Raportul

cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor 

Consiliului raional în anul 2020  şi sarcinile pentru anul 2021

 

Stimaţi consilieri!

Onorată asistenţă!

 

      Astăzi, 25 martie 2021, aparatul președintelui raionului, subdiviziunile consiliului raional, vin în fața Domniilor voastre  și locuitorilor raionului cu un raport referitor la activitatea pe perioada anului 2020 . Ași dori sa accentuiez faptul că, toți șefii direcțiilor , serviciilor sînt pregătiți pentru a fi coraportori fiecare la ramura , direcția în care activează.

    Pe parcursul anului 2020 au fost organizate și desfășurate 8 ședințe ale consiliului raional , (4 ordinare –29.05.2020; 25.06.2020; 24.09.2020; 10.12.2020), și

( 4 extraordinare – 24.01.2020; 14.02.2020; 18.03.2020;29.12.2020), convocate în temeiul dispozițiilor președintelui raionului.

   În cadrul ședințelor ,Consiliul raional a adoptat 127 decizii, au fost examinate 129 proiecte de decizii, 2 decizii n-au fost adoptate în cadrul ședințelor consiliului  raional.

   Comisiile consultative de specialitate ale consiliului raional, pe parcursul anului 2020 s-au întrunit în 28 de ședințe. Prezența consilierilor în cadrul ședințelor consiliului raional pentru anul 2020 a fost bună, prezența medie constituie 26,5.

   Consilierii raionali, denotă responsabilitate sporită la organizarea și desfășurarea ședințelor comisiilor consultative de specialitate. Din numărul total de  28 ședințe ale comisiilor consultative de specialitate desfășurate , în mod repetat, din motive întemeiate, s-a întrunit o singură comisie.

     Stimați consilieri, Vă mulțumesc mult pentru colaborare!

   Materialele pentru ședințele consiliului raional se expediază în termenii prevăzuți de Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului raional, consilierilor raionali pe poșta electronică a acestora. Din numărul total de 33 consilieri raionali, 4 consilieri nu au acces la poșta electonică.

   Președintele raionului, conform art.54 din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006 emite dispoziții cu caracter normativ și individual.

   Pe parcursul anului 2020 președintele raionului a emis 478 dispoziții, inclusiv 178 dispoziții cu caracter normativ , 300 dispoziții cu caracter individual.

Deciziile adoptate de către consiliul raional și dispozițiile emise de către președintele raionului se publică de funcționarii publici, desemnate persoane responsabile,  în Registrul de Stat al Actelor Locale. Fiecare persoană interesată are posibilitatea vizualizării actelor adoptate și emise de autoritatea publică locală reprezentativă și deliberativă, cât și de autoritatea publică executivă.

În conformitate cu legislația în vigoare, actele administrative sunt supuse controlului obligatoriu de legalitate de către Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat. În perioada de raportare, n-au fost notificate decizii adoptate de către Consiliul Raional Cantemir.

Întru respectarea Legii nr.239/2007 privind transparența în procesul decizional,

proiectele de decizii sunt supuse consultărilor publice, fiind plasate în termenii prevăzuți de legislație pe pagina web a consiliului, ulterior deciziile adoptate se publică pe pagina web , se afișează pe panoul informativ de către  specialistul responsabil. Totodată , pe panoul informativ se plasează  copii ale dispozițiilor  cu caracter normativ emise de președintele raionului.

Subdiviziunile responsabile de desfășurarea dezbaterilor și audierilor publice în anul 2020 au desfășurat:

Dezbateri publice,1-54 participanți

Audieri publice-9, total consultate 24 proiecte de decizii.

  Președintele raionului a semnat:

 – 29 contracte de locațiune și prestări servicii;

 – 6 Contracte de achiziții de valoare mare;

 – 51 contracte de achiziții de valoare mică.

    Întru realizarea obiectivelor  serviciului administrație publică vizând asigurarea  asistenței pentru exercitarea prerogativelor de putere publică APL de nivelul II pe parcursul anului 2020 s-au planificat , organizat și desfășurat un șir de activități.

  A fost elaborat planul anual și semestrial de activitate al aparatului președintelui raionului, care a fost aprobat prin decizia consiliului raional.

  Săptămânal în cadrul ședințelor operative s-a coordonat și monitorizat realizarea activităților planificate.

  Secretarul consiliului raional,  serviciul administrație publică în perioada de referință au participat în plenul ședințelor și împreună cu specialiștii din cadrul aparatului președintelui raionului au contribuit la organizarea și desfășurarea a opt ședințe ale consiliului raional.

 Au asigurat  buna  organizare și desfășurare  a  28 ședințe ale comisiilor consultative de specialitate. Au fost  plasate anunțuri cu ordinea de zi pe pagina web și pe panou, au pregătit dosarele fiecărui consilier, cu suportul serviciului auxiliar , al aparatului președintelui raionului.

 Au fost înștiințați telefonic consilierii raionali, invitații, raportorii pentru ședințele consiliului și ședințele comisiilor consultative de specialitate, au colaborat cu conducătorii subdiviziunilor în raportarea diverselor activități realizate și la executarea obiectivelor stabilite pentru autoritatea publică.

 În perioada anului 2020 au fost  acumulate  informații și s-au întocmit răspunuri la scrisori și adresări oficiale  cu diferit caracter (demersuri, chestionare, raporturi, informații, solicitări a accesului la informație ș.a.) parvenite în adresa președintelui raionului , consiliului raional.

    În cadrul serviciului auxiliar al aparatului președintelui raionului, au fost înregistrate 921 de cereri, demersuri, răspunsuri la solicitările APL de nivelul II , informații și petiții .

  Persoanelor  fizice și juridice ,președintele raionului a prezentat 351  de răspunsuri .

A fost acordată asistență informațională  autorităților  administrației publice locale de nivelul I în cadrul  seminarelor  teoretico-practice cu primarii și secretarii consiliilor locale.

  Președintele raionului, asistat de către aparatul președintelui raionului a oferit suport Comisie Electorale Centrale și autorităților publice locale în buna  organizare a alegerilor Prezidențiale  care au avut loc.A fost oferită sala de ședințe,etajul II, pentru desfășurarea activității în condiții optime a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale nr.8,sediul a fost dotat cu cele necesare, telefon, mobilier ș.a.

Președintele raionului a asigurat participarea la cursuri de perfecționare a funcționarilor publici la Academia de Administrare Publică, cursuri organizate online.

   În legătură cu situația epidemiologică de COVID-19 întrunirile reprezentanților Guvernului R.M. în vizită de lucru în UTA  s-au stopat.

 Pe parcursul anului 2020 o activitate  intensă a  avut   Comisia Extraordinară de Sănătate Publică, președinte dl Iurie Mihaescu, vicepreședinte al raionului.

 Au fost organizate și desfășurate 17 ședințe ,în cadrul cărora s-au adoptat 26 Hotărâri.

 Au activat și alte comisii constituite prin decizia consiliului sau constituite prin dispoziția președintelui raionului.

 s-au organizat și desfășurat:

2 ședințe ale Comisiei Raionale Prevenirea și Combaterea Traficului de Ființe Umane.

   2 ședințe ale comisiei de negocieri directe;

  2 ședințe ale comisiei de privatizare a fondului de locuințe;

 14   ședințe ale Comisiei de achiziții publice

  3 ședințe ale Comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate;

La necesitate s-a întrunit :

Comisia pentru protecţia copilului;

Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate.

 Consiliul Administrativ al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raion.

 În domeniul Protecției Civile s-a reușit organizarea și desfășurarea 8 ședințe ale CSE ordinare  și 5 extraordinare , s-au abordat 14 decizii, fixate în procesele-verbale respective, aduse la  cunoștința factorilor de decizie, primarilor în termenii prevăzuți. În perioada de referință au fost pregătite și desfășurate 3 ședințe de lucru cu persoanel responsabile în domeniu, unde s-au abordat chestiuni referitor la acțiunile pentru lichidarea consecințelor situațiilor extremale.

   Cu regularitate, au fost expediate , aduse la cunoștința președinților CSE locale , recomandările CSE raionale, informațiile de avertizare  ale Centrului Hidrometeo, IGSU, Guvern ș.a.

   În anul 2020 a fost încadrat în serviciul de alternativă 1 persoană.

       Executarea bugetului raional Cantemir conform rezultatelor anului 2020.

 

          Capitolul Venituri:

 

Stimați consilieri !

       Bugetul raional Cantemir  pentru anul 2020 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 174200,6 mii lei  sau la nivel de 95,0 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an în sumă de 183292,8 mii lei. Comparativ cu anul precedent veniturile totale sau majorat cu 17450,8 mii lei sau cu 11,1 la sută / Anul  2020 – 174200,6 mii lei; Anul 2019 – 156749,8 mii lei /. Veniturile totale includ: impozite şi taxe, granturi primite de la organismele internaţionale, alte venituri şi transferuri în cadrul bugetului public naţional.  La impozite şi taxe executarea pe anul 2020 constituie 2457,6 mii lei, planul precizat fiind de 1990,0 mii lei ceea ce constituie 123,5 la sută. La alte venituri executarea constituie 3604,5 mii lei în comparaţie cu planul precizat 4819,5 mii lei ceea ce constituioe 74,8 la sută. Transferurile în cadrul bugetului public naţional sau executat în sumă de 165881,6 mii lei, planul precizat fiind de 174233,3 mii lei ceea ce constituie 95,2 la sută.

      Capitolul cheltuieli:

        Pe anul 2020  bugetul raional a fost executat la cheltuieli  în sumă de  167005,7 mii lei, ceea ce constituie 85,3 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 195676,0 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 145575,6 mii lei , ceea ce constituie 87,2  la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 21430,1 mii lei ceea ce constituie 12,8 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe anul 2020.

     Partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 79,7  % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 12,7 %, prestaţii sociale 3,9 %, şi  transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional  2,1 %,  iar în activele nefinanciare o deţin: mijloace fixe 54,9 % şi  stocurile şi materialele circulante 45,1 %. Pe anul 2020  cheltuielile de personal executate constituie 116087,2 mii lei dintre care:

–         Remunerarea muncii   ─  91051,8 mii lei sau 78,4  %;

–         Contribuţii  şi prime de asigurări  obligatorii  ─ 25035,4 mii lei sau 21,6 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 122108,8 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 95,1 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 18528,2 mii lei dintre care:

      –    Servicii de reparaţii curente                    – 12422,1 mii lei sau  67,0 %;

–         Servicii energetice şi comunale               -3320,4 mii lei sau   17,9 %;   

–         Alte servicii                                              – 1082,1 mii lei sau  5,8 %;

–         Servicii informaţionale şi

–         de telecomunicaţii                                      – 734,1 mii lei sau  4,0 %;

–         Servicii de locaţiune                                   – 509,1 mii lei sau 2,8 %;

–         Servicii de transport                                   – 304,7 mii lei sau  1,6 %;

–         Formare profesională                                   – 80,4 mii lei sau 0,5 %;

–         Deplasări în interes de serviciu                   – 75,3 mii lei sau   0,4 %;

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 28393,1 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 65,3 %.

       Activitate al Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2020.

       Activitatea managerială a Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2020 s-a axat pe atingerea obiectivelor planificate , din care:

ü implementarea politicii de dezvoltare teritorială, în conformitate cu priorităţile stabilite în documentele de politici naţionale şi în domeniul dezvoltării teritoriale.

ü Monitorizarea, analiza şi prognozarea cît mai exactă a tendinţelor de dezvoltare social-economică a raionului.

ü Organizarea şi petrecerea   procedurilor de achiziţii  la bunuri, servicii şi lucrări  în conformitate cu legislaţia  în vigoare

ü Pregătirea economiei raionale, complexului energetic şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2020-2021.

ü Asigurarea administrării şi deetatizării proprietăţii publice  prin organizarea licitaţiilor, concursurilor şi negocierilor directe, organizarea şi realizarea programelor de privatizare, desfăşurarea procesului de privatizare a obiectelor patrimoniului public, ţinerea evidenţei patrimoniului public, inclusiv în societăţile economice cu participarea patrimoniului public (acţiuni, cote-părţi).

        Din activitățile de bază planificate au fost implementate următoarele:

Analiza ritmurilor economiei raionului  se va crea următoarea situaţie:

Situația demografică în ianuarie-septembrie 2020 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 0.6 la sută și a mortalității cu 8.8 la sută, de asemenea a fost înregistrată o descreștere și a nivelului nupțialității cu 30.6 la sută.

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2020 a fost de 5864.0 lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 6.6%, și nu atinge media pe țară 27.4%.

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (inclusiv cei aflați la evidență la 01.10.2020), a constituit 550 persoane, numărul căruia s-a majorat cu 29.3% la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2019. Numărul șomerilor aflați la evidență la finele lunii septembrie a fost de 185  persoane.

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de raport au însumat 107174 mii lei, majorîndu-se cu 23.9% față de ianuarie-septembrie 2019. Sursa principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 60.7%.

Numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a fost de 123.2 mii , mai puțin cu 44,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul de mărfuri transportate în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 20,1 mii tone.

În trimestrul III 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 5864,00  lei, în creștere cu 6,6 % față de trimestrul III 2019 și cu 27,4% mai mic comparativ cu câștigul salarial mediu pe țară (8074,3 lei).

        2 seminare privind proiectele de subvenționare din FNDAMR, procedura de depunere a cererilor de subvenționare aferente plăților în avans și a măsurilor aferente dezvoltării zonelor rurale – 130 participanti,

     2 seminare privind particularitățile tehnologice în cultivarea palntațiilor horticole  – 35 producători ,

Seminar cu crescatorii de ovine , caprine si bovine ,,Pregatirea animalelor catre sezonul de pasunare’’ , HG Nr667 din 23-07-2010 cu privire la pasunat si cosit.au participat 17persoane.

seminar  cu tema:,,Insamintarea artificial a bovinelor- factor decesiv in majorarea productivitatii animalelor’’cu participarea Administratorului de stat CRARA(Centru Republican pentru ameliorarea raselor de animale)d-l Harea Vasile. Au participat 22 de persoane.    

  seminar cu crescatorii de ovine, caprine si bovine unde fermierii au fost familiarizati cu HG 836 din 18.11.2020  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plati directe per cap de animal.(Monitorul Oficial nr.318/992 din 02.12.2020);

seminarul cu tema ,,Diagnostica,profilactica si combaterea bolilor la albini’’Apicultorii au fost informati cu privire la produsele farmaceutice de uz veterinar inregistrate in R. Moldova si utilizate in apiculture. 

Au fost evaluat gradul și suprafețele afectate a culturilor agricole urmare a calamităților naturale după cum urmează: culturi de I grupă – 8328 ha, cu prejudiciul cauzat în sumă de peste 53894 mii lei,  grupa a II-a – 19836ha  în sumă de peste 134462 mii lei, livezi – 479 ha în sumă de peste 3647 mii lei, viță de vie – 745 ha în sumă de peste 1615 mii lei. Suma totală a prejudiciilor cauzate pe raion ca urmare a calamităților naturale a constituit  peste  193618 mii lei. Pentru alocarea compensațiilor, au fost admise suprafețele de culturi de cîmp, cu excepția florii soarelui, afectate de secetă în proporție de peste 60%, și a plantațiilor horticole afectate de grindină.  Valoarea prejudiciului cauzat pentru suprafețele selectate pentru alocarea compensațiilor pe raion a constituit peste 116194 mii lei, inclusiv culturi de prima grupă – peste 29416 mii lei, porumb – peste 86016 mii lei, viță de vie – peste 760 mii lei.  

     A fost organizată Consultarea  publică Cu  privire  la   „Regulamentului privind  modul de reparizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017-2021”, unde am venit cu 5 concluzii, propuneri, solicitări și precizări.

A fost oferit asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare- au fost recepționate 238 dosare cu suma de solicitată constituind-238268575 lei, autorizate pănă în prezent 139 dosare la suma de 14078894 lei. 

A fost acordată asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a mijloacelor specifice IMM-urilor, au fost  încurajate activităţile antreprenoriale prin acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru deschiderea şi dezvoltarea noilor afaceri:8 beneficiari de consultanţă-diseminarea informaţiei cu privire la programele şi finanţările interne şi externe;4 evenimente de socializare pentru formare antreprenorială și de pregătire a managerilor cu participarea a 79 persoane.

Au fost elaborate 10 Planuri de afacere pentru  procurarea de  utilaje/mașini agricole noi și procurarea de imputuri suma totală beneficiată –7,6 mln lei.

Direcția a avut o colaborare eficientă și constructivă  cu subdiviziunile Consiliului raional, a implementat  Deciziile Consiliului raional ce țin de domeniul de activitate.

  Agricultura reprezintă o ramură  de bază a economiei raionului și  sursa principală  de activitate pentru populația din sectorul rural. Agricultorii din raion gestionează o suprafață de- 52738 ha de terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv arabil 42887 ha (din care grădini – 3729 ha), vii- 4379 ha (se lucrează – 3848 ha), livezi- 1396 ha (se lucrează – 1299 ha), 5 fabrici de prelucrare a strugurilor(la moment 2 nu activează: primăriile , Chioselia şi Cania), 5.6 ha de sere, 2 uscătorii de fructe, o mini-fabrică de prelucrare a fructelor şi legumelor, 4 brutării, 8 mori de făină, 9 mori de ulei, 5 frigidere şi altele.

         Pe parcursul anului 2020 în sectorul agrar au activat peste 90 producători agricoli, dintre care 6 Cooperative Agricole de Producţie, 24 Societăţi cu Răspundere Limitată şi peste 60 Gospodării Ţărăneşti, Întreprinderi Individuale,  Societăţi pe Acţiuni şi alte gospodării agricole cu suprafața mai mare de 50 ha amplasate pe o suprafaţă totală de 31300 ha, care au prelucrat terenuri agricole proprii sau  în relaţii de arendă. Celelalte 8453 ha (inclusiv 3678 ha de grădini) s-au lucrat în mod individual de către cele 5889 GŢ de fermier mici şi mijlocii.

      Obiectivul principal al  sectorului agroalimentar a fost şi este dezvoltarea agriculturii durabile în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion.

   Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2021 se caracterizează prin următoarele date:

        Grîu de toamnă     -8120 ha 

        Orz de toamnă      – 1950 ha

        Rapiţă de toamnă  -1250 ha

       Dezvoltarea culturilor de toamnă a fost monitorizată de către specialităţii serviciului agricol, starea cărora la data de 01.02.2021 este bună.

      Conform planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de primăvară pe teritoriul raionului Cantemir, Direcţia agricultură economie și relații funciare Cantemir în comun cu APL de nivelul 1  şi producătorii agricoli din raion au estimat suprafeţele însămânţate cu culturi de toamnă și primăvară, luând în consideraţie suprafeţele de semănături compromise şi a întocmit  prognoza structurii semănăturilor de primăvară pe teritoriul raionului pentru roada anului 2020.

      Anul precedent sa evidențiat pintro secetă cumplită, cu excepția a unor zone restrînse, cu lipsă totală de precipitații pe un termen prelungit. Datorită faptului că în iarnă sa intrat cu o rezervă de umiditate în sol clasificată ca medie, culturile de toamnă au avut de suferit mai puțin spre deosebire de cultura porumbului, care a fost compromis practic în totalitate. În acest context, la solicitarea MADRM, specialiștii direcției au ieșit în teritoriu și împreună cu APL de nivelul I au inspectat cîmpurile însemînțate cu culturi agricole și plantații multianuale și ca urmare au fost întocmite acte de constatare. După prelucrarea datelor, au fost obținute următorii indici: culturi de I grupă – 8328 ha, cu prejudiciul cauzat în sumă de peste 53894 mii lei,  grupa a II-a – 19836ha  în sumă de peste 134462 mii lei, livezi – 479 ha în sumă de peste 3647 mii lei, viță de vie – 745 ha în sumă de peste 1615 mii lei. Suma totală a prejudiciilor cauzate pe raion ca urmare a calamităților naturale a constituit  peste  193618 mii lei. Pentru alocarea compensațiilor, au fost admise suprafețele de culturi de cîmp, cu excepția florii soarelui, afectate de secetă în proporție de peste 60%, și a plantațiilor horticole afectate de grindină.  Valoarea prejudiciului cauzat pentru suprafețele selectate pentru alocarea compensațiilor pe raion a constituit peste 116194 mii lei, inclusiv culturi de prima grupă – peste 29416 mii lei, porumb – peste 86016 mii lei, viță de vie – peste 760 mii lei.                                         

 

 

