Prima Direcțiile CR Direcţia Finanţe

Direcţia Finanţe

REGULAMENTUL

Direcţiei  finanţe a Consiliului Raional Cantemir

Capitolul I.

 1. Dispoziţii generale.

Regulamentul este elaborat în temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438-XVI din 28.12.2006, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr.155 din 21.07.2011, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, a altor acte legislative şi normative din domeniul respectiv, şi a statului de personal al Direcţiei finanţe, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012 “ Cu privire la organigrama, structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”.

                   2.Misiunea direcţiei (rolul direcţiei).

   Direcţia finanţe (în continuare – direcţia finanţe) este o subdiviziune structurală din                       subordinea consiliului raional, care activează sub conducerea preşedintelui raionului  , elaborează proiectul bugetului annual şi după adoptarea acestuia monitorizează executarea lui.

         3.Principiile de activitate ale direcţiei.

   În activitatea sa direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi Legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul regulament.

           4.Statutul juridic al direcţiei.

   Direcţia finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial în trezoreria   teritorială a Ministerului Finanţelor.  

           5.Scopul şi obiectivele direcţiei.

   Obiectivul de bază al direcţiei finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi monitorizarea executării bugetului raionului.

          6.Funcţiile de bază (sarcinile de bază)ale direcţiei.

  Pregătirea tuturor materialelelor necesare pentru planificarea, executarea, modificarea şi aprobarea bugetului unităţii administrative- teritoriale de nivelul al doilea.

Capitolul II.

            7.Organizarea şi funcţionarea direcţiei.

   Structura şi statele de personal ale direcţiei finanţe se aprobă de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu Legea pentru aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice nr.155 din 21.07.2011, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26.12.2011.

   Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, poate opera modificări în structura direcţiei finanţe şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile unităţii administrativ-teritoriale respective.

 1. Direcţia finanţe activează sub conducerea şefului direcţiei finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.
 2. Şeful direcţiei finanţe este desemnat în /şi eliberat din funcţie de către consiliul raional, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, încunoştiinţînd despre aceasta Ministerul Finanţelor.

 

 

 1. Personalul direcţiei finanţe se desemnează în/şi se eliberează din funcţie de către şeful direcţiei finanţe.
 2. Atribuţiile de serviciu din cadrul direcţiei.

11.1 Şeful direcţiei finanţe exercită următoarele atribuţii:

1) Asigură managementul de calitate al resurselor umane prin:

elaborarea şi aprobarea funcţiilor de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborarea şi aprobarea planurilor de lucru ale direcţiei finanţe;

angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;

efectuarea evaluarii profesionale a angajaţilor şi aprecierea performanţelor acestora;

executarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

2) Dirijează metodologic planificarea bugetului raionului.

3) Realizează acţiunile necesare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului raionului.

4) Organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrative- teritoriale.

5) Implementează politica bugetar- fiscală a statului, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

11.2 În cadrul direcţiei finanţe sînt formate subdiviziuni, care exercită următoarele sarcini: 

11.2.1 Secţia elaborarea şi administrarea bugetului.         

1)      Şeful- adjunct direcţie,şeful secţiei în cadrul direcţiei exercită următoarele atribuţii:

1)Prezintă materialele dării de seamă anuale a raionului la Ministerul Finanţelor;

2)Pregăteşte informaţia privind executarea bugetului la partea de venituri şi cheltuieli;

3)Perfectează şi prezintă materialele stabilite de Ministerul Finanţelor referitor la bugetul raional;

4)Pregăteşte materialele pentru şedinţa comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii pentru şedinţa consiliului raional privind:

– executarea bugetului raional;

– modificarea bugetului raional;

– aprobarea bugetului raional, prima lectură şi a doua lectură;

5)  Prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional; 

2)      Specialistul principal exercită următoarele atribuţii:

1) Asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

2) Elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitori pronosticul bugetului raionului.

3) Analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4) Verifică corectitudinea întocmirii devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la buget, corespunderea indicatorilor din devize şi a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi cu mijloacele speciale obţinute de către acestea;

5)  Analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi cheltuielile suportate de la bugetele unităţilor respective. 

