Regulamentul Direcţiei Învăţămînt Cantemir

                Direcţia  Învăţămînt este o subdiviziune a Consiliului Raional, specializată în conducerea învăţămîntului în raion, care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii privind administraţia publică locală, a Legii învăţămîntului, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului.

       Direcţia este subordonată de Ministerul Educaţiei ,în plan ştiinţifico-didactic,şi Consiliul Raional -în problemele administrării şi asigurării financiare şi materiale.

         Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulamentul-tip şi aprobat de Consiliul Raional, precum şi în strînsă colaborare cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de formare iniţială şi perfecţionare a cadrelor didactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei şi psihologiei, alţi factori cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi educaţiei.

         Direcţia este responsabilă de întreaga activitate educaţională în raion.

                                                                                                  

 

Regulamentul Direcţiei Învăţămînt Cantemir

Capitolul I

I.                   Dispoziţii  generale

Direcţia Învăţămînt îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii Învăţămîntului, Legii privind administraţia publică locală şi altor acte regulamentare, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei şi deciziilor  autorităţilor administraţiei publice  raionale.

 Direcţia Învăţămînt este subordonată Ministerului Educaţiei în plan administrativ şi ştiinţifico – didactic, şi consiliului raional – în problemele asigurării financiare şi materiale.

Direcţia Învăţămînt îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu,  aprobat de Consiliul Raional şi adus la cunoştinţa  Ministerului  Educaţiei al republicii moldova .

Direcţia Învăţămînt are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu denumirea sa şi de cont bancar în trezoreria teritorială.

2. Misiunea Direcţiei Învăţămînt

 Direcţia  Învăţămînt este o structură specializată de conducere a învăţămîntului în raion, care asigură promovarea politicii educaţionale a statului, implementarea şi îndeplinirea planurilor de învăţămînt, a curriculumului naţional,metodologiilor didactice, coordonează activitatea instituţiilor de învăţămînt din teritoriu în  asigurarea  educaţiei de calitate.

3.Obiectivele generale

 • Crearea condiţiilor optime pentru pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de 5 – 7 ani; asigurarea realizării învăţămîntului obligatoriu de 9 ani;
 • Monitorizarea implementării şi aplicării curriculumului la discipline;
 • Crearea condiţiilor de continuare a studiilor ăn clasa a X-a de liceu pentru absolvenţii gimnaziului;
 • Crearea filialelor rurale ( noi ) ale instituţiilor extraşcolare raionale;
 • Stabilirea unui model optim de dirijare a învăţămîntului la nivel de raion şi unitate şcolară;
 • Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor de conducere din raion pentru asigurarea unui management educaţional adecvat cerinţelor de reformare a învăţămîntului;
 • Asigurarea pregătirii cadrelor didactice în scopul elaborării şi implementării unor instrumente noi de evaluare,
 • Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în cheia exigenţelor didacticii moderne;
 • Monitorizarea implementării proiectelor şi programelor alternative cu susţinere, vizînd atingerea standardelor educaţionale de stat;
 • Realizarea acţiunilor trasate în Programele – pilot „Copii orfani” şi „Copii cu disabilităţi”;
 • Dezvoltarea instituţiilor alternative pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, în scopul educaţiei acestor copii în familie;
 • Stimularea acţiunilor privind deschiderea complexelor şcoală – grădiniţă;
 • Acţiuni menite să asigure evidenţa copiilor şi absolvenţilor cu vîrste între 5 – 16 ani;
 • Asigurarea prioritară a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ, acordarea din contul administraţiei publice locale a altor facilităţi ce ţin de crearea condiţiilor de muncă;
 • Asigurarea acordării tinerilor specialişti a indemnizaţiilor conform actelor normative în vigoare;
 • Examinarea posibilităţilor de utilizare eficientă a resurselor termice, energetice şi de apă prin contorizare;
 • Revista edificiilor unităţilor de învăţămînt; crearea bazei de date complexe cu privire la utilizarea resurselor materiale; determinarea şi fixarea priorităţilor la capitolul „reparaţia capitală”.

4. Structura Direcţiei :

În cadrul Direcţiei Învăţămînt funcţionează :

inspecţia şcolară;

serviciul de deservire.

