Structura direcţiei agricultură, economie, relaţii funciare

 

 Atribuţiile d-nei Larisa Vîlcu,

şeful direcţiei agricultură, economie, relaţii funciare :

1.      Şeful direcţiei stabileşte sarcinile şi atribuţiile angajaţilor direcţiei, evaluează şi apreciază performanţele profesionale în activitatea angajaţilor direcţiei, asigură funcţionalitatea direcţiei inclusiv a serviciului economie şi serviciului relaţii funciare.

2.      Şeful serviciului poartă responsabilitate de eficienţa şi eficacitatea serviciului dat, efectuează evaluarea activităţii specialistului.

3.      Atribuţiile şefului direcţiei pot fi  exercitate temporar, cu acordul vicepreşedintelui raionului responsabil de domeniul dat  de unul dintre şefii de serviciu sau cu un specialist din direcţia dată.

In corespundere cu sarcinile de bază direcţia are obligaţiunea să :

  • Promoveze politici agrare în teritoriu;
  • Supravegheze respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole;
  • Acorde asistenţă informaţională, metodologică şi tehnologică tuturor producătorilor şi prelucrătotorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali, organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale;
  • Elaboreze programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar al raionului;
  • Susţină în teritoriu programele de utilizare a forţei de muncă.

 

 

şeful serviciului economie:

Serviciul este condus de şeful serviciului economie care este desemnat şi eliberat din funcţie prin ordinul şefului direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare.

        Serviciul economie a Consiliului Raional Cantemir este organul economic în cadrul  direcţiei agricutură , economie şi relaţii funciare, subdiviziune a  Consiliului raional investit cu drepturi pentru asigurarea promovării de către Consiliu a politicii regionale de stat în domeniul economiei şi reformelor şi a coordonării dezvoltării economice a raionului. 

Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărîrile Parlamentului şi ale Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, precum şi conform prezentului regulament.

In relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, cu persoanele oficiale ale raionului acţionează în limitele competenţei sale. 

–    Organizează activitatea serviciului şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate pentru realizarea raţională a mijloacelor bugetare şi bunurilor materiale inventariate, informaţiei utilizate în activitatea oficială a consiliului raional; 

–    Asigură controlul asupra respectării legilor, decretelor Preşedintelui RM, Hotărîrilor Guvernului RM, precum şi a sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul regulament; 

–    Distribuie funcţiile între lucrătorii serviciului şi le propune spre aprobare şefului direcţiei; 

–    Execută alte însărcinări ale conducerii  direcţiei şi Consiliului raional; 

In cadrul serviciului  activează trei specialişti emite în limitele competenţei sale, în baza prezentului Regulament şi în scopul realizării legilor în vigoare, decretelor Preşedintelui RM, Hotărîrilor şi Dispoziţiilor Guvernului şi Deciziilor Consiliului raional, instrucţiuni şi recomandări metodice cu caracter obligatoriu pentru serviciile organelor administraţiei publice locale, precum şi de recomandare pentru toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile raionale, cu diferit tip de proprietate şi subordonare departamentală, organizează şi controlează executarea lor.

 

Atribuţiile d-lui Valeriu Toderici,

şeful serviciului relaţii funciare:      

–          calitatea şi termenele realizării reformei funciare pe teritoriul raionului , oraşului , satelor ;

–          întocmirea şi prezentarea în instanţele ierarhice superioare în termenele stabilite a bilanţului funciar anual în conformitate cu cerinţele legislaţiei ;

–          exercitarea controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor ;

–          ţinerea cadastrului funciar şi monitoringului pe teritoriul raionului , oraşului , satelor.

 Pentru realizarea sarcinilor şi executarea funcţiilor încredinţate , serviciul este investit cu următoarele drepturi :

–          să solicite de la toţi posesorii funciari,  indiferent de subordinea lor departamentală , materialele şi informaţia necesară asupra folosirii pămînturilor  , executarea măsurilor antierozionale şi culturtehnice , recultivarea terenurilor, reînoirea fîşiilor de protecţie şi altor lucrări asupra pămîntului ;

–          să execute controlul asupra folosirii  şi protecţiei pămîntului , corectitudinii perfectării, înregistrării şi eliberării documentelor juridice asupra pămîntului  în conformitate cu legislaţia funciară în vigoare , precum şi asupra ţinerii altor documente cadastrale;

–          să controleze şi să coordoneze activitatea tuturor întreprinderilor şi instituţiilor aflate pe teritoriul raionului în chestiunea elaborării şi realizării reformei funciare;

–          să frecventeze liber  şi să cerceteze terenurile tuturor posesorilor funciari ai raionului , primăriilor , satelor ;

–          să primească de la primăriile satelor , oraşului bilanţul funciar anual ;

–          să asigure cumpărarea instrumentelor geodezice necesare , mijloace de transport , alt utilaj pentru activitatea serviciului ;

–          să acorde contra plată servicii , consultaţii etc persoanelor fizice şi juridice privind reglementarea regimului proprietăţii funciare ,  conform deciziei consiliului raional să apere interesele beneficiarilor în instanţele judecătoreşti pentru soluţionarea litigiilor .