Cultura

Suprafața eligibilă pentru compensații, ha

Numărul de agenți economici beneficiari

Valoarea compensației la 1 ha, lei

Suma totală de compensații alocată, mii lei 

1

Grîu de toamnă

1741

27

1500

2611,5

2

Orz de toamnă

1067,5

19

1530

1633,3

3

Rapiță de toamnă

350

5

2100

735,0

4

Mazăre

0

 

1100

 

5

Porumb

10794,2

201

266

28712,2

 

total

13952,2

 

 

33692,0

5

Viță de vie

13,11

9

3000

39,3

6

Pomicole

0

 

3800

0

 

TOTAL

 

 

 

33731,3

           De aici vine necesitatea dezvoltării agriculturii durabile, prietenoase mediului, trecerea de la agricultura convenţională la cea  conservativă, Conceptul de agricultură conservativă a pătruns de ceva vreme şi în raionul Cantemir. Despre aceste măsuri se vorbeşte tot mai mult şi teoria acumulată la seminare în colaborare cu Instituţiile ştiinţifice de profil şi MADRM trebuie să fie tradusă în practică. Astăzi avem gospodării agricole, care practică în producere tehnologii cu tehnică modernă cu bagaj mare de cunoştinţă şi dorinţa mare de a face agricultură. Lucrarea minimă a solului  cuprinde din an în an proporţii şi mai mari, fiind aplicată în total pe suprafaţa de peste 10 mii ha în gospodăriile agricole: CAP „Glia”,CAP „Ciobalaccia”, CAP”Tismicub”, SRL „FEAGRI Stiharu”, SRL „Podgoreni” ș.a.

   Pe tot parcursul campaniei de recoltare, specialiştii direcţiei au pus la dispoziţie producătorilor agricoli toate informaţiile necesare cu privire la metodele şi tehnologiile de recoltare în condiţiile respective, măsurile de precauție și prevenire a incendiilor.

Suprafața însămânțată a culturilor agricole sub roada anului 2020 în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor 10 ha și peste a constituit 34013 ha. Semănatul din anul curent se caracterizează printr-o cotă majoră a suprafeței însămînțate de  cereale și leguminoase pentru boabe în suprafața însămînțată total, care au constituit 66,8%. Comparativ cu anul 2019  au scăzut suprafețele însămînțate cu porumb pentru boabe, care a constituit 11219 ha 2,6% mai puțin. Au crescut suprafețele însămînțate cu leguminoase pentru boabe cu 189 ha sau cu 18,1% mai mult. Cu 6,1% au crescut  suprafețele însămințate cu orz de toamnă primăvară și cu 432 ha  mai mult grîu de toamnă și primăvara ( cu 8,7%).  Suprafețele însămînțate cu culturi pentru nutreț au constituit 391 ha și s-au majorat cu 168 ha sau cu 122 % față de anul precedent.

Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2020 se caracterizează prin următoarele date:

 

Suprafețele însămânțate

Structura suprafețelor însămânțate, %

hectare

 în % față 2019

2020

2019

Suprafața însămânțată – total

34013

105.4

100

100,0

din care:

       

Cereale și leguminoase pentru boabe

23389

106.2

66.8

60,6

din care:

 

 

 

 

grâu de toamnă și primăvară

8043

108.7

23.0

22,3

orz de toamnă și primăvară

2047

106.1

5.8

5,8

Porumb

11219

97,4

34.9

29,8

leguminoase boabe

1099

118.1

3.1

2,7

Culturi tehnice

11154

87.3

31.8

38,5

din care:

 

 

 

 

floarea soarelui

9626

90.1

27.5

32,1

rapiță de toamnă

1526

73.0

4.3

6,4

Cartofi, legume și culturi bostănoase alimentare

86

65.1

0.2

0,4

din care:

 

 

 

 

legume de câmp

55

91.7

0.1

0,2

culturi bostănoase alimentare

31

43.1

0.1

0,2

Culturi pentru nutreț

384

222.0

1.2

0,5

   Producția vegetală. Conform datelor prezentate de întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 ha și peste¹ conform stării la 31 decembrie 2020 recolta globală și roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole se prezintă astfel:

 

Recolta globală obținută – total

Roada medie la 1 hectar,

tone

în % față de 2019

chintale

în % față de 2019

Cereale și leguminoase pentru boabe – total2

35782

41.8

   

din care:

 

 

   

grâu de toamnă și primăvară2

18896

79.6

23.5

70.5

orz de toamnă și primăvară2

4885

81.5

23.8

65.7

porumb pentru boabe

11120

19.3

  9.1

14.6

Floarea-soarelui2

12923

55.6

13.4

54.6

Rapiță2

2880

74.1

18.9

101.6

Legume de câmp

670

109.8

121.8

119.8

Fructe sămânțoase

2710

91.0

107.9

91.2

Fructe sâmburoase

4500

73.5

52.7

      73.6

Struguri – total

    pentru masă

    pentru vin

 

   22600                     

9100

13500

 

72.8

74.1

71.9

   

       58.8         

       73.1

       52.0

 

  Reeșind din rezultatele obținute, concluzionăm, că in anul 2020 din cauza secetei cumplite, a fost obținută o productivitate  mai mică față de anul 2019 la culturile de cîmp, începînd cu 70.5% la grîu de toamnă și terminînd cu 65.7 la orz. Cel mai semnificativ au suferit semănăturile de porumb, unde productivitatea a căzut practic mai bine de cinci ori. Cu peste 25% a scăzut recolta la struguri și fructe. Sa constatat o creștere cu 20% a productivității la producerea legumelor.

                Zootehnie.        

Starea sectorului zootehnic continuă să fie determinată preponderent de situația în gospodăriile particulare

 

.TAbel…

 

 

   Studiind datele din tăblița de mai sus putem constata faptul că numărul de bovine  în anul 2020 sa micșorat față de anul precedent cu 27.8%, pe cînd productivitatea de lapte la o vacă mulgătoare sa malora cu 2,4%.Sporul zilnic la bovine sa micșorat cu 7,4%.                                                                                                                                      Numărul de porcine sa micșorat cu 19,2%,în schmb sa majorat considerabil numărul scroafelor fătătoare cu31,9%. Sporul zilnic la pocine sa micșorat cu 7,4%.                                                                                                                               Numarul de ovine si caprine sa micșorat 16%.Numărul păsărilor sa majoratcu 3,1% si a atins cifra de 368880cap.

În contextul şcolarizării  producătorilor agricoli din fitotehnie, acordarea ajutorului pentru diferite domenii, prin intermediul specialiștilor din DAERF  au fost organizate şi desfăşurate :

·             2 seminare privind proiectele de subvenționare din FNDAMR, procedura de depunere a cererilor de subvenționare aferente plăților în avans și a măsurilor aferente dezvoltării zonelor rurale – 130 participanti,

·              2 seminare privind particularitățile tehnologice în cultivarea palntațiilor horticole  – 35 producători ,

·             Seminar cu crescatorii de ovine , caprine si bovine ,,Pregatirea animalelor catre sezonul de pasunare’’ , HG Nr667 din 23-07-2010 cu privire la pasunat si cosit.au participat 17persoane.

·             seminar  cu tema:,,Insamintarea artificial a bovinelor- factor decesiv in majorarea productivitatii animalelor’’cu participarea Administratorului de stat CRARA(Centru Republican pentru ameliorarea raselor de animale)d-l Harea Vasile. Au participat 22 de personae.    

·             seminar cu crescatorii de ovine, caprine si bovine unde fermierii au fost familiarizati cu HG 836 din 18.11.2020  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plati directe per cap de animal.(Monitorul Oficial nr.318/992 din 02.12.2020);

·             seminarul cu tema ,,Diagnostica,profilactica si combaterea bolilor la albini’’Apicultorii au fost informati cu privire la produsele farmaceutice de uz veterinar inregistrate in R. Moldova si utilizate in apiculture.

·                 fost organizată Consultarea  publică Cu  privire  la   „Regulamentului privind  modul de reparizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017-2021”, unde am venit cu 5 concluzii, propuneri, solicitări și precizări.

·             Unica posibilitate real identificată a fost atragerea surselor financiare naționale și externe. În baza activităţilor realizate în ultimii ani s-a reuşit de a atrage investiţii pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial.
Aceste acţiuni demonstrează conştientizarea din partea noastră, că prioritar în atragerea investiţiilor este axarea pe bunele practici a comunităţilor, pe experienţa deţinută, dar şi pe susţinerea partenerilor regionali şi internaţionali. Acest obiectiv ţine de perspectivă, iar consiliul raional a susţinut și va susţine financiar asemenea iniţiative.

·              În acest contexst DAERF  a oferit asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare. Anual numărul persoanelor care doresc să investească în agricultură este în creştere, corespunzător cresc investiţiile şi suma subvenţiei implementării activităților au fost recepționate 238 dosare cu suma de solicitată constituind-238268575 lei, autorizate pănă în prezent 139 dosare la suma de 14078894 lei. 

            II. A fost acordată asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a mijloacelor specifice IMM-urilor, au fost  încurajate activităţile antreprenoriale prin acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru deschiderea şi dezvoltarea noilor afaceri:

·        18 beneficiari de consultanţă-diseminarea informaţiei cu privire la programele şi finanţările interne şi externe;

·         4 evenimente de socializare pentru formare antreprenorială și de pregătire a managerilor cu participarea a 79 persoane.

Au fost elaborate 10 Planuri de afacere pentru  procurarea de  utilaje/mașini agricole noi și procurarea de imputuri suma totală beneficiată –7,6 mln lei.

    În rezultatul tuturor măsurilor întreprinse, apreciem rezultatele obţinute de producătorii agricoli din raion în dinamica acestor ani şi putem afirma cu certitudine că agricultorii din raion implementează cu succes noile realizări tehnico-ştiinţifice, modernizează procesul de producere, ce constituie o treaptă importantă în calea realizării Programului de dezvoltare a sectorului agroalimentar.            

