Prima Direcțiile CR Secţia Cultură şi turism

Secţia Cultură şi turism

Regulamentul

de funcţionare a Serviciului Cultură şi Turism

Capitolul I

 1. Dispoziţii generale

1.1 Serviciul cultură şi turism (în continuare-serviciul) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii şi turismului cultural în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii şi organele administraţiei publice locale şi prezentul regulament.

1.2 Serviciul este subordonat  Ministerului Culturii – în domeniile metodologie şi politica culturală şi turism, Consiliului raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.

1.3 Serviciul  este persoană juridică, dispune de balanţă independentă, cont în bancă, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

 1. Misiunea Serviciului

Serviciul implementează şi promovează politica de dezvoltare a culturii şi turismului ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale.

III. Principiile de activitate ale Serviciului

3.1  autonomie locală – Serviciul beneficiază de autonomie decizională, organizatională, gestionară şi financiară în condiţiile legii.

3.2 eficienţa – buna utilizare a resurselor culturale, turistice, umane, financiare şi a patrimoniului cultural immaterial.

3.3 echitatea – drepturi egale de acces la valorile social-culturale pentru toţi cetăţenii raionului.

3.4 durabilitatea – caracterul viabil din punct de vedere tehnic ,financiar şi institutional al măsurilor, programelor şi proiectelor finanţate de dezvoltare a domeniilor de activitate.

3.5 planificarea – elaborarea şi implementarea Strateziei de dezvoltatre a culturii în raion, programelor de activitate a Serviciului (anuale, semestriale, trimestriale şi lunare)

3.6 coordonarea – concordarea, atât la nivel national, euroregional, cât şi la nivel local a activităţilor cultural-artistice şi a obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării domeniilor de activitate.

3.7 parteneriatul – cooperarea Serviciului cu autorităţile publice central şi locale, sectorul public şi privat, societăţi civile în activitatea de planificare, elaborare şi implementare a activităţilor cultural-artistice şi a măsurilor privind susţinerea dezvoltării domeniilor de activitate.

3.8 transparenţa – claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor pentru realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare a domeniilor de activitate.

 1. Scopul şi obiectivele Serviciului

4.1 Serviciul realizează politica de stat în domeniul culturii şi turismului prin;

 • elaborarea , în baza programelor de stat,a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii  artei şi turismului:
 • promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu:
 • asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare:

4.2 Principalele obiective de activitate ale Serviciului:

 1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii şi turismului în teritoriul raionului şi a programelor complexe de actrivităţi culturale, crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agrement.
 2. Realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale, festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populară, etc.
 3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului, evaluarea operelor de cultură şi artă, libertartea creaiei şi inviobilitatea ei.
 4. Promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgare a monumentelor, ansmblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu
 5. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea , protectia , conservarea restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice,aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, monitorizarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente,a măsurilor necesare în acest domeniu, colaborarea directă cu organele adminstraţiei publice locale la elaborarea pogramelor de dezvoltare a localităţilor,  precum şi a programelor de amenajare a teritoriului, în care sunt edificate monumente istorice
 6. Asigurarea funcţionării mecanizmului de afirmare a talentelor autentice , de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universaL, întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii puţin asigurate.
 7. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultureă , indeferent de apartenenţa departamentală, stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii şi turismului.
 8. Organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festvaluri , concursuri, expoziţii, seminare simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale
 9. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din    raion,   conducerea profesională, reglamentarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul bibliteconomiei.
 10. Examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, indeferent de apartenenţa lor departamentală.
 11. Asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate, al îndeplinirii de către acestea a Hotărîrei Guvernului, ordinilor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii , ale organelor  administraţiei publice locale.
 12. Prezentarea la Ministerul Culturii şi  Consiliului raional a raportului anual cu privire la activitatea Serviciului şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.
 13. Funcţiile de bază a Serviciului
 14. a) de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-culturală şi turism a raionului în funcţie de necesităţile indentificate ale comunităţilor din teritoriu reeşind din politica naţională de dezvpltare a culturii şi turismului.
 15. b) de coordonare  a activiţăţilor socio-culturale cu suportul metodologic şi informational oferit instituţiilor de menire culturală din teritoriu.
 16. c) de colaborare cu organisme similare din republică şi străinătate în scopul participării colectivelor artistice  subordinate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.

