Prima Direcțiile CR Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională,

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională,

Obiective anuale

Rapoarte

 

Atribuţiile d-lui Valeriu Mocanu,

şeful direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională:

In corespundere cu sarcinile de bază  şeful direcţiei are obligaţiunea să :

o        exercite atribuţiile de inclusivă supraveghere tehnică la construcţia, reconstrucţia şi  exploatarea obiectelor domeniului public  din teritoriul raionului

o        participe la elaborarea direcţiilor principale a dezvoltării urbanistice a localităţilor, precum şi amenajarea teritoriului; acordă ajutor consiliilor locale la elaborarea programelor pentru lucrările publice de interes local;

o        elaboreaze proiectul programului investiţional anual, asigură realizarea lui după aprobarea Consiliul raional;

o        ţine evidenţa şi coordonează  tematicile de proiectare cu administraţia  publică centrală şi autorităţile locale privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate din bugetele locale;

o        asigure aplicarea prevederilor legislaţiei la proiectarea şi executarea lucrărilor publice pe teritoriul raionului, verifică respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de gospodărie comunală şi fondului locativ;

o        promoveze politica  şi strategia statului în domeniul întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului;

o        monitorizeze procesul de  derulare a construirii şi întreţinerii obiectivelor socio-culturale şi economice a domeniului public, a drumurilor, străzilor, podurilor şi localurilor publice în teritoriul raionului;

o        monitorizeze procesul de  derulare a construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere;

o        monitorizeze procesul de  derulare a construcţiei locuinţelor  şi exploatarea fondului locativ;

o        participe la elaborarea proiectului bugetului raionului în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale

o        consulte autorităţile publice locale în elaborarea programelor, politicilor publice locale în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale;

o        Informeze şi consulte populaţia, organele administraţiei publice locale, societatea civilă din raion privind oportunităţile valorificării investiţiilor locale, regionale şi internaţionale;

o        promoveze şi implimenteze politici de dezvoltare regională, Bună Vecinătate, Integrare Europeană, istoriilor de succes privind implementarea proiectelor la nivel local, raional, naţional şi internaţional ;

o        acorde sprigin informaţional agenţilor economici şi instituţiilor publice de interes raional competente în domeniul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri în vederea dezvoltării continuie a concurenţei competitive;

o        consulte întreprinderile  la implimentarea tehnologiilor noi în construcţii, infrastructură şi de gospodărie locativ-comunală;

o        promoveze noile tehnologii de efectuare a lucrărilor şi producere a materialelor în domeniul construcţiilor, întreţinerii şi exploatării reţelelor edilitare  şi propune întreprinderilor producerea materialelor de construcţii competitive şi solicitate pe piaţă;

o        participe la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea, cu agenţii economici din ţară şi din străinătate în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

o        acorde autorităţilor publice locale şi serviciilor publice asistenţă metodologică şi informaţională ce ţine de pregătirea documentaţiei de proiectare, organizare şi desfăşurare a construcţiilor şi reconstrucţiilor obiectelor, crearea serviciilor de gospodărie comunală şi întreţinere a drumurilor;

o        elaboreze proiecte de decizii şi acte pe domeniile construcţie, gospodărie comunală, dezvoltare regională şi locală, drumuri şi transport;

o        propună conducerii raionului mecanisme, soluţii de extindere, optimizare şi modernizare a reţelelor infrastructurii interurbane şi a serviciilor publice din domeniile construcţie, gospodărie comunală, drumuri şi transport;

o        examineze petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea direcţiei;

o        creeze şi să întreţină baza de date privind:

§         întreprinderile de construcţie şi exploatare, de fabricare a materialelor de construcţii, care funcţionează pe teritoriul raionului;

§         licitaţiile organizate în construcţii;

§         locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului;

§         obiectele nefinalizate;

§         producerea materialelor de construcţii;

o         ţină evidenţa şi supravegherea rutelor de interes local al transportului de pasageri

o        pregătească şi să inainteze spre aprobare Consiliului raional propuneri privind deschiderea ori inchiderea rutelor de pasageri pe teritoriul raionului

o         creeze şi să întreţină baza de date privind :

§         Întreprinderile de transport de mărfuri şi pasageri

§         rutele de pasageri din teritoriul raionului

 

 

 

şef seviciu dezvoltare locală şi regională:

 • Consultă şi acordă asistenţă autorităţilor publice locale, specialiştilor, funcţionarilor publici in cadrul relaţiilor interregionale şi a cooperării transfrontaliere în vederea creării, dezvoltării parteneriatului public-privat şi  dezvoltării locale şi regionale.
 • identifică finanţatori externi şi susţine iniţierea ideilor de proiect pe domeniile prioritare ale autorităţilor publice locale.
 • organizează acţiuni instructive şi de asistenţă pentru diferite grupuri de iniţiativă în vederea scrierilor propunerii de proiect.
 • organizează procesuluui de promovare a proiectelor cu finanţare externă la nivel de raion şi de comunităţi;
 • monitorizează derulării proiectelor investiţionale şi organizarea procesului de asigurare a durabilităţii obiectelor renovate  şi dezvoltarea lor in continuare;
 • extinde baza de informatii pe Internet, destinate investitorilor straini;

o         ține evidența proiectelor de investitii straine aflate in diferite faze de

      derulare, stabilirea cauzelor blocarii sau tergiversarii lor;

o        crează şi instituţionalizează reţeaua on-line întru asigurarea colaborării sectorul public si privat pentru promovarea programelor de finanţare si transmiterea operativă a datelor, informaţiilor solicitate de ofertanţii de proiect;

o        pregătește materialele promoţionale în vederea creării şi promovării imaginii pozitive a raionului Cantemir şi identificarea sectoarelor atractive pentru investitori;

o        participă la forumuri naţionale şi internaţionale, traininguri, cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde, turnee de studiu, e.c.t. pentru pregătirea profesională a specialiştilor în scrierea proiectelor;

o        identifică proiectelor de investiţii ce urmează a fi promovate in străinătate;

o        determină pieţele externe in scopul identificării partenerilor ţintă potenţiali;

o        realizează prevederile stipulate in deciziile Consiliului raional şi in dispoziţiile preşedintelui raionului in domeniul relaţiilor externe, cooperării  transfrontaliere şi integrării europene;

o         asigură colaborarea cu comunităţile infrăţite , cu organizaţiile internaţionale la care Consiliul raional este parte,  participă la  programele  acestora;

o         acordă asistenţa necesară autorităţilor publice locale de nivelul intii,instituţiilor şi intreprinderilor , interesate in stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din comunităţile infrăţite;

o         colectează şi analizează materialele informative despre comunităţile infrăţite şi ţările respective;

o         furnizează  informaţii administraţiei publice locale de ordin general în  vederea activizării procesului de atragere a investiţiilor; 

o         menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu ambasadele şi consulatele acreditate in Republica Moldova,reprezentanţele organizaţiilor internaţionale;

o         solicită, recepţionează şi generalizează propunerile subdiviziunilor Consiliului raional cu privire la dezvoltarea relaţiilor  interregionale in  domeniile care prezintă interes;

o         elaborează programe de activitate interregională a Consiliului raional şiasigură realizarea lor;

o        Îndeplinește oricăre alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele stabilite  expres de conducerea raionului, direcţiei. 

 

+
Regulament
+
Obiective

Obiective anuale

+
Rapoarte

Rapoarte

+
Structura

 

Atribuţiile d-lui Valeriu Mocanu,

şeful direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională:

In corespundere cu sarcinile de bază  şeful direcţiei are obligaţiunea să :

o        exercite atribuţiile de inclusivă supraveghere tehnică la construcţia, reconstrucţia şi  exploatarea obiectelor domeniului public  din teritoriul raionului

o        participe la elaborarea direcţiilor principale a dezvoltării urbanistice a localităţilor, precum şi amenajarea teritoriului; acordă ajutor consiliilor locale la elaborarea programelor pentru lucrările publice de interes local;

o        elaboreaze proiectul programului investiţional anual, asigură realizarea lui după aprobarea Consiliul raional;

o        ţine evidenţa şi coordonează  tematicile de proiectare cu administraţia  publică centrală şi autorităţile locale privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate din bugetele locale;

o        asigure aplicarea prevederilor legislaţiei la proiectarea şi executarea lucrărilor publice pe teritoriul raionului, verifică respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de gospodărie comunală şi fondului locativ;

o        promoveze politica  şi strategia statului în domeniul întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului;

o        monitorizeze procesul de  derulare a construirii şi întreţinerii obiectivelor socio-culturale şi economice a domeniului public, a drumurilor, străzilor, podurilor şi localurilor publice în teritoriul raionului;

o        monitorizeze procesul de  derulare a construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere;

o        monitorizeze procesul de  derulare a construcţiei locuinţelor  şi exploatarea fondului locativ;

o        participe la elaborarea proiectului bugetului raionului în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale

o        consulte autorităţile publice locale în elaborarea programelor, politicilor publice locale în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale, infrastructurii, dezvoltării locale şi regionale;

o        Informeze şi consulte populaţia, organele administraţiei publice locale, societatea civilă din raion privind oportunităţile valorificării investiţiilor locale, regionale şi internaţionale;

o        promoveze şi implimenteze politici de dezvoltare regională, Bună Vecinătate, Integrare Europeană, istoriilor de succes privind implementarea proiectelor la nivel local, raional, naţional şi internaţional ;

o        acorde sprigin informaţional agenţilor economici şi instituţiilor publice de interes raional competente în domeniul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri în vederea dezvoltării continuie a concurenţei competitive;

o        consulte întreprinderile  la implimentarea tehnologiilor noi în construcţii, infrastructură şi de gospodărie locativ-comunală;

