Prima Direcțiile CR Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei

Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir  stabileşte statutul juridic, atribuţiile şi drepturile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.

I. Dispoziţii generale

1.       Direcţiei de asistenţă socială ţi Protecţie a Familiei Cantemir se constituie de către Consiliul raional în coordonare cu MMPSF şi în activitatea sa este subordonată în plan administrativ – Consiliului raional, iar în plan metodologic – MMPSF.

2.       Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este o subdiviziune independentă a Consiliului raional.

3.       In activitatea sa Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei se conduce de prevederile actelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărârilor Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile organelor administraţiei publice locale, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile MMPSF şi de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.

4.       Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, de cont de decontare, de alte conturi în instituţiile bancare.

Capitolul II. Scopul şi obiectivele

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

5.       Scopul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale în care activează.

6.       In vederea realizării scopului propus, Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are următoarele obiective:

a)      Dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu politica naţională şi strategiile din domeniu.

b)      Satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.

Capitolul III. Principiile de activitate ale

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

 

7. Principiile de care se conduce Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir sînt următoarele:

a)      principiul accesibilităţii prevede asigurarea accesului persoanelor în dificultate la toate serviciile sociale: informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi şi amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor, precum şi adaptarea serviciilor la necesităţile beneficiarilor.

b)      principiul centrării pe beneficiar prevede ajustarea serviciilor sociale la nevoile individuale ale beneficiarilor, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului. Aceasta include consolidarea capacităţilor şi motivarea beneficiarului de a depăşi situaţia de dificultate, acolo unde este posibil, precum şi încurajarea implicării active a beneficiarului în identificarea nevoilor, planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.

c)      principiul oportunităţilor egale prevede asigurarea drepturilor la serviciile sociale pentru toate persoanele în dificultate, fără discriminare de gen, vârstă, disabilitate, religie, cultură, limba vorbită.

d)      principiul asistenţei sociale orientate prevede direcţionarea prioritară a asistenţei sociale spre cei mai săraci şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluării nevoilor individuale.

e)      principiul celerităţii, care prevede promptitudine în luarea deciziilor în vederea prevenirii agravării stării de dificultate a beneficiarului.

Capitolul IV. Funcţiile de bază ale

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

8.       In vederea realizării scopului şi obiectivelor Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir realizează următoarele funcţii:

a)      de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de asistenţă socială în conformitate cu necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul asistenţei sociale.

b)      de administrare, prin care se asigură dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială şi asigurarea lor cu resurse umane şi resurse financiare necesare, în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriul, în conformitate cu competenţele stabilite prin lege.

c)      de prestare a serviciilor de asistenţă socială, prin care se asigură acordarea prestaţiilor sociale şi serviciilor sociale populaţiei aflate în dificultate la nivelul unităţii admini strativ-teritoriale.

d)      de coordonare, prin care se asigură corelarea activităţilor cu suportul metodologic oferit de MMPSF, precum şi cu activitatea unităţilor de asistenţă socială din cadrul administraţiei publice locale de nivelul întîi din raza administrativ-teritorială.

e)      de colaborare, prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

Capitolul V. Atribuţiile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

9.       In domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are următoarele atribuţii:

a) realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      promovează interesele persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire drepturile omului şi Declaraţiei de la Madrid la care Republica Moldova face parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea vîrstnicilor aflaţi în dificultate în parteneriat cu reprezentanţii Consiliului raional, instituţiilor relevante şi a societăţii civile, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

d)      informează populaţia despre serviciile de asistenţă socială adresate persoanelor vîrstnice, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a serviciilor de asistenţă socială, drepturile şi responsabilităţile beneficiarilor.

e)      contribuie la perfectarea documentelor necesare pentru oferirea prestaţiilor sociale.

f)       dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate:

–         serviciile sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice (serviciul de îngrijire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare).

–         în caz de necesitate, serviciile specializate şi cu specializare înaltă (aziluri, centre de plasament temporar pentru persoane în etate, centre de reabilitare, etc).

g)      referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

–         serviciile internatelor psiho-neurologice.

–         serviciile centrelor republicane de reabilitare.

h)      coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali comunitari care prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale.

i)    asigură realizarea intervenţiei în cazul persoanelor vîrstnice aflate în dificultate
conform procedurii managementului de caz.

j)  evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

k) promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea acordării

prestaţiilor sociale şi sporirii accesului şi calităţii serviciilor sociale pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

10. In domeniul asistenţei sociale a familiei şi copilului Direcției de asistenţă socială și Protecție a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      respectă, promovează şi garantează drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte.

c)      exercită funcţiile de Autoritate Tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului în raza unităţii administrativ-teritoriale.

d)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea familiilor cu copii în dificultate în parteneriat cu Consiliul raional, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului şi Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copilului în baza evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

e)      consolidează, dezvoltă şi prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii în dificultate:

–         servicii sociale comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social);

–         servicii de tip familie (forma de protecţie tutela/curatela, casa de copii de tip familie, asistenţa parentală profesionistă, adopţia naţională);

–         în caz de necesitate, a serviciilor de zi;

–         în caz de necesitate, a serviciilor de tip rezidenţial.

f)       coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali care prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale relevante.

g)      identifică activ cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia timpurie şi prevenirea agravării problemelor sociale.

h)      realizează intervenţia în cazul familiilor şi copiilor în dificultate conform procedurii managementului de caz, stabileşte statutul copilului, determină forma de protecţie adecvată situaţiei copilului, reprezintă interesele copiilor în Judecată, monitorizează situaţia copilului în cadrul serviciului în care a fost plasat.

i)    adresează către Comisia medico-psiho-pedagogică copiii cu necesităţi educaţionale
speciale pentru diagnosticare şi recomandarea instituţiei educaţionale adecvate
capacităţilor copilului.

j) adresează către Comisia medicală-consultativă copiii cu disabilităţi pentru stabilirea gradului de dizabilitate în baza căruia se recomandă tratamentul şi se perfectează Indemnizaţia de dizabilitate.

k) înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate cazurile copiilor propuşi pentru plasament.

1) referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

–    serviciile instituţiilor rezidenţiale pentru copii;

–    serviciile centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă;

–    serviciile centrul de plasament temporar al minorilor.

m) monitorizează situaţia copiilor aflaţi în diferite forme de plasament.

n) evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate familiilor cu copii aflate în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunitate.