Pe lîngă  Direcţia Învăţămînt funcţionează următoarele servicii:

·        Centrul metodic;

·        Contabilitatea centralizată;

·        Servicul de asistenţă  psiho-pedagogică;

·        Centrul de creaţie al copiilor

·        Şcoala  sportivă raională

·        Tabăra de odihnă pentru elevi

Capitolul II

1.Personalul direcţiei

Personalul este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare

  Şeful   direcţiei Învăţămînt este propus de autoritatea administraţiei publice locale, în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială  (avînd în mod obligatoriu grad didactic sau managerial şi un stagiu de conducere în învăţămînt de cel puţin 5 ani), şi numit în funcţie prin  ordinul ministrului educaţiei. pe un termen de 4 ani.  

Directorul – adjunct, şeful centrului metodic şi reprezentanţii direcţiei din teritoriu sunt numiţi în funcţie pe termen de 4 ani(dispunînd de un stagiu de conducere în învăţămînt de cel puţin 5 ani şi de grad didactic sau managerial), doar în baza rezultatelor concursului organizat , de către şeful direcţiei învăţămînt , cu acordul scris al Ministerului Educaţiei.

Specialiştii  direcţiei sunt selectaţi prin concurs şi numiţi în funcţie de şeful Direcţiei Învăţămînt, după coordonarea candidaturilor cu Ministerul Educaţiei şi în baza avizului în scris al acestuia.Funcţia de specialist în direcţie şi de poate fi ocupată doar de cadrul didactic titular, deţinător de grade didactice, avînd un stagiu pedagogic de cel puţin 5 ani.

 Se prevede un specialist la 400 cadre didactice ale instituţiilor de învăţămînt din localităţile urbane, precum şi un specialist  la 200 cadre didactice din instituţiile de învăţămînt rurale, subordonate Direcţiei Învăţămînt.

 2.Atribuţiile serviciului din cadrul Direcţiei Învăţămînt 

–         asigură promovarea şi realizarea politicii educaţionale a statului, Legii Învăţămîntului, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi autorităţile administraţiei publice  raionale în domeniul învăţămîntului;

–         asigură implimentarea şi îndeplinirea planurilor de învăţămînt, curriculum-ului şcolar, metodologiilor didactice şi de alternativă;

–         proiectează reţeaua şcolară, în baza recensămîntului anual al populaţiei şcolare de vîrstă şcolară obligatorie, a ofertelor unităţilor de învăţămînt, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici interesaţi, o coordonează cu Ministerul Educaţiei şi o propune spre aprobare Guvernului Republicii Moldova; elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, planuri anuale şi perspective de şcolarizare şi le prezintă Ministerului Educaţiei spre aprobare; asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, premisele necesare pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor cu vîrste între 7 – 16 ani, creează condiţii optime pentru pregătirea către şcoală a copiilor de 5 – 6 ani;

–         efectuează inspecţia şcolară, verifică activitatea personalului didactic şi altor categorii de personal din instituţiile subordonate în ceea ce priveşte îndeplinirea conformă a competenţelor ce le revin, organizează atestarea cadrelor didactice; asigură perfecţionarea continuă a procesului educaţional, analizează periodic reuşita şcolară, contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional;

–         organizează desfăşurarea examenelor de promovare şi absolvire în instituţiile de învăţămînt din subordine şi a concursurilor raionale , inclusiv totalizarea rezultatelor acestora;

–         organizează, îndrumă şi sprijină activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice, studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată, stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, elaborează instrucţiuni cu caracter metodic;

–         coordonează activitatea centrului metodic, a comisiei medico – psihopedagogice şi al serviciului psihologic şi logopedic, asigură repartizarea copiilor cu handicap în instituţiile de învăţămînt special în parteneriat cu reprezentantul  direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

–         contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico – materiale a instituţiilor de învăţămînt şi asigurarea funcţionalităţii bazei didactico – materiale a instituţiilor de învăţămînt, realizează studii privind necesarul de construcţii şcolare, avizează capacităţile şi amplasamentul acestora; solicită autorităţilor administraţiei publice locale crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a localurilor şcolare, căminelor, cantinelor, complexelor sportive, taberelor de odihnă şi întremare;

–         exercită funcţia de protecţie a drepturilor copilului şi, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, organizează munca de plasare a minorilor orfani în instituţiile respective;

–         înfiinţează şi reorganizează, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, instituţii de învăţămînt în limitele competenţelor ce-i revin prin lege; 

–         colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea realizării diverselor programe de nivel raional şi local;

–         asigură cadrele didactice cu informaţiile ştiinţifice de specialitate, planifică şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, simpozioane, spartachiade;