o        promoveze noile tehnologii de efectuare a lucrărilor şi producere a materialelor în domeniul construcţiilor, întreţinerii şi exploatării reţelelor edilitare  şi propune întreprinderilor producerea materialelor de construcţii competitive şi solicitate pe piaţă;

o        participe la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea, cu agenţii economici din ţară şi din străinătate în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

o        acorde autorităţilor publice locale şi serviciilor publice asistenţă metodologică şi informaţională ce ţine de pregătirea documentaţiei de proiectare, organizare şi desfăşurare a construcţiilor şi reconstrucţiilor obiectelor, crearea serviciilor de gospodărie comunală şi întreţinere a drumurilor;

o        elaboreze proiecte de decizii şi acte pe domeniile construcţie, gospodărie comunală, dezvoltare regională şi locală, drumuri şi transport;

o        propună conducerii raionului mecanisme, soluţii de extindere, optimizare şi modernizare a reţelelor infrastructurii interurbane şi a serviciilor publice din domeniile construcţie, gospodărie comunală, drumuri şi transport;

o        examineze petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea direcţiei;

o        creeze şi să întreţină baza de date privind:

§         întreprinderile de construcţie şi exploatare, de fabricare a materialelor de construcţii, care funcţionează pe teritoriul raionului;

§         licitaţiile organizate în construcţii;

§         locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului;

§         obiectele nefinalizate;

§         producerea materialelor de construcţii;

o         ţină evidenţa şi supravegherea rutelor de interes local al transportului de pasageri

o        pregătească şi să inainteze spre aprobare Consiliului raional propuneri privind deschiderea ori inchiderea rutelor de pasageri pe teritoriul raionului

o         creeze şi să întreţină baza de date privind :

§         Întreprinderile de transport de mărfuri şi pasageri

§         rutele de pasageri din teritoriul raionului

 

 

 

şef seviciu dezvoltare locală şi regională:

 • Consultă şi acordă asistenţă autorităţilor publice locale, specialiştilor, funcţionarilor publici in cadrul relaţiilor interregionale şi a cooperării transfrontaliere în vederea creării, dezvoltării parteneriatului public-privat şi  dezvoltării locale şi regionale.
 • identifică finanţatori externi şi susţine iniţierea ideilor de proiect pe domeniile prioritare ale autorităţilor publice locale.
 • organizează acţiuni instructive şi de asistenţă pentru diferite grupuri de iniţiativă în vederea scrierilor propunerii de proiect.
 • organizează procesuluui de promovare a proiectelor cu finanţare externă la nivel de raion şi de comunităţi;
 • monitorizează derulării proiectelor investiţionale şi organizarea procesului de asigurare a durabilităţii obiectelor renovate  şi dezvoltarea lor in continuare;
 • extinde baza de informatii pe Internet, destinate investitorilor straini;

o         ține evidența proiectelor de investitii straine aflate in diferite faze de

      derulare, stabilirea cauzelor blocarii sau tergiversarii lor;

o        crează şi instituţionalizează reţeaua on-line întru asigurarea colaborării sectorul public si privat pentru promovarea programelor de finanţare si transmiterea operativă a datelor, informaţiilor solicitate de ofertanţii de proiect;

o        pregătește materialele promoţionale în vederea creării şi promovării imaginii pozitive a raionului Cantemir şi identificarea sectoarelor atractive pentru investitori;

o        participă la forumuri naţionale şi internaţionale, traininguri, cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde, turnee de studiu, e.c.t. pentru pregătirea profesională a specialiştilor în scrierea proiectelor;

o        identifică proiectelor de investiţii ce urmează a fi promovate in străinătate;

o        determină pieţele externe in scopul identificării partenerilor ţintă potenţiali;

o        realizează prevederile stipulate in deciziile Consiliului raional şi in dispoziţiile preşedintelui raionului in domeniul relaţiilor externe, cooperării  transfrontaliere şi integrării europene;

o         asigură colaborarea cu comunităţile infrăţite , cu organizaţiile internaţionale la care Consiliul raional este parte,  participă la  programele  acestora;

o         acordă asistenţa necesară autorităţilor publice locale de nivelul intii,instituţiilor şi intreprinderilor , interesate in stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din comunităţile infrăţite;

o         colectează şi analizează materialele informative despre comunităţile infrăţite şi ţările respective;

o         furnizează  informaţii administraţiei publice locale de ordin general în  vederea activizării procesului de atragere a investiţiilor; 

o         menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu ambasadele şi consulatele acreditate in Republica Moldova,reprezentanţele organizaţiilor internaţionale;

o         solicită, recepţionează şi generalizează propunerile subdiviziunilor Consiliului raional cu privire la dezvoltarea relaţiilor  interregionale in  domeniile care prezintă interes;

o         elaborează programe de activitate interregională a Consiliului raional şiasigură realizarea lor;

o        Îndeplinește oricăre alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele stabilite  expres de conducerea raionului, direcţiei. 

 

+
Plan
Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY