Prima Raionul Cantemir Preşedintele raionului Cantemir

Preşedintele raionului Cantemir

Stimați cetățeni, bine ați venit pe pagina web:www.cantemir.md a Consiliului Raional Cantemir.

      În spiritul valorilor democratice, Vă comunic,  că suntem dispuși să oferim din oficiu informații de interes public, publicului nedefinit, indiferent de: rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

     În scopul  exercitării atribuțiilor de serviciu  mizăm pe nivelul de responsabilitate, profesionalism, imparțialitate și atitudinea conştiincioasă a fiecărui angajat al instituției, și Vă asigurăm că problemele sesizate de Dumneavoastră vor fi examinate și abordate în contextul identificării soluțiilor optime.

     Pagina web facilitează accesul la informații de interes public și oferă oportunități de cunoaștere a problematicii și activităților de care se preocupă conducerea raionului, instituțiile subordonate Consiliului Raional Cantemir, aparatul președintelui raionului și un instrument viabil pentru cetățeni de a participa constructiv la schimbările din domeniile social, economic, cultural ale raionului Cantemir.

    Încurajăm participarea și implicarea cetățenilor cu opinii, sugestii, propuneri în procesul decizional, în cadrul consultărilor publice, asupra proiectelor de decizii plasate pe pagină web.  Împreună vom reuși să realizăm o guvernare democratică a raionului Cantemir.

Președintele raionului Cantemir      Pavel CULICOVSCHI

1.Preşedintele raionului este autoritate publică executivă  a consiliului raional  şi concomitent preşedintele raionului , exercită  funcţie de demnitate  publică obţinută în urma  alegerilor , vezi anexa nr.2 la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199-XVII din 16.07.2010.

 1. Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.
 2. Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti.
 3. Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.
 4. Preşedintele raionului cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000 și Legii privind statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din  16.07.2010
 1. Pornind de la  domeniile de  activitate stabilite pentru autorităţile publice locale de  nivelul al doilea  , preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază :
 2. a)       asigură executarea deciziilor consiliului raional ;
 3. b)      încheie, în baza deciziei consiliului raional și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat ale raionului;
 4. c)       asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
 5. d)      contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
 6. e)      contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;
 7. f)        asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
 8. g)       asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
 9. h)      convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
 10. i)        semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;
 11. j)        asigură elaborarea proiectului de buget local respectiv, întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre aprobare consiliului raional;
 12. k)       exercită funcția de administrator al bugetului raional, asigurînd gestionarea resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări și efectuarea cheltuielilor conform alocațiilor bugetare aprobate, informînd consiliul raional despre situația existentă;
 13. l)        conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
 14. m)    organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a serviciilor sociale;
 15. n)      elaborează, conform necesităţilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor sociale și le supune procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;
 16. o)      contribuie, în calitate de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale, la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;
 17. p)      contribuie, în condițiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;
 18. q)      propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului;
 19. r)       contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;
 20. s)       asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
 21. t)        asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială; colaborează în acest domeniu cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender; organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la subiectul respectiv în cadrul şedinţelor consiliului raional și propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a cauzelor care le-au generat;
 22. u)      prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine.
 1. Preşedintele raionului , în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional.
 2. a)  În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

b Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat, se publică în Registrul de Stat al actelor locale  şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.

c)Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în ele.

 1. d) Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preţedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.
 2. e)  La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat  , conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi cele centrale.

Coordonează activitatea domeniului direcţiei  generale învăţămînt;

 

Pentru deficiențe de vedere
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYAlb negru WAYLinkuri WAY