11. In domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi Direcția de asistenţă socială și Protecție a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      promovează interesele tuturor persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU privind protecţia persoanelor cu disabilităţi la care Republica Moldova este parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea procesului de reabilitare şi integrare socială şi ocupaţională a persoanelor cu disabilităţi în baza necesităţilor identificate în parteneriat cu instituţiile de profil şi societatea civilă.

d)      consolidează, dezvoltă şi prestează servicii de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi:

–   servicii comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, locuinţe protejate ,serviciul asistentului personal);

–   serviciul de protezare şi,ortopedie;

–   în caz de necesitate, a serviciilor de zi (servicii de reabilitare, dezvoltare a abilităţilor de auto-îngrijire, socializare, kineto-terapie, ergo-terapie, etc);

–   în caz de necesitate, serviciilor de tip rezidenţial (aziluri, centre de plasament temporar, etc).

e)      realizează intervenţia în cazul persoanelor cu disabilităţi conform procedurii managementului de caz.

f)       adresează către Consiliul medical consultativ, Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii, Comisia medico-psiho-pedagogice, precum şi către alte servicii medicale relevante cazurile persoanelor cu disabilităţi pentru asigurarea diagnosticării, tratamentului medical şi reabilitării.

g)      facilitează accesarea serviciilor educaţionale, de socializare, de dezvoltarea a abilităţilor de viaţă independentă.

h)      distribuie articole protetico-ortopedice şi mijloacele de locomoţie nemecanizate pentru persoanele cu disabilităţi şi a biletelor de reabilitare sanatorială, precum şi a tuturor tipurilor de facilităţi pentru persoanele cu disabilităţi.

i)    referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la
nivel naţional:

–   centrului republican experimental protezare, ortopedie şi reabilitare;

–   caselor internat pentru copii cu deficienţe mintale;

–   internatelor psiho-neurologice;

–   centrelor republicane de reabilitare a invalizilor;

–   şcoala internat specială pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale (disabilităţi locomotorii, surzi, hipoacuziei şi cu surditate tardivă, slab-văzători, nevăzători);

–   şcoala internat auxiliară pentru copii cu deficienţe mintale.

j) conlucrează cu administraţia publică locală, agenţi economici şi societatea civilă în vederea adaptării spaţiilor şi facilitarea deplasării persoanelor cu disabilităţi locomotorii în locurile publice.

k) monitorizează şi evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi în vederea estimării gradului de integrare socială a acestora.

1) Stabileşte şi achită compensaţiile anuale pentru deservirea cu transport şi compensaţiile pentru transportul urban, suburban şi interurban.

12. In domeniul asistenţei sociale a victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi în domeniul asigurării respectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei are următoarele atribuţii:

a) realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurări egalităţii genurilor.

b)      asigură implementarea Sistemului naţional de referire (SNR) pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigură coordonarea activităţii echipelor multidisciplinare la nivel local.

c)      prezintă rapoarte semestriale asigură referitor la activitatea desfăşurată în teritoriu în contextul prevenirii fenomenelor de violenţă în familie şi traficul de fiinţe umane.

d)      elaborează programe individuale de acordare a asistenţei beneficiarilor întru integrarea acestora în societate.

e)      dezvoltă parteneriate sociale, contribuie la mobilizarea comunităţii în soluţionarea problemelor ce ţin de fenomenul violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane.

f)       apără drepturile şi interesele legitime ale victimelor violenţei în familie, victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv şi ale victimelor minore.

g)      realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate cu competenţe în domeniu şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe informaţionale în vederea prevenirii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, depăşirea stereotipurilor de gen şi educarea populaţiei în spiritul comportamentului non-violent.

h)      determină necesitatea creării de centre/servicii de reabilitare a subiecţilor violenţei în familie precum şi pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane.

i)    monitorizează şi coordonează activităţile profesionale ale asistenţilor sociali din cadrul
primăriilor, de prevenire ale violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, de
sprijinire/consiliere, şi de resocializare a victimelor (precum şi agresorilor în cazurile
violenţei în familie).

j)  monitorizează victimele şi le acordă asistenţă în procesul de (re)integrare şi resocializare.

k) conlucrează cu autorităţile publice locale în vederea repartizării echitabile din punct de vedere gender a funcţiilor publice şi de decizie, comunică activ cu conducerea agenţilor economici, asociaţiile de patronat şi sindicatele din teritoriu vizând respectarea principiului de asigurarea egalităţii de gen în sfera socio-economică, contribuie la sporirea activismului social al femeilor din mediul rural.

1)  organizează popularizarea cunoştinţelor de educare şi informează populaţia în vederea combaterii stereotipurilor cu referire la responsabilităţile părinteşti, valoarea muncii casnice, promovarea responsabilităţilor egale în viaţa de familie şi cea profesională.

13. In domeniul asistenţei sociale a altor grupuri de beneficiari Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      organizează evaluări periodice în raza administrativ-teritorială pentru depistarea problemelor sociale din teritoriu şi identificarea persoanelor aflate în dificultate şi grupurilor noi de beneficiari.

b)      duce evidenţa şi contribuie la socializarea şi reintegrarea persoanelor reîntoarse din locurile de detenţie, inclusiv a tinerilor delincvenţi în colaborare cu Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul Minori şi Moravuri, participă în comun cu organele de drept la monitorizarea desfăşurării pedepselor alternative.

c)      identifică şi referă persoanele dependente de drog şi alcool către comisiile pe problemele sociale pentru a fi direcţionate spre servicii specializate de dezalcoolizare şi dezintoxicare.

d)      oferă suport pentru integrarea socială pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor de tip rezidenţial.

e)      identifică şi recomandă crearea serviciilor specializate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.

f)       identifică şi oferă suport persoanelor fără adăpost şi refugiaţilor.

g)      oferă suport şomerilor, inclusiv familiilor tinere cu copii, care temporar nu sînt angajaţi în câmpul muncii, prin intermediul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

h)      conlucrarea cu instituţiile medicale şi organizaţiile neguvernamentale specializate în vederea asigurării accesului/ crearea serviciilor socio-medicale pentru persoanele şi copii infectaţi cu HIV/SIDA, precum şi familiile acestora.

i)    participă la desfăşurarea campaniilor informaţionale ce ţin de prevenirea răspândirii
infecţiei HIV/SIDA, aspectelor de stigmă şi discriminare a persoanelor afectaţi/infectaţi
şi familiilor acestora

j) conlucrează cu reprezentanţii de etnie romă în vederea asigurării accesului non-discriminatoriu la sistemul de protecţie socială.

k) acţionează ca reprezentant legal pentru persoanele adulte dependente care suferă de abuz, neglijare sau probleme de sănătate mintală.

1) identifică şi oferă suport altor persoane aflate în dificultate care nu sînt specificate în prezentul Regulament.

