print
Proiecte decizii, sedinta CR din 29 mai 2020, pru consultare publica
20.05.2020

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din  __05.2020

or. Cantemir

 

               Cu privire la modificarea deciziei nr. 06/03-XXVIdin 10.08.2018

„Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 05/10-XXV

din 28.05.2015 Cu privire la modificareadeciziei Consiliului raional Cantemir

nr.12/34-XXV din 06.12.2012 Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul

președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional ”

 

          În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, decizia Consiliului Raional Cantemir  nr. 12/34-XXV din 06.12.2012 ”Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și pe lîngă unele subdiviziuni ale  consiliului raional”,nr. 05/24-XXV din 26.09.2013 ”Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social Asistență personală”, nr.05/09-XXV din 28.05.2015 Cu privire la constituirea serviciului social „Asistență Personală” pe lîngă direcția asistență socială și protecție a familiei, examinînd  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiale și construcții Consiliul Raional

                                  

Decide:

   01. Se modifică decizia Consiliului Raional Cantemir nr.06/03-XXVI din 10.08.2018 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 05/10-XXV din 28.05.2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr.12/34-XXV din 06.12.2012 Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional ”după cum urmează:

 

  În  poziția Asistent personal cifra 30 unităţi  se substituie cu cifra 47 unități.

      Serviciul social Asistență Personală         

     Asistenți personali    47 unități,  Șef Serviciu   1 unitate           

      Total                           48 unități                           

 02. Se aprobă devizul de cheltuieli pentru 17 unități de Asistenți Personali, al serviciului social Asistența Personală în sumă totală de 1002500 mii lei, pentru anul 2020 din mijloace financiare ale Fondului de susținere a populației (se anexează).

03. Executarea deciziei în cauză  se pune în sarcina președintelui raionului Anatoli ICHIM

04. Decizia în cauză  se aduce la cunoştinţa direcţiei asistenţă socială, serviciilor sus nominalizate, altor  factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

05. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățămînt, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget

 

Preşedintele şedinţei                                                      ______________________

Avizat:

  Secretar al  consiliului  raional                                                Ludmila Țurcanu

 

Elaborat: Sergiu Butuc 

_____________________                                                                                                                                    

  Șef DASPF Cantemir

 

Coordonat: V.Cozma______________

Șef Direcția Finanțe

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Anexă

                                                                                                                        la decizia consiliului raional

                                                                                                                                              nr. 03/-XXVI din  __ 05.2020         

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 06/03-XXVI din 10.08.2020 „Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/10-XXV din 28.05.2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr.12/34-XXV din 06.12.2012 Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional ”    

   

          Serviciul social „Asistenţă personală” este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului raional Cantemir nr.05/09-XXV din 28.05.2015, și activează conform Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciul social Asistență personală aprobat prin decizia Consiliului raional Cantemir nr. 05/24-XXV din 26.09.2013

        Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).
        Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului social „Asistenţă Personală”, în raion activează 30 unităţi de asitenţi personali în localităţile: or.Cantemir, Lingura, Goteşti,Tartaul, Cîşla, Suhat, Bobocica, Capaclia, Cociulia, Ciobalaccia, Pleşeni, Ţiganca, Cîrpeşti, Toceni,Porumbești, Cîetu, Plopi, Cania, Chioselia.

        La data de 29 septembrie 2015 Serviciul ,,Asistenţă personală” a fost acreditat pentru o perioadă de 5 ani.

   Necesitatea examinării chestiunii privind modificarea deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 05/10-XXV din 28.05.2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr.12/34-XXV din 06.12.2012 Cu privire la serviciile de pe lîngă aparatul președintelui raionului și de pe lîngă unele subdiviziuni ale consiliului raional ” este condiționată de propunerea președintelui raionului și a șefului direcției asistenței sociale și protecție a familiei.

     În conformitate cu Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 800 din 01.08.2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material și Ordinul nr.448 din 07.05.2020 Cu privire la modificarea ordinului nr.07 din 03 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea limitelor plafoanelor pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale pentru anul 2020, a Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, finanțarea unităților suplimentare de asistenți personali vor fi alocate de către Agenția Națională de Asistență Personală.