Capitolul II

 1. Organizarea activităţii Serviciului

6.1 Serviciul  cultură şi turism este condus  de şeful serviciului, numit şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.2 Serviciul  propune spre aprobare Consiliului raional, luând ca bază, statele tip, aprobate de Guvern, organigrame şi statele de personal din aparatul serviciului şi din instituţiile de cultură de nivel raional din subordine.

6.3 Serviciul coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu, stabileşte categoriile de salarizare, condiţiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.4 În cadrul serviciului se constitue un consiliu din 7 persoane; şeful secţiei şi câte un reprezentant al domeniilor case de cultură, biblioteci, învăţământ artistic, administraţia publică locală, organizaţii obşteşti şi mijloace de informare în masă (presa, radioul, TV)

6.5 Consiliul examinează probleme de strategie culturală, elaborează programe de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei în raion, monitorizează activitatea din domeniu pe teritoriul raionului;

6.6 Consiliul în activitatea sa se călăuzeşte de propriul regulament elaborat în baza Regulamentului serviciului cultură şi turism şi aprobat de consiliului raional.

6.7 Componenţa consiliului şi programul său de activitate se aprobă de către Şeful serviciului la începutul anului calendaristic.

6.8 Şeful serviciului este numit în bază de concurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul raional, de comun acord cu Ministerul Culturii. La concurs pot participa persoanele care corespund următoarele exigenţe:

–         au studii superioare de specialitate;

–         dispun de experienţa de lucru în doneniu   minimum 5 ani.

–         prezintă Programul concret de desfăşurare a activităţii serviciului.

 

6.9  Şeful serviciuluii:

–                angajează, în baza cerinţelor din fişa postului personalul aparatului serviciului şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional;

–                     stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor serviciului, conducătorilor organizaţiilor din subordine, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de ministerul Culturii şi Turism

–                     asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii, aprobă decizia comisiei de atestare;

–                     elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniu;

–                     reprezintă serviciul în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti, încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;

–                     emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;

–                     asigură respectarea prevederilor legislaţiei:

–                     poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

VII. Atribuţii

Şef serviciu cultură şi turism

Calificarea necesară: studii superioare în domeniu, experienţă de activitate în domeniul culturii de cel puţin 5 ani, cunoaşterea specificului funcţionării structurilor din domeniu, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat.

Relaţii: este subordonat Ministerului Culturii   în plan logistic şi Consiliului raional în problemele organizatorico-financiare, monitorizează activitatea instituţiilor de cultură din raion, este preşedintele consiliului serviciului cultură şi turism, şi a Comisiei de atestare şi concurs, activează conform Regulamentului serviciului cultură şi turism şi în baza prezentei fişe a postului.

Atribuţii, sarcini:

–         realizează politica statului în domeniul culturii pe teritoriul raionului;

–         asigură elaborarea şi realizarea programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;

–         asigură evidenţa reţelei instituţiilor de cultură din raion şi prezintă informaţii referitor la activitatea lor;

–         asigură promovarea cadrelor de înaltă calificare în instituţiile de cultură din teritoriul raionului;

–         studiază aspectele şi tendinţele dezvoltării culturii în vederea elaborării strategiei culturale de perspectivă în teritoriu;

–         acordă asistenţă de specialitate caselor şi căminelor culturale din teritoriu şi monitorizează realizărea programelor lor de activitate;

–         coordonează cu organele de resort în vederea asigurării condiţiilor de activitate şi de creaţie ale instituţiilor de cultură din teritoriu şi ale formaţiilor artistice de amatori;

–         asigură colaborarea cu presa, radioul şi TV în vederea propagării activităţii culturale din raion;

–         asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale ale specialiştilor;

–         prezintă  Ministerului Culturii şi Turismului şi consiliului raional programele serviciului de activitate curentă şi de perspectivă, raporturi trimestriale şi anuale despre realizarea lor.

Specialist principal

Calificarea necesară : studii superioare în domeniu, experienţă de muncă – 3 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat.

Relaţii: este subordonat şefului serviciului cultură şi turism, activează conform regulamentului serviciului cultură şi turism şi în baza fişei   postului.

Atribuţii, sarcini:

–         coordonează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţământ artistic şi a colectivelor artistice de amatori;

–         coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării tinerilor talente;

–         asigură instituţiile de profil cu informaţia curentă despre cadrul juridic de specialitate, ordine, hotărâri şi dispoziţii ale organelor ierarhic superiore;

–         asigură participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi internaţionale;

–         organizează atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ extraşcolar;

–         efectuează atestarea formaţiilor artistice la manifestări artistice de nivel raional, republican şi internaţional;

–         prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţământ artistic şi a colectivelor artistice de amatori.