Alte atribuţii ale Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei sînt:

a)      efectuează audienţa cetăţenilor, examinează scrisori, petiţii, cereri, pregătesc răspunsuri şi explicaţii privind aplicarea legislaţiei.

b)      informează populaţia şi acordă consultaţii cu privire la serviciile de asistenţă socială şi drepturile persoanei la aceste servicii.

c)      referă cererile/reclamaţiile către organul abilitat de prestare a serviciilor sociale respective în cazul în care obiectul cererii/reclamaţiei depăşeşte limita competenţei sale.

d)      informează neîntârziat autorităţile competente despre cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul prestării serviciilor sociale, precum şi despre alte cazuri de necorespundere a cerinţelor prescrise.

e)      asigură evidenţa tuturor prestatorilor şi beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

f)       identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură consolidarea capacităţilor profesionale ale acestora.

g)      în dependenţă de necesităţile identificate, planifică măsurile de asistenţă socială şi identifică mijloacele financiare necesare, inclusiv pentru procurarea serviciilor sociale de care nu dispune.

h)      supraveghează acumularea mijloacelor financiare la Fondul local de susţinere socială a populaţiei şi distribuirea acestora celor mai defavorizate categorii ale populaţiei.

i)    contribuie prin mijloace posibile la funcţionarea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică
cu domeniul de activitate în sfera serviciilor sociale.

j)   conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii populaţiei aflate în dificultate.

k)  prezintă Consiliului raional şi MMPSF dări de seamă privind activitatea Structurii teritoriale de asistenţă socială.

Capitolul VI. Drepturile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

14. Pentru exercitarea funcţiilor sale, Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este investită cu următoarele drepturi:

a)      să stabilească atribuţiile, normele de funcţionare a Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, efectivul de personal de care este nevoie pentru soluţionarea problemelor sociale ale unităţii administrativ-teritoriale.

b)      să aprobe ordine privind realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament şi deciziilor autorităţilor publice locale, ordinilor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice, dispoziţiilor MMPSF.

c)      să apeleze la organele administraţiei publice locale şi centrale care au tangenţă cu domeniul asistenţei sociale pentru a contribui la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniu precum şi la soluţionarea cazurilor beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

d)      să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate.

e)      să organizeze activităţi de consolidare a competenţelor profesionale ale personalului angajat în Direcţia  de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei.

f)       să solicite de la MMPSF materiale metodologice şi instrucţiuni de aplicare practică, precum şi organizarea periodică a instruirilor de formare profesională continuă pentru angajaţii Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei să solicite organelor abilitate cu responsabilităţi de acreditare şi inspecţie a serviciilor sociale să ofere rapoarte de inspecţie cu specificarea lacunelor şi încălcărilor şi cu recomandări de eficientizare a activităţii.

g)      să formeze parteneriate locale cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici de la nivel naţional şi internaţional pentru a facilita procesul de implementare a strategiei locale de asistenţă socială şi de prestare a serviciilor de asistenţă socială.

i)    să înainteze organelor administraţiei publice locale şi structurilor ierarhic superioare
propuneri ce vizează eficientizarea asistenţei sociale pentru persoane şi grupuri aflate în
dificultate.

j) să introducă modificări în prezentul Regulament în funcţie de specificul local şi să-1 aprobe la Consiliul raional.

Capitolul VII. Organizarea şi funcţionarea

 Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

15.   In cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este angajat următorul personal:

a)      Şef al Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir – director al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

b)      Contabil -şef în evidenţa şi distribuirea ajutoarelor materiale şi umanitare.

c)      Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi.

d)      Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc.

e)      Specialist principal în problemele drepturilor copilului.

f)       Specialist coordonator în problemele acordării ajutorului material persoanelor social-vulnerabile.

g)      Specialist principal în administrarea ajutorului social.

h)      Şeful serviciul de îngrijire socială la domiciliu.

i)        Şeful serviciul de asistenţă socială comunitară.

i)    felcerul-protezist.

j)     asistenţi sociali comunitari,

k)   lucrători sociali.

1)    părinţi educatori.

m)   asistent parental profesionist.

16.   Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este condusă de Şef, care este desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul raional. Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei exercită următoarele funcţii principale:

a)      conduce întreaga activitate a Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei şi o reprezintă în raporturile cu MMPSF, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, instituţiile private şi persoanele fizice.

b)      ajustează şi dezvoltă atribuţiile specificate în prezentul Regulament în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale.

c)      asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare pentru realizarea scopului şi obiectivelor de activitate ale Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, în limitele competenţei acordate cu respectarea prevederilor legale.

d)      asigură organizarea activităţii în vederea implementării cadrului normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

e)      stabileşte atribuţiile funcţionale ale salariaţilor Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei.

f)       angajează şi eliberează personalul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, în conformitate cu legislaţia

g)      asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat.

h)      reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita competenţelor aprobate de organul ierarhic superior şi al Regulamentului.

17.    Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  este şi directorul executiv al Fondului de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.

18.    Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  exercită funcţia de Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului conform stipulărilor Codului Familiei.

19.    Contabilul-şef exercită următoarele funcţii principale:

a)       duce evidenţa contabilă a tuturor activităţilor realizate în cadrul Structurii teritoriale de asistenţă socială.

b)       asigură evidenţa contabilă a mijloacelor extrabugetare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale şi umanitare persoanelor aflate în dificultate.

c)       participă la procesul de planificare bugetară.

20.    Specialiştii din cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei descrise pe domenii de asistenţă socială.

21.   Serviciile instituite în subordinea Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  sînt:

a)       Serviciul de îngrijire socială la domiciliu,

b)       Serviciul de asistenţă socială comunitară,

c)       Serviciul protezare şi ortopedie.

d)       Serviciul de Asitenţă Parentală Profesionistă.

e)       Serviciul Casă de Copiii de tip Familial.

22.    Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  poate institui servicii sociale noi reieşind din necesităţile unităţii administrativ-teritoriale, acţionând în mod autonom sau în parteneriat cu agenţii economici, organizaţiile ne-guvernamentale naţionale şi internaţionale.

Capitolul VIII. Raporturile de colaborare ale

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

23.    Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile:

a) La nivel central se stabilesc raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile ne­guvernamentale prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă.

b)      La nivelul doi al administraţiei publice locale Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

Consiliul raional, inclusiv cu comisiile care activează în cadrul acestuia: Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Casa teritorială de asigurări sociale,

–         Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,

–         Direcţia învăţământ, inclusiv cu Comisia medico-psiho-pedagogică din cadrul acesteia,

–         Instituţiile medicale din teritoriu: Spitalul raional, Centrul medicilor de familie inclusiv cu Comisia medicală consultativă din cadrul acestuia, Oficiul de înregistrare a actelor stării civile, Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei,

Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul minori şi moravuri şi Secţia probaţiune din cadrul acestuia,

organele de drept (judecătoria, procuratura),

organizaţiile ne-guvernamentale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii

sociale, altele

c)      La nivelul întîi al administraţiei publice locale Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

–         Consiliile locale, inclusiv cu Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului,

–         primăriile, inclusiv cu primarul – Autoritate tutelară la nivelul întîi al administraţiei publice locale,

–         instituţiile de învăţămînt preşcolar şi şcolar,

–         medicii de familie,

–         poliţiştii de sector,

–         organizaţiile ne-guvernamentale locale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

–         biserica,

–         agenţii economici,

–         liderii comunitari,

–         altele

                                                           Capitolul IX. Monitorizarea şi evaluarea activităţii

                                                                                 Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

24. Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei realizează monitorizarea serviciilor de asistenţă socială şi evaluarea impactului acestora asupra calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate.

a)      monitorizarea se realizează sistematic prin colectarea şi analiza datelor conform indicatorilor de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte în baza formularelor elaborate de MMPSF. Datele pentru indicatorii de monitorizare sînt colectaţi de către personalul Structurii teritoriale de asistenţă socială în limita atribuţiilor de serviciu.

b)      evaluarea se realizează la o anumită perioadă şi urmăreşte identificarea efectelor şi impactului serviciilor de asistenţă socială asupra populaţiei vulnerabile la nivel teritorial. Evaluările sînt realizate de echipa de evaluare formată prin ordinul Şefului Structurii teritoriale de asistenţă socială. In dependenţă de scopul evaluării se stabilesc metodele, termenele şi grupurile ţintă cuprinse în procesul de evaluare.

25.   Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este responsabilă de prezentarea către MMPSF a informaţiilor acumulate în rezultatul monitorizării şi evaluării la nivel teritorial, în forma şi intervalele stabilite.

Capitolul X. Finanţarea activităţii

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

26.   Cheltuielile pentru realizarea activităţilor Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei , se finanţează din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, granturilor, sumelor oferite de donatori, neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi juridice, contribuţiile beneficiarilor, alte surse, conform legislaţiei.

27.   Personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară şi Serviciului de îngrijire socială la domiciliu beneficiază anual de echipament pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

28.   Cheltuielile pentru călătoriile în transportul public a personalului Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, realizate în scop de serviciu şi întreţinerea serviciului sînt acoperite din mijloacele bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Capitolul XL Dispoziţii finale

29.   Reorganizarea şi lichidarea Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  se efectuează de către Consiliul raional cu acordul MMPSF.

30.   Administraţia publică locală de nivelul al doilea oferă pentru Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei un local adaptat şi dotat cu echipamentul necesar pentru desfăşurarea activităţilor ce permit organizarea activităţilor în grup şi lucrul individual cu beneficiarii.

 

Obiective anuale

Rapoarte

Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir (DASPF Cantemir) este o subdiviziune a Consiliului raional Cantemir și activează în baza Deciziei Consiliului Raional nr. 03/22-XXVII din 19.12.2019 ,,cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și protecția a familiei Cantemir”. Misiunea DASPF Cantemir constă în îmbunătățirea caității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situației de dificultate și integrarea socială a acestora. Funcțiile de bază a DASPF sunt: crearea, dezvoltarea și administarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu, satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate din raion, promovarea și implimentarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului, contribuția la asigurarea asistenței sociale în raion și altele.

            În scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor în dificultate DASPF Cantemir prestează următoarele servicii sociale și oferă prestații sociale:

 • Serviciul Asistență socială comunitară;
 • Serviciul Îngrijire socială la domicilui;
 • Serviciul Asistență parentală profesionistă;
 • Serviciul social Casă de copii tip familial;
 • Serviciul social Asistență personală;
 • Serviciul social ,,Echipa Mobilă”
 • Serviciul social ,,Casa Comunitară”
 • Serviciul social de suport monetar adresat familiiilor/persoanelor defavorizate;
 • Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;
 • Serviciul de tutelă/curatelă;
 • Adopția;
 • Serviciul reabilitare balneo-sanatorială;
 • Ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului;
 • Compensația pentru serviciile de transport.

Totoadată, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, în conformitate cu legislația în vigoare oferă indemnizații și prestații sociale în vederea satisfacerii necesităților grupurilor vulnerabile de persoane, după cum urmează:

 • Indemnizație lunară copiilor plasați în serviciul social Asistență parentală profesionistă, serviciul social casă de copii de tip familial, serviciul de tutelă/curatelă și adopție.
 • Indemnizație zilnică copiilor plasați în serviciul social Asistență parentală profesionistă, serviciul social casă de copii de tip familial, serviciul de tutelă/curatelă, care sunt încadrați într-o instituție de învățămînt, începînd cu clasa a cincea pîna la împlinirea vîrstei de 18 ani.
 • Indemnizația lunară pentru întereținerea copiilor cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească, care își continuă studiile în instituțiilede învățămînt.
 • Ajutorul social și ajutor social pentru perioada rece a anului;
 • Compensații pentru sevicii de trasport

DATELE DE CONTACT AL DIRECȚIEI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI CANTEMIR

Adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor 2

Date de contact: stas.cantemir@siaas.gov.md, as.cantemir@gmail.com

Nr.

Numele, prenumele

Funcția deținută

Biroul

Date de contact

1.       

Sergiu BUTUC

Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir

221-A

(0273) 22182

2.       

 

Șef-adjunct al Direcției asistență socială și proteție a familiei Cantemir

218

(0273) 23604

3.       

Ana DERIVOLCOV

Contabil-șef al Direcției asistență socială și proteție a familiei Cantemir

221-B

(0273) 23059

4.       

Natalia COȘER

Specialist principal în administrarea ajutorului social

221-C

(0273) 22249

5.       

Tamara TABUREANU

Specialist principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități

222

(0273) 22748

6.       

Tatiana PETCOV

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc

219

(0273) 23604

7.       

Natalia RÎBACOVA

Specialist principal în protecția drepturilor copilului

219

(0273) 23604

8.       

Adriana FORMUSATI

Specialist superior resurse umane

224

(0273) 22748

9.       

Olga CEPELEAGA

Specialist

224

(0273) 22748

10.   

Angela DOGARU

Șef Serviciul asistență socială comunitară

221-C

(0273) 22249

11.   

Denis ANGHELUTA

Șef Serviciul Îngrijire socială la domiciliu

220

(0273) 22748

12.   

Maria MATICIUC

Șef Serviciul social Asistență personală

224

(0273) 22748

13.   

Raisa GUȚANU

Șef Serviciul social ,,Echipă Mobilă”

515

(0273) 68096

14.   

Natalia DEDIU

Șef Serviciul social ,,Casă Comunitară”

s. Baimaclia r. Cantemir

(0273) 43758

 

+
Regulament

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir  stabileşte statutul juridic, atribuţiile şi drepturile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.

I. Dispoziţii generale

1.       Direcţiei de asistenţă socială ţi Protecţie a Familiei Cantemir se constituie de către Consiliul raional în coordonare cu MMPSF şi în activitatea sa este subordonată în plan administrativ – Consiliului raional, iar în plan metodologic – MMPSF.

2.       Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este o subdiviziune independentă a Consiliului raional.

3.       In activitatea sa Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei se conduce de prevederile actelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărârilor Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile organelor administraţiei publice locale, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile MMPSF şi de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.

4.       Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, de cont de decontare, de alte conturi în instituţiile bancare.

Capitolul II. Scopul şi obiectivele

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

5.       Scopul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale în care activează.

6.       In vederea realizării scopului propus, Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are următoarele obiective:

a)      Dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu politica naţională şi strategiile din domeniu.

b)      Satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.

Capitolul III. Principiile de activitate ale

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

 

7. Principiile de care se conduce Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir sînt următoarele:

a)      principiul accesibilităţii prevede asigurarea accesului persoanelor în dificultate la toate serviciile sociale: informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi şi amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor, precum şi adaptarea serviciilor la necesităţile beneficiarilor.

b)      principiul centrării pe beneficiar prevede ajustarea serviciilor sociale la nevoile individuale ale beneficiarilor, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului. Aceasta include consolidarea capacităţilor şi motivarea beneficiarului de a depăşi situaţia de dificultate, acolo unde este posibil, precum şi încurajarea implicării active a beneficiarului în identificarea nevoilor, planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.

c)      principiul oportunităţilor egale prevede asigurarea drepturilor la serviciile sociale pentru toate persoanele în dificultate, fără discriminare de gen, vârstă, disabilitate, religie, cultură, limba vorbită.

d)      principiul asistenţei sociale orientate prevede direcţionarea prioritară a asistenţei sociale spre cei mai săraci şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluării nevoilor individuale.

e)      principiul celerităţii, care prevede promptitudine în luarea deciziilor în vederea prevenirii agravării stării de dificultate a beneficiarului.

Capitolul IV. Funcţiile de bază ale

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

8.       In vederea realizării scopului şi obiectivelor Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir realizează următoarele funcţii:

a)      de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de asistenţă socială în conformitate cu necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul asistenţei sociale.

b)      de administrare, prin care se asigură dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială şi asigurarea lor cu resurse umane şi resurse financiare necesare, în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriul, în conformitate cu competenţele stabilite prin lege.

c)      de prestare a serviciilor de asistenţă socială, prin care se asigură acordarea prestaţiilor sociale şi serviciilor sociale populaţiei aflate în dificultate la nivelul unităţii admini strativ-teritoriale.

d)      de coordonare, prin care se asigură corelarea activităţilor cu suportul metodologic oferit de MMPSF, precum şi cu activitatea unităţilor de asistenţă socială din cadrul administraţiei publice locale de nivelul întîi din raza administrativ-teritorială.

e)      de colaborare, prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

Capitolul V. Atribuţiile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

9.       In domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are următoarele atribuţii:

a) realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      promovează interesele persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire drepturile omului şi Declaraţiei de la Madrid la care Republica Moldova face parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea vîrstnicilor aflaţi în dificultate în parteneriat cu reprezentanţii Consiliului raional, instituţiilor relevante şi a societăţii civile, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

d)      informează populaţia despre serviciile de asistenţă socială adresate persoanelor vîrstnice, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a serviciilor de asistenţă socială, drepturile şi responsabilităţile beneficiarilor.

e)      contribuie la perfectarea documentelor necesare pentru oferirea prestaţiilor sociale.

f)       dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate:

–         serviciile sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice (serviciul de îngrijire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare).

–         în caz de necesitate, serviciile specializate şi cu specializare înaltă (aziluri, centre de plasament temporar pentru persoane în etate, centre de reabilitare, etc).

g)      referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

–         serviciile internatelor psiho-neurologice.

–         serviciile centrelor republicane de reabilitare.

h)      coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali comunitari care prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale.

i)    asigură realizarea intervenţiei în cazul persoanelor vîrstnice aflate în dificultate
conform procedurii managementului de caz.

j)  evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

k) promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea acordării

prestaţiilor sociale şi sporirii accesului şi calităţii serviciilor sociale pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

10. In domeniul asistenţei sociale a familiei şi copilului Direcției de asistenţă socială și Protecție a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      respectă, promovează şi garantează drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte.

c)      exercită funcţiile de Autoritate Tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului în raza unităţii administrativ-teritoriale.

d)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea familiilor cu copii în dificultate în parteneriat cu Consiliul raional, Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului şi Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copilului în baza evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

e)      consolidează, dezvoltă şi prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii în dificultate:

–         servicii sociale comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social);

–         servicii de tip familie (forma de protecţie tutela/curatela, casa de copii de tip familie, asistenţa parentală profesionistă, adopţia naţională);

–         în caz de necesitate, a serviciilor de zi;

–         în caz de necesitate, a serviciilor de tip rezidenţial.

f)       coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali care prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale relevante.

g)      identifică activ cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia timpurie şi prevenirea agravării problemelor sociale.

h)      realizează intervenţia în cazul familiilor şi copiilor în dificultate conform procedurii managementului de caz, stabileşte statutul copilului, determină forma de protecţie adecvată situaţiei copilului, reprezintă interesele copiilor în Judecată, monitorizează situaţia copilului în cadrul serviciului în care a fost plasat.

i)    adresează către Comisia medico-psiho-pedagogică copiii cu necesităţi educaţionale
speciale pentru diagnosticare şi recomandarea instituţiei educaţionale adecvate
capacităţilor copilului.

j) adresează către Comisia medicală-consultativă copiii cu disabilităţi pentru stabilirea gradului de dizabilitate în baza căruia se recomandă tratamentul şi se perfectează Indemnizaţia de dizabilitate.

k) înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate cazurile copiilor propuşi pentru plasament.

1) referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

–    serviciile instituţiilor rezidenţiale pentru copii;

–    serviciile centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă;

–    serviciile centrul de plasament temporar al minorilor.

m) monitorizează situaţia copiilor aflaţi în diferite forme de plasament.

n) evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate familiilor cu copii aflate în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunitate.