  Altă componentă a activităţii Direcţiei este asistenţa informaţională şi metodologică a producătorilor şi prelucrătorilor agricoli. Aici putem menţiona că toţi cei care s-au adresat atît telefonic cît şi personal au primit informaţia solicitată și au fost date  toate recomandările derigoare.                                                                                                                                                                                                                           

·             Au fost efectuate deplasări în teritoriu pentru:

–                acordarea suportului informațional tehnologic pentru agenții economici cu suprafețe mici;

–               inspectarea terenurilor agricole în toate primăriile privind starea culturilor ca rezultat a calamităților naturale și anume seceta și grindina;

–               suport practic pentru întocmirea actelor de constatare a pagubelor și stabilirea gradului de afectare a culturilor agricole ca urmare a secetei;

–               vizita la ferma de ovine GT,,Cioroi Andrei”care a fost informat despre procesul de pregatirea a silosului prin samanatul gropilor cu orz.                 

·             au fost colectate și sistematizate actele de constatare a pagubelor și transmise către MADRM informațiile finale pe raion cu ulterioalele completări și modificări;

·             A fost organizată Consultarea  publică și pregărtită pentru ședința Consiliului Raional întrebarea Cu privire la consecințele calamităților naturale în sectorul agricol;

·             Au fost înaintate către MADRM propuneri ce țin de diminuarea consecințelor secetei și modificări în Regulamentul privind acordarea compensațiilor;

·             A fost acordat ajutor practic în elaborarea proiectului de execuție și pregătirea documentelor necesare pentru licitare a caietului de sarcini pentru construcția  unui sistem de irigare în comuna Antonești;

·             Sa acordat suport pentru perfectarea setului de documente la depunerea dosarului pentru obținerea suportului financiar din fondul de subvenții.

     Scopul acestor activități este implementarea și promovarea bunelor practici a agriculturii conservative, încurajarea agenţilor economici şi persoanelor fizice în vederea cultivării și extinderii suprafețelor culturilor agricole cu valoare înaltă, organizarea şi instituirea dialogului şi medierea necesarului de produse între producătorii agricoli şi întreprinderile de procesare, informarea agenţilor economici despre posibilitatea realizării produselor agricole conform ofertelor care parveneau în adresa Direcţiei.

      DAERF a efectuat o evaluare a stării rețelelor de irigare din raion. Necătînd la faptul, că o bună parte a terenurilor cu destinație agricolă din raion se află în imediata apropiere de rîul Prut, practic nu este folosită posibilitatea irigării. Trebuie menționat, că la finele anilor nouăzeci, suprafața pasibilă pentru irigarea mare constituia 6056 ha și cuprindea 10 primării:

 

Primăria

S,ha

Antonești

633

Gotești

1517

Cania

175

Pleșeni

366

Ciobalaccia

669

Porumbești

229

Stoianovca

446

Țiganca

1499

Plopi

218

Toceni

304

TOTAL

6056

 

 La moment această rețea nu funcționează pentru că sunt dezasamblate stațiile de pompare din rîu, sunt defecte țevile de aducțiune cître bazinele de acumulare. Totodată, se irigă circa 230 ha, inclusiv, 40 ha din rîul Prut (Grand Depot – com. Antonești), 170 ha din alte surse (Lingura – 65 ha, Gotești – 85 ha, Vișniovca – 20 ha, alte primării – 20 ha). Se fac eforturi pentru construcția unui sistem pentru irigarea inițial a 130 ha de viță de vie în comuna Antonești.              

       Deasemenea, direcția sa preocupat de identificarea şi încurajarea agenţilor economici şi persoanelor fizice în vederea accesării de  credite, granturi, subvenții şi alte surse financiare. Informarea agenţilor economici cu privire la bunele practici, tehnici şi tehnologii moderne pentru exploatarea raţională şi responsabilă a fondului agricol, forestier. În anul 2020 au fost procurate: combine – 5, tractoare – 34, utilaj agricol – 177 unități. 

Problemele majore sunt:

·        Lipsa specialiștilor în cadrul direcției;

·         Lipsa  specialiștii în domeniul reglementării regimului proprietății funciare în prmării;

Principalele obiective pentru anul 2021:

1.Îmbunătăţirea calităţii executării deciziilor Consiliului Raional Cantemir, dispoziţiilor preşedintelui şi ordinelor emise. 

2.Monitorizarea implementării  Programului dezvoltare social-economică al raionului Cantemir 2016-2020.

3.Organizarea şi petrecerea   procedurilor de achiziţii la bunuri, servicii şi lucrări  în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

4.Pregătirea economiei raionale, complexului energetic şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2020-2021.

5.Asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor comisiilor de importanţă raională şi altor activităţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Asistenţa socială este un ansamblu de programe măsuri şi servicii specializate, orientate spre protecţia persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă din cauza unor circumstanţe de natură economică, socio-culturală, biologic sau psihologică. Scopul Direcţiei asistenţă socială socială şi protecţie a familiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale în care activează.

    În vederea realizării scopului propus, Direcția asistență socială și protecție a familiei în 2020 a activat întru realizarea a șase obiective acestea fiind:

–         Realizarea politicii statului în domeniul protecției sociale

–         Promovarea dreptului copilului și protecția familiei aflate în situație de risc

–         Asigurarea accesului populației la serviciile sociale de calitate

–         Acordarea prestațiilor sociale

–         Consolidarea capacităților resurse umane

–         Management și calitate

Acțiunile și subacțiunile de implimentare a obiectivelor menționate au fost organizate și desfășurate. În anul 2020 au activat următoarele servicii sociale:

1.      Serviciu asistenţa socială comunitară 27 asistenţi sociali comunitari în localităţile raionului Cantemir şi 1 Şef serviciu.  

Rezultate obţinute în perioada raportată:

a) Identificarea persoanelor în situaţie de dificultate şi facilitarea accesului acestora la prestaţii şi servicii sociale.

b) Susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea prevenirii şi soluţionării situaţiilor de dificultate.

c) Serviciul de asistenţă socială comunitară asigură accesul deplin şi nemijlocit al beneficiarilor la asistenţa socială oferită .

d) Serviciul de asistenţă socială comunitară se realizează prin implicarea comunităţii şi beneficiarilor în prevenirea şi soluţionarea problemelor sociale;

e) elaborarea şi aplicarea registrelor de evidenţă a grupurilor de persoane aflate în situaţie de risc;

Pe parcursul anului 2020 asistenți sociali comunitari în colaborare cu Șeful serviciului au:

 

Nr.

Acțiuni întreprinse

Date statistice

1

Identificarea persoanelor/familiilor ce se confruntă cu probleme sociale

1122

2

Audiența cetățenilor conform registrului de audiență

8868

3

Petiții examinate

111

4

a) Numărul studiilor de caz noi

79

 

b) Numărul studiilor de caz închise

117

 

c) Numărul studiilor de caz redeschise

18

5

Referirea cazurilor spre serviciile sociale conform mecanismului de referire

29

6

Perfectarea dosarelor beneficiarilor serviciilor prestate prin intermediul DASPF

56

7

Înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului social/APRA

3999

8

Verificarea la domiciliu datelor incluse în cererea AS/APRA

2120

9

Numărul cererilor pzitive AS/APRA

3646

10

Numărul cererilor negative AS/APRA

353

11

Numărul beneficiarilor care s-a încheiat un  acord privind datele cu caracter personal

5162

12

Numărul beneficiarilor cu care s-a încheiat un acord de cooperare

1779

13

Perfectarea dosarelor beneficiarilor privind asistența personală și prezentarea la DASPF Cantemir

19

14

Numărul dosarelor beneficiarilor prezentate la DASPF pentru acordarea compensației locomotorie

276

15

Numărul rapoartelor de vizită

1527

16

Numărul persoanelor identificate asupra cărora sa aplicat violență

63

17

Numărul victimilor și potențialelor TFU identitate

1

18

Instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor a căror părinți sînt plecați peste hotare

166

19

Dosare referite suport monetar

33

20

Dosare referite către sprijin familiar

10

 

2.   Serviciu îngrijire socială la domiciliu 31 lucrători sociali şi 1 Şef serviciu care au deservit 219 beneficiari solitari.

În evidența serviciului se afla 184 beneficiari, dintre care 148 femei, cu dizabilitîți 26 beneficiari. Pe parcursul a anului 2020 au depus actele pentru a beneficia de Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu 26 de cetățeni, 22 suspendați și 27 beneficiari au fost sistați din evidență pe motivul revenirii copiilor în teritoriu sau a decesului.

3.   Casele de copii de tip familial au activat  9 servicii CCTF plasaţi 21 copiii.                                     – Vizită de monitorizare a serviciului -96

au fost realizate 32 de şedinţe de supervizare în grup, individuale;

Plasamentul în serviciu 12 minori

Încetarea plasamentului 6 minori

4.   Asistenţă parentală profesionistă– 7 APP plasaţi 13 copii.

–      Vizită de monitorizare a serviciului -71

au fost realizate 23 de şedinţe de supervizare în grup, individuale;

Plasamentul în serviciu 5 minori

Încetarea plasamentului 6 minori

5.   Serviciu asistență personală47 unități de asitenți personali, 1 sef de serviciu Beneficiarii admiși în serviciu sunt din următoarele localități: Cantemir, Cania, Lingura, Gotești, Tartaul, Porumbești, Țolica, Țărăncuța, Capaclia, Cociulia, Țiganca, Ciobalaccia, Pleșeni, Hănăseni, Toceni, Vîlcele, Leca, Chioselia, Hărtop, Cîietu, Suhat, Stoianovca.

Șefului serviciului au fost prezentate de către asistenţii personali 462  Programe zilnice, săptămânale şi lunare de oferire a serviciilor de asistenţă personală prestate de asistenţii personali şi 462  de Rapoarte lunare de activitate.

– S-au efectuat  391 vizite de monitorizare la domiciliu.

– S-au elaborat 12 fişe de prezenţă colectivă.

– S-au efectuat trimestrial evaluarea performanţelor profesionale a 30 asistenţi personali în  prima jumătate de an ( aprilie, iulie ) şi a 47asistenţi personali au fost evaluaţi  în luna septembrie şi decembrie 2020.

6.   Serviciu social  Echipă MobilăPe parcursul perioadei de raportare, Echipa mobilă a acordat servicii unui număr de 38 beneficiari, cu vîrste cuprinse între 4 ani şi 72 ani, din care 17 beneficiari de gen feminin (45%), și 21 beneficiari de gen masculin (55%) dintre care 16 copii, și 22 maturi.

