Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionului Cantemir

                                                                                                                                                          Anexă

                                                                                                                                        la decizia Consiliului Raional Cantemir 

                                                                                                                                         nr.03/12-XXVI   din 05.11 2015

                                                         

R E G U L A M E N T U L

de organizare şi funcţionare a aparatului  preşedintelui raionului   Cantemir

 

                                                              I. Dispoziţii generale.

           1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art.51, alineatul 1 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012 „ Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional”, deciziilor nr. 01/10-XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la alegerea  preşedintelui raionului” , nr. 01/11 – XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la stabilirea numărului vicepreşedinţilor raionului , nr. 01/12-XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului”, dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 89-A1 din 04.09.2015 „Cu privire la atribuţiile vicepreşedinţilor raionului”.

           2. Aparatul preşedintelui raionului este structură funcţională care asistă preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale.

           3.  Preşedintele raionului este autoritate  publică executivă a consiliului raional.

           4.  Consiliul raional este autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.

           5. Aparatul preşedintelui raionului asigură asistenţa organizatorică, informaţională şi tehnică a activităţii consiliului, comisiilor consultative de specialitate, fracţiunilor consiliului raional şi consilierilor.

           6. Structura şi statul de personal ale aparatului preşedintelui raionului sînt aprobate , modificate de consiliul raional.

           7. Lucrările de secretariat în aparatul preşedintelui raionului sînt ţinute în conformitate cu Regulamentul privind ţinerea lucrărilor de secretariat în aparatul preşedintelui raionului , elaborat în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.115 din 28.02.1996” pentru aprobarea instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice locale ale Republicii Moldova”.

         8. Regulamentul privind ţinere lucrărilor de secretariat în aparatul preşedintelui raionului se aprobă prin dispoziţia preşedintelui raionului.

         9. Graficul activităţilor de nivel raional organizate de preşedintele raionului  se perfectează  către data de întîi a fiecărei luni de serviciul  administraţie publică la propunerea conducătorilor , serviciilor descentralizate şi desconcentrate, se aprobă de preşedintele raionului şi se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare,site-ul consiliului raional,  prin alte forme de informare.

        10. Graficul activităţilor de nivel raional organizate de preşedintele raionului  în fiecare săptîmînă se perfectează de şeful serviciului administraţie publică în ziua de vineri pentru săptămîna viitoare la propunerea conducătorilor de subdiviziunii a consiliului raional , se aprobă de preşedintele raionului şi se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare, prin alte forme de informare.

      11. Colaboratorii şi funcţionarii publici ai aparatului preşedintelui raionului se află în relaţii de subordonare şi colaborare  cu conducătorii subdiviziunilor consiliului raional conform organigramei şi statului de personal aprobat de consiliul raional şi prevederilor Regulamentului intern de activitate a aparatului preşedintelui raionului.

                              II. Atribuţiile aparatului  preşedintelui raionului

        1. Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii :

    a) întocmeşte proiectele de  decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

    b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale preşedintelui raionului;

    c)  colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;

    d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional;

    e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrativ; 

    f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;

    g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;

    h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;

    i) asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

        2. Structura actuală şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului se  constituie din :     

Preşedintele raionului

      1 unitate

Vicepreşedinte al raionului

      3 unităţi

Secretarul consiliului raional

      1 unitate

Arhitect-şef

      1 unitate

Specialist principal ( responsabil de probleme juridice)

      1 unitate

Specialist principal ( responsabil  resurse umane)

      1 unitate

Specialist( în probleme relaţii cu publicul )

      1 unitate

Şef serviciu auxiliar

      1 unitate

Specialist principal ( problemele privatizării şi e-guvernare)

      1 unitate

Specialist principal ( probleme tineret şi sport)

      1 unitate

Serviciu  administraţie publică, şef serviciu

      1 unitate

Specialist principal ( serviciu  administraţie

publică)

      1 unitate

Specialist( în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă)

     1 unitate

Seviciu arhivă,  şef serviciu

      1 unitate

Specialist

      1 unitate

 Serviciu  financiar, şef serviciu, contabil – şef

      1 unitate

Specialist

      1 unităţe

Auditor intern

0,5unităţi

Secretar-dactilograf

       1 unitate

 

 

Şofer

       2 unităţi

Total aparatul preşedintelui raionului

    22,5 unităţi

                  

                                     III. Preşedintele raionului

1.      Preşedintele raionului este autoritate publică executivă  a consiliului raional  şi concomitent preşedintele raionului , exercită  funcţie de demnitate  publică obţinută în urma  alegerilor , vezi anexa nr.2 la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199-XVII din 16.07.2010.

 

      2. Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.

      3. Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti.

      4. Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.

      5. Preşedintele raionului cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000

 

1.      Pornind de la  domeniile de  activitate stabilite pentru autorităţile publice locale de  nivelul al doilea  , preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază :

a)  asigură executarea deciziilor consiliului raional ;

   b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative ;

c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea  securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor ;

d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice  desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;

 d1)  asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat; 
        d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
înregistrează asociaţiile obşteşti  de interes raional care  intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă , remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate ;

e)     convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor ;

f)      semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;

g)     asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;            

i) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului ;

j) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor  la bugetul raional şi cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional  despre situaţia existentă ;

k)coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

l) prezintă consiliului raional , spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;

m) contribuie la realizarea , la nivel raional , a măsurilor de protecţie a  populaţiei  în caz de  calamităti naturale şi tehnogene, de catastrofe , incendii , epidemii ,   epifitotii şi epizootii , ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale,  de reducere  a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor ;

 n)  propune consiliului raional să consulte prin referendum ,populaţia în  probleme locale de interes deosebit şi , în temeiul deciziei consiliului , ia  măsuri   în vederea organizării  referendumului ;

o)  contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului,  în conformitate cu  legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice   reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor ;

p)  asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale , inclusiv   din alte ţări ;

g)  prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea   sa şi a serviciilor publice din subordine.

      2. Preşedintele raionului , în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional.

   a)  În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

   b)     Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat  şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.

c)    Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în ele.

   d)    Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preţedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.

   e)    La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte Oficiului Teritorial Cahul a Cancelariei de Stat  , conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi cele centrale.

                               IV. Vicepreşedinţii  raionului exercită următoarele atribuţii:

           

  

       dl Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului, responsabil de promovarea   

  reformelor în domeniul Învatamîntului , asistenţa  socială şi protecţie a familiei a  

  raionului

                   coordonează activitatea

    direcţiei  învăţămînt;

    secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

    instituţiei medico-sanitare publice ,,Centrul de Sănătate Goteşti”;

    instituţiei medico-sanitare publice „Centrul de Sănătate Ciobalaccia”.

                 conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

   1.extraordinara pentru sanatate publica;

   2.pentru  combaterea traficului de fiinţe umane;

   3.consiliul de administraţie a Fondului local de susţinere socială a  populaţiei;

   4. consiliul pentru protecţia drepturilor copilului;  

   5.consiliul de administraţie a IMSP,,  Centrul de Sănătate Goteşti”

   6. consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Ciobalaccia”

   7. pentru trecere în evidenţa militara a premilitarilor, recrutare-încorporare ;

   8. comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate;

organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

participă la şedinţele consiliului raional;

participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie,

legate de dezvoltarea  domeniului învatamîntului , asistenţa  socială şi protecţie a familiei

   asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea socială a raionului;

    analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

   prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

    coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

      exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

     asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  sociale;

      întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

     contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi  în organele administraţiei publice locale;

     primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste  adresări, cereri;

     examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

     îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

dl.  Dimcea Ion, vicepreşedinte la raionului, responsabil de promovarea reformelor în  domeniul  construcţiilor , serviciilor comunale,  gospodării drumurilor şi transport, precum şi social-cultural a raionului .  

     coordonează activitatea

    direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională;

    serviciului cultură şi turism.

    instituţiei medico-sanitare publice ,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

 

 conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

  1.-pentru acordarea indemnizaţiei unice pentru conectarea la conducta de  gaze naturale a unor categorii de populaţie;

 2.- comisiei raionale  pentru organizarea  transportului rutier  de  persoane  prin  servicii  regulate ;

  3.-consiliul consultativ pentru turism;

4.- consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi ;

participă la şedinţele consiliului raional;

 participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale   de nivelul unu;

   -asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind monitorizarea şi  implimentarea proiectelor investiţionale de infrastructura;

   -analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

   -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

   -coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

    -exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

   -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme ce ţin de domeniul investiţional şi infrastructural precum şi social-cultural a raionului ;

   -organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

      -coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale ;

    -întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

    -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

    -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

   -examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

   -îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

 

dl Culicovschi  Victor, vicepreşedinte al raionului, responsabil de promovarea  şi implimentarea reformelor în domeniul economic al raionului

     coordonează activitatea

direcţiei agricultură,economie şi relaţii funciare, inclusiv:

    serviciul economie;

    serviciul funciar 

   instituţiei medico-sanitare publice ,,Centrul de Sănătate Cantemir”;

   instituţiei medico-sanitare publice „Centrul de Sănătate Baimaclia”.

conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

1.      pentru protecţia consumatorului

2.      de licitaţie a bunurilor

   4.pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, monitorizarea procesului de achiziţie a grîului alimentar şi    asigurarea necesităţilor populaţiei cu  pîine;

   5.pentru indexarea depunerilor băneşti ale populaţiei;

   6.pentru  recepţionarea şi  distribuirea ajutoarelor umanitare;

   7.consiliul de administraţie a IMSP,,  Centrul de Sănătate Cantemir”

   8. consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Baimaclia ”

       organizează şi supraveghează pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi economice;

   participă la şedinţele consiliului raional;

   participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

   organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea domeniului economic;

  asigură întocmirea documentelor, materialelor analitice şi a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului raional, altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea economică a raionului;

   prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi adirecţiei,  serviciilor din subordine;

      analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul  examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

   coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

   exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia,  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

   asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  economice;

   întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

  contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

   primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

   examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

   îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile Consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

 

 

 

                             V. Secretarul Consiliului raional.

1)  Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea preşedintelui raionului, următoarele atribuţii de bază:

a)      asigură înştiinţarea convocării consiliului raional;

b)      participă la şedinţele consiliului raional;

c)      avizează proiectele de decizii ale consiliului raional şi contrasemnează deciziile;

d)      asigură buna funcţionare a aparatului preşedintelui raionului;

e)      asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f)       pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul raional;

g)      comunică şi remite  în termen de 5 zile dacă legea nu prevede altfel , autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul raional sau de preşedintele raionului;

h)      asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului raional  şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului  cu caracter normativ;

i)        eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului raional, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi  extrase şi copii de pe actele de stare civilă;

j)       organizează, coordonează şi poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

k)      păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

l)        acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului raional;

 

 

2) Secretarul  îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul raional  sau de preşedintele raionului .

      a) Secretarul consiliului raional este funcţionar public. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

      b) Desemnarea  învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului respectiv  după anunţarea rezultatelor concursului.

      c) Prevederile alin.(2), litera „c” se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă.Vacanţa intervine în  cazul eliberării, în conformitate cu legislaţia muncii şi Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 , a persoanei care o deţine .

      d)  Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.

      f) Eliberarea din funcţie a secretarului se face, în condiţiile  legii, de către consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, sau a unei treimi din consilierii aleşi. Decizia cu privire la eliberarea din funcţie a secretarului se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

      h) Secretarul consiliului raional este  concomitent şi  secretar al raionului.

       j) Secretarului consiliului raional se aplică, în modul corespunzător, dispoziţiile legii privind administraţia publică locală  referitoare la secretarul consiliului local.    