11. In domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi Direcția de asistenţă socială și Protecție a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)      promovează interesele tuturor persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU privind protecţia persoanelor cu disabilităţi la care Republica Moldova este parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea procesului de reabilitare şi integrare socială şi ocupaţională a persoanelor cu disabilităţi în baza necesităţilor identificate în parteneriat cu instituţiile de profil şi societatea civilă.

d)      consolidează, dezvoltă şi prestează servicii de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi:

–   servicii comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, locuinţe protejate ,serviciul asistentului personal);

–   serviciul de protezare şi,ortopedie;

–   în caz de necesitate, a serviciilor de zi (servicii de reabilitare, dezvoltare a abilităţilor de auto-îngrijire, socializare, kineto-terapie, ergo-terapie, etc);

–   în caz de necesitate, serviciilor de tip rezidenţial (aziluri, centre de plasament temporar, etc).

e)      realizează intervenţia în cazul persoanelor cu disabilităţi conform procedurii managementului de caz.

f)       adresează către Consiliul medical consultativ, Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii, Comisia medico-psiho-pedagogice, precum şi către alte servicii medicale relevante cazurile persoanelor cu disabilităţi pentru asigurarea diagnosticării, tratamentului medical şi reabilitării.

g)      facilitează accesarea serviciilor educaţionale, de socializare, de dezvoltarea a abilităţilor de viaţă independentă.

h)      distribuie articole protetico-ortopedice şi mijloacele de locomoţie nemecanizate pentru persoanele cu disabilităţi şi a biletelor de reabilitare sanatorială, precum şi a tuturor tipurilor de facilităţi pentru persoanele cu disabilităţi.

i)    referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la
nivel naţional:

–   centrului republican experimental protezare, ortopedie şi reabilitare;

–   caselor internat pentru copii cu deficienţe mintale;

–   internatelor psiho-neurologice;

–   centrelor republicane de reabilitare a invalizilor;

–   şcoala internat specială pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale (disabilităţi locomotorii, surzi, hipoacuziei şi cu surditate tardivă, slab-văzători, nevăzători);

–   şcoala internat auxiliară pentru copii cu deficienţe mintale.

j) conlucrează cu administraţia publică locală, agenţi economici şi societatea civilă în vederea adaptării spaţiilor şi facilitarea deplasării persoanelor cu disabilităţi locomotorii în locurile publice.

k) monitorizează şi evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi în vederea estimării gradului de integrare socială a acestora.

1) Stabileşte şi achită compensaţiile anuale pentru deservirea cu transport şi compensaţiile pentru transportul urban, suburban şi interurban.

12. In domeniul asistenţei sociale a victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi în domeniul asigurării respectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei are următoarele atribuţii:

a) realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurări egalităţii genurilor.

b)      asigură implementarea Sistemului naţional de referire (SNR) pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigură coordonarea activităţii echipelor multidisciplinare la nivel local.

c)      prezintă rapoarte semestriale asigură referitor la activitatea desfăşurată în teritoriu în contextul prevenirii fenomenelor de violenţă în familie şi traficul de fiinţe umane.

d)      elaborează programe individuale de acordare a asistenţei beneficiarilor întru integrarea acestora în societate.

e)      dezvoltă parteneriate sociale, contribuie la mobilizarea comunităţii în soluţionarea problemelor ce ţin de fenomenul violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane.

f)       apără drepturile şi interesele legitime ale victimelor violenţei în familie, victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv şi ale victimelor minore.

g)      realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate cu competenţe în domeniu şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe informaţionale în vederea prevenirii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, depăşirea stereotipurilor de gen şi educarea populaţiei în spiritul comportamentului non-violent.

h)      determină necesitatea creării de centre/servicii de reabilitare a subiecţilor violenţei în familie precum şi pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane.

i)    monitorizează şi coordonează activităţile profesionale ale asistenţilor sociali din cadrul
primăriilor, de prevenire ale violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, de
sprijinire/consiliere, şi de resocializare a victimelor (precum şi agresorilor în cazurile
violenţei în familie).

j)  monitorizează victimele şi le acordă asistenţă în procesul de (re)integrare şi resocializare.

k) conlucrează cu autorităţile publice locale în vederea repartizării echitabile din punct de vedere gender a funcţiilor publice şi de decizie, comunică activ cu conducerea agenţilor economici, asociaţiile de patronat şi sindicatele din teritoriu vizând respectarea principiului de asigurarea egalităţii de gen în sfera socio-economică, contribuie la sporirea activismului social al femeilor din mediul rural.

1)  organizează popularizarea cunoştinţelor de educare şi informează populaţia în vederea combaterii stereotipurilor cu referire la responsabilităţile părinteşti, valoarea muncii casnice, promovarea responsabilităţilor egale în viaţa de familie şi cea profesională.

13. In domeniul asistenţei sociale a altor grupuri de beneficiari Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei are următoarele atribuţii:

a)      organizează evaluări periodice în raza administrativ-teritorială pentru depistarea problemelor sociale din teritoriu şi identificarea persoanelor aflate în dificultate şi grupurilor noi de beneficiari.

b)      duce evidenţa şi contribuie la socializarea şi reintegrarea persoanelor reîntoarse din locurile de detenţie, inclusiv a tinerilor delincvenţi în colaborare cu Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul Minori şi Moravuri, participă în comun cu organele de drept la monitorizarea desfăşurării pedepselor alternative.

c)      identifică şi referă persoanele dependente de drog şi alcool către comisiile pe problemele sociale pentru a fi direcţionate spre servicii specializate de dezalcoolizare şi dezintoxicare.

d)      oferă suport pentru integrarea socială pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor de tip rezidenţial.

e)      identifică şi recomandă crearea serviciilor specializate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.

f)       identifică şi oferă suport persoanelor fără adăpost şi refugiaţilor.

g)      oferă suport şomerilor, inclusiv familiilor tinere cu copii, care temporar nu sînt angajaţi în câmpul muncii, prin intermediul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

h)      conlucrarea cu instituţiile medicale şi organizaţiile neguvernamentale specializate în vederea asigurării accesului/ crearea serviciilor socio-medicale pentru persoanele şi copii infectaţi cu HIV/SIDA, precum şi familiile acestora.

i)    participă la desfăşurarea campaniilor informaţionale ce ţin de prevenirea răspândirii
infecţiei HIV/SIDA, aspectelor de stigmă şi discriminare a persoanelor afectaţi/infectaţi
şi familiilor acestora

j) conlucrează cu reprezentanţii de etnie romă în vederea asigurării accesului non-discriminatoriu la sistemul de protecţie socială.

k) acţionează ca reprezentant legal pentru persoanele adulte dependente care suferă de abuz, neglijare sau probleme de sănătate mintală.

1) identifică şi oferă suport altor persoane aflate în dificultate care nu sînt specificate în prezentul Regulament.

