Structura serviciului administraţie publică


Atribuţiile d-nei Victoria Balan,

şef  serviciu administraţie publică

    a) Conduce activitatea serviciului şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor propuse ;

    b)  elaborează acte administrative şi normative privind aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea competenţei preşedintelui raionului şi consiliului raional;

   c)   asigură acordarea asistenţei metodologice şi logistice funcţionarilor publici şi aleşilor locali  (consilierilor şi primarilor UAT) din administraţia publică locală;

   d)   coordonează organizarea şi desfăşurarea  activităţilor de nivel raional;

    e)  colaborează şi coordonează organizarea diferitor activităţi comune cu administraţia publică centrală şi autorităţile publice locale, serviciile publice descentralizate şi desconcentrate, alte organizaţii instituţii, întreprinderi raionale;

     f) stabileşte atribuţiile specialistului principal în problemele administraţiei publice şi ale specialistului în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, stabileşte măsura responsabilităţii acestora pentru executarea însărcinărilor încredinţate, înaintează spre aprobare  proiectul actului respectiv;

     g)  colaborează şi coordonează problemele ce ţin de activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice locale de nivelul I;

     h) întocmeşte Regulamentul serviciului şi-l prezintă spre aprobare preşedintelui raionului; 

     i) întocmeşte şi perfectează proiectele de decizii ale Consiliului Raional şi le prezintă secretarului Consiliului Raional spre consemnare în termenii stabiliţi de legislaţie;

     k) pregăteşte şi perfectează diferite proiecte, comunicări, mesaje, note penrtu mijloacele de informare în masă;

    l) elaborează şi înaintează proiecte de program privind instruirea oficialilor aleşi şi a funcţionarilor publici în problemele de informare, popularizare, personal şi lucrări de secretariat;

      m) pregăteşte şi perfectează materialul instructiv necesar pentru organizarea seminarelor instructive ale primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul I;

       n) participă la şedinţele Consiliului Raional şi operativele organizate şi desfăşurate de conducerea raionului;

       o) participă la activităţile orgnizate şi desfăşurate de Consiliul Raional privind instruirea oficialilor aleşi şi funcţionarilor publici în problemele ce ţin de competenţa secţiei;

      p) ţine evidenţa zilei primarului, zilei secretarului , perfectează procese-verbale ale zilei subdiviziunilor consiliului raional în teritoriu;

     r) îndeplineşte şi alte funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa secţiei;