                                            VI.  Arhitect- şef.

    Arhitectul-şef

     a) asigură coordonarea activităţii în domeniul construcţiilor cu orice destinaţie cu privire la amenajarea complexă a teritoriului administrativ ţinînd cont de respectarea actelor legislative  şi normative în vigoare;

      b) coordonează activitatea instituţiilor de proiectare şi prospecţiuni care se subordonează Consiliului raional ;

     c) dirijează activitatea Consiliului urbanistic în calitate de vicepreşedinte ; 

     d) efectuează audienţa cetăţenilor care se adresează cu  probleme în domeniul construcţiilor din localităţile raionului ;

      e) coordonează activitatea arhitecţilor din unităţile administrativ teritoriale de primul nivel în soluţionarea problemelor prioritare din domeniul dat;

      f) în lipsa specialiştilor din domeniul arhitecturii în primăriile localităţilor urbane şi rurale din cadrul raionului , problemele sunt soluţionate de arhitectul-şef al raionului.

                               Întreprinderea Municipală” Biroul de proiectare şi producere pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir” asigură  asistenţă prin intermediul următoarelor servicii, inclusiv:

                                 Serviciul arhitectură :

       a) coordonează şi avizează lucrările de proiectare, construire, amenajare şi a altor activităţi economice la monumentele şi zonele istorice ocrotite de stat, precum şi zonele protejate şi stabilite prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului;

      b) participă în comun cu unităţile specializate, la proiectarea lucrărilor de construcţii a căminelor  culturale a , sediilor  pentru primării, la asigurarea documentaţiilor tehnice pentru lucrări de reparaţii capitale şi curente pentru clădirile din administrarea consiliilor locale;

     c) organizează concursuri arhitecturale în scopul evidenţei celor mai reuşite proiecte de sistematizare,  precum şi a proiectelor diferitor clădiri şi edificii;

      d) examinează şi avizează proiectele de decor interior ale clădirilor de utilitate publică;

     e) elaborează proiecte individuale în calitate de autor, această implicare calificîndu-se ca activitate de creaţie, admisă prin Legea serviciului public.

                                   Serviciul urbanism:

      a) asigură analiza, avizarea planului urbanistic general ale tuturor localităţilor din raion;

       b) urmăreşte ca în planurile urbanistice generale să fie prezentată strategia priorităţilor, reglementărilor urbanistice privind utilizarea raţională a terenurilor şi construcţiilor din localităţi;

      c) elaborează planurile operative de amenajare şi construcţie a localităţilor (schemele de amplasare a obiectelor în construcţie) ;

       d) participă în componenţa colectivelor de autori la elaborarea planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu ale localităţilor;

        e) examinează şi avizează proiectele mobilierului urban, şi soluţiile coloristice ale tuturor elementelor urbane care determină decorul localităţilor.

                   Controlul disciplinii în construcţii :

      a) urmăreşte controlul realizării planului amenajării teritoriului raionului şi planului amenajării teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale şi planurilor urbanistice generale ale localităţilor ;

      b)  efectuează controlul nelimitat al construcţiei, reconstrucţiei, tuturor obiectelor din punct de vedere urbanistic, arhitectural şi amenajare, indiferent de proprietatea acestora pe întreg teritoriul administrat;

      c) depistează şi reprimă cazurile de încălcare a legislaţiei în vigoare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului , a cerinţelor actelor normative şi de directivă;

     d) solicită de la beneficiar executarea lucrărilor de amplasament, construire, modificare, reconstrucţie, extindere şi amenajare a teritoriului în conformitate cu documentaţia de proiect întocmită şi aprobată în ordinea stabilită;

       e) arhitectul-şef poartă răspundere personală pentru adoptarea deciziilor adecvate în domeniul arhitecturii , urbanismului şi amenajării teritoriului în limita raionului .

                        Serviciul tehnic:

      a) eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, desfiinţare pentru investiţiile, care se aprobă de guvern pentru lucrările publice, lăcaşurilor de cult, construcţii pentru industrie, comerţ, prestări-servicii, social-culturale şi speciale care se execută la oraşe, sate pentru construcţiile şi lucrările publice de orice fel;

     b) elaborează materialele necesare pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor prevăzute de lege pentru obiectele amplasate în limitele teritoriilor administrate;

      c) analizează şi propune proiecte de standardizare şi normative tehnice;

      d) contribuie la organizarea şi modificarea căilor de circulaţie din teritoriul raionului;

      e) participă la activitatea comisiilor de recepţie a obiectelor finalizate.

      f) participă la cumpărarea–vînzarea construcţiilor şi terenurilor pentru amplasarea construcţiilor în raion.

                                      VII. Auditor-intern.

Auditorul intern

implimentează politicile statului privind controlul financiar public intern, precum şi sistemul de management financiar şi control;

 – elaborează programul şi planul de acţiuni  de dezvoltare a controlului  financiar public intern;

   – întocmeşete proiecte de acte normative privind controlul financiar public intern şi le prezintă spre examinare şi aprobare preşedintelui raionului, consiliului raional, altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale;

  – întocmeşte şi prezintă preşedintelui raionului raportul anual al activităţii de audit intern;

   – colaborează cu conducătorii instituţiilor , organizaţiilor privind eficacitatea  şi eficienţa fiecărei operaţiuni, funcţii publice şi posturi publice  şi înaintează propunerile respectiveImplimentează politicile statului privind controlul financiar public intern, precum şi sistemul de management financiar şi control;

 – elaborează programul şi planul de acţiuni  de dezvoltare a controlului  financiar public intern;

   -întocmeşete proiecte de acte normative privind controlul financiar public intern şi le prezintă spre examinare şi aprobare preşedintelui raionului, consiliului raional, altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale;

   – întocmeşte şi prezintă preşedintelui raionului raportul anual al activităţii de audit intern;

   – colaborează cu conducătorii instituţiilor , organizaţiilor privind eficacitatea  şi eficienţa fiecărei operaţiuni, funcţii publice şi posturi publice  şi înaintează propunerile respective.

 

 

                             VIII.Specialist principal (responsabil de probleme  juridice)

 Specialistul principal  exercită următoarele atribuţii principale:

a) elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional în domeniul ce ţine de competenţa sa ;

b) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii ale consiliului raional , proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului ;

c) vizează proiectele de decizii ale Consiliului raional,  de dispoziţii ale preşedintelui raionului, asigurînd legalitatea lor ;

e) elaborează regulamente, instrucţiuni  proiecte de contracte şi alte acte din domeniul de activitate ale serviciului juridic ;

f) acordă sprijin de specialitate consiliilor locale , primăriilor  satelor (comunelor) şi or. Cantemir, asistă la cererea acestora la şedinţele lor ;

h) pregăteşte proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului,  ţine evidenţa dispoziţiilor cu caracter normativ ale preşedintelui raionului ;

g) reprezintă Consiliul raional Cantemir în instanţele de  judecată de pe teritoriul Republicii Moldova şi organele de drept ;

i) asigură legalitatea actelor administrative ale Consiliului raional ;

j) sistematizează actele legislative şi normative în vigoare , întroduce informaţia respectivă în baza de date ;

k) iniţiază şi desfăşoară acţiuni împreună cu direcţiile, secţiile şi serviciile consiliului  raional în vederea înstruirii funcţionarilor publici, primarilor şi secretarilor;

e) exercită şi alte atribuţii la indicaţia preşedintelui raionului , vicepreşedinţilor raionului şi secretarului raionului.

                     IX.  Specialist principal (responsabil de domeniul resurse umane).

           Specialistul principal  are următoarele atribuţii de bază:

   a) participă la elaborarea strategiei şi politicii de ansamblu a autorităţii administraţiei publice, în general, şi a politicii de personal, în special, la proiectarea structurilor organizaţionale ale autorităţii administraţiei publice, a subdiviziunilor ei şi la repartizarea posturilor în cadrul lor;

   b) elaborează regulamentul serviciului resurse umane, regulamentul de ordine interioară, participă la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor interioare ale autorităţii administraţiei publice  subordonate ei;

   c) elaborează, în baza legilor şi altor acte normative în domeniul personalului din serviciul public, procedurile de personal cu privire la: planificarea resurselor umane , recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile (posturile de muncă) vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, remunerarea, dezvoltarea profesională , avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi eliberarea personalului;

   d) planifică, organizează, efectuează şi monitorizează  procedurile de personal;

   e) elaborează , în comun cu şefii de subdiviziuni , descrierile posturilor de muncă şi stabileşte, în baza lor, criteriile de selectare a candidaţilor pentru posturile de muncă vacante, criteriile de evaluare a activităţii şi de promovare în funcţie a funcţionarilor publici;

   f) identifică, în comun cu şefii de subdiviziuni,  necesităţile de instruire a personalului, planifică procesul de instruire, negociază cu prestatorii  serviciilor de instruire condiţiile de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizează şi evaluează activităţile de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, ţine evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;

  g) consultă şefii de subdiviziuni şi colaboratorii autorităţii administraţiei publice în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii , de procedurile de personal, de relaţiile  de muncă etc.;

   h) creează şi administrează rezerva de cadre pentru funcţiile de conducere;

    i) monitorizează condiţiile de muncă ale personalului, elaborînd după caz, propuneri de îmbunătăţire ale lor ;

    j) participă la procesul de soluţionare a conflictelor  ce ţin de personalul din autoritatea administraţiei publice ;

    k) elaborează pentru conducerea autorităţii administraţiei publice proiecte de decizii şi perfectează documentele necesare cu privire la angajarea şi integrarea  noilor angajaţi, preîntîmpinarea şi depistarea actelor de corupţie şi protecţionism, evaluarea, atestarea, dezvoltarea profesională, remunerarea, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi stimularea personalului, transferarea şi eliberarea lui, acordarea concediilor, deplasărilor de serviciu, stagierilor personalului, efectuarea, după caz, a  investigaţiilor psihosociologice, îmbunătăţirea relaţiilor de muncă, întocmirea statelor de personal etc.;

    l) elaborează proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului privind angajarea , eliberarea , transferarea etc.;

   m) ţine evidenţa acestor dispoziţii într-un registru special;

      n) efectuează controlul asupra realizării deciziilor conducerii cu privire la personal, formulează propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate ;

    o) ţine evidenţa personalului , întocmeşte   contractile individuale de muncă, dosarele profesionale, dosarele de pensii, completează carnetele de muncă, buletinele pentru incapacitate temporară de muncă, eliberează şi gestionează legitimaţiile, eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate cu privire la datele lor personale etc.;

   p) pregăteşte şi predă în arhivă materialele ce ţin de activitatea serviciului resurse umane;

   r) examinează şi avizează proiecte de legi şi alte acte normative cu privire la lucrul cu personalul din serviciul public;

   s) creează şi administrează baza de date computerizate privind funcţiile publice şi funcţionarii publici,  acumulează şi analizează, în condiţiile legii, informaţia cu privire la personal, întocmeşte şi prezintă rapoarte respective conducerii autorităţii administraţiei publice şi organelor  de statistică;

   t) exercită şi alte atribuţii la indicaţia preşedintelui  raionului , vicepreşedinţilor raionului.  

                 X. Specialist principal ( responsabil de domeniul tineretului şi sportului)

Specialistul principal exercită  următoarele atribuţii de bază:

-elaborează şi implimentează programele raionale privind tineretul şi sportul;

-asigură informaţional organizaţiile şi instituţiile de învăţămînt, cultură, tineret şi sport cu regulamentele privind organizarea şi desfăşurarea diverselor activităţi din domeniul respectiv;

-elaborează regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive, reieşind din strategia raională pentru tineret.

-monitorizează trimestrial, semestrial mersul implimentării programului şi planului raional în domeniul tineretului şi sportului şi informează preşedintele raionului despre rezultatele realizate;

-exercită şi alte atribuţii la indicaţia preşedintelui  raionului , vicepreşedinţilor raionului.  

 

                         

                      XI.    Specialist (în domeniul  relaţiilor  cu publicul .)

 Specialistul exercită următoarele atribuţii:

–          afişează deciziile consiliului raional pe standul „Consiliul Raional în acţiune”, actualizează permanent deciziile de pe stand , ţine  evidenţa deciziilor aduse la cunoştinţa publicului prin afişare;

–           este responsabil  de starea materialelor de pe celelalte standuri ale consiliului raional;

–          pregăteşte comunicate despre activitatea  consiliului raional, preşedintelui raionului şi le prezintă spre publicare responsabilului de plasarea acestora în ziarul „Cuvîntul Liber” ş.a. cu avizul prealabil al preşedintelui  raionului;

–          pregăteşte lunar buletine  informative, foi volante despre activitatea autorităţilor locale de nivelul doi şi le  afişează cu acordul preşedintelui raionului pe standul  respectiv;

–          ţine evidenţa sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale , religioase şi altele  , pregăteşte textele respective pentru perfectarea felicitărilor, la dispoziţia preşedintelui  raionului  asigură  expedierea  lor  persoanelor   şi instituţiilor nominalizate în aceeaşi zi sau cel tîrziu în ziua imediat următoare înregistrării;

–          organizează şi pregăteşte conferinţele de presă organizate de preşedintele raionului, activităţile de protocol organizate de acesta cu ocazia deferitor evenimente , sărbători oficiale şi tradiţionale;

–          înregistrează persoanele care se înscriu  la audienţă la preşedinte şi vicepreşedintele (ţii) raionului, monitorizează   executarea indicaţiilor preşedintelui raionului , întocmeşte fişe de evidenţă şi control a solicitărilor şi controlează executarea lor  în conformitate  cu legislaţia  şi  problematica abordată;

–          prezintă preşedintelui presa curentă, constituie  colecţiile acestor ziare şi reviste;

–          participă la audienţa unor cetăţeni  efectuată de preşedintele raionului la propunerea acestuia ;

–          contribuie la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol, ţine evidenţa  acestora;

–          organizează colecţii de fotografii din activitatea consiliului raional, comisiilor consultative de specialitate şi organizează ordonarea lor în albume;

–          ţine evidenţa persoanelor ce solicită audienţă la telefonul 22650 (relaţii cu publicul), comunică acestora răspunsul asupra problemei abordate în scris sau oral;

–          asigură legăturile telefonice cu instituţiile solicitate de preşedintele raionului;

–          deserveşte faxul şi înregistrează faxurile primite;

–          ţine evidenţa, zilelor de naştere a consilierilor raionali, funcţionarilor  aparatului preşedintelui raionului, conducătorilor unităţilor economice, primarilor, conducerii de vîrf a republicii;

–          întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor  consiliului raional operative, consfătuirilor, întîlnirilor convocate de  preşedintele raionului , vicepreşedinţii raionului ;

–           

–          exercită  şi alte atribuţii la indicaţia preşedintelui , vicepreşedinţilor raionului şi secretarului consiliului raional.

XII. Specialist principal (în domeniul privatizării şi e-guvernare)

 

1. ţine evidenţa şi prezintă informaţia despre privatizarea fondului locativ, inclusiv:

    a) primeşte cererile şi setul de documente pentru privatizarea locuinţelor de la cetăţeni;

     b) efectuează estimarea şi calculează costul locuinţelor supuse privatizării;

     c) perfectează dosarele pentru a fi propuse spre examinare la şedinţa comisiei;

     d) întocmeşte procesul -verbal al şedinţei comisiei;

     e) perfectează contractele de vînzare – cumpărare;

     f) pregăteşte dosarele pentru transmiterea în arhivă;

     g) implimentează politicile statului privind e-guvernare la nivel teritorial;

     h) promovează şi realizează programele şi planurile de acţiuni privind e-guvernare locală;

     g) pregăteşte seminarile pentru conducătorii instituţiilor , organizaţiilor, întreprinderilor referitor la legislaţia domeniului vizat

     h) pregăteşte proiecte de note şi decizii pentru şedinţele consiliului raional. 

XIII.  Şef serviciul  administraţie publică locală

    a) Conduce activitatea serviciului şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin;

     b) stabileşte atribuţiile specialistului principal (în problemele administraţiei publice) şi ale specialistului (în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă), stabileşte măsura responsabilităţii acestora pentru executarea însărcinărilor încredinţate, înaintează spre aprobare  proiectul actului respectiv;

     c)  colaborează şi coordonează problemele ce ţin de activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice locale de nivelul I;

     d) întocmeşte Regulamentul serviciului şi-l prezintă spre aprobare preşedintelui raionului; 

     e) întocmeşte şi perfectează proiectele de decizii ale Consiliului Raional şi le prezintă secretarului Consiliului Raional spre consemnare în termenii stabiliţi de legislaţie;

     f) pregăteşte şi perfectează diferite proiecte, comunicări, mesaje, note penrtu mijloacele de informare în masă;

     g) elaborează şi înaintează proiecte de program privind instruirea oficialilor aleşi şi a funcţionarilor publici în problemele de informare, popularizare, personal şi lucrări de secretariat;

      h) pregăteşte şi perfectează materialul instructiv necesar pentru organizarea seminarii lor instructive ale primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul I;

       i) participă la şedinţele Consiliului Raional şi operativele organizate şi desfăşurate de conducerea raionului;

       j) participă la măsurile orgnizate şi desfăşurate de Consiliul Raional privind instruirea oficialilor aleşi şi funcţionarilor publici în problemele ce ţin de competenţa secţiei;

      k) ţine evidenţa zilei primarului, zilei secretarului , perfectează procese-verbale ale zilei subdiviziunilor consiliului raional în teritoriu;

      l) ţine evidenţa deplasărilor întreprinse de reprezentantul Guvernului în teritoriu, întocmeşte nota informativă despre relatările efectuate în cadrul acestora;

     m) îndeplineşte şi alte funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa secţiei;   

XIV.  Specialist principal( în problemele administraţiei publice locale).

    Specialist principal   este subordonat şefului serviciului administraţie publică.  

  1. Întru executarea atribuţiilor de funcţie şi întru soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa specialistul principal  conlucrează cu subdiviziunile Consiliului Raional , cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelui I şi alte instituţii, organizaţii , întreprinderi amplasate în teritoriul raionului  .

  2.  Specialistul principal este funcţionar public cu studii superioare, de regulă, în domeniul administraţiei publice.

   3.  Specialistul principal  exercită  următoarele atribuţii:

a)      contribuie la organizarea activităţii serviciului  în domeniul administraţiei publice, coordonează efectuarea acţiunilor ce ţin de domeniul administraţiei publice în primăriile unităţilor administrativ-teritoriale;

b)      participă la efectuarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea pregătirii şi desfăşurării şedinţelor Consiliului raional şi comisiilor consultative de specialitate,   seminariilor, sondajelor, referendumurilor, în diverse probleme din domeniul activităţii administraţiei publice;

c) întocmeşte proiecte de documente şi acte de altă natură (note, avize, demersuri , scrisori) pe marginea altor materiale şi documente parvenite din organele ierarhic superioare sau ca necesitate internă;

d)      participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor  consultative de specialitate, (supraveghează expedierea avizelor despre convocarea consiliilor, verifică primirea lor la serviciu ori domiciliu);

e) coordonează efectuarea lucrărilor de secretariat în activitatea consiliilor locale şi a primăriilor  unităţilor administrativ- teritoriale, acordă ajutorul necesar comisiilor consultative de specialitate referitor la ţinerea lucrărilor de secretariat, ajută consilierii;

f)  ţine registrul de evidenţă si participare a consilierilor consiliului raional la sedinţe;

g)      întocmeşte mapa-dosar privind comisiile consultative de specialitate;

h)      ajută consilierii şi comisiile de specialitate să-şi îndeplinească sarcinile ce stau în faţa lor;

i)  ajută la elaborarea măsurilor necesare pentru realizarea programelor de activitate urgentă şi de perspectivă a Consiliului Raional;

j)  participă la măsurile de instruire a funcţionarilor publici şi funcţionarilor din aparatul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale;

k)     înaintează propuneri şi contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de organizare şi desfăşurare a seminarilor instructiv -metodice cu primării şi secretarii ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

l)       acordă ajutor metodic şi practic autorităţilor administraţiei publice locale în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor  consiliilor locale de nivelul I;

m)   studiază pe teren  situaţia şi acordă ajutorul necesar primăriilor în exercitarea atribuţiilor ce le revin;

n)      ţine registrul deciziilor consiliului raional cu termen de control, contribuie la acumularea materialelor privind mersul sau executarea acestora;

o)      exercită şi alte atribuţii la indicaţia şefului serviciului, secretarului consiliului raional , preşedintelui raionului.

                        XV. Specialist (în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă)

      1. Unitatea de specialist  este subordonată şefului serviciului administraţie publică.

2.  Specialistul exercită următoarele atribuţii:

–    elaborează planul de acţiuni a comisiei pentru situaţii excepţionale ;

–    conduce cu acţiunile forţelor protecţiei civile pentru lichidarea urmărilor situaţiilor excepţionale ( avariilor, catastrofelor şi calamităţilor naturale);

–    organizează acţiuni reciproce a forţelor protecţiei civile a raionului cu comandanţii unităţilor militare şi subunităţile de carabinieri.

–    cu stricteţe şi fermitate  transpune în fapte  deciziile preşedintelui comisiei Situaţii Excepţionale a raionului;

–    contribuie ca organul  de  lucru al Comisiei  Situaţii Excepţionale  şi efectivul punctului de comandă, să  organizeze şi să îndeplinească planurile elaborate, deciziile adoptate, să adopte măsurile necesare pentru acţiunile sigure ale organelor de conducere şi forţele protecţiei civile subordonate;

–    colectează şi analizează  datele situaţiilor excepţionale , informează organele de conducere subordonate , interacţionează  cu vecinii despre situaţiile  şi posibilităţile schimbării,  înaintează propuneri pe marginea deciziilor preşedintelui  Comisiei Situaţii Excepţionale;

–     informează în termenii stabiliţi   subalternii;

–    efectuează controlul asupra mersului îndeplinirii dispoziţiilor preşedintelui  Comisiei pentru  Situaţii Excepţionale , asupra procesului de lichidare a urmărilor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale;

–    organizează şedinţele comisiei pentru situaţii excepţionale, perfectează procesele-verbale ale şedinţelor respective;

–    se ocupă de evidenţa persoanelor ce solicită serviciul de alternativă , perfectează dosarele şi contractele corespunzătoare, monitorizează termenii de realizare  a serviciului de alternativă şi respectarea prevederilor contractului;

–    îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor preşedintelui raionului în calitate de preşedinte al comisiei pe situaţii excepţionale.           

XVI. Şef serviciul arhivă exercită următoarele atribuţii:

–  efectuează păstrarea şi evidenţa documentelor şi prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, conform formelor stabilite, date referitoare la fondurile păstrate în depozitul de arhivă, întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, asigură integritatea lor;

– întocmeşte şi cu acordul Servicului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova prezintă listele instituţiilor-surse de completare a Consiliului raional spre aprobare,   patronarea instituţiilor din Lista nr.1 şi Lista organizaţiilor obşteşti, efectuează controlul asupra stării arhivelor, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmirea informaţiilor referitoare la ele;

–    acordă ajutor metodic la decontarea documentelor instituţiilor,  organizaţiilor, întreprinderilor ce nu fac parte din Fondul Arhivistic şi aprobarea lor ;

–    acordarea ajutorului metodic la concretizarea nomenclatoarelor , coordonarea şi asigurarea controlului cu privire la aplicarea în practică ;

– efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile , organizaţiile şi întreprinderile lichidate ;

–    organizează verificarea existentului şi stării fizice a dosarelor, alcătuirea îndrumătorului fondurilor, modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor;

– elaborează planul anual de activitate şi  întocmeşte dările de seamă ale Serviciului arhivă;

–    pregătirea informaţiilor , proiectelor de decizii privind starea arhivisticii în raion, pentru a fi discutate la şedinţele Consiliului raional, Consiliului Colegial al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova;

–    organizează şi desfăşoară seminarii instructive cu responsabilii de arhivă şi lucrări de secretariat  în lucrări de secretariat  în instituţiile raionului  ;

–  asigură ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de arhivă ;

– patronează instituţiile din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti , efectuează controlul asupra stării arhivelor departamentale, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmirea informaţiilor referitoare la ele;

– încheie contracte de păstrare a documentelor cu organizaţiile din Lista organizaţiilor ce fac parte din fondul arhivistic obştesc;

– efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile lichidate ;

– efectuează ordonarea documentelor instituţiilor din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti şi prelucrarea documentelor la păstrarea de stat ;

– examinează  cererile cu caracter social-juridic şi tematic, asigură utilizarea  documentelor de către cercetători;

– exercită şi alte atribuţii la indicaţia secretarului consiliului raional şi al preşedintelui raionului.

                              XVII.  Specialist , serviciul  arhivă, exercită următoarele atribuţii:

–          întocmeşte dările de seamă cu privire la organizarea păstrării documentelor Fondului arhivistic (Forma nr.1)

–          efectuează completarea documentelor de evidenţă a dosarelor;

–          efectuează verificarea existentului şi starea fizică a dosarelor;

–          efectuează controlul întocmirii intervalelor de control şi lucru;

–          alcătuieşte drumul scurt al fondurilor;

–          modifică şi perfecţionează inventarele dosarelor;

–          efectuează verificarea existentului şi starea fizică a dosarelor cu termen permanent de păstrare şi ale personalului scriptic (inclusiv dosarele permanente cu termen expirat de păstrare ), ordonate, aprobate şi păstrate în arhivele departamentale ale instituţiilor din lista nr. 1;

–          efectuează evidenţa stării arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în instituţia din lista nr.1;

–          cifrează dosarele, controlează calitatea ordonării lor;

–          ordonează lucrările de expertiză a valorii documentelor din fondurile arhivei;

–          îndeplineşte cererile cu caracter social- juridic şi tematice;

–          asigură utilizarea documentelor de către cercetători;

–  exercită şi alte atribuţii la indicaţia  şefului serviciului , secretarului consiliului raional şi al preşedintelui raionului.

                      XVIII. Contabil- şef, şef serviciu financiar.

      Serviciul financiar este organizat şi activează conform legislaţiei în vigoare ;

  Contabil-şef , şef serviciu  financiar 

–    administrează patrimoniul Consiliului raional;

–          coordonează activitatea serviciului de deservire  de pe lîngă aparatul preşedintelui raionului , stabileşte şi asigură exercitarea  atribuţiilor specialistului  ( contabilului ), intendentului şi le  înaintează spre aprobare preşedintelui raionului;

–          asigură şi aprovizionează cu materiale şi rechizite necesare activitatea angajaţilor aparatului preşedintelui raionului,

–          asigură organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu prezenta instrucţiune şi alte acte;

–          efectuează controlul preventiv asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor şi legalităţii operaţiilor efectuate;

–          controlează utilizarea  corectă şi conform destinaţiei a mijloacelor în corespundere cu creditele deschise şi destinaţia lor, conform devizelor de cheltuieli bugetare , ţinăndu-se cont de schimbările în ordinea stabilită, precum şi integrităţii resurselor băneşti şi valorilor materiale;

–          ţine evidenţa măsurilor şi cheltuielilor conform devizelor financiare al mijloacelor speciale şi evidenţa operaţiilor privind alte resurse extrabugetare;

–          calculează  şi efectuează la timp plata  salariilor muncitorilor şi funcţionarilor ;

–          asigură efectuarea la timp a decontărilor, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli;

–          participă la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, a decontărilor şi valorilor materiale, determină la timp şi corect  rezultatele inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă;

–           contribuie la instruirea persoanelor responsabile de valorile materiale în chestiunile privind evidenţa şi integritatea valorilor de păstrarea cărora sunt responsabile;

–          întocmeşte  şi prezentă în termenele stabilite dările de seamă contabile;

–          întocmeşte  şi coordonează cu conducătorul instituţiei, a devizelor şi a  calculelor de deviz;

–          exercită controlul asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică şi scurtă valoare în locurile lor de păstrare şi utilizare;

–          studiază sistematic regulamentele, instrucţiunile, indicaţiile metodice referitoare la evidenţă  contabilă şi dările de seamă, a altor acte normative ce ţin de competenţa serviciilor contabile;

–          asigură păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, devizelor de cheltuieli, calculelor de deviz, altor documente, precum şi predarea lor la  arhivă în ordinea stabilită;

–          execrită şi alte atribuţii stabilite de preşedintele raionului.

Nota : Cerinţele contabilului-şef în ce priveşte ordinea perfectării şi prezentări în contabilitate a documentelor necesare şi a informaţiilor sunt reflectate printr-o dispoziţie specială a preşedintelui raionului şi devin obligatorii pentru toţi lucrătorii subdiviziunilor şi serviciilor Consiliului raional din momentul aducerii lor la cunoştinţă.

XIX.  Specialist (contabil )

–          asigură şi aprovizionează  cu materiale şi rechizite necesare activităţilor angajaţilor aparatului preşedintelui raionului,

–          asigură organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu  regulamentele instrucţiunile  şi alte acte;

–          efectuează controlul preventiv asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor şi legalităţii operaţiilor efectuate;

–           utilizează corect şi în corespundere cu creditele deschise şi destinaţia lor mijloacele alocate, conform devizelor de cheltuieli bugetare , ţinănd cont de schimbările în ordinea stabilită, precum şi integrităţii resurselor băneşti şi valorilor materiale;

–          ţine evidenţa măsurilor şi cheltuielilor conform devizelor financiare al mijloacelor speciale şi evidenţa operaţiilor privind alte resurse extrabugetare;

–          efectuează  la timp  decontările, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli;

–          participă la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, a decontărilor şi valorilor materiale, determină la timp şi corect  rezultatele inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă;

–          participă la instruirea persoanelor responsabile de valorile materiale în chestiunile privind evidenţa şi integritatea valorilor de păstrarea cărora sunt responsabile;

–          exercită  controlul asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică şi scurtă valoare în locurile lor de păstrare şi utilizare;

–          păstrează documentele contabile, registrele de evidenţă, devizele de cheltuieli, calculele de deviz, alte documente, precum şi predarea lor la  arhivă în ordinea stabilită;

–          exercită şi alte atribuţii la indicaţia preşedintelui raionului şi contabilulu-şef, şef serviciu.

 

XX.  Şef serviciul auxiliar (responsabil  în problemele de secretariat)

Şef serviciu a uxiliar exercită  următoarele atribuţii de bază:

 –  exercită lucrările specifice activităţii de secretariat,

–          primeşte şi ţine evidenţa corespondenţei, întrate şi ieşite ,în registre corespunzătoare, zilnic o prezintă preşedintelui raionului pentru aplicarea rezoluţiei asupra documentului , distribuie documentele întrate conform acestei rezoluţii persoanelor nominalizate, aduce la  cunoştinţa persoanelor responsabile rezoluţia  pentru  îndeplinirea documentelor respective , urmăreşte efectuarea în termen a lucrărilor stipulate în document  şi rezoluţie;

–          zilnic înregistrează documentele expediate, selectează  , şi perfectează corespondenţa pentru expediere, împachetează şi transmite  scrisorile respective ,  alte documente responsabililor de la IS „Poşta Moldovei”;

–          ţine evidenţa documentelor  cu termen de  control a  Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova , Hotărîrilor Parlamentului , Hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului şi perfectează notele prezentate spre executarea lor;

–          întocmeşte  nomenclatorul dosarelor ale aparatului preşedintelui raionului, consiliului, este responsabil de constituirea dosarelor,  pregătirea lor , păstrarea lor , înregistrarea, şi de predarea  acestora la arhivă;

–          ţine  şi actualizează  baza de date a tuturor conducătorilor din raion;

–          multiplică documentele pentru expediere sau aducere la cunoştinţă publică la indicaţia preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului, secretarului raionului;

–          multiplică documentele pentru şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului raional;

–          acordă ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de secretariat;

–          exercită şi alte atribuţii indicaţie preşedintelui raionului , vicepreşedinţilor raionului şi secretarului raionului.

                                                     XXI.Secretar- dactilograf

           Efectuează dactilografierea tuturor documentelor şi actelor prezentate de conducerea raionului şi funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului conform regulamentului privind lucrările de secretariat.

XXII.Şofer

 

1.Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

2.Verifică starea tehnică a autovehicolului pe care îl conduce;

3.Menţine în condiţii adecvate autovehicolul.

XXII. Dispoziţii finale .

     Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat prin decizia consiliului raional.

 

   Secretarul

 

 consiliului raional                                                                                     Ludmila Ţurcanu