print
Proiecte decizii, sedinta CR din 26 martie 2020, pru consultare publica
12.03.2020

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

 

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020  

 

          Cu privire la coordonarea contractelor de  acordare

 a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale)

 în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală 

a Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir

 cu CNAM pe anul 2020

 

            În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 /2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411/1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2020 nr.174/2019, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593/2002, Legei Bugetului de stat pe anul 2020 nr. 172/2019  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387/2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 /2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                                       DECIDE:

   01.Se coordonează contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală al Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din  raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2020, după cum urmează:

Contractul nr.05-08/62 din 31 decembrie 2019 al IMSP Spitalul Raional  Cantemir (anexa nr.1);

Contractul nr.05-08/328 din 31 decembrie 2019 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir (anexa nr.2);

Contractul nr.05-08/330 din 31 decembrie 2019 al IMSP Baimaclia  (anexa nr.3);

Contractul nr.05-08/331 din 31 decembrie 2019 al IMSP Cociulia (anexa nr.4);

Contractul nr.05-08/329 din 31 decembrie 2019 al IMSP Ciobalaccia (anexa nr.5);

Contractul nr.05-08/332 din 31 decembrie 2019 al IMSP Goteşti (anexa nr.6).

 

      02.Se împuterniceşte să semneze  în numele Consiliului Raional Cantemir  coordonarea contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  al Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2020, preşedintele raionului, dl Anatoli ICHIM  iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele raionului, dl  Iurie MIHAESCU, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

      03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din  raionul Cantemir  , preşedintelui raionului ori vicepreşedintelui  raionului.

      04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

          

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                        _____________

 

Avizat:

Secretar al Consiliului Raional                                                           Ludmila ŢURCANU

 

  

 Elaborat:  Iurie MIHAESCU _______________

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

al IMSP  din raionul Cantemir    

 

Proiect de decizie prezentat:                                                                                         

 

_____________________

_____________________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

     Cu privire la modificarea deciziei nr.03/21-XXVII din 19.12.2019
cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat

în  dificultate, și aprobarea Regulamentului de organizare

 și funcționare a acesteia

 

     În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, și întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.7/2016 ”Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționareea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”, decizia consiliului raional Cantemir nr. 03/21-XXVII din 19.12.2019 cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în âdificultate, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                                               DECIDE :

    01.Se modifică Anexa nr.2 din decizia nr.03/21-XXVII din 19.12.2019 cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia după cum urmează:

   Din componența membrii Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate se exclude:

       Punctul 6 Numele , prenumele, REȘETILOV Maria, medic, IMSP Centru de Sănătate Cantemir, se înlocuiește cu numele, prenumele, Olga Hîţu, IMSP CS Cantemir - membru al  comisiei.

     Punctul 9 Reprezentantul procuraturii al raionului Cantemir se înlocuiește  cu numele, prenumele ,, Lilia MUNTEANU, secretar al consiliului comunal Cania”, membru al comisiei;

    Punctul 10 și 11 primarul localității, asistentul din localitate , se modifică cu  următorul conţinut:

          Persoane invitate:

      Reprezentantul procuraturii al raionului Cantemir.

                       Primarul localității

                       Asistentul social comuntar din localitate.

    02.Alte prevederi ale dispoziției rămîn  neschimbate.

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcției asistență socială, altor factori interesați și publicului în termen de 10 zile și se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

    04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, președintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism,comisiei consultative de specialitate agricultură,industrie, amenajarea teritoriului și protecșia mediului, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                 ____________________

   Avizat:

 Secretar al Consiliului raional                                                  Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat: Șef DASPF Cantemir                              

_________Sergiu BUTUC

Proiect de decizie prezentat:                                                                               

______________________

______________________

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

   Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului

Casei de copii de tip familial Camerzan Varvara  și

Camerzan Ion , domiciliați în com. Enichioi, raionul

Cantemir

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338/1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 51/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, Hotărîrea Guvernului nr. 1278/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

                                                                        D E C I D E:

   01. Se ia act de:

 – notă despre deschiderea şi înregistrarea serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, raionul Cantemir (se anexează)

 -  avizul comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate  (se anexează)

   02.Se deschide şi  înregistrează serviciul casă de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, raionul Cantemir

    03. Se aprobă devizul de cheltuieli la suma de 123804.80 lei pentru întreţinerea serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, raionul Cantemir, pentru anul 2020.

   04. Direcţia Finanţe și Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, vor asigura redistribuirea surselor financiare aprobate pentru anul 2020, de la serviciu casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin , domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir, la serviciu casă de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir.

   05. Serviciul casă de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, raionul Cantemir îşi va deschide cont bugetar şi extrabugetar la  Trezoreria Regională Cahul- Cantemir.

   06. În calitate de autoritate tutelară teritorială, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, va monitoriza situaţia copiilor şi în caz de necesitate  va înainta Consiliului Raional propuneri de modificare sau completare a deciziei în cauză.

   07. Serviciul casă de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir, raionul Cantemir, va funcționa în conformitate cu  Hotărîrea Guvernului nr. 51/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate

  08. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării ei.

  09. Despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul IV anul 2020.

  10. Executarea deciziei se pune în seama Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

 11.Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina  vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale.

  12.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în acelaşi termen, se publică pe pagina web a Consiliului raional Cantemir și în Registrul de Stat al actelor locale.

  13.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte,comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico financiare şi construcţii .

 

 

  

 

    

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

 

Elaborat: Șef DASPF Cantemir                              

    _________Sergiu Butuc

Coordonat:

Şef Direcția Finanțe Cantemir
   _________Veaceslav COZMA

 

 

Proiect de decizie prezentat:                                                                               

______________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                        Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                nr.03/-XXVII din 26.03.2020

NOTĂ

despre deschiderea şi înregistrarea serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir

 

Familia Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir, este compusă din membri:

        Soţul- Camerzan Ion  a.n. 24.03.1974

        Soţia- Camerzan Varvara a.n. 26.11.1973

        Fiul-Camerzan Ion a.n 22.01.1996

        Fiica -Camerzan Cristina a.n 16.12.1998

        Fiiul- Camerzan Gheorghe a.n 31.03.2004

   Începînd cu data de 22.09.2011 pînă în prezent familia Camrezan Ion și Camerzan Varvara au avut deschis Serviciul de asistență parentală profesionistă și au activat în baza deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 09/20-XXV din 22.09.2011”Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara și Camerzan Ion com. Enichioi r. Cantemir”.În perioada activității serviciului asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara și Camerzan Ion au fost plasați copii Zanet Dumitru a.n 13.09.2002 și Zante Silvia a.n 07.12.2017, originari din s. Crăciun r. Cantemir. Pe parcursul plasamentului copiilor în familia Camerzan Varvara și Camerzan Ion copiii au fost bine îngrijiți și asigurați cu toate cele necesare pentru creșterea armonioasă în familie, și au dat dovadă de cele mai înalte comptențe de lucru cu copiii aflați în situație de risc. De asemenea asistentul parental profesionist permanent participă la ședințele de instruire continuie și ședințele de supervizare organizate de către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

      La data de 05.12.2019 în familia Camerzan Varvara au fost plasați copiii rămași fără ocrotire părintească Hușanu Gheorghe a.n 06.06.2003 și Lungu Andrei a.n 27.01.2006. Astfel, circumstanțele create și dorința cet. Camerzan Varvara de a lua mai mulți copii în plasament crează necesitatea de a deschide serviciul casa de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion domiciliați în com. Enichioi, r. Cantemir.

   Familia  Camerzan Varvara și Camerzan Ion  este o familie completă, dispune de spațiu locativ, are suport financiar și material pentru deschiderea unei case de copii de tip familial și întrunește toate condițiile legale.

  Soții au participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și părinți-educatori, au obținut Certificat care le  permite practicarea profesiei de părinte-educator și asistent parental profesionist şi- au prezentat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir setul complet necesare pentru înregistrarea unui serviciu specializat CCTF.

   Dosarul de acte pentru deschiderea CCTF corespunde cerințelor regulamentului cu privire la serviciul casă de copii de tip familial aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate.

   Luînd în consideraţie situaţia creată,copiii au rămas fără supraveghere părintească, în baza documentelor prezentate, avizul comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate nr. 01 din 22.11.2019, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, DASPF Cantemir ca autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie, pentru copii Zanet Dumitru a.n 13.09.2002, Zanet Silvia a.n 07.12.2007, Hușanu Gheorghe a.n 06.06.2003 și Lungu Andrei a.n 27.01.2006 plasarea copiilor în serviciul Serviciul casă de copii de tip familie- Camerzan Varvara și Camerzan Ion domiciliați în com. Enichioi, r. Cantemir.

 

 Şef DASPF Cantemir                                                                        Sergiu BUTUC

 

 

                                                                                                                                                       Anexa nr.02

                                                                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                                                                       nr.03/-XXVII din 26.03.2020

 

 

 

 

 

Lista

copiilor din serviciul Casă de copii de tip familial Camerzan Varvara  și Camerzan Ion ,

domiciliați în com. Enichoi, raionul Cantemir.

 

 

 

 

1. Zanet Dumitru a.n 13.09.2002,

2. Zanet Silvia a.n 07.12.2007,

3. Hușanu Gheorghe a.n 06.06.2003

4. Lungu Andrei a.n 27.01.2006

 

 

 

 

     

 

 

 Şef DASPF Cantemir                                                    Sergiu BUTUC

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

      Despre închiderea serviciului asistență

Parentală profesionistă Camerzan Varvara  și

Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi,

raionul Cantemir

    

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338/1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 760/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de ,, Asistență parentală profesionistă” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Camerzan Varvara despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial:  Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi raionul Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

                                                            D E C I D E:

       01. Se ia act de:

 – notă despre închiderea serviciului de asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara și Camerzan Ion , domiciliați în com. Enichioi, raionul Cantemir (se anexează)

 -  avizul comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate  (se anexează)

      02. Serviciul de asistență parentală profesionistă sus vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezorăria regională Cahul-Cantemir (MFTR Cahul-Cantemir).

      03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență social și protecție a familiei Cantemir.

     04. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina, vicepreşedintelui raionului Cantemir pe  probleme socială.

     05. Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

     06. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcției asistență socială, altor factori interesați și publicului în termen de 10 zile și se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

     07. Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul IV 2020 de către DASPF.

     08. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat: Șef DASPF Cantemir                              

    _________Sergiu Butuc

 

 

                                                                                                                                        Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.03/-XXVII din 26.03.2020

 

NOTĂ

despre închiderea serviciului Asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara și

 Camerzan Ion , domiciliați în com. Enichioi, raionul Cantemir.

 

      Începînd cu data de 22.09.2011 pînă în prezent familia Camrezan Ion și Camerzan Varvara activează în baza deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 09/20-XXV din 22.09.2011”Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara și Camerzan Ion com. Enichioi r. Cantemir”.În perioada activității serviciului asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara și Camerzan Ion au fost plasați copii Zanet Dumitru a.n 13.09.2002 și Zante Silvia a.n 07.12.20017, originari din s. Crăciun r. Cantemir. Pe parcursul plasamentului copiilor în familia Camerzan Varvara și Camerzan Ion copiii au fost bine îngrijiți și asigurați cu toate cele necesare pentru creșterea armonioasă în familie, și au dat dovadă de cele mai înalte comptențe de lucru cu copiii aflați în situație de risc. De asemenea asistentul parental profesionist permanent participă la ședințele de instruire continuie și ședințele de supervizare organizate de către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

      La data de 05.12.2019 în familia Camerzan Varvara au fost plasați copiii rămași fără ocrotire părintească Hușanu Gheorghe a.n 06.06.2003 și Lungu Andrei a.n 27.01.2006. Astfel, circumstanțele create și dorința cet. Camerzan Varvara de a lua mai mulți copii în plasament crează necesitatea de a deschide serviciul casa de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion domiciliați în com. Enichioi, r. Cantemir.

    În luna octombrie 2019 cet. Camerzan Varvara a solicitat închiderea serviciului de asistență parentală profesionistă și deschiderea Casei de copii de tip familial, pentru a putea lua mai mulți copiii în plasament. Examinînd cererea solicitantului, condițiile de trai și starea materială familiei, Ditrecția asistență socială și protecție a familiei Cantemir consideră că este posibil deschiderea serviciul casa de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion domiciliați în com. Enichioi, r. Cantemir.

   La data de 20.11.2019 în cadrul Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate din raionul Cantemir, s-a dat aviz pozitiv pentru închiderea serviciului de asistență parentală profesionistă-familia Camerzan Varvara și Camerzan Ion com. Enichioi r. Cantemir.

       Se propune Consiliului raional Cantemir de a închide serviciul de asistență parentală profesionistă-familia Camerzan Varvara și Camerzan Ion, com. Enichioi r. Cantemir.

 

        

         Şef DASPF Cantemir                                                           Sergiu BUTUC

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă  Mașaripova Alina,  domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir.

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII/1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parental profesionistă și a standartele minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 760/2014, Hotărîrea Guvernului nr.1278/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/ curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernuluii, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii  în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, Consiliul Raional:

 

                                                                        D E C I D E:

01. Se ia act de:

– notă despre deschiderea şi înregistrarea serviciului de asistență parentală profesionistă  Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir (se anexează)

– avizul organului de tutelă şi curatelă DASPF Cantemir (se anexează).

02. Se deschide şi  înregistrează serviciul de asistnță parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir.

 03. Se aprobă devizul de cheltuieli la suma de 101503.00 lei pentru întreţinerea serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir, pentru anul 2020.

04. Direcţia Finanţe și Direcția asistență socială și protecția a familiei Cantemir, vor asigura redistribuirea surselor financiare aprobate pentru anul 2020, de la serviciul de asistență parentală profesionistă - familia Camerzan Varvara și Camerzan Ion , domiciliați în satul Enichioi, raionul Cantemir, la serviciul de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir.

05. Serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir îşi va deschide cont bugetar şi extrabugetar la Trezoreria Regională Cahul-Cantemir.

06. În calitate de autoritate tutelară teritorială, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir permanent va monitoriza situaţia copiilor plasati şi în caz de necesitate va înainta Consiliului Raional propuneri de modificare sau completare a deciziei în cauză.

07. Serviciului de asistență parentală Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir va funcţiona conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standartelor minime de calitate aprobat prin Hotărîre de Guvern nr. 760 din 17.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parental profesionistă și a standartele minime de calitate

08. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării ei.

09. Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul IV anul 2020.

10. Executarea deciziei se pune în seama Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

11. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina  vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale.

12. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Sănătății, Muncii și  Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în acelaşi termen. Se publică pe pagina web a Consiliului raional Cantemir și în Registru de stat al actelor locale.

 13. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte,comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi economicofinanciare şi construcţii .

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    ___________________                                                                                                                               

Contrasemnată:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat: Șef DASPF Cantemir

________________Sergiu BUTUC

Coordonat:

Șef Direcția finanțe Cantemir

________________Veaceslav COZMA

 

Proiect de decizie prezentat:

______________________

______________________

 

 

 


Anexă 1

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                 nr.03/-XXVII din 26.03.2020

 

 

 

NOTĂ

despre deschiderea şi înregistrarea serviciului de asistență parental profesionistă

Mașaripova Alina,  domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir.

 

 

Cet. Mașaripova Alina a.n. 1998, domiciliată în satul Sadîc este o persoană solitară care dorește să acorde sprijin familial copiilor aflați în situație de risc.

Circumstanţele care crează necesitatea plasamentului copiilor Vasilenco Igor a.n. 19.10.2016 și Vasilenco Vladimir a.n. 15.01.2014 în serviciul de asistență parentală profesionistă sunt următoarele: copiii dețin statut de copil rămas fără ocrotire părintească și necesită sprijin familial pentru creștere și educație. Copiii Vasilenco Igor a.n. 19.10.2016 și Vasilenco Vladimir a.n. 15.01.2014 sunt originari din s. Baimaclia r. Cantemir și mai au 2 surori: Vasilenco Daniela a.n. 15.10.2010 și Vasilenco Ionela a.n. 23.10.2011. Cet. Mașaripova Alina este dispusă ca copiii Vasilenco Daniela a.n. 15.10.2010 și Vasilenco Ionela a.n. 23.10.2011 să fie plasați în serviciul tutelei în familia sa, ca să nu fie efectuată procedura de separare a fraților.

Mama și tatăl copiilor fac abuz de alcool, nu se interesează de viața și sănătatea copiilor. Aflîndu-se în familia biologică copiii erau negjijați alimentar, vestimentar și medical. Părinții biologici a copiilor sunt decăzuți din drepturile părinești și în prezent nu se interesează de viața și sănătatea copiilor.

Luînd în consideraţie situaţia creată, (copiii au rămas fără ocrotire părintească), în baza documentelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, Direcția asistență socială și protecția a familiei Cantemir în calitate de autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie a copiilor să fie plasamentul în serviciul alternativ de Asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, deoarece minorii necesită supraveghere permanentă.

Cet. Mașaripova Alina dispune de spațiu locativ, are suport financiar, material și moral pentru deschiderea serviciului de asistență parentală profesionistă.

Solicitanta a participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și a obținut Certificat care îi permite practicarea profesiei de asistent parental profesionist. D și au prezentat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir setul complet necesare pentru înregistrarea unui serviciu alternativ APP.

Dosarul pentru deschiderea Serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina corespunde cerințelor Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parental profesionistă și a standartele minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 760 din 17.09.2014.

 

 

Șef DASPF Cantemir                                        Sergiu BUTUC


Anexă 2

la decizia consiliului raional

                                                                                                     nr. 03/-XXVII din 26.03.2020

 

 

 

Lista

copiilor din serviciul asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina,

 domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir.

 

 

 

 

1.       Vasilenco Igor, a.n. 19.10.2016

2.       Vasilenco Vladimir, a.n. 15.01.2014.

 

     

 

 

Șef DASPF Cantemir                                                        Sergiu BUTUC


Anexă 3

la decizia consiliului raional

                                                                                                            nr. 03/-XXVII din 26.03.2020

 

Devizul de cheltueli pentru serviciu de Asistență Parentală

Profesionistă Mașaripova Alina 2 copii pentru anul 2020

 

N/r

Salarizarea

Asistentului parental profesionist.

Alocaţii

Alocațielunară

Alocație  unică la plasament

Total

1

ECO:211180

44101.00 lei

 

1400 lei * 9 luni = 12600 lei

18511.3 lei * 2copii = 37022.6 lei

3688,7 lei * 2copii = 7377,4 lei

 

2.

ECO:212100

10493.00 lei

 

3.

ECO:212210

2509.00  lei

 

4.

57103.00lei

37022.6 lei

7377,4 lei

101503.00 lei

 

Total –101503.00lei                                                                  

 

Şeful Directiei ASPF Cantemir                                                        Sergiu BUTUC

 

Contabil şef                                                                                         Ana DERIVOLCOV


 

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАНТЕМИР

 

Управление социального обеспечения и защиты семьи Кантемир

____________________________________________________________________________________________________________________

MD – 7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, tel. 0273 22182(fax), 22748,  23059, 23604

 

 

Organelor competente

                                                   A V I Z-Concluzie

Nr. 16                                                                                      din 02.03.2020

Prin prezenta, specialistul principal al Direcţiei Asistenţă Sociaţă şi Protecţie a Familiei Cantemir, vă informează cu privire la cazul copiilor:

3.    Vasilenco Igor a.n. 19.10.2016

4.    Vasilenco Vladimir a.n. 15.01.2014

5.    Vasilenco Daniela a.n. 15.10.2010

6.    Vasilenco Ionela a.n. 23.10.2011

Circumstanţele care crează necesitatea plasamentului copiilor Vasilenco Igor a.n. 19.10.2016 și Vasilenco Vladimir a.n. 15.01.2014 în serviciul de asistență parentală profesionistă sunt următoarele: copiii dețin statut de copil rămas fără ocrotire părintească și necesită sprijin familial pentru creștere și educație. Copiii Vasilenco Igor a.n. 19.10.2016 și Vasilenco Vladimir a.n. 15.01.2014 sunt originari din s. Baimaclia r. Cantemir și mai au 2 surori: Vasilenco Daniela a.n. 15.10.2010 și Vasilenco Ionela a.n. 23.10.2011. Cet. Mașaripova Alina este dispusă ca copiii Vasilenco Daniela a.n. 15.10.2010 și Vasilenco Ionela a.n. 23.10.2011 să fie plasați în serviciul tutelei în familia sa, ca să nu fie efectuată procedura de separare a fraților.

Mama și tatăl copiilor fac abuz de alcool, nu se interesează de viața și sănătatea copiilor. Aflîndu-se în familia biologică copiii erau negjijați alimentar, vestimentar și medical. Părinții biologici a copiilor sunt decăzuți din drepturile părinești și în prezent nu se interesează de viața și sănătatea copiilor.

Luînd în consideraţie situaţia creată, (copiii au rămas fără ocrotire părintească), în baza documentelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, Direcția asistență socială și protecția a familiei Cantemir în calitate de autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie a copiilor să fie plasamentul în serviciul alternativ de Asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, deoarece minorii necesită supraveghere permanentă.

Cet. Mașaripova Alina dispune de spațiu locativ, are suport financiar, material și moral pentru deschiderea serviciului de asistență parentală profesionistă.

Solicitanta a participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și a obținut Certificat care îi permite practicarea profesiei de asistent parental profesionist. D și au prezentat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir setul complet necesare pentru înregistrarea unui serviciu alternativ APP.

Dosarul pentru deschiderea Serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina corespunde cerințelor Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parental profesionistă și a standartele minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 760 din 17.09.2014.

 

 

Șef DASPF Cantemir                                       Sergiu BUTUC

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

Despre închiderea serviciului Casei de copiii

de tip familial Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin ,

domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir.

    

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Sacalî Zinaida despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial:  Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, com. Baimaclia r. Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

                                                            D E C I D E:

01. Se ia act de:

 – notă despre închiderea serviciului casei de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir (se anexează)

 -  avizul comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate  (se anexează)

01.  Serviciul casă de copii de tip familie sus vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în trezorăria regionalăCahul-Cantemir(MFTR Cahul-Cantemir).

02.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență social și protecție a familiei Cantemir.

03.  Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina, vicepreşedintelui raionului Cantemir pe  probleme socială.

04.  Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

05.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcției asistență socială, altor factori interesați și publicului în termen de 10 zile și se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al actelor locale.

06.  Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul IV 2020 de către DASPF.

07.  Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                 ____________________

 

   Avizat:

 Secretar al Consiliului raional                                                  Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat: Șef DASPF Cantemir                              

    _________Sergiu Butuc

                                                                                                                                        Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.03/-XXVII din 26.03.2020

 

NOTĂ

despre închiderea serviciului Casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin, domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir.

 

Serviciul Casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în com. Baimaclia r. Cantemir au activat în baza Decizia Consiliului Raional, nr. 02/22 – XXVII din 21.03.2019 Despre acordul deschiderii și înregistrării Casei de copii de tip familial: Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin domiciliați în com. Baimaclia, raionul Cantemir pînă la data de 06.08.2019, cînd a depus cererea de inchidere a serviciului.

La data de 22.07.2019 au fost dezinstituționalizați din Centrul de plasament pentru copii de vîrstă fragedă din mun. Chișinău și plasați în familia d-nei Sacalî Zinaida copiii Miron Alexandru a.n 26.01.2015, Miron Andrei a.n 02.11.2013 și Nicolau Ion a.n 19.01.2016 originari din s. Porumbești.

La data de 06.08.2019 Dna Sacalî Zinaida a solicitat încetarea activității în cadrul Serviciului Casă de Copii de Tip Familial, din motive personale.

La data de 11.09.2019 în cadrul Comisiei raionale penru protecția copilului aflat în dficultate din raionul Cantemir s-a dat aviz pozitiv pentru închiderea serviciului Casă de copii de tip familial Zaharia Gheorghe și Zaharia Natalia din s. Tartaul, r. Cantemir.

Se propune Consiliului Raional Cantemir de a închide serviciul Casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în com. Baimaclia r. Cantemir.

          

         Şef DASPF Cantemir                                                           Sergiu BUTUC

 

 

 

                                                                            

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020  

or. Cantemir

      Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan)  ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir pe anul 2020

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul  2020 nr.172/2019, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387/2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinând demersul  IMSP din raion, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

     01.Se coordonează devizele de venituri şi cheltuieli  ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir pe anul 2020 (se anexează) după cum urmează :

 1. Instituţia Medico-Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

 2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

 3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

 4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

 5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

 6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

     02.Se împuterniceşte să  semneze în  numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizelor de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2020, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedinţii raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

03.În cazul cînd, devizele de venituri şi cheltuieli  ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir au suferit modificări pe parcursul anului 2020, se împuterniceşte preşedintele raionului sau vicepreşedintele raionului să  semneze în  numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea acestora.

      03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina conducătorilor, IMSP din raionul Cantemir.

      04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.         

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

   Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                      Ludmila ŢURCANU

Elaborat: _______________Mihaescu Iurie

Vicepreşedinte al raionului, preşedinte al CA

  al IMSP din raionul Cantemir 

 

Proiect de decizie prezentat:                                                                                         

______________________

_____________________

                                    

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020  

or. Cantemir

 

       Cu privire la casarea bunurilor uzate,      
raportate la mijloace fixe a Instituției Publice  
Liceul Teoretic ,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia

 

 

            În  temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând actele privind casarea bunurilor instituției nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                        DECIDE:

01.  Se casează bunurile uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia.

02.  Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).

03.  Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia, forma nr. MF-4 (buget) la suma de 143858.38 lei (una sută patruzeci și trei mii opt sute cincizeci și opt lei 38 bani), se anexează.

04.  Despre executarea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la următoarea ședință ordinară din trim. IV, anul 2020.

05.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul , se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

06.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, președintele raionului Cantemir.

07.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                    _______________ 

       
          Avizat:
Secretar al consiliului raional                                                     Ludmila
ȚURCANU

           
     Elaborat: Tatiana MANOLI ______________
Șef DGÎ Cantemir

                                                                
Coordonat:Veaceslav COZMA __________________
Șef Direcția finanțe 

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________Anexă
la decizia consiliului raional
nr. 03/  -XXVII din 26.03.2020

Notă informativă
privind
casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a
Instituției Publice Liceul Teoretic ,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia

 

            Reieșind din prevederile art.5 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998, instituțiile publice pot casa și scoate de pe conturile lor contabile mijloace fixe numai cu autorizarea autorității administrației publice locale.    
     
Comisia de casare instituită în cadrul instituției publice liceul teoretic ,,N.Mihai”,
s.Ciobalaccia, prin ordinul conducătorului a determinat inutilizabilitatea mijloacelor fixe propuse spre casare și ineficiența reparației lor prin verificarea stării acestora la fața locului, călăuzindu-se de documentația lui tehnică (pașapoarte, instrucțiuni, etc.), precum și de datele evidenței contabile. Au fost întocmite
acte pentru casarea mijloacelor fixe potrivit formularului MF-4 "Buget". Uzura mijloacelor fixe s-a determinat reieşind din valoarea de intrare şi durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe.           
            Pentru a primi autorizația de casare a mijloacelor fixe, Direcția Generală Învățământ prezintă consiliului raional demers, actele/proces-verbal de casare a mijloacelor fixe cu reflectarea în ele a valorii materiale ce urmează să fie trecută la venituri (formularul MF-4 ”Buget”), registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate și propune spre casare bunurile uzate, raportate la mijloace fixe, conform materialelor prezentate.

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                 Tatiana MANOLI

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020  

or. Cantemir

          Cu privire la casarea bunurilor uzate,   
raportate la mijloace fixe a Instituției Publice  
Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir

 

    În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând actele privind casarea bunurilor instituției nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

 

                                                                        DECIDE:

 

01.  Se casează bunurile uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir.

02.  Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).

03.  Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir, forma nr. MF-4 (buget) la suma de 248659.94 lei (două sute patruzeci și opt mii șase sute cincizeci și nouă lei 94 bani), se anexează.

04.  Despre executarea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la următoarea ședință ordinară din trim. IV, anul 2020.

05.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul , se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

06.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, președintele raionului Cantemir.

07.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                    _______________         
          Avizat:
Secretar al consiliului raional                                               Ludmila
ȚURCANU
     Elaborat: Tatiana MANOLI ______________
Șef DGÎ Cantemir

                                                               
Coordonat:Veaceslav COZMA __________________
Șef Direcția finanțe 

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

                                                         

 

 

 

Anexă
la decizia consiliului raional
nr. 03/
-XXVII din 26.03.2020

 

 

Notă informativă
  Cu privire la casarea bunurilor uzate,raportate la mijloace fixe a Instituției Publice   
Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir

 

            Reieșind din prevederile art.5 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998, instituțiile publice pot casa și scoate de pe conturile lor contabile mijloace fixe numai cu autorizarea autorității administrației publice locale.    
           
Comisia de casare instituită în cadrul instituției publice liceul teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir, prin ordinul conducătorului a determinat inutilizabilitatea mijloacelor fixe propuse spre casare și ineficiența reparației lor prin verificarea stării acestora la fața locului, călăuzindu-se de documentația lui tehnică (pașapoarte, instrucțiuni, etc.), precum și de datele evidenței contabile. Au fost întocmite acte pentru casarea mijloacelor fixe potrivit formularului MF-4 "Buget". Uzura mijloacelor fixe s-a determinat reieşind din valoarea de intrare şi durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe.
            Pentru a primi autorizația de casare a mijloacelor fixe, Direcția Generală Învățământ prezintă consiliului raional demers, actele/proces-verbal de casare a mijloacelor fixe cu reflectarea în ele a valorii materiale ce urmează să fie trecută la venituri (formularul MF-4 ”Buget”), registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate și propune spre casare bunurile uzate, raportate la mijloace fixe, conform materialelor prezentate.

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                 Tatiana MANOLI

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

or. Cantemir

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                         din 26.03.2020                                                                                

 

    Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul                                                                                                           Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea                                                                                                           termenului contractelor de dare în locaţiune și refacturarea                                                                                                                                                       serviciilor pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei                                                                                                                                                   vizate încheiate cu terţi pe anii 2020-2023

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411/1995,  Codului Civil al Republicii Moldova,alin.(10), art.1171 din Codul fiscal,  Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121/2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, Hotărîrilor Guvernului nr.483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere (anexa nr.l), deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dăre în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anii 2020-2023, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I D E:

01 .Se ia act de demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune și refacturarea serviciilor a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2020 – 2023 (demersul se anexează).

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune și refacturarea serviciilor încheiate cu terţi după cum urmează:

2.1. AT Sud -Vest a CNAM.

2.2. Î.I. Boeștean Victor.

2.3. Î.I. Guțuleac Svetlana.

2.4 IMSP CS Cociulia.

2.5. IMSP CS Baimaclia.

2.6. IMSP CS Gotești. 

03.Dna Olga Hitu, sef, IMSP CS Cantemir va semna contractele de locaţiune şi refacturarea servicii.

     04.Decizia    în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  dna. Olga Hîțu, sef, IMSP CS Cantemir.

     06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.  

 Preşedintele şedinţei                                                                      _____________________                                                                                        

    Avizat :

Secretar al consiliului  raional                                                          Ludmila  ȚURCANU

Elaborat:Olga HÎȚU_________

 sef, IMSP CS Cantemir

Proiect de decizie prezentat:

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

 

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020  

 

          Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiilor

 Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului

de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale

suplimentare(cont special)  pe anul 2020

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404/2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

    01.Se aprobă statul de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir,  statul de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare(cont special) pe anul 2020, după cum urmează:

1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

     02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la  data de 01.01.2020.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul  Cantemir şi publicului în termen de 10 zile., se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în acelaşi termen.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

Preşedintele şedinţei                                                                       _____________________                                                                                                         

 

   Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                      Ludmila ŢURCANU

Elaborat: _______________Mihaescu Iurie

Vicepreşedinte al raionului, preşedinte al CA

  al IMSP din raionul Cantemir 

 

Proiect de decizie prezentat:                                                                                         

______________________

 _____________________                                                

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020  

or. Cantemir

Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul

 Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru

prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune

și refacturarea serviciilor pentru unele spaţii din incinta

 imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anii 2020-2023

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 /2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21/2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, Hotărîrilor Guvernului nr.483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere (anexa nr.l), deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dăre în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anii 2020-2023, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

01 .Se ia act de demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune și refacturarea serviciilor a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2020 – 2023 (demersul se anexează).

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune și refacturarea serviciilor încheiate cu terţi după cum urmează:

2.1. AT Sud a CNAM.

2.2. ÎI Boeșteanu Victor.

2.3. ÎI Guțuleac Svetlana.

2.4 IMSP CS Cantemir.

2.5. IMSP CS Baimaclia.

2.6. IMSP CS Gotești. 

03.Dna Olga HÎȚU, sef, IMSP CS Cantemir va semna contractele de locaţiune şi refacturarea servicii.

      04.Decizia   în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

      05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  dnei  Olga HÎȚU, sef, IMSP Centru de Sănătate  Cantemir.

      06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat: ____________________ Olga HÎȚU,

 șef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir                                           

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

 

    Cu privire la aprobarea Regulamentului  de

organizare și funcționare a bibliotecii publice

raionale Cantemir

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.37  din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152/ 2014 Legii Legii Culturii nr. 413/1999, Legii nr. 160/2017 cu privire la biblioteci, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

     01.Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii publice raionale Cantemir   (se anexează).

 

     02.Domnul Sergiu Toderici, şef serviciu cultură şi turism va asigura şi monitoriza aplicarea prevederilor prezentului Regulament.

 

   03.Executarea deciziei se pune în seama directorului bibliotecii publice, dna Nechit Aurelia.

 

   04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a Consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale.

 

   05.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina , comisiei consultative de specialitate probleme sociale, învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                              _____________________    

                 Avizat :

     Secretar al consiliului  raional                                              Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:  __________________                     Aurelia Nechit, directorul Bibliotecii Raionale

 

Coordonat   :  ___________________            Mihaescu Iurie, vicepreşedinte al raionului 

 

                       ___________________Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism

 

             

                            

 

                                                                                                                                           

 

 

Notă

 Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 a bibliotecii publice raionale Cantemir

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice raionale (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, funcțiile, atribuțiile și drepturile bibliotecii publice, structura, precum și organizarea activității sale.

Activitatea bibliotecii publice se organizează și se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci, hotărârilor de Guvern și ordinelor ministrului educației, culturii și cercetării, care vizează domeniile de activitate a bibliotecilor.

Activitatea bibliotecii publice este coordonată metodologic de bibliotecile cu statut de centru biblioteconomic de nivel național, teritorial și departamental, în conformitate cu regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului național de biblioteci, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Dreptul de a constitui sau de a atribui statut raional Bibliotecii Publice Raionale îl are Consiliul Raional la propunerea Serviciului Cultură şi Turism.

Biblioteca Publică Raională este persoană juridică, dispune de ştampilă cu denumirea deplină a instituţiei.

Biblioteca Publică Raională e subordonată financiar şi metodologic Serviciului Cultură şi Turism.

Program de lucru: Biblioteca Publică Raională Cantemir

                                    Luni – Vineri    0800 - 1800

                                                    Sâmbăta – zi liberă

                                       Duminica         0900 – 1200

                                   

                                    Biblioteca Publică Raională pentru Copii „Gr.Vieru”

                                      Luni – Vineri     0800 - 1700

                                     Sâmbăta, duminica – zile libere

Biblioteca publică are misiunea de a fi la dispoziția comunității prin serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, învățare pe tot parcursul vieții și recreere ale utilizatorilor.

Biblioteca publică raională  are următoarele funcții de bază:

promovarea dezvoltării unei societăți deschise și incluzive;

asigurarea accesului la informație și tehnologii informaționale;

valorificarea patrimoniului cultural și sprijinirea pluralității culturilor;

promovarea alfabetizării și culturii informației, lecturii și educației nonformale;

oferirea unui forum pentru dezbateri și comunicare privind activitățile civice, pentru comunicarea între serviciile publice și private locale și comunitate și pentru exprimare culturală;

contribuirea, prin mijloace specifice, la procesul de instruire şi formare;

crearea, dezvoltarea, prelucrarea, păstrarea și gestionarea de colecții, inclusiv electronice, de documente de bibliotecă și alte obiecte;.

Biblioteca publică raională are următoarele atribuții generale, pe care le realizează la nivelul său:

asigură accesul la informație prin:achiziționarea, prelucrarea, păstrarea, gestionarea, diseminarea și oferirea accesului la documente de bibliotecă utilizatorilor;

 evaluarea necesităților și intereselor comunității deservite privind colecțiile, indiferent de suport sau purtător (pe hârtie, electronic sau altfel);

 identificarea mijloacelor necesare proprii sau atrase pentru formarea și diversificarea colecțiilor de bibliotecă;

 ținerea evidenței colecțiilor bibliotecii;

asigură accesul la tehnologii informaționale și de comunicare, precum și la alte resurse prin:

oferirea accesului la tehnologii informaționale în scop de formare, informare și comunicare (calculatoare, tablete, imprimante, copiatoare, scanere, aparate foto și video)

asigurarea accesului gratuit la Internet;

asigurarea alfabetizării digitale a populației prin organizarea și desfășurarea, la nivel de comunitate, a instruirilor în utilizarea tehnologiilor informaționale;

prestează servicii de bibliotecă conform necesităților de informare, instruire,  și socializare ale membrilor comunității;

creează parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea diverselor programe și proiecte conform necesităților membrilor comunității;

În scopul realizării misiunii și funcțiilor sale, biblioteca publică trebuie să răspundă cerințelor comunității pe care o deservește.

Biblioteca publică raională  – are următoarele atribuții specifice:

 oferă acces la documente pentru populația din comunitate;

oferă acces la cultură și la spațiul informațional;

deține și dezvoltă colecții;

     oferă accesul la colecțiile deținute;

îndrumă utilizatorii și contribuie la crearea abilităților de căutare independentă a informației;

oferă servicii de informare instituțiilor, organizațiilor și companiilor locale;

prestează servicii de bibliotecă conform necesităților comunității în diverse domenii, așa precum economic, educațional, antreprenorial, civic;

 organizează o rețea de voluntari și alți susținători ai bibliotecii;

organizează evenimente și servicii culturale.

Conducerea bibliotecii publice raionale este exercitată de directorul bibliotecii, care are următoarele atribuții:

emite ordine în mod unipersonal și în limitele competențelor sale, asigurând controlul executării acestora;

asigură elaborarea și aprobă fișele de post ale angajaților bibliotecii;

gestionează, organizează și implementează sistemul de management și control intern;

prezintă, în termenul stabilit, raportul de activitate și raportul statistic ale bibliotecii publice;

asigură executarea și respectarea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, ordonanțelor, hotărârilor și dispozițiilor Guvernului, altor acte normative care reglementează activitatea bibliotecii publice, precum și îndeplinirea funcțiilor bibliotecii publice ce rezultă din prevederile prezentului Regulament și din alte acte normative;

În cadrul bibliotecii publice raionale se instituie un consiliu de administrație, care are rol consultativ și își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament și al regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii.

Ședințele consiliului se conduc de directorul bibliotecii.

Personalul bibliotecii publice se organizează și activează în baza prevederilor Legii nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, altor prevederi normative conexe, precum și a fișelor postului.                                                                       

Biblioteca publică își desfășoară activitatea în baza strategiei de dezvoltare și a planului/planurilor de acțiuni cu privire la implementarea strategiei, cât și a planurilor operaționale.

Directorul bibliotecii publice prezintă în formă electronică, autorității/instituției care a constituit-o sau căreia i se subordonează, anual, până în data de 31 ianuarie a anului în curs, un raport narativ despre activitatea bibliotecii în anul precedent. Raportul este public și se aduce la cunoștința comunității prin publicare pe pagina web oficială a bibliotecii sau a autorității/instituției respective. Pentru aducerea la cunoștință publică a raportului de activitate al bibliotecii, directorul, autoritatea/instituția care a constituit-o sau cea căreia i se subordonează poate organiza prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public.

Activitatea bibliotecii publice se finanțează din bugetul său aprobat, cât și din surse externe neinterzise de lege.

Bugetul bibliotecii publice este parte componentă a bugetului local sau al bugetului instituției publice care a constituit-o și se reflectă separat în acesta.

Sursele de finanțare a bibliotecii publice se constituie din:

a) venituri prevăzute de bugetul bibliotecii;

b) venituri colectate de bibliotecă.

Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue a personalului de specialitate al bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor art. 213 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

Biblioteca publică poate colecta venituri extrabugetare din activități de fundraising, donații, sponsorizări, prestarea serviciilor contra plată și alte surse legale de venituri, în conformitate cu prevederile legislației.

Finanțarea bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, legislației cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, cu privire la finanțele publice locale, precum și a altor prevederi normative conexe.

       Biblioteca publică poate dezvolta parteneriate atât în bază de acorduri scrise, cât și în afara unor documente exprese de cooperare.

 

 

 

Statele

de personal a Bibliotecii Publice Raionale Cantemir la data de 01.01.2019

 

Nr.

d/o

Denumirea funcţiilor

Numărul de unităţi

Categoria de salarizare

1

Director

1

78

2

Bibliotecar principal

2

45

3

Bibliotecar

5

36

4

Femeie de serviciu

1

 

Biblioteca Publică pentru Copii „Grigore Vieru”

1

Şef filială

1

61

2

Bibliotecar principal

1

45

3

Bibliotecar

1

36

4

Femeie de serviciu

1

 

5

Paznic

1

 

 

 

 

 

Directorul bibliotecii publice raionale                                  Aurelia Nechit

 

 

 

 

    Anexă                                                                                                                                

                                                                                                                                                           la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                           nr. 03/-XXVII din 26.03.2020

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE   A  BIBLIOTECII PUBLICE RAIONALE CANTEMIR

 

I. DISPOZIȚII GENERALE

 

1.        Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii publice raionale (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, funcțiile, atribuțiile și drepturile bibliotecii publice, structura, precum și organizarea activității sale.

2.        Activitatea bibliotecii publice se organizează și se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci, hotărârilor de Guvern și ordinelor ministrului educației, culturii și cercetării, care vizează domeniile de activitate a bibliotecilor.

3.        Activitatea bibliotecii publice este coordonată metodologic de bibliotecile cu statut de centru biblioteconomic de nivel național, teritorial și departamental, în conformitate cu regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului național de biblioteci, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

4.        Dreptul de a constitui sau de a atribui statut raional Bibliotecii Publice Raionale îl are Consiliul Raional la propunerea Serviciului Cultură şi Turism.

5.        Biblioteca Publică Raională este persoană juridică, dispune de ştampilă cu denumirea deplină a instituţiei.

6.        Biblioteca Publică Raională e subordonată financiar şi metodologic Serviciului Cultură şi Turism.

Program de lucru: Biblioteca Publică Raională Cantemir

                                    Luni – Vineri    0800 - 1800

                                                      Sâmbăta – zi liberă

                                   Duminica         0900 – 1200

                                          Biblioteca Publică Raională pentru Copii „Gr.Vieru”

                                   Luni – Vineri     0800 - 1700

                                  Sâmbăta, duminica – zile libere

 

II. MISIUNEA, FUNCȚIILE, ATRIBUȚIILE  ȘI DREPTURILE BIBLIOTECII PUBLICE

7.        Biblioteca publică are misiunea de a fi la dispoziția comunității prin serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, învățare pe tot parcursul vieții și recreere ale utilizatorilor.

8.        Biblioteca publică raională  are următoarele funcții de bază:

1)        promovarea dezvoltării unei societăți deschise și incluzive;

2)        asigurarea accesului la informație și tehnologii informaționale;

3)        valorificarea patrimoniului cultural și sprijinirea pluralității culturilor;

4)        promovarea alfabetizării și culturii informației, lecturii și educației nonformale;

5)        oferirea unui forum pentru dezbateri și comunicare privind activitățile civice, pentru comunicarea între serviciile publice și private locale și comunitate și pentru exprimare culturală;

6)        contribuirea, prin mijloace specifice, la procesul de instruire şi formare;

7)        crearea, dezvoltarea, prelucrarea, păstrarea și gestionarea de colecții, inclusiv electronice, de documente de bibliotecă și alte obiecte;

8)        promovarea și oferirea accesului la colecții și la informații referitoare la colecții;

9)        implicarea, în limita capacităților și/sau competențelor, la planificarea și realizarea activităților de interes comunitar.

9.        Biblioteca publică raională are următoarele atribuții generale, pe care le realizează la nivelul său:

1)        asigură accesul la informație prin:

a)        achiziționarea, prelucrarea, păstrarea, gestionarea, diseminarea și oferirea accesului la documente de bibliotecă utilizatorilor;

b)        crearea, dezvoltarea și gestionarea colecțiilor, inclusiv electronice, de documentele de bibliotecă, de obiecte, de artă etc. prin:

- evaluarea necesităților și intereselor comunității deservite privind colecțiile, indiferent de suport sau purtător (pe hârtie, electronic sau altfel);

- identificarea mijloacelor necesare proprii sau atrase pentru formarea și diversificarea colecțiilor de bibliotecă;

- ținerea evidenței colecțiilor bibliotecii;

c)        oferirea accesului la colecții și la informații referitoare la colecții;

d)        facilitarea accesului utilizatorilor al comunității la toate tipurile de informație comunitară de interes local sau național;

e)        oferirea diverselor resurse de informație;

f)          oferirea accesului virtual la informațiile deținute utilizatorilor săi;

2)        gestionarea informației proprii și asigurarea accesibilității ei,

3)        asigură accesul la tehnologii informaționale și de comunicare, precum și la alte resurse prin:

a)        oferirea accesului la tehnologii informaționale în scop de formare, informare și comunicare (calculatoare, tablete, imprimante, copiatoare, scanere, aparate foto și video)

b)        asigurarea accesului gratuit la Internet;

c)        asigurarea alfabetizării digitale a populației prin organizarea și desfășurarea, la nivel de comunitate, a instruirilor în utilizarea tehnologiilor informaționale;

4)        prestează servicii de bibliotecă conform necesităților de informare, instruire,  și socializare ale membrilor comunității;

5)        promovează alfabetizarea, lectura, educația nonformală și cultura informației;

6)        contribuie la dezvoltarea unei societăți deschise și incluzive prin promovarea și implementarea de politici informaționale;

7)   promovează și valorifică patrimoniul cultural, sprijină pluralitatea culturilor și promovează istoria locală;

8)        creează parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea diverselor programe și proiecte conform necesităților membrilor comunității;

9)        efectuează operațiuni de conservare, igienă și patologie a documentelor de bibliotecă, organizează activități de igienizare a spațiilor bibliotecii.

10.    În scopul realizării misiunii și funcțiilor sale, biblioteca publică trebuie să răspundă cerințelor comunității pe care o deservește.

11.    Biblioteca publică raională  – are următoarele atribuții specifice:

1)        oferă acces la documente pentru populația din comunitate;

2)        oferă acces la cultură și la spațiul informațional;

3)        deține și dezvoltă colecții;

4)        oferă accesul la colecțiile deținute;

5)        îndrumă utilizatorii și contribuie la crearea abilităților de căutare independentă a informației;

6)        prelucrează informațiile de interes local;

7)        asigură crearea de raporturi directe de cooperare cu serviciile publice locale;

8)        oferă servicii de informare instituțiilor, organizațiilor și companiilor locale;

9)        prestează servicii de bibliotecă conform necesităților comunității în diverse domenii, așa precum economic, educațional, antreprenorial, civic;

10)     organizează o rețea de voluntari și alți susținători ai bibliotecii;

11)    organizează evenimente și servicii culturale.

12.    În realizarea funcțiilor și atribuțiilor sale, biblioteca publică raională are următoarele drepturi:

1)         să achiziționeze, să constituie și să dezvolte baze de date pentru asigurarea accesului la informație;

2)         să desfășoare activități de marketing și promovare a serviciilor bibliotecii și a bibliotecii, în general;

3)         să participe la constituirea de reuniuni, asociații profesionale;

4)         să realizeze activități de advocacy pentru obținerea sprijinului, inclusiv financiar, în folosul bibliotecii din partea autorităților, membrilor comunității;

5)         să dezvolte relații de cooperare cu alte biblioteci sau instituții culturale din țară

13.     Biblioteca publică raională trebuie să asigure prezența sa în mediul on-line;

14.     Biblioteca publică raională are și alte atribuții, stabilite prin lege, alte acte normative. Biblioteca publică raională poate avea atribuții suplimentare, care nu contravin prevederilor legale, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii.

III. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE RAIONALE

Conducerea bibliotecii publice

15.    Conducerea bibliotecii publice raionale este exercitată de directorul bibliotecii, care are următoarele atribuții:

1) privind aspecte administrative:

a)        conduce activitatea bibliotecii;

b)       este președinte al consiliului de administrație, numește membrii acestuia și participă cu drept de vot la lucrările acestuia;

c)        emite ordine în mod unipersonal și în limitele competențelor sale, asigurând controlul executării acestora;

d)       asigură elaborarea și aprobă fișele de post ale angajaților bibliotecii;

e)        elaborează și propune spre aprobare autorității competente proiectul de buget al bibliotecii, propuneri cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii;

f)        în cazul bibliotecii publice fără statut de persoană juridică, elaborează și propune spre aprobare statul de personal și schema de încadrare ale bibliotecii sau modificări la acestea, în limitele fondului de retribuire a muncii și ale efectivului-limită stabilit;

g)       gestionează, organizează și implementează sistemul de management și control intern;

h)       prezintă, în termenul stabilit, raportul de activitate și raportul statistic ale bibliotecii publice;

i)         asigură respectarea legislației cu privire la transparența decizională în activitatea bibliotecii;

j)         asigură respectarea prevederilor legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și realizarea activităților de prevenire a incendiilor;

2) privind activitatea bibliotecii:

a)        asigură executarea și respectarea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, ordonanțelor, hotărârilor și dispozițiilor Guvernului, altor acte normative care reglementează activitatea bibliotecii publice, precum și îndeplinirea funcțiilor bibliotecii publice ce rezultă din prevederile prezentului Regulament și din alte acte normative;

b)       determină obiectivele și direcțiile strategice de activitate ale bibliotecii și stabilește căile de realizare a acestora;

c)        elaborează și, după caz, aprobă programele și planurile de activitate ale bibliotecii, precum și aprobă rapoartele privind realizarea acestora;

d)       asigură, monitorizează și poartă responsabilitate pentru realizarea strategiei de dezvoltare a bibliotecii, implementarea planului de acțiuni pentru executarea strategiei și a planului operațional anual, precum și a altor planuri de activitate a bibliotecii;

e)        realizează evaluări periodice ale activității bibliotecii, inclusiv ale progreselor realizării strategiei de dezvoltare a bibliotecii, implementării planului de acțiuni pentru executarea strategiei și ale implementării planului operațional anual și a altor planuri de activitate ale bibliotecii;

f)        asigură sistemul de management al proceselor de evaluare a:

- gradului de satisfacție a utilizatorilor față de serviciile prestate de bibliotecă, managementul bibliotecii, atitudinea personalului bibliotecii față de utilizatori;

- tendințelor de modernizare a bibliotecii;

- imaginii bibliotecii în comunitate;

3) privind activitatea externă a bibliotecii:

a)   expune opinii și semnează avize cu privire la proiecte de acte normative, elaborate de autoritățile competente, referitoare la organizarea și funcționarea bibliotecii publice sau la domeniile ei de activitate;

b)  decide asupra elaborării și prezintă spre examinare autorității care a constituit-o sau, după caz, altei persoane competente, proiecte de acte normative referitoare la activitatea bibliotecii sau la domeniile ei de activitate;

c)   reprezintă biblioteca în relațiile cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile și ai comunității, cu persoanele fizice și juridice;

4) privind cooperarea externă a bibliotecii:

1)        inițiază noi parteneriate ale bibliotecii, fortifică parteneriatele existente și asigură durabilitatea acestora;

2)        cooperează activ cu mass-media în vederea promovării serviciilor bibliotecii, activității și succeselor acesteia;

5) exercită și alte atribuții conform legislației în vigoare.

16.    Directorul bibliotecii publice cu statut de persoană juridică, suplimentar atribuțiilor prevăzute la pct. 19:

1)        angajează, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu ale personalului bibliotecii în condițiile legii;

2)        acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare în condițiile legii;

3)        aprobă statul de personal și schema de încadrare a bibliotecii, precum și modificările la acestea, în limitele fondului de retribuire a muncii și ale efectivului-limită stabilit, după coordonarea cu autoritatea/instituția care a constituit biblioteca;

4)        organizează și implementează sistemul de management financiar și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune.

17.    Directorul al bibliotecii reprezintă personal cu funcție de conducere și, în limitele atribuțiilor acordate, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea bibliotecii.                                                       

Structura şi personalul bibliotecii publice

18.    În cadrul bibliotecii publice raionale se instituie un consiliu de administrație, care are rol consultativ și își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament și al regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii.

Activitatea consiliului de administrație este orientată către probleme de conducere și administrare a bibliotecii publice.

19.    Consiliul de administrație se constituie prin ordinul directorului bibliotecii, din 5-7 membri, desemnați de directorul bibliotecii, indiferent de faptul dacă biblioteca are sau nu statut de persoană juridică.

Directorul bibliotecii este membru din oficiu al consiliului de administrație și conduce activitatea acestuia.

În calitate de membri ai consiliului de administrație pot fi desemnați: şef filială al bibliotecii, angajați din cadrul personalului de specialitate al bibliotecii, şef serviciului cultură şi turism.

Membrii consiliului de administrație se desemnează în bază de profesionalism, integritate și reputație profesională, inclusiv în comunitate.

20.    Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în ședințe publice, ordinare și extraordinare.

Consiliul de administrație se convoacă de către director sau la propunerea a cel puțin doi membri, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.

Ședințele se anunță public cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării lor. În situații excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura fără anunțarea lor cu 3 zile înainte de data desfășurării lor.

Anunțul despre ședințele consiliului de administrație se publică, cel târziu în ziua ședinței, pe pagina web a bibliotecii sau a autorității care a constituit-o. În cazul în care nici biblioteca, nici autoritatea/instituția care a constituit-o nu are o pagină web oficială, anunțul despre desfășurarea ședinței consiliului de administrație se publică la sediul bibliotecii în același termen.

Ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație se elaborează de către director, inclusiv în baza propunerilor membrilor săi, care se prezintă cu cel puțin o zi înainte de data ședinței.

Ședințele consiliului se conduc de directorul bibliotecii.

21.    Personalul bibliotecii publice se organizează și activează în baza prevederilor Legii nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, altor prevederi normative conexe, precum și a fișelor postului.

22.    Directorul bibliotecii asigură participarea personalului bibliotecii, inclusiv a personalului de conducere, la activități de formare continuă.

Formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică se asigură din contul alocațiilor bugetare și din veniturile colectate de bibliotecă.

Formarea continuă se realizează în cadrul centrelor de formare profesională continuă, centrelor biblioteconomice, centrelor regionale și naționale de excelență profesională sau în cooperare cu alți parteneri de dezvoltare ai bibliotecii.

23.    Structura bibliotecii publice se stabilește în funcție de nivelul și tipul bibliotecii, de funcțiile și atribuțiile ei.

Structura bibliotecii publice se aprobă de autoritatea/instituția care a constituit biblioteca.

În structura bibliotecii publice, în limita capacităților financiare, se prevede existența unei subdiviziuni specializate destinate copiilor și adolescenților. În cazul lipsei unei subdiviziuni specializate separate destinate copiilor și adolescenților, domeniul de activitate al acesteia se atribuie unei alte subdiviziuni sau se pune în responsabilitatea unui sau mai multor angajați de specialitate din cadrul bibliotecii publice, cu identificarea în regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii a subdiviziunii sau a angajaților responsabili.

24.    Structura organizatorică tip a bibliotecii publice, recomandată pentru asigurarea realizării complete și complexe a funcțiilor bibliotecii și exercitării atribuțiilor acesteia, cuprinde, cu caracter neexhaustiv, cel puțin următoarele subdiviziuni:

1)   Subdiviziunea relații cu publicul, care asigură prestarea serviciilor;

2)   Subdiviziunea marketing și impact, responsabilă de evaluarea necesităților membrilor comunității, promovarea serviciilor și activităților de bibliotecă, stabilirea parteneriatelor, atragerea resurselor suplimentare;

3)   Subdiviziunea formarea profesională – pentru bibliotecile cu statut de centru biblioteconomic, centru de formare și centru regional de excelență profesională;

4)   Subdiviziunea dezvoltarea colecțiilor;

5)   Serviciul administrativ.

Biblioteca de nivel local și regional, care nu are suficiente capacități materiale, financiare sau de personal, poate compensa subdiviziunile indicate prin plasarea/delegarea atribuțiilor acestora în competența angajaților bibliotecii, prin reflectarea lor în fișa postului.

25.    Pentru a facilita accesul populației la resursele, serviciile și facilitățile bibliotecii, biblioteca publică poate avea filiale, puncte externe de deservire, servicii mobile.                                                                                                         

Funcţionarea bibliotecii publice

26.    Biblioteca publică își desfășoară activitatea în baza strategiei de dezvoltare și a planului/planurilor de acțiuni cu privire la implementarea strategiei, cât și a planurilor operaționale.

27.     Strategia de dezvoltare stabilește direcțiile de activitate și dezvoltare a bibliotecii, se aprobă, de regulă, pentru o perioadă de la 3 la 5 ani și se află în concordanță cu strategiile naționale în domeniul biblioteconomic, cu profilul și necesitățile comunității, care se determină prin sondaje, interviuri, focus grupuri și alte activități desfășurate de bibliotecă în acest sens.

Planul operațional vizează activitatea bibliotecii pentru o perioadă de un an și se aprobă până la 1 decembrie a anului în curs, pentru următorul an de activitate.

28.    Directorul bibliotecii publice prezintă în formă electronică, autorității/instituției care a constituit-o sau căreia i se subordonează, anual, până în data de 31 ianuarie a anului în curs, un raport narativ despre activitatea bibliotecii în anul precedent. Raportul este public și se aduce la cunoștința comunității prin publicare pe pagina web oficială a bibliotecii sau a autorității/instituției respective. Pentru aducerea la cunoștință publică a raportului de activitate al bibliotecii, directorul, autoritatea/instituția care a constituit-o sau cea căreia i se subordonează poate organiza prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public.

29.    Directorul bibliotecii publice asigură, trimestrial și anual, analiza și raportarea privind activitatea bibliotecii.

Raportarea trimestrială privind activitatea bibliotecii publice se realizează în modul și în forma solicitată de autoritatea/instituția care a constituit-o sau căreia i se subordonează.

Raportarea anuală privind activitatea bibliotecii publice se realizează prin întocmirea raportului de activitate a bibliotecii în anul de referință.

Raportul de activitate aprobat de directorul bibliotecii se prezintă online, anual, până la 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent, autorității/instituției care a constituit-o sau căreia i se subordonează, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, administrației publice de nivelul al doilea și centrului biblioteconomic teritorial sau departamental.

Raportul de activitate conține în mod obligatoriu partea statistică și partea analitică. Partea analitică prezintă evaluarea și analiza datelor statistice prin raportarea la indicatorii de impact.

Elaborarea raportului de activitate trebuie să se realizeze în baza datelor statistice care reflectă impactul serviciilor prestate de bibliotecă și al activităților acesteia din perspectiva oferirii accesului la informație, a tehnologiilor informaționale utilizate și puse la dispoziția utilizatorilor, a instruirilor și serviciilor prestate utilizatorilor, cât și din cea a realizării altor funcții ale bibliotecii.

30.     Activitatea bibliotecii publice se finanțează din bugetul său aprobat, cât și din surse externe neinterzise de lege.

Bugetul bibliotecii publice este parte componentă a bugetului local sau al bugetului instituției publice care a constituit-o și se reflectă separat în acesta.

Sursele de finanțare a bibliotecii publice se constituie din:

a) venituri prevăzute de bugetul bibliotecii;

b) venituri colectate de bibliotecă.

31.     La elaborarea proiectului bugetului bibliotecii se ține cont de prioritățile strategiei de dezvoltare a bibliotecii sau, respectiv, ale planului operațional, precum și de necesitățile de întreținere tehnico-materială a bibliotecii.

Alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea tehnico-materială a bibliotecii publice se face cu luarea în considerație a faptului că, spațiile bibliotecilor publice trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor, dotate cu mobilier potrivit activităților și serviciilor prestate de bibliotecă, cu sistem de iluminare corespunzător, cu sistem de încălzire și cu sistem de semnalizare antiincendiară.

32.     Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue a personalului de specialitate al bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor art. 213 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

33.     Biblioteca publică poate colecta venituri extrabugetare din activități de fundraising, donații, sponsorizări, prestarea serviciilor contra plată și alte surse legale de venituri, în conformitate cu prevederile legislației.

34.     Finanțarea bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, legislației cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, cu privire la finanțele publice locale, precum și a altor prevederi normative conexe.

35.      În vederea implementării programelor de dezvoltare, realizării de proiecte de cooperare internațională, participării la accesarea de asistență externă pentru dezvoltarea proprie, prestării serviciilor de bibliotecă, organizării și desfășurării activităților sale, dezvoltării profesionale continue, biblioteca publică realizează raporturi de cooperare națională și internațională în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind bibliotecile și cadrul normativ conex relevant acestor forme de cooperare.

            Biblioteca publică poate dezvolta parteneriate atât în bază de acorduri scrise, cât și în afara unor documente exprese de cooperare.

Statele

de personal a Bibliotecii Publice Raionale Cantemir la data de 01.01.2019

Nr.

d/o

Denumirea funcţiilor

Numărul de unităţi

Categoria de salarizare

1

Director

1

78

2

Bibliotecar principal

2

50

3

Bibliotecar

5

44

4

Femeie de serviciu

1

 

Biblioteca Publică pentru Copii „Grigore Vieru”

1

Şef filială

1

65

2

Bibliotecar principal

1

50

3

Bibliotecar

1

44

4

Femeie de serviciu

1

 

5

Paznic

1

 

 

 

Director                                                                         Aurelia Nechit

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                         din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

        Despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir privind

acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant

 pentru darea în locaţiune a unui spaţiu din  incinta imobilului

 instituţiei vizate, Titularului al patentei AXENTI Petru

     În temeiul art.43 (1), litera c, d, attr.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107/2002, art.4, alin.2, lit.a) din Legea 435/2006, privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pentru anul 2019, nr.303/2018, Legii nr.523/1999, cu privire la proprietatea unităţilor  administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2) , lit. h din Legea nr.121/2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483/2008, pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la modul de dare în locaţiune a activului neutilizat, cererea, înregistrată cu  nr.145/01-9 din 19.02.2020, emisă de către Titularul al patentei AXENTI Petru, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

DECIDE:

   01.Se ia act de notă informativă despre demersul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, privind acordul Consiliului Raional Cantemir, în calitate de comodant pentru darea în locaţiune a unui spaţiu  din incinta imobilului instituţiei vizate (se anexează), Titularului al patentei AXENTI Petru.

  02.Se permite darea în locaţiune Titularului al patentei AXENTI Petru, prin negocieri directe,  pentru o periodă de 5(cinci) ani a spaţiului de 21,6 m2, în incinta IMSP Spitalul Raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Testemiţanu 1.

 03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune ( se anexează), cu Titularul al patentei AXENTI Petru.

  04.Se împuterniceşte directorului interimar al IMSP Spitalul Raional Cantemir să încheie şi să semneze  contractul de locaţiune şi prestări servicii comunale în numele IMSP Spitalul Raional Cantemir cu Titularul al patentei AXENTI Petru, în condiţiile Legii Bugetului de stat pe anul respectiv.

  05.Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţă întreprinzătorului AXENTI Petru, factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul , se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

  06.Informaţia, despre executarea deciziei date, se va prezenta Consiliului Raional Cantemir de către directorul interimar al IMSP Spitalul Raional Cantemir, în trimestrul IV al anului 2020.

   07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

   

 

Preşedintele şedinţei                                                                             _____________________                                                                                        

    Avizat :

Secretar al consiliului  raional                                                               Ludmila  ȚURCANU

Elaborat:Anatolie RĂCILĂ_________

director-interimar, IMSP SR Cantemir

Proiect de decizie prezentat:_____________________

___________________________

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        nr.03/ -XXVII din 26.03.2020

 

 

 

Notă informativă

despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir, privind acordul Consiliului Raional

Cantemir în calitate de comodant  pentru darea în locaţiune a unui spaţiu din

incinta imobilului  instituţiei vizate.

 

 

 

     În baza  cererei, înregistrată cu  nr. 145/01-9 din 19.02.2020, depusă de către  Titularul al patentei AXENTI Petru (copia  se anexează),  administraţia IMSP Spitalul Raional Cantemir solicită permisiunea Consilului Raional Cantemir în calitate de comodant, de  a permite darea în locaţiune, prin negocieri directe,  a spaţiului   de 21,6 m2, din incinta Blocului terapeutic al IMSP SR Cantemir,   pentru prestarea serviciilor de masaj.      

 

 

 

Director-interimar, IMSP SR Cantemir                                                                        Anatolie RĂCILĂ

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                         din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

        Despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir privind

acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant

 pentru darea în locaţiune a unui spaţiu din  incinta imobilului

 instituţiei vizate, companiei Grand Depot SRL

       În temeiul art.43 (1), litera c, d, attr.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil  al Republicii Moldova, nr.1107/2002, art.4, alin.2, lit.a) din Legea 435/2006, privind descentralizarea administrativă, Legea bugetului de stat pentru anul 2019, nr.303/2018 , Legii nr.523/1999, cu privire la proprietatea unităţilor  administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2) , lit. h din Legea nr.121/2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.483/2008, pentru aprobarea Regulamentului  cu privire la modul de dare în locaţiune a activului neutilizat, cererea, înregistrată cu  nr. 135/01-9 din 18.02.2020, emisă de către  compania  Grand Depot SRL, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

DECIDE:

   01.Se ia act de notă informativă despre demersul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, privind acordul Consiliului Raional Cantemir, în calitate de comodant pentru darea în locaţiune a unui spaţiu  din incinta imobilului instituţiei vizate (se anexează), companiei Grand Depot SRL.

   02.Se permite darea în locaţiune Grand Depot SRL, prin negocieri directe,  pentru o periodă de 5(cinci) ani a spaţiului de 12 m2, în incinta IMSP Spitalul Raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Testemiţanu 1.

    03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune ( se anexează), cu Grand Depot SRL.

    04.Se împuterniceşte directorului- interimar al IMSP Spitalul Raional Cantemir să încheie şi să semneze  contractul de locaţiune şi prestări servicii comunale în numele IMSP Spitalul Raional Cantemir cu Grand Depot SRL, în condiţiile Legii Bugetului de stat pe anul respectiv.

    05.Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţă SRL Grand Depot, factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul , se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     06.Informaţia, despre executarea deciziei date, se va prezenta Consiliului Raional Cantemir de către directorul interimar al IMSP Spitalul Raional Cantemir, în trimestrul IV al anului 2020.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                             _____________________                                                                                       

    Avizat :

Secretar al consiliului  raional                                                               Ludmila  ȚURCANU

Elaborat:Anatolie RĂCILĂ_________

director-interimar, IMSP SR Cantemir

Proiect de decizie prezentat:_____________________

___________________________

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        nr.03/ -XXVII din 26.03.2020

 

 

 

Notă informativă

despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir, privind acordul Consiliului

Raional Cantemir în calitate de comodant  pentru darea în locaţiune a unui spaţiu

din  incinta imobilului  instituţiei vizate.

 

 

 

 

     În baza  cererei, înregistrată cu  nr. 135/01-9 din 18.02.2020, emisă de către  compania  Grand Depot SRL (copia  se anexează),  administraţia IMSP Spitalul Raional Cantemir solicită permisiunea Consilului Raional Cantemir în calitate de comodant, de  a permite darea în locaţiune, prin negocieri directe,  a spaţiului   de 12 m2, pentru realizarea produselor agricole.

 

 

Director-interimar, IMSP SR Cantemir                                                                        Anatolie RĂCILĂ

 

 

                                                                                                                                                       Anexă

la decizia nr.03/-XXVII

din 26.03.2020

 

Regulament

de organizare și funcționare a

Școlii de Arte „V. Hanganu” Cantemir

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament al instituției de învățământ extrașcolar stabilește modul de organizare și funcționare a activității instituției de învățământ extrașcolar din Republica Moldova (numit în continuare Regulament);

2. Școala de Arte „V. Hanganu” Cantemir este o Instituție de Învățământ Artistic Complementar Extrașcolar (IÎACE) (numită în continuare Instituție)– parte integrantă a învățământului formal;

3. Învățământul extraşcolar se realizează în afara programului şi activităţii şcolare prin activităţi complementare procesului educaţional desfăşurat în instituţiile de învățământ şi are menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora pentru timpul liber;

4. Activitatea instituției este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei, prezentul Regulament și alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Culturii și Cercetării, precum și de actele normative elaborate de organul local de specialitate în domeniul învăţământului extrașcolar al administraţiei publice locale;

5. Învățământul extraşcolar este benevol şi se organizează, în funcţie de interesele şi opţiunile copiilor şi tinerilorsub formă de activităţi educative specifice, desfăşurate în grup şi/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unităţi socioculturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret;

6. În funcţie de specificul activităţii, fiecare Instituţie îşi elaborează propriul regulament de funcţionare, coordonat cu organul local de specialitate în domeniul învățământului extrașcolar. În regulamentul de funcţionare se va specifica în mod explicit nomenclatorul serviciilor educaţionale oferite beneficiarilor.

7. În dependenţă de particularităţile dezvoltării teritoriale, instituţia extraşcolară poate organiza filiale în incinta altor instituţii educaţionale, la locul de trai al beneficiarilor. În astfel de cazuri asigurarea materială a activităţii sunt înfăptuite în baza unui acord comun, de către administraţia Instituţiei de învățământ extraşcolar şi cea a instituţiei gazdă.

8. Prin propriul regulament de organizare și funcţionare al Instituţiei de învățământ extraşcolar, nu pot fi schimbate scopurile de bază și principiile activității Instituției de învățământ extraşcolar, normele și regulile care stabilesc și asigură bunul mers al procesului educațional.

II. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI

9. Instituția de învățământ extrașcolar este înființată, reorganizată și lichidată în conformitate cu Legea Învățământului, prin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, de comun acord cu Autoritățile Administrației Publice Localeși se subordonează acestora;

10. Instituţia de învățământ extraşcolar se inființează ca instituție de învăţământ, persoană juridică cu un număr minim de 5 norme didactice. Filialele se constituie din 1- 4 norme didactice;

11. Accesul la activităţile oferite de instituţiile de învățământ extraşcolar, este liber pentru solicitanţi în funcţie de profilul şi competenţele care urmează să fie formate cu respectarea principiului nediscriminării;

12. În instituţie funcţionează următoarele organe de conducere:

 a) Consiliul de administraţie;

 b) Consiliul profesoral;

c) Directorul;

13. În instituţie pot funcţiona următoarele organe consultative:

a) Consiliul metodic/Comisiile metodice de profil;

b) Comisia de etică;

c) Comisia de atestare a cadrelor didactice și manageriale;

d) Comitetul de părinți/Consiliul părinților.

16. În instituție activează:

a) personal didactic de conducere, din care face parte directorul şi directorii adjuncţi;

b) personal didactic;

c) personal didactic auxiliar;

d) personal nedidactic.

14. În învățământul extrașcolar funcțiile didactice sunt: profesori şi corepetitori, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, maestru de concert, etc.;

15. Posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul de ocupare a locurilor vacante, se organizează de către instituția respectivă în conformitate cu legislația în vigoare;

16. Angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic în instituţiile de învățământ extrașcolar se face prin încheierea unui contract individual de muncă cu directorul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.

17. Consiliului de administrație, este organul de conducere al instituției, cu rol de decizie în domeniul administrativ. Activitatea Consiliului de administrație este reglementată de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituție;

18. Consiliul profesoral, este organul de conducere al instituției, cu rol de decizie în domeniul instructiv educațional, este format din personalul didactic al Instituţiei.

19. Preşedintele consiliului profesoral este directorul instituţiei. Şedinţele consiliului profesoral sunt prezidate de director (în cazuri excepţionale de director adjunct, responsabil de procesul instructiv).

20. Subiectele puse în discuţie la consiliul profesoral sunt dezbătute şi finalizează cu decizii, aprobate prin votul majorităţii.

21. Hotărârile consiliului profesoral sunt puse în aplicare prin ordinul directorului instituţiei, devenind obligatorii pentru tot personalul didactic.

22. Problemele abordate și deciziile luate la consiliul profesoral sunt consemnate în proceseverbale.

23. Secretarul consiliului profesoral este desemnat de director.

24. Secretarul consiliului profesoral este responsabil de:

 - redactarea procesului - verbal (în timpul şedinţelor) în registrul unic al consiliului profesoral;

 - arhivarea materialelor puse în discuţie şi adoptate de consiliul profesoral;

- arhivarea deciziilor adoptate de consiliul profesoral.

25. Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Ședința este deliberativă în cazul prezenței majorității simple a membrilor consiliului profesoral.

26. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă:

- rapoartele de activitate a Comisiilor metodice şi a altor comisii ce activează în cadrul Instituţiei;

- raportul de evaluare internă privind calitatea procesului instructive educaţional din Instituţie;

- raportul general privind starea şi calitatea învățământului din Instituţie;

b) alege cadrele didactice delegate în componenţa consiliului de administraţie al Instituţiei;

c) aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din Instituţie;

d) identifică și dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaționale din Instituție;

e) examinează dosarele de atestare şi decide asupra recomandării privind conferirea/ confirmarea gradului didactic.

27. Consiliul profesoral se întruneşte de cel puţin de 2 (două ori) pe parcursul anului şcolar (şedinţe organizatorice la începutul și sfârșitul anului şcolar). În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puțin 1/3 din cadrele didactice.

28. Directorul este conducătorul instituției pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

29. Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

29. Directorul exercită conducerea executivă a Instituţiei, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învățământ, precum şi cu alte reglementări legale.

30. Directorul este subordonat Organului local de specialitate în domeniul învățământului extrașcolar al administraţiei publice locale. Fişa postului directorului este elaborată de organele abilitate, în baza reglementărilor stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

31. Directorul Instituţiei este responsabil de activitatea întregului personal salariat.

32. Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare

33. Directorul, în calitate de conducător al instituției, are următoarele atribuții:

a) coordonează elaborarea proiectului managerial anual şi de dezvoltare a Instituţiei;

b) asigură evaluarea şi monitorizarea permanentă a activităţii educaţionale/didactice a cadrelor didactice, inclusiv de conducere;

c) coordonează şi răspunde de întreaga activitate instructive educațională şi administrativă a Instituției, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învățământ;

d) asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, ce conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

e) asigură siguranţa beneficiarilot şi a personalului angajat în perioada aflării în incinta Instituţiei;

f) asigură aplicarea corectă a deciziilor consiliului profesoral și a consiliului de administrație;

g) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare;

h) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă, concediile fără plată și zilele libere plătite ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;

i) corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, în termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

j) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;

k) stimulează şi promovează cadrele didactice pentru dezvoltare profesională şi continuă;

l) responsabil de elaborarea bugetului Instituţiei în bază de programe;

m) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

n) aprobă programele de buget ale instituţiei şi le propune spre avizare consiliului de administraţie;

o) monitorizeazăintegritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;

p) repartizează sarcina didactică cadrelor didactice;

q) respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ.;

r) întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă;

s) aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în Instituţie.

34. Directorul Instituţiei are următoarele împuterniciri:

a) emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;

b) gestionează bunurile şi resursele materiale;

c) încheie contracte,

d) oferă variate forme de stimulare (recompense financiare, spirituale, etc.) pentru performanţe profesionale cadrelor didactice, inclusiv de conducere şi beneficiari pentru rezultate excepţionale;

e) are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

 f) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii, în limita prevederilor legale în vigoare;

g) aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârșite de beneficiari.

 

 

 

 

III. ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL EXTRAȘCOLAR

Organizarea și funcționarea școlilor de muzică, arte/arte plastice

35. Instituţia extraşcolară se înfiinţează în următoarele condiţii: şcoală de muzică dacă înregistrează un efectiv de cel puţin 60 copii, şcoala de arte –cel puţin 110 copii, şcoala de arte plastice – cel puţin 50 copii, având profilurile: muzică, arte vizuale, arta coregrafică, arta dramatică.

36. La decizia Administraţiei Publice Locale în localităţile rurale se admite activitatea acestor instituţii şi cu un număr mai mic de copii.

37. Taxa pentru studii se aprobă de către Autoritatea Publică Locală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

38. Admiterea elevilor în unităţile de învăţământ se face numai în urma unei selecţii, prin:

·testarea aptitudinilor specifice;

·examene de diferenţă;

·probele de aptitudini conform metodologiei privind admiterea în învăţământul complementar de artă.

39. Probele de examinare se desfăşoară în perioadele: 1-10 iunie şi suplimentar între 25 august - 05 septembrie ale fiecărui an. Rezultatele concursului de admitere se anunţă prin ordinul de înmatriculare, emis de către director după probele de concurs.

40. Organizarea, programarea şi conţinutul testărilor, precum şi al examenelor de diferenţe, este în responsabilitatea fiecărei unităţi şcolare în parte.

41. Specialităţile principale care pot fi studiate:

- instrumente cu clape: pian;

- instrumente cu corzi: vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică;

- instrumente aero-fone: flaut, clarinet, trompetă, corn, trombon, saxofon, oboi, tubă;

- instrumente populare: ţambal, acordeon, nai, fluier, cobză;

- instrumente de percuţie: xilofon, vibrofon, baterie;

- arte vizuale: desen, pictură, sculptură, arta decorativ-aplicativă etc;

- arta coregrafică: dans clasic, dans popular;

- artă dramatică: arta actorului.

42. Admiterea în unităţile de învăţământ artistic extrașcolar în anul I de studiu constă în probe de aptitudini specifice astfel:

Muzică:

·         auz muzical - reproducerea prin intonare după auz a unor sunete executate vocal;

·         simţ ritmic - reproducerea prin bătăi din palme a unui fragment ritmic dat;

·         muzicalitate - memorie muzicală, reprezentând reproducerea din memorie a unui fragment muzical, dar şi intonarea unui fragment muzical pregătit de candidat.

Arte vizuale:

·         probă de percepţie vizuală;

·         probă de creativitate.

Arta coregrafică:

·         examen medical – probă eliminatorie;

·         aptitudini fizice:

·         conformaţie, deschidere, săritură, elasticitate, motricitate;

·         simţ ritmic.

Arta dramatică:

·         probă de dicţie;

·         probă de aptitudini artistice specifice.

43. Se permite instruirea într-o perioadă mai redusă, dar nu mai mult de două clase în perioada unui an de studii, cu acordul Consiliului profesoral precum şi în baza testării la specialităţile respective.

44. Administraţia unităţii de învăţământ încheie cu părinţii, la momentul înmatriculării elevilor, un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Contractul de studiieste aprobat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ extrașcolar, prin decizia consiliului de administraţie.

45. Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecţii individuale, de grup, lecţii practice de toamnă-primăvară (pentru arte vizuale), cât şi prin evoluarea elevilor în colective artistice, coregrafice, teatrale, spectacole, expoziţii etc.

46. Activitatea artistică în public este parte integrantă a pregătirii de specialitate atât pentru elevi cât şi pentru profesori şi se realizează la propunerea cadrelor didactice şi cuprinde: - audiţii de clasă, de secţie; - recitaluri individuale, de clasă, de secţie, tematice; - concerte; - concursuri naţionale şi internaţionale; - expoziţii personale, de clasă şi tematice; - alte activităţi extraşcolare la propunerea administraţiei, autorităţilor locale, agenţilor economici, factorilor interesaţi în promovarea activităţii instituţiei extraşcolare.

47. Anul școlar este devizat în 2 semestre. Primul semestru: septembrie – decembrie, semestrul doi: ianuarie – mai. Pe lângă vacanța de vară, care durează 92 de zile, de pe 1 iunie până pe 31 august, elevii vor mai avea încă patru vacanțe:

-          vacanța de toamnă: vacanţa de iarnă: vacanţa de primăvară: vacanţa de Paşti.Durata anului de studii

este de 35 de săptămâni.

IV. EVALUAREA ÎN INSTITUȚIA

DE ÎNVĂȚĂMÂNT EXTRAȘCOLAR

48. Evaluarea în instituția de învățământ extrașcolar reprezintă un ansamblu de acţiuni sistemice, prin care se analizează şi se apreciază:

·activitatea copiilor/tinerilor;

·personalul didactic şi de conducere;

·procesuluiinstructiv educativ și managerial al instituţiei extrașcolare.

Secțiunea a 1-a. Evaluarea activității elevilor

49. Evaluarea activității elevilor poate fi realizată în baza unui portofoliu individual, care cuprinde: lucrări, diplome, certificate și inscrisuri obținute pe perioada frecventării activității extrașcolare;

50. Instituţia de comun cu alți parteneri poate stimula activităţile de performanţă ale copiilor și tinerilor la nivel local, naţional şi internaţional prin alocarea unor premii, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, agenţilor economici, fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, comunităţii locale etc.

Secțiunea a 2-a. Evaluarea cadrelor didactice și de conducere

în instituția de învățământ extrașcolar

51. Evaluarea internă a cadrelor didactice din instituția de învățământ extrașcolar se efectuează anual în baza Metodologiei de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

52. Evaluarea externă a cadrelor didactice din instituția de învățământ extrașcolar se efectuează o dată la 5 ani de către organele abilitate, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

53. Evaluarea activității cadrelor de conducere a instituţiei de învățământ extrașcolar este obligatorie cel puţin o dată la 5 ani și se efectuează de către organul local de specialitate în domeniul învăţământului, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Secțiunea a 3-a. Evaluarea procesului instructiv educativ și managerial

al instituţiei de învățământ extrașcolar

54. Evaluarea activității instructiv educative în instituția de învățământ extrașcolar vizează gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie prin activități extrașcolare, concerte academice, colocvii tehnice, spectacole muzicale, vizionări, festivaluri, concursuri, etc.

55. Evaluarea activității instructiv educative desfășurate în cadrul orelor se poate realiza și prin participarea la manifestări educaționale consacrate, spectacole și serbări, expoziții și simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil și concursuri organizate la nivel local, național și internațional.

56. Evaluarea activităţii instituţiei de învățământ extrașcolar se efectuează de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, sau/și a organului local de specialitate în domeniul învăţământului extrașcolar, în baza standardelor de calitate aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

57. Raportul de evaluare a instituţiei de învățământ extrașcolar se publică pe pagina web oficială a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a instituţiei de învăţământ extrașcolar.

V.ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI

58. Finanţarea instituţiei de învățământ extrașcolar se efectuează în modul stabilit din următoarele surse:

 a) bugetul de stat;

b) surse extrabugetare (servicii educaţionale suplimentar prestate, donaţii şi vărsăminte benevole ale persoanelor fizice şi juridice, alte venituri legale).

59. În limita cadrului legal, se pot da în locaţiune unele spaţii în măsura în care aceasta nu afectează activitatea instituției.

60. Veniturile obţinute prin aceste activităţi vor fi gestionate în condiţiile legii.

61. Activitatea economico-financiară se efectuează conform legislației și actelor normative în vigoare.

62. Baza materială a institutiei de învăţământ extrașcolar include: spaţii pentru procesul de învăţământ, mijloace de învăţământ şi cercetare, biblioteci, fonoteci, staţiuni didactice şi de cercetare, instrumente muzicale, costume pentru arta dramatică, arta coregrafică, mobilier pentru arta vizuală, materiale didactice, ateliere, precum şi alte obiecte de patrimoniu destinat învăţământului artistic extrașcolar.

VI. DOCUMENTAŢIA

 63. Instituția de învăţământ extrașcolar desfășoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente:

a) Documentaţia privind evidenţa beneficiarilor (lista nominală a copiilor și tinerilor înscriși, registrele de evidență a activității cadrului didactic, etc.);

b) Documente privind funcţionarea instituţiei şi organizarea procesului educațional;

c) Documente ce ţin de personal;

d) Documente ce ţin de secretariat;

e) Documente ce ţin de șarja didactică.

64. Instituția de învăţământ extrașcolar este în drept să utilizeze și alte documente, luând în calcul necesitățile acesteia.

VII. DISPOZIŢII FINALE

65. Instituţia de învăţământ extrașcolar este responsabilă de realizarea obiectivelor propuse, în concordanţa conţinutului, formelor şi metodelor de activitate, de ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, tinerilor.

66. Instituţia de învăţământ extrașcolar are dreptul să stabilească relaţii internaţionale, să încheie contracte cu instituţii şi organizaţii de peste hotare privind schimbul de cadre didactice şi beneficiari, organizarea unor activităţi în comun (serbări, treceri în revistă, tabere etc.) precum şi să adere la organizaţii internaţionale în corespundere cu legislaţia în vigoare.

67. Instituţia de învăţământ extrașcolar selectează lucrătorii, copii și tinerii pentru delegarea lor peste hotare (în scopul schimbului de experienţă, al participării la diverse activităţi, concursuri, competiţii etc.).

68. Prezentul Regulament –de organizare și funcționare a instituției de învățământ extrașcolar este aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; prin intermediul Autorităților Publice Locale.

69. Prezentul Regulament intra in vigoare și produce efecte juridice din data aprobării;

70. Subiectele nereglementate de prezentul Regulament sunt reglementate de Codul Educației al Republicii Moldova și alte acte normative.

                                 Director

                  Școala de Arte „V. Hanganu”                                                       Tatiana Coroi

 

Elaborat: Tatiana Coroi

Director Școala de Arte „V. Hanganu”

Tel.079861927

 

 

 

 

 

 


 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.