 

Preşedintele   raionului                                                            Anatoli ICHIM

 

 

      Republica Moldova                                               Республика Молдова

   Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                                             

D E C I Z I E

       nr. ________                                                                                           din                         2020

 

or. Cantemir

 

        Cu privire la  corelarea bugetului raional şi modificarea

 deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 privind aprobarea  

bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020,

cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.172 din 19.12.2019

 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (5) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 24 al Legii  nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale  şi    Legii bugetului de stat pe anul  2020 nr.172 din 19 decembrie 2019 ( modificată) , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte Consiliul Raional

D E C I D E:

      01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 03/04-XXVII din 19 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2020” cu modificările ulterioare se aduce în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.172 din 19.12.2019 după cum urmează:

      01.1 În punctul 01 la venituri cifra „179901,3 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 181059,4 mii lei” şi la cheltuieli cifra „181088,6 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „182246,7 mii lei”.

01.2 Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2020”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

01.3 Anexa nr.3 din punctul 04 întitulată: „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul  local de nivelul II pe anul 2020”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie.

01.4  Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II

      conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme pe anul 2020” va avea un nou

     cuprins, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

2.Secretarul consiliului raional va asigura  aducere la cunoştinţă publicului, prin publicare sau prin afişare în locuri publice,pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

3.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ichim Anatoli, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

               Preşedintele şedinţei                                                                                   ______________

 

                  Avizat

           Secretarul consiliului raional                                                           Ludmila Ţurcanu             

 

                          Elaborat

                     Direcţia finanţe                                                                     Veaceslav Cozma         

                          

                                                                           

                                                                                        Anexă la decizia consiliului  raional

                               Cantemir nr._______  din       .2020

      Notă informativă la proiectul deciziei  privind modificarea ( corelarea ) deciziei consiliului raional Cantemir „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în a doua lectură pe anul 2020”

 

                Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea corelării bugetului local de nivelul II  cu Legea  bugetului de stat pe anul 2020 nr.172 din 19.12.2019

       Astfel, pe data de 23 aprilie 2020 a fost adoptată Legea nr.61 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19 decembrie 2019. prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II.

  În conformitate cu prevederile legii menţionate au fost majorate transferurile de la bugetul de stat în sumă totală de 1158,1 mii lei dintre care:  

- cu destinaţie specială pentru asistenţa socială – 1002,5 mii lei sînt suplimentate transferurile din Fondul de susţinere socială a populaţiei pentru pachetul minim de servicii sociale.

- alte transferuri curente cu destinaţie generală sînt suplimentate cu 155,6 mii lei pentru compensarea veniturilor ratate ale bugetului local de nivelul II, în special din impozitul pe veniturile persoanelor fizice.

            În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr. 1,3 şi 4 la decizia consiliului raional nr.03/04- XXVII din 19.12.2019” Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a două pe anul 2020”.

         La nota în cauză se anexează tabelele nr.1, nr.2, nr.3 care includ respectiv,sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2020, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2020, resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme  pe anul 2020.

 

               Şeful direcţiei finanţe Cantemir                              V.Cozma

 

                                                        

Anexa nr.1

                                                                                                              la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. __________ din                   .2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2020

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

181059,4

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

171980,7

 

 

 

     II. CHELTUIELI  ( 2)  şi  ACTIVE NEFINANCIARE  ( 3) , total

2+3

182246,7

 

 

 

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

–1187,3

      IV. Surse de finanţare

 

  1187,3

       V. Datorii

5

0

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei

910

19284,5

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

930

18097,2

 

 

 

      Secretarul Consiliului Raional Cantemir                                   Ludmila Ţurcanu                                        

Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din  24.01.2020

 

 

 

 

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

                   bugetul local de nivelul II  pe anul 2020.

                                                               

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general transferuri:

19

171980,7

 

Inclusiv:

 

 

1

  cu destinaţie generală

 

31975,3

 

 

 

 

2

- cu destinaţie specială

 

139849,8

 

inclusiv:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)

 

 

116275,5

 

b) pentru şcoala sportivă

 

3108,5

 

c) pentru asistenţa socială

 

3642,5

 

inclusiv:

 

 

 

• compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

847,9

 

• indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

1614,1

 

• indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.

 

 

 

809,2

 

• asigurarea prestaţiilor sociale pentru copii plasaţi în serviciile sociale

 

 

371,3

 

d) pentru infrastructura drumurilor publice locale

 

14695,6

 

e) transferuri din Fondul de susţinere a populaţiei pentru pachetul minim de servicii sociale

 

 

 

2127,7

 

 

 

      Secretarul

Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila                        

                                                                 Anexa nr.3                               

la decizia Consiliului Raional Cantemir

                                                                                                      nr. ____________ din

 

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme

pe anul 2020   

                                                                                                                    

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli  în total

 

182246,7

Inclusiv:

 

 

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

10088,9

Resurse generale

100

8575,9

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1513,0

Cheltuieli, total

300

10088,9

Exercitarea guvernării

0301

6106,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

1083,8

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

2465,0

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

434,1

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

102,6

Resurse generale

100

102,6

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

 

Cheltuieli,total

300

102,6

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

102,6

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

19897,0

Resurse generale

100

19897,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli, total

300

19897,0

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

1471,4

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

990,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

14695,6

Dezvoltarea turismului

6602

2740,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

11850,4

Resurse generale

100

11660,8

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

189,6

Cheltuieli,total

300

11850,4

Politici şi management în domeniul culturii

8501

860,7

Dezvoltarea culturii

8502

7018.2

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

452,7

Sport

8602

3438,0

Tineret

8603

80,8

Învăţământ

09

 

Resurse,total

 

123876,0

Resurse generale

100

120835,1

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

3040,9

Cheltuieli,total

300

123876,0

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

2920,7

 

Educaţie timpurie

8802

7569,4

Învăţământ primar                           

8803

1466,9

 

Învăţământ gimnazial       

8804

79127,9

Învăţământ liceal    

8806

23103,1

Servicii generale în educaţie

8813

1334,3

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

8270,4

Curriculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

16431,8

Resurse generale

100

14234,1

Resurse fonduri speciale

296

2197,7

 

Cheltuieli,total

300

16431,8

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

1269,8

 

Protecţie a familiei şi copilului

9006

4437,2

 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

9010

            9584,6

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

331,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

809,2

 

          Secretarul Consiliului raional Cantemir                               Ludmila Ţurcanu

                                                        

Tabel nr.1

la nota informativă

                                                                                                              

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2020

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma, mii lei

Pînă la modificare

(corelare)

 

Modificarea

(corelarea)

cu Legea bugetului de stat

 

Suma modificată

(corelată)

 

1

2

3

4

5

      I . VENITURI ,  total

1

179901,3

+ 1158,1

181059,4

inclusiv:

 

 

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

170822,6

+ 1158,1

171980,7

 

 

 

 

 

     II. CHELTUIELI  ( 2)  şi  ACTIVE NEFINANCIARE  ( 3) , total

2+3

181088,6

+ 1158,1

182246,7

 

 

 

 

 

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

– 1187,3

 

– 1187,3

      IV. Surse de finanţare

 

   1187,3

 

   1187,3

       V. Datorii

5

0

 

 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei

 

910

 

   19284,5

 

 19284,5

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

 

930

 

– 18097,2

 

 

 

   18097,2

                Şeful direcţiei finanţe Cantemir                              Veceslav Cozma           

 

 

Tabel nr.2

la nota informativă

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

                   bugetul local de nivelul II  pe anul 2020.                             

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma, mii lei

 Pînă la modificare

( corelare )

Modificarea

( corelarea ) cu Legea bugetului de stat

Suma modificată

( corelată )

1

2

3

4

5

6

 

Total general transferuri:

19

   170822,6

    + 1158,1

171980,7 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

   cu destinaţie generală

 

  31975,3

 

31975,3

 

 

 

 

 

 

2

- cu destinaţie specială

 

138847,3

 + 1002,5

139849,8

 

inclusiv:

 

 

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

 ( extraşcolar)

 

 

 

 

116275,5

 

 

 

 

116275,5

 

b) pentru şcoala sportivă

 

    3108,5

 

    3108,5

 

c) pentru asistenţa socială

 

    3642,5

 

3642,5

 

inclusiv:

 

 

 

 

 

• compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

    847,9

 

 

847,9

 

• indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

 

   1614,1

 

 

 

1614,1

 

• indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic.