Alte atribuţii ale Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei sînt:

a)      efectuează audienţa cetăţenilor, examinează scrisori, petiţii, cereri, pregătesc răspunsuri şi explicaţii privind aplicarea legislaţiei.

b)      informează populaţia şi acordă consultaţii cu privire la serviciile de asistenţă socială şi drepturile persoanei la aceste servicii.

c)      referă cererile/reclamaţiile către organul abilitat de prestare a serviciilor sociale respective în cazul în care obiectul cererii/reclamaţiei depăşeşte limita competenţei sale.

d)      informează neîntârziat autorităţile competente despre cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul prestării serviciilor sociale, precum şi despre alte cazuri de necorespundere a cerinţelor prescrise.

e)      asigură evidenţa tuturor prestatorilor şi beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

f)       identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură consolidarea capacităţilor profesionale ale acestora.

g)      în dependenţă de necesităţile identificate, planifică măsurile de asistenţă socială şi identifică mijloacele financiare necesare, inclusiv pentru procurarea serviciilor sociale de care nu dispune.

h)      supraveghează acumularea mijloacelor financiare la Fondul local de susţinere socială a populaţiei şi distribuirea acestora celor mai defavorizate categorii ale populaţiei.

i)    contribuie prin mijloace posibile la funcţionarea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică
cu domeniul de activitate în sfera serviciilor sociale.

j)   conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii populaţiei aflate în dificultate.

k)  prezintă Consiliului raional şi MMPSF dări de seamă privind activitatea Structurii teritoriale de asistenţă socială.

Capitolul VI. Drepturile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

14. Pentru exercitarea funcţiilor sale, Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este investită cu următoarele drepturi:

a)      să stabilească atribuţiile, normele de funcţionare a Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, efectivul de personal de care este nevoie pentru soluţionarea problemelor sociale ale unităţii administrativ-teritoriale.

b)      să aprobe ordine privind realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament şi deciziilor autorităţilor publice locale, ordinilor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice, dispoziţiilor MMPSF.

c)      să apeleze la organele administraţiei publice locale şi centrale care au tangenţă cu domeniul asistenţei sociale pentru a contribui la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniu precum şi la soluţionarea cazurilor beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

d)      să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate.

e)      să organizeze activităţi de consolidare a competenţelor profesionale ale personalului angajat în Direcţia  de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei.

f)       să solicite de la MMPSF materiale metodologice şi instrucţiuni de aplicare practică, precum şi organizarea periodică a instruirilor de formare profesională continuă pentru angajaţii Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei să solicite organelor abilitate cu responsabilităţi de acreditare şi inspecţie a serviciilor sociale să ofere rapoarte de inspecţie cu specificarea lacunelor şi încălcărilor şi cu recomandări de eficientizare a activităţii.

g)      să formeze parteneriate locale cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici de la nivel naţional şi internaţional pentru a facilita procesul de implementare a strategiei locale de asistenţă socială şi de prestare a serviciilor de asistenţă socială.

i)    să înainteze organelor administraţiei publice locale şi structurilor ierarhic superioare
propuneri ce vizează eficientizarea asistenţei sociale pentru persoane şi grupuri aflate în
dificultate.

j) să introducă modificări în prezentul Regulament în funcţie de specificul local şi să-1 aprobe la Consiliul raional.

Capitolul VII. Organizarea şi funcţionarea

 Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

15.   In cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este angajat următorul personal:

a)      Şef al Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir – director al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

b)      Contabil -şef în evidenţa şi distribuirea ajutoarelor materiale şi umanitare.

c)      Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi.

d)      Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc.

e)      Specialist principal în problemele drepturilor copilului.

f)       Specialist coordonator în problemele acordării ajutorului material persoanelor social-vulnerabile.

g)      Specialist principal în administrarea ajutorului social.

h)      Şeful serviciul de îngrijire socială la domiciliu.

i)        Şeful serviciul de asistenţă socială comunitară.

i)    felcerul-protezist.

j)     asistenţi sociali comunitari,

k)   lucrători sociali.

1)    părinţi educatori.

m)   asistent parental profesionist.

16.   Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei este condusă de Şef, care este desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul raional. Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei exercită următoarele funcţii principale:

a)      conduce întreaga activitate a Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei şi o reprezintă în raporturile cu MMPSF, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, instituţiile private şi persoanele fizice.

b)      ajustează şi dezvoltă atribuţiile specificate în prezentul Regulament în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale.

c)      asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare pentru realizarea scopului şi obiectivelor de activitate ale Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, în limitele competenţei acordate cu respectarea prevederilor legale.

d)      asigură organizarea activităţii în vederea implementării cadrului normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

e)      stabileşte atribuţiile funcţionale ale salariaţilor Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei.

f)       angajează şi eliberează personalul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, în conformitate cu legislaţia

g)      asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat.

h)      reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita competenţelor aprobate de organul ierarhic superior şi al Regulamentului.

17.    Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  este şi directorul executiv al Fondului de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.

18.    Şeful Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  exercită funcţia de Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului conform stipulărilor Codului Familiei.

19.    Contabilul-şef exercită următoarele funcţii principale:

a)       duce evidenţa contabilă a tuturor activităţilor realizate în cadrul Structurii teritoriale de asistenţă socială.

b)       asigură evidenţa contabilă a mijloacelor extrabugetare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale şi umanitare persoanelor aflate în dificultate.

c)       participă la procesul de planificare bugetară.

20.    Specialiştii din cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei descrise pe domenii de asistenţă socială.

21.   Serviciile instituite în subordinea Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  sînt:

a)       Serviciul de îngrijire socială la domiciliu,

b)       Serviciul de asistenţă socială comunitară,

c)       Serviciul protezare şi ortopedie.

d)       Serviciul de Asitenţă Parentală Profesionistă.

e)       Serviciul Casă de Copiii de tip Familial.

22.    Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  poate institui servicii sociale noi reieşind din necesităţile unităţii administrativ-teritoriale, acţionând în mod autonom sau în parteneriat cu agenţii economici, organizaţiile ne-guvernamentale naţionale şi internaţionale.

