişiniovschii”,

-P.V.Raicoglov, director general „Moldplodoovoşciprom”,

-D.V.Ticlenco, primul secretar al CRP.

           La prima şedinţă a sesiunii organizatorice  au fost formate comisiile permanente: buget şi planificare, ocrotirea ordinei  publice, pe problemele tineretului, pe problemele gospodăriei agricole, ocrotirea sănătăţii, industrie, construcţii, transport şi telecomunicaţii, învăţămînt  şi cultură, educaţiei fizice şi asistenţă socială, comerţ şi alimentaţie publică, deservirea socială şi comunală a populaţiei, ocrotirea mamei şi copilului.