Specialist principal

Calificări necesare: studii superioare. Cunoştinţe generale din multe domenii, experienţă de muncă – 5 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat şi cunoaşterea pasivă a unei (mai multe) limbi străine, abilităţi de comunicare şi de executare.

Relaţii: este subordonat şefului serviciului cultură şi turism, coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor din raion şi ţine la evidenţă valorile turistice din raion.

Atribuţii, sarcini:

–         asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul biblioteconomie, protecţiei patrimoniului cultural, naţional mobil şi imobil în cadrul raionului;

–         fundamentează şi propune autorităţilor publice locale programe de activităţi cu cheltuieli necesare pentru completarea şi valorificarea colecţiilor de bibliotecă, lucrările de evidenţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural.

–         Colaborează cu Consiliile locale şi consiliul raional la elaborarea programelor de amenajare urbanistică a teritoriului;

–         Identifică şi expertizează bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice şi înaintează propuneri Ministerului Culturii de înscriere a acestora în Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat;

–         Ţine evidenţa schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra acestora, precum şi evidenţa monumentelor istorice distruse sau dispărute ;

–         Coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor în domeniile: dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor de bibliotecă, controlul bibliografic local şi elaborarea bibliografiilor locale, difuzarea culturală, relaţii cu publicul, automatizarea şi informatizarea, instruirea personalului, cercetare ştiinţifică, completare, restaurare şi conservare, evidenţă şi protecţie a patrimoniului muzeal, organizare a expoziţiilor, publicaţii ştiinţifice;

–         Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului;

–         Promovarea turismului pe plan naţional şi internaţional, dezvoltarea patrimoniului naţional ca valoare turistică;

–         Perfecţionarea managementului turistic şi ridicarea nivelului serviciului turistic cultural.

VIII. Drepturile Serviciului

Serviciul este în drept să înainteze propuneri preşedintelui raionului şi Consiliului raional privind:

–         Să respecte legislaţiea în vigoare în domeniul culturii şi turismului

–         Să solicite informaţii, în limitele competenţei, de la  autorităţile publice locale, întreprinderile şi organizaţiile de interes raional pe domeniul de activitate,

–         Să informeze, preşedintele raionului şi Consiliul raional, privind mersul implementării Strategiei de dezvoltare a culturii şi turismului în raion,

–         Să monitorizeze activitatea instituţiilor de cultură.

–         Să elaboreze şi să propună spre aprobare Consiliului raional proiectul de buget al Serviciului şi a instituţiilor subordonate.

–         Să inainteze propuneri spre finţarea suplimentară a acţiunilor concrete.

–         Să exercite controlul asupra utilizării mijloacelor financiare a instituţiilor subordonate conform destinaţiei

–         Să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde, turnee de studiu, etc. organizate în Republica Moldova şi în alte ţări.

 1. Responsabilităţile serviciului

Serviciul Culturii şi turismului este responsabil  de:

 1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii şi turismului în teritoriul raionului şi a programelor complexe de actrivităţi culturale,crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agrement.
 2. Promovarea politicii de ocrotire,conservare şi valorificare a patrimoniului cultural

naţional,de salvgare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu

 1. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea , protectia ,conservarea restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice,aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, monitorizarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente,a măsurilor necesare în acest domeniu, colaborarea directă cu organele adminstraţiei publice locale la elaborarea pogramelor de dezvoltare a localităţilor,  precum şi a programelor de amenajare a teritoriului,în care sunt edificate monumente istorice
 2. Examinarea şi aprobarea programelor de activitate,a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, indeferent de apartenenţa lor departamentală.

5.Organizarea participîrii instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festvaluri , concursuri,expoziţii seminare simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale

 1. Implimentarea prevederilor stipulate în deciziile Consiliului raional şi în dispoziţiile

preşedintelui raionului în domeniul relaţiilor externe, cooperării transfrontaliere şi

integrării europene.

 1. Raporturile de colaborare şi subordonare

10.1 Serviciul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice

centrale şi locale, agenţi economici, instituţiile, organismele publice naţionale şi

internaţionale indiferent de forma juridică de proprietate şi organizare.

10.2 Serviciul  programează aprovizionarea şi coordonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destinaţie specială şi a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură subordonate, efectuează controlul utilizării acestora.

10.3  Serviciul stabileşte relaţii culturale cu organisme similare din republică şi străinătate, asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.

10.4 Serviciul asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei şi culturii tuturor   minorităţilor etnice conlocuitoare.

10.5 Serviciul este subordonat  Ministerului Culturii – în domeniile metodologie şi politica culturală şi turism, Consiliului raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.

Capitolul 3 

 1. Dispoziţii finale

11.1 Serviciul este finanţat  din mijloacele bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al serviciului, mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

11.2 Lichidarea, reorganizarea, restructurarea Serviciului Cultură şi turism   ţine de competenţa Consiliului raional Cantemir.

11.3 Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau aprobat prin decizia

Consiliului raional.

 

 

Secretar al  consiliului raional                                            Eleonora Starciuc

 

 

Obiective anuale

Rapoarte

Nr./o Numele, prenumele Funcţia Telefon
1 Toderici Sergiu

Şef secţie cultură şi turism.

 

0273 22468
2 Baranov Tatiana Specialist principal, responsabil pe domeniul biblioteci, patrimoniu cultural, muzee. 0273 22063
3 Ștefăniță Larisa Specialist principal, responsabil pe domeniul învăţământ artistic, activitate artistică de amatori, creaţie populară. 0273 22063
4

Tabureanu Alina

 

Specialist principal, responsabil pe domeniul turismului. 0273 22063
5

Rotaru Cristina

 

Specialist, responsabil pe domeniul turismului. 0273 22063
6

Roșu Ion

 

Director, Casa raională de Cultură Cantemir. 0273 22203
7

Volcov Nelea

 

Director-interimar, biblioteca publică raională. 0273 22063
8 Usturoi Ion Director, Muzeul de istorie etnografie și studierea Ținutului natal, satul Tartaul Cantemir. 0273 77229
9

Ambrosi Valeriu

 

Muzeorgraf, Muzeul de istorie, or.Cantemir. 0273 22203
10 Coroi Tatiana Director, școala de arte ,,Valeriu Hanganu’’, or.Cantemir. 0273 22408
+
Regulament

Regulamentul

de funcţionare a Serviciului Cultură şi Turism

Capitolul I

 1. Dispoziţii generale

1.1 Serviciul cultură şi turism (în continuare-serviciul) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii şi turismului cultural în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii şi organele administraţiei publice locale şi prezentul regulament.

1.2 Serviciul este subordonat  Ministerului Culturii – în domeniile metodologie şi politica culturală şi turism, Consiliului raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.

1.3 Serviciul  este persoană juridică, dispune de balanţă independentă, cont în bancă, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

 1. Misiunea Serviciului

Serviciul implementează şi promovează politica de dezvoltare a culturii şi turismului ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale.

III. Principiile de activitate ale Serviciului

3.1  autonomie locală – Serviciul beneficiază de autonomie decizională, organizatională, gestionară şi financiară în condiţiile legii.

3.2 eficienţa – buna utilizare a resurselor culturale, turistice, umane, financiare şi a patrimoniului cultural immaterial.

3.3 echitatea – drepturi egale de acces la valorile social-culturale pentru toţi cetăţenii raionului.

3.4 durabilitatea – caracterul viabil din punct de vedere tehnic ,financiar şi institutional al măsurilor, programelor şi proiectelor finanţate de dezvoltare a domeniilor de activitate.

3.5 planificarea – elaborarea şi implementarea Strateziei de dezvoltatre a culturii în raion, programelor de activitate a Serviciului (anuale, semestriale, trimestriale şi lunare)

3.6 coordonarea – concordarea, atât la nivel national, euroregional, cât şi la nivel local a activităţilor cultural-artistice şi a obiectivelor pentru susţinerea dezvoltării domeniilor de activitate.

3.7 parteneriatul – cooperarea Serviciului cu autorităţile publice central şi locale, sectorul public şi privat, societăţi civile în activitatea de planificare, elaborare şi implementare a activităţilor cultural-artistice şi a măsurilor privind susţinerea dezvoltării domeniilor de activitate.

3.8 transparenţa – claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor pentru realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare a domeniilor de activitate.

 1. Scopul şi obiectivele Serviciului

4.1 Serviciul realizează politica de stat în domeniul culturii şi turismului prin;

 • elaborarea , în baza programelor de stat,a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii  artei şi turismului:
 • promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu:
 • asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare:

4.2 Principalele obiective de activitate ale Serviciului:

 1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii şi turismului în teritoriul raionului şi a programelor complexe de actrivităţi culturale, crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agrement.
 2. Realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale, festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populară, etc.
 3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului, evaluarea operelor de cultură şi artă, libertartea creaiei şi inviobilitatea ei.
 4. Promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgare a monumentelor, ansmblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu
 5. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea , protectia , conservarea restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice,aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, monitorizarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente,a măsurilor necesare în acest domeniu, colaborarea directă cu organele adminstraţiei publice locale la elaborarea pogramelor de dezvoltare a localităţilor,  precum şi a programelor de amenajare a teritoriului, în care sunt edificate monumente istorice
 6. Asigurarea funcţionării mecanizmului de afirmare a talentelor autentice , de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universaL, întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii puţin asigurate.
 7. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultureă , indeferent de apartenenţa departamentală, stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii şi turismului.
 8. Organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festvaluri , concursuri, expoziţii, seminare simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale
 9. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din    raion,   conducerea profesională, reglamentarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul bibliteconomiei.
 10. Examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, indeferent de apartenenţa lor departamentală.
 11. Asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate, al îndeplinirii de către acestea a Hotărîrei Guvernului, ordinilor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii , ale organelor  administraţiei publice locale.
 12. Prezentarea la Ministerul Culturii şi  Consiliului raional a raportului anual cu privire la activitatea Serviciului şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.
 13. Funcţiile de bază a Serviciului
 14. a) de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-culturală şi turism a raionului în funcţie de necesităţile indentificate ale comunităţilor din teritoriu reeşind din politica naţională de dezvpltare a culturii şi turismului.
 15. b) de coordonare  a activiţăţilor socio-culturale cu suportul metodologic şi informational oferit instituţiilor de menire culturală din teritoriu.
 16. c) de colaborare cu organisme similare din republică şi străinătate în scopul participării colectivelor artistice  subordinate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.

Capitolul II

 1. Organizarea activităţii Serviciului

6.1 Serviciul  cultură şi turism este condus  de şeful serviciului, numit şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.2 Serviciul  propune spre aprobare Consiliului raional, luând ca bază, statele tip, aprobate de Guvern, organigrame şi statele de personal din aparatul serviciului şi din instituţiile de cultură de nivel raional din subordine.

6.3 Serviciul coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu, stabileşte categoriile de salarizare, condiţiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.4 În cadrul serviciului se constitue un consiliu din 7 persoane; şeful secţiei şi câte un reprezentant al domeniilor case de cultură, biblioteci, învăţământ artistic, administraţia publică locală, organizaţii obşteşti şi mijloace de informare în masă (presa, radioul, TV)

6.5 Consiliul examinează probleme de strategie culturală, elaborează programe de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei în raion, monitorizează activitatea din domeniu pe teritoriul raionului;

6.6 Consiliul în activitatea sa se călăuzeşte de propriul regulament elaborat în baza Regulamentului serviciului cultură şi turism şi aprobat de consiliului raional.

6.7 Componenţa consiliului şi programul său de activitate se aprobă de către Şeful serviciului la începutul anului calendaristic.

6.8 Şeful serviciului este numit în bază de concurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul raional, de comun acord cu Ministerul Culturii. La concurs pot participa persoanele care corespund următoarele exigenţe:

–         au studii superioare de specialitate;

–         dispun de experienţa de lucru în doneniu   minimum 5 ani.

–         prezintă Programul concret de desfăşurare a activităţii serviciului.

 

6.9  Şeful serviciuluii:

–                angajează, în baza cerinţelor din fişa postului personalul aparatului serviciului şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional;

–                     stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor serviciului, conducătorilor organizaţiilor din subordine, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de ministerul Culturii şi Turism

–                     asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii, aprobă decizia comisiei de atestare;

–                     elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniu;

–                     reprezintă serviciul în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti, încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;

–                     emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;

–                     asigură respectarea prevederilor legislaţiei:

–                     poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

VII. Atribuţii

Şef serviciu cultură şi turism

Calificarea necesară: studii superioare în domeniu, experienţă de activitate în domeniul culturii de cel puţin 5 ani, cunoaşterea specificului funcţionării structurilor din domeniu, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat.

Relaţii: este subordonat Ministerului Culturii   în plan logistic şi Consiliului raional în problemele organizatorico-financiare, monitorizează activitatea instituţiilor de cultură din raion, este preşedintele consiliului serviciului cultură şi turism, şi a Comisiei de atestare şi concurs, activează conform Regulamentului serviciului cultură şi turism şi în baza prezentei fişe a postului.

Atribuţii, sarcini:

–         realizează politica statului în domeniul culturii pe teritoriul raionului;

–         asigură elaborarea şi realizarea programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;

–         asigură evidenţa reţelei instituţiilor de cultură din raion şi prezintă informaţii referitor la activitatea lor;

–         asigură promovarea cadrelor de înaltă calificare în instituţiile de cultură din teritoriul raionului;

–         studiază aspectele şi tendinţele dezvoltării culturii în vederea elaborării strategiei culturale de perspectivă în teritoriu;

–         acordă asistenţă de specialitate caselor şi căminelor culturale din teritoriu şi monitorizează realizărea programelor lor de activitate;

–         coordonează cu organele de resort în vederea asigurării condiţiilor de activitate şi de creaţie ale instituţiilor de cultură din teritoriu şi ale formaţiilor artistice de amatori;

–         asigură colaborarea cu presa, radioul şi TV în vederea propagării activităţii culturale din raion;

–         asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale ale specialiştilor;

–         prezintă  Ministerului Culturii şi Turismului şi consiliului raional programele serviciului de activitate curentă şi de perspectivă, raporturi trimestriale şi anuale despre realizarea lor.

Specialist principal

Calificarea necesară : studii superioare în domeniu, experienţă de muncă – 3 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat.

Relaţii: este subordonat şefului serviciului cultură şi turism, activează conform regulamentului serviciului cultură şi turism şi în baza fişei   postului.

Atribuţii, sarcini:

–         coordonează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţământ artistic şi a colectivelor artistice de amatori;

–         coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării tinerilor talente;

–         asigură instituţiile de profil cu informaţia curentă despre cadrul juridic de specialitate, ordine, hotărâri şi dispoziţii ale organelor ierarhic superiore;

–         asigură participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi internaţionale;

–         organizează atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ extraşcolar;

–         efectuează atestarea formaţiilor artistice la manifestări artistice de nivel raional, republican şi internaţional;

–         prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţământ artistic şi a colectivelor artistice de amatori.

Specialist principal

Calificări necesare: studii superioare. Cunoştinţe generale din multe domenii, experienţă de muncă – 5 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat şi cunoaşterea pasivă a unei (mai multe) limbi străine, abilităţi de comunicare şi de executare.

Relaţii: este subordonat şefului serviciului cultură şi turism, coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor din raion şi ţine la evidenţă valorile turistice din raion.

Atribuţii, sarcini:

–         asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul biblioteconomie, protecţiei patrimoniului cultural, naţional mobil şi imobil în cadrul raionului;

–         fundamentează şi propune autorităţilor publice locale programe de activităţi cu cheltuieli necesare pentru completarea şi valorificarea colecţiilor de bibliotecă, lucrările de evidenţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural.

–         Colaborează cu Consiliile locale şi consiliul raional la elaborarea programelor de amenajare urbanistică a teritoriului;

–         Identifică şi expertizează bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice şi înaintează propuneri Ministerului Culturii de înscriere a acestora în Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat;

–         Ţine evidenţa schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra acestora, precum şi evidenţa monumentelor istorice distruse sau dispărute ;

–         Coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor în domeniile: dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor de bibliotecă, controlul bibliografic local şi elaborarea bibliografiilor locale, difuzarea culturală, relaţii cu publicul, automatizarea şi informatizarea, instruirea personalului, cercetare ştiinţifică, completare, restaurare şi conservare, evidenţă şi protecţie a patrimoniului muzeal, organizare a expoziţiilor, publicaţii ştiinţifice;

–         Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului;

–         Promovarea turismului pe plan naţional şi internaţional, dezvoltarea patrimoniului naţional ca valoare turistică;

–         Perfecţionarea managementului turistic şi ridicarea nivelului serviciului turistic cultural.