Angajații Echipii mobile a realizat un număr total de 2739 intervenţii, din care: Șefa serviciului-1301 intervenții/implimentarea PIA*identificarea potențialilor beneficiari, (11 PIA implimentate, 27 PIA în proces de implimentare); Psihologul-429 intervenții/423 implimentarea PIA, 16 identificarea potențialilor beneficiari, (11 PIA implimentate, 27 PIA în proces de implimentare); Kinetoterapeutul-986 intervenții, 970 implimentarea PIA, 16 identificarea potențialilor beneficiari, (11 PIA implimentate, 27 PIA în proces de implimentare). 

7. Serviciu social „ Casă Comunitară”- Serviciul activează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social Casă Comunitară nr. 03 la  decizia Consiliului Raional Cantemir nr.03/11-XXV  din 05.06.2014.

Scopul serviciului este îngrijirea permanentă, dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă cât mai apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se reintegra în comunitate şi  familie.

În cadrul serviciului sunt plasați 6 persoane cu dizabilități, dezinstituționalizați din Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei, 4 băieţi şi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) din Hînceşti, 1 fete, Centrul de plasamnt temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bălți -1 fată. 

Participare la şedinţe  (în cadrul serviciului şi în afara serviciului)

Participare la instruiri/activități (in cadrul serviciului şi în afara serviciului)

Perfectare contracte prestări servicii cu servicii publice, prestatori servicii privaţi

Colaborare cu alte servicii (sociale, educaţionale, medicale, informaţionale, etc)

Activităţi de socializare

Activități de supervizare Keystone Moldova

Curs de formare continuă a personalului din SS Casa comunitară

8. Serviciu reabilitare balneo-sanatorialepe parcursul 2020 au fost întrgistrați 80 cereri pentru acordarea biletelor balneo-sanatoriale  au fost asigurate cu 14 persoane cu bilete de reabilitare medicală dintre care: 6 persoane la centru Victoria, şi 8 persoane la Centru Speranța.

9. Serviciu social de Sprijin pentru familiile cu copii pentru anul 2020

Lista primăriilor care au beneficiat de sprijin familial

 

 

2018

2019

2020

Total 2018-2020

 

Suma totală pe an

798540

716100

209832

1724472

Nr.

Primăria

Nr. fam.

Nr. cop.

Suma

Nr. fam.

Nr. cop.

Suma

Nr. fam.

Nr. cop.

Suma

Nr. fam.

Nr. cop.

Suma

1

Cantemir

6

18

70200

3

9

20000

 

 

 

9

27

90200

2

Antonești

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

3

Baimaclia

5

13

63870

1

5

20000

1

1

4000

7

19

87870

4

Cania

2

6

24000

1

3

12000

 

 

 

3

9

36000

5

Capaclia

2

8

32000

 

 

 

 

 

 

2

8

32000

6

Chioselia

2

8

32000

3

10

33050

1

5

8000

6

23

73050

7

Ciobalaccia

3

8

27050

1

2

8000

2

4

11000

6

14

46050

8

Cîetu

2

4

16000

 

 

 

 

 

 

2

4

16000

9

Cîrpești

 

 

 

20

46

182000

1

2

7000

21

48

189000

10

Cîșla

1

6

25200

2

14

43650

2

4

15004

5

24

83854

11

Cociulia

2

4

16000

2

10

23800

 

 

 

4

14

39800

12

Coștangalia

1

2

6400

 

 

 

1

2

7940

2

4

14340

13

Enichioi

1

1

4000

2

6

24000

 

 

 

3

7

28000

14

Gotești

3

7

25000

4

12

33290

 

 

 

7

19

58290

15

Haragîș

2

7

28000

3

6

24000

 

 

 

5

13

52000

16

Lărguța

1

6

24000

 

 

 

 

 

 

1

6

24000

17

Lingura

4

8

32000

8

25

74870

 

 

 

12

33

106870

18

Pleșeni

1

1

4000

4

14

52068

 

 

 

5

15

56068

19

Plopi

1

5

20000

2

4

16000

2

7

17000

5

16

53000

20

Porumbești

2

6

24000

3

7

25000

 

 

 

5

13

49000

21

Sadîc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

22

Stoianovca

6

17

67475

3

13

46600

 

 

 

9

30

114075

23

Șamalia

1

4

16000

1

3

9000

 

 

 

2

7

25000

24

Tartaul

6

18

72000

 

 

 

 

 

 

6

18

72000

25

Toceni

2

8

31050

 

 

 

 

 

 

2

8

31050

26

Țiganca

7

19

75905

6

14

50500

 

 

 

13

33

126405

27

Vișiniovca

3

10

32000

1

4

16000

 

 

 

4

14

48000

 

TOTAL

66

194

768150

70

207

713828

10

25

69944

146

426

1551922

 

10. Serviciu de suport monetar adresat familiilor persoanelor defavorizate au beneficiat de serviciul dat 18 beneficiari la suma de 74998 lei.

  11. Ajutor social și ajutor pentru perioada receau beneficiat:

             Ajutor social                                                       Ajutor pentru perioada rece

Ianuarie -998 beneficiari suma 1024621                                     Ianuarie -3773 beneficiari, suma 1886500

Februarie-927 beneficiari suma 903802                                      Februarie-3793 beneficiari, suma 1896500

Martie- 894 beneficiari suma 876468                                          Martie 3763 beneficiari suma 1881500

Aprilie- 1294 beneficiari suma 1856974                                      

Mai-1191 beneficiari suma 1370777                                                 Noiembrie 3996

beneficiari suma 1998000

Iunie 873 beneficiari suma1087344                                      Decembrie 4161 beneficiari suma 2080500

Iulie -912 beneficiari suma 1181215                                          Total: 19486 beneficiari suma 9743000

August- 882 beneficiari suma 1119116

Septembrie-809 beneficiari suma 946439

Octombrie -854 beneficiari suma 1018144

Noiembrie -954 beneficiari suma 1171935

Decembrie -1053 beneficiari suma 1354640

Total: 11632 beneficiari suma 14271475

 

12. De către Consiliul de administrare a fondului local de susținere socială a populației în anul 2020 au fost organizate și desfășurate 3 ședințe, unde sa aprobat 3 decizii cu alocarea sumei de 24000 lei pentru cantina socială din s. Coțtangalia.

Alte servicii

13. Compensaţii pentru serviciile de transport – a fost acordat compensaţia pentru serviciile de transport

Trimestru I-1748 beneficiari la suma de 201829.41 lei.

-Trimestru II 1710 beneficiari la suma de 201086.74 lei

– Trimestru III 1694 beneficiari la suma de 205675.08 lei

– Trimestru IV 1676 beneficiari  la suma de 198518.46 lei

14. A fost instituită tutela/curatela:

–         cu plata indemnizației lunare, asupra la 29 copii minori,

–         fără plata indemniației lunare, asupra 1 copil

Se duce evidența copiilor adoptați și cei aflați sub tutelă / curatelă care beneficiază de plata indemnizației lunare a 101 copii.

Referitor la soluționarea litigiilor între părinții care locuiesc separat privind exercitarea drepturilor părintești față de copiii lor și a bunicilor, fraților surorilor de a comunica cu aceștia, în acestă perioadă au fost întocmite 5 grafice de întrevedere a părinților cu copiii minori.

Un alt aspect important în procesul de protecție a copiilor minori este și apărarea drepturilor și intereselor lor legitime în instanța de judecată, în decursul acestei perioade am participat la 105 ședințe de judecată:

–          cu privire la oportunitatea decăderii din drepturile părintești asupra copiilor minori, fiind întocmite – 46 avize,

–         cu privire  la determinarea locului de trai al minorilor – 51 avize,

–         29 ședințe pe cause penale unde au fost implicați copii minori.

15. Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultateConstituită prin Decizia nr. 01/21-XXVIdin 24.03.2016 al Consiliului Raional Cantemir.

Îna anul 2020 au fost petrecute 13 ședințe

 

 

Nr. copiilor

Nr. familiilor

 

Total adresări

62

         28

 

Cazuri examinate

51

28

1

Menținerea copilor în familia biologică

25

X

2

Dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile rezidențiale și plasamentul planificat în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial

5

X

3

Eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului

29

X

4

Eliberarea avizului privind încetarea plasamentului în serviciul de APP sau CCTF

6

X

 

 Problemele  cu care se confruntă DASPF Cantemir:

  01.Lipsa conlucrării în stabilirea căilor de protecție asupra copiilor în situații de risc cu IP Cantemir și Procuratura;

 02. Necesitatea procurării unui autoturizm nou;

03. Salarizarea mică la serviciile DASPF Cantemir;

04. Necesitatea deschiderii serviciilor sociale noi( copii în situații de risc și mame cu copii în situații de risc).

 

   Activitate  a Inspectoratului de Poliție Cantemir pe anul 2020.

       În perioada a 12 luni ale anului 2020, IP Cantemir a întreprins acțiuni  consecvente de realizare a politicilor statutului în vederea asigurării prestării unor servicii polițienești calitative și conform standardelor europene, redobîndirii încrederii și respectului comunității față de poliție precum și acțiuni de combatere a răspîndirii infecției COVID-19 în conlucrare cu alte organe de profil din teritoriu.

   Măsurile de restrisție împuse în urma instituirii stării de urgență au condus la necesitatea adaptarea activităților de prevenție întreprinse de angajații inspectoratului la condițiile create în special fiind limitat iar în unele cazuri și restrecționat contactul polițistului cu populația din teritoriu, colectivele de muncă, instituțiile de învățământ și comisiile de profil din cadrul APL. O atenție primordială a fost acordată supravegherii  respectării restricțiilor impuse de către CNSE privind regimul de autoizolare, regimul de  activitate a agenților economici, patrularea zonelor de agrement și a spațiilor  verzi (parcuri, păduri).

      La finele a 12 luni ale anului , urmare acțiunilor întreprinse în direcția  prevenirii și combaterii criminalității s-a înregistrat o diminuare a numărului de  infacțiuni comise cu 19,89% (431 fașă de 538 în 2019).

  Asftel s-a înregistrat descreștere la așa crime ca :

 -Violurile 12 cazuri față de 20 în perioada analogică 2019 (descreștere cu 40%);

-Accidente rutiere 6 față de 19 în perioada analogică 2019 ( descreștere cu 68,4%);

 Îndicele dat era în creștere continua pe perioada anilor 2017-13 cazuri, 2018-16 cazuri și 2019-19;

  -Infracțiuni contra familiei și minorilor 48 cazuri față de 49 în perioada analogică 2019 (descreștere cu 2%);

 – Jafuri (6 față de 7);

 – Leziuni medii ( 3 față de 10);

 – Infracțiuni privind viața sexuală ( 22 față de 28);

 – Furturi (139 față de 161). După cum constatăm furturile sunt în descreștere al patrularea an consecutiv ajungînd de la 244 în 2017 la 139 în 2020.