 

 

 

 

   809,2

 

 

 

 

809,2

 

• asigurarea prestaţiilor sociale pentru copii plasaţi în serviciile sociale

 

 

 

  371,3

 

 

 

371,3

 

d) pentru infrastructura drumurilor publice locale

 

14695,6

 

14695,6

 

e) transferuri din Fondul de susţinere a populaţiei pentru pachetul minim de servicii sociale

 

 

 

 

 

1125,2

 

 

 

  + 1002,5

 

 

 

2127,7

3

Alte transferuri curente cu destinaţie generală

 

 

 

   + 155,6

 

155,6

 

 

      Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                                   V.Cozma

                                                               Tabel nr.3                               

la nota informativă

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme

pe anul 2020 

                                                                                                                       

Denumirea

Cod

Suma, mii lei

Pînă la modificare

Modificarea

 

Suma modificată

 

1

2

3

4

5

Cheltuieli  în total

 

181088,6

+ 1158,1

182246,7

Inclusiv:

 

 

 

 

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

 

 

Resurse , total

 

9933,3

+ 155,6

10088,9

Resurse generale

100

8420,3

+ 155,6

8575,9

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1513,0

 

1513,0

Cheltuieli, total

300

9933,3

+ 155,6

10088,9

Exercitarea guvernării

0301

6106,0

 

6106,0

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

1083,8

 

 

1083,8

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

2465,0

 

 

2465,0

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

278,5

 

+ 155,6

 

434,1

Apărarea naţională

02

 

 

 

Resurse, total

 

102,6

 

102,6

Resurse generale

100

102,6

 

102,6

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

 

 

 

Cheltuieli,total

300

102,6

 

102,6

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

102,6

 

102,6

Servicii în domeniul economiei

04

 

 

 

Resurse, total

 

19897,0

 

19897,0

Resurse generale

100

19897,0

 

19897,0

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

 

 

Cheltuieli, total

300

19897,0

 

19897.0

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

1471,4

 

1471,4

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

990,0

 

 

990,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

14695,6

 

14695,6

Dezvoltarea turismului

6602

2740,0

 

2740,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

 

 

Resurse, total

 

11850,4

 

11850,4

Resurse generale

100

11660,8

 

11660,8

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

189,6

 

189,6

Cheltuieli,total

300

11850,4

 

11850,4

Politici şi management în domeniul culturii

8501

860,7

 

860,7

Dezvoltarea culturii

8502

7018,2

 

7018,2

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

452,7

 

452,7

Sport

8602

3438,0

 

3438,0

Tineret

8603

80,8

 

80,8

Învăţământ

09

 

 

 

Resurse,total

 

123876,0

 

123876,0

Resurse generale

100

120835,1

 

120835,1

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

3040,9

 

3040,9

Cheltuieli,total

300

123876,0

 

123876,0

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

2920,7

 

2920,7

Educaţie timpurie

8802

7569,4

 

7569,4

Învăţământ primar                           

8803

1466,9

 

1466,9

Învăţământ gimnazial       

8804

79127,9

 

79127,9

Învăţământ liceal    

8806

23103,1

 

23103,1

Servicii generale în educaţie

8813

1334,3

 

1334,3

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

8270,4

 

8270,4

Curriculum

8815

83,3

 

83,3

Protecţia socială

10

 

 

 

Resurse,total

 

15429,3

+ 1002,5

16431,8

Resurse generale

100

14234,1

 

14234,1

Resurse fonduri speciale

296

1195,2

+ 1002,5

2197,7

Cheltuieli,total

300

15429,3

+ 1002,5

16431,8

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

1269,8

 

1269,8

Protecţie a familiei şi copilului

9006

4437,2

 

4437,2

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

9010

            8582,1

         + 1002,5 

9584,6

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

331,0

 

331,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

809,2

 

809,2

 

 

                     Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                             Veaceslav Cozma

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.