Preşedintele raionului Cantemir  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

serviciul arhivă în aparatul preşedintelui raionului 

Scopul general al funcției: Conduce Serviciul arhivă, organizează activitatea serviciului şi asigură funcţionarea sistemului de păstrare a documentelor în arhivă.

Sarcini de bază ale funcției de Şef servicul arhivă:

 • conduce şi planifică activitatea serviciului; 
 • coordonează ordonarea documentelor de arhivă; 
 •  asigură completatrea fondului arhivistic; 
 • asigură păstrarea, evidenţa şi integritatea documentelor; 
 • prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, conform formelor stabilite, date referitoare la fondurile păstrate în depozitul de arhivă, întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, asigură integritatea lor; 
 • acordă ajutor metodic la decontarea documentelor instituţiilor,  organizaţiilor, întreprinderilor ce nu fac parte din Fondul Arhivistic şi aprobarea lor ; 
 • acordă ajutor metodic la concretizarea nomenclatoarelor , coordonarea şi asigurarea controlului cu privire la aplicarea în practică ; 
 • organizează verificarea existentului şi stării fizice a dosarelor, alcătuirea îndrumătorului fondurilor, modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor; 
 • elaborează planul anual de activitate şi  întocmeşte dările de seamă ale Serviciului arhivă; 
 • pregăteşte informaţiile , proiectele de decizii privind starea arhivisticii în raion, pentru a fi discutate la şedinţele Consiliului raional, Consiliului Colegial al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova; 
 • organizează şi desfăşoară seminare instructive cu responsabilii de arhivă şi lucrări de secretariat  în instituţiile raionului; 
 • asigură ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de arhivă
 • încheie contracte de păstrare a documentelor cu organizaţiile din Lista organizaţiilor ce fac parte din fondul arhivistic obştesc;
 • efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile lichidate ;
 • asigură examinarea petiţiilor ( cererilor ) cu caracter social-juridic şi tematic, adresărilor parvenite din partea cetăţenilor şi persoanelor juridice;
 • asigură utilizarea  documentelor de către cercetători;
 •  exercită şi alte atribuţii la indicaţia secretarului consiliului raional şi al preşedintelui raionului.
 •  

Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;  
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,   
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Conditii specifice

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail-  contact@cantemir.md Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (descarca aici),
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  04 octombrie 2013

Telefon – 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.

Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Hotărîrea Guvernului Nr. 695 din 14.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Stat de Arhivă, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia.

-Legea nr. 880 din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

-Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992 Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat.


 

Imprimare