Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist în aparatul preşedintelui raionului 

Scopul general al funcției: promovarea politicilor publice în domeniul pretecţiei civile a populaţiei raionului prin organizarea şi desfăşurarea măsurilor de informare, coordonare a activităţilor autorităţilor publice locale de nivelul I şi II şi asigurarea interacţiunii serviciilor rationale responsabile de intervenţia în caz de situaţii excepţionale.

Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui:

 • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor raionale în domeniul protecţiei civile a populaţiei raionului şi serviciului civil (de alternativă)
 • Acordarea asistenţei metodologice, logistice, şi tehnice responsabililor de protecţia civilă în unităţile administrativ- teritoriale de nivelul I şi II.
 • Contribuie la asigurarea stării permanente de pregătire a obiectelor din subordinea Protecţiei Civile pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale şi realizează măsuri profilactice de zădărnicire sau diminuare a probabilităţilor apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor efectelor.
 • Asigură implimentarea legislaţiei în domeniul serviciului civil (de alternativă).etc

 Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  
 • are capacitate deplină de exerciţiu;   
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,     
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;  
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Conditii specifice

 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (descarca aici),
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  04 octombrie 2013

Telefon – 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.


Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

-Hotărîrea Guvrnului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi Statutul funcţionarului public.

-LEGE Nr. 271 din  09.11.1994 cu privire la protecţia civilă.

-LEGE Nr. 93 din  05.04.2007 Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
 

Imprimare