Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

auditor intern în aparatul preşedintelui raionului

 Scopul general al funcției: Asigurarea planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, oferind autorităţii asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, consiliind în ceea ce priveşte îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuind la adăugarea unui plus de valoare acestora, precum şi ajutînd autoritatea în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de administrare a autorităţii, oferind propuneri de consolidare a eficacităţii lor.

Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui:

·         Analizarea şi evaluarea sistemului de management financiar şi control al autorităţii publice, propunerea recomandărilor de eliminare a neajunsurilor şi minimizare a riscurilor

·         Efectuarea activităţii de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern.

·         Generalizarea rezultatelor auditului, elaborarea raportului de audit.

·         Monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat

Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  
 • are capacitate deplină de exerciţiu;   
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,     
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;  
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Conditii specifice

 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (descarca aici),
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  04 octombrie 2013

Telefon – 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.


Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

-Ordinul Ministerului Finanţelor nr.139  din  20.10.2010  cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi  Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare

a unităţii de audit intern).

– Legea nr. 229 din  23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

– Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.


 

Imprimare