Scopul general al funcției: Organizarea și desfășurarea activității de contabilitate precum și evidență contabilă a executării bugetului.

Sarcini de bază ale funcției specialist-contabil, aparatul preşedintelui raionului:

 1. Întocmirea notelor de transfer, ordinelor de plată.
 2. Întocmirea notelor de contabilitate.
 3. Evidența contabilă privind calculul și achitările serviciilor.
 4. Întocmirea registrelor de evidență contabilă.
 5. Efectuarea calcului salariului.
 6. Prezentarea dărilor de seamă.

Condițiile de participare la concurs:

 1. Cerinţe generale faţă de candidaţi:
 • a deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 1. Condiții specifice:
 • Studii superioare, licență sau echivalent;
 • Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu;

                    cunoștințe de operare la calculator (word, excel, web).

 • Abilități: De comunicare eficientă, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, operativitate, soluționare de probleme.

 

 

 

 

 

Persoanele interesate pot depune dosarul personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (conform anexei la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, sau se poate solicita de la autoritatea publică);
 • copia buletinului de identitate – copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs;
 • copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (se va prezenta și originalul pentru verificarea veridicitatea acestuia);
 • copia carnetului de muncă (se va prezenta și originalul pentru verificarea veridicitatea acestuia);
 • Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere – cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs –  27.09.2021

 

Telefon – 0273-22850

Email –  cantemir.cr@mail.ru

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul  211.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova.
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova.
 3. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008.
 4. Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
 5. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 6. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018
 7. Hotărîrea de Guvern nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 8. Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.
 9. Legea nr. 287 din 15.12.2017 contabilităţii şi raportării financiare.
 10. Legea nr. 113 din 27.04.2004 contabilităţii.
Imprimare