ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

                Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 07 mai 2021, ora 16:00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor din proprietatea statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir proiect care urmează a fi examinat în ședința extraordinară a consiliului raional din 13.05.2021, ora 10.00.          
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința extraordinară din 13.05.2021 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor din proprietatea statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir.        
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Scrisorii MECC nr. 03/1-09/2194 din 07.05.2021.
            Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  1. Se ассерtй cu titlul gratuit primirea iп proprietatea unitёlii administrativ – teritoriale de nivelul II Cantemir, а bunurilor din proprietatea statului, administrarea МЕСС, conform anexei пr1 și nr.2 din scrisoarea nr. 03/1-09/2194 din 07.05.2021, anexa 1, 02. Tehnica de calcul (tableta РС, tastatură fără fir și сășto fără fir) vа fi distribuită IP Gimnaziul ,,V. Pîrvan” Gotegti.                                                                                                                                                                                                                                                              03. Camerele web vor fi repartizate instituliilor de învățămînt primar, gimnazial gi liceal din raion, de сătrе comisia instituită de consiliul raional, апеха 2.                                                                                                                                                04. Executarea prezentei decizii se рuпе iп seama dnei Tatiana Manoli, gef Direclia Gеnerală Învățământ Cantemir.                                                                                                                                                                                                                                                   05. Decizia iп саuză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului in tеrmеп rlе 10 zile prin inmânare, expediere, afigare ре panoul informativ, publicarea ре pagina web а consiliului raional și iп Registrul de stat а1 actelor locale,                                                                                                                                                   

            Beneficiarii proiectului de decizie sunt  elevii, profesorii IP  instituliile de învățămînt primar, gimnazial,  liceal din raion .
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt informarea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii în procesul aprobării deciziei de către Consiliul raional  despre transmiterea cu titlul gratuit iп proprietatea unitёlii administrativ – teritoriale de nivelul II Cantemir, а bunurilor din proprietatea statului, administrarea МЕСС .   
            Impactul estimat al proiectului de decizie este dotarea IP Gimnaziul ,,V. Pârvan” Gotești cu  tehnica de calcul (tabletă PC, tastatură fără fir și căști fără fir) oferită de Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea. Dotarea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordine cu camere web oferite de UNICEF.

            Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Scrisorii MECC nr. 03/1-09/2194 din 07.05.2021.    
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 12.05.2021, ora 16:00, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.       
            Proiectul deciziei ,,cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor proprietatea statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ panoul informativ al Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2, incinta Consiliului raional, et. V.

Imprimare