3)      Specialistul superior exercită următoarele atribuţii: 

1) Examinează sistematic datele privind dezvoltarea social-economică a unităţii administrativ-teritoriale,necesare pentru elaborarea proiectului de buget;

2) Pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget la partea de venituri şi cheltuieli,după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor privind prognozele macroeconomice,principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi elaborează formularele vizînd indicii utilizaţi la formarea proiectelor de buget;

3) Analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi cheltuielile suportate de la bugetele unităţilor respective, întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale şi a calculării normativelor de cheltuieli ce revin în medie unui locuitor pentru fiecare grupă de cheltuieli;

   4) Prezintă Ministerului Finanţelor, pînă la l ianuarie, în modul stabilit, registrele repartizării veniturilor între bugetul raional şi bugetele locale, precum şi normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare ale bugetelor respective;

    5) Verifică corectitudinea întocmirii listelor tarifare a pedagogilor,a statelor de personal

ale instituţiilor publice finanţate de la buget.

4)      Specialistul exercită următoarele atribuţii:

1) Analizează mersul executării bugetelor la partea de venituri şi pe fiecare grupă de cheltuieli;  

2)Examinează rapoartele privind îndeplinirea reţelei de state şi contingente pe fiecare grupă de cheltuieli;

 3)Analizează şi prezintă autorităţii executive, autorităţii deliberative şi reprezentative informaţia despre utilizarea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale;

  4) Întocmeşte sau asigură întocmirea pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului unităţii

administrativ-teritoriale în conformitate cu Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor.

5) Analizează proiectele bugetelor locale la partea de venituri şi cheltuieli bugetare pe anul/anii viitor/i. 

11.2.2 Secţia rapoarte şi analiză.

1)      Şeful secţiei în cadrul direcţiei, contabilul-şef exercită următoarele atribuţii:

1)Ţine evidenţa transferurilor din bugetul de stat şi respectiv finanţarea primăriilor;

2)Pregăteşte darea de seamă privind îndeplinirea devizului de cheltuieli al aparatului Direcţiei finanţe;

3)Pregăteşte analiza  dării de seamă privind executarea bugetului;

4)  Prezintă, în termenele stabilite de Ministerul-Finanţelor, rapoartele lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raionului;

5) Ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă sau a celor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung; 

2)      Specialistul superior exercită următoarele atribuţii:

1)Verifică corectitudinea reflectării în evidenţa încasărilor şi cheltuielilor bugetului raional cu trezoreria;

 2) Ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate administraţiei publice locale, finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional;

 3) Generalizează şi analizează, trimestrial şi anual, rapoartele financiare ale instituţiilor   subordonate   administraţiei publice locale;

4) Verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale;

5) Recepţionează, examinează şi totalizează rapoartele privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi devizele de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget.

3)      Specialistul superior exercită următoarele atribuţii: 

1)  Exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile (inclusiv centralizate) primăriilor satelor (comunelor), oraşului, precum şi ale instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

  2)  Verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

  3)  Acordă ajutor metodologic şi practic executorilor de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi îndeplinirea devizelor de cheltuieli;

4)  Înaintează, în comun cu secţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi a devizelor de cheltuieli ale   instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

5) Ţine registrul şi duce evidenţa contabilă a transferurilor şi mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile.    

11.3 Specialistul principal (pe probleme juridice) exercită următoarele atribuţii:

1) Elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de activitatea direcţiei finanţe;

 2)  Efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;

 3) Reprezintă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, interesele direcţiei finanţe în instanţele judecătoreşti şi în alte instituţii;

 4) Acordă autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă juridică;

 5) Acordă asistenţă juridică lucrătorilor direcţiei finanţe.

 6) Ţine evidenţa personalului prin: întocmirea documentelor de angajare, transfer, pensionare , acordare a concediilor, înregistrare a certificatelor medicale, etc 

 1. Drepturile direcţiei finanţe

12.1 Direcţia finanţe este în drept să:

1) dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;

2) înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

3) înainteze autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicitări privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală, urmează a fi înaintate Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

4) efectueze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

5) verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi a modificărilor acestora;

6) verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective;

7) suspende efectuarea defalcărilor de la veniturile regularizatoare şi a transferurilor la bugetele locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

8) solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale;

9) înainteze propuneri de sancţionare sau să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;

10) participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea. 

13.Responsabilităţile direcţiei. 

13.1 Direcţia finanţe este responsabilă de: 

1) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

2) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu cadrul legislativ;

4) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

6) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

14.Raporturile de colaborare. 

 În procesul elaborării şi executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, direcţia finanţe colaborează cu:

inspectoratul fiscal de stat teritorial;

trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor;

Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor;

alte instituţii şi organizaţii.

Capitolul III

 

Dispoziţii finale.

 

 1.  Prezentul Regulament poate fi modificat sau abrogat numai prin decizia Consiliului Raional Cantemir.                                         

Obiective anuale

Rapoarte

Veaceslav Cozma, şeful direcţiei finanţe,

exercită următoarele atribuţii:

1) Asigură managementul de calitate al resurselor umane prin:

elaborarea şi aprobarea funcţiilor de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborarea şi aprobarea planurilor de lucru ale direcţiei finanţe;

angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;

efectuarea evaluarii profesionale a angajaţilor şi aprecierea performanţelor acestora;

executarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

2) Dirijează metodologic planificarea bugetului raionului.

3) Realizează acţiunile necesare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului raionului.

4) Organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrative- teritoriale.

5) Implementează politica bugetar- fiscală a statului, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

 

6) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

7) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

8) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu cadrul legislativ;

9) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

10) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

11) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

 

 

Structura Direcţiei  Generale  Finanţe raionul Cantemir

Adresa electronică: dirfincantemir@mail.md

  

LISTA SPECIALIŞTILOR DIRECŢIEI FINANŢE CANTEMIR

01.08.2022

Numele, prenumele Funcţia Biroul nr. Tel. serviciu
1 Cozma  Veaceslav Seful Direcţiei  Finanţe 412

 

(0273) 2-31-98

2 Dimcea Valentina Şef-adjunct direcţie,şeful secţiei în cadru direcţiei 412

 

(0273) 2-33-66

3 Roabiş Ecaterina Specialist principal 410

 

(0273) 2-32-31

4 Lupu Dumitru Specialist principal 410 (0273) 2-34-97
5 Scurtu Rodica Specialist principal 410 (0273) 2-32-31
6 Rusev Lidia Specialist superior 410 (0273) 2-32-31
7 Carastoian    Elena Specialist superior 410 (0273) 2-32-31
8 Florea Elena Şef secţiei,Contabil şef 404 (0273) 2-32-24
9 Munteanu Natalia Specialist principal 404 (0273)2-32-24
10 Salciuc Mirela Specialist principal 404

 

(0273)2-32-24

11 Miron Tatiana Specialist superior 404 (0273)2-32-24
12 Savva Natalia Specialist principal 407

 

(0273) 2-34-96

13 Clioşina Maria Secretar-dactilograf 412

 

(0273) 2-31-98

+
Regulament

REGULAMENTUL

Direcţiei  finanţe a Consiliului Raional Cantemir

Capitolul I.

 1. Dispoziţii generale.

Regulamentul este elaborat în temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438-XVI din 28.12.2006, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr.155 din 21.07.2011, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, a altor acte legislative şi normative din domeniul respectiv, şi a statului de personal al Direcţiei finanţe, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012 “ Cu privire la organigrama, structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”.

                   2.Misiunea direcţiei (rolul direcţiei).

   Direcţia finanţe (în continuare – direcţia finanţe) este o subdiviziune structurală din                       subordinea consiliului raional, care activează sub conducerea preşedintelui raionului  , elaborează proiectul bugetului annual şi după adoptarea acestuia monitorizează executarea lui.

         3.Principiile de activitate ale direcţiei.

   În activitatea sa direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi Legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul regulament.

           4.Statutul juridic al direcţiei.

   Direcţia finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial în trezoreria   teritorială a Ministerului Finanţelor.  

           5.Scopul şi obiectivele direcţiei.

   Obiectivul de bază al direcţiei finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi monitorizarea executării bugetului raionului.

          6.Funcţiile de bază (sarcinile de bază)ale direcţiei.

  Pregătirea tuturor materialelelor necesare pentru planificarea, executarea, modificarea şi aprobarea bugetului unităţii administrative- teritoriale de nivelul al doilea.

Capitolul II.

            7.Organizarea şi funcţionarea direcţiei.

   Structura şi statele de personal ale direcţiei finanţe se aprobă de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu Legea pentru aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice nr.155 din 21.07.2011, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26.12.2011.

   Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, poate opera modificări în structura direcţiei finanţe şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile unităţii administrativ-teritoriale respective.

 1. Direcţia finanţe activează sub conducerea şefului direcţiei finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.
 2. Şeful direcţiei finanţe este desemnat în /şi eliberat din funcţie de către consiliul raional, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, încunoştiinţînd despre aceasta Ministerul Finanţelor.

 

 

 1. Personalul direcţiei finanţe se desemnează în/şi se eliberează din funcţie de către şeful direcţiei finanţe.
 2. Atribuţiile de serviciu din cadrul direcţiei.

11.1 Şeful direcţiei finanţe exercită următoarele atribuţii:

1) Asigură managementul de calitate al resurselor umane prin:

elaborarea şi aprobarea funcţiilor de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborarea şi aprobarea planurilor de lucru ale direcţiei finanţe;

angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;

efectuarea evaluarii profesionale a angajaţilor şi aprecierea performanţelor acestora;

executarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

2) Dirijează metodologic planificarea bugetului raionului.

3) Realizează acţiunile necesare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului raionului.

4) Organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrative- teritoriale.

5) Implementează politica bugetar- fiscală a statului, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

11.2 În cadrul direcţiei finanţe sînt formate subdiviziuni, care exercită următoarele sarcini: 

11.2.1 Secţia elaborarea şi administrarea bugetului.         

1)      Şeful- adjunct direcţie,şeful secţiei în cadrul direcţiei exercită următoarele atribuţii:

1)Prezintă materialele dării de seamă anuale a raionului la Ministerul Finanţelor;

2)Pregăteşte informaţia privind executarea bugetului la partea de venituri şi cheltuieli;

3)Perfectează şi prezintă materialele stabilite de Ministerul Finanţelor referitor la bugetul raional;

4)Pregăteşte materialele pentru şedinţa comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii pentru şedinţa consiliului raional privind:

– executarea bugetului raional;

– modificarea bugetului raional;

– aprobarea bugetului raional, prima lectură şi a doua lectură;

5)  Prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional; 

2)      Specialistul principal exercită următoarele atribuţii:

1) Asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

2) Elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitori pronosticul bugetului raionului.

3) Analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4) Verifică corectitudinea întocmirii devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la buget, corespunderea indicatorilor din devize şi a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi cu mijloacele speciale obţinute de către acestea;

5)  Analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi cheltuielile suportate de la bugetele unităţilor respective. 

3)      Specialistul superior exercită următoarele atribuţii: 

1) Examinează sistematic datele privind dezvoltarea social-economică a unităţii administrativ-teritoriale,necesare pentru elaborarea proiectului de buget;

2) Pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget la partea de venituri şi cheltuieli,după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor privind prognozele macroeconomice,principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi elaborează formularele vizînd indicii utilizaţi la formarea proiectelor de buget;

3) Analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi cheltuielile suportate de la bugetele unităţilor respective, întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale şi a calculării normativelor de cheltuieli ce revin în medie unui locuitor pentru fiecare grupă de cheltuieli;

   4) Prezintă Ministerului Finanţelor, pînă la l ianuarie, în modul stabilit, registrele repartizării veniturilor între bugetul raional şi bugetele locale, precum şi normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare ale bugetelor respective;

    5) Verifică corectitudinea întocmirii listelor tarifare a pedagogilor,a statelor de personal

ale instituţiilor publice finanţate de la buget.

4)      Specialistul exercită următoarele atribuţii:

1) Analizează mersul executării bugetelor la partea de venituri şi pe fiecare grupă de cheltuieli;  

2)Examinează rapoartele privind îndeplinirea reţelei de state şi contingente pe fiecare grupă de cheltuieli;

 3)Analizează şi prezintă autorităţii executive, autorităţii deliberative şi reprezentative informaţia despre utilizarea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale;

  4) Întocmeşte sau asigură întocmirea pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului unităţii

administrativ-teritoriale în conformitate cu Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor.

5) Analizează proiectele bugetelor locale la partea de venituri şi cheltuieli bugetare pe anul/anii viitor/i. 

11.2.2 Secţia rapoarte şi analiză.

1)      Şeful secţiei în cadrul direcţiei, contabilul-şef exercită următoarele atribuţii:

1)Ţine evidenţa transferurilor din bugetul de stat şi respectiv finanţarea primăriilor;

2)Pregăteşte darea de seamă privind îndeplinirea devizului de cheltuieli al aparatului Direcţiei finanţe;

3)Pregăteşte analiza  dării de seamă privind executarea bugetului;

4)  Prezintă, în termenele stabilite de Ministerul-Finanţelor, rapoartele lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raionului;

5) Ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă sau a celor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung; 

2)      Specialistul superior exercită următoarele atribuţii:

1)Verifică corectitudinea reflectării în evidenţa încasărilor şi cheltuielilor bugetului raional cu trezoreria;

 2) Ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate administraţiei publice locale, finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional;

 3) Generalizează şi analizează, trimestrial şi anual, rapoartele financiare ale instituţiilor   subordonate   administraţiei publice locale;

4) Verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale;

5) Recepţionează, examinează şi totalizează rapoartele privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi devizele de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget.