Capitolul VIII. Raporturile de colaborare ale

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

23.    Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile:

a) La nivel central se stabilesc raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile ne­guvernamentale prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă.

b)      La nivelul doi al administraţiei publice locale Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

Consiliul raional, inclusiv cu comisiile care activează în cadrul acestuia: Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Casa teritorială de asigurări sociale,

–         Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,

–         Direcţia învăţământ, inclusiv cu Comisia medico-psiho-pedagogică din cadrul acesteia,

–         Instituţiile medicale din teritoriu: Spitalul raional, Centrul medicilor de familie inclusiv cu Comisia medicală consultativă din cadrul acestuia, Oficiul de înregistrare a actelor stării civile, Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei,

Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul minori şi moravuri şi Secţia probaţiune din cadrul acestuia,

organele de drept (judecătoria, procuratura),

organizaţiile ne-guvernamentale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii

sociale, altele

c)      La nivelul întîi al administraţiei publice locale Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

–         Consiliile locale, inclusiv cu Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului,

–         primăriile, inclusiv cu primarul – Autoritate tutelară la nivelul întîi al administraţiei publice locale,

–         instituţiile de învăţămînt preşcolar şi şcolar,

–         medicii de familie,

–         poliţiştii de sector,

–         organizaţiile ne-guvernamentale locale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

–         biserica,

–         agenţii economici,

–         liderii comunitari,

–         altele

                                                           Capitolul IX. Monitorizarea şi evaluarea activităţii

                                                                                 Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

24. Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei realizează monitorizarea serviciilor de asistenţă socială şi evaluarea impactului acestora asupra calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate.

a)      monitorizarea se realizează sistematic prin colectarea şi analiza datelor conform indicatorilor de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte în baza formularelor elaborate de MMPSF. Datele pentru indicatorii de monitorizare sînt colectaţi de către personalul Structurii teritoriale de asistenţă socială în limita atribuţiilor de serviciu.

b)      evaluarea se realizează la o anumită perioadă şi urmăreşte identificarea efectelor şi impactului serviciilor de asistenţă socială asupra populaţiei vulnerabile la nivel teritorial. Evaluările sînt realizate de echipa de evaluare formată prin ordinul Şefului Structurii teritoriale de asistenţă socială. In dependenţă de scopul evaluării se stabilesc metodele, termenele şi grupurile ţintă cuprinse în procesul de evaluare.

25.   Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Cantemir este responsabilă de prezentarea către MMPSF a informaţiilor acumulate în rezultatul monitorizării şi evaluării la nivel teritorial, în forma şi intervalele stabilite.

Capitolul X. Finanţarea activităţii

Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei

26.   Cheltuielile pentru realizarea activităţilor Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei , se finanţează din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, granturilor, sumelor oferite de donatori, neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi juridice, contribuţiile beneficiarilor, alte surse, conform legislaţiei.

27.   Personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară şi Serviciului de îngrijire socială la domiciliu beneficiază anual de echipament pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

28.   Cheltuielile pentru călătoriile în transportul public a personalului Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei, realizate în scop de serviciu şi întreţinerea serviciului sînt acoperite din mijloacele bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Capitolul XL Dispoziţii finale

29.   Reorganizarea şi lichidarea Direcţiei de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei  se efectuează de către Consiliul raional cu acordul MMPSF.

30.   Administraţia publică locală de nivelul al doilea oferă pentru Direcţia de asistenţă socială şi Protecţie a Familiei un local adaptat şi dotat cu echipamentul necesar pentru desfăşurarea activităţilor ce permit organizarea activităţilor în grup şi lucrul individual cu beneficiarii.

 

+
Obiective

Obiective anuale

+
Rapoarte

Rapoarte

+
Structura

Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir (DASPF Cantemir) este o subdiviziune a Consiliului raional Cantemir și activează în baza Deciziei Consiliului Raional nr. 03/22-XXVII din 19.12.2019 ,,cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției asistență socială și protecția a familiei Cantemir”. Misiunea DASPF Cantemir constă în îmbunătățirea caității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situației de dificultate și integrarea socială a acestora. Funcțiile de bază a DASPF sunt: crearea, dezvoltarea și administarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu, satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate din raion, promovarea și implimentarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului, contribuția la asigurarea asistenței sociale în raion și altele.

            În scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor în dificultate DASPF Cantemir prestează următoarele servicii sociale și oferă prestații sociale:

 • Serviciul Asistență socială comunitară;
 • Serviciul Îngrijire socială la domicilui;
 • Serviciul Asistență parentală profesionistă;
 • Serviciul social Casă de copii tip familial;
 • Serviciul social Asistență personală;
 • Serviciul social ,,Echipa Mobilă”
 • Serviciul social ,,Casa Comunitară”
 • Serviciul social de suport monetar adresat familiiilor/persoanelor defavorizate;
 • Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;
 • Serviciul de tutelă/curatelă;
 • Adopția;
 • Serviciul reabilitare balneo-sanatorială;
 • Ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului;
 • Compensația pentru serviciile de transport.

Totoadată, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, în conformitate cu legislația în vigoare oferă indemnizații și prestații sociale în vederea satisfacerii necesităților grupurilor vulnerabile de persoane, după cum urmează:

 • Indemnizație lunară copiilor plasați în serviciul social Asistență parentală profesionistă, serviciul social casă de copii de tip familial, serviciul de tutelă/curatelă și adopție.
 • Indemnizație zilnică copiilor plasați în serviciul social Asistență parentală profesionistă, serviciul social casă de copii de tip familial, serviciul de tutelă/curatelă, care sunt încadrați într-o instituție de învățămînt, începînd cu clasa a cincea pîna la împlinirea vîrstei de 18 ani.
 • Indemnizația lunară pentru întereținerea copiilor cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească, care își continuă studiile în instituțiilede învățămînt.
 • Ajutorul social și ajutor social pentru perioada rece a anului;
 • Compensații pentru sevicii de trasport

DATELE DE CONTACT AL DIRECȚIEI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI CANTEMIR

Adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor 2

Date de contact: stas.cantemir@siaas.gov.md, as.cantemir@gmail.com

Nr.

Numele, prenumele

Funcția deținută

Biroul

Date de contact

1.       

Sergiu BUTUC

Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir

221-A

(0273) 22182

2.       

 

Șef-adjunct al Direcției asistență socială și proteție a familiei Cantemir

218

(0273) 23604

3.       

Ana DERIVOLCOV

Contabil-șef al Direcției asistență socială și proteție a familiei Cantemir

221-B

(0273) 23059

4.       

Natalia COȘER

Specialist principal în administrarea ajutorului social

221-C

(0273) 22249

5.       

Tamara TABUREANU

Specialist principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități

222

(0273) 22748

6.       

Tatiana PETCOV

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc

219

(0273) 23604

7.       

Natalia RÎBACOVA

Specialist principal în protecția drepturilor copilului

219

(0273) 23604

8.       

Adriana FORMUSATI

Specialist superior resurse umane

224

(0273) 22748

9.       

Olga CEPELEAGA

Specialist

224

(0273) 22748

10.   

Angela DOGARU

Șef Serviciul asistență socială comunitară

221-C

(0273) 22249

11.   

Denis ANGHELUTA

Șef Serviciul Îngrijire socială la domiciliu

220

(0273) 22748

12.   

Maria MATICIUC

Șef Serviciul social Asistență personală

224

(0273) 22748

13.   

Raisa GUȚANU

Șef Serviciul social ,,Echipă Mobilă”

515

(0273) 68096

14.   

Natalia DEDIU

Șef Serviciul social ,,Casă Comunitară”

s. Baimaclia r. Cantemir

(0273) 43758

 

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY