ГербREPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА               CONSILIUL RAIONAL                                            РАЙОННЫЙ СОВЕТ              CANTEMIR                                                                  КАНТЕМИР    

COMISIA   EXTRAORDINARĂ                               ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИСИЯ ПО       DE SĂNĂTATE  PUBLICĂ                                        ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

HOTĂRÎRE

 nr. 22/1                                                                                        din 01.03.2021

or. Cantemir

Cu privire la situaţia epidemiologică la infecţia                                                                                       COVID-19 în raion

       În temeiul art.12, alin.3, art. 58  din Legea  privind  Supravegherea de Stat  a Sănătăţii  Publice  nr.10-XVI din 03.02.2009, cu modificările ulterioare, Hotărârilor nr.35 din 27 noiembrie 2020,cu modificările ulterioare,  nr. 47 din 26.02.2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deciziei consiliului raional Cantemir nr.03/15-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică, a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia”, Hotărârea nr.21/1 din 22.02.2021 ,, Despre modificarea Hotrărîrii CESP nr.20/1 din 17.02.2021 ,,Cu privire la situaţia epidemiologică la infecţia COVID-19 în raion,, , Ordinul MECC nr. 197 din 26.02.2021 ,,Cu privire la organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar”, examinând informațiile prezentate de către dl Dumitru Vrabie, medic epidemiolog, CSP Cahul, sectorul Cantemir, dna Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ, dl Igor Novacov, șef al IP Cantemir, Sergiu Secrieru, șef DTSA  despre situaţia epidemiologică la infecţia COVID-19 în raion, Comisia raională constată că,  situaţia epidemiologică în raion este alarmantă și  nefavorabilă, fiind determinată de tendinţe negative de creștere a numărului de contaminari atestate.

     Deja a treia săptămîna atât în republică cît în raionul Cantemir se atestă o creştere esenţială a numărului cazurilor noi şi creşterea ponderei testelor pozitive la Covid-19. Angajații Centrului SP Cahul, sectorul Cantemir au desfășurat instruiri privind organizarea și planificarea contingentelor de personal, care necesită a fi vaccinat și au remis listele nominale instituţiilor medicale.

    La data de 26.02.2021 în ţară au fost aduse peste 26 mii doze de vaccin ( AstraZeneca Oxfurd), aprobat de către Uniunea Europeană şi precalificat de către Organizația Mondială a Sănătății. Eficacitatea acestui vaccine este de la 63-90 %. Specialiștii în sănătate publică afirmă, că vaccinarea este un instrument extrem de eficient pentru prevenirea, controlul şi eliminarea bolilor infecţioase și este una din cele mai rentabile investiţii în sistemul de sănătate.

    Pînă la data de 01.03.2021 în raion au fost  înregistrate 1106 cazuri COVID-19, din care au fost tratate şi externate 978 persoane, ceia ce constitue 88,4 % şi 16 decese provocate de infecţia menționată. La momentul actual sub supraveghere medicală se află 120 persoane.

    Totodată în perioada 22.02.2021-01.03.2021 în raion au revenit de peste hotarele afectate de infecţia cu coronavirus 19 persoane, care conform listei prezentate  de  serviciul vamal se află la autoizolare timp de 14 zile cu efectuarea monitorizării şi supravegherii medicale.

     Actualmente se atestă o creştere semnificativă a cazurilor de contaminare cu virusul COVID-19. Doar în  luna februarie s-au inregistrat 189 persoane infectate,   comparativ cu  luna ianuarie, cînd în total au fost 97 cazuri de SARS-Cov-2.  Persoanele asimptomatice constitue de la 18-34% şi sunt mai potenţiali periculoşi decît cei simptomatici.                                                           

    MSMPS la data de 01.02.2021 a prezentat lista statelor cu risc epidemiologic sporit în număr de 22 state de transmitere a COVID-19 , clasificate ca zonă roşie, pentru care se impune regim de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de întrare în Republica Moldova.

     Toate focarele înregistrate şi raportate la CSP Cantemir au fost anchetate epidemiologic.                                   De la începutul pandemiei(luna martie-2020-01.03 2021 s-au înregistrat 106 focare familiare  din care focare active sunt 10 focare (or. Cantemir-3, s. Cociulia-2, s. Porumbesti-2, Goteşti -2, Cania -1).Populaţia din teritoriul raionului s-a relaxat și majoritatea nu respectă restricțiile epidemiologice  în spaţiile comerciale, pieţe, parcuri şi în alte spaţii închise. Pe durata pandemiei total au fost depistate 97 lucrători medicali cu Covid-19, (26 medici şi 71 asisteţi medicali) din care 89 au fost trataţi şi externaţi și 1 decedat.

      La data de 01.03.2021  în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal-4 elevi și 1 cadru didactic sunt testați pozitiv cu COVID-19, iar 11 elevi și 3 cadre didactice sunt plasați în regim de autoizolare. În instituțiile de educație timpurie 2 cadre didactice și 1 cadru nedidactic sunt confirmate pozitiv cu COVID-19, 1 cadru nedidactic se află în carantină.                                                                                  Instituția de educație timpurie, Cantemir nr. 1 are 1 grupă cu 22 copii închisă în carantină.
       În perioada stării de urgență de către angajații Inspectoratul de Poliție Cantemir au fost înregistrate și examinate total 369 cazuri cu privire la nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova în cadrul cărora au fost întocmite 369 procese verbale conform elementelor de contravenție prevăzute la art.76¹ CC «Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice».

 În baza planurilor de măsuri pe perioada anului 2021 au fost petrecute razii în urma cărora au fost relevate și documentate 47 cazuri cu privire la nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova în cadrul cărora au fost întocmite 47 procese verbale conform elementelor de contravenție prevăzute la art.76¹ CC «Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice».

În supraveghere și verificare  permanent sunt locurile de agrement, terenurile de joacă, spaţiile comerciale atît închise cît şi în aer liber, unitățile de alimentație publică, frizerii, bisericile, agenți economici etc. Au fost testați pozitiv 8 angajați ai IP Cantemir.

       Reieșind din cele expuse și în scopul sporirii eficienţei măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică

H O T Ă R Ă Ș T E:

1.      Se menține pe teritoriul raionului până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului în funcţie de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

2.      Se mențin pe teritoriul raionului măsurile de prevenire şi control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.

3.      Se dispune în perioada 01-15 martie 2021 organizarea desfăşurării la distanţă a procesului educațional în cadrul instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal, extraşcolar în instituțiile publice din raion.

4. Dna Tatiana Manoli, șef direcție generală învățământ va dispune prin act intern administrativ:                                                                                                                                    a)organizarea procesului educational la distanță;                                                                                                                b) repartizarea produselor alimentare, care sunt supuse riscului alterării în perioada 01.03-15.03.2021 din instituțiile de învățământ, copiilor din familiile socialmente vulnerabile, cu respectarea strictă a regulilor de prevenire a infecției de COVID-19.

5.      Se suspendă pînă 15 martie 2021, organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare raionale la disciplinele de studiu, cu prezenţa fizică a persoanelor.

6.      Se suspendă desfăşurarea activităţilor teatral-concertistice, cu prezenţa spectatorilor, în incinta caselor de cultură.

7.      Se împuternicește Dl Iurie Mihăiesc, președintele CESP să înainteze un demers către CNESP și MECC de a solicita în numele Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică permisiunea organizării învățămîntului școlar pentru clasele I-IV, în raionul Cantemir, cu prezența fizică la clasă a elevilor avînd în vedere faptul, că copii suportă asimtomatic virusul COVID-19 și nereușita programului Curricular din partea copiilor, atestat în cadrul procesului educațional online, cît și incapacitatea părinților acestora de a asigura suportul tehnic dar și practic pentru formarea  abilităților de studiu la etapa de vîrstă respectivă.

8.      Se  limitează numărul de persoane în transportul rutier în trafic raional la 70% din capacitatea de îmbarcare cu respectarea strictă a distanței sociale și asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier de pasageri prevăzute în punctul 4 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

9.      Activitatea de comerț în piețele comerciale mixte autorizate  din raion se va desfășura în conformitate cu p. 11.4 al Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.30 din 11 septembrie 2020.

10.  Dl Sergiu Secrieru, șef DTSA în comun cu dl Igor Novacov, șef al Inspectoratului de Poliție Cantemir și dna Svetlana Bruma, șef direcție al CSP Cahul, în limitele competențelor vor efectua controlul permanent privind respectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport rutier de persoane în trafic local, raional cît şi activităţi conexe -gări auto, a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19 prevăzute în punctul 4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

11.  În funcție de nivelul atestat de respectare a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19, menționate la punctul 8 din prezenta hotărîri , măsura va fi revizuită.

12.  Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

13.  Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se remite autorităților publice  locale pentru plasare pe panourile informative, se publică pe pagina oficială a Consiliului raional.

Preşedinte al Comisiei                                                                                                                                    Extraordinare  de Sănătate Publică     SEMNAT                           Iurie  Mihăescu

Vicepreşedinte al Comisiei                                                                                                                                    Extraordinare de Sănătate Publică       SEMNAT                          Dumitru Vrabie

Secretar al Comisiei                                                                                                                                  Extraordinare de Sănătate Publică       SEMNAT                        Victoria  Balan

 

Imprimare