3)      Specialistul superior exercită următoarele atribuţii: 

1)  Exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile (inclusiv centralizate) primăriilor satelor (comunelor), oraşului, precum şi ale instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

  2)  Verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

  3)  Acordă ajutor metodologic şi practic executorilor de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi îndeplinirea devizelor de cheltuieli;

4)  Înaintează, în comun cu secţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi a devizelor de cheltuieli ale   instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

5) Ţine registrul şi duce evidenţa contabilă a transferurilor şi mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile.    

11.3 Specialistul principal (pe probleme juridice) exercită următoarele atribuţii:

1) Elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de activitatea direcţiei finanţe;

 2)  Efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;

 3) Reprezintă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, interesele direcţiei finanţe în instanţele judecătoreşti şi în alte instituţii;

 4) Acordă autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă juridică;

 5) Acordă asistenţă juridică lucrătorilor direcţiei finanţe.

 6) Ţine evidenţa personalului prin: întocmirea documentelor de angajare, transfer, pensionare , acordare a concediilor, înregistrare a certificatelor medicale, etc 

 1. Drepturile direcţiei finanţe

12.1 Direcţia finanţe este în drept să:

1) dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;

2) înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

3) înainteze autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicitări privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală, urmează a fi înaintate Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

4) efectueze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

5) verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi a modificărilor acestora;

6) verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective;

7) suspende efectuarea defalcărilor de la veniturile regularizatoare şi a transferurilor la bugetele locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

8) solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale;

9) înainteze propuneri de sancţionare sau să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;

10) participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea. 

13.Responsabilităţile direcţiei. 

13.1 Direcţia finanţe este responsabilă de: 

1) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

2) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu cadrul legislativ;

4) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

6) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

14.Raporturile de colaborare. 

 În procesul elaborării şi executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, direcţia finanţe colaborează cu:

inspectoratul fiscal de stat teritorial;

trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor;

Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor;

alte instituţii şi organizaţii.

Capitolul III

 

Dispoziţii finale.

 

 1.  Prezentul Regulament poate fi modificat sau abrogat numai prin decizia Consiliului Raional Cantemir.                                         
+
Obiective

Obiective anuale

+
Rapoarte

Rapoarte

+
Structura

Veaceslav Cozma, şeful direcţiei finanţe,

exercită următoarele atribuţii:

1) Asigură managementul de calitate al resurselor umane prin:

elaborarea şi aprobarea funcţiilor de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborarea şi aprobarea planurilor de lucru ale direcţiei finanţe;

angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;

efectuarea evaluarii profesionale a angajaţilor şi aprecierea performanţelor acestora;

executarea controlului permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

2) Dirijează metodologic planificarea bugetului raionului.

3) Realizează acţiunile necesare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului raionului.

4) Organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrative- teritoriale.

5) Implementează politica bugetar- fiscală a statului, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

 

6) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

7) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

8) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu cadrul legislativ;

9) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

10) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

11) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

 

 

Structura Direcţiei  Generale  Finanţe raionul Cantemir

Adresa electronică: dirfincantemir@mail.md

  

LISTA SPECIALIŞTILOR DIRECŢIEI FINANŢE CANTEMIR

01.08.2022

Numele, prenumele Funcţia Biroul nr. Tel. serviciu
1 Cozma  Veaceslav Seful Direcţiei  Finanţe 412

 

(0273) 2-31-98

2 Dimcea Valentina Şef-adjunct direcţie,şeful secţiei în cadru direcţiei 412

 

(0273) 2-33-66

3 Roabiş Ecaterina Specialist principal 410

 

(0273) 2-32-31

4 Lupu Dumitru Specialist principal 410 (0273) 2-34-97
5 Scurtu Rodica Specialist principal 410 (0273) 2-32-31
6 Rusev Lidia Specialist superior 410 (0273) 2-32-31
7 Carastoian    Elena Specialist superior 410 (0273) 2-32-31
8 Florea Elena Şef secţiei,Contabil şef 404 (0273) 2-32-24
9 Munteanu Natalia Specialist principal 404 (0273)2-32-24
10 Salciuc Mirela Specialist principal 404

 

(0273)2-32-24

11 Miron Tatiana Specialist superior 404 (0273)2-32-24
12 Savva Natalia Specialist principal 407

 

(0273) 2-34-96

13 Clioşina Maria Secretar-dactilograf 412

 

(0273) 2-31-98

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY