Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist principal  în aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcției: Gestionarea resurselor umane în relaţie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare şi încetare a raporturilor de muncă ale salariaţilor.

Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui:

·         să pregătească şi să întocmească documentaţia aferentă procesului de angajare.

·         să organizeze concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

·         să monitorizeze standardele şi practicile generale de recrutare şi propune soluţii de îmbunătăţire a procesului;

·         să planifice şi să coordoneze procesul de evaluare a performanţelor colective şi individuale ale funcţionarilor publici.

·         să reactualizeze şi redacteze fişele de post.

·         Să asigure evidenţa a contractelor individuale de munca şi a carnetelor de muncă.

Condițiile de participare la concurs:

 Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  
 • are capacitate deplină de exerciţiu;   
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,     
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;  
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Conditii specifice

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (descarca aici),
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  04 octombrie 2013

Telefon – 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.

Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

-Hotărîrea Guvrnului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi Statutul funcţionarului public.

-Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din  24.12.2007 privind carnetul de muncă. 

Imprimare