Anexa nr.  01                

din decizia consiliului raional

                                                                                                                                             nr.06/01-XXVI  din 10.08.2018

                 

 

 

 

                                                                          Notă informativă

cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea serviciului social de suport  

 monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și crearea comisiei pentru

protecția persoanelor aflate în situație de dificultate

 

       Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate reprezintă un serviciu social specializat, instituit în baza deciziei consiliului raional în cadrul direcţiei  de asistență socială şi protecţie a familie.

    Serviciul are drept scop, susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate.

      Obiectivele Serviciului constau în facilitarea diminuării/depășirii situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată, acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităților identificate, prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate, precum și asistarea familiei/persoanelor defavorizate în scopul valorificării suportului monetar conform necesităților.

     Suportul monetar  se va acorda beneficiarului pentru necesitățile de bază – alimentație, îmbrăcăminte, obiecte de primă necesitate sau pentru reparația locuinței, procurarea combustibilului, procurarea mobilierului adaptat necesităților persoanei defavorizate etc. 

  Modul de utilizare a suportului monetar va fi consemnat în actul de constatare a utilizării mijloacelor financiare, ce va fi semnat de titularul suportului monetar și managerul de caz.        În cazul în care managerii de caz constată utilizarea suportului monetar în alte scopuri, va solicita sistarea plății, cu excepția situațiilor în care acest fapt va fi condiționat de riscuri sociale cu impact major asupra membrilor familiei.
     Cheltuielile legate de organizarea
și funcționarea Serviciului social de suport monetar vor fi alocate din contul mijloacelor financiare ale bugetelor locale de nivelul II, Fondului de susținere a populației, precum și din donații, granturi și alte surse.

   În contextul prevenirii excluziunii sociale și susținerii familiilor/persoanelor defavorizate pentru a depășirea situațiile de dificultate cu care se confruntă Cantemir, solicităm aprobarea proiectul de decizie  cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și crearea comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                Anexa nr.  02                

din decizia consiliului raional

                                                                                                                                                  nr.06/01-XXVI  din 10.08.2018

 

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
 
I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate (în continuare – Serviciu).
    2. Serviciul este instituit în baza deciziei consiliului raional în cadrul Direc
ției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir. 
    3. Serviciul este un serviciu social specializat
și activează în conformitate cu prezentul Regulament și cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    4. Serviciul are misiunea de a susține familiile/persoanele defavorizate în contextul prevenirii/limitării/depăşirii situaţiilor de dificultate în vederea prevenirii marginalizării şi excluziunii socio-economice.
    5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    beneficiari ai Serviciului – familiile/persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesită
ților, cetățeni ai Republicii Moldova și străinii specificați în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliați pe teritoriul acesteia;
    familie/persoană defavorizată – familie/persoană socialmente vulnerabilă, aflată în situaţii de dificultate care împiedică activitatea normală a acesteia din punct de vedere economic, educativ, social etc.;
    situa
ție de dificultate – situație dificilă în care se află familia/persoana la un moment dat, condiționată de factorii socioeconomici, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, de pierderea sau limitarea propriilor capacități de integrare socială; 
    suport monetar – sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă care se acordă familiei/persoanei aflate în situație de dificultate printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni pentru facilitarea realizării acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență, confirmată prin rezultatele evaluării necesităților;
    evaluarea necesită
ților – proces realizat în baza procedurilor stabilite în managementul de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    manager de caz – asistentul social comunitar;
    echipă multidisciplinară – grup de specialişti din mai multe domenii, instituit de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, care include asistentul social comunitar, medicul de familie
și/sau asistentul medical, polițistul, reprezentantul autorității administrației publice locale de nivelul întîi, reprezentantul societății civile, lucrătorul social care participă la evaluarea necesităților și implementarea planului individualizat de asistență;
    Comisia pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate (în continuare – Comisie) – organ abilitat cu dreptul de a examina și de a elibera aviz pentru acordarea/neacordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate, constituit prin decizia consiliului raional/municipal. Președintele Comisiei este vicepreședintele pe probleme sociale. Membrii Comisiei sînt: șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, managerul Serviciului social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate, reprezentanți ai domeniului sănătății, poliției, reprezentanți ai autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, reprezentanți ai societății civile. Comisia este deliberativă, dacă sînt prezenţi două treimi din membri. 

II. PRINCIPII DE ORGANIZARE, SCOPUL 
ŞI OBIECTIVELE SERVICIULUI

    6. Serviciul îşi desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele principii:
    1) accesibilitate și disponibilitate;
    2) informare;
    3) abordare individualizată;
    4) parteneriat;
    5) participare;
    6) confiden
țialitate;
    7) nondiscriminare.
    7. Serviciul are drept scop susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate.
    8. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
    1) facilitarea depă
șirii situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată;
    2) acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităților identificate;
    3) prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate;
    4) asistarea familiei/persoanelor defavorizate în scopul valorificării suportului monetar, conform necesităților.

III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI
Sec
țiunea 1
Organizarea Serviciului
și cooperarea cu Comisia

    9. Organizarea şi funcţionarea Serviciului este asigurată de managerul Serviciului în colaborare cu specialiștii direcției  de asistență socială.
    10. Activitatea Serviciului se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
și ale deciziei consiliului raional privind instituirea Serviciului.
    11. Serviciul colaborează cu Comisia pentru protec
ția persoanelor aflate în situații de dificultate.
    12. Şedinţele Comisiei se convoacă planificat sau la necesitate de către președintele acesteia.
    13. Comisia eliberează aviz pentru acordarea/neacordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate, în baza Raportului de evaluare a situației familiei/persoanei defavorizate și a recomandărilor echipei multidisciplinare.
    14. Avizul pozitiv pentru acordarea suportului monetar va conține informații cu privire la mărimea (suma exprimată în lei), destinaţia şi perioada de acordare (exprimată în luni) a suportului.

Secțiunea a 2-a
Acordarea suportului monetar

    15. Cuantumul suportului monetar nu va depăși suma de 6 000 lei. 
    16. Suportul monetar se acordă printr-o singură plată sau printr-o plată lunară, pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni.
    17. În cazul plă
ților lunare pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni, suma plății lunare va fi calculată proporțional numărului de luni și cuantumului suportului monetar.
    18. Suportul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs (indiferent dacă este o singură plată sau o plată lunară). 
    19. Achitarea suportului monetar beneficiarului se va efectua prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, conform legisla
ției în vigoare.
    20. Titularul suportului monetar este persoana solicitantă, iar beneficiarul acestuia – familia/persoana defavorizată.
    21. Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru repara
ția locuinței și/sau reparația/construcția sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență. 
    22. Pentru familiile beneficiare de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, la stabilirea dreptului la suport monetar se vor lua în considerare necesitățile menţionate în acordul de cooperare semnat de către beneficiar și structura teritorială de asistență socială, evitîndu-se dublarea asistenței acordate.

Secțiunea a 3-a
Managementul de caz
în cadrul Serviciului

    23. Identificarea familiilor/persoanelor defavorizate pentru acordarea măsurilor de asistență socială sub formă de suport monetar se realizează de către asistentul social comunitar și/sau familiile/persoanele defavorizate sînt referite de către medicul de familie, asistentul medical, reprezentantul autorităților administrației publice locale, instituțiile rezidențiale în procesul de dezinstituționalizare, instituțiile de drept, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și/sau la solicitarea directă a unuia dintre membrii familiei/persoanei defavorizate sau a reprezentantului legal al acesteia.
    24. Dreptul de a beneficia de Serviciu se stabilește în baza criteriilor de eligibilitate, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, rezultatelor evaluării necesităților, avizului pozitiv prezentat de către Comisie și acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență.
    25. Planul individualizat de asistență este elaborat în cadrul ședinței de planificare a asistenței sociale, în baza recomandărilor echipei multidisciplinare, cu participarea membrilor acesteia și a familiei/persoanei sau a reprezentantului legal al acesteia. 
    26. Odată cu planificarea asisten
ței sociale, managerul de caz și titularul semnează un acord de colaborare privind responsabilitățile acestora în contextul implementării planului individualizat de asistență și al consecințelor nerespectării angajamentelor asumate de către beneficiar.
    27. Asistentul social perfectează raportul de evaluare a situa
ției familiei/persoanei defavorizate conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament și îl prezintă managerului Serviciului spre examinare.
    28. Raportul de evaluare a situației familiei/persoanei defavorizate este examinat în cadrul ședinței Comisiei.
    29. Stabilirea dreptului de acordare/neacordare a suportului monetar se realizează în baza ordinului șefului structurii teritoriale de asistenţă socială, ținînd cont de prevederile pct. 24.
    30. Managerul de caz monitorizează implementarea planului individualizat de asistență, după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, inclusiv utilizarea suportului monetar oferit familiei/persoanei.
    31. Managerul de caz asigură revizuirea periodică a planului individualizat de asisten
ță prin organizarea ședințelor de revizuire. Ca rezultat al revizuirii planului individualizat de asistență se întocmește un proces-verbal care se aduce la cunoştinţa beneficiarului și se anexează în dosarul acestuia.
    32. Modul de utilizare a suportului monetar se consemnează în actul de constatare a utilizării mijloacelor financiare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, semnat de către titularul suportului monetar şi managerul de caz.
    33. Atunci cînd managerul de caz constată utilizarea suportului monetar în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă, acesta solicită structurii teritoriale de asistenţă socială sistarea plăţii, cu excepţia situaţiilor în care utilizarea suportului monetar în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă sînt condi
ționate de riscuri sociale cu impact major asupra membrilor familiei. 
    34. Sistarea suportului monetar se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale de asistenţă socială, iar copia acestuia se anexează la dosarul beneficiarului. În cazul sistării plăţii mijloacelor financiare, managerul de caz va continua lucrul cu cazul.
    35. Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu realizarea planului individualizat de asistenţă şi cu înregistrarea progreselor durabile în dinamica depă
șirii situației de dificultate, întocmind raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă. 
    36. Managerul de caz asigură întocmirea
și păstrarea dosarelor beneficiarilor de Serviciu.

Secțiunea a 4-a
Drepturile
şi obligaţiile prestatorului Serviciului

    37. Prestatorul are următoarele drepturi:
    1) să colaboreze cu autorită
țile administrației publice locale, instituțiile medicale, instituțiile rezidențiale, prestatorii de servicii sociale, organele de menținere a ordinii publice, agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, instituției de învățămînt, ONG-urile, voluntarii, agenții economici, alte instituții și organizații, indiferent de forma de organizare, pentru a atinge scopul și obiectivele Serviciului;
    2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii; 
    3) să acceseze şi să folosească mijloacele financiare de la organizaţii donatoare în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    38. Prestatorul Serviciului are următoarele obliga
ții:
    1) să aprobe regulamentul de ordine interioară;
    2) să presteze servicii potrivit prevederilor legislaţiei;
    3) să asigure informare, asistenţă, suport beneficiarilor de servicii;
    4) să aplice politica şi procedurile existente de respectare a confidenţialităţii
și să asigure protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    5) să asigure un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la serviciile oferite în cadrul Serviciului, în conformitate cu legislaţia;
    6) să colaboreze cu organizaţiile neguvernamentale, autorităţile administraţiei publice locale, institu
țiile rezidențiale şi alţi prestatori de servicii pentru integrarea socială a beneficiarilor şi accesul acestora la alte servicii;
    7) să asigure informarea cu privire la activitatea Serviciului;
    8) să furnizeze, la cerere, date statistice deținute de Serviciu;
    9) să asigure formarea inițială și continuă a personalului Serviciului.

Secţiunea a 5-a
Drepturile
și obligaţiile beneficiarilor Serviciului

    39. Beneficiarii Serviciului au următoarele drepturi:
    1) să fie informa
ți asupra prevederilor legale privind funcționarea Serviciului;
    2) să își exprime acordul referitor la serviciile prestate în cadrul Serviciului;
    3) să depună plîngeri în condițiile legislaţiei cu privire la calitatea serviciilor prestate, la atitudinea şi tratamentul personalului etc.;
    4) să participe la evaluarea
și elaborarea planului individualizat de asistență;
    5) să fie asistaţi şi sprijiniţi de către personalul Serviciului/managerul de caz în realizarea obiectivelor planului individualizat de asistenţă;
    6) să li se păstreze şi să utilizeze datele cu caracter personal în siguranţă şi confidenţialitate;
    7) să ceară sistarea Serviciului;
    8) să semneze acordul de colaborare
și raportul de constatare a utilizării suportului monetar;
    9) să fie informaţi despre drepturile şi obligaţiile în calitate de beneficiar al Serviciului.
    40. Beneficiarii Serviciului au următoarele obligaţii:
    1) să furnizeze informaţii corecte şi relevante cu privire la identitatea, situaţia familială, socială, economică şi la starea sănătăţii lor, fiind responsabili pentru veridicitatea acestor informaţii;
    2) să utilizeze suportul monetar conform ac
țiunilor stabilite în planul individualizat de acțiuni și angajamentelor asumate în acordul de colaborare;
    3) să participe la procesul de luare a deciziilor;
    4) să participe la implementarea planului individualizat de asisten
ță;
    5) să manifeste o atitudine responsabilă faţă de personalul Serviciului;
    6) să semneze acordul de colaborare și raportul de constatare a utilizării suportului monetar.

Secțiunea a 6-a
Procedura de depunere
şi examinare 
a pl
îngerilor/contestaţiilor

    41. Serviciul deține și aplică o procedură de depunere şi examinare a plîngerilor/contestațiilor privind calitatea serviciului prestat/acordarea /neacordarea dreptului la serviciu.
    42. Beneficiarii sînt informaţi despre procedura de depunere și examinare a plîngerilor/contestațiilor.
    43. Serviciul deține și aplică Registrul de înregistrare a plîngerilor/contestațiilor care conține inclusiv informații privind modul de examinare a plîngerilor și măsurile întreprinse.

IV. RESURSELE UMANE ȘI MANAGEMENTUL 
SERVICIULUI

    44. Personalul Serviciului include: managerul Serviciului, asistenţii sociali supervizori și asistenţii sociali comunitari din cadrul Serviciului de asistenţă socială comunitară.
    45. Managerul Serviciului este numit prin ordin al șefului structurii teritoriale de asistenţă socială, conform legislației.
    46. Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară:
    1) asigură calitatea serviciului prestat prin coordonarea activită
ții asistenților sociali comunitari, organizarea şedinţelor de supervizare a acestora şi prin monitorizarea activităţilor în vederea consolidării competenţelor profesionale, gestionării eficiente a resurselor, activităţilor şi timpului de lucru;
    2) evaluează anual performanţele asistenţilor sociali comunitari în prestarea Serviciului;
    3) identifică necesităţile de formare iniţială/continuă a asistenţilor sociali comunitari şi oferă suport în îmbunătăţirea performanţei individuale.
    47. Managerul Serviciului întocmeşte, trimestrial şi anual, rapoarte privind activitatea Serviciului, care sînt prezentate şefului structurii teritoriale de asistenţă socială.
    48. Monitorizarea şi evaluarea Serviciului este efectuată de structura teritorială de asistenţă socială.
    49. Managerul Serviciului în comun cu structura teritorială de asistenţă socială elaborează anual bugetul Serviciului.

V. DOCUMENTAȚIA SERVICIULUI

    50. Documentele referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului sînt: 
    1) regulamentul Serviciului;
    2) planul anual de activitate a Serviciului;
    3) rapoartele de activitate a Serviciului; 
    4) bugetul anual pentru funcţionarea Serviciului;
    5) rapoartele privind evaluarea situa
ției familiei/persoanei defavorizate;
    6) avizele Comisiei privind acordarea/neacordarea suportului monetar;
    7) ordinele şefului structurii teritoriale de asistenţă socială privind acordarea/neacordarea suportului monetar;
    8) registrul de evidenţă a ordinelor privind acordarea/neacordarea suportului monetar;
    9) registrul de înregistrare a plîngerilor/contesta
țiilor.
    51. Copiile documentelor specificate la pct. 50 subpct. 6) şi 7) se transmit managerului de caz, care le anexează la dosarul beneficiarului.

VI. FINANȚAREA SERVICIULUI

    52. Cheltuielile legate de organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, se efectuează, din contul mijloacelor financiare ale bugetelor locale de nivelul al doilea, Fondului de susţinere a populaţiei, precum şi din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.

    53. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

VII. DISPOZIŢII SPECIALE

    54. Litigiile apărute în procesul prestării Serviciului, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţi, sînt transmise spre examinare instanţelor de judecată, în condiţiile legislației.
    55. Pentru nerespectarea prevederilor actelor normative şi ale prezentului Regulament personalul Serviciului poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    56. Controlul şi evaluarea activităţii Serviciului se efectuează de către organele abilitate cu acest drept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind organizarea
și funcționarea Serviciului social de suport
monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

 

INSTRUCȚIUNE 
privind modul de determinare a eligibilit
ății pentru Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

 

    Familia/persoana este considerată eligibilă pentru Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    1) este în situa
ție de dificultate confirmată în baza rezultatelor evaluării necesităților de către echipa multidisciplinară;
    2) membrii familiei/persoanei defavorizate sînt cetățeni ai Republicii Moldova sau, după caz, străini specificați în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliaţi pe teritoriul acesteia;
    3) familia/persoana nu beneficiază/nu a beneficiat pe parcursul unui an în curs de ajutor bănesc în cadrul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii
și nu se află în serviciu social de plasament de durată. 

 

Anexa nr. 2

                                 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea

                                  Serviciului social de  suport  monetar adresat

familiilor/persoanelor defavorizate

 

RAPORT DE EVALUARE A SITUAŢIEI FAMILIEI/PERSOANEI

(se prezintă Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate)

I. Date generale despre familie/persoană

 

Membrii familiei (care locuiesc împreună la momentul evaluării)

Nr. crt.

Nume, prenume

Data, luna, anul naşterii

Relații de rudenie

Statut ocupațional

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

II. Constatări, realizări și necesități stabilite în urma evaluării complexe a familiei/persoanei

Necesitățile identificate în rezultatul evaluării complexe a familiei

Recomandările echipei multidisciplinare pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate

Acțiunile planificate în planul individualizat de asistență

Acțiunile realizate din planul individualizat de asistență pînă la solicitarea suportului monetar

Responsabil

Bunul/serviciul care urmează să fie procurat

Cantitatea

Preţul estimativ pe unitate, lei

Preţul estimativ total, lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele titularului suportului monetar __________________________________

Numele, prenumelepersoaneicarevagestionasuportulmonetar ________________________

Numele, prenumele managerului decaz ___________________________________________

Dataîntocmirii _____________________________________________________________

 

 

Anexa nr. 3

                                                        la Regulamentul privind organizarea

                                        și funcționarea Serviciului social de  suport  monetar adresat

familiilor/persoanelor defavorizate

 

 

       …….” …………….” 2018                                                                        r. Cantemir

 

ACT

de constatare a utilizării suportului monetar

nr.______ din_______________

 

 

Prin prezentul act se confirmă utilizarea suportului monetar acordat în baza ordinului șefului direcției de asistenţă socială și protecție a familiei Cantemir nr. ___ din_____________________, în mărime de ________ lei, pe dosarul beneficiarului/titularului (numele, prenumele) ___________________domiciliat la adresa______________________________________________

______________________________________________________________.

După cum urmează:

1.    _________________________ lei;

2.    _________________________ lei;

3.    _________________________ lei.

 

Manager de caz _____________________      Semnătura _____________

                                                                         (nume, prenume)

Titular __________________________         Semnătura _____________

                                                           (nume, prenume)

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                               Anexa nr.  03                

din decizia consiliului raional

                                                                                                                                                 nr. 06/01-XXVI  din 10.08.2018

 

Componența

Comisiei  pentru  protecția persoanelor aflate în situații de dificultate.

 

1. Sergiu Butuc, vicepreședinte al raionului în probleme sociale, președinte  al comisiei.

2. Viorica Munteanu, șef direcție asistență socială și protecție a familiei, secretar al comisiei.

Membrii a comisiei:

3. Specialist responsabil de Serviciu social de  suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate.

4. Veaceslav Cozma, șef direcția finanțe.

5. Olga Hîțu, șef IMSP Centru de  sănătate Cantemir.

6. Răcilă Mariana , Director Medical , IMSP Spitalul raional Cantemir.

7. Andrei Malaşevschi, consilier raional.

8. Ion Hîncu, șef adjunct al oficiului teritoral Cahul al Cancelariei de Stat.

9. Boris Sava, șef al serviciului interacțiune comunitară, șef adjunct al secției securitate publică al Inspectoratului de Poliţie Cantemir.

10.Reprezentantul administrației publice locale de nivelul I, membru comisiei .

11.Asistentul social comunitar din localitate, membru comisiei.

 

                  Șef DASPF Cantemir                                                         Viorica MUNTEANU

 

  

Anexa nr.  01                

    din decizia consiliului raional

                                                                                                                                             nr.06/02-XXVI  din 10.08.2018

 

 

Notă informativă

cu privire la istituirea organizarea şi funcţionarea 
Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii
și a Standardelor minime de calitate

 

   Serviciul este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. 

   Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia. 

      Necesitatea instituirii Serviciului social „Sprijin pentru familiile cu copii” îşi găseşte explicaţia în susţinerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, consolidarea competenţelor parentale şi sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile;  susţinerea familiei în depăşirirea situaţiilor de risc şi prevenirirea separării copilului de familie; susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.

    Aprobarea proiectului deciziei va crea un cadru normativ de sprijin  prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele relevante din comunitate.

    Va fi completat raportul de evaluare a situaţiei a copilului şi familiei, unde vor fi incluse informaţii despre părinţi, beneficiar, problemele identificate, acţiuni intreprinse şi planificate dar şi argumentarea ajutorului bănesc.

 

           

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anexa nr.  02               

din decizia consiliului raional

                                                                                                                                             nr.06/02-XXVI  din 10.08.2018

 

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii
și a Standardelor minime de calitate

I. Dispoziţii generale

1.    Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii în raionul Cantemir activează în baza Hotărîrii Guvernului nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționalizarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii și Hotărîrea Guvernului nr. 780 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind  Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

2.    Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii (în continuare – Serviciu).

3.    Serviciul este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. 

4.    Serviciul se instituie în baza deciziei consiliului raional Cantemir în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

5.    Serviciul este un serviciu social specializat, care se prestează la nivel local în baza prezentului Regulament şi a standardelor minime de calitate.

6.    În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

 1) sprijin familial primar – ansamblu de activităţi oferite familiilor cu copii la nivel comunitar pentru prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc; 

2) sprijin familial secundar – ansamblu de activităţi care se realizează pentru protecţia familiei şi a copilului, în scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi a pregătirii familiei pentru reintegrarea copilului;

3) ajutor bănesc – prestaţie socială care se acordă printr-o plată unică şi/sau lunară pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condiţiilor minime pentru creşterea copilului şi/sau încadrarea copilului în procesul educaţional;

4) familie cu copii – familia formată din copii şi părinţii acestora/persoana în grija căreia se află copilul;

5) persoană în grija căreia se află copilul – persoana, alta decît părintele, în grija căreia se află copilul; 

6) copil aflat în situaţie de risc – copil în privinţa căruia, ca urmare a evaluării, se constată una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflați în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

7) programe de sprijin familial – seturi de activități de suport socioeducaţionale, structurate pe tematici specifice şi orientate pe grupuri de copii și părinți/îngrijitori, pentru prevenirea și înlăturarea factorilor ce pot conduce la situaţii de risc, realizate conform metodologiei aprobate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – programe);

8) reziliența parentală – capacitate a părinților de a face față dificultăților și insucceselor cotidiene, de a depăși stresul propriu și de a satisface nevoile educaționale ale copilului, abilitate de a fi părinte bun inclusiv în situaţii de stres;

9) rețeaua socială de suport al familiei – număr de legături ale părinților și copilului cu membrii comunității, care facilitează participarea acestora la diferite activități din comunitate, precum și favorizează solicitarea și obținerea susţinerii emoţionale, a sprijinului informaţional, instrumental sau spiritual.

 

II. Scopul, obiectivele şi principiile Serviciului

7.    Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia. 

8.    Obiectivele Serviciului sînt următoarele:

1) consolidarea competenţelor parentale pentru prevenirea timpurie a apariţiei riscurilor privind bunăstarea copilului; 
 

 2) susţinerea familiei/părinţilor în dezvoltarea rezilienţei pentru a depăşi situaţiile de dificultate;

3) susţinerea familiei în depăşirirea situaţiilor de risc şi prevenirirea separării copilului de familie;

4) susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.

9. Activitatea Serviciului este ghidată de următoarele principii:

1) respectarea drepturilor şi a interesului superior al copilului;

2) respectarea demnităţii umane; 

3) nediscriminarea; 

4) abordarea complexă şi individualizată a copilului; 

5) intervenţia timpurie la nivel comunitar, limitată în timp;

6) protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării; 

7) respectarea opiniei copilului;

8) asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru creşterea, bunăstarea şi protecţia copiilor; 

9) confidenţialitatea informaţiei;

10) solidaritatea socială;

11) parteneriatul;

12) transparenţa în procesul de luare a deciziilor.

 

III. Beneficiarii Serviciului

10.  Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate, care au nevoie de suport.

11.    Beneficiari ai sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum și familiile cu copii în risc de separare.
    

IV. Organizarea şi funcţionarea Serviciului
Secţiunea 1. Organizarea Serviciului

12.     Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar.

13.    În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc.

Secţiunea a 2-a. Sprijinul familial primar

14.    Sprijinul familial primar include activități de suport orientate spre prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc şi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind îngrijirea și educația copilului, formarea competențelor sociale și emoționale ale copilului, crearea rețelei sociale a familiei.

15.    Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe, care pot include: activităţi de informare şi sensibilizare, şcoala părinţilor, grupuri de suport pentru părinţi şi pentru copii, activităţi comunitare cu copiii pentru susţinerea dezvoltării emoţionale, sociale şi incluziunii sociale a acestora. 

16.    Asistentul social comunitar identifică necesitățile copilului, părinților/persoanei în grija căreia se află copilul și asigură accesul familiei cu copii la resursele, programele, serviciile din comunitate, în conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii civile. 

Secţiunea a 3-a. Sprijinul familial secundar

17.    Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi adresate beneficiarilor, cu scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie.

18.    Asistentul social comunitar este managerul de caz și instrumentează cazul în baza managementului de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

19.    Managerul de caz informează managerul Serviciului despre necesitatea acordării altor servicii sociale specializate copilului și/sau familiei.

20.    Dacă problema familiei cu copii nu poate fi soluţionată fără asistenţă financiară, asistentul social comunitar solicită structurii teritoriale asistenţă socială examinarea cazului în vederea oferirii ajutorului bănesc, expediind raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei (conform anexei 1 la prezentul Regulament).

21.    Ajutorul bănesc se oferă în situaţiile în care sprijinul familial secundar nu asigură diminuarea problemei/soluţionarea cazului fără de asistenţă financiară. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie. Familia beneficiară de ajutor social are dreptul de a accesa ajutor bănesc. 

22.    Mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu necesităţile identificate în cadrul evaluării complexe şi cu planul individualizat de asistenţă prezentate de managerul de caz. 

23.    Decizia privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc este examinată şi avizată de comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisia) în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz. Avizul Comisiei este prezentat managerului Serviciului. 

24.    Cuantumul ajutorului bănesc indicat în anexa nr.2 la prezentul Regulament se referă la suma maximă care poate fi acordată pentru fiecare copil din familie.

25.    Acordarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului Direcției asistență socială și protecția a familiei Cantemir, cu avizul pozitiv al Comisiei.

26.    Ajutorul bănesc se acordă părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul printr-o plată unică sau lunară, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni. 

27.    Managerul de caz monitorizează, după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, utilizarea ajutorului bănesc oferit familiei, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul individualizat de asistenţă. În cazul în care managerul de caz constată utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă, acesta va solicita Direcția asistență socială și protecția a familiei Cantemir sistarea plății, cu excepția situațiilor în care utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă este imperios necesară pentru asigurarea respectării interesului superior al copilului.

28.    Sistarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale asistenţă socială, iar copia acestuia se anexează la dosarul beneficiarului.

29.    În cazul sistării plăţii mijloacelor financiare, managerul de caz va continua lucrul cu cazul.

30.    Modul de utilizare a ajutorului bănesc se consemnează în actul de constatare a utilizării mijloacelor financiare, semnat de către beneficiar şi managerul de caz.

31.    Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu realizarea planului individualizat de asistenţă şi înregistrarea progreselor durabile în dinamica familiei, întocmind raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă.Secţiunea a 4-a. Documentaţia cu privire la prestarea 
Serviciului

32.    Documentaţia pentru sprijinul familial primar ţinută de managerul de caz include: 

1)      registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin familial;

2)      rapoartele de evaluare iniţială.

33.  În cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va ține dosarele beneficiarilor.

34.  Documentația pentru ajutorul bănesc ţinută de managerul Serviciului cuprinde:

1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei;

2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului bănesc;

3) ordinul şefului Direcției asistență socială și protecția a familiei Cantemir privind acordarea ajutorului bănesc;

4) registrul de evidenţă a beneficiarilor de ajutor bănesc.

35.    Copiile documentelor specificate la punctul 34 subpunctele 1)-3) se transmit managerului de caz, care le anexează la dosarul copilului.

 

V. Resursele umane şi managementul Serviciului
Secţiunea 1. Resursele umane

36.    Personalul Serviciului include: 

1)        managerul Serviciului; 

2)        asistenţii sociali supervizori din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară; 

3)        asistenţii sociali comunitari din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară.

37.    Managerul Serviciului este specialistul principal în problemele familiei cu copii în situaţie de risc din cadrul Direcției asistenţă socială și protecția a familiei Cantemir.

38.    Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, asigură calitatea serviciului prestat prin organizarea şedinţelor de supervizare a asistenţilor sociali comunitari şi monitorizarea activităţilor în vederea consolidării competenţelor profesionale, gestionării eficiente a resurselor, activităţilor şi timpului de lucru.

39.    Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, evaluează anual performanţele asistenţilor sociali comunitari în acordarea sprijinului familial, identifică necesităţile lor de formare iniţială/continuă şi oferă suport în îmbunătăţirea performanţei individuale.

40.    Documentele Serviciului referitor la resursele umane includ: 

1)        fişele de post ale asistentului social comunitar şi ale asistentului social supervizor;

2)        rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor profesionale ale personalului angajat.

Secţiunea a 2-a. Managementul Serviciului şi procedura 
de raportare

41.  Organizarea şi funcţionarea Serviciului este asigurată de managerul Serviciului în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, conform prevederilor prezentului Regulament.â

42.  În scopul bunei funcţionări a Serviciului, managerul Serviciului asigură:

1)      prestarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate;

2)      monitorizarea beneficiarilor de sprijin familial;

3)      facilitarea realizării intervenţiilor complexe şi referirea beneficiarilor spre alte servicii specializate;

4)      facilitarea acordării ajutorului bănesc;

5)      managementul eficient al resurselor umane;

6)      reprezentarea Serviciului în relaţiile cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi;

7)      participarea la elaborarea bugetului anual pentru Serviciu.

43.    Managerul Serviciului, în comun cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară şi asistenţii sociali supervizori, elaborează planul de dezvoltare a Serviciului, racordîndu-l la numărul şi necesităţile beneficiarilor, ale comunităţilor şi la datele obţinute din monitorizarea şi evaluarea Serviciului.

44.    Managerul Serviciului întocmeşte, trimestrial şi anual, rapoarte privind activitatea Serviciului, care sînt prezentate şefului Direcției asistenţă socială și protecția a familiei Cantemir.

45.     Monitorizarea şi evaluarea Serviciului este efectuată de Direcției asistenţă socială și protecția a familiei Cantemir

46.    Documentele referitoare la organizarea Serviciului sînt următoarele: 

1)      regulamentul Serviciului și Standardele minime de calitate;

2)      planul de dezvoltare a Serviciului;

3)      rapoartele de activitate a Serviciului; 

4)      bugetul anual pentru funcţionarea Serviciului.

47.    Direcției asistenţă socială și protecția a familiei Cantemir stabileşte procedura de depunere şi examinare a plîngerilor ce vizează respectarea drepturilor beneficiarului, informează copilul şi părinţii/persoana în grija căreia se află copilul despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor şi asigură condiţii de siguranţă pentru depunerea plîngerilor.

48.  Funcționarea Serviciului implică următoarele costuri:

1)      de personal;

2)      pentru desfășurarea programelor (arendarea sălii, facilitator, materiale didactice, gustări, transport pentru deplasare la nivel local);

3)       pentru acordarea ajutorului bănesc.

VI. Modul de finanţare

49.  Serviciul este finanţat din:

1)      bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea; 

2)      granturi, donaţii şi alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare.

50.  Salarizarea personalului Serviciului se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

STANDARTE MINIME DE CALITATE

CAPITOLUL I. SERVICIU PRIETENOS FAMILIEI 
ŞI COPILULUI

Accesibilitatea serviciului – standardul 1

1.        Prestatorul de serviciu garantează acces egal la serviciu pentru orice familie cu copii sau familie a căror copii se află în proces de (re)integrare, care sînt eligibile, pot beneficia de serviciu.

2.        Rezultatul scontat: Orice beneficiar eligibil beneficiază de serviciu.

3.        Indicatori de realizare: Prestatorul de serviciu acordă sprijin familial, aplicînd criteriile de eligibilitate a beneficiarilor.

Informare şi sensibilizare – standardul 2

4.        Prestatorul de serviciu asigură informarea comunităţii despre scopul, obiectivele şi activităţile serviciului.

5.        Rezultatul scontat: Membrii comunităţii cunosc şi înţeleg scopul, obiectivele şi activităţile serviciului. 

6.        Indicatori de realizare: 

1)      Prestatorul de serviciu dispune de materiale informaţionale despre serviciu care sînt prezentate într-un limbaj simplu şi accesibil şi care sînt revizuite, în caz de necesitate. 

2)      Prestatorul de serviciu informează comunitatea despre serviciu prin diferite metode.

3)      Managerul serviciului dispune de un plan informaţional privind sensibilizarea comunităţilor.

Abordare individualizată – standardul 3

7.        Prestatorul de serviciu asigură beneficiarilor de sprijin familial abordare individualizată în procesul de realizare a activităţilor în cadrul serviciului.

8.        Rezultatul scontat: Activităţile realizate în cadrul sprijinului familial corespund necesităţilor individuale ale beneficiarilor.

9.        Indicatori de realizare: Prestatorul de serviciu adaptează sistematic activităţile realizate cu beneficiarii, în funcţie de fenomenele şi situaţiile de risc identificate, precum şi de particularităţile culturale, etnice şi religioase ale familiei, ţinînd cont de vîrsta, nivelul de dezvoltare şi opinia copilului.

Abordare multidisciplinară – standardul 4

10.    Prestatorul de serviciu asigură o abordare multidisciplinară în realizarea activităţilor oferite beneficiarilor.

11.    Rezultatul scontat: Beneficiarilor li se acordă sprijin multidisciplinar în funcţie de necesităţile de asistenţă identificate. 

12.    Indicatori de realizare:

1) Asistentul social comunitar facilitează realizarea activităţilor de sprijin familial primar în conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii civile, în funcţie de factorii de risc pentru copiii identificaţi la nivel de comunitate.

2) Asistentul social comunitar asigură realizarea activităţilor de sprijin familial secundar cu implicarea, după caz, a specialiştilor din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, ordinii publice, a autorităţii tutelare locale.

3) Sarcinile stabilite şi asumate de specialişti sînt înregistrate în planul individual de asistenţă. 

4) Participarea specialiştilor la şedinţele echipei multidisciplinare este fixată în scris şi anexată la dosarul beneficiarului.

Participarea beneficiarului – standardul 5

13.     Prestatorul de serviciu asigură participarea beneficiarilor la toate etapele prestării serviciului, inclusiv în procesul de monitorizare, evaluare şi dezvoltare a serviciului. 

14.    Rezultatul scontat: Participarea beneficiarilor contribuie la îmbunătăţirea calităţii îngrijirii oferite. 

15.    Indicatori de realizare:

1)      Prestatorul de serviciu are proceduri clare cu privire la exprimarea opiniei şi participarea beneficiarilor în luarea deciziilor care îl vizează la toate etapele prestării serviciului, procedurile respective fiind ajustate inclusiv la particularităţile de vîrstă şi abilităţile de comunicare ale copilului.

2)      Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru exprimarea opiniei beneficiarilor despre calitatea asistenţei oferite prin diferite modalităţi (prin telefon, discuţii individuale, în scris etc.). 

3)      În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar:

a) realizează cu regularitate discuţii individuale cu copilul şi membrii familiei acestuia în scopul îmbunătăţirii asistenţei oferite, care sînt înregistrate în dosarul beneficiarului;

b) asigura informarea copilului şi membrilor familiei acestuia despre acţiunile întreprinse ca urmare a consultării opiniei lor, precum şi despre motivele neluării în considerare a propunerilor copilului sau părinţilor, în cazurile în care acestea contravin interesului superior al copilului, sau nu sînt relevante scopului şi obiectivelor serviciului.

Confidenţialitatea informaţiei – standardul 6

16.    Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei cu privire la datele cu caracter personal ale beneficiarilor. 

17.     Rezultatul scontat: Confidenţialitatea datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

18.    Indicatori de realizare:

    1) Prestatorul de serviciu dispune de reguli interne cu privire la păstrarea confidenţialităţii informaţiei cu caracter personal, care este adusă la cunoştinţa beneficiarilor înainte de evaluarea iniţială.
2) Personalul serviciului cunoaşte regulile de operare cu informaţiile cu caracter personal.

CAPITOLUL II. INTERESUL SUPERIOR AL
 COPILULUI

    Identitatea copilului – standardul 7 
    19. Prestatorul de serviciu asigură respectarea identităţii copilului şi familiei acestuia şi contribuie la formarea acesteia.
    20. Rezultatul scontat: Prestarea serviciului contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi formarea identităţii de sine, bazate pe respectul faţă de copil, familia acestuia, cultura, etnia, religia şi dizabilitatea lui. 
    21. Indicatori de realizare:
    1) Personalul serviciului creează condiţii şi aplică, în procesul de comunicare cu copilul şi familia acestuia metode care contribuie la formarea autoaprecierii, încrederii şi respectului de sine.
    2) Copilul şi familia acestuia sînt încurajaţi să înţeleagă şi să preţuiască patrimoniul său cultural, etnic şi religios. 
    Nondiscriminare – standardul 8 
    22. Prestatorul de serviciu asigură respectarea principiului nondiscriminării la toate etapele de prestare a serviciului.
    23. Rezultatul scontat: Prestarea serviciului este realizată fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, de cetăţenie, apartenenţa etnică sau origine socială, de statutul obţinut prin naştere, de situaţia materială, de gradul şi tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de creştere şi educaţie a copiilor, a părinţilor lor ori a altor reprezentanţi legali ai acestora, de locul aflării lor (familie, instituţie educaţională, serviciu social, instituţie medicală, comunitate etc.).
    24. Indicatori de realizare: 
    1) Prestatorul serviciului informează personalul serviciului privind prevederile legale în domeniul nondiscriminării.
    2) Personalul serviciului cunoaşte prevederile legale în domeniul nondiscriminării şi aplică metode şi practici nondiscriminatorii în procesul de prestare a serviciului.
    Respectarea demnităţii şi dreptul la viaţa privată – standardul 9
    25. Prestatorul de serviciu încurajează independenţa copilului şi membrilor familiei acestuia şi respectă dreptul acestora la viaţă privată.
    26. Rezultatul scontat: Copilul şi membrii familiei acestuia beneficiază de activităţi care contribuie la formarea demnităţii personale, autoaprecierii şi încrederii în sine.
    27. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar creează condiţii şi aplică metode de comunicare ce denotă respectul faţă de demnitatea umană şi viaţa privată a beneficiarilor. 
    2) Asistentul social comunitar abordează cu atenţie dorinţa/nedorinţa copilului şi familiei acestuia de a oferi informaţii cu privire la viaţa personală şi familia sa.
    Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor între membrii familiei – standardul 10 
    28. Prestatorul de serviciu asigură condiţii şi încurajează dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor între membrii familiei. 
    29. Rezultatul scontat: Relaţiile între membrii familiei sînt dezvoltate şi consolidate. 
    30. Indicatori de realizare:
    1) În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale şi complexe a beneficiarilor, planul individual de asistenţă conţine măsuri menite pentru dezvoltarea şi/sau consolidarea relaţiilor copilului cu membrii familiei şi alte persoane apropiate copilului, relaţiilor între membrii familiei.
    2) Personalul serviciului contribuie la implementarea activităţilor practice pentru susţinerea şi/sau asistenţa beneficiarilor în vederea dezvoltării şi/sau consolidării relaţiilor, în urma cărora sînt diminuate sau înlăturate problemele de relaţionare, care au condus la crearea situaţiei de risc pentru copil sau care împiedicau (re)integrarea copilului în familie.

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI

Sănătatea şi mediul sănătos de viaţă – standardul 11

31.    Prestatorul de serviciu asigură realizarea activităţilor pentru menţinerea sănătăţii fizice şi emoţionale a copilului şi familiei acestuia, precum şi pentru formarea unui mod sănătos de viaţă a acestora. 

32.    Rezultatul scontat: Serviciul contribuie la menţinerea/îmbunătăţirea stării sănătăţii copilului şi familiei acestuia.

33.  Indicatori de realizare:

1)   Asistentul social comunitar în cooperare cu specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii identifică, planifică şi contribuie la realizarea activităţilor de sprijin familial primar în vederea promovării unui mod sănătos de viaţă, ţinînd cont de priorităţile programelor naţionale în domeniul sănătăţii publice, necesităţilor familiilor cu copii.

2)   În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar cooperează cu medicul de familie, asistentul medicului de familie în vederea menţinerii/îmbunătăţirii stării sănătăţii copilului şi familiei acestuia, conform necesităţilor identificate. 

3)   În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar în funcţie de necesităţile identificate, include în planul individual de asistenţă activităţi concrete privind modul sănătos de viaţă, alimentaţie corectă şi pregătirea hranei, precum şi formarea, dezvoltarea deprinderilor de igienă personală şi a locuinţei.

Educaţia, timp liber şi activităţi – standardul 12

34.    Prestatorul de serviciu asigură realizarea activităţilor de promovare a incluziunii educaţionale a copilului, promovare a dreptului copilului la timp liber şi implicare a copilului şi părinţilor în activităţi sportive, culturale şi artistice în corespundere cu interesele copilului.

35.    Rezultatul scontat: Incluziunea educaţională şi implicarea copilului în diverse activităţi sportive, culturale şi artistice contribuie la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului şi integrarea socială a acestuia.

36.  Indicatori de realizare:

1) Asistentul social comunitar în cooperare cu specialiştii din domeniul educaţiei identifică, planifică şi contribuie la realizarea activităţilor în vederea incluziunii educaţionale a copilului.

2) În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar, în funcţie de necesităţile identificate, include în planul individual de asistenţă activităţi concrete privind satisfacerea necesităţilor educaţionale ale copilului.

3) Asistentul social comunitar întreprinde acţiuni de mobilizare a comunităţii în scopul organizării activităţilor sportive, culturale şi artistice în corespundere cu interesele copilului.

4) În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar realizează măsuri de sensibilizare şi monitorizare a părinţilor privind necesitatea asigurării activităţilor de învăţare şi de petrecere a timpului liber şi creării în cadrul familiei unui mediu stimulator şi oportunităţii de dezvoltare multilaterală a copilului.

Protecţia de violenţă, neglijare şi exploatare – standardul 13

37.    Prestatorul de serviciu asigură activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii în scopul prevenirii şi combaterii violenţei, neglijării şi exploatării copilului, precum şi acţiuni specifice de asistenţă şi suport a familiilor cu copii în situaţie de risc, în scopul consolidării capacităţilor acestora de a preveni şi asigura protecţia copilului de violenţă, neglijare şi exploatare.

38.    Rezultatul scontat: Copilul este protejat de violenţă, neglijare, exploatare. 

39.  Indicatori de realizare:

1) Copiii şi familiile acestora sînt informaţi şi cunosc formele şi semnele violenţei, neglijării şi exploatării, măsurile nonviolente de disciplinare ale copilului, responsabilităţile parentale, sancţiunile prevăzute în legislaţia naţională şi modalitatea de raportare a cazurilor de violenţă, neglijare şi exploatare.

2) Asistentul social comunitar facilitează accesul copilului şi familiei acestuia la servicii specializate de consiliere şi reabilitare în funcţie de necesităţile acestora. 

3) În cazul recepţionării sesizărilor referitoare la cazurile suspecte de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului, personalul serviciului acţionează conform prevederilor mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului.

4) Personalul serviciului, în comun cu autoritatea tutelară locală şi/sau teritorială, asigură protecţia şi asistenţa copilului victimă a violenţei, neglijării şi exploatării, evitînd victimizarea repetată a acestuia.

Condiţii sigure de viaţă – standardul 14

40.    Prestatorul de serviciu realizează activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii privind modalităţile de asigurare a mediului sigur de viaţă pentru copii în vederea prevenirii accidentelor şi traumatismelor copiilor

41.    Rezultatul scontat: Serviciul contribuie la asigurarea unui mediu sigur de viaţă pentru copii şi prevenirea accidentelor şi traumatismelor la copii.

42.  Indicatori de realizare:

1) Membrii comunităţii şi, în special, familiile cu copii în situaţie de risc cunosc măsurile necesare pentru asigurarea unui mediu sigur de viaţă pentru copii şi prevenirea accidentelor şi traumatismelor la copii.

2) Copiii asistaţi în cadrul serviciului, în funcţie de vîrsta şi nivelul de dezvoltare cunosc pericolele pentru viaţa şi sănătatea lor, măsurile de prevenire a accidentelor şi traumatismelor.

3) Asistentul social comunitar, în cadrul sprijinului familial secundar în funcţie de pericolele identificate, întreprinde măsuri concrete de asigurare a unui mediu sigur de viaţă pentru copii şi prevenirea accidentelor şi traumatismelor la copii, măsurile respective fiind reflectate în planul individual de asistenţă.

Depunerea şi examinarea plîngerilor – standardul 15

43.    Prestatorul de serviciu asigură copilului şi familiei acestuia posibilitatea de a depune plîngeri cu privire la calitatea serviciului prestat, inclusiv cu privire la cazurile de violenţă, exploatare şi neglijare identificate pe parcursul prestării serviciului.  

44.    Rezultatul scontat: Aplicarea procedurilor de depunere şi examinare a plîngerilor contribuie la creşterea calităţii serviciilor prestate copilului. 

45.  Indicatori de realizare:

1) Prestatorul de serviciu dispune de o procedură de depunere şi examinare a plîngerilor.

2) Prestatorul de serviciu asigură informarea copilului şi familiei acestuia şi personalului serviciului despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor. 

3) Prestatorul de serviciu dispune de Registrul de înregistrare a plîngerilor, care conţine inclusiv informaţii privind modul de examinare a plîngerilor şi măsurile întreprinse.

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
 SERVICIULUI

Secţiunea 1. SPRIJIN FAMILIAL PRIMAR

 

Programe comunitare de prevenire primară – standardul 16

46.     Prestatorul serviciului asigură realizarea programelor de prevenire şi intervenţie primară pentru înlăturarea factorilor de risc, care ar putea afecta familiile cu copii, axate pe consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor cu privire la creşterea, educaţia, dezvoltarea şi protecţia copilului.

47.    Rezultatul scontat: Familiile cu copii beneficiază de programe de prevenire şi intervenţie primară orientate spre consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor cu privire la creşterea, educaţia, dezvoltarea şi protecţia copilului.

48.    Indicatori de realizare:

1) Asistentul social comunitar realizează sistematic activităţi de informare a comunităţii şi, în special, a familiilor cu copii, în scopul consolidării cunoştinţelor şi abilităţilor cu privire la creşterea, educaţia, dezvoltarea şi protecţia copilului, conform standardelor minime de calitate ale serviciului.

2) Asistentul social comunitar aplică programe de prevenire şi intervenţie primară orientate spre consolidarea mediului familial şi a factorilor protectori din interiorul familiei, în cooperare cu alţi specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor.

3) Programele de prevenire şi intervenţie timpurie se bazează pe cunoaşterea necesităţilor, riscurilor, problemelor grupurilor şi ale populaţiei şi sînt adresate tuturor familiilor cu copii.

Acces la resursele de asistenţă şi suport – standardul 17

49.     Asistentul social comunitar facilitează accesul familiilor cu copii la resursele de asistenţă şi suport. 

50.    Rezultatul scontat: Familiile cu copii accesează resursele de asistenţă şi suport în vederea consolidării capacităţilor familiilor şi prevenirii situaţiilor de risc.

51.  Indicatori de realizare:

1) Asistentul social comunitar informează despre şi facilitează accesul familiilor cu copii la resursele de asistenţă şi suport existente în comunitate, precum şi cele existente la nivel de raion/municipiu, după necesitate.

2) Familiile cu copii cunosc despre resursele de asistenţă şi suport disponibile.

Identificarea şi evaluarea iniţială a familiilor cu copii care prezintă posibile semne de risc pentru copi – standardul 18

52.    Asistentul social comunitar realizează evaluarea iniţială a familiilor cu copii, care prezintă posibile semne de risc pentru copii, în scopul stabilirii eligibilităţii acestora pentru serviciu.

53.    Rezultatul scontat: Familiile cu copii aflate în evidenţa asistentului social comunitar, beneficiază de sprijin familial primar în baza rezultatelor evaluării iniţiale.

54.  Indicatori de realizare

1)   Asistentul social comunitar, în conlucrare cu membrii comunităţii, instituţiile, autorităţile şi specialiştii relevanţi identifică familiile cu copii care prezintă posibile semne de risc pentru copii.

2)   Identificarea se realizează prin următoarele metode: 

a)      autosesizare;

b)      adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei acestuia;

c)      sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;

d)     referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

3)       Evaluarea iniţială se efectuează în termenele stabilite în Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

4)       În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale asistentul social comunitar, după caz:

a)      realizează activităţi de sprijin familial primar;

b)      propune autorităţii tutelare locale luarea la evidenţă a copilului în situaţie de risc şi realizează evaluarea complexă în scopul determinării necesităţii de sprijin familial secundar;

c)      costată că nu este necesară nici o intervenţie. 

5)       Asistentul social comunitar completează registrul de evidenţă a beneficiarilor serviciului de sprijin familial.

Secţiunea 2. SPRIJIN FAMILIAL SECUNDAR

Evaluarea complexă – standardul 19

55.     Asistentul social comunitar efectuează evaluarea complexă a situaţiei familiei cu copii în situaţie de risc conform metodologiei managementului de caz.

56.    Rezultatul scontat: Familia cu copii în situaţie de risc beneficiază de sprijin familial secundar numai în baza rezultatelor evaluării complexe.

57.  Indicatori de realizare:

1) Evaluarea complexă se realizează în baza dispoziţiei autorităţii tutelare locale cu implicarea în procesul de evaluare, după caz, a altor specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, ordinii publice etc., în conformitate cu prevederile art. 20 al Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

2) Asistentul social comunitar deschide dosarul copilului, informînd managerul serviciului.

3) Evaluarea complexă este realizată în decurs de cel mult 10 zile de la data luării la evidenţă a copilului în situaţie de risc de către autoritatea tutelară locală, prin: vizite la domiciliu, interviuri cu copilul, membrii familiei acestuia şi alte persoane relevante;

4) Dacă în urma evaluării iniţiale sau complexe s-au constatat probleme de ordin social, asistentul social comunitar va instrumenta cazul conform problemei identificate.

Planul individual de asistenţă şi acordul de prestare a serviciului de sprijin familial – standardul 20

58.  Asistentul social comunitar, împreună cu specialiştii din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, ordinii publice etc., care au participat la evaluarea complexă, cu implicarea copilului şi familiei acestuia, elaborează planul individual de asistenţă a copilului.

59.  Rezultatul scontat: Pentru fiecare copil în situaţie de risc este elaborat planul individual de asistenţă în conformitate cu rezultatele evaluării complexe şi necesităţile de asistenţă identificate.

60.  Indicatori de realizare: 

1) Planul individual de asistenţă este elaborat în cadrul şedinţei de planificare a asistenţei la care participă specialiştii implicaţi în evaluarea complexă, precum şi copilul şi familia acestuia. 

2) Planul individual de asistenţă este elaborat în termen de cel mult 3 zile de la încheierea evaluării complexe.

3) Planul individual de asistenţă este semnat de toţi specialiştii care urmează să participe la implementarea acestuia.

4) Asistentul social comunitar asigură informarea copilului şi familiei acestuia despre conţinutul planului individual de asistenţă şi semnează cu părinţii/persoana în grija căreia se află copilul acordul de prestare a serviciului de sprijin familial.

5) Părinţii/persoana în grija căreia se află copilul primesc un exemplar al acordului de prestare a serviciului de sprijin familial, iar celălalt exemplar se anexează la dosarul copilului.

Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi revizuirea planului individual de asistenţă a copilului – standardul 21

61.    Asistentul social comunitar monitorizează situaţia beneficiarului şi implementarea planului individual de asistenţă, asigurînd revizuirea planului individual de asistenţă.

62.     Rezultatul scontat: Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi revizuirea planului individual de asistenţă contribuie la acordarea sprijinului familial conform necesităţilor beneficiarilor.

63.  Indicatori de realizare:

1)   Asistentul social comunitar realizează monitorizarea situaţiei beneficiarului şi implementarea planului individual de asistenţă prin vizite de monitorizare la domiciliul copilului şi consultări cu alte persoane şi specialişti relevanţi. 

2)   În cadrul fiecărei vizite de monitorizare asistentul social comunitar trebuie să discute individual cu copilul, membrii familiei acestuia.

3)   Asistentul social comunitar înregistrează rezultatele vizitelor de monitorizare şi întocmeşte Rapoarte de monitorizare, care sînt coordonate cu managerul serviciului şi anexate la dosarul copilului.

4)   Asistentul social comunitar coordonează revizuirea planului individual de asistenţă a copilului, organizînd şedinţe de revizuire cu implicarea copilului, familiei şi specialiştilor relevanţi în funcţie de necesităţile copilului. 

5)   Prima revizuire a planului individual de asistenţă a copilului se realizează după 2 luni de implementare, ulterior o dată la 3 luni, precum şi în caz de necesitate.

6)   asistentul social comunitar bifează în Planul individual de asistență acțiunile realizate și/sau stabilește un alt termen pentru acțiunile nerealizate și cele noi.

7)   Planul individual de asistenţă revizuit se aduce la cunoştinţa copilului, familiei şi specialiştilor responsabili de implementarea activităţilor din plan.

Ajutor bănesc – standardul 22

64.    Prestatorul de serviciu asigură acordarea ajutorului bănesc beneficiarilor serviciului de sprijin familial secundar în baza evaluării necesităţilor şi estimării impactului pozitiv al acestuia.

65.    Rezultatul scontat: Ajutorul bănesc acordat beneficiarilor contribuie semnificativ la depăşirea situaţiei de risc. 

66.  Indicatori de realizare:

1)   Asistentul social comunitar cunoaşte procedura de acordare a ajutorului bănesc şi facilitează accesul familiei cu copii la asistenţă financiară. 

2)   Prestatorul de serviciu asigură că mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc sînt argumentate în baza datelor din evaluarea complexă şi planul individual de asistenţă.

3)   Managerul serviciului se asigură că ajutorul bănesc acordat beneficiarului reprezintă la momentul respectiv singura soluţie disponibilă pentru satisfacerea necesităţilor identificate.

4)   Beneficiarul este informat despre decizia de acordare a ajutorului bănesc, mărimea, destinaţia, perioada şi condiţiile de utilizare a acestuia.

5)   Managerul de caz monitorizează utilizarea ajutorului bănesc şi, după caz, asistă beneficiarul, dar nu mai rar de o dată pe lună, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul individual de asistenţă.

Închiderea cazului – standardul 23

67.     Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu atingerea obiectivelor planului individual de asistenţă sau în cazul în care menţinerea copilului în familie, sau (re)integrarea acestuia contravine interesului superior al copilului. 

68.    Rezultatul scontat: Riscurile pentru copil care au condiţionat prestarea serviciului de sprijin familial sînt înlăturate sau diminuate semnificativ, astfel încît menţinerea sau (re)integrarea copilului în familie reprezintă opţiunea cea mai adecvată pentru creşterea şi educarea copilului.

69.  Indicatori de realizare:

1)   Decizia de închidere a cazului este luată în cadrul şedinţei de revizuire a planului individual de asistenţă în cazul în care se constată atingerea obiectivelor stabilite.

2)   Decizia de închidere a cazului este coordonată cu asistentul social supervizor şi managerul serviciului şi transmisă autorităţii tutelare locale în vederea scoaterii de la evidenţă a copilului în situaţie de risc.

Dosarul beneficiarului – standardul 24

70.    Asistentul social comunitar asigură întocmirea şi păstrarea dosarelor beneficiarilor de sprijin familial secundar.

71.    Rezultatul scontat: Fiecare copil beneficiar al serviciului de sprijin familial secundar are dosar, care conţine documente şi informaţii privind situaţia copilului şi familiei acestuia, procesul şi conţinutul activităţilor realizate.

72.  Indicatori de realizare: 

1)   Asistentul social comunitar asigură completarea dosarului în mod sistematic, conform cerinţelor din prezentele standarde minime de calitate. 

2)   Dosarul conţine: 

a)   documentul prin care asistentul social comunitar a fost sesizat privind necesitatea acordării sprijinului familial;

b)   copia certificatului de naştere a copilului;

c)    copiile actelor de identitate ale părinţilor;

d)   dispoziția autorității tutelare locale privind luarea la evidență a beneficiarului de sprijin familial secundar și efectuarea evaluării complexe;

e)    evaluarea complexă;

f)     planul individual de asistenţă;

g)   acordul de prestare a serviciului de sprijin familial;

h)   fișa de evidență a acțiunilor de monitorizare;

i)     avizul Comisiei;

j)     ordinul şefului structurii teritoriale asistenţă socială privind acordarea ajutorului bănesc;

k)   documentele care confirmă plata, recepţionarea şi utilizarea ajutorului bănesc;

l)     dispoziția autorității tutelare locale privind scoaterea de la evidență a beneficiarului de sprijin familial secundar.

3)   Asistentul social comunitar asigură accesul fiecărui copil la informaţiile din dosar, cu excepţia informaţiilor care pot afecta starea psiho-emoţională a copilului legată de consecinţele violenţei, neglijării şi exploatării.

 

Secţiunea 3. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI

Supervizarea personalului – standardul 25

73.    Prestatorul de serviciu asigură supervizarea profesională sistematică a personalului serviciului.

74.     Rezultatul scontat: Angajaţii serviciului beneficiază de supervizare profesională, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului prin consolidarea competenţelor profesionale, gestionarea eficientă a sarcinilor şi timpului de lucru.  

75.  Indicatori de realizare:

1)   Prestatorul de serviciu organizează procesul de supervizare profesională.

2)   Şedinţele de supervizare se desfăşoară lunar, în grup sau individual şi se protocolează.

3)   Conţinutul şedinţelor de supervizare (planificate sau ad-hoc) se referă la:

a)      metodele şi tehnicele aplicate;

b)      discutarea cazurilor dificile şi identificarea soluţiilor;

c)      schimbul de experienţă;

d)     starea emoţională a personalului;

e)      consolidarea spiritului de echipă.

4)   Rezultatele supervizării specialiştilor sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.

Evaluarea performanţei personalului – standardul 26

76.    Prestatorul de serviciu asigură evaluarea anuală a competenţelor profesionale ale personalului serviciului.

77.    Rezultatul scontat: Evaluarea anuală a competenţelor profesionale contribuie la creşterea calităţii serviciului.

78.  Indicatori de realizare:

1)   Evaluarea personalului se realizează anual.

2)   Procesul de evaluare se efectuează conform grilei de evaluare bazate pe criterii clare elaborate de prestatorul de serviciu şi se axează pe:

a)      rezultatele activităţii personalului în prestarea serviciului;

b)      rezultatele participării la cursuri de formare profesională.

3)   Rezultatele evaluării personalului sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.

Evaluarea şi planificarea activităţii serviciului – standardul 27

79.    Prestatorul de serviciu asigură planificarea activităţii serviciului în scopul corespunderii acestuia necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi.

80.    Rezultatul scontat: Conţinutul serviciului corespunde necesităţilor beneficiarilor.

81.  Indicatori de realizare: 

1)   Managerul serviciului asigură monitorizarea şi evaluarea anuală a serviciului, întocmeşte raportul anual de activitate a serviciului pe care îl prezintă prestatorului de serviciu.

2)   Managerul serviciului, în procesul de monitorizare şi evaluare anuală a serviciului, acumulează informaţii cu privire la calitatea serviciului şi corespunderea lui necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi, în baza cărora elaborează anual planul de activitate a serviciului.

3)   Prestatorul de serviciu la începutul fiecărui an aprobă planul de activitate a serviciului.


 

Anexa nr.01.

la Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea

Serviciului socialde sprijin pentru familiile cu copii și

a Standardelor minime de calitate

 

RAPORT DE EVALUARE A SITUAŢIEI FAMILIEI

(prezentat Comisiei raionale pentru protecția copilului

aflat în dificultate pentru solicitarea ajutorului bănesc)

 

I. Date generale despre familie:

 

 

Membrii familiei (biologice și extinse, care locuiesc sau nu împreună cu familia la momentul evaluării)

Nr.crt.

Nume, prenume

Data naşterii

Relația de rudenie cu copilul, alt tip de relaţie

Ocupația

 

1.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Adresa de la locul de trai al copilului, nr. tel. _______________________________________

 

II. Constatări în urma evaluării copilului și familiei:

 

Numele, prenumele copilului __________________________________________________

 

Domeniul de bunăstare afectat

 

Îngrijorările constatate

Ce a fost întreprins pînă la solicitarea ajutorului bănesc

Responsabil

Siguranță

 

 

 

Sănătate

 

 

 

Realizări

 

 

 

Îngrijire cu afecțiune

 

 

 

Activism

 

 

 

Respect

 

 

 

Incluziune

 

 

 

Responsabilitate

 

 

 

 

Factorii protectori ai familiei afectați

Îngrijorările constatate

Ce a fost întreprins pînă la solicitarea ajutorului bănesc

Responsabil

Rezilienţa parentală

 

 

 

Relaţiile sociale ale familiei

 

 

 

Capacitatea parentală pentru îngrijirea şi dezvoltarea copilului

 

 

 

Sprijinul concret la necesitate

 

 

 

Capacitatea părinților/îngrijitorilor de a dezvolta competenţele emoţionale şi sociale ale copilului

 

 

 

 

Alte informaţii:____________________________________________________________________

 

III. Activităţi planificate:

Numele, prenumele copilului __________________________________________________

 

Domeniul de bunăstare afectat

Activități planificate

Siguranță

 

Sănătate

 

Realizări

 

Îngrijire cu afecțiune

 

Activism

 

Respect

 

Incluziune

 

Responsabilitate

 

 

Factorii protectori ai familiei afectați

Activități planificate

Rezilienţa parentală

 

Relaţiile sociale ale familiei

 

Capacitatea parentală pentru îngrijirea şi dezvoltarea copilului

 

Sprijinul concret la necesitate

 

Capacitatea părinților/îngrijitorilor de a dezvolta competenţele emoţionale şi sociale ale copilului

 

 

 

IV. Ajutorul bănesc solicitat:

 

Nr. crt.

Bunul/serviciul care urmează să fie procurat

Cantitatea

Preţul estimativ pe unitate

Preţul estimativ total

 

 

 

 

 

 

 

Numele persoanei în a cărei grijă se află copilul și care va încasa ajutorul bănesc și va gestiona cheltuielile:

_________________________________________________________

Data întocmirii:____________         

Manager de caz:______________________________________________________

 


 

Anexă 2.

la Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea

Serviciului socialde sprijin pentru familiile cu copii și

a Standardelor minime de calitate

 

Ajutorul bănesc acordat în cadrul

serviciului de sprijin familial secundar

 

Prestaţia

Perioada de acordare

Cuantumul, lei

Ajutor bănesc 1

Lunar

700

 

    1 În cazul unei plăţi unice, cuantumul ajutorului bănesc nu va depăşi suma de 4 000 lei.

 

 

 

 

ȘAnexa nr.  01                ef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

din decizia consiliului raional

                                                                                                                                             nr.06/03-XXVI  din 10.08.2018

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 05/10-XXVI din 28.05.2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr.12/34-XXV din 06.12.2012 Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional ”

   

          Serviciul social „Asistenţă personală” este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului raional Cantemir nr.05/09-XXVI din 28.05.2015  și activează conform Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciul social Asistență personală aprobat prin decizia Consiliului raional Cantemir nr. 05/24-XXV din 26.09.2013

        Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).
        Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului social „Asistenţă Personală”, în raion activează 17 unităţi de asitenţi personali în localităţile: or.Cantemir, Lingura, Goteşti,Tartaul, Cîşla, Suhat, Bobocica, Capaclia, Şamalia, Cociulia, Ciobalaccia, Pleşeni, Ţiganca, Cîrpeşti.

        La data de 29 septembrie 2015 Serviciul ,,Asistenţă personală” a fost acreditat pentru o perioadă de 5 ani.

   Necesitatea examinării chestiunii privind modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 05/10-XXVI din 28.05.2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr.12/34-XXV din 06.12.2012 Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional ” este condiționată de propunerea președintelui raionului și a șefului direcției asistenței sociale și protecție a familiei.

     În conformitate cu Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 800 din 01.08.2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material și Circularei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din 06.08.2018 nr. 15/2033 finanțarea unităților suplimentare de asistenți personali vor fi alocate de către Agenția Națională de Asistență Personală.

 

         Șef DASPF Cantemir                                                         Viorica MUNTEANU

Imprimare