Prima Direcțiile CR Direcţia Agricultură, economie, relaţii funciare

Direcţia Agricultură, economie, relaţii funciare

Obiective anuale

Rapoarte

 Structura organizatorică a Direcţiei agricultură,economie și relații funciare este reglementată de avizul Cancelariei de Stat al Republicii Moldova nr.2903-347din 15.08.2012  privind statele de personal ale aparatului presedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional şi aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 09/04 – XXV din 20.08.2012  privind statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional” și cuprinde în total 8,5 unități:

 • Șeful direcției;
 • 3 specialiști principali pe problemele prognozării, planificării și dezvoltării producției agricole;
 • Șef serviciu economie;
 • 2 specialiști principali în domeniul economiei;
 • Șef serviciu relații funciare;
 • 1 specialist în domeniul relațiilor funciare.

 

Atribuţiile d-nei Larisa Vîlcu,

şeful direcţiei agricultură, economie și relaţii funciare :

 • Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu obiectivele strategice ale politicii agrare.
 • Poartă răspunderea pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal aprobate pentru Direcţie.
 • Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
 • Poartă răspundere pentru organizarea activităţii Direcţiei în strictă conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, cu regulamentele, instrucţiunile, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile prşedintelui raionului şi celor parvenite de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi alte organe ierarhic superioare.
 • Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum şi implementarea diferitor programe post privatizaţionale, de restructurare cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului.
 • Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din teritoriu.
 • Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul direcţiei.
 • Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social – economice a sectorului agroalimentar al raionului.
 • Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu.
 • Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din teritoriu prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode.
 • Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, stocare sau depozitare, transportare şi ambalare în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective.
 • Reprezintă în modul stabilit Direcţia în diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.
 • Stabileşte sarcinile şi atribuţiile angajaţilor direcţiei, evaluează şi apreciază performanţele profesionale în activitatea angajaţilor direcţiei, asigură funcţionalitatea direcţiei inclusiv a serviciului economie şi serviciului relaţii funciare.
 • Atribuţiile şefului direcţiei pot fi  exercitate temporar, cu acordul vicepreşedintelui raionului responsabil de domeniul dat  de unul dintre şefii de serviciu sau cu un specialist din direcţia dată.

 

 

Atribuțiile d-nei Pupăzan-Cristorel Tatiana,

şeful serviciului economie:

 • Dirijează şi planifică activitatea serviciului.
 • Distribuie funcţiile între lucrătorii serviciului.
 • Prezintă propuneri privind evaluarea specialiştilor serviciului.
 • Asigură controlul asupra respectării legilor, decretelor Preşedintelui RM, Hotărîrilor şi Deciziilor Guvernului RM, precum şi a sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul regulament.
 • Analizează şi estimează nivelul dezvoltării social-economice a raionului.
 • Monitorizează semestrial şi anual executarea deciziilor consiliului raional privind strategiile, programele şi planurile de acţiuni de dezvoltare social-economică.
 • Prezintă în modul stabilit spre examinarea Consiliului raional proiecte de hotărîri, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică, diverse măsuri şi proiecte de documente.
 • Emite în limitele competenţei sale, în baza prezentului Regulament şi în scopul realizării legilor în vigoare, decretelor Preşedintelui RM, Hotărîrilor şi Dispoziţiilor Guvernului şi Deciziilor Consiliului raional, instrucţiuni şi recomandări metodice cu character obligatoriu pentru serviciile organelor administraţiei publice locale, precum şi de recomandare pentru toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile rationale, cu diferit tip de proprietate şi subordonare departamentală, organizează şi controlează executarea lor.
 • Execută alte însărcinări ale conducerii Consiliului raional.

 

 

 

 

 

Atribuţiile d-lui Valeriu Toderici,

şeful serviciului relaţii funciare:

 • Dirijează şi planifică activitatea serviciului.
 • Prezintă propuneri privind evaluarea specialiştului serviciului.
 • Pregătește şi prezentă spre examinarea organului respectiv al autoadministrării locale a proiectelor de propuneri pentru reglementarea relaţiilor funciare, atribuirea şi retragerea terenurilor , soluţionarea litigiilor funciare , atribuirea terenurilor pentru necesităţi de stat şi obşteşti.
 • Examinează scrisorile , plînjerile şi cererile cetăţenilor sosite la organele autadministrării locale.
 • Ține evidenţa funciară a pămînturilor de toate categoriile ale fondului funciar pe teritoriul raionului , primăria oraşului , satelor , precum şi întocmirea dărilor de seamă cu privire la disponibilul şi folosirea terenurilor.
 • Organizează lucrări de reglementare a regimului proprietăţii funciare , realizează în modul stabilit reforma funciară pe teritoriul raionului , primăriilor oraşului , satelor.
 • Execută controlul permanent asupra respectării de către întreprinderile de stat , cooperative , întreprinderi personale şi obşteşti , indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma activităţii de antreprenoriat , persoane oficiale şi cetăţeni, a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova în domeniul folosirii terenurilor şi protecţiei solului.
 • Primește de la primăriile satelor, orașului bilanțul funciar anual.
 • Întocmește şi prezintă în instanţele ierarhice superioare în termenele stabilite a bilanţului funciar anual în conformitate cu cerinţele legislaţiei.
 • Execută ținerea cadastrului funciar și monitoringului pe teritoriul raionului, orașului, comunelor și satelor.

 

 

 

Datele de contact ale direcției agricultură, economii și relații funciare

adresa: or. Cantemir, Trandafirilor, nr.2
e-mail:
daerfcantemir@gmail.com

 

Nr. d/o Funcția deținută Numele Prenumele Biroul nr. Telefon de serviciu
1. Seful Direcție agricultură, economii și relațiifunciare Vîlcu Larisa      317  (0273) 2-28-76
2. Specialist principal Berlinschii Vladimir      315  (0273) 2-27-63
3. Specialist principal Roman Nicolae      315  (0273) 2-27-63
4. Specialist principal Bahov Ivan      315 (0273)  2-27-63
5. Șef secție economie Pupăzan-Cristorel Tatiana      317 (0273)  2-32-33
6. Șef secție relații funciare Toderici Valeriu      322 (0273)  2-26-13

 

 

+
Regulament
+
Obiective

Obiective anuale

+
Rapoarte

Rapoarte

+
Structura

 Structura organizatorică a Direcţiei agricultură,economie și relații funciare este reglementată de avizul Cancelariei de Stat al Republicii Moldova nr.2903-347din 15.08.2012  privind statele de personal ale aparatului presedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional şi aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 09/04 – XXV din 20.08.2012  privind statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional” și cuprinde în total 8,5 unități:

 • Șeful direcției;
 • 3 specialiști principali pe problemele prognozării, planificării și dezvoltării producției agricole;
 • Șef serviciu economie;
 • 2 specialiști principali în domeniul economiei;
 • Șef serviciu relații funciare;
 • 1 specialist în domeniul relațiilor funciare.

 

Atribuţiile d-nei Larisa Vîlcu,

şeful direcţiei agricultură, economie și relaţii funciare :

 • Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu obiectivele strategice ale politicii agrare.
 • Poartă răspunderea pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal aprobate pentru Direcţie.
 • Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
 • Poartă răspundere pentru organizarea activităţii Direcţiei în strictă conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, cu regulamentele, instrucţiunile, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile prşedintelui raionului şi celor parvenite de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi alte organe ierarhic superioare.
 • Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum şi implementarea diferitor programe post privatizaţionale, de restructurare cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului.
 • Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din teritoriu.
 • Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul direcţiei.
 • Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social – economice a sectorului agroalimentar al raionului.
 • Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu.
 • Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din teritoriu prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode.
 • Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, stocare sau depozitare, transportare şi ambalare în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective.
 • Reprezintă în modul stabilit Direcţia în diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.
 • Stabileşte sarcinile şi atribuţiile angajaţilor direcţiei, evaluează şi apreciază performanţele profesionale în activitatea angajaţilor direcţiei, asigură funcţionalitatea direcţiei inclusiv a serviciului economie şi serviciului relaţii funciare.
 • Atribuţiile şefului direcţiei pot fi  exercitate temporar, cu acordul vicepreşedintelui raionului responsabil de domeniul dat  de unul dintre şefii de serviciu sau cu un specialist din direcţia dată.

 

 

Atribuțiile d-nei Pupăzan-Cristorel Tatiana,

şeful serviciului economie:

 • Dirijează şi planifică activitatea serviciului.
 • Distribuie funcţiile între lucrătorii serviciului.
 • Prezintă propuneri privind evaluarea specialiştilor serviciului.
 • Asigură controlul asupra respectării legilor, decretelor Preşedintelui RM, Hotărîrilor şi Deciziilor Guvernului RM, precum şi a sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul regulament.
 • Analizează şi estimează nivelul dezvoltării social-economice a raionului.
 • Monitorizează semestrial şi anual executarea deciziilor consiliului raional privind strategiile, programele şi planurile de acţiuni de dezvoltare social-economică.
 • Prezintă în modul stabilit spre examinarea Consiliului raional proiecte de hotărîri, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică, diverse măsuri şi proiecte de documente.
 • Emite în limitele competenţei sale, în baza prezentului Regulament şi în scopul realizării legilor în vigoare, decretelor Preşedintelui RM, Hotărîrilor şi Dispoziţiilor Guvernului şi Deciziilor Consiliului raional, instrucţiuni şi recomandări metodice cu character obligatoriu pentru serviciile organelor administraţiei publice locale, precum şi de recomandare pentru toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile rationale, cu diferit tip de proprietate şi subordonare departamentală, organizează şi controlează executarea lor.
 • Execută alte însărcinări ale conducerii Consiliului raional.

 

 

 

 

 

Atribuţiile d-lui Valeriu Toderici,

şeful serviciului relaţii funciare:

 • Dirijează şi planifică activitatea serviciului.
 • Prezintă propuneri privind evaluarea specialiştului serviciului.
 • Pregătește şi prezentă spre examinarea organului respectiv al autoadministrării locale a proiectelor de propuneri pentru reglementarea relaţiilor funciare, atribuirea şi retragerea terenurilor , soluţionarea litigiilor funciare , atribuirea terenurilor pentru necesităţi de stat şi obşteşti.
 • Examinează scrisorile , plînjerile şi cererile cetăţenilor sosite la organele autadministrării locale.
 • Ține evidenţa funciară a pămînturilor de toate categoriile ale fondului funciar pe teritoriul raionului , primăria oraşului , satelor , precum şi întocmirea dărilor de seamă cu privire la disponibilul şi folosirea terenurilor.
 • Organizează lucrări de reglementare a regimului proprietăţii funciare , realizează în modul stabilit reforma funciară pe teritoriul raionului , primăriilor oraşului , satelor.
 • Execută controlul permanent asupra respectării de către întreprinderile de stat , cooperative , întreprinderi personale şi obşteşti , indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma activităţii de antreprenoriat , persoane oficiale şi cetăţeni, a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova în domeniul folosirii terenurilor şi protecţiei solului.
 • Primește de la primăriile satelor, orașului bilanțul funciar anual.
 • Întocmește şi prezintă în instanţele ierarhice superioare în termenele stabilite a bilanţului funciar anual în conformitate cu cerinţele legislaţiei.
 • Execută ținerea cadastrului funciar și monitoringului pe teritoriul raionului, orașului, comunelor și satelor.

 

 

 

Datele de contact ale direcției agricultură, economii și relații funciare

adresa: or. Cantemir, Trandafirilor, nr.2
e-mail:
daerfcantemir@gmail.com

 

Nr. d/o Funcția deținută Numele Prenumele Biroul nr. Telefon de serviciu
1. Seful Direcție agricultură, economii și relațiifunciare Vîlcu Larisa      317  (0273) 2-28-76
2. Specialist principal Berlinschii Vladimir      315  (0273) 2-27-63
3. Specialist principal Roman Nicolae      315  (0273) 2-27-63
4. Specialist principal Bahov Ivan      315 (0273)  2-27-63
5. Șef secție economie Pupăzan-Cristorel Tatiana      317 (0273)  2-32-33
6. Șef secție relații funciare Toderici Valeriu      322 (0273)  2-26-13

 

 

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY