Scopul general al funcției: Exercitarea lucrărilor specifice activității de secretariat.

Sarcini de bază ale funcției șef serviciu auxiliar, aparatul preşedintelui raionului:

 1. Evidenţa corespondenţei intrare/ieşire în registre corespunzătoare, zilnic o prezintă preşedintelui raionului pentru aplicarea rezoluţiei asupra documentului, distribuie documentele intrate conform acestei rezoluţii persoanelor nominalizate, aduce la  cunoştinţa persoanelor responsabile rezoluţia pentru îndeplinirea documentelor respective, urmăreşte efectuarea în termen a lucrărilor stipulate în document şi rezoluţie.
 2. Înregistrarea documentele expediate, selectarea şi perfectarea corespondenţei pentru expediere, împachetarea şi transmiterea scrisorilor respective, alte documente responsabililor de la IS „Poşta Moldovei”.
 3. Multiplicarea documentelor pentru expediere sau aducere la cunoştinţă publică la indicaţia preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului, secretarului raionului.
 4. Multiplicarea documentelor pentru şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului raional, acordarea ajutorului metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de secretariat.

 

Condițiile de participare la concurs:

 1. Cerinţe generale faţă de candidaţi:
 • a deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 

 1. Condiții specifice:
 • Studii medii de specialitate, licență sau echivalent;
 • Cunoștințe: cunoștințe de operare la calculator (word, excel, web).
 • Abilități: De comunicare eficientă, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, operativitate, soluționare de probleme.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • copia buletinului de identitate – copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (se va prezenta și originalul pentru verificarea veridicitatea acestuia);
 • copia carnetului de muncă (se va prezenta și originalul pentru verificarea veridicitatea acestuia);

 

Telefon – 0273-22850

Email –  cantemir.cr@mail.ru

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul  211.

Imprimare