Aparatul prședintelui raionului, serviciul administrație publică începând cu data de 22 noiembrie 2021 inițiază consultarea publică a proiectului de decizie ,, Cu  privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional ,, ,care va fi examinat în ședința ordinară de către Consiliul raional Cantemir la data de 09.12.2021.

Scopul proiectului este de a poropune Consiliului raional să aprobe Regulamentul                                                                                                                cu privire la procedurile de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016  ,,Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este actualizează procedurile interne referitoare la transparenţa în procesul decizional  în conformitate cu actele normative în vigoare .

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

1.Se ia act de nota privind aprobarea Regulamentul  cu privire la procedurile de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional, se anexează.  

  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, conform anexei nr.1.
  2. Se stabilește că, președintele raionului, conducătorii subdiviziunilor Consilului raional Consiliul, persoanele juridice de drept public care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice pe teritoriul raionului Cantemir, a căror fondator este Consiliul raional vor asigura elaborarea, actualizarea şi prezentarea pentru publicare pe web, semestrial lista organizaţiilor neguvernamentale pe domenii de activitate.
  3. Președintele raionului va desemna persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultarea publică cu societatea civilă în procesul decizional.
  4. Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt consiliul raional, cetățenii, conducătorii instituțiilor publice din raion, societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei este activitate decizională transparentă, proces de consultare publică organizat și desfășurat în baza procedurilor interne reglementate și aprobate prin decizia Consiliului raional în conformitate cu actele normative

Impactul estimat al proiectului de decizie este proiecte de decizii propuse spre examinare Consiliului raional în ședințe, consultate în conformitate cu procedurile interne aprobate, implicare și participare activă a societății civile în procesul decizional.                                                                                                                                                         

Proiectul de decizie este elaborat în rezultatul corelării și actualizării normelor interne de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional cu normele actelor normative în vigoare, art. 43 (2),din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016  ,,Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,,.                                                                                                       

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate în scris până la data de 09.12.2021, pe pagina web a Consiliului raional și la e- mail: cantemir.cr@mail.ru, la numărul de telefon: 027323160 sau pe adresa poștală a sediului: MD 7300, or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2, Consiliul raional Cantemir.     
Proiectul deciziei menționat, nota informativă cu  trei anexe sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Cantemir și pe panoul informativ et. I, incinta Consiliului raional.

Imprimare