Grupul de lucru pentru realizarea achizițiilor publice din cadrul Consiliului Raional Cantemir în luna mai, perioada 02.05.2024-17.05.2024 s-a întrunut în mai multe ședințe, unde au fost examinate următoarele subiecte:

  • evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție 21206465, ocds-b3wdp1-MD-1712820946215  din “11” aprilie 2024, publicată pe pagina: tender.gov.md, Achiziții Publice și Private, pentru achiziționarea: Lucrări de întreținere, rutină și reparații curente, inclusiv pe perioada rece a anului a drumurilor publice locale pentru anul 2024;
  • stabilirea ofertei câștigătoare;
  • emiterea Deciziei de atribuire a contractului de achiziție publică;
  • examinarea Demersului înregistrat cu nr.153 din 07.05.2024, parvenit de la Gladcov Eugen, responsabilul tehnic, angajat în baza contractului nr.02RTD/26 din 23.06.2021, solicitând de a i se majora plățile pentru serviciile de Responsabil Tehnic la obiectul “Reconstrucția drumului local L603 R35-Lărguța-Cîrpești G136 km00+00-km04+300”, în legătură cu majorarea volumului valoric conform devizului actualizat.

    Toate ședințele au fost conduse de președintele grupului de lucru, domnul Petru GANDRABUR, vicepreședinte al raionului Cantemir.

     Achiziția cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1712820946215  din “11” aprilie 2024-(data publicării) a fost desfășurată prin Sistemul Informațional Automatizat Registru de Stat al Achizițiilor Publice(SIA RSAP), pe platforma: achiziții.md prin Licitație deschisăCriteriul de atribuire solicitat în Anunțul de participare: prețul cel mai scăzut. Valoarea estimată de autoritate pentru achiziția data a fost de 2 540 055,32 lei, fără TVA și de 3 048 066,38, inclusiv TVA.   

     Până la data 02.05.2024, ora:09.00, termenul-limită de depunere a ofertelor la procedură, au fost înregistrate în SIA RSAP oferta a 2 operatori economici. Pe primul loc în SIA RSAP s-a clasat operatorul economic  SRL ,,Sud-Terra”, IDNO:1014611001799, administrator, Natalia PROȚIUC, oferind prețul cel mai scăzut de 2 179 670,64 lei, fără TVA și pe locul II s-a clasat SA “Drumuri Cahul”, IDNO:1003603151541, administrator, Ion ȘTEFĂNIȚĂ, oferind prețul de 2 238 373,05 lei, fără TVA.

     Conform prevederilor art. 69 alin. (3) și (4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice la etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE, iar conform prevederilor art. 69 alin. (6), punct b)  autoritatea contractantă nu va accepta oferta în cazul în care: “oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”.

     Conducându-se de prevederile sus menționate, grupul de lucru în cadrul ședințelor, la etapa de analiză și evaluare a documentelor ofertei, descărcate din SIA RSAP a SRL ,,Sud-Terra”, clasat pe locul I, a stabilit clarificări necesare pe marginea actelor depuse la ofertă. În scopul aprecierii juste a ofertei, prin Scrisori oficiale(nr.201/5-1 din 03.05.2024, 205/5-1 din 10.05.2024) s-au solicitat acte justificative actualizate în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire (Caietul de sarcini, Anunțul de participare și DUAE), care au fost prezentate de către operatorul economic în termen. Dar, analizând conținutul actelor prezentate, solicitate repetat, grupul de lucru a constatat că Manualul calității prezentat de SRL ,,Sud-Terra nu corespunde obiectului de achiziții în domeniul lucrărilor de construcții al drumurilor și autostrăzilor și ca document obligatoriu solicitat (pct.8 din Anunțul de participare), nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. La prezentarea repetată, de către operatorul economic, a actului solicitat (semnat la 11.05.2024), s-a stabilit, că conținutul ultimului este identic cu cel inițial, înregistrat în SIA RSAP,  care prevede în general, reglementări în producția de uși și ferestre din termopan  cu tâmplărie din PVC, doar cu unele prevederi superficiale asupra obiectului respectiv în Cap.1 „Scop și domeniu de aplicare”(pct.1.3.1, 1.3.2) și cu schimbarea primei pagini din document.

     Manualul calităţii, conform actelor normative, este principalul document folosit la elaborarea şi implementarea sistemului de calitate al întreprinderii, documentat şi implementat în cadrul organizaţiei. Conform manualului în vigoare, întreprinderea în activitatea sa, va menţine un nivel înalt şi stabil al calităţii tuturor lucrărilor realizate, corespunzător exigenţelor Legii 721 XIII/l996 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. Obiectivele referitoare la managementul calităţii, în viziunea autorității, trebuie să fie clar definite şi totodată să confirme că au alocate toate resursele necesare pentru îndeplinirea contractului.

   Reeșind din aceasta, autoritatea contractantă a considerat prezentarea acestui act drept o tentativă de a duce în eroare membrii grupului în stabilirea ofertei câștigătoare.

   În scopul respectării principiului tratamentulul egal în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, participanți la procedură, prin Decizia grupului de lucru nr.21206465 din 17.05.2024 s-a decis descalificarea operatorului economic SRL ,,Sud-Terra” în baza art.69 alin. 6, punct b)  al Legii 131/2015 privind achizițiile publice: “oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire” (Manualul calității conform pct. 8 din Anunțul de participare nu corespunde obiectului de achiziții în domeniul lucrărilor de construcții al drumurilor și autostrăzilor).

    Membrii grupului de lucru au evaluat și examinat oferta clasată pe locul II, depusă de  SA “Drumuri Cahul”. La etapa de evaluare a documentelor ofertei, au fost stabilite la fel clarificări pe marginea actelor depuse la ofertă. La solicitările de clarificare prin două Scrisori oficiale nr. 210/15.05.2024 și 211/16.05.2024), SA “Drumuri Cahul”a prezentat în termenul solicitat actele confirmative actualizate. 

   Analizând în ultima ședință, ofertele și documentele la oferte, grupul de lucru a stabilit ca ofertă câștigătoare, oferta prezentată de SA “Drumuri Cahul”, întrucât operatorul  întrunește toate cerințele de calificare, selecție și oferta este conformă.

Decizia grupului de lucru a fost emisă la data din 17.05.2024, fapt ce confirmă autoritatea contractantă a oferit posibilitatea operatorilor economici de a se justifica, prezentând acte confirmative.

   Despre rezultatele procedurii operatorii economici au fost informați la data de 17.05.2024 prin Scrisori informative nr. 214/5-1 și 213/5-1 din 17.05.2024 privind decizia grupului de lucru, cu transmiterea scrisorilor pe cale electronică la adresa de e-mail “sud-terra@mail.ru(ora 11:01) și drumuri.cahul@mail.ru(ora 11:02). Tot la această data decizia a fost expediată și pe adresa bap.tender@gov.md spre publicare în Buletinul Achizițiilor Publice.

    Ținem să menționăm pe viitor că, la elaborarea ofertelor, ofertanții cointeresați trebuie să țină cont de legislația în vigoare și  de documentația de atribuire înaintată de către autoritatea contractantă.

    Pe marginea deciziei grupului de lucru cu privire la atribuirea contractului, la data de 23.05.2024 în adresa Consiliului Raional Cantemir a parvenit Demersul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor(ANSC) nr. 05/980/24 din 23.05.2024 cu privire la Contestația nr. 02/437/24 din 23.05.2024, depusă de către SRL ,,Sud-Terra”, solicitând:

  • respingerea Deciziei grupului de lucru privind atribuirea contractului,
  • reevaluarea ofertelor, întrucât oferta SRL ,,Sud-Terra” întrunește toate criteriile de selecție și a oferit prețul cel mai scăzut .

__Notă: Contestația a fost depusă nerespectând termenul prevăzut la art.83, alin.1, al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, lit.b)  – de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă.

   În Demersul respectiv, ANSC  a solicitat ca autoritatea să se expună asupra excepției de tardivitate a contestației și a expedia informații cu privire la modalitatea transmiterii scrisorii de informare privind rezultatele aplicării procedurii de atribuire.

    La moment, autoritatea se află în așteptarea Deciziei pe marginea contestației formulată de către SRL ,,Sud-Terra”.

    În conformitate cu art.85 din Legea131/2015, pct. 17 ANSC are obligaţia de a soluţiona în fond contestaţia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, iar în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică examinarea în fond a contestaţiei, conform art. 86 alin. (1), se va expune pe marginea acesteia în termen de 10 zile.

    Până la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către ANSC, autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice.

    Pentru informare, Decizia grupului de lucru nr.21206465 din 17.05.2024 pentru procedura de achiziție  nr. ocds-b3wdp1-MD-1712820946215  din “11” aprilie 2024 este postată pe pagina web a Consiliului Raional Cantemir, rubrica “Transparență” – “Achiziții publice”.

Text: Raisa GUȚANU, specialist principal, secretar al grupului de lucru pentru achiziții publice.

Imprimare