VIII. Drepturile Serviciului

Serviciul este în drept să înainteze propuneri preşedintelui raionului şi Consiliului raional privind:

–         Să respecte legislaţiea în vigoare în domeniul culturii şi turismului

–         Să solicite informaţii, în limitele competenţei, de la  autorităţile publice locale, întreprinderile şi organizaţiile de interes raional pe domeniul de activitate,

–         Să informeze, preşedintele raionului şi Consiliul raional, privind mersul implementării Strategiei de dezvoltare a culturii şi turismului în raion,

–         Să monitorizeze activitatea instituţiilor de cultură.

–         Să elaboreze şi să propună spre aprobare Consiliului raional proiectul de buget al Serviciului şi a instituţiilor subordonate.

–         Să inainteze propuneri spre finţarea suplimentară a acţiunilor concrete.

–         Să exercite controlul asupra utilizării mijloacelor financiare a instituţiilor subordonate conform destinaţiei

–         Să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde, turnee de studiu, etc. organizate în Republica Moldova şi în alte ţări.

 1. Responsabilităţile serviciului

Serviciul Culturii şi turismului este responsabil  de:

 1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii şi turismului în teritoriul raionului şi a programelor complexe de actrivităţi culturale,crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale de agrement.
 2. Promovarea politicii de ocrotire,conservare şi valorificare a patrimoniului cultural

naţional,de salvgare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu

 1. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea , protectia ,conservarea restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice,aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, monitorizarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente,a măsurilor necesare în acest domeniu, colaborarea directă cu organele adminstraţiei publice locale la elaborarea pogramelor de dezvoltare a localităţilor,  precum şi a programelor de amenajare a teritoriului,în care sunt edificate monumente istorice
 2. Examinarea şi aprobarea programelor de activitate,a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, indeferent de apartenenţa lor departamentală.

5.Organizarea participîrii instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festvaluri , concursuri,expoziţii seminare simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale

 1. Implimentarea prevederilor stipulate în deciziile Consiliului raional şi în dispoziţiile

preşedintelui raionului în domeniul relaţiilor externe, cooperării transfrontaliere şi

integrării europene.

 1. Raporturile de colaborare şi subordonare

10.1 Serviciul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice

centrale şi locale, agenţi economici, instituţiile, organismele publice naţionale şi

internaţionale indiferent de forma juridică de proprietate şi organizare.

10.2 Serviciul  programează aprovizionarea şi coordonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destinaţie specială şi a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură subordonate, efectuează controlul utilizării acestora.

10.3  Serviciul stabileşte relaţii culturale cu organisme similare din republică şi străinătate, asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.

10.4 Serviciul asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei şi culturii tuturor   minorităţilor etnice conlocuitoare.

10.5 Serviciul este subordonat  Ministerului Culturii – în domeniile metodologie şi politica culturală şi turism, Consiliului raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.

Capitolul 3 

 1. Dispoziţii finale

11.1 Serviciul este finanţat  din mijloacele bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al serviciului, mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

11.2 Lichidarea, reorganizarea, restructurarea Serviciului Cultură şi turism   ţine de competenţa Consiliului raional Cantemir.

11.3 Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau aprobat prin decizia

Consiliului raional.

 

 

Secretar al  consiliului raional                                            Eleonora Starciuc

 

 

+
Obiective

Obiective anuale

+
Rapoarte

Rapoarte

+
Structura
Nr./o Numele, prenumele Funcţia Telefon
1 Toderici Sergiu

Şef secţie cultură şi turism.

 

0273 22468
2 Baranov Tatiana Specialist principal, responsabil pe domeniul biblioteci, patrimoniu cultural, muzee. 0273 22063
3 Ștefăniță Larisa Specialist principal, responsabil pe domeniul învăţământ artistic, activitate artistică de amatori, creaţie populară. 0273 22063
4

Tabureanu Alina

 

Specialist principal, responsabil pe domeniul turismului. 0273 22063
5

Rotaru Cristina

 

Specialist, responsabil pe domeniul turismului. 0273 22063
6

Roșu Ion

 

Director, Casa raională de Cultură Cantemir. 0273 22203
7

Volcov Nelea

 

Director-interimar, biblioteca publică raională. 0273 22063
8 Usturoi Ion Director, Muzeul de istorie etnografie și studierea Ținutului natal, satul Tartaul Cantemir. 0273 77229
9

Ambrosi Valeriu

 

Muzeorgraf, Muzeul de istorie, or.Cantemir. 0273 22203
10 Coroi Tatiana Director, școala de arte ,,Valeriu Hanganu’’, or.Cantemir. 0273 22408
+
Instituții
Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY