Servicii acordate

Sarcinile de bază ale serviciului raional de arhivă sînt:

       Asigurarea integrităţii şi evidenţa documentelor  Fondului Arhivistic  al Republicii Moldova, completarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova cu documente ce reflectă istoria şi viaţa populaţiei raionului , care au valoare istorică, ştiinţifică, socială, economică,politică sau culturală,respectarea drepturilor cetăţenilor la informaţia arhivistică , valorificarea documentelor, asigurarea informativă  a organelor administraţiei publice locale.

 

        Dirijarea organizatorică  şi metodică a activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat  în organele de administraţie publice locale , instituţii de stat , organizaţii şi întreprinderi , acordarea ajutorului  metodic şi parctic.

        Activitatea  Serviciului raional de arhivă este organizată conform cerinţelor  şi instrucţiunilor  în vigoare  în sistemul de Stat de Arhivă  al Republicii Moldova.

         La evidenţă sunt 147 de fonduri în care se pastrează peste 26356 de dosare cu caracter social-politic din ele dosare  ce vizează personal scriptic- 3355.

         Cele mai vechi dosare datează cu anul 1941 care vizează activitatea  primăriei satului Cîrpeşti , majoritatea primariilor  din raion dispun de dosare  din anul 1944 .

         Serviciul Raional de Arhivă eliberează următoarele  tipuri de certificate:

  1. Certificat de salariu – ( pentru eliberarea lui sunt necesare următoarele documente : îndreptarea  CTAS cu indicaţia documentelor necesare .
  2. Extrase din cărţile  de ordine  cu privire  la angajare  şi concedierea persoanei concrete

 (e necesar carnetul de muncă).

  1. Extras cu privire la participarea  (neparticiparea)la privatizarea spaţiului   locativ

( e necesar  buletinul de identitate  ori procură autentificată notarial).

  1. Extras de arhivă cu privire la trecerea unei localităţi  dintr-un raion în alt raion, se referă numai localităţile ce actualmente fac parte din raionul Cantemir.
  2. Extrase din cărţile de gospodărie  cu componeţa familiei pentru anii 1944-1980
  3. Extrase din procesele – verbale ale consiliului raional şi locale etc, deasemenea pune la dispoziţia cercetătorilor  şi reprezentanţilor  instituţiilor de Stat  dosarele cu informaţia  solicitată în arhivă.

 

           Conform Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti  25 martie 1977 şi Hotărîrii Sovietului de Miniştri  al RSS Moldoveneşti nr.131 din 01 aprilie  „Cu privire la formarea raioanelor Cantemir, Cutuzov şi Sovietic a fost format raionul Cantemir cu centrul în orăşelul Cantemir.

           La prima sesiune organizatorică legată de Legea Sovietelor  raionale de Deputaţi  ai poporului  a fost ales comitetul executiv  al Sovietului raional  de deputaţi ai poporului.Deasemenea la prima sesiune organizatorică au fost formate  secţiile şi direcţiile Comitetului  Executiv  Raional Cantemir  de Deputaţi ai poporului :Comisia raională de planificare, secţia raională de interne,secţia raională finanţe,secţia raională agricolă,secţia raională cultură,secţia raională învăţămînt,secţia raională asistenţă socială, secţia drumuri, şi oficiul stării civile. Din  componenţa raionului Cantemir  în anul 1977 făceau parte 19 soviete  săteşti şi două soviete de orăşel  de deputaţi ai poporului, Cantemir şi Vişiniovca .În anul 1978 s-a format sovietul  sătesc Capaclia , iar în anul 1980 , sovietul sătesc Toceni .

           Astfel în anul 1980 în raionul Cantemir activau 21 de soviete  săteşti şi 2 soviete de orăşel Cantemir şi Vişiniovca.

           Preşedinte al raionului Cantemir a fost ales  Uzun Dimitrii Iachimovici , vicepreşedinte al raionului Papanaga  Ivan Ivanovici,vicepreşedinte pe probleme agricole,Dimov Ivan Ivanovici , Secretar al Comitetului executiv  raional, Voronova Tatiana Procofievna, preşedinte raional  al comitetului controlului norodnic,Bloşenco Ivan Nicolaevici , preşedintele judecătoriei  norodnice raionale , Cumatrenco Vasilii Zinovievici, procurorul raionului Mîţu Ivan Fiodorovici.

           Au fost aleşi membrii comitetului executiv  raional S.A.Ejiţa,preşedintele colhozului  „Pravda”, E.G.Chirneva,viticultoare  sovhoz-fabrică „Ţiganca”, satul Plopi , A.I.Costov, erou al muncii socialiste ,combainersovhoz-fabrică „Vişiniovschii”, P.V.Raicoglov, director general „Moldplodoovoşciprom”,D.V.Ticlenco , primul secretar al CRP.

           La prima şedinţă a sesiunii organizatorice  au fost formate comisiile permanente: buget şi planificare,ocrotirea ordinei  publice, pe problemele tineretului,pe problemele gospodăriei agricol, ocrotirea sănătăţii , industrie, construcţii transport, şi telecomunicaţii , învăţămînt  şi cultură, educaţiei fizice şi asistenţă socială ,comertţ şi alimentaţie publică, deservirea socială şi comunală a populaţiei, ocrotirea mamei şi copilului.