Structura direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei

Atribuţiile d-lui Sergiu Butuc,

şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei:

   Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este condusă de Şef, care este desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul raional. Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei exercită următoarele funcţii principale:

a)      conduce întreaga activitate a Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei şi o reprezintă în raporturile cu MMPSF, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, instituţiile private şi persoanele fizice.

b)      ajustează şi dezvoltă atribuţiile specificate în prezentul Regulament în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale.

c)      asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare pentru realizarea scopului şi obiectivelor de activitate ale Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, în limitele competenţei acordate cu respectarea prevederilor legale.

d)      asigură organizarea activităţii în vederea implementării cadrului normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

e)      stabileşte atribuţiile funcţionale ale salariaţilor Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei.

f)       angajează şi eliberează personalul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, în conformitate cu legislaţia

g)      asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat.

h)      reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita competenţelor aprobate de organul ierarhic superior şi al Regulamentului.

     Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  este şi directorul executiv al Fondului de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.

 Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  exercită funcţia de Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului conform stipulărilor Codului Familiei.

 

Alte atribuţii ale  şefului Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei sînt:

a)      efectuează audienţa cetăţenilor, examinează scrisori, petiţii, cereri, pregătesc răspunsuri şi explicaţii privind aplicarea legislaţiei.

b)      informează populaţia şi acordă consultaţii cu privire la serviciile de asistenţă socială şi drepturile persoanei la aceste servicii.

c)      referă cererile/reclamaţiile către organul abilitat de prestare a serviciilor sociale respective în cazul în care obiectul cererii/reclamaţiei depăşeşte limita competenţei sale.

d)      informează neîntârziat autorităţile competente despre cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul prestării serviciilor sociale, precum şi despre alte cazuri de necorespundere a cerinţelor prescrise.

e)      asigură evidenţa tuturor prestatorilor şi beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

f)       identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură consolidarea capacităţilor profesionale ale acestora.

g)      în dependenţă de necesităţile identificate, planifică măsurile de asistenţă socială şi identifică mijloacele financiare necesare, inclusiv pentru procurarea serviciilor sociale de care nu dispune.

h)      supraveghează acumularea mijloacelor financiare la Fondul local de susţinere socială a populaţiei şi distribuirea acestora celor mai defavorizate categorii ale populaţiei.

i)    contribuie prin mijloace posibile la funcţionarea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică
cu domeniul de activitate în sfera serviciilor sociale.

 j)   conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii populaţiei aflate în dificultate.

k)  prezintă Consiliului raional şi MMPSF dări de seamă privind activitatea Structurii teritoriale de asistenţă socială.

 


Organizarea şi funcţionarea

 Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

  In cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este angajat următorul personal:

a)      Şef al Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir – director al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

b)      Contabil -şef în evidenţa şi distribuirea ajutoarelor materiale şi umanitare.

c)      Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi.

d)      Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc.

e)      Specialist principal în problemele drepturilor copilului.

f)       Specialist coordonator în problemele acordării ajutorului material persoanelor social-vulnerabile.

g)      Specialist principal în administrarea ajutorului social.

h)      Şeful serviciul de îngrijire socială la domiciliu.

i)        Şeful serviciul de asistenţă socială comunitară.

i)    felcerul-protezist.

j)     asistenţi sociali comunitari,

k)   lucrători sociali.

1)    părinţi educatori.

m)   asistent parental profesionist.