–         supraveghează asigurarea didactico – metodică a instituţiilor de învăţămînt şi acordă cadrelor didactice asistenţă metodică;

–         întreprinde măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea de către personal a normelor de proiecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor;

–         participă la elaborarea bugetului raional, gestionează mijloacele financiare alocate, exercită controlul asupra utilizării corecte şi raţionale a alocaţiilor financiare;

–         examinează petiţiile, cererile şi propunerile cetăţenilor, întreprinde măsuri în vederea lichidării neajunsurilor semnalate; propune şi aplică menţiunile, sancţiunile disciplinare prevăzute de lege; asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorilor instituţiilor de învăţămînt, buna funcţionare a schemei de închiriere a manualelor; analizează şi prezintă Ministerului Educaţiei la solicitare, rapoarte privind asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu manuale şi materiale didactice;

–         elaborează, la sfîrşitul fiecărui an şcolar, un raport de activitate privind starea învăţămîntului              în teritoriu, pe care îl prezintă Ministerului Educaţiei şi autorităţilor administraţiei publice.                    

                     Grupul serviciului de deservire   

–         răspunde nemijlocit de activitatea administrativă, de secretariat, statistică, planificare, 

–         încheie contracte de livrare a materialelor , obiectelor de inventar şi utilajelor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate conform legislaţiei în vigoare;

–         alcătuiesc devizele de cheltuieli.

3.Responsabilităţi:

a) şeful  direcţiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

reprezintă Direcţia Învăţămînt în relaţiile cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile centrale şi cu persoanele fizice;

răspunde de întreaga activitate educaţională din raion;

numeşte în funcţie şi concediază personalul direcţiei, din administraţia permanentă a taberelor şcolare raionale şi din alte unităţi subordonate Direcţiei Învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare;

numeşte directorii instituţiilor învăţămîntului de stat preşcolar, primar, gimnazial, complementar (extraşcolar) din subordine în baza rezultatelor concursului , organizat de DÎ.

analizează periodic concluziile şi nivelul de eficienţă al activităţii de control şi îndrumare desfăşurată de angajaţii direcţiei , stabilind măsuri de optimizare a procesului de învăţămînt;

răspunde de perfecţionarea personalului didactic, economico – financiar, tehnic şi administrativ;

se îngrijeşte de sporirea continuă a bazei didactico – materiale din instituţiile de învăţămînt şi de asigurarea funcţionalităţii ei, asigură estimarea necesarului de construcţii şcolare şi avizează capacităţile şi amplasamentul acestora, supraveghează efectuarea reparaţiilor curente, capitale şi, după caz, propune măsuri pentru asigurarea spaţiilor de învăţămînt;

coordonează efectuarea estimărilor privind fundamentarea planului financiar anual şi execuţia bugetară;

poartă responsabilitate personală pentru cheltuielile bugetare anuale;

asigură elaborarea şi fundamentarea planului perspectiv de dezvoltare a învăţămîntului în teritoriu;

emite în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii) ordine şi dispoziţii de suspendare temporală a cursurilor şcolare şi informează Ministerul Educaţiei despre  situaţia creată şi măsurile întreprinse;

aplică, în caz de abateri, personalului de conducere din instituţiile de învăţămînt subordonate, sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prezintă organelor ierarhic superioare propunerile pentru aplicarea sancţiunilor care depăşesc competenţa sa;

anulează măsurile ilegale luate de personalul din subordine;

analizează şi evaluează anual eficienţa activităţii şef- adjunct, şefului centrului metodic, reprezentanţilor în teritoriu şi, împreună cu aceştia – a celorlalţi angajaţi;

b)şeful-adjunct direcţie, şef secţie inspectare şi evaluare în cadrul direcţiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

asigură, împreună cu şeful direcţiei, conducerea activităţii direcţiei şi este responsabil de inspecţia de specialitate ,specială, de activitatea de perfecţionare ;

în lipsa şefului direcţiei, preia atribuţiile acestuia;

asigură elaborarea planurilor de muncă anuale, trimestriale şi operative, a graficilor activităţii de îndrumare şi control, verifică şi evaluează lunar activitatea de control a fiecărui sector;

analizează documentele finale de control şi îndrumare întocmite de  specialişti  şi metodişti, prezintă  directorului  direcţiei  principalele concluzii ,făcute pe marginea acestora şi înaintează propuneri privind sporirea eficienţei activităţii de îndrumare şi control;

asigură continuitatea perfecţionării profesionale a  specialiştilor şi metodiştilor;

îndrumă  specialiştii în vederea studierii şi popularizării experienţei pedagogice avansate a cadrelor didactice;

monitorizează  punerea în aplicare a planurilor de învăţămînt şi a curricum-ului şcolar din instituţiile de învăţămînt;

monitorizează organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice la toate nivelurile, supraveghiază activitatea de pregătire iniţială şi continuă a personalului didactic necalificat şi atestarea cadrelor didactice;

iniţiază activităţi de perfecţionare şi atestare a conducătorilor  instituţiilor de învăţămînt;

 monitorizează şcolarizarea tuturor copiilor de vîrstă şcolară obligatorie;

monitorizează aplicarea şi respectarea legilor, a hotărîrilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, precum şi a ordinelor Direcţiei Învăţămînt;

controlează şi îndrumă activitatea administraţiei permanente a taberelor şi a cluburilor de elevi, coordonează organizarea concursurilor şcolare;

răspunde de educaţia sanitară şi rutieră a preşcolarilor şi elevilor, stabilind în acest scop programe de măsuri împreună cu organele  de specialitate, aprobate de consiliul de administraţie al Direcţiei Învăţămînt;

analizează şi estimează anual eficienţa muncii salariaţilor din subordine;

înaintează  propuneri şefului direcţiei   pentru evidenţierea, promovarea, recompensarea şi sancţionarea personalului din compartimentele de care răspunde.

III . Direcţia este investită cu următoarele drepturi:

să exercite controlul  asupra respectării legislaţiei în domeniul educaţiei timpurii şi preşcolare, învăţămîntului primar, gimnazial şi liceal , învăţămîntului extraşcolar ;

să solicite, în modul stabilit, de la  instituţiile subordonate prezentarea de rapoarte, date statistice şi informaţii în domeniul de competenţă al direcţiei;

să efectueze, în modul stabilit, controlul executării actelor legislative şi normative în domeniile sale de competenţă;

să prezinte  ministerului propuneri vizînd perfecţionarea  legislaţiei în sfera învăţămîntului şi educaţiei;

să stabilească relaţii şi să încheie acorduri bilaterale de colaborare în domeniu, să participe la proiecte şi manifestări internaţionale în domeniul învăţămîntului.

înainteze Ministerului Educaţiei propuneri de acordare a distincţiilor pentru cadrele didactice şi manageriale cu merite deosebite.

 IV. Organele administrative şi consultative ale Direcţiei Învăţămînt

În cadrul Direcţiei Învăţămînt funcţionează consiliul de administraţie şi consiliul consultativ.

a) Consiliul de administraţie al DÎ este format din şeful direcţiei, şef adjunct direcţie, şeful centrului metodic, contabilul-şef , reprezentanţi din teritoriu. Şeful DÎ este preşedintele consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie coordonează întreaga activitate a DÎ şi exercită următoarele atribuţii:

–         analizează munca subdiviziunilor DÎ şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;

–         supraveghează modul de repartizare a resurselor financiare şi materiale, executarea bugetului;

–         aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;

–         analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice, întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;

–         se preocupă de problemele sociale ale personalului didactic şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;

–         analizează şi aprobă planul de şcolarizare a copiilor de vîrstă şcolară obligatorie;

–         analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din subordine.

Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului său  anual,în care sînt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi calendarul realizării lor.

Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe lunar. În caz de necesitate ,consiliul se poate convoca ori de cîte ori este nevoie. Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în cartea proceselor verbale ale consiliului de administraţie, care se păstrează permanenet în direcţia învăţămînt.Procesele verbale se semnează de către preşedintele şi secretarul consiliului de administraţie.Deciziile consiliului de administraţie pot fi abrogate prin într-o nouă decizie a consiliului  sau de către organele ierarhice superioare.

b) Componenţa nominală a consiliului consultativ al DÎ se aprobă de consiliul raional respectiv, în consiliu  fiind incluşi directori ai unităţilor de învăţămînt, cadre didactice, reprezentanţi ai organizaţiilor copiilor, părinţilor, administraţiei publice locale şi unităţilor economice,  precum şi angajaţi ai DÎ. Preşedintele consiliului consultativ este şeful DÎ

Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul consiliului consultativ al direcţiei Direcţia Învăţămînt, aprobat de Consiliul raional.

V.                 Dispoziţii finale

Prezentul regulament poate fi modificat , completat de către Consiliul Raional   în coordonare  cu  Ministerul Educaţiei.