 Cazurile de huliganism au menționat tendința de creștere : 51 față de 45 cazuri (creștere cu 13%) necătînd la faptul că cazurile de cauzare a leziunilor corporale medii au înregistrat o scădere de 84,6% (3 față de 10 cazuri în 2019):

   Rămîne problematică comiterea crimelor familiei și minoriloe 48 față de 49 în perioada analogică 2019 (descreștere cu 1 caz). Agravarea situației la compartimentul dat se datorează limitării acțiunilor poliției de prevenire a așa genuri de crime , prin impunerea restricțiilor legatede starea de urgență, precum și starea moral psihologică a  populației legată de necesitatea aflării  la domiciliu și creării situațiilor de conflict. În contextul dat în perioada a 12 luni ale anului 2020 de către efectivul inspectoratului a  fost inițiată și petrecute măsuri de prevenție în cadrul Campaniei cu genericul ”Stop Violenței în Familie”.

  Dacă să facem o analiză a crimelor comise  după gradul de gravitate constatăm că în perioada a 12 luni 2020 comparativ cu 12 luni 2019 s-au înregistrat:

 –Excepțional de grave–5 infracțiuni față de 3,ceea ce constituie o creștere de 66,6%.

Deosebit de grave:-5 infracțiuni față de 3, ceea ce constituie o creștere de 66,6%.

Grave:-55 infracțiuni față de 78, cu 23 cazuri, ceea ce constituie o descreștere de 23%.

Mai puțin grave:-276 infracțiuni față de 310, cu 34 crime , ceea ce constituie o descreștere de 11,25%.

Ușoare:-90 infracțiuni față de 144, cu 54 cazuri, ceea ce constituie o descreștere de 37,5%.

    Procentul descoperirii infracțiunilor este de 61,02%.

   Din numărul total de 431 infracțiuni comise au rămas nestabiliți autorii fapter pe 73 cazuri toate din categoria celor ușoare și mai puțin grave.

   Pe parcursul anului s-a reușit stabilirea a 12 cazuri ce ține de circuitul illegal de droguri.

  În urma analizei petrecute s-a stabilit că cele mai multe infracțiuni au fost comise în Sectorul pe poliție nr.1 ”Cantemir” dat fiind faptul că are cea mai mare populație unde au fost înregistrate – 191 de crime față de 276 în perioada analogică 2019, cele mai des  fiind comise furturi – 65  cazuri, stare de ebrietate la volan – 27  cazuri, huliganisme – 20  cazuri , violențe în familie – 14 cazuri , urmat de Sectorul de poliție nr.3 ”Baimaclia” – 160 crime față de 139 în 2019 (cele mai des fiind comise furturi – 49 cazuri , stare de ebrietate la volan – 21 cazuri, huliganisme – 20 cazuri și violențe în familie – 18 cazuri.

   Pe ultimul loc se situiază Sectorul de poliție nr. 4 ”Cociulia” – 80 crime față de 123  în anul 2019 ( cele mai des fiind comise furturi – 25 cazuri, stare de ebrietate la volan – 14  cazuri, violențe în familie – 12  cazuri și huliganism – 12  cazuri.

    Cele mai criminogene localități sunt orașul Cantemir cu 59 crime ,satele Baimaclia cu 29 crime, Tartaul cu 20 crime  și Vișniovca cu 17 crime.

  Conform datelor statistice, s-a constatat că pe parcursul a 12 luni ale  anului 2020 a fost înregistrate 13 infracțiuni săvărșite de minori , la comiterea  cărora au participat 16 persoane de vârstă minoră și 26 infracțiuni împotriva minorilor fiind vectimizați 36 minori ( 20 fete , 16 bîieți).

  Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 , au fost în privința efectivului IP Cantemir  au fost aplicate 79 mențiuni și 2 sancțiuni.

   Ca perspectivă în perioada următoare rămîne ca sarcină primordială:

–         Consolidarea capacităților de reacționare și intervenție în situații cu caracter excepțional;

–         Petrecerea măsurilor de reducere a cazurilor de comitere a infracțiunilor în sfera relațiilor de familie precum și huliganisme;

–         Organizarea activității în vederea cooperării cu autoritățile administrației publice locale, instituțiile medicale de specialitate, asistenții sociali, servicii desconcentrate în teritoriul deservit;

–         Stabilirea unui grad înalt de încredere în organul de poliție și a unei imagini elocvente în societatea civilă, activități bazate pe principiile supremației Legii și respectării drepturilor omului;

–          Mobilizarea serviciilor operative la depistarea , descoperirea și cercetarea crimelor cu caracter grav și rezonanță sporită în societate, mai cu seamă a celor comise în condiții nevădite, depistarea și reținerea infractorilor, identificarea cadavrelor cu personalitatea necunoscută, depistarea persoanelor dispărute fără veste.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitate Secției Situații Excepționale  Cantemir pe anul 2020

            În perioada a 12 luni a anului 2020, într-u realizarea prevederilor Legii nr.267/1994 cu privire la apărarea împotriva incendiilor, Legii 271/1994 cu privire la protecţia civilă, precum şi a actelor normative ce reglamentează activitatea în domeniu, au fost organizate şi desfăşurate un complex de măsuri necesare pentru profilactarea şi prevenirea situaţiilor excepţionale, precum şi întreprinse activităţi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi condiţiilor necesare de activitate:

– în legătură cu scăderea temperaturilor în perioada rece a anului 2019-2020, precum şi pentru prevenirea incendiilor în sectorul locativ, conform dispoziţiei IGSU, nr.277-d din 20.09.2019, de către Serviciu SP a SSE Cantemir au fost luate la evidenţă locuinţele persoanelor cu vîrstă înaintată şi singuratice, precum şi de categorie social vurnelabile, fiind supuse evaluării riscului de incendiu. În comun cu colaboratorii Direcţiei asistenţă socială şi Inspectoratul de poliţie din teritoriu, au fost întreprinse activităţi de luare la evidenţă familiilor social vulnerabile şi a persoanelor de vîrstă înaintată, singuratice, efectuîndu-se instruirea ulterioară a lor cu regulile şi măsurile de prevenire a situaţiilor excepţionale. Pe perioada ianuarie – septembrie 2020 efectuării măsurilor au fost verificate 849 case de locuit, fiind instruite în domeniul prevenirii situaţiilor de risc, precum şi în perioada rece a anului 3864 de persoane  în conformitate cu ordinile, dispoziţiile şi circularele IGSU.

– în scopul minimalizării riscului de producere a incendiilor şi sporirii capacităţilor de intervenţie în perioada sărbătorilor de iarnă, conform dispoziţiei IGSU, nr.367d din 06.12.2019 au fost organizate şi desfăşurate măsuri de evaluare a riscului de incendiu a obiectivelor implicate la petrecerea sărbătorilor de iarnă, instruirea personalului acestora, precum şi a populaţiei, pregătirea forţelor şi mijloacelor dincadrul Secţiei SECantemir.

– au fost organizate măsuri de asigurarea şi respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor în perioada primăvară-vară conform dispoziţiei IGSU, nr. 54d, din 25.02.2020, cu transmiterea informaţiilor corespunzătoare organelor APL, precum şi informarea populaţiei prin intermediul mijloacelor mass-media locale disponibile.

– de către SP a SSE Cantemir, conform dispoziţiei IGSU, nr.100d, din  17.04.2019, au fost întreprinse măsuri de asigurare a normelor de apărare împotriva incendiilor în perioada sărbătorilor de Sfintele Paşti, prin instruirea primarilor şi persoanelor responsabile din cadrul obiectivelor de cult.

– În lunile iunie-iulie s-a defăşurat un volum vast de lucru privind prevenirea inundaţiilor din partea r.Prut, începînd cu desfăşurarea şedinţei CSE a raionului cu informarea asistenţei cu riscul sporit de inundaţii, mobilizarea forţelor şi mijloacelor disponibile a raionului şi primăriilor dislocate în apropierea r.Prut. Monitorizarea permanentă a nivelului apei în r.Prut. Efectuarea lucrărilor de consolidarea digurilor de protecţie implicînd efectivul SSE Cantemir, efectiv DSE mun.Cahul, APL I si II din raionul Cantemir, Agenţi economici deţinători de tehnică inginerească grea, Inspectoratul de poliţie raional, angajaţii poliţiei de frontieră din sectoarele Stoianovca şi Goteşti cît şi populaţia.

–  s-au înreprins măsuri de familiarizare a populaţiei comform ordinului IGSU nr. 86 din 11.06.2020 „Cu privire la eficientizarea activităților de informare a populației privind respectarea măsurilor de protecție pentru prevenirea infecției cu COVID-19”.

–  au fost organizate măsuride informare şi familiarizare a populaţiei conform dispoziției 130 d din 11.06.2020 „Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a înecurilor în perioada estivală”.

– s-a întreprins măsuri pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor la pregătirea şi desfăşurărea campaniei de recoltare conform dispoziţiei nr 134d din 17.06.2020 a Şefului IGSU, în cele 27 primării ale raionului întru realizarea activităţilor de informare şi familiarizare a populaţiei cu RAÎI au fost plasate 53 aviziere pe panourile informative şi în alte locuri publice. Au fost luate la evidenţă toate lanurile, terenurile şi locurile destinate recoltării la agenţii economici, care sunt implicaţi la desfăşurarea campaniei de recoltare.

–  conform dispoziției 166d din 31.07.2020 „Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a cazurilor de ardere a vegetației uscate ”;au fost intreprinse măsuri de informare a populației privind respectarea măsurilor de  apărăre împotriva incendiilor prin mass-medie şi plasarea a vizierilor.

– în conformitate cu Dispoziţia nr.176d din 21.08.2020, pentru prevenirea şi minimalizarea riscului de producere a incendiilor la instituţiile de învăţămînt s-a organizat şi desfăşuratşedinte de instruire cu factorii de decizie a corpului didactic instituliilor de învăţămînt cu înmînarea atenționărilor.

–  conform dispoziției 199 d  din 08.10.2020 „Cu privire la minimalizarea riscurilor de producere a incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produse ale arderii în fondul locativ în perioada rece a anului 2020-2021” au fost organizate măsuri de informarea populaţiei prin intermediu mass-medie şi afişare avizierilor în locurile publice, în conlucrare cu APL au fost actualizate listele persoanelor care fac parte din grupul de risc ( personae social vulnerabile, singuratice, ţintuite la pat e.t.c.). În conlucrare cu IP Cantemir au fost evecftuate razii privid instruirea şi familiarizarea populaţiei referitor la exploatarea surselor termoenergetice în perioada rece a anului.

–   conform dispoziției  188 d din 28.09.2020 „Cu privire la organizarea măsurilor specifice de prevenire și intervenții în cazul situațiilor de urgență și excepționale în perioada electorală și în ziua desfășurării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 01.11.2020”;şi dispoziției 228 d din 09.11.2020 „Cu privire la organizarea măsurilor specifice de prevenire și intervenții în cazul situațiilor de urgență și excepționale în perioada electorală și în ziua desfășurării turului al doilea de scrutiny pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 15.11.2020”;de către SP au fost înmînate 47 instrucţiuni cu măsurile de respectarea regulilor de apărăre împotriva incendiilorîn perioada electorală și în ziua desfășurării alegerilor.

–  în conformitate cu dispoziția 248 din 10.12.2020 „Cu privire la asigurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în perioada sărbătorilor de iarnă”, au fost desfășurate instructaje în domeniul securității antiincendiare și măsurile de comportament pentru a preveni SE sau acționa în cazul producerii SE:

                           II. Situaţia incendiilor

  Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020 numărul incendiilor a constituit 34 (în medie – 0,09 pe zi), faţă de 34 în anul 2019. Ca urmare a incendiilor s-au înregistrat 3 persoanedecedate (anul 2019-2), iar pagubele produse de incendii au fost estimate la 195200lei faţă de 418740 anul 2019. În urma acţiunilor promte a pompierilor şi salvatorilor întreprinse la lichidarea incendiilor au fost salvate bunuri materiale în sumă de 2821000 lei faţă de 2920000lei- 2019.

Denumirea indicelui

SSE Cantemir

Diferenţa

2019

2020

 

Nr. de  incendii

34

34

0

Persoane decedate

2

3

+1

Pierderi materiale,lei

418740

195200

+223540

Bunuri materiale salvate,lei

2920000

2821000

+99000

     Cele mai afectate de incendii sunt:

Nr.d/o

Denumirea obiectivului

SSE Cantemir

1.

Obiective locative

17

2.

Şoproane

3

3.

Stoguri de fîn, nutreţ

5

4.

Autoturisme, tractoare

5

5.

Garaje

1

6.

Depozite, ateliere, gherete

7.

Instituţii de învăţămînt de toate tipurile

8.

Întreprinderi, organizaţii de stat

1

9.

lan de grîu

10

Altele

2

10.

TOTAL: 

34

Principalele împrejurări care au determinat producerea incendiilor au fost:        

Nr.d/o

Cauza de producere a incendiului

SSE Cantemir

1.

Imprudenţa cu focul deschis

4

2.

ÎRAÎI la expl. echipamentului electric

3

 

ÎRAÎI la expl. aparatelor electric de uz casnic

1

3.

ÎRAÎI la expl. sobelor,coşurilor de fum

4

4.

Imprudenţa în timpul fumatului

5

5.

Acţiuni intenţionate

9

6.

ÎRAÎI la montare echipamentului electric

1

7.

Incendii la autoturisme

2

8.

ÎRAÎI la expl. instalaţiior cu gaze, scurgeri de gaze

1

9.

Jocul copiilor cu focul

3

10.

Alte cauze

1

11.

Cauze neconstatate

 

12.

TOTAL: 

34

Trimise informaţii

22

25

+3

Cercetate cazuri de incendiu

34

34

0

Persoane decedate

2

3

+1

Pierderi materiale, lei

418740

195200

-223540

Valori materiale salvate, lei

2920000

2821000

-99000

 

 

                 Activitate Serviciului Cultură și Turism pe anul 2020 .

      Reţeaua de instituţii culturale a raionului este formată din 43 de Case şi cămine de cultură, 46 biblioteci publice, Muzeul de istorie şi etnografie a ținutului natal s.Tartaul, Muzeul istoric „D.Cantemir”, or. Cantemir.  Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu”, cu 2 filiale în satele Baimaclia şi Goteşti. Contingentul Şcolii este de  307 elevi, 25 de profesori din care 13 – cu studii superioare. Se studiază instrumentele muzicale – vioara, pian, acordeon, trompetă, nai şi alte discipline –  solfegiu, literatura muzicală, coregrafie, desen şi pictură. În cadrul Şcolii de Arte activează corul de copii şi ansamblul de violonişti.        

              În perioada anului 2020, gradul de realizare a programului de activitate a Serviciului Cultură și Turism a depins de restrictiile pandemiei virusului COVID-19, situației epidemiologice cauzate de riscul îmbolnăvirii, astfel încât n-au fost realizate toate acțiunile cultural-artistice, o parte din activităti culturale s-au realizat online, prin intermediul tehnologiilor digitale, prin utilizarea aplicatiile platformei MEET, ZOOM, desfăsurarea si organizarea activitatiilor cultural-artistice cu participarea tuturor actorilor la procesul de implementare a acesteia, fiecare urmînd responsabilități și obiective bine determinate, îndeplinind rolul de implementator.

Pe parcursul anului 2020 institutii culturale au fost reparate in suma de aprox. 873,3 mii lei, procurate costume naționale și încălțăminte in suma de 108,2 mii lei, au fost organizate şi desfăsurate festivaluri și concursuri online raionale și națioonale – 7 de activități culturale. În total au fost valorificate suma de 53,1 mii lei.

Organizarea activitatilor cultural – artictice în scopul educării si familiarizării tinerii generatii cu tradițiile populare au fost organizate 2 festivaluri care cuprind tradiţii şi obiceiuri populare strămoşeşti. Sa organizat și desfășurat activității culturale ,,Gala Culturii 2016-2020’’ cu genericul “Ziua Naţională a Culturii – 15 ianuarie”, în cadrul căreia au fost organizate în localităţile raionului un şir de spectacole musicale tematice cu monitorizarea patrimoniului cultural local, tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, promovarea tinerilor talente şi a folclorului autentic. Organizarea și desfășurarea concursul internaional de promovarea tinerilor talente ,,Bravo, Bravisimo-2020”, Festivalul raional al primăverii “Mărţişor”- 2020, Concursul raional online al interpretilor de muzică popular ,,Drag mi-i cântul’’, Concursul raional online al cîntecului de estradă şi a dansului modern “Crizantema albă”,  Festivalul raional al tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor de iarnă ,,V-am ura, v-am tot ura”.

Utilarea colectivelor artistice cu costume traditionale cu specific local: Au fost utilate pe parcursul anului 2020 cu costume naţionale și încălțăminte următoarele colective artistice: “Izvorce”, “Plamăce”, “Mierla Prutului”, “Mocăncuţa”, “Soimii neamului”, “In poiană la izvor”, –  au fost valorificate 168,2 mii lei. Dotarea cu utilaj şi instrumente musicale a formaţiilor artistice, de la Casa Raională de Cultură Cantemir, Biblioteca raională Cantemir în total au fost valorificate suma de 112,5 mii lei.

    Organizarea și desfășurarea seminarelor pentru angajații instituțiilor de cultură: Conform programului de activitate cu privire la formarea profesională de bază a personalului rețelei de biblioteci pe parcursul anului s-au desfășurat traininguri, sesiuni online pentru personalul de specialitate, organizate de instituții, cât și de BPR Cantemir referitor la complectarea raportului analitic anual (30.01.20), 4 instruiri în aplicația ZOOM (01.08.20; 07.08.20; 08.08.20; 12.08.20), Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”. Angajații din biblioteci teritoriale au primit asistență metodologică, verificarea colecțiilor, întocmirea corectă a documentației de evidentă, proceselor verbale de casare a documentelor. Oferirea instrucțiuni cu privire la procesul de evaluare a bibliotecilor publice, elaborarea e-portofoliul bibliotecii, consultații practice bibliotecarilor noi angajate din bibliotecile teritoriale, sesiuni online pe platforma ZOOM de la Centrul de Formare Profesională Continuă a BNRM, Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”, ABRM, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă. Cursul de formare profesională de scurtă durată în volum de 75 ore „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din R.M”, organizatori USM Chișinău desfășurată în regim on-line, coordinate cu Departamentul Formare Continuă a USM.  Organizarea atelierilor de planificare a activităților la subiectele principale: Ateliere de planificare a activităților de bibliotecă; Analize la procesul de complectare a Raportul ORT; Documente de standartizare in domeniul de activitate bibliotecară; E-Portofoliul bibliotecii; Evaluarea Bibliotecii publice; Implimentarea Prevederilor Reglementare; Cu privire la statistică anuală privind activitatea bibliotecilor (Formular 6-c);

Organizarea seminarilor cu acordarea asistenței metodice lucrătorilor din muzeele din raion, participarea în cadrul atelierilor online organizate de centrul de  Centrul National de Conservare si Promovare a Patrimoniului Cultura Imaterial (CNCPPCI). Organizarea seminarului national ,,Mentinerea viabilității colindatului de ceată bărbătească (25.02.2020),  (obicei inclus în lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanitătii), eveniment organizat de CNCPPCI.

Participarea la sedintelor de lucru cu managerii de nivel superior a institutiilor de cultură si învătământul artistic, cu genericul ,,Consolidarea relatiilor dintre autoritătile publice locale si autoritatile publice centrale intru formarea si dezvoltarea competentilor profesionale necesare pentru o administrare/gestionare eficienta a institutiilor de cultura, organizatori MECC.

Campania de informare și sensibilizare a infecției COVID-19 și infracționalitate în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție Cantemir. Campania „Numai împreună putem avea un oraș curat” (ADRSUD). Participare în cadrul Proiectul educațional, internațional „Lectură și creativitate” 2019-2020 (România, Republica Moldova) (online), Proiectul „Consolidarea democraţiei în Republica Moldova prin alegeri incluzive şi transparente”. Proiectul „Promovarea ocupării tinerilor” în parteneriat cu Direcţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Programul vizează angajarea şomerilor cu dezabilităţi.

Lansări de carte: Pe parcursul anului sau petrecut două lansări de carte cu scriitoarea Raisa Plăieşu, cartea “De la şapte ani încoace” şi Preotul Anatol Cristea, cartea “Poiana raiului”. Utilizatorii bibliotecii au recitat din creaţia Raisei Plăieşu, participanţi au primit cărţi cu autograful scriitoarei Claudia Partole, cartea „Rebela” cu participarea gimnaziul „ Mihai Eminescu”.

Promovarea patrimoniului Cultural: În anului 2020 a fost promovate pe pagina WEB activitățiile Serviciului Cultură şi Turism cu descrierea succintă a instituţiilor de cultură activitatea în imagini a Serviciului Cultură, Biblioteca publică raională, Casa raională de Cultură “N. Sulac”, Şcoala de Arte “V. Hanganu”, Muzeul de istorie “Dm. Cantemir” , colective artistice cu titlul “Model”.

Organizarea activitatilor cultural-artictice in scopul educarii si familiarizarii tinerii generatii cu traditiile populare: au fost organizate 2 festivaluri care cuprind tradiţii, datini şi obiceiuri, festivalul raional al primăveriii, concursul raional al interprtiilor de muzică populară, concursul interpretiilor de muzică usoartă şi dans modern, festivaluri de dans popular şi folcloric, şi un şir de acţiuni culturale care au contribuit la promovarea tinerilor talente şi a folclorului local.

Reabilitarea si refunctionarea edificiilor culturale  in mediul rural: În anul 2020 au fost finisate lucrările de reparație la care au fost valorificate 873,3 mii lei.

Participare la evenimentul de lansare a proiectului ,,Renașterea meșteșugurilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă” în cadrul Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020,  prin intermediul platformei ZOOM la eveniment împreună cu echipa ADR Sud (19.08.2020).

Schimburi culturale în cadrul Acordurilor de colaborare ale CR Cantemir cu parteneri: Euroregiunea ,,Dunărea de jos”; Județul Bacău, Moinești, România; Județul Vaslui, România; Decizia semnării unui acord de parteneriat cu Consiliul Județan Brăila, Romînia și respectiv Biblioteca Județeană, II trim. 2020 sunt în curs de realizare.

       Problemele cu care se  confruntă Serviciul Cultură și Turism.

 01.Insuficiență financiară de susținere materială a Caselor și căminelor de cultură din raion.

02. Recurgerea cadrelor calificate în domeniu.

03.Migrarea  sporită a tinerilor în țări străine.

       Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare.

01.Organizarea manifestărilor culturale de anvergură la nivel raional, național și internațional.

02.Păstrarea , conservarea și punerea în valoare a folclorului local, obicciurilor și tradițiilor la nivel local, național și internațional.

03.Sprijinirea financiară a activităților culturale realizate în beneficiul cetățenilor.

04.Organizarea ședințelor de lucru a lucrătorilor din domeniul culturii.

05.Dotarea bibliotecilor cu tehnică informațională.

06.Reparație capitală a Muzeului de  etnografie din s. Tartaul.

07.Amenajarea amfiteatrului de vară în parcul Casei raionale de Cultură.

 

           Onorată asistență! 

În final , doresc să menționez că ne așteaptă un an cu multe provocări,evident, cu multe probleme care-și așteaptă soluționarea cât mai curând.Important e să fim receptivi și responsabili , să ne mobilizăm la maximum, să nu lăsâm lucrul de azi pe mâine, căci , știm cu toții că ..așa și rămâne.Deci, vă îndemn la o implicare actvă, pe potriva așteptărilor în realizarea obiectivelor propuse, în soluționarea problemelor populației din raion.Să aplicăm la noi proiecte , să căutăm căi de atragere a noi investiții, care ne vor permite să lăsăm în urma noastră lucruri bune și frumoase, care vor dăinui peste ani. Numai astfel vom justifica menirea , locul și rolul fiecăruia dintre noi la funcția deținută , vom putea conta pe susținerea oamenilor și, implicit, prosperarea raionului Cantemir.

Vă doresc sănătate și mult succes!

Mulțumesc pentru atenție!

 Probleme, priorități, perspectiva.

Agricultură:

–         Aciziționarea , păstrarea, realizarea fructelor , legumelor și strugurilor;

–         Facilitări în impozitare a produselor agricoli;

–         Implimentarea cît mai curînd a sistemului de irigare;

–         Realizarea (piața de desfacere) pentru produsele de grupa I.

Ivestiții capitale:

–         Finalizarea lucrărilor de obiectele de ifrastructura (apa și canalizare) Enichioi, Cîietu-Dimitrova;

–         Implimentarea calitativă a programului ”Drumuri bune”;

–         Reparația drumurilor ——-;

–         Gazificarea localităților: Stoianovca, Vișniovca, Tartaul, Lingura, Cîrpești, Cania;

–         Reprofilarea podului Cantemir-Fălciu .

Învățământ:

–         Problema prioritară – atragerea specialiștilor tineri;

–         Menținerea instituțiilor publice de învățământ preuniversitar cît și pe educație timporie;

–         Crearea condițiilor bune conform cerințelor sanitare;

–         Atrage o atenție deosebită drumurilor de acces către instituțiile date;

–         A repara, a menține în stare bună terenurile și încăperile de sport. A atrage cît mai mulți copii pentru a practica sportul.

Sănătate:

–         Acordarea suportului financiar pentru procurarea aparatajului medical mai performant;

–         Atragerea cadrelor prin crearea condițiilor bune și oferirea unor facilități.

Cultura:

–         Susținerea colectivelor artistice de tip model din raion cît și formarea noilor colective;

–         A contribui la reparația holului Casei de Cultură ”N.Sulac” din or. Cantemir;

–         A promova cît mai des colectivele noastră pe plan republican cît și internațional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională a avut de soluționat un șir de sarcini pe parcursul anului de gestionare, începînd cu servicii și lucrărila deszăpezire, întreținerea drumurilor în stare bună în perioada rece a anului. Tot odată  a  asigurat valorificarea surselor begetare de 14695026 lei alocate pentru întreținerea și reparația drumurilor de nivel raional. În anul precedent 2020 sursele alocate au fost direcționate premordial la executarea lucrărilor de asfaltare și reparație a drumurilor în asfaltobeton , au fost executate lucrări de cîrca 9245 mii lei, s-au un strat beton 4 cm – 27500 m2 , 5 cm -8902 m2 .   

   În anul 2020 au fost finalizate lucrările la casa cu deflagrație din or. Cantemir cu predarea în expluatare a 10 apartamente sociale la suma de 6063 mii lei

( val.cred.const.3268 mii lei).

  Tot odată au fost monitorizate lucrările de construcție efectuate în primăriile raionului  finanțate din bugetul de stat căt și din bugetele locale ale primăriilor și Consiliului raional în suma de  aprocsimativ 14 mln.lei.  la fel au fost efectuate lucrări din fondul ecologic la obiectele de apeduct și canalizare în suma de 4766 mii lei și la obiectele finanțate din surse de la investori străini peste 10 mln.lei.

  Circa 3 mln lei la reconstrucția Școlii Sportive , circa 2 mln lei la reparația a 4 grădinițe de copii prin proiectele FISM.

  Pentru anul curent sînt preconizate lucrări de reparație și întreținere a drumurilor de nivel raional 13099025 lei, începutul lucrărilor de apeduct și sistemul de canalizare Cîrpești-Tartaul-, circa 30 mln lei ADR SUD , au demorat lucrările la reactualizare proiectului  de gazificare cu presiune înaltă Baimaclia-Tartaul-Lingura-Cîrpești-Lărguța.

  Sperăm odată cu încluderea în Planul de Stat a acestor obiecte sa ajungem la un nivel de 70-75% gazificare a raionului.

  Pentru anul 2021 este prevăzută predarea în exploatare a Stației de pompieri Cantemir și SMURD, stației de pompieri și salvatori Baimaclia care va deservi 8 primării , finalizarea lucrărilor de construcție a apeductelor și rețelelor de canalizare în Baimaclia și Enichioi. Predarea în expluatare a mai multor obiecte.

 

 

Raport

 

  Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională a avut de soluționat un șir de sarcini pe parcursul anului de gestionare, începînd cu servicii și lucrărila deszăpezire, întreținerea drumurilor în stare bună în perioada rece a anului. Tot odată  a  asigurat valorificarea surselor begetare de 14695026 lei alocate pentru întreținerea și reparația drumurilor de nivel raional. În anul precedent 2020 sursele alocate au fost direcționate premordial la executarea lucrărilor de asfaltare și reparație a drumurilor în asfaltobeton , au fost executate lucrări de cîrca 9245 mii lei, s-au un strat beton 4 cm – 27500 m2 , 5 cm -8902 m2 .   

   În anul 2020 au fost finalizate lucrările la casa cu deflagrație din or. Cantemir cu predarea în expluatare a 10 apartamente sociale la suma de 6063 mii lei

( val.cred.const.3268 mii lei).

  Tot odată au fost monitorizate lucrările de construcție efectuate în primăriile raionului  finanțate din bugetul de stat căt și din bugetele locale ale primăriilor și Consiliului raional în suma de  aprocsimativ 14 mln.lei.  la fel au fost efectuate lucrări din fondul ecologic la obiectele de apeduct și canalizare în suma de 4766 mii lei și la obiectele finanțate din surse de la investori străini peste 10 mln.lei.

  Circa 3 mln lei la reconstrucția Școlii Sportive , circa 2 mln lei la reparația a 4 grădinițe de copii prin proiectele FISM.

  Pentru anul curent sînt preconizate lucrări de reparație și întreținere a drumurilor de nivel raional 13099025 lei, începutul lucrărilor de apeduct și sistemul de canalizare Cîrpești-Tartaul-, circa 30 mln lei ADR SUD , au demorat lucrările la reactualizare proiectului  de gazificare cu presiune înaltă Baimaclia-Tartaul-Lingura-Cîrpești-Lărguța.

  Sperăm odată cu încluderea în Planul de Stat a acestor obiecte sa ajungem la un nivel de 70-75% gazificare a raionului.

  Pentru anul 2021 este prevăzută predarea în exploatare a Stației de pompieri Cantemir și SMURD, stației de pompieri și salvatori Baimaclia care va deservi 8 primării , finalizarea lucrărilor de construcție a apeductelor și rețelelor de canalizare în Baimaclia și Enichioi. Predarea în expluatare a mai multor obiecte.

Imprimare