print
Proiecte decizii, sedinta CR din martie 2020, pru consultare publica(II)
06.03.2020

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

           Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui

 raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului

consiliului raional pe perioada concediului de odihnă

 anual plătit  a dnei Ludmila ŢURCANU

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2008, art. din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de  salarizare în sectorul bugetar, examinând propunerea dlui Anatoli ICHIM preşedintele raionului, privind împuternicirea dnei Victoria BALAN,şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila ŢURCANU,  examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D  E C I D E :

 

     01.Se ia act de  nota informativă  (se anexează).

     02.Se împuterniceşte dna Victoria BALAN, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual  plătit   a dnei Ludmila ŢURCANU.

     03.Doamnei  Victoria BALAN, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru îndeplinirea  obligaţiunilor  de  muncă  a dnei Ludmila ŢURCANU se  stabileşte  spor  în mărime de  50% din salariul de funcţie al secretarului consiliului raional, conform treptei I de salarizare.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul , se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 Preşedintele şedinţei                                                                          _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                            Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Diana ROTARU_________

Specialist principal

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                           nr.03/ -XXVII din 26.03.2020

 

 

                                                         Notă informativă

cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN, şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit  a dnei Ludmila ŢURCANU.

 

    Conform art.60 alin.7 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău, secretarului Consiliului municipal Bălţi şi secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local.

         Reieşind din prevederile art.38 alin.5  a legii sus-numite  Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

      Totodată menţionăm , că secretarul consiliului dispune de o perioadă de  35 zile calendaristice  concediu anual plătit,  zile suplimentare prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008, de Contractul Colectiv de Muncă  .

    În acest context  se propune adoptarea deciziei  Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit  a dnei Ludmila ŢURCANU.

 

 

 

 

Specialist principal ,

 aparatul preşedintelui raionului                                                         Diana ROTARU

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

      Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

nr.01/01-XXVII  din 21.11.2019 ,,Cu  privire   la constituirea

comisiilor  consultative  de  specialitate,  stabilirea   numărului

de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa

 nominală a comisiilor consultative de specialitate”

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436/2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457/2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768/2000, decizieilor nr. C/01-XXVII din 16.11.2019 „Despre hotărîrea judecătoriei Cahul, dosarul nr. 3-112/2019 din 28.10.2019 privind confirmarea legalităţii alegerilor  locale, validarea mandatelor consilierilor în Consiliul raional Cantemir şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi”, deciziei nr. 03/42-XXVII din 19.12.2020 „Cu privire la  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Raional Cantemir,Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.3726 din 18 februarie 2020.  examinând  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

                                                                   D E C I D E :

 

01. Decizia nr.01/01-XXVII  din 21.11.2019 Cu  privire   la constituirea comisiilor  consultative de  specialitate, stabilirea  numărului de locuri care revin  fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate se modifică şi se completează  după cum urmează:

din componenţa comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte:

se exclude numele, prenumele UNTILĂ  Ion şi se include numele, prenumele DIDILICĂ Dmitrii;

 

      02.Decizia în cauză se  aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în  Registrul de stat al actelor locale. 

 

   03.Controlul executării deciziei prezente se pune în seama comisiilor consultative de specialitate.

  

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Ludmila ȚURCANU_________

Secretar al consiliului raional

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

    Cu privire la activitatea   I. M. Biroul de

 proiectare şi producere pe lîngă   Consiliul

 Raional Cantemir  pentru anul 2019 ”  

 

          În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006 ,  Legii cu privire la antreprenoriat şi intreprinderi nr. 845/1992 , Legii  nr. 523/1999 “Cu privire la  proprietatea  publică a unitaţilor administrativ-teritoriale  întru executarea  Hotaririlor Guvernului Republicii Moldova nr. 387/1994  “ Cu privire la aprobarea Regulamentului – model al intreprinderii municipale”,  nr. 743/2001  “ Cu privire la salarizarea angajaţilor din unitaţile cu autonomie financiară ,  ordinul Ministerului Dezvoltării Teritoriului ,Construcţiilor şi Gospodariei Comunale nr.1023-03-01  din 05.11. 1997  cu privire la Statutul – model al Biroului de proiectare şi producere, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.07/24-XXVI din 27.09.2018  “Cu privire la reorganizarea I.M. “ Biroul de proiectare si producere pe lîngă arhitect-sef al raionului Cantemir”  In  I. M. “ Biroul de proiectare si producere pe lîngă Consiliul Raional Cantemir” in baza Legii Respublicii Moldova  nr. 246 /2017  , avizele  comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, reieşind din cele expuse, Consiliul Raional                                                             

                                                                     D E C I D E :

    01.Se  ia act de  nota informativă  cu privire la activitatea  I. M. “Biroul de proiectare si producere  pe  lîngă Consiliul Raional Cantemir  pentru anul  2019 ”, prezentată de dl V. BUSUIOC  ,  conducatorul- interimar al I.M. “ Biroul de proiectare si producere  pe lîngă Consiliul Raional Cantemir” ( se anexează) .

 

    02.Se stabilesc ca  sarcini prioritare  prestarea serviciilor  în activitaţi de proiectare , urbanism, amplasarea obiectelor  de construcţie şi alte servicii  tehnice în domeniul construcţiilor .

 

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

   04.Monitorizarea executării  deciziei se pune în sarcina  dlui  Anatoli ICHIM,  preşedintele raionului Cantemir , comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                      _____________________        

                 Avizat :

Secretar al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat: _____________ V. BUSUIOC , 

conducatorul- interimar al I.M. “ Biroul de

proiectare si producere  pe lîngă Consiliul Raional Cantemir        

                          

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

                                                                                                                                                                                

Anexa nr.01

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr. 03/- XXVII din 26.03 .2020

 

     Notă  informativă

cu privire la activitatea  IM  „ Biroul de proiectare si producere pe

lîngă  Consiliul  Raional   Cantemir” pe  perioada anului  2019.

 

      Biroul de proiectare și producere pe lîngă  Consiliul Raional  Cantemir functionează in baza statutulu intreprinderii  care este elaborat in conformitate cu prevederile Codului Civil al R. Moldova nr.845/1992,  Hotarirea Guvernului  Republicii Moldova nr. 387/1994 cu privire la aprobare statutului  model a intreprinderilor municipale  Legii Republicii Moldova  nr. 246/ 2017  si  in  baza  deciziei   nr. 07/24- XXVI din 27.09.2018 .                                      

         Biroul este o întreprindere municipală si profită de drepturile intreprindilor municipale  si organizațiilor  de  prospecțiuni , proiectari in condițiile  Legii .  Biroul  este fondat  si  inzestrat  cu bunuri  de catre APL a  unității administrativ – teritoriale, in cazul dat  in calitate de  fondator este  Consiliul Raional Cantemir . In  activitatea sa biroul se conduce de legile  Republicii  Moldova , Hotarîrile  Guvernului, ordinele Ministerului  Agriculturii , Dezvoltarii  Regionale si Mediului  al  Republicii  Moldova  departamentelor , ale organelor autoadministrarii  locale si de statutul său.                                                                                                                                                                                

       Biroul este agent economic cu personalitate juridică care execută lucrari si prestează servicii  pentru satisfacerea cerintelor fondatorului (ale unității  administrativ-teritoriale)  in activități de proiectare  , urbanism  inginerie si alte  servicii tehnice legate de constructiile  civile.                                                 

           In  perioada   anului 2019  biroul a prestat servicii de proiectare , eliberarea temelor de arhitectură , sistematizare    , executarea  planurilor de serviciu  , trasarea  axelor cladirilor  , rețelelor inginerești si altele    indicate in  RSN – 29-90 (normative ale R. Moldova).  Volumul lucrarilor  prestate  de  birou  pe  perioada  respectivă  au  fost  in valoare de  236 293.  mii lei , dintre care 52 %  sunt salariile   in rest  impozite  fiscale , contributiile sociale ,asigurari medicale , inchirierea biroului , serviciile comunale .    In perioada  respectivă  au fost  proiectate – 18 case de locuit cu unul si doua nivele ; anexe gospodarești  - 3 , agroindustriale si comerț - 4 ,   sau  elaborat si inminat  beneficiarilor  date  initiale   pentru  lucrarile de proiectare  a     obiecte de menire  sociala ,comert ,agricultura  ,industrie , retele  injineresti si drumuri  , au  fost   elaborate -  84  certificate  de  urbanism  pentru  proiectare,  din ele  38 -  pentru  construcții  locative , reconstrucții si anexe ;   46 – certificate de urbanism   pentru construcțiile de menire  socială ,industrie, agricole si retele edilitare ,  6 -   certificate  de urbanism    informative  de  divizare si comasarea  proprietăților       

        In  baza   proiectelor de   lucru   au  fost  elaborate 85    autorizații   de  demararea   lucrarilor  , din care  - 32  pentru   construcția , reconstrucția , reutilare caselor locative   ,   21 -  sociale , comert , industrie , agricultură ;  29 – autorizații  de desființare , demolare ;   3  -  de schimbarea destinației         

           Pe perioada  respectivă au fost intocmite  28   de procese – verbale la    receptia  finală   cu suprafața  totală  de  2967  m2   din ele   construcții locative si anexe -  2234  m2  si   793,0  m2   alte  destinații (social , comerț ,agricultură  , industrie) .                                                                                                

          In activitatea  sa biroul  colaborează direct cu primăriile localitaților  in aplicarea planurilor generale in intravilanul localitatii pentru amplasarea construcțiilor locative , sociale , industriale  si  amenajarea  teritoriului .

                Din   promblemele  mai  majore  pentru  dezvoltarea  localităților  din raion  este  lipsa  sau  invechirea  Planurilor  Urbanistice  Generale  , din  cele  27  de  primarii  ale  raionului  Cantemir    planurile  urbanistice sunt  actualizate doar in  doua  primarii  , respectiv  or.  Cantemir  si  s. Gotesti . În   25  de  primarii    planurile  urbanistice  datează din  anii  1970-1980 , lipsa  lor  creaza numeroase impedimente , astfel   este  foarte dificil    in  selectarea  terenurilor si  amplasarea  obiectelor sociale  si  locative .Frecvent  ceea ce  este indicat in plan , nu corespunde  cu realitatea de pe teren , Primariile iș doresc actualizarea (renovarea)  planurilor  localitaților  , dar nu au  surse financiare , iar  lipsa acestor planuri reprezintă o piedică majoră in dezvoltarea  localităților.  Pe parcursul ultimilor    ani  s-a  constatat  o crestere  a  numarului de construcții  neautorizate  in domeniul   locativ si  social .    

   În acest context, au fost intocmite  si  inminate  4   prescripții de stopare a lucrarilor de  construcție . Au fost  acordate recomandări  de a aduce documentația de proiect  in conformitate cu  legislația  in vigoare. Faptele de incalcarea  a  legislației  sunt motivate de beneficiari prin acea  ca nu au stiut si nu au fost informati de catre administrațiile  publice locale , prin asta se reflectă    activitatea  primariilor si serviciilor de arhitectură.Una din problemele actuale administrației publice locale este lipsa  terenurilor pentru construcția   caselor de  locuit in localitatățile  administrate ,doar  8  primarii  din raion si  anume: pr.   Sadîc , Visniovca , Toceni , Gotești , Capaclia , Stoianovca  , Pleșeni  si  Țiganca   dispun  de terenuri  pentru  construcții individuale, in 19 primarii  terenuri  pentru construcții locative lipsesc.Ca concluzie numarul  de constructii individuale locative private in raion s-au redus comparativ cu anii precedenti  si anume  2019 -  18 (case) ;   2018 - 26  ; 2016  – 35 ; 2015 – 42 .........2009  - 115  ;  ce  reflectă nivelul de dezvoltare  a localităților  rurale  atit  social  cit  si  economic .                                                                                                                                                                                                                            

        

      

   Conducatorul- interimar al

I.M.” Biroul de proiectare si producere

pe lîngî Consiliul Raional Cantemir”                                                        V.BUSUIOC                   

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.02

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr. 03/- XXVII din 26.03.2020

 

                  Volumul de servicii prestate de către I.M. « Biroul de Proiectare şi producere pe

 lîngă Consiliul Raional  Cantemir » pentru anul 2019.

 

Nr.d/o

           LUCRĂRI 

2020

 

 

 1

 a.

 b.

 

 c.

                 PROIECTĂRI :            total              

Case de locuit   cu un nivel

Case de locuit cu  două nivele şi mansardă

Anexe gospodareşti şi reconstrucţii

  Agroindustriale si comerț

   25

   18

    0

    3

    4

 

  

 

  

 

  

 2

  Date  iniţiale   pentru  proiectarea   obiectelor de menire  socială ,industrie şi agricultură(cazanjerii ,  strazi , iluminări stradale , frijidere , obiecte comerciale , reconstrucţia acoperişilor , fîntîni arteziene şi altele) .

    8

 

 

 

 

 

 

  

 3

 Certificate  de  Urbanism   pentru construcţii locative ,reconstrucţii şi   anexe.

 

    38

 

 

 

 

 4

Certificate de Urbanism  pentru construcţiile de  menire socială şi reţele edilitare

 

    46

 

  

 

  

 5-

5-1

5-2

 

5-3

 Autorizatii  total

Autorizatiide constructii sociale

Autorizaţii  de construcţii , reconstrucţii  locative şi anexe .

 Autorizatii de desfiintare ,demolare 

Autorizatie de scimbarea destinatiei                   

    85

    21

 

    32

    29

    3

 

 

 

 

  

 

 Autorizaţii de  construcţii  ( sociale , comerţ , industrie , agricultură )

 

  

 

 

 

 

 6

 Construcţii  neautorizate

    4

  

  

  7

 Prescripţii construcţiilor neautorizate

    4

   

  

 8.

 Procesele- verbale la  receptie   locative                      

          Locative :  (unit)  /  m2  suprafata totala

        Alte destinaţii (unit) /  m2 suprafata totala

     28

     2234

     733,0

  

 

  

 

  

  9

 Actualizare  PG a localităţilor .   

        -    

     -

 

10

  Valoarea lucrărilor   ( lei )

236293

 

 

11

   Venituri  2018

236293

Sold la 01.01 2020

 

12

                         Cheltueli

 260560

26 869.29

 

 

                         Salariul

  149999

 

 

 

                         Fondul social  si medicina

  49560

 

 

 

                         Arenda

   19836

 

 

 

                         Impozit din activitate

    10594

 

 

 

                       Comision bancar

    3015

 

 

 

                        Telefonie

    967,47

 

 

 

                       Amenajarea

   152

 

 

 

                        Serevicii publice

   2165

 

 

                                

                                   

   Conducatorul- interimar al

I.M.” Biroul de proiectare si producere

pe lîngă Consiliul Raional Cantemir”                                                        V. BUSUIOC                   

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

       Cu privire la aprobarea   Planului de Actiuni

 pentru anul 2020 de implimentare a Strategiei de

Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir

pentru anii 2016-2020

 

         În temeiul art. 49, alin 1, lit.d.)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, deciziei consiliului raional nr 07/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”,examinând proiectul Planului de Actiuni pentru anul 2020 de implimentare a strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020 ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.   Se aprobă   Planul de Actiuni pentru anul 2020 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020.

02.   Realizarea acţiunilor incluse în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020, se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor bugetare prevăzute autorităţilor responsabile de executare, precum şi din contul altor surse, conform legislaţiei în vigoare.

03.   Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional,conducatorii institutiilor subordonate consiliului, responsabile de implementarea Strategiei nominalizate:

a)      vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020;

b)      vor prezenta Direcției agricultură,economie și relații funciare, anual, pînă la data de 31 ianuarie a anului următor celui de referinţă, informaţia despre executarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020, conform competenţelor stabilite;

04.   Se recomandă  consiliilor local de nivelul I primarilor  unitatilor teritorial - aministrative sa contribue la realizarea obiectivelor  stabilite.

05.   Direcției agricultură,economie și relații funciare va monitoriza implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020 şi va prezenta Consiliului raional, pînă la data de 15 aprilie a anului următor celui de referinţă, raportul anual privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020 .

06.   Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

07.   Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina preşedintelui raionului şi comisiilor consultative de 

       specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

    

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Larisa VÎLCU_________

Șef direcție agricultură, economie și relații funciare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr. nr.03/ -XXVII din 26.03.2020

 

PLAN DE ACȚIUNE

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI CANTEMIR ÎN ANUL 2020

 

 

Nr. or

 

Obiective specifice

Măsura preconizată

M-Măsura

P-Proiect

Valoarea

Estimativă                  (M/P)

lei

Surse de finanțare

Responsabil

Pateneri

                  Rezultatul    

scontat

I.DOMENIUL PRIORITAR: DOMENIU DE DEZVOLTARE. INFRASTRUCTURA SIMEDIU

PRIORITATEA I –Reabilitarea dezvoltării infrastructurii publice și protecția mediului

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere

1.

 

 

 

 

Sprijinirea realizării proiectelor de investiții în infrastructura rutieră

Proiecte de renovare/construcție a cel puțin XXX drumuri locale, cu o lungime  de circa 25 km  conform planului aprobat în 2020 (P)

14695.60 mii lei

Fondul Rutier

Direcția construcții,  gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională (DCGCDLR

 

11 proiecte implementate-25 km

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere conform proiectelor aprobate:

1.Drumul de acces spre s. Haragîș

2.R35 – Lărguţa – Cîrpeşti – G136

(Sectorul s.Cîrpești- G136)

3. R34 – Antoneşti – Leca

(s.Antonești)

4. G132 – Taraclia – Plopi

 

 

2000

 

4500

 

2700

 

1900

 

 

Cel puțin 4 drumuri modernizate/în proces de modernizare.

Cel puțin 11000 locuitori beneficiari de infrastructură îmbunătățită

Constructia drumului spre frontiera de stat 1,6 km(M/P)

 

 

 

10 000000

Euro regiunea Dunăre de Jos

 

1,6 km de drumuri construite spre frontiera de stat

Promovarea ideii de reabilitare a   podului transfrontalier            Cantemir- Falciu(M/P)

70 000000

Euro regiunea Dunăre de Jos

 

 

Reabilitarea drumurilor din intravilanul localităților(M/P)

Conform Hot[r]rii de Guvern

 

 

 

 

Drumuri rehabilitate din intravilanul localităților

Implementarea proiectului „Drumuri bune 3 pentru Moldova ” (M/P)

Conform Deciziei ASD

 

 

 

Implementarea proiectului „Drumuri bune 3 pentru Moldova ”

Extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă de calitate din or.Cantemir spre s.Toceni(M/P)

3 000 000

ADR SUD

FEN

 

 

 

 

 

Asigurarea conectării localităților raionului cu apă potabilă de calitate la rata 68%

Rata de conectare:

Nivel urban-100%

Nivel rural- 60%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

 

Dezvoltarea rețelelor de apeducte:

Baimaclia

Capaclia

Pleșeni

Vișneovca

Haragîș

Chioselia( M/P)

12 000000

FEN

 

 

Asigurarea conectării localităților raionului cu apă potabilă de calitate la rata 68%

Rata de conectare:

Nivel urban-100%

Nivel rural- 60%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

1 proiec depus spre finanțare/1 cerere subvenție în avans

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea, extinderea sau înființarea rețelelor de utilități publice de bază

2.

Sprijinirea realizării proiectelor de investiții în rețelele de utilități de bază

 

 

Crearea structurii de management eficient al complexului de tratare a apelor reziduale în localitățile Vișneovca, Cociulia, Șamalia, Capaclia(M/P)

10 000

Buget Local

Direcția construcții,  gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională (DCGCDLR)

CR

APL

CR,APL

 

 

Asigurarea conectării localităților raionului cu apă potabilă de calitate la rata 68%

Rata de conectare:

Nivel urban-100%

Nivel rural- 60%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

1 proiec depus spre finanțare/1 cerere subvenție în avans

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

1 proiec depus spre finanțare/1 cerere subvenție în avans

3 teme de proiectare elaborate

Construcția rețelei de canalizare în primăriile Lărguța, Cîrpești, Lingăra, Tartaul, Ciobalacia(M/P)

75 000 000

 

 

Construcția rețelei de canalizare în primăriile Chioselia, Baimaclia, Cîietu, Enichioi, Cîșla, Coștangalia(M/P)

89 000 000

 

 

 

Dezvoltarea capacităților operatorului regional ÎM Apa-Canal (M/P)

 

 

 

Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului Cantemir (M/P)

ARHITECT

 

APL

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

1 proiec depus spre finanțare/1 cerere subvenție în avans

3 teme de proiectare elaborate

2 strategii/programe consultate/actualizate

2 strategii/programe consultate/actualizate

Spijinirea elaborării Planurilor Urbanistice Generale a localităților: Pleșeni, etc.(M/P)

ARHITECT

 

CR

Acordarea asistenței primăriilor în scopul elaborării/actualizării programelor și strategiilor de dezvoltare socio-economică (M)

DAERF

 

ONG-uri, IMM-uri, ÎP

Spijinirea elaborării Planurilor Urbanistice Generale a localităților: Pleșeni, etc.(M/P)

ARHITECT

 

ONG-uri, IMM-uri, ÎP

Elaborarea/Implementarea proiectului privind construcția Centrului Regional Management al deșeurilor solide (M/P)

 

 

ADR SUD, ONG-uri, ÎP

1 stidiu de fezabilitate

3.

Asigurarea unei dezvoltări durabile a teritoriului raionului și a localităților

Realizarea activităților de informare și conștientizarea populaței (M/P)

 

 

APLII.APLI

DAERF

APL, ONG-uri

20 Primari infirmati

OBIECTIV GENERAL: Eficientizarea energetică și dezvoltarea surselor altenative

5.

Valorificarea potențialului de producere a energiei alternative

Elaborarea /Implementarea proiectului –pilot Energie și Biomasă

(/P)

20 000000

 

CR,APL

ONG-uri

Clădirea  IMSP Spitalul rational Cantemir reabilitată tehnic

Eficentizarea nergetică a cldirilor publice:XXX;XXXX;XXX (M/P)

20 000000

 

CR,APL

 

Clădirea  IMSP Spitalul rational Cantemir reabilitată tehnic

 

 

 

 

 

 

OBIECTIV GENERAL: Acțiuni de informare și conștientizare cu privire la protecția mediului

6.

Organizarea campaniilor de informare și constientizare privind protecția mediului

Desfășurarea bilunarului de înverzire și salubrizare (M/P)

Surse disponibile

 

CR,APL, ONG-uri

MADRM,ONG-uri

27 primării implicate în bilunar

Organizarea și desfășurarea concursului raionalrîu curat de la sat la sat (M/P)

Surse disponibile

 

CR,APL

ONG-uri

Cel puțin XXX km de albii de rău curățate

Susținereadesfășurării în teritoriu a Concursului național Plantează-ți viitorul (M/P)

Surse disponibile

 

CR,APL,

Moldsilva,Apele Moldovei

Cel puțin XXX arbori și arbuști plantați

II. DOMENIUL PRIORITAR: ECONOMIE și AGRICULTURĂ

PRIORITATEA II – Dezvoltarea competivității economice

OBIECTIV GENERAL: Susținerea creării  sidezvoltării IMM-urilor

7.

Încurajarea activităților antreprenoriale

Consultanța de asistență pentru deschiderea și dezvoltarea noilor afaceri (M)

5 000

 

BR

AS

 

 

50 persoane consultate

Informații cu privire la programele și finanțările interne și externe diseminate în presă, panouri, poștă electronică (M)

1 000

BR

 

 

3 informații în presă            8 informații plasate pe panouri SER                           15 informații electronice      2 activități de informare

Activități de formare antreprenorială și de pregătire a managerilor (M/P)

5 000

BR

AS

 

 

3 seminare/instruiri, mese rotunde.

Cunoștință și abilități crescute la -50 participanți

Activități de creare și dezvoltare a asociațiilor de producatori (M/P)

-

BR

AS

 

 

1 eveniment de sensibilizare 15 participanți

Realizarea de activități și campanii menite să sprijine activitățile instituțiilor și organizațiilor implicate în dezvoltarea resurselor umane (M/P)

5 000

BR

AS

 

 

2 Tîrguri al locurilor de muncă

 80 participanți

Asigurarea dialogului permanent dintre APL și reprentanții IMM-urilor (M)

-

BR

 

 

3 agenți economici, membrii ai grupurilor de lucru

Elaborarea și aplicarea a proiectelor privind încurajarea creării și dezvoltării IMM-urilor(M)

30 000

BR

AS

 

 

2 fișe de proiect

2 proiecte elaborate și înaintate spre finanțare

 

 

Educatia si formarea profesionala de antreprenor , in crearea propriei afceri.(tineri,femei)

 

 

 

 

1Seminar

 

 

Acordarea asistentei primariilor in scopul elaborarii / actualizarii programelor si strategiilor de dezvoltare socio-economica M

 

 

 

 

1 plan elaborat cu asistenta SER. In cadrul vizitelor de lucru in teritoriu, se acorda ajutor metodic primariilor pentru actualizarea strategiilor/planurilor.

8.

Promovarea și susținerea modelelor de succes în afaceri

Încurajarea și susținerea participării la expoziții, tîrguri, vizite de studiu, etc (M/P)

200 000

BR

AS

 

 

2evenimente raionale- 50  participanți,

1 vizită de studiu -15 participanți

Elaborarea și diseminarea materialelor de promovare a bunelor practici (M/P)

-

BR

 AS

 

 

2 tipuri de materiale

Publicații în organele mass-media și site-uri privind practici de succes (M/P)

1 500

BR

 AS

 

 

2 publicații

9.

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

Îcurajarea  antreprenorilor în  comercializarea  și promovarea producției agricole atohtone  în centre comerciale supermakete (P)

 

 

 

 

1 Masă rotundă

10.

 Dezvoltarea activității comerciale și de prestări servicii

 

Organizarea activităților de informare și control privind respectarea drepturilor consumatorilor (M/P)

30 000

BR

AS

 

 

1 masa rotundă,                    1 chestionar,                

50 persoane intervievate

Organizarea activităților de evaluare a respectării regulilor de comercializare a produselor și serviciilor din raion (M/P)

10 000

BR

 

 

20 unități comerciale vizitate și consultate

M/P Sustinerea agentilor economici din comert cu privire la organizarea comertului in zonele publice, inclusiv piete: M

 

 

 

 

Crearea conditiilor de comercializare in piata din or.Cantemir, pentru 21 comercianti.

Organizarea activitatilor de informare si publicarea informatiilor privind drepturile consumatorilor:

 

 

 

 

 

1 masa rotunda privind respectarea drepturilor consumatorilor, 21 participanti

M Organizarea activitatilor de control si evaluare a respectarii regulilor de comercializare a produselor si serviciilor din raion:

 

 

ANSA

 

6 vizite, 3 piete vizitate, 17 unitati comerciale

M/P Organizarea tirgurilor tematice locale/regionale

 

 

 

 

Au fost organizate cu suportul Consiliului raional Tirgul de toamna in cadrul Sarbatorii recoltei, vinului si promovarii traditiilor nationale, or. Cantemir,

OBIECTIV GENERAL: Valorificarea potențialului agro-alimentar

11.

Stimularea transformării gospodăriilor țărănești în ferme familiale și societăți cu caraсter comercial

 

Instruire, consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii creditelor și granturilor pentru crearea fermelor familiale în horticultură și zooveterinărie (M)

5 500

BR

 

 

20 de antreprenori instruiți și consultați

Școlarizarea permanentă prin organizarea seminarelor și studiilor cu participarea savanților din domeniul agriculturii, inclusiv cu caracter internațional, organizarea de întruniri și mese rotunde între producători și procesatori (M)

4 000

BR

 

 

3 seminare -35 participanți

12.

Informarea agenților economici cu privire la bunelor practici, tehnici și tehnologii moderne pentru exploatarea rațională și responsabilă a fondului agricol și forestier

Identificarea și susținerea unor loturi demonstrative prin aplicarea metodelor productive (M)

-

BR

 

 

1lot demonstrative -1,5 ha

Selectarea, stimularea si incurajarea producatorilor agricoli pentru cresterea volumului produselor agricole cu valoare adaugata

 

 

 

 

si de origine animaliera cu circa 2-3%: Efectivul de ovine a GT „Marineac Gheoeghe” a inregistrat o crestere cu 20% mai mult comparativ cu anul precedent., GT „Bordea Gheorghe” – apicultor de la 100 familii in 2016 la 130 familii in 2017 - 30%.

 

Reducerea suprafețelor de terenuri agricole nelucrate (M)

-

BR

 

 

Cel puțin -100 ha

Extinderea suprafețelor plantațiilor multianuale (M)

-

BR

 

 

Cel puțin - 10 ha

13.

Sprijinirea schimbului de experiență și a transferului de know-how între producători, procesatori și distribuitori

Organizarea și instituirea dialogului și medierea necesarului de produse între producătorii agricoli și întreprinderile de procesare (M)

-

BR

 

 

Cel puțin - 2 întruniri

14.

Reducerea gradului de eroziune a solurilor

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța combaterii eroziunii solului prin organizarea seminarelor de instruire (P)

-

AS

 

 

Cel puțin - 1 seminar

15.

 Organizarea si realizarea actiunilor de marketing in vedere promovarii produselor si brandurilor locale

 

M Organizarea si desfasurarea evenimentelor destinate producatorilor agricoli(M)

 

 

 

 

Festivalul Recoltei, Vinului si Promovarii Traditiilor Nationale” - 21 octombrie (15 primarii, 98 participanti), 68 diplome - pentru participare activa.

M Identificarea si incurajarea agentilor economici si persoanelor fizice in vederea cultivarii legumelor pentru a fi procesate la fabrica de uscare a legumelor:

 

 

 

 

In februarie-martie sau desfasurat 3 seminar cu legumicultorii si producatorii de fructe, struguri din raion, privind procesele tehnologice in conditiile anului 2020.

M Credite, granturi si alte surse financiare:

 

 

 

 

Finantari externe: IFAD-VI – 240 mii lei, PARE 1+1 – 600 mii lei, Fondul de subventionare – 36,7 mln lei.. Total – 38,1 mln lei.

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea atragerii investițiilor

16.

Creșerea gradului de atractivitate investițională

Organizarea, dezvoltarea și participarea la evenimente menite să facilitize acțiunile promoționale,contractele economice între mediul de afaceri și să promoveze oportunitățile de invesiții (M/P)

 

 

CRL,APL

ADR SUD, IMM-uri, ONG-uri

3 agenți economici promovați, 1 Masă rotundă 25 participanți

Elaborarea și diseminarea informațiilor relevante cu privire la mediul local de afaceri (M/P)

10 000

BR

AS

CR,APL

IMM-uri, ONG-uri

1 Plan activităților economice

Actualizarea și diseminarea informației privind clădirile nevalorificate (M)

-           

BR

CR,APL

IMM-uri, ONG-uri

25%  clădiri publice nevalorificate identificate, evaluate și propuse acțiuni

Facilitarea accesului la investitii nationale , granturi,proiecte si subventii activități agricole și non agricole.

 

 

 

-           

 

CR APL

Fonduri  ext.

IFAD-VI

AE

AIPA

IMM-uri, ONG-uri

 

Proiecte

 Valoarea investitiilor      (lei)

Subventii  acordate         (lei

17.

Promovarea exporturilor pentru dezvoltarea abilităților și a mijloacelor specifice IMM-urilor

Susținerea și încurajarea serviciilor de consultanță și asistență pentru dezvoltarea abilităților și a mijloacelor specifice IMM-urilor pentru accesarea piețelor externe

(M/P)

 

5 000

BR

 

 

2 activități informative

45 agenți economici informați

OBIECTIV GENERAL: Valorificarea potențialului turistic

18.

Crearea și reabilitarea obiectivelor turistice

Asistența metodică pentru dezvoltarea muzeelor locale:

- Organizarea seminarilor cu acordarea asistenței metodice lucrătorilor din muzeele din raion

(M/P)  

 

În limitele sursei disponibile

-

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

IMM-uri,

ONG-uri,

Finanțatori

4 seminare pentru acordarea asistenței metodice lucrătorilor din  Muzeul de etnografie și istorie din s.Tartaul

Muzeul de istorie ,,D.Cantemir’’

19.

Dezvoltarea și promovarea turismului

 

Sprijinirea și susținerea antreprenorilor din domeniul turismului rural (M/P)

-          Participarea în cadrul seminarelor tematice regionale organizate Agenția de Investiții din Republica Moldova,potențiali donatori,ONG-uri

-          Colaborarea cu Agenția de Investiții din Republica Moldova întru implementarea Strategiei de dezvoltare a turismului “Turism 2020”

-          Editarea de materiale informaționale (plinate,etc.) care vor conține detalii despre obiectivele cultural-turistice din raion

-          Organizarea cursurilor de instruiredestinate producătorilor agricoli,meșterilor populari,etc.

În limitele sursei disponibile

BR

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

ADR

Sud

Cimislia

2 Seminare

15 participanți

Organizarea și participarea la tîrguri și expoziții de turism naționale,regionale și internaționale(M/P)

-          Organizarea expozițiilor meșerilor populari în cadrul manifestărilor cultural-artistice

-          Participarea în cadrul Expoziției Naționale Fabricat în Moldova

-          Participarea în cadrul Expoziției Naționale Covorul dorului

-          Participarea în cadrul Tîrgului Meșerilor artizani Tezaur

-          Participarea în cadrul Expoziției-concurs a Cioplitorilor în Lemn

-          Participarea in cadrul Expoziției Naționale MOLDEXPO (M)

În limitele sursei disponibile

BR

CR, APL,

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

IMM-uri,

ONG-uri,

Finanțatori

3 participări:

-  Festivaluri naționale cu desfășurarea expoziției meșterilor populari, Natalia Crudu, s.Ciobalaccia

-   Festivalul Național al Iei

 Festivalul Național al Covorului

III. DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL

PRIORITATEA III- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, învăţămînt şi cultură

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii sociale

21.

Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor din sistemul de sănătate

Realizarea Proiectului Instalaţii solare pentru alimentarea cu apă caldă menageră a IMSP SR Cantemir” (M/P)

-

Contract comodat cu titlu gratuit

 

 

Obtinerea cu titlul gratuit a unei clădiri OMF Cîrpești

 

Realizarea proiectului “Eficientizarea surselor termo-energetice a blocurilor secţiilor de pediatrie si neurologie IMSP Spitalul Raional Cantemir.” (M/P)

 

 

 

 

 

Utilarea modernă a secţiei pat-anatomice (M/P)

 

 

 

 

 

Externalizarea serviciilor nemedicale.( alimentarea bolnavilor, servicii de pază.) (M/P)

 

 

 

 

 

Optimizarea cheltuielilor pentru agentul termic, prin crearea de cazangerii autonome pe blocuri, schimbarea geamurilor , încălzirea blocurilor. (M/P) si trecerea cazangeriei la bilanta spitalului raional. (M/P

 

 

 

 

 

Realizarea proiectului “ Crearea Unităţii Primiri Urgente ,inclusiv dotarea cu utilaj performant .” (M/P)

 

 

 

 

 

Modernizarea , crearea unei sali de conferinţe (M/P)

 

 

 

 

 

Constructia cantinei pentru alimentaţia angajatilor IMSP SR Cantemir (M/P)

 

 

 

 

 

Modernizarea si dotarea blocului operator cu dispozitive medicale performante. (M/P)

 

 

 

 

 

Realizarea proiectului investiţional”Chirurgia mini-invazivă în Cantemir: modernizare,eficienţă,calitate şi siguranţă” (M/P)

 

 

 

 

 

Implimentarea sistemului informational integrat în asistenţa medicală spitalicească ,specializată de ambulatoriu şi primară (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii orientat spre asigurarea securităţii, respectarea drepturilor pacientului

şi protecţia drepturilor profesionale ale medicilor (M/P).

 

 

 

 

 

Dotarea instituţiilor medicale cu transport sanitar (M/P)

 

 

 

 

 

Modernizarea si dotarea tehnica a laboratorului SR Cantemir, prin intermediul proiectelor transfrontaliere - Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020

 

 

 

 

 

Raţionalizarea infrastructurii instituţiei:                                   a ) Expertiza bazei tehnico-materiale a instituţiilor de AMP;

b) Reabilitarea instituţiilor medico-sanitare rurale:

 

 

 

 

 

Implementarea proiectului privind schimbarea acoperişului CS Cantemir şi aplicarea metodei alternative de generare a energiei termice prin utilizarea bateriilor solare.(M/P)

 

 

 

 

 

Amenajarea teritoriilor adiacente a 11 instituţii medicale ( CS centru or.Cantemir, institutiile rurale) (M/P)

 

 

 

 

 

Gazificarea instituţiilor medicale (M/P)

 

 

 

 

 

Asigurarea cu dispozitive medicale performante pentru AMP (M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea şi perfecţionarea sistemelor informaţionale automatizate de evidenţă a activităţii medicale în AMP (M)

 

 

 

 

 

Renovarea mobilierului. (M)

 

 

 

 

 

Amenajarea sistemelor de canalizare. 5 instituţii medicale CS XXXXXXXXXXXXXX(M/P)

 

 

 

 

 

Asigurarea cu apă potabilă, 5 instituţii medicale

XXXXXXXXX (M/P)

 

 

 

 

 

22.

Dirijarea sistemului de sănătate

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii.

Crearea portofoliilor de proiecte investiţionale şi de asistenţă tehnică în funcţie de necesităţile prioritare stabilite.

Deschiderea Centrului de Sănătate binevoitoare tinerilor (DDC)

Proiect investiţional CNAM ,_,, Modernizarea serviciului diagnostic S prin procurarea Sistemului Radiodiagnostic digital” (M/P)

 

 

 

 

 

23.

Perfecţionarea mecanismelor

de comunicare

Implementarea strategiei de comunicare. (M)

 

 

 

 

 

Instruirea personalului în tehnici de comunicare, cooperare cu parteneri internaţionali, în implementarea proiectelor.

Proiectul Băncii Mondiale „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”subcomponenta „Dezvoltarea AMP”-Reabilitarea CS rurale.(OMFXXXXX).

Proiectul Comisiei Europene „Suport în Reforma Sănătăţii -Fortificarea AMP în Moldova”- instruirea cadrelor,

Implementarea platformei de instruire la distanţă pentru CS Cantemir

Fortificarea pe etape a bazei tehnico-materiale destinată procesului de instruire medicală continuiă la distanţă. (M/P)

 

 

 

 

 

24.

Reparaţia şi dotarea cu utilaj,costume populare şi

instrumente a instituţiilor de

cultură

Reparaţia capitală a:

- „Muzeului de Istorie şi Etnografie din Tartaul” (M/P)

- Casei Raionale de Cultură Cantemir (M/P)

 

 

BL

916 600

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

CR,

APL

1 aviz de expertiză Muzeului de Istorie şi Etnografie din Tartaul - Casa Raională Cultură Cantemir reparată

Dotarea cu costume naţionale(M):

- Ansamblul folcloric „Izvorce”, s. Ciobalaccia (M/P)

- Orchestra de muzică populară „Doina Prutului”, Cantemir (M/P)

- Ansamblul folcloric „Plamăce”, s.Stoianovca (M/P)

- Ansamblul folcloric „Glia”, s.Hănăseni (M/P)

- Ansamblul folcloric „Pe aripele vîntului”, s.Ciobalaccia (M/P)

BL

197 500

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

CR,

APL

5 colective artistice cu titlu ,,Model’’ dotate cu costume nationale autentice, încăltăminte

Dotarea cu utilaj şi instrumente a formaţiilor artistice(M):

Casa Raională de Cultură Cantemir (M/P)

BL

60 000

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

CR,

APL

Procurarea aparataj

 

PRIORITATEA IV - Dezvoltarea serviciilor sociale, educaţionale, de sănătate şi cultură de mai bună calitate

OBIECTIV GENERAL: Crearea şi diversificarea serviciilor alternative sociale şi de sănătate

25.

Dezvoltarea profesională continuă

Implementarea serviciilor de performanţă (hemodializă, tomografia computerizată, servicii de imagistică,etc.) (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea profesională continuă (participare simpozioane, conferinţe medicale, congrese de specialitate, reciclare, perfecţionare) (M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea/ continuarea Programelor Naţionale şi teritoriale tuberculoză, diabet zaharat, onco, psihiatrie, nutriţie ,probleme perinatologice, imunizări, hepatite virale, HIV / SIDA, BST, educaţia pentru sănătate) (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea managementului tehnologiilor medicale şi a telemedicinii, inclusiv in perinatologie(M/P)

 

 

 

 

 

Perfecţionarea şi reciclarea continua a colaboratorilor cu trimiterea actelor în Comisiile respective de profil pentru susţinerea examenelor la categoriile de calificare respective sau confirmare. (M)

 

 

 

 

 

Participarea specialiştilor instituţiei la Conferinţele medicale, Congrese de specialitate(M/P)

 

 

 

 

 

Organizarea managementului în sănătate publică pentru şefii de secţie şi servicii , gradual

 

 

 

 

 

Colaborarea cu Clinicile Universitate şi instituţiile medico-sanitare republicane în scopul perfecţionării continue a calităţii serviciilor medicale.(M/P)

 

 

 

 

 

Acoperirea cu cadre a serviciilor spitaliceşti şi AMSA(M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea unui sistem de evaluare a performanţei funcţionale a personalului , în baza unui set de indicatori prestabili şi prin adoptarea unui sistem de salarizare după performanţă , care să asigure stabilitatea şi motivarea personalului.(M/P)

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor personalului ,asigurarea participării la comisiile de atestare a angajaţilor.(M/P)

 

 

 

 

 

Extinderea sistemului informatic funţionabil în cadrul SR şi AMSA(M)

 

 

 

 

 

26.

Promovarea asistenţei medicale integrate şi asigurarea continuităţii serviciilor medicale pentru soluţionarea problemelor de

sănătate ale populaţiei

Sporirea cost - eficienţei AMP. Revizuirea şi actualizarea Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice. (M)

 

 

 

 

 

Consolidarea asistenţei medicale de urgenţă. (M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea Standardelor, Ghidurilor şi Protocoalelor clinice standardizate ale medicului de familie (M/P)

 

 

 

 

 

Instruirea populaţiei în domeniul acordării primului ajutor în parteneriat cu ONG,APL. (M)

 

 

 

 

 

Fortificarea capacităţii asistenţei medicale primare în gestionarea resurselor (instruirea) (M/P)

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea mecanismului de alegere şi înscriere la MF. (M)

 

 

 

 

 

Identificarea şi sprijinirea prestatorilor de servicii comunitare (ONG) (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu impact asupra sănătăţii publice şi de importanţă strategică. (M/P)

 

 

 

 

 

27.

Sporirea calităţii şi securităţii serviciilor medicale acordate femeii şi copilului.

Fortificarea şi susţinerea implementării / continuării Programelor Nationale elaborate , Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor,

Dezvoltarea managementului tehnologiilor medicale şi a telemedicinii, înclusiv in perinatologie,AMP.

Dezvoltarea şi coordonarea serviciilor medico-sociale familiilor aflate în dificultate. (M/P)

 

 

 

 

 

Promovarea sănătăţii şi supravegherea maladiilor non-transmisibile, inclusiv prin modificarea stilului de viaţă şi majorarea responsabilităţii şi continuităţii pentru sănătate publică

 

 

 

 

 

Organizarea si perfecţionarea şcolilor promovarea sănătăţii (M/P)

 

 

 

 

 

28.

Managementul resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi formarea adecvată şi diversificată de cadre

Evaluarea necesităţilor şi planificarea asigurării resurselor umane în sistemul de sănătate: (M/P)

Asigurarea acoperirii cu cadre a instituţiilor din sectorul rural

 

 

 

 

 

29.

Imbunatatirea si extinderea sistemului de servicii sociale

 

Instruirea continuă a specialiștilor implicați în prestarea serviciilor

75000

DASPF Cantemir

ONG-uri

DASPF Cantemir

Keystone Moldova

AO Achen Moldova

250 actori instruiți

Promovarea serviciilor sociale existente (elaborarea  şi repartizarea de materiale informative, organizarea

meselor rotunde)

30000

 

ONG –uri

DASPF Cantemir

AO Achen Moldova

500 pliante si postere elaborate,multiplicate și repartizate,  mese rotunde desfășurate

Crearea serviciului casă de copii de tip familie

175000

Consiliul raional

 

DASPF Cantemir

 

Semnat Acord de colaborare intre AO ,, CCF Moldova” si Consiliul raional Cantemir

3 APP instruiti

Crearea Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

105000

Consiliul raional

DASPF Cantemir

 

Semnat Acord de colaborare intre AO ,, CCF Moldova” si Consiliul raional Cantemir

3 APP instruiti

Dezinstituționalizarea beneficiarilor cu dizabilități din instituții rezidențiale

30000

DASPF Cantemir

ONG-uri

DASPF Cantemir

Keystone Moldova

AO Achen Moldova

5 beneficiari

 

 

Crearea serviciului Asistență Personală

250000

Consiliul raional

DASPF Cantemir

 

Reevaluarea situaţiei beneficiarilor

5 beneficiari vor beneficia de serviciul dat.

 

 

Instruirea continuă a specialiștilor implicați în prestarea serviciilor

75000

DASPF Cantemir

ONG-uri

DASPF Cantemir

Keystone Moldova

AO Achen Moldova

250 actori instruiți

OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea resurselor umane

30.

Formarea profesională continuă a câte cel puţin 10 % anual din numărul total de personal didactic şi managerial în problematica asigurării accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei

Instruirea continuă a educatorilor din sistemul preşcolar, privind implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de până la 7 ani; (M)

 

Bugetul de stat

DMCFPC

 

 

Educatori  din sistemul preşcolar  instruiți în implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de până la 7 ani.

Formarea continuă a învăţătorilor privind evaluarea criterială prin descriptori a rezultatelor învăţării; (M)

 

 

Învăţători  instruiți în problema evaluării criteriale prin descriptori a rezultatelor învăţării.

Implementarea sistemului de credite de studii profesionale în practica de acordare a  gradelor didactice; (M/P)

 

 

Cadre didactice pregătite pentru susținerea acordării gradului didactic

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea infrastructurii şi reţelei instituţiilor de învăţământ

31.

Asigurarea condiţiilor de realizare a drepturilor copiilor la educaţie de calitate

Implementarea strategiei de optimizare a rețelei de învățământ din raion; (M/P)

 

Bugetul de stat

 

DPEM

 

Sporirea accesului elevilor din treapta primară la studii de calitate într-o școală prietenoasă copilului

32.

Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ

Inventarierea tuturor spaţiilor instituţionale; (M)

 

 

Instituțiile publice de învățământ incluse în plan

SEF


 

Inventariere realizată

 

Elaborarea şi implementarea Planului de acțiuni privind  reconstrucţia/ reparația/ reabilitarea blocurilor sanitare interne și blocurilor de alimentare, conform standardelor de calitate a instituțiilor de învățământ general; (M/P)

2900000

CR

 

Plan de acțiuni elaborat.

Condiţii îmbunătăţite

33.

Sporirea accesului la educația de calitate prin dotarea instituțiilor de învățământ cu echipament modern, util procesului educațional

 

Dotarea instituţiilor de învăţământ  cu echipamente şcolare la disciplinele: informatică, chimie, limbi străine; (M/P)

675000

 

Componenta raională

DPEM

 

 

Îmbunătăţirea realizării părţii practice la disciplinele respective

Organizarea concursului de dotare în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru  dotarea unei clasa a II-a cu tablete pentru fiecare elev în scopul implementării modulului Educație digitală; (M/P)

75000

Componenta raională

SEF

 

 

Clasă dotată cu numărul respectiv de tablete

 

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea resurselor curriculare

34.

Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere în educaţia preşcolară a copiilor   până la 98%

 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate prin renovarea şi reconstrucţia instituţiilor preşcolare în funcţie de necesităţile locale; (M/P)

 

APL I

APL II

APL I

APL II

Instituţia de învăţământ

 

Numărul de instituţii preşcolare modernizate

 

Diversificarea serviciilor de educaţie timpurie pentru a răspunde mai bine necesităţilor individuale ale copilului şi celor locale, prin promovarea colaborării dintre educaţie, ocrotirea sănătăţii şi asistenţa socială privind oferirea de servicii integrate; (M/P)

 

DPEM

 

Rata de înrolare în educaţia preşcolară

 

Sprijinirea familiilor/instituţiilor dezavantajate pentru asigurarea accesului la programe de educaţie timpurie; (M)

 

 

 

 

Sporirea accesului copiilor la programe de educație timpurie

35.

Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de raion, astfel încât să se realizeze 100% accesul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

 

Promovarea la nivel de familie, administraţie publică locală, comunitate, instituţii de învăţământ a rolului educaţiei incluzive în asigurarea şanselor egale la educaţie de calitate pentru toţi copiii; (M)

 

Bugetul instituţiilor de învăţământ

 

 

Ponderea societăţii civile informată în creştere

 

Implementarea Programului naţional şi planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020; (M/P)

 

 

 

Program implementat

 

36.

Asigurarea condițiilor și implementarea planului de acțiuni în vederea reducerii abandonului școlar în învățământul secundar, ciclul I

Implementarea Planului de acțiuni în vederea combaterii fenomenului abandon școlar în învățământul secundar, ciclul I; (M)

 

 

DPEM

DMCFPC

 

Plan de acțiuni implementat

Fenomen redus

Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare privind evidența și reușita școlară; (M)

 

 

 

Rezultate și frecvență ridicată

 

Asigurarea unui mediu şcolar protectiv, capabil să prevină violenţa faţă de copii şi să intervină prompt pentru identificarea, referirea şi asistenţa copiilor victime ale violenţei

Monitorizarea şi raportarea situaţiei privind cazurile de violenţă asupra copilului; (M)

 

 

 

DMCFPC

 

Reducerea cazurilor de violenţă până la 0

Toate cazurile luate la evidenţă

37.

 

Asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor la nivel de raion.

Sensibilizarea copiilor, părinţilor şi membrilor comunităţii să recunoască, să prevină şi să raporteze cazurile de violenţă asupra copilului; (M)

 

 

 

SAP
DPEM

 

Responsabilitate maximă

 

Implementarea proiectului ”Incluziunea socio-educațională a copiilor rromi și a copiilor cu CES în grădinițele din RM; (M/P)

 

Bugetul instituţiilor de învăţământ

 

Gradul de participare a părinților/tutorilor copiilor în cadrul activităților de informare

38.

Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere în educaţia preşcolară a copiilor   până la 98%

Acordarea asistenţei psiho-pedagogică a familiei; (M/P)

 

UNICEF

SAP
DPEM

 

Creșterea nr. de familii privind acordarea asistenței psiho-pedagogică

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate prin renovarea şi reconstrucţia instituţiilor preşcolare în funcţie de necesităţile locale; (M/P)

 

APL I

APL II

APL I

APL II

Instituţia de învăţământ

 

Numărul de instituţii preşcolare modernizate

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea relațiilor de parteneriat

39.

Promovarea parteneriatelor în domeniul sănătății și dezvoltării adolescenților

 

Participarea la programele şi proiectele de cooperare la nivel raional, promovate de organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale, IMSP CS.

 

Bugetul instituţiilor de învăţământ,

IMSP CS

DMCFPC

 

 

Grad de participare în proiecte

OBIECTIV GENERAL: Punerea în valoare a moştenirii culturale

34.

Îmbunătăţirea gradului de acces la cultură

Menținerea Site-ului secției de cultură (M)

 

 

 

 

Cel puțin 14 informatii plasate pe site

 

Organizarea,participarea şi desfăşurare Festivalurilor:

 

-          Festivalul raional al primăverii “Mărţişor” (M )

-          Festivalul raional al cîntecului pascal “Icoana sufletului meu” (M )

-          Concursul raional al cîntecului de estradă “Dulce floare de salcîm” (M )

-          Festivalul al cîntecului și dansului folcloric ,,De la neam la neam” (M )

-          Festivalul raional al cîntecului, dansului şi portului popular “Joc şi cîntec de la Prut” (M )

-          Festivalul raional al etniilor “Unitate prin diversitate” (M )  

-          Festivalul raional al cîtecului popular ,,Drag mii-e cîntul” (M )

-          Festivalul raional al tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor de iarnă “V-am ura, v-am tot ura” (M )  

-          Concursul raional al cîntecului de estradă şi a dansului modern “Crizantema albă” (M )

-          Concursul regional ,,Trompeta de aur” (M ) 

-          Concursul internaional de promovarea tinerilor talente ,,Bravo, bravisimo” (M )

-          Șhow- Concurs ,,Miss Cantemir” (M )

-          Organizarea, participarea și desfășurarea (M):

 

 

10 000

5000

 

5000

 

5000

 

5000

 

6000

 

5000

 

6000

 

 

7000

 

5000

12 000

 

               9000

 

 

BL

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

 

BL

 

BL

BL

 

BL

 

 

APL, ONG-uri,

Finanța-tori

Selectarea:

-25 formaţii artistice pentru participare.

-8 formaţii artistice  pentru participare

-4 formații  artistice pentru participare

-5 formaţii artistice pentru participare.

-18 formaţii artistice pentru participare la

-8 formaţii artistice  pentru participare

-20 formaţii artistice pentru participare.

-10 colective atistice, 15 cete de urători din diferite zone folclorice

-10 interpreţi de muzi-că uşoară, 4 formaţii

- copii dotaţi

-15 copii pentru participare.

-10 concurenti pentru participare

Organizarea, participarea şi desfăşurarea (M):

-               Simpozioane ştiinţifice

-               Expoziţii

-               Concursuri

-               Lansări de carte

-               Sărbători/manifestări tradiţionale

 

1000

 

1000

 

BL

 

BL

 

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL, ONG-uri,

Finanța-tori

-12 expoziţii,

- 5 concursuri,

- 3 Lansari de carte:

„De la 7 ani încoace”, autor Raisa Plăieşu.

 „Colinele Tigheciului – vatra de istorie milenară”, autor Alexandru Sîrbu

 „Eu baştina o port în geamantan” Al-dra Pitlic – Zacon.

1200 participanți.

Organizarea şi desfăşurarea seminarelor practice pentru angajaţii instituţiilor de cultură (M)

-

-

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL,

 

- 6 seminare de instruire al lucrătorilor din domeniul culturii

- 6 seminare practice.

- 450 participanţi.

V. DOMENIU PRIORITAR: GUVERNARE LOCALĂ

PRIORITATEA V - Consolidarea capacităţii managementului administraţiei publice locale

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea relaţiei cetăţean - administraţie

35.

Asigurarea transparenţei procesului decizional

Informarea continuă a cetăţenilor privind activitatea autorităţilor publice locale (M)

 

 

 

 

15 000 cetățeni informați

Organizarea măsurilor de informare şi consultare publică (M)

 

 

 

 

2 consultări publice

150 participanți

Încurajarea creării paginilor web ale localităţilor raionului şi actualizarea informaţiilor pe paginile oficiale (M/P)

 

 

 

 

3 pagini oficiale create

5 000 cetățeni informați

Transmiterea on-line a şedinţelor Consiliului raional şi a altor evenimente (P)

 

 

 

 

 

36.

Stabilirea, dezvoltarea şi consolidarea

parteneriatelor locale

Încurajarea cooperării intermunicipale/intercomunale și a parteneriatelor între autoritățile publice locale (M)

 

 

 

 

4 parteneriate locale încheiate

Organizarea și desfășurarea întîlnirilor autorităților administrațiilor publice locale de nivelul II cu autoritățile administrației publice locale de nivelul I si cetățenii

 

 

 

 

6 întîlniri organizate 

150 participanți

Organizarea schimbului de bune practici (M)

 

 

 

 

27 participanți               

25 activități

Dezvoltarea relatiilor de parteneriat APL-ONG in elaborarea si implimentarea proiectelor de cooperare transfrontaliera(M/P)

 

 

 

 

 

Extinderea si promovarea infratirilor din raion cu diverse autoritati,regiuni din tara si de peste hotare(M/P)

 

 

 

 

 

Organizarea schimbului de bune practici (M)

 

 

 

 

 

37.

Îmbunătăţirea capacităţii

administraţiei publice locale şi regionale prin adaptarea la

schimbări şi investirea în

oameni

Formarea continuă a funcţionarilor publici şi aleşilor locali pentru o bună guvernare - guvernare locală pentru cetăţeni (M/P)

 

 

 

 

40 persoane invitate

Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative (M)

 

 

 

 

În dependență de solicitări

OBIECTIV GENERAL: Utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea veniturilor

39.

Creşterea capacităţii

consiliilor locale şi a

cetăţenilorîn asumarea

responsabilităţilor privind

procesul bugetar

Organizarea audierilor, dezbaterilor şi întîlnirilor publice, privind elaborarea şi execuţia bugetelor (M)

 

BL

Direcţia Finanţe

APL I

Cel puțin 3 evenimente

Identificarea noilor surse de venituri la bugetele locale prin stimularea dezvoltării economiei locale şi consolidarea bazei fiscale (M)

 

BL

Direcţia Finanţe

APL-I

DSF

Beget executat la nivel minim 90%

Stimularea autorităţilor publice locale privind contribuţia pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală (M)

 

BL

Direcţia Finanţe

APL-I

Cel puțin 5 proiecte cofinanțate

40.

Elaborarea bugetului conform noului sistem informaţional de management financiar bazat pe bază de programe şi performanţă

Implimentarea programelor exprimat ca volum de servicii prestate şi ca eficienţă a resurselor bugetare (M)

 

BL

Direcţia Finanţe

APL -1

Instituţiile publice de învăţămînt,cultură,asistenţă socială

27 bugete aprobate APL I şi bugetul consiliului raional

Acordarea ajutorului metodologic instituţiilor bugetare privind sesiunea procesului bugetar şi gestionarea alocaţiilor bugetare conform noii clasificaţii bugetare (M)

 

BL

Direcţia Finanţe

APL -1

Instituţiile publice de învăţămînt,cultură,asistenţă socială

27 primării,30 instituţii publice de învăţămînt consultate și asistate

41.

 

Asigurarea transparenţei şi concurenţei loiale prin publicitatea procedurilor de achiziţie şi crearea condiţiilor legale pentru operatorii economici (M)

 

BL

Direcţia Finanţe

 

Cel puțin 3 informații plasate pe site

PRIORITATEA VI - Dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea şi extinderea cooperării regionale şi internaţionale

42.

Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor regionale, transfrontaliere şi internaţionale

Actualizarea prevederilor Acordurilor de colaborare dintre raionul Cantemir şi Regiunea Reni, raionul Moletai,Lituania, judeţele Vaslui, Bacău şi

 Galați, România

Activitatea Consiliului de monitorizare şi implementare a Acordurilor de colaborare încheiate de către CR Cantemir (M)

 

 

 

 

 

Stabilirea unor parteneriate noi între Consiliul raional Cantemir şi autorităţile regionale, naţionale şi internaţionale România, Franţa, Elveţia, Polonia, Letonia, raioane membre ale Regiunii de Dezvoltare Sud (M/P)

 

 

 

 

 

Susţinerea procesului de înfrăţire de localităţi la nivel regional (inclusiv de frontieră) şi internaţional (M)

 

 

 

 

 

Formarea/actualizarea bazei de date a partenerilor regionali şi transfrontalieri (M)

 

 

 

 

 

Elaborarea şi implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare regională şi transfrontalieră (M/P)

-         Proiecte Programul Dunărea de Jos

-         Proiecte POC România-Moldova

-         Proiecte Ambasada Franţei si alte ambasade

 

 

 

 

 

Stabilirea comunicării eficiente cu Ambasadele străine din Republica Moldova - Franţa, Lituania, Turcia, Cehia, Polonia (M)

 

 

 

 

 

43.

Creşterea capacităţii instituţionale a APL pentru atragerea granturilor

Actualizarea şi plasarea pe site-ul CR a bazei de date a donatorilor (M)

 

 

 

 

 

Diseminarea informaţiei privind apelurile de finanţare lansate şi acordarea consultanţei (M)

 

 

 

 

 

Organizarea de evenimente de informare cu privire la oportunităţile de finanţare existente (M)

 

 

 

 

 

44.

Promovarea cooperării culturale internaţionale

Organizarea Festivalurilor internaționale:

-                      de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-                      de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile           

               Prutului”(M/P)

22000

BL

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL, ONG-uri,

Finanțatori

2 festivaluri internaționale:

-Festivalul de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-Festivalul de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile Prutului”.

-120 participanţi;

-1600 spectatori

Schimburi culturale-în cadrul Acordurlor de colaborare ale CR Cantemir cu diverşi parteneri (M/P)

-

-

 

 

Euroregiunea ,,Dunărea de jos”; Județul Bacău, Moinești, România; Județul Vaslui, România

Semnarea a unui acord de colaborare cu Consiliul Județean Brăila, respectiv Biblioteca Județeană ,,Panaint Istrate’’, Brăila.

Servicii  de bibliotecă pentru satisfacerea necesităţilor utilizatorilor

Program servicii electronice

(E –guvernarea),

Program Advocacy

-

-

CR, Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL

Semnarea acordului de colaborare cu Consiliul Județean Brăila,

3400 utilizatotori    

6 servicii de bibliotecă

65 participanţi;

12 training-uri,

300 persoane instruite,

25 utilizatori

Organizarea Festivalurilor internaționale:

-                      de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-                      de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile           

               Prutului”(M/P)

22000

BL

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL, ONG-uri,

Finanțatori

2 festivaluri internaționale:

-Festivalul de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-Festivalul de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile Prutului”.

-120 participanţi;

-1600 spectatori

 

Șef direcție agricultură,                                                                

economie și relații funciare                                                                                                         Larisa VÎLCU

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

      Cu privire la executarea deciziei nr. 09/14-XXVI

 din 06.12.2018 Cu privire la aprobarea   Planului de

Actiuni pentru anul 2019 de implimentare a Strategiei

de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir

pentru anii 2016-2020

 

 

        În temeiul art. 49, alin 1, lit.d.)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, deciziei consiliului raional nr 07/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020” ,examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

   01.Se ia act de raportul privind  executarea deciziei nr. 09/14-XXVI din 06.12.2018,,Cu privire laPlanului de Actiuni  pentru anul 2019 de implimentare a Strategiei deDezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020,” prezentat de dna Larisa Vîlcu, şef DAERF (se anexează).

 

   02.Se pune în sarcina preşedintelui raionului consolidarea capacităţilor administrative vizănd gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public al UAT de nivel II.

   03.Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional,conducatorii institutiilor subordonate consiliului, vor:

03.1  depune eforturi maxime de gestionare eficientă a domeniilor de care sunt responsabili;

03.2  fortifica abilităţile de aplicare a programelor de finanţare interne şi externe.

   04.Se recomandă primarilor satelor /comunelor/ să-şi consolideze eforturile pentru crearea şi dezvoltarea parteneriatelor APL-ONG , comunităţi internaţionale de cooperare şi promovare a spiritului transparent şi participativ la procesul decizional. 

   05.Se  recomandă  antreprenorilor din raionul Cantemir sî-şi intensifice eforturile

05.1 la dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin implementarea bunelor practici,  tehnici şi tehnologii moderne pemtru expoatarea raţională şi responsabilă a fondului agricol;

05.2  la penetrarea pieţelor interne şi externe;

05.3  dezvoltarea activităţilor comerciare şi de prestări servicii prin asociere şi cooperare după interese.

 

  06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate ui publicului în termen de 10 zile.

  07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina preşedintelui raionului şi comisiilor consultative de specialitate.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Larisa VÎLCU_________

Șef direcție agricultură,

economie și relații funciare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind realizarea Planului de actiuni pentru implementarea

Strategiei de dezvoltare socio-economica a raionului Cantemir

pentru perioada 2016-2020 (anul 2019)

 Strategia de dezvoltare socio-economica a raionului Cantemir pentru perioada 2016-2020 a fost actualizata prin aprobarea Planului de Actiune 2018-2019, care reprezinta documentul de planificare strategica de baza pe termen mediu in ceea ce tine de asigurarea dezvoltarii coerente si durabile a raionului.

          Pe parcursul anului 2019, Direcția Construcții, Gospodarie Comunală, dezvoltare localăși regională a continuat asigurarea monitorizarii si evaluarii mersului realizarii Strategiei. Scopul acestui proces este evaluarea atingerii obiectivelor in timp util si in bugetul alocat si constatarea durabilitatii proiectelor implementate. In urma analizei nivelului de indeplinire a masurilor planificate, s-a constatat ca aproximativ 90 % din acestea au fost realizate, 7 % - realizate partial, 3 % - nerealizate. Aditional, au fost realizate 1 masură neplanificată anterior, dar care au contribuit la atingerea obiectivelor stabilite in Strategie.

     De mentionat, ca gradul de realizare a prezentei strategii a depins atit de resursele financiare disponibile si atrase, cit si, in mare masura, de participarea tuturor actorilor la procesul de implementare a acesteia, fiecare urmind responsabilitati si obiective bine determinate, indeplinind rolul de implementator sau de partener.

     Pe parcursul anului 2019 au fost continuate si initiate un sir de proiecte importante in toate domeniile, fiind investite cca 30 mln lei, dintre care 10 % reprezinta contributia Consiliului raional, 5 % bugetele locale si a institutiiilor publice. Este imbucurator faptul ca si locuitorii raionului s-au implicat, contribuind cu cca 5 % in total din cheltuieli.

     In perioada de raport au fost realizate un sir de proiecte de importanta regionala, raionala si locala:

- Infrastructura rutiera: reparatie a drumurilor de acces in suma de 9,719 mii, cu lungimea totala de 25 km si cca 6,3 mln lei din fondul rutier, pentru intretinerea si reparatia a unor segmente de drum. In total- 25 km de drum reabilitat. A fost elaborat si depus spre finantare proiectul «Reabilitarea coridorului de drum 24 R34 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia – Enichioi – R37», fiind ulterior selectat si inclus în Documentul Unic de Proiecte (DUP) pe Regiunea Sud. Proiectul «Construcția drumului Acui-Dimitrovo  (Etapa II)» a fost elaborat, dar nu a fost aprobat pentru finanțarea de la Fondul Național de Dezvoltarea Regională. A fost elaborată Cerere de finanțare “Reabilitarea drumului de acces  spre Cimitirul de Onoare în s.Stoianovca”. Lucrarile vor incepe în anul 2021 . Investitia CR in lucrarile de proiectare de cca 175 mii lei , a contribuit la atragerea proiectului dat cu un buget total de 304 mii lei.

 

- Infrastructura edilitara: proiectele in derulare (Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)-costul total al proiectului 12,7 mii lei), cit si initiate proiecte noi: În cadrul Proiectului «Reforma Învățămîntului în Moldova (PRIM)» au fost valorificate  mijloacele financiare pentru dotarea gimnaziului «Vasile Pîrvan» s. Gotești în suma de 22 000 mii lei.

 CR a contribuit la dezvoltarea coerenta a sistemului de aprovizinare cu apa si canalizare in raion, dezvoltind clastere si proiecte noi, cit si asigurind viitorul bunei functionari a sistemului prin identificarea oportunitatilor de colaborare cu Primariile Porumbești, Pleșeni, Antonești, Cantemir  si dezvoltarea operatorului regional «Apă Canal Cantemir».

 

- Eficientizarea energetica: in curs de implementare proiectul sus menționat  Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical) au fost alocate și valorificate 8,0 mil lei.

     Reiesind din contextul actual, Planul de actiune al documentului strategic a fost actualizat pentru anul 2019, fiind inclusi si indici concreti care ar elucida rezultatele scontate si obtinute de facto. De mentionat, ca un sir de proiecte a fost initiat in anul 2019 si urmeaza a fi implementat in anul 2020.

     Consiliul pentru dezvoltare locala si regionala va asigura si in continuare monitorizarea si actualizarea documentului raional de planificare strategica.

 

     - Economie si agricultura: Organizate 24 evenimente de instruire si informare - cca 450 persoane, 2 evenimente sărbătoarea ,,Spicul de Aur ”si "Ziua recoltei, ediţia din anul 2019”,  2 concursuri, 101 premianti, 6 diplome MAIA. Datorita evenimentelor de informare si informatiilor diseminate, au fost accesate fonduri de cel putin 5 agenti economici, in valoare de cca 1,2 mln lei. 2 proiecte Managementul durabil al terenurilor aplicat la MAC-P, 3 proiecte aplicate la FIDA   si Pare 1+1. Se identifica oportunitati de dezvoltare a proiectului. Business a inregistrat progres continuu in activitate, astfel, in 2019 este inregistrata cresterea cu cel putin de 8% a volumului investitiilor, Au fost reduse suprafete agricole nelucrate cu 285 ha.

     - Social: În vederea realizării scopului strategic propus, Direcția asistență socială și protecție a familiei în 2019 a activat întru realizarea a 9 obiective. Acțiunile și subacțiunile de implimentare a obiectivelor menționate au fost organizate și desfășurate. În anul 2019 au activat 9 servicii sociale. Au fost elaborate și aprobate 13 de  planuri de instruiri de inițiale și continuie. Au fost  Planificate şi desfăşurate 80 de ședințe de instruiri continuie și inițiale. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are încheiat un Acord de parteneriat cu Asociaţia Obştească Parteneriatul Aachen-Moldova, AO Copil Comunitate Familie, AO Keystone Moldova, AO Vis-Viitorul. Au fost dezinstituționalizate 4 persoane din instituții rezidențiale. Implementarea managemente de caz deschise-141 dosare, managemente de caz închise-58 dosare, managemnte de caz redeschise-16 dosare.

       Reţeaua de instituţii culturale a raionului este formată din 43 de Case şi cămine de cultură, 46 biblioteci publice, Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu”, cu 2 filiale în satele Baimaclia şi Goteşti, 3 muzee (muzeul de istorie şi etnografie din s.Tartaul, muzeul istoric „D.Cantemir” din or. Cantemir, şi Casa-muzeu „N.Sulac” din s.Sadîc).

Pe parcursul anului 2019 institutii culturale au fost reparate in suma de aprox. 442,2 mii lei, procurate costume naționale și încălțăminte in suma de 219, mii lei, au fost organizate şi desfăsurate Festivaluri si concursuri raionale nationale si internationale - 12 de activitati culturale. În total au fost valorificate 63,5 mii lei.

 

           Sistemul educațional din raionul Cantemir include 30 instituții publice de învățământ – 2 licee teoretice, 23 gimnazii, 3 gimnazii-grădiniță, 2 școli primare-grădinițe și 2 instituții de învățământ extrașcolar (CCC și ȘS); 30 districte școlare și 14 școli de circumscripție, transportarea elevilor este organizată în 14 instituții de învățământ din 25 localități/zone.     
     Pe parcursul anului 2019, Serviciul de asistență psihopedagogică al Direcției Generale Învățământ Cantemir a continuat asigurarea monitorizării și evaluării procesului educațional incluziv din raion. Astfel, în perioada de referință,  numărul total de copii cu CES înregistrat în raionul Cantemir este de 259 de copii, dintre care, 234 - din instituțiile de învățământ general și 25 copii din instituțiile de educație timpurie. Au fost elaborate și implementate 234 de PEI (Planuri educaționale de intervenție) și 25 de  PIP (Planuri de intervenție personalizată).            
     În urma vizitelor de monitorizare în instituţiile de învăţământ se constată o îmbunătățire a suportului oferit copiilor de către serviciile educaționale incluzive ( cadrele didactice de sprijin, Centrele de resurse pentru educație incluzivă), precum și de către specialiștii Serviciului de asistență psihopedagogică (SAP). Se observă un număr de 120  de copii care au înregistrat unele progrese la diferite disciplini școlare, li s-au retras categoria CES la 5 elevi; au trecut de la curriculumul modificat la adaptări curriculare 13 elevi.

 

    - Guvernare locala:

     Reiesind din contextul actual, Planul de actiune al documentului strategic a fost actualizat pentru anul 2019, fiind inclusi si indici concreti care ar elucida rezultatele scontate si obtinute de facto. De mentionat, ca un sir de proiecte a fost initiat in anul 2016 si urmeaza a fi implementat in anul 2019.

     Consiliul pentru dezvoltare locala si regionala va asigura si in continuare monitorizarea si actualizarea documentului raional de planificare strategica.

Pentru realizarea măsurii de îmbunătăţire a managementului administrativ pe parcursul anului 2019 s-au întreprins un şir de  activităţi de către APL  nivelul I şi II, care au contribuit la:                           

a) realizarea a 6 acorduri de colaborare şi înfrăţire a  comunităţilor (Cania, Goteşti, Plopi, Vişniovca, Capaclia, raionul Cantemir) cu localităţi de peste hotarele ţării şi din ţară şi astfel colectivităţile au beneficiat de proiecte bilaterale culturale, dar şi susţinere financiară pentru proiectarea şi modernizarea drumului de acces în valoare de 100 000 Euro în s.Capaclia, 200 000 lei s.Vişniovca suport pentru copii/elevi;                                                                                                       

b)10 persoane din APL niv.I şi II au participat laq programe de instruire pentru  formarea abilităţilor în domeniul achiziţiilor publice;

     Reiesind din contextul actual, Planul de actiune al documentului strategic a fost actualizat pentru anul 2019, fiind inclusi si indici concreti care ar elucida rezultatele scontate si obtinute de facto. De mentionat, ca un sir de proiecte a fost initiat in anul 2019 si urmeaza a fi implementat in anul 2020.

     Consiliul pentru dezvoltare locala si regionala va asigura si in continuare monitorizarea si actualizarea documentului raional de planificare strategica.

I. DOMENIU DE DEZVOLTARE: INFRASTRUCTURA SI MEDIU                                                          PRIORITATEA I – Reabilitarea dezvoltarii infrastructurii publice si protectia mediului OBIECTIV GENERAL: Modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere

OS 1: Infrastructura locala moderna si extinsa. Sprijinirea realizarii proiectelor de investitii in infrastructura rutiera.

M. Conform programului lucrarilor de reparatii si intretinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019 aprobat de CR, cu bugetul total de 8758,5 mii lei, au fost indeplinite lucrari de reparatie a drumurilor de acces cu lungimea totala de 25  km: Cișla 74,37 ; Lărguța      293,35;  Capaclia     212,0; L603 Lărguța  973 295,40;   L606 Toceni  859 005,46; L599.2 Haragîș  2 171 100,46;            L603 Cîrpești  1 859 096,00 ;   L607 Antonești  1 147 835,02

 

M/P . Coridorul de drum  «24 R34 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia – Enichioi – R37»,  costul investiției 300 000 mii lei, fiind ulterior selectat si inclus în Documentul Unic de Proiecte (DUP) pe Regiunea Sud. Proiectul «Construcția drumului Acui-Dimitrovo  (Etapa II)» a fost elaborate și aplicat la Fondul Național de Dezvoltare Regională, dar nu a fost aprobat pentru finanțarea. Investiția CR pentru docementația tehnica – 80 mii lei. A fost elaborată Cerere de finanțare “Reabilitarea drumului de acces  spre Cimitirul de Onoare în s.Stoianovca”. Investitia CR in lucrarile de proiectare de cca 90 mii lei.

 

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea extinderea sau înfiintarea retelelor de utilitati publice de baza.

OS 2: Stimularea investitiilorin sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare.Sprijinirea realizarii proiectelor de investitii in retelele de utilitati de baza

     M/P Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare:

-Apeduct pe portiunea  or.Cantemir-s.Antonești. Executat contract in valoare de 2 500 mii lei, finantat de Ministerul Mediului. Investitia CR pentru lucrari de recalculare a devizelor, reproiectarea statiei de tratare, verificarea si expertiza proiectului - 32mii lei.

pentru 2,5  mii locuitori din 2 localitati raionul.

-Constructia sistemelor de canalizare  in satele raionului si a statiei de iepurare in Cantemir

pentru 3500  locuitori din orașul Cantemir” (Inclus in Documentul Unic de Program pentru finantare) Valoare totala-120 000 mii lei.

Management Deșeurilor Solide – au fost acceptat spre aplicare Studiu de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Zona de Management a Deșeurilor (ZMD)3 în Regiunea de Dezvoltare Regională  Sud de catre CR Cantemir

 

OBIECTIV GENERAL: Eficenta energetica si dezvoltarea surselor alternative

OS 03 Valorificarea potentialului de producere a energiei alternative

M/P Eficientizarea energetica a cladirilor publice: A fost finalizat proiectul Termoizolarea Spitalului raional Cantemir,(Bloc Chirurgie ) a cladirilor publice si cladirilor publice cu destinatie mixta ale raionului -in curs de implementare (costul total al proiectului -12,7 au fost alocate și valorificate 12,7 mii lei.)

    

     MP  În faza de pregatire pentru implementare  prin instalarea turbinelor eoliene in comunele: Baimaclia,Coculia,Larguta,Stoianovca Realizata/nu sa realizat procedura de PPP, incheiat contractul cu agentul economic.

 

II. DOMENIUL PRIORITAR: ECONOMIE. AGRICULTURA. TURISM

PRIORITATEA II – Dezvoltarea competitivitatii economice

OBIECTIV GENERAL: Sustinerea crearii si dezvoltarii IMM-urilor

 

OS 5: Incurajarea activitatilor antreprenoriale

M Acordarea de consultanta si asistenta pentru deschiderea si dezvoltarea noilor afaceri: 98 beneficiari de consultanta prin Punctul de Contact in Afaceri.

M Diseminarea informatiei cu privire la programele si finantarile interne si externe prin publicarea în presă, panouri, poștă electronică: Expediate informatii prin intermediul bazei de date electronice: 4 informații în mass-media,9 informații plasate pe panouri Consiliului raional                          18 informații electronice și 3 activități de informare

M/P Organizarea si sprijinirea activitatilor de formare antreprenoriala si de pregatire a managerilor: 3 seminare/instruiri, 1 masa rotunda “Antreprenoriatul feminin”, 15 participanti.

mese rotunde, organizata vizita de studiu a antreprenorilor la 4 agenti economici din țară(total 48 participanti) 6 intilniri cu institutii emitente acte permisive. Cunoștință și abilități crescute la -58 participanți .

M/P Incurajarea si sustinerea crearii asociatiilor de producatori: 2 asociatii consultate: 1 eveniment de sensibilizare 18 participanți

M/P Realizarea de activitati si campanii menite sa sprijine activitatile institutiilor si organizatiilor implicate in dezvoltarea resurselor umane: Organizate 2  Tirguri al locurilor de munca, aprox. 180 participanti.

M Asigurarea dialogului permanent dintre APL si reprezentantii IMM-urilor: Includerea a 3 reprezentantilor mediului de afaceri in  grupuri de lucru create de Consiliul raional, activitatea carora tine de sectorul privat.

M Elaborarea si aplicarea proiectelor privind incurajarea crearii si dezvoltarii IMM-urilor: 2 fișe de proiect 2 proiecte elaborate și înaintate spre finanțare

OS 6 : Promovarea si sustinerea modelelor de succes in afaceri

M Organizarea si participarea la concursurile anuale: „Ziua lucrătorlui din agricultură, 19 decembrie 2019, 36 diplome, 120 invitati.

M Incurajarea si sustinerea participarii agentilor economici la expozitii, tirguri locale, republicane, regionale si internationale, vizitele de studiu, etc: Organizarea  a 3 vizite de studiu a 48 de antreprenori în țară. 

M/P Elaborarea și diseminarea materialelor de promovare a bunelor practici 2 tipuri de materiale

M Editare, panouri, publicatii in organele mass-media si site-uri: au fost disemnate  pentru20  de antreprenori prin email informatia cu privire la: Cursuri PNAET, cursuri GEA, concursrile raionale, Programul PARE 1+1.

OS 7: Dezvoltarea activității comerciale și de prestări servicii

M/P Extinderea spațiilor de comercializare pentru producatori locali în piața centrală a UCOOP: 3 mese instalate  8 producători asigurați cu spații de comercializare

M/P Organizarea activităților de informare și control privind respectarea drepturilor consumatorilor1 masa rotundă,  1 chestionar, 50 persoane intervievate

 

M/P Organizarea activităților de evaluare a respectării regulilor de comercializare a produselor și serviciilor din raion 20 unități comerciale vizitate și consultate

 

OBIECTIV GENERAL: Valorificarea potentialului agro-alimentar

OS 8 : Stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale si societati cu caraсter comercial

M Instruire, consultanta si asistenta tehnica in vederea obtinerii creditelor si granturilor pentru crearea fermelor familiale in horticultura si zooveterinarie: agentilor economici si tinerilor antreprenori, prvind obtinerea creditelor si granturilor prin programul PNAET, IFAD-VI si PARE 1+1. 2 Beneficiari de credite: IFAD-VI cite 120 mii lei - (tractor), (tractor, agregate). PARE 1+1 cite 200 mii lei – 2. Din fondul de subventionare la submasura - „Stimularea creditarii producatorilor agricoli” a benificiat 47– 2670128,65  lei, - „Stimularea investitiei pentru procurarea tehnicii si utilajului agricol” 70 beneficiari suma totala– 6914840,69 lei:. - „Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului no-till şi mini-till” au beneficiat 15 –suma totala beneficiata – 4503867,96 lei. - „Stimularea investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare si procesare: prelucrare uscare si conditionare a cerealelor, oleaginoaselor, floarea soarelui si soia”, au beneficiat 13 suma totala beneficiata – 17709701,30 lei. 20 de antreprenori instruiți și consultați

M Scolarizarea permanenta prin organizarea seminarelor si studiilor cu participarea savantilor din domeniul agriculturii inclusiv cu caracter international, organizarea de intrunirisi mese rotunde intre producatori si procesatori.: In conformitate cu planul de scolarizare a producatorilor agricoli din raion, prin intermediul DAERF in comun cu  Agrponform au fost organizate si desfasurate 13 seminare teoretice si practice - 450 participanti, 1 atelier de lucru - 14 producatori , 1 seminar regional la Cantemir – 10 producatori, 1 vizita de studiu in Romania – 16 producatori3 seminare -35 participanți.

OS 9: Informarea agentilor economici cu privire la bunele practici, tehnici si tehnologii moderne pentru exploatarea rationala si responsabila a fondului agricol.

M Identificarea si sustinerea unor ferme demonstrative prin aplicarea modelelor productive: La moment este create  1lot demonstrative cu suprafata de 0,1 ha in Sadîc( legume în teren protejat).

M Reducerea suprafetelor de terenuri agricole nelucrate cu circa 100 ha anual.

M Largirea suprafetelor plantatiilor multianuale cu 15 ha anual,total 25 ha: Infiintate plantatii multianuale viticole . Din fondul de subventionare la submasura „Stimularea investitiilor pentru infiintarea, modernizarea si defrisarea plantatiilor multianuale, inclusiv a plantatiilor viticole si a plantatiilor pomicole” au beneficiat de subventii:  57 agenti economici, total suma beneficiata - 4395557 lei. Cel puțin - 10 ha

OS 10: Sprijinirea schimbului de experienta si a transferului de know-how intre producatori, procesatori si distribuitori

M Organizarea si instituirea dialogului si medierea necesarului de produse intre producatorii agricoli si intreprinderile de procesare: 2 întruniri informationale cu agentii economici despre posibilitatea realizarii produselor agricole conform ofertelor care parveneau in adresa Directiei.

OS 11: Reducerea gradului de eroziune a solurilor

M/P Cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta combaterii eroziunii solului: 1seminar de instruire: cu tematica „Managementului solurilor erodate in raionul Cantemir”.

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea atragerii investițiilor

OS 12 Îmbunătățirea mediului de afaceri local

M/P Elaborarea și diseminarea informațiilor relevante cu privire la mediul local de afaceri elaborat: 1 Plan activităților economice, 1 Pachet informativ

M Actualizarea și diseminarea informației privind clădirile nevalorificate Nu sa realizat

OS 13 Promovarea exporturilor pentru dezvoltarea abilităților și a mijloacelor specifice IMM-urilor

M/P Susținerea și încurajarea serviciilor de consultanță și asistență pentru dezvoltarea abilităților și a mijloacelor specifice IMM-urilor pentru accesarea piețelor externe:2 activități informative 45 agenți economici informați

 

IV. DOMENIUL PRIORITAR: : CULTURĂ și TURISM

PRIORITATEA III- Dezvoltarea infrastructurii de cultură și turism                         OBIECTIV GENERAL:  Valorificarea potențialului turistic

OS 14: Crearea și reabilitarea obiectivelor turistice

M/P Asistența metodică pentru dezvoltarea muzeelor locale: Organizarea si desfăsurarea a două seminare cu acordarea asistenței metodice lucrătorilor din Muzeul de etnografie și istorie din s.Tartaul Muzeul de istorie ,,D.Cantemir’’. Elaborarea si implimentarea programelor de activitate a instututiilor muzeale,

M/P Organizarea seminarilor cu acordarea asistenței metodice lucrătorilor din muzeele din raion: Organizarea seminarilor cu acordarea asistenței metodice lucrătorilor din muzeele din raion, participarea în cadrul atelierilor practice organizate de centrul de  Centrul National de Conservare si Promovare a Patrimoniului Cultura Imaterial (CNCPPCI).

 

OS 15: Dezvoltarea si promovarea turismului

M/P Sustinerea crearii infrastructurii de suport in domeniul turismului: propuneri pentru Planul de modernizare a infrastructurii turistice si amenajare a destinatiilor turistice din Republica Moldova pentru anii 2016 – 2020, elaborat de Agentia Turismului. In cadrul proiectului Dezvoltarea economica durabila si competitiva a regiunii Centru, s-a propus instalarea de indicatoare si panouri informative.

M/P Sprijinirea si sustinerea antreprenorilor din domeniul turismului rural: Participare în cadrul seminarelor tematice regionale organizate Agenția de Investiții din Republica Moldova, destinate meșterilor populari. Colaborarea cu Agenția de Investiții din Republica Moldova întru implementarea Strategiei de dezvoltare a turismului “Turism 2020”.

M/P Organizarea activitatilor de formare si schimb de experienta a APL cu organizatii de relevanta de peste hotare: 1 vizita de studiu in România pentru studierea practicilor de succes in domeniul dezvoltarii turismului in localitățile rurale.

 

OBIECTIV GENERAL: Punerea în valoare a moștenirii culturale

OS 16: Imbunatatirea gradului de acces la cultură:

M Mentinerea site-ului SCT: Plasarea evenimentelor culturale pe pagina de Facebook a Serviciului Cultura si Turism.

M/P Organizarea si participarea la tirguri si expozitii de turism naționale regionale si internationale Meșteri populari au participat la Festivalul – concurs al Turismului Rural: Tîrgul Național al Covorului ,,Covorului Dorului’’, Festivalul Raional al cîntecului pascal “Icoana sufletului meu”, Festivalul ,,Dragu mii să cînt la stînă”, Festivalul Regional al tradițiilor populare “Pe prispa casei părinteşti’’, Festivalul tradiţiilor populare “Jocul din strămoși lăsat”, Festivalul raional al cîntecului, dansului şi portului popular “Joc şi cîntec de la Prut”, Festivalul republican al etniilor cu genericul ,,Unitate prin diversitate, Festivalul – Concurs Regional de datini, tradiții și obicei ,,Podureanca’’.

M/P Organizarea si desfasurarea evenimentelor culturale: Festivalul raional al primăverii “Mărţişor”- 2019, Festivalul raional al cîntecului pascal “Icoana sufletului meu”, Festivalul Internaţional de tradiţii populare “Maluri de Prut” Festivalul tradiţiilor populare “Pe vale la rîul Prut”,Festivalul raional al cîntecului, dansului şi portului popular “Joc şi cîntec de la Prut”, Concursul raional al formaţiilor artistice de amatori cu titlu “Model”, Festivalul Regional al  dansului popular “Jocul din strămoşi lăsat”, Festivalul Regional de Folclor “Pe prispa casei părinteşti”, Festivalul raional al etniilor “Unitate prin diversitate” , Concursul raional al cîntecului de estradă şi a dansului modern “Crizantema albă”, Concursul national al interpreţilor de muzică popular “Drag mi-i cântul”, Festivalul raional al tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor de iarnă “V-am ura, v-am tot ura”.

M/P Organizarea și desfășurarea seminarelor practice pentru angajații instituțiilor de cultură: Pe parcursul anului sa organizat si desfăsurat 4 seminare de instruire al lucrătorilor din domeniul culturii, 6 întruniri metodice: (07.02.19), (23.04.19) (30.05.19), (12.09.19), (31.10.19), (03.12.19). Au fost organizate ateliere de planificare a activităților la subiectele principale: Ateliere de planificare a activităților de bibliotecă; Analize la procesul de complectare a Raportul ORT și Raportul 6-C; Documente de standartizare in domeniul de activitate bibliotecară; E-Portofoliul bibliotecii; Evaluarea Bibliotecii publice: Implimentarea Prevederilor Reglementare; Cu privire la statistică anuală privind activitatea bibliotecilor (Formular 6-c) modificări, completări.

M/P Participărea la reuniuni organizate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Centrul de statistică a Bibliotecii Naționale, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, Casa Raională Cultură: Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2018, ediția a 28-a. Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadrul legal, strategic și de reglementare, 27 martie 2019; Portretul literar- artistic în memoria Marelui Artist al Neamului – Nicolae Sulac, 9 aprilie 2019.

M/P Conferința zonală cu genericul ,,Anul Biblioteconmic 2019 – Fundamentări pentru Ziua de Mîine a Bibliotecii’’, 18 iunie 2019; Algoritmul Elaborărtii Strategiei de Dezvoltare a Bibliotecilor Publice, 7 august 2019; Spectacoplul literar-muzical: ,,Limba este întâiul mare nea al unui popor’’ dedicat Sărbătorii Naționale ,,Limba Noastră’’, 31 august 2019.

M/P Atelier Profesional zonal: ,,Evaluarea Bibliotecii Publice: Implimentarea Prevederilor Reglementare’’, 12 septembrie 2019. Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția a 24-a. Biblioteca Anului 2020: Consolidarte, Interconectare, Participare, 30 octombrie 2019.

M Lansari de carte: Pe parcursul anului sau petrecut două lansări de carte cu scriitoarea Claudia Partole, cartea „Rebela” cu participarea 62 de elevi de la gimnaziul „ Mihai Eminescu”, și Ion Domenco cu  cărţile: „Fereastra sufletului”, „ Eroi au fost, eroi mai sunt”, 34 de participanţii

M/P Crearea unei pagini WEB pentru promovarea patrimoniului Cultural: Pe parcursul anului 2019 a fost promovate pe pagina WEB activitățiile Serviciului Cultură şi Turism cu descrierea succintă a instituţiilor de cultură (activitatea în imagini a Serviciului Cultură, Biblioteca publică raională, Casa raională de Cultură “N. Sulac”, Şcoala de Arte “V. Hanganu”, Muzeul de istorie “Dm. Cantemir” , colective artistice cu titlul “Model”.

M/P Organizarea activitatilor cultural-artictice in scopul educarii si familiarizarii tinerii generatii cu traditiile populare: au fost organizate 2 festivaluri care cuprind tradiţii şi obiceiuri pascale, 3 festivaluri de tradiţii, datini şi obiceiuri populare strămoşeşti, 2 festivaluri de dans popular şi folcloric , 1 festival legat de tradiţii şi obiceiuri de iarnă şi un şir de acţiuni culturale care au contribuit la promovarea tinerilor talente şi a folclorului local.

M/P Reabilitarea si refunctionarea edificiilor culturale  in mediul rural: În anul 2019 au fost finisate lucrările de reparație capitale a edificiului Filialei Şcolii de Arte din s. Baimaclia la care au fost valorificate 299,5 mii lei. Pentru reparația capitală a Muzeului de etnografie din s.Tartaul au fost valorificate 142,7 mii lei. Finisarea construcției a Scenei de vară din Parcul de pe lîngă Casa Raională de Cultură ,,N.Sulac’’- au fost valorificate  222761,41 lei

M Utilarea colectivelor artistice cu costume traditionale cu specific local: Au fost utilate pe parcursul anului 2019 au fost utilate cu costume naţionale și încălțăminte următoarele colective artistice: “Alăuta” ,“Doina Prutului”, “Mocăncuţa”, “Semnăturii”, “Melancolie”, “Soacrele” -  au fost valorificate 219,6 mii lei.

M.Organizarea masurii cu genericul “Ziua Culturii”: Pe data de 15 ianuarie, numită Ziua Naţonală a Culturii în cadrul căreia a fost organizată Gala Laureatilor din domeniul Culturii pentru perioada anilor 2015-2020, în localităţile raionului au fost desfăşurate un şir de spectacole musical tematice cu monitorizarea patrimoniului cultural local, descrierea istoriei locale, tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, promovarea tinerilor talente şi a folclorului autentic.

 

IV. DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL

PRIORITATEA IV- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate, invatamint si cultura OBIECTIV GENERAL:  Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii sociale

OS 17: Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor din sistemul de sănătate

M/P Obtinerea cu titlul gratuit a unei clădiri OMF Cîrpești:Obtinerea cu titlul gratuit a unei clădiri OMF Cîrpești

 

OBIECTIV GENERAL: Punerea în valoare a moștenirii culturale

OS 18: Dezvoltarea profesională continuă

M Organizarea managementului în sănătate publică pentru șefii de secție și servicii, gradual (M)

M Desemnarea unei clădiri pentru OMF Porumbești

M Dotarea tuturor Oficiilor medicilor de familie cu calculatoare cu conectare la IT

M Atragerea resurselor umane în acordarea asistenţei medicale primare

M Creşterea indicatorilor de sănătate

PRIORITATEA V- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate, invatamint si cultura   OBIECTIV GENERAL:  Dezvoltarea serviciilor sociale de prevenire a fenomenelor anti sociale

OS 19: Creare a 2 case de tip familial în raionul Cantemir

    M Identificare, evaluare, instruire, aprobare solicitanţi, plasament copii în serviciu; Au activat  9 CCTF plasaţi 23 copiii rămași fără ocrotire părintească, au fost realizate 6 de şedinţe de supervizare în grup, individuale, plasamentul în serviciu 4 minori, încetarea plasamentului 8 minori. Ședințe de instruiri continuie a părinților-educatori 30 ore.

M Elaborare /implementare plan de asistenţă a copilului; Au fost elaborate și revizuite 27 de planuri de asistență a copiilor din plasament 

M Monitorizare plasament copii în serviciu, activitate părinţi-educatori; S-au efectuat 78 vizite de monitorizare a plasamentului copilului și a activității părintelui-educator.

M Revizuire competenţe profesionale ale părinţilor-educatori. În luna decembrie în cadrul ședinței  comisiei protecției copilului aflat în dificultate a fost evaluată  activitatea a 6 părinți-educatori pentru anul 2019.

OS 20: Crearea Centrului multifuncțional și de plasament temporar

M Elaborarea disign-lui social al centrului multifuncţional;

M Renovarea clădirilor;

 M Selectarea cadrelor;

M Selectarea beneficiarilor.

În raion nu a fost creat acest centru din lipsa susrselor financiare.

OS 21:  Dezvoltarea serviciului  Asistență Personală 

M Perfectarea dosarului pentru includerea în serviciul social “Asistenţă personală” ; Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 30 de beneficiari persoane cu dizabilităţi severe. Au fost perfectate 72 dosare pentru includerea în serviciul social “Asistenţă personală”.
M Evaluarea  activităţii asistenţilor personali; S-au efectuat 214 vizite de monitorizare.

M Dezvoltarea şi consolidarea competenţilor profesionale ale asistenţilor personali. Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale a 30 asistenţi personali.  Ședințe de instruire continuie a Asistenților Personali  20 ore. Au fost realizate 15 de şedinţe de supervizare în grup și individuale.

OS 22: Dezinstituţionalizarea copiilor din instituții rezidentiale

M Reintegrarea în familia biologică sau extinsă și/sau identificarea unei forme de protecție;  Pe parcursul anului 2019 au fost dezinstituționalizați 9 copii din instituții rezidențiale, au fost plasați în plasamentul planificat serviciul de tutelă/curatelă, serviciul asistență parentală profesionistă, serviciul casă de copii de tip familie.

M Scolarizarea copiilor au fost dezinstituționalizați 3 copii din Centru de vîrstă fragedă din mun. Chișinău  și integrați în instituție de învățămînt preșcolar.

M Monitorizarea şi evaluarea reintegrării sociale a copiilor și tinerilor. Reevaluarea situaţiei copiilor – originari din r. Cantemir, plasaţi în instituţiile rezidenţiale din ţară la  23 copii.

OS 23: Acordarea serviciilor sociale primare (ajutor bănesc, suport monetar)

M Examinarea cazului în vederea oferirii ajutorului bănesc/suport monetar;

      În scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi  pregătirea familiei pentru reintegrarea copilului, au fost evaluați 217 copii pentru acordarea ajutor bănesc  printr-o plată unică sau lunară pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, care au nevoie de suport în asigurarea condiţiilor minime pentru creşterea copilului sau încadrarea copilului în procesul educaţional.

   Pentru depășirea situației de dificultate cu care se confruntă familia, persoane defavorizate, conform necesităților identificate, prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate au fost examinate 53 cazuri pentru acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate.

 

M Identificarea necesităților copilului/familiei; Au fost identificate 211 copii și 70 familii cu copii în situaţii de risc,  familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum și familiile cu copii în risc de separare.
 M Prezentarea raportului privind evaluarea situației copilului și familiei către Comisia protecția copilului aflat în dificultate; Către Comisia protecția copilului aflat în dificultate au fost prezentate de către asistentul social comunitar din primăriile r. Cantemir 70 de  raporte privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei. 

M Înregistrarea beneficiarilor privind acordarea ajutorului bănesc/suport monetar;

Au fost înregistrați  211 copii pentru acordarea ajutor bănesc, și 53 de  familii/persoane defavorizate pentru acordarea suportului monetar

M Monitorizarea familiei; Managerul de caz a monitorizat utilizarea ajutorului bănesc oferit familiei, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul individualizat de asistenţă. 

M Perfectarea listelor de plată a beneficiarilor de ajutor bănesc/suport monetar. Pentru  acordarea ajutorului bănesc/ suport monetar au fost perfectate 8 liste de plată.

 

OBIECTIV GENERAL: Mediatizarea serviciilor sociale la nivel de raion

      OS 24: Organizarea campaniilor de informare despre serviciile sociale în rândul populaţiei raionului

M Organizarea şedinţelor de informare cu principalii actori din comunitate; Pe parcursul anului 2019 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are încheiat un Acord de parteneriat cu Asociaţia Obştească Parteneriatul Aachen-Moldova.  A scris un proiect la Fundaţia Soros Moldova şi a primit un grant de 48 mii de la Uniunea Europeană, pentru Dezvoltarea și consolidarea Serviciul Social Echipa Mobilă Cantemir. Au fost organizate mese rotunde, ședințe de informare în 21 localități a r. Cantemir, inclusiv și în or. Cantemir.

M Elaborarea unui pliant informativ şi a afişelor informaţionale; Au fost repartizate 500 de pliante informative.

M Actualizarea permanentă a  paginii electronice a CR cu informaţii despre serviciile sociale. A fost publicat prin intermediul mass-media și rețelele de socializare facebook a Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir despre activitatea direcției asistență social Casntemir și a serviciilor sociale.

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea durabilității și calității serviciilor sociale

     OS 25: Atragerea fondurilor în domeniul social

M Dezvoltarea și consolidarea serviciului social Echipa mobila; Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are încheiat un Acord de parteneriat cu Asociaţia Obştească Parteneriatul Aachen-Moldova.  A scris un proiect la Fundaţia Soros Moldova şi a primit un grant de 48 mii de la Uniunea Europeană, pentru Dezvoltarea și consolidarea Serviciul Social Echipa Mobilă Cantemir. Serviciului Echipa Mobilă a fost dotat  cu unitate de transport, jocuri de dezvoltare, saltea, masă pentru masaj, instrumente kinetoterapeutice, literatură de specialitate, material didactic; printer skaner – 1 buc; compiutere – 2 buc; aparat foto – 1 buc; plăţi unice de reintegrare pentru diverse necesităţi personale ale persoanelor dezinstituţionalizate (haine, produse de igienă personală, perfectarea documentelor personale, servicii medicale, produse pentru uz personal etc).

M Dezinstituționalizarea și oferirea suportului persoanelor din instituții rezidențiale; 4 persoane dezinstituţionalizate; ședinţe de elaborare a PIA;

M Instruirea inițială și continuă a angajaților serviciului Echipa Mobilă instruirea iniţială a personalului (5 zile); instruirea continuă a personalului (2 zile); instruirea pentru acreditarea servicii lor sociale (2 zile), 7 ședințe de supervizare profesională a angajaţilor;

OBIECTIV GENERAL: Formarea și perfecționarea resurselor umane în domeniul social

 OS 26: Instruirea continuă a specialiştilor implicaţi în prestarea serviciilor sociale 

M Studierea necesităţilor de instruire şi formare profesională în rândul prestatorilor de servicii; În concordanţă cu reglementările actelor legislative și normative  privind creşterea calităţii serviciilor prestate prin menţinerea şi dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor și competenţelor au fost instruiți 124 angajați a DASPF Cantemir.

M Elaborarea unui plan de instruire privind diverse aspecte  ale specificului serviciilor sociale; Au fost elaborate și aprobate 13 de  planuri de instruiri de inițiale și continuie

M Planificarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire la nivel local şi raional.

   Cursuri de performantă profesională Managementul serviciilor sociale- 360 ore,

ședinţe de formare iniţială cu o durată de 40 de ore – 14 şedinţe, ședinţe de formare continuă cu o durată de minimum 20 de ore – 10 ședințe, ședinţe de formare continuă cu o durată de 42 de ore – 8 şedinţe, ședinţe de formare iniţială cu o durată de 62 de ore –6 şedinţe.

OS 27: Vizite de studiu şi schimb de experienţă

M Stabilirea unor relaţii de colaborare cu alţi parteneri din alte raioane ale țării, și de peste hotare;

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir are încheiat un Acord de parteneriat cu Asociaţia Obştească Parteneriatul Aachen-Moldova, AO Copil Comunitate Familie, AO Keystone Moldova, AO Vis-Viitorul.

M Organizarea vizitelor de studiu şi preluarea bunelor practici.

Au fost organizate vizite de studiu și schimp de experiența cu raioanele Căușeni și Ialoveni, Leova și Republica Romînia.

III. DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL

PRIORITATEA VI : Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de învățământ       OBIECTIV GENERAL:  Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale

OS 28:  Formarea profesională continuă a câte cel puţin 10 % anual din numărul total de personal didactic şi managerial în problematica asigurării accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei

M/P Instruirea continuă a educatorilor din sistemul preşcolar, privind implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de până la 7 ani: Organizate și desfășurate de către 4 formatori locali 2 sesiuni de formare a 168 cadre didactice și manageriale pentru implementarea noilor politici educaționale în domeniul educației timpurii: Cadru de referință, Curriculum pentru educația timpurie, Standardele de dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani.

M/P Formarea continuă a profesorilor de la treapta gimnazială privind asigurarea continuității implementării evaluării criteriale prin descriptori de la nivelul clasei a IV-a și a V-a: au fost informate/ instruite 95% cadre didactice și manageriale.

M/P Implementarea sistemului de credite de studii profesionale în practica de acordare a  gradelor didactice: s-a conferit 2 - gradul didacic Superior, 5 - gradul didactic Unu, 24 - gradul didactic Doi; au confirmat – 1- gradul didacic Superior, 5 - gradul didactic Unu, 64- gradul didactic Doi; Respinși – 0.

  M/P Formarea profesională continuă a cadrelor didactice de sprijin în problematica incluziunii copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale: organizate 33 seminare raionale cu cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, manageri, unde au participat 555 persoane; 13 ateliere de lucru cu participarea a 140 persoane, care lucrează cu copii cu dizabilități severe; 59 ședințe de consultanță metodologică, cu 138 persoane participante; formate profesional prin cursuri de formare continuă la IȘE 6 cadre didactice de sprijin (26%); formate profesional la nivel raional prin seminare de instruire/ateliere practice, 23 cadre didactice de sprijin (100%).

OS 29: Sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem

M/P Ameliorarea şi promovarea imaginii şi statutului cadrului didactic prin schimb de experienţă: desfășurat un atelier practic cu copiii ,,Promovarea profesiei de pedagog”, în cadrul activității dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie; master-class cu managerii instituțiilor de educație timpurie ,,Copii fericiți – adulți de succes. Inteligența emoțională se învață”, în cadrul Forumului raional al cadrelor didactice; Forumul pedagogic raional „De la valori – la valoare”:  11 cadre didactice au moderat 8 activități de master-class.

 

M/P Diversificarea facilităţilor acordate cadrelor didactice tinere care se angajează în instituţiile de învăţământ din localităţile rurale: la 01 septembrie 2019 au fost angajate 3 cadre didactice tinere, dar nu sunt beneficiari de indemnizație unică; celorlalte 12 cadre tinere (al II-lea și al III-lea an de activitatele-au fost achitate în termen tranșele indemnizațiilor unice, serviciile comunale și combusribillul solid.

 

OS 30: Dezvoltarea competenţelor digitale prin aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de învăţământ, prin intermediul tehnologiilor informaţionale   
M/P
Diversificarea ofertei de cursuri opţionale în învăţământul primar, gimnazial şi liceal prin întroducerea cursurilor în care se utilizează sau promovează tehnologiile informaţionale (educaţie digitală, robotica):  cadrele didactice din învățământul primar au participat la 3 sesiuni de formare privind implementarea modulului Educație digitală; profesorii de informatică au participat, la solicitare, în programe educaționale de dezvoltare profesională a competențelor digitale în programarea/ administrarea/ testelor și evaluarea rezultatelor școlare în regim online.          
M/P
Îmbunătăţirea managementului şcolar prin asigurarea procesului de  instruire a personalului  de conducere cu softuri de management al şcolii (contabilitate, planificare bugetară etc.): toate instituțiile publice au operat modificările în programele prestabilite de management financiar (buget, achiziții, transferuri etc.).        
M/P Sporirea calităţii procesului de predare-învăţare, a evidenţei performanţei elevilor şi a comunicării între elevi, profesori şi părinţi prin implementarea politicilor educaţionale reconceptualizate (curriculumul învăţământul primar, evaluarea criterială prin descriptori la treapta primară, gimnazială şi liceală): au fost desfășurate monitorizări privind implementarea politicilor educaționale noi prin asistențe la ore, discuții cu cadrele didactice, întruniri metodice, seminare raionale etc.           
M/P
Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi gimnazial privind utilizarea şi promovarea tehnologiilor informaţionale/asistive  pentru elevii/copiii cu dizabilități de văz și de auz din instituțiile de învățământ: Gim. Lărguța, Gim. ”L. Chiriac”, Gim. Plopi, Gim. Capaclia, Gim. ”V. Pârvan”, Gim. Cîșla, Gim. Lingura, Gim. ”I. Creangă” Cania, şcoala primară-grădiniță Acui: desfășurate 9 seminare de instruire în asistarea copiilor cu dizabilități de auz/văz/dizabilități intelectuale severe, la care au participat 89 cadre didactice și de sprijin, 9 manageri școlari; 3 activități de sensibilizare și demonstrate tehnologii asistive cadrelor didactice pentru copiii cu dizabilități de văz; oferite materiale didactice suport, literatură metodică pentru cadrele didactice care instruiesc copii cu dizabilități de auz/văz/intelectuale. 

 

OS 31: Asigurarea condiţiilor de realizare a drepturilor cetăţenilor la educaţie de calitate   
M/P
Asigurarea cu transport şcolar a elevilor care frecventează  şcolile de circumscripţie (14 instituţii) situate  în alte localităţi şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi: asigurarea transportării gratuite a 984 de elevi din cele 25 de localități afiliate în 14 instituții de circumscripție cu 17 unități de transport, inclusiv persoane cu dizabilități, CES.

M/P Crearea condiţiilor  necesare  pentru includerea copiilor cu CES în instituţiile de educaţie timpurie prin deschiderea centrelor de resurse educaţionale la necesitate: Gimnaziul- grădiniță ”V. Curbet”, Ţărăncuţa: creat un Centru de resurse funcțional pentru Educația Incluzivă (CREI); angajat un cadru didactic de sprijin, coordonator CREI, la o normă didactică. Din lipsa mijloacelor financiare nu au fost angajați 5 asistenți personali pentru copii cu dizabilități severe; 2,75 unități de cadru didactic de sprijin pentru 5 IET nu au fost angajate din lipsa mijloacelor financiare disponibile APL nivelul I. În instituțiile de educație timpurie sunt incluși  25 copii cu CES.

 

OS 32:  Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ

M/P Inventarierea tuturor spaţiilor instituţionale: a fost desfășurată inventarierea spațiilor instituționale; au fost decontate mijloace fixe deteriorate/nefuncționale/uzate în 2 instituții publice.

M/P Elaborarea şi implementarea programelor de reconstrucţie şi modernizare a sediilor  instituţiilor de învăţământ, inclusiv ţinându-se seama de  necesităţile persoanelor cu dizabilităţi (căile de acces, WC, iluminare, marcaje etc.): construite căi de acces (rampe) în 16 instituții de învățământ, WC adaptat în 4 instituții de învățământ; marcaje – 55; selectate pentru dotarea Centrelor de resurse educaționale cu tehnologii assistive pentru copiii cu CES 6 instituții de învățământ general din raion (valoarea materialelor pentru o instituție constituie suma de 14 500 dolari) proiect inițiat de MECC, finanțat de Banca Mondială; iluminare asigurată în 72 de instituții de învățământ (100%).

 

OS 33:    Asigurarea cu manuale şi alte materiale didactice       
M/P
Asigurarea gratuită cu manuale  a elevilor claselor X-XII din familiile social-vulnerabile (10% din numărul total al elevilor): 10 % din numărul total al elevilor din clasele liceale în anul 2019 constituie 26 elevi, au fost scutiți de plata chiria manualelor.    
M/P Dotarea instituţiilor de învăţământ  cu echipamente şcolare la disciplinele: ştiinţe, biologie, chimie şi fizică (pentru instituţiile de învăţământ mai mult de 400 de elevi): IP Gimnaziul
„M. Eminescu” este câștigătoarea proiectului MECC de dotare a laboratoarelor de chimie, fizică și biologie. Alte 3 instituții publice (IP Gimnaziul „M. Eminescu” Baimaclia,
IP Gimnaziul „P. Wiszniowska” Vișniovca, IP Gimnaziul „I. Creangă” Cania) au primit suport financiar din componenta raională pentru repararea/procurarea utilajului și echipamentului conform standardelor minime de dotare a cabinetelor de fizică – 376,2 mii lei, biologie – 150,1 mii lei și matematică 27,6 mii lei).       
M/P Asigurarea metodico-didactică şi tehnico-materială a instituţiilor de învăţământ general, conform standardelor în vigoare, în proporţie de 50% către anul 2015 şi de 100% către anul 2020: au fost procurate 29 tablete (dispozitive digitale)- 95,6 mii lei pentru învățătorii claselor I din toate insituțiile de învățământ; au fost dotate cu mobilier școlar (bancă și scaun reglabil cu un loc) fiecare elev din clasa I – 716,4 mii lei; au fost repartizate surse financiare din componenta raională pentru reparația/construcția spațiilor blocurilor sanitare de interior – 223,9 mii lei  și a blocurilor alimentare – 681,7 mii lei.          
M/P Asigurarea cu materiale didactice şi echipamente şcolare adaptate la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, necesare pentru procesul de educaţie în instituţiile de învăţământ general: oferite materiale didactice suport, literatură metodică pentru cadrelor didactice care instruiesc copii cu dizabilități de auz/văz/ intelectuale în 32 instituții de învățământ general; oferită literatură metodică și referențiale elaborate de MECC la 44 de instituții de educație timpurie, expediate electronic 84 de materiale metodologice elaborate de specialiștii SAP ce conțin modele de planificări de perspectivă și curente, PEI/CM/CGA, orare de asistență individualizată a copiilor cu dizabilități severe, materiale didactice-suport pentru cadrele didactice de sprijin, educatori în lucrul cu copiii cu CES.

 

OS 34:  Eficientizarea finanţării educaţiei            
M/P
Implementarea mecanismelor de finanţare a învăţământului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal bazate pe: priorităţile educaţionale, numărul de elevi, cerinţele speciale ale acestora: alocarea mijloacelor finaciare externe identificate pentru reparația blocurilor sanitare, blocurilor alimentare, etc. a instituțiilor de învățământ.    
M/P Promovarea autonomiei financiare a instituţiilor educaţionale concomitent cu  responsabilizarea  acestora în contextul descentralizării: s-a respectat HG nr. 868 din 2014 finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea.

OBIECTIV GENERAL:   Dezvoltarea și modernizarea rețelei instituțiilor de învățământ general   

 

OS 35: Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere în educaţia preşcolară a copiilor până la 98%       
M/P
Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate prin renovarea şi reconstrucţia instituţiilor preşcolare în funcţie de necesităţile locale: reparate/dotate sălile de grupă în 8 instituții, blocurile alimentare – 18 instituții, sălile de sport/festivități – 1 instituții, pavilioane – 1 instituții.     
M/P
Diversificarea serviciilor de educaţie timpurie pentru a răspunde mai bine necesităţilor individuale ale copilului şi celor locale, prin promovarea colaborării dintre educaţie, ocrotirea sănătăţii şi asistenţa socială prin oferirea de servicii integrate: 25 copii cu CES din instituțiile de educație timpurie cuprinși cu grădinița (100 %); elaborate 25 de PIP (planuri de intervenție individualizată ) pentru copiii cu CES; asistați individual de către specialiștii SAP 31 de copii dintre care 6 copii sunt din categoria copiilor din grupul de risc din instituțiile de educație timpurie, în cadrul a 267 de activități. În IET rata de înrolare a copiilor cu CES constituie 100%.

M/P Sprijinirea familiilor/instituţiilor dezavantajate pentru asigurarea accesului la programe de educaţie timpurie: În vederea sprijinirii familiilor cu copii cu dizabilități severe SAP a organizat și desfășurat 2 seminare teoretico-practice și un atelier de lucru cu părinții acestor copii, li s-a acordat asistență psiho-pedagogică tuturor părinților în timpul evaluărilor/reevaluărilor copiilor în instituțiile de învățământ, cât și telefonic. Pe parcursul anului au fost desfășurate 3 seminare de instruire a managerilor și educatorilor din IET pe problematica prestării serviciilor educaționale copiilor cu CES și părinților. În 34 de IET s-a organizat campania de sensibilizare pentru părinți ,,Stop violenței asupra copiilor” unde au fost implicați copiii cuprinși cu vârsta 5-7 ani și 600 de părinți. Au fost oferite îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare la 35 de copii de vârstă preșcolară și ghiozdane cu rechizite școlare pentru 9 copii din familii defavorizate, la care au contribuit partenerii educaționali: Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Republica Moldova, 2 agenți economici (Cimișlia, Cantemir) și specialiștii SAP. La 1 iunie 2019 au fost organizate pentru copiii de vârstă preșcolară și școlară și părinții acestora ateliere de lucru și distracții, unde au participat 129 de copii, 32 de părinți, 14 cadre didactice de sprijin și 5 profesori, cheltuieli medii fiind 23,0 mii lei.

 

OS 36: Asigurarea accesului la învăţământul general obligatoriu prin implementarea acţiunilor în vederea reducerii abandonului şcolar astfel încât rata de înrolare a persoanelor de până la 16 ani să fie 100%

M/P Implementarea de programe de responsabilizare a familiei, administraţiei publice locale, comunităţii, instituţiilor de învăţământ privind asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la educaţie de calitate prin organizarea campaniilor de informare şi conştientizare a factorilor cointeresaţi, inclusiv de etnie romă: 16 instituții de educație timpurie au fost incluse în programul-pilot Educație Parentală „Incluziunea socio-educațională a copiilor rromi și a copiilor cu CES îngrădinițele din Republica Moldova”, instruite la I etapă – 48 educatori, 2 metodiști, 2 cadre didactice de sprijin și 16 manageri. Gradul de încadrare a copiilor în vârstă de până la 16 ani în învăţământul general obligatoriu constituie 97% (3 copii nu pot fi încadrtați în învățământul general deoarece sunt certyificați cu dezabilități severe dar li se acordă asistență la domiciliu).           
M/P Elaborarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar prin promovarea instrumentelor intersectoriale: a fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni de prevenire și diminuare a absenteismului și abandonului școlar; au fost înaintate demersuri instituțiilor abilitate în scopul conlucrării în acest domeniu.           
M/P Crearea unui sistem de monitorizare a încadrării elevilor/absolvenți: 132 de absolvenți ai gimnaziilor din raion au ales să-și continuie studiile în clasa a X-a de liceu, 148 la colegii, 142 școli profesionale de meserii; 4 elevi cu vârsta de până la 16 ani nu au fost încadrați la studii.    
M/P Extinderea ofertei de servicii psihopedagogice şi de consiliere în carieră: Serviciul de asitență psihopedagogică oferă la necesitate/solicitare asistență cadrelor didactice de la disciplinele școlare în elaborarea Curriculumului modificat sau adaptat, materialelor didactice necesrae pentru instruirea elevilor cu cerințe educaționale speciale.      

OS 37: Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de raion, astfel încât să se realizeze 100% accesul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale  
M/P
Promovarea la nivel de familie, administraţie publică locală, comunitate, instituţii de învăţământ a rolului educaţiei incluzive în asigurarea şanselor egale la educaţie de calitate pentru toţi copiii: desfășurate 80 de activități de sensibilizare și promovare a educației incluzive cu părinții, 85 de participanți; Festivalul Familiei, organizat în 2 comunități în parteneriat cu FFUPL (loc. Hîrtop, Coștangalia), cu implicarea APL, CD, 44 familii și 72 de copii; 2 activități raionale ci copiii și părinții: 1 iunie, Anul Nou, la care au participat peste 200 copii și 123 părinți; 234 de copii cu CES stabiliți de SAP (din ei, 63 cu dizabilități) din școli sunt cuprinși în procesul educațional (100 %). Ponderea societăţii civile informată în creştere constituie 89 % măsură preconizată și pentru anul 2020.        
M/P Implementarea Programului naţional şi planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, prin: 23 de Centre de resurse pentru Educație Incluzivă funcționabile; angajate 25 cadre didactice de sprijin care acordă asistență copiilor cu CES; 72 de comisii multidisciplinare instituționale create; 260 de copii evaluați complex/reevaluați de SAP; 260 Rapoarte de evaluare/reevaluare elaborate/prezentate în instituțiile de învățământ; 259 de copii cu CES înregistrați; 259 de echipe PEI create; 28 elevi au susținut examenele de absolvire a studiilor gimnaziale în condiții speciale. Program implementat 100%.

 

OS 38: Asigurarea unui mediu şcolar protectiv, capabil să prevină violenţa faţă de copii şi să intervină prompt pentru identificarea, referirea şi asistenţa copiilor victime ale violenţei         
M/P
Implementarea politicilor de protecţie a copilului la toate nivelurile, care să ţină cont de drepturile copilului, capacităţile în dezvoltare  ale copilului şi necesităţile locale: implementat Programul pentru prevenirea delicvenței juvenile în 4 instituții de învățământ general, implicați în Program 68 de elevi, 34 de părinți, 21 cadre didactice; implementat programul lingvistic unic ”MAKATON”, pentru copiii cu dificultăți de comunicare și învățare, unde au fost implicați 4 copii/4 familii; implementat Programul de reziliență față de abuz și expluatare sexuală ”12 PLUS”, în 4 gimnazii, cu participarea a 72 de elevi din clasele VII-VIII; desfășurată Campania de sensibilizare privind prevenirea și combaterea violenței în instituțiile de educație timpurie în 42 de instituții de educație timpurie; a fost oferit suport metodic și tehnic pentru implementarea proiectului la nivel raional „Stop Bullying în școli” finanțat de Uninea Europeană, coordonator Isac Victoria. Politici implementate la toate nivelurile.       
M/P Instruirea cadrelor didactice şi manageriale pentru prevenirea violenţei faţă de copii şi integrarea politicilor de protecţie a copilului în demersul educaţional: Au fost instruiți și informați în cadrul a 184 de activități, 2966 de persoane, dintre care: cadre didactice și manageriale - 188; cadre non-didactice - 223; părinți/reprezentanți legali ai copiilor - 1194; copii – 1383; cu suportul Centrului de Instruire și dezvoltare educațională Cantemir au fost instruite/ informate 26 directori-adjuncți, 30 manageri, 30 elevi din Consiliul raional al elevilor; dotate 5 instituții cu seturi de materiale promotoare ale bunătății. În IET cazurile de violență nu sunt atestate, în instituțiile școlare mai persistă periodic astefel de cazuri între copii, examinate în cadrul instituției de învățământ – 66 de cazuri, cu referirea cazului/ expedierea fișei – 6 cazuri.           
M/P Monitorizarea şi raportarea situaţiei privind cazurile de violenţă asupra copilului: semestrial se elaborează raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic în rândul copiilor și se prezintă MECC. Toate cazurile cu referire (6) sunt luate la evidenţă.          
M/P Sensibilizarea copiilor, părinţilor şi membrilor comunităţii să recunoască, să prevină şi să raporteze cazurile de violenţă asupra copilului: Fișa de sesizare a cazurilor de violență, abuz, neglijare este disponibilă pentru oricare cadru didactic, părinte, elev pentru a fi referită organelor competente de soluționare a cazurilor descrise.

OS 39: Asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor la nivel de raion.          
M/P
Promovarea la nivel local a politicilor privind educaţia parentală, prin implementarea programelor de educaţie parentală: desfășurate seminare de formare pe parcursul a 6 zile pentru 66 de cadre didactice din IET în cadrul Proiectului: ”Incluziunea socio-educațională a copiilor romi și a copiilor cu CES în grădinițele din RM”; 2 ateliere practice de lucru cu părinții copiilor cu tulburări din spectrul Autist și Sindromul Down, 16 participanți.    
M/P
Asigurarea accesului la programele de educaţie parentală a familiilor şi a altor persoane care îngrijesc de copii, inclusiv a familiilor defavorizate: 2 seminare desfășurate 26 părinți au participat la seminarul raional în cadrul proiectului „Incluziunea socio-educațională a copiilor rromi și a copiilor cu CES îngrădinițele din Republica Moldova”, finanțator Reprezentația UNICEF în Republica Moldova, Direcția Generală Învățământ Cantemir; 9 părinți IET Porumbești au participat la seminarul organizat de către Centrul Național pentru Educație Timpurie și Informare a Familiei, susținut de UNICEF.   
M/P
Acordarea asistenţei psiho-pedagogică a familiei: asistați psihopedagogic 259 de părinți ai copiilor cu CES; consiliați 85 de părinți cu copii în situații de risc.

 

OBIECTIV GENERAL:   Dezvoltarea relațiilor de parteneriat

           
OS 40: Promovarea parteneriatelor pentru educaţie      
M/P
Promovarea schimburilor de experienţă între instituţiile de învăţământ, cadre didactice şi manageriale: desfășurate 2 seminare raionale cu studierea practicilor incluzive din instituțiile de educație timpurie frecventate de copii cu dizabilități severe, la care au participat 72 de educatori; un seminar la nivel republican cu pedagogii preșcolari din cadrul Serviciilor de asistență psihopedagogică, unde s-a promovat practica specialiștilor SAP Cantemir; 111 activități  de promovare a schimbului de experiență în cadrul ședințelor CMI, 860 de participanți; în cadrul procesului de atestare, etapa de susținere publică a Raportului de autoevaluare, cadrele didactice propun diverse teme interesante pentru implementare, se organizează discuții libere prin întrebări-răspunsuri. O altă formă sunt seminarele instructiv-metodice care s-au desfășurat în școlile în care profesorii au fost formați profesional pe un anumit domeniu de cercetare educațională: total 34 seminare.           
M/P
Promovarea dialogului cu societatea civilă şi cu mediul de afaceri pentru stabilirea domeniilor de interes comun şi pentru rezolvarea problemelor educaţionale şi comunitare: dezvoltate  7 parteneriate cu ONG de profil din țară, desfășurate 8 activități comune.     
M/P Participarea la programele şi proiectele de cooperare la nivel raional, promovate de organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale: desfășurat de șeful SAP atelierul de lucru: ”Reconsiderarea sistemului de structuri și servicii în educația incluzivă”, în cadrul Conferinței Naționale” Dezvoltarea Educației Incluzive în Republica Moldova - rezultate actuale și priorități viitoare”; participare în cadrul Proiectului SEN ”Împreună învățăm, împreună trăim”; participare în cadrul Proiectului SEN: ”Incluziunea școlară a copiilor și tinerilor cu tulburări de spectru Autist”.         

OS 41 : Sporirea participării elevilor la procesul  de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor educaţionale:

M/P Dezvoltarea şi instituţionalizarea mecanismelor de consultare a opiniei tuturor copiilor, fără discriminare,  în conformitate cu standardele internaţionale de participare a copiilor: este constituit consiliul raional al elevilor; membru al Consiliului Național al elevilor din IP Gimnaziul ,,M. Eminescu” Cantemir; ședințele consiliului de elevi la nivel de instituții, participarea elevilor în cadrul consiliilor de administrație din IP și consiliul consultativ al DGÎ. Grad de participare a elevilor în procesul decizional constituie 96 %.         
M/P Instruirea cadrelor manageriale şi didactice pentru înţelegerea importanţei conceptului de opinie a copilului şi a integrării acestuia în demersul educaţional: 1ședință de informare desfășurată de către DGÎ privind dreptul copilului la opinie; 30 activități de informare desfășurate la nivelul instituțiilor publice dintre cadre manageriale și didactice privind respectarea dreptului copilului inclusiv la opinia proprie.
M/P Încurajarea  constituirii şi susţinerea activităţii consiliilor elevilor la nivel local, raional  ca platformă de comunicare şi de  evaluare a politicilor educaţionale: participarea elevilor în cadrul ședințelor consiliului raional și local; discuții deschise cu reprezentanții consiliului elevilor; participarea activă în cadrul proiectelor educaționale.

 

OS 42 : Responsabilizarea societăţii pentru necesitatea asigurării unei educaţii de calitate
M/P
Diversificarea formelor de implicare a comunităţii şi a familiei în procesul decizional: mese rotunde/ședințe desfășurate la nivelul celor 30 instituții publice, cu participarea a 532 de părinți, 157 de cadre didactice; activități de informare în 36 instituții de educație timpurie, pentru părinți/bunici/tutori ai copiilor de vârstă timpurie și personalul didactic/nondidactic. Grad de participare a comunităţii şi familiei în procesul decizional al instituţiei 75 %.
M/P Aplicarea mecanismelor de motivare a comunităţii şi a familiei pentru a participa la procesul decizional şi la rezolvarea problemelor şcolii: implicarea părinților fiind membrii în consiliul de administrație, consiliile de etică, consiliile elevilor; implicarea activă în obținerea granturilor din partea ONG externe; participarea activă în cadrul ședințelor comune părinți-profesori-elevi.   
M/P Aplicarea programelor de sprijinire a iniţiativelor comunitare de implicare în rezolvarea problemelor educaţionale: reconstrucția terenurilor de joacă; dotarea centrelor de activitate în IET cu materiale didactice necesare; dotarea bibliotecilor cu cărți donate de către voluntari (elevi, părinți, etc.), activități de informare în masă a populației despre specificul programelor școlare.

 

PRIORITATEA VII : Consolidarea capacității managementului administrației publice locale OBIECTIV GENERAL: Modernizarea relației cetățean – administrație

OS 43 : Asigurarea transparenței procesului decizional :

M Informarea continuă a cetățenilor privind activitatea autorităților publice locale .

Autoritățile publice locale de nivelul I (sate, comune, oraș) și nivelul II din raionul Cantemir au informat necondiționat  15 000 de cetățeni prin plasarea continuă a informațiilor pe panourile publice de informare,  pagina web a 2 autorităților publice(Consiliul raional Cantemir și primăria orașului Cantemir), în cadrul adunărilor generale cu cetățenii,  în cadrul ședințelor publice ale consiiliilor locale, a ședințelor comisiilor consultative de specialitate și  rețeaua de socializare,, Facebook,, , la care au avut acces liber cetățenii din raion, sate, comune și oraș. Consiliul raional Cantemir și primăria Vișniovca au mai informat cetățenii și prin intermediul mass-media, respectiv  PP,,Cuvîntul Liber,, și ziarul local ,,Noutăți din Vișniovca,,  editat trimestrial din surse proprii.

M Organizarea măsurilor de informare și consultare publică. 

Consiliul raional Cantemir a desfășurat 3 consultări publice la care au participat conducători de instituții publice, organizații, funcționari publici, circa 150 participanți. Subiectele expuse spre consultare au vizat ,, Raportul  privind  executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2018,, ,. Activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2018 şi sarcinile pentru anul 2019,,  și  ,,. Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019.,,

 

M/P Încurajarea creării paginilor Web ale localităților raionului și actualizarea  informațiilor pe paginile oficiale.

Actualmente doar două autorități publice locale-Consiliul raional Cantemir și primaria or.Cantemir, dețin pagina web. Pe parcursul anului 2019 au parvenit oferte de creare a paginii web pentru autoritățile publice locale, însă majoritarea APL au renunțat deoarece prestatorii condiționau administrarea acesteia contra cost în valoare de 1000 lei lunar, surse considerabile și insuficiente în bugetul oricărei autorități publice.

OS 44 : Stabilirea, dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor locale

M Încurajarea cooperării intermunicipale/intercomunale și a parteneriatelor între autoritățile publice locale 4 parteneriate locale încheiate –În perioada de referință a fost semnat acordul de parteneriat între Consiliul raional Cantemir, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cantemir şi Asociaţia Obştească Parteneriatul AACHEN-MOLDOVA. Acest parteneriar a oferit protecție socială persoanelor în situație de risc din raion. De către APL nivelul I (Antonești, Cîrpești Cociulia, Coștangalia, Vișniovca, Capaclia, Țiganca)  au fost semnate și realizate opt parteneriate în cadrul cărora s-au dezvoltat capacități ale membrilor comunitățiilor în cauză de scriere a proiectelor și de educare a spiritului civic și implicare a grupurilor de inițiativă în soluționarea treburilor publice  a comunităților în cauză. De asimenea autorități publice locale de nivelul I(Cantemir, Cania, Capaclia, Gotești ,Plopi, Stioanovca, Pleșeni , Coștangalia, Cîrpești, Cîșla, Țiganca, Vișniovca, Ciobalaccia, Tartaul, Cociulia) și consiliul raional Cantemir au dezvoltat și consolidat parteneriatele create în anii precedenți cu alte autorități publice ale statului și organizațiile partenere.  

M Organizarea măsurilor de informare și consultare publica .

 În scopul dezvoltăîrii și consolidării parteneriatelor publice la nivel local ,autoritățile publice locale(Cantemir, Cania, Capaclia, Gotești ,Plopi, Stioanovca, Pleșeni , Coștangalia, Cîrpești, Cîșla, Țiganca, Vișniovca, Ciobalaccia, Tartaul, Cociulia) au organizat  17 întîlniri de informare a cetățenilor  la care au participat  342 participanți și s-au soluționat 12 probleme de interes general(construcția, reconstrucția de drumuri locale, izvoare/fîntîni, spațiilor în grădinițe de copii, spațiilor din instituțiile școlare, amenajarea spațiilor verzi, plantarea arborilor, organizarea de evenimente festive  socio-culturale ș.a).

M Organizarea și desfășurarea întîlnirilor autorităților administrațiilor publice locale de nivelul II cu autoritățile administrației publice locale de nivelul I si cetățenii .

Anul 2019 a fost un an electoral și acest fapt  a generat evitarea organizării întrunirilor de către  autoritățile administrațiilor publice locale de nivelul II cu autoritățile administrației publice locale de nivelul I si cetățenii. Acest indicator urmează să fie realizat în anul 2020.

M Organizarea schimbului de bune practici.

Pe parcursul anului 2019 primarii satelor, comunelor, orașului și funcționarii publici, persoanele cu statut de demnitate publică din autoritatea publică de nivelul II au efectuat 5 vizite peste hotarele țării și 24 persoane au realizat  schimb de bune practici și experiență în Romania, Franța, Letonia.

OS 45: Îmbunătățirea capacității administrației publice locale și regionale prin adaptarea la schimbări și investirea în oameni

M/P Formarea continuă a funcționarilor publici și aleșilor locali pentru o bună guvernare – guvernare locală pentru cetățeni. Pe parcursul anului2019 a demarat proiectul ,,Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală ,, cu impact asupra a 13 autorități publice locale de nivelul I, în cadrul căruia au participat la instruirile organizate circa 250 persoane, funcționari publici și aleși locali. La fel  formarea continuă a funcționarilor publici și aleșilor locali pentru o bună guvernare – guvernare locală s-a realizat  prin organizarea seminarelor Autorităților

M Avizarea proiectelor de acte legislative și normative.

Autoritățile publice locale de nivelul II a participat în anul 2019 la avizare proiectelor de acte legislative și normative conform solicitărilor parvenite de la administrația publică centrală.

 

OBIECTIV GENERAL:   Utilizarea eficientă a banilor publici și creșterea veniturilor

OS 46: Creșterea capacității consiliilor locale și a cetățenilor în asumarea responsabilităților privind procesul bugetar

M Organizarea audierilor, dezbaterilor și întîlnirilor publice, privind elaborarea și execuția bugetelor  5 evenimente organizate din 3 planificate evenimente

M Identificarea noilor surse de venituri la bugetele locale prin stimularea dezvoltării economiei locale și consolidarea bazei fiscale Beget executat la nivel minim 95%

M Stimularea autorităților publice locale privind contribuția pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală 3 proiecte cofinanțate din 5 planificate

OS 47: Elaborarea bugetului conform noului sistem informațional de management financiar bazat pe baza de programe și performanță

M Implementarea programelor exprimat ca volum de servicii prestate și ca eficiența a resurselor bugetare 27 bugete aprobate APL I

M Acordarea ajutorului metodologic instituțiilor bugetare privind sesiunea procesului bugetar și gestionarea alocațiilor bugetare conform noii clasificații bugetare 27 primării, 30 instituţii publice de învăţămînt,cultură,asistenţa socială , consultate și asistate

M Asigurarea transparenței și concurenței loiale prin publicitatea procedurilor de achiziție și crearea condițiilor legale pentru operatorii economici 3 informații plasate pe site

OS 48: Asigurarea condițiilor și procedurilor legale la desfășurarea achizițiilor publice

M Asigurarea transparenței și concurenței loiale prin publicitatea procedurilor de achiziție și crearea condițiilor legale pentru operatorii economici  3 informații plasate pe site

PRIORITATEA VIII : Dezvoltarea regională și cooperarea transfrontalieră                   OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea și extinderea cooperării regionale și internaționale

OS 46: Promovarea cooperării culturale internaționale

M/P: Organizarea Festivalurilor internationale: Sa organizat 2 festivaluri  internaționale de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat”, Festivalul de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile Prutului”.

 

M/P Schimburi culturale în cadrul Acordurilor de colaborare ale CR Cantemir cu diverși parteneri: Euroregiunea ,,Dunărea de jos”; Județul Bacău, Moinești, România; Județul Vaslui, România; Decizia semnării unui acord de parteneriat cu Consiliul Județan Brăila, Romînia și respectiv Biblioteca Județeană, I trim. 2020.

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

     

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVII                                                                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

       Cu privire la aprobarea   Planului de Actiuni

 pentru anul 2020 de implimentare a Strategiei de

Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir

pentru anii 2016-2020

 

         În temeiul art. 49, alin 1, lit.d.)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, deciziei consiliului raional nr 07/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020” ,examinând proiectul Planului de Actiuni pentru anul 2020 de implimentare a strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020 ,  avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional,

 

 

D E C I D E:

 

01.    Se aprobă   Planul de Actiuni pentru anul 2020 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020.

 

02.    Realizarea acţiunilor incluse în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020, se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor bugetare prevăzute autorităţilor responsabile de executare, precum şi din contul altor surse, conform legislaţiei în vigoare.

 

03.    Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional,conducatorii institutiilor subordonate consiliului, responsabile de implementarea Strategiei nominalizate:

a)       vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020;

b)      vor prezenta Direcției agricultură,economie și relații funciare, anual, pînă la data de 31 ianuarie a anului următor celui de referinţă, informaţia despre executarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020, conform competenţelor stabilite;

 

04.    Se recomandă  consiliilor local de nivelul I primarilor  unitatilor teritorial - aministrative sa contribue la realizarea obiectivelor  stabilite.

 

05.    Direcției agricultură,economie și relații funciare va monitoriza implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020 şi va prezenta Consiliului raional, pînă la data de 15 aprilie a anului următor celui de referinţă, raportul anual privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio -Economică  a raionului Cantemir pentru anii  2016-2020 .

 

06.    Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

 

07.    Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina preşedintelui raionului şi comisiilor consultative de 

       specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                       _____________________

 

    Avizat :

Secretar al consiliului raional                                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat :

Șef direcție,agricultură,economie                                                      Larica Vîlcu                                                                                                                        și relații funciare

 

 

       


                                                                             

Anexă

la decizia consiliului raional

nr. nr.02/ -XXVII din 26.03.2020

 

PLAN DE ACȚIUNE

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI CANTEMIR ÎN ANUL 2020

 

 

Nr. or

Obiective specifice

Măsura preconizată

M-Măsura

P-Proiect

Valoarea

Estimativă                  (M/P)

lei

Surse de finanțare

Responsabil

Pateneri

Rezultatul

scontat

I.DOMENIUL PRIORITAR: DOMENIU DE DEZVOLTARE. INFRASTRUCTURA SIMEDIU

PRIORITATEA I –Reabilitarea dezvoltării infrastructurii publice și protecția mediului

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere

1.

 

 

 

 

Sprijinirea realizării proiectelor de investiții în infrastructura rutieră

Proiecte de renovare/construcție a cel puțin XXX drumuri locale, cu o lungime  de circa XXX km (din contul veniturilor formate prin aplicarea taxei pentru utilizarea drumurilor) conform planului aprobat în 2020 (P)

 

 

Direcția construcții,  gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională (DCGCDLR

 

XXX proiecte implementate-XX km

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere conform proiectelor aprobate:

XXX

XXX

XXXX (M/P)

 

 

 

Cel puțXXX drumuri modernizate/în proces de modernizare.

Cel puțin XXXXX locuitori beneficiari de infrastructură îmbunătățită

Constructia drumului spre frontiera de stat 1,6 km(M/P)

 

 

 

10 000000

Euro regiunea Dunăre de Jos

 

1,6 km de drumuri construite spre frontiera de stat

Promovarea ideii de reabilitare a   podului transfrontalier            Cantemir- Falciu(M/P)

 

70 000000

Euro regiunea Dunăre de Jos

 

 

Reabilitarea drumurilor locale(M/P)

 

 

 

 

Reabilitarea drumurilor locale

Construcția drumului Toceni-Antonesti-Leca-Cantemir(M/P)

 

 

 

Drumul construit Toceni-Antonesti-Leca-Cantemir

Reabilitarea drumurilor din intravilanul localităților(M/P)

 

 

 

 

Drumuri rehabilitate din intravilanul localităților

Implementarea proiectului „Drumuri bune 2 pentru Moldova ” (M/P)

 

 

 

Implementarea proiectului „Drumuri bune 2 pentru Moldova ”

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea, extinderea sau înființarea rețelelor de utilități publice de bază

2.

Sprijinirea realizării proiectelor de investiții în rețelele de utilități de bază

 

 

Extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă de calitate din or.Cantemir a 11 localități (Lărguța+rezervor)

8 000 000

ADR SUD

FEN

Direcția construcții,  gospodarie comunală, dezvoltare locală și regională (DCGCDLR)

 

 

 

 

 

 

Asigurarea conectării localităților raionului cu apă potabilă de calitate la rata 68%

Rata de conectare:

Nivel urban-100%

Nivel rural- 60%

Extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă de calitate din or.Cantemir a 8 localități (Stoianovca + rezervoar) (M/P)

4 000 000

ADR SUD

FEN

 

Extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă de calitate din or.Cantemir spre s.Toceni(M/P)

3 000 000

ADR SUD

FEN

 

 

Dezvoltarea rețelelor de apeducte:

Baimaclia

Capaclia

Pleșeni

Vișneovca

Haragîș

Chioselia( M/P)

12 000000

FEN

 

 

Reabilitare sistemului de evacuare a apelor uzateși Stației de iepurare în Cantemir(M/P)

 

 

 

Asigurarea conectării localităților raionului la rețele de canalizare la rata de 40%

Nivel urban 85%

Nivel rural 25%

Crearea structurii de management eficient al complexului de tratare a apelor reziduale în localitățile Vișneovca, Cociulia, Șamalia, Capaclia(M/P)

 

 

 

Construcția rețelei de canalizare în primăriile Lărguța, Cîrpești, Lingăra, Tartaul, Ciobalacia(M/P)

 

 

 

Construcția rețelei de canalizare în primăriile Chioselia, Baimaclia, Cîietu, Enichioi, Cîșla, Coștangalia(M/P)

 

 

 

Dezvoltarea capacităților operatorului regional ÎM Apa-Canal (M/P)

 

 

 

 

3.

Asigurarea unei dezvoltări durabile a teritoriului raionului și a localităților

Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului Cantemir (M/P)

 

 

CR

APL

1 proiec depus spre finanțare/1 cerere subvenție în avans

Spijinirea elaborării Planurilor Urbanistice Generale a localităților: Pleșeni, etc.(M/P)

 

 

APL

CR

3 teme de proiectare elaborate

Acordarea asistenței primăriilor în scopul elaborării/actualizării programelor și strategiilor de dezvoltare socio-economică (M)

 

 

CR,APL

ONG-uri, IMM-uri, ÎP

2 strategii/programe consultate/actualizate

OBIECTIV GENERAL: Gestionarea eficentă a deșeurilor

4.

Sprijinirea dezvoltării sistemelor de management al deșeurilor conform Strategiei naționale și sectoriale

 

Elaborarea/Implementarea proiectului privind construcția Centrului Regional Management al deșeurilor solide (M/P)

 

 

GIZ,CR,

APL

ADR SUD, ONG-uri, ÎP

1 stidiu de fezabilitate

Realizarea activităților de informare și conștientizarea populaței (M/P)

 

 

CR,

APL, ONG-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIV GENERAL: Eficientizarea energetică și dezvoltarea surselor altenative

5.

Valorificarea potențialului de producere a energiei alternative

Elaborarea /Implementarea proiectului –pilot Energie și Biomasă

(/P)

20 000000

 

CR,APL

ONG-uri

Clădirea  IMSP Spitalul rational Cantemir reabilitată tehnic

Eficentizarea nergetică a cldirilor publice:XXX;XXXX;XXX (M/P)

20 000000

 

CR,APL

 

Clădirea  IMSP Spitalul rational Cantemir reabilitată tehnic

 

 

 

 

 

 

OBIECTIV GENERAL: Acțiuni de informare și conștientizare cu privire la protecția mediului

6.

Organizarea campaniilor de informare și constientizare privind protecția mediului

Desfășurarea bilunarului de înverzire și salubrizare (M/P)

 

 

CR,APL, ONG-uri

MADRM,ONG-uri

27 primării implicate în bilunar

Organizarea și desfășurarea concursului raionalrîu curat de la sat la sat (M/P)

 

 

CR,APL

ONG-uri

Cel puțin XXX km de albii de rău curățate

Susținereadesfășurării în teritoriu a Concursului național Plantează-ți viitorul (M/P)

 

 

CR,APL,

Moldsilva,Apele Moldovei

Cel puțin XXX arbori și arbuști plantați

II. DOMENIUL PRIORITAR: ECONOMIE și AGRICULTURĂ

PRIORITATEA II – Dezvoltarea competivității economice

OBIECTIV GENERAL: Susținerea creării  sidezvoltării IMM-urilor

7.

Încurajarea activităților antreprenoriale

Consultanța de asistență pentru deschiderea și dezvoltarea noilor afaceri (M)

5 000

 

BR

AS

 

 

50 persoane consultate

Informații cu privire la programele și finanțările interne și externe diseminate în presă, panouri, poștă electronică (M)

1 000

BR

 

 

3 informații în presă            8 informații plasate pe panouri SER                           15 informații electronice      2 activități de informare

Activități de formare antreprenorială și de pregătire a managerilor (M/P)

5 000

BR

AS

 

 

3 seminare/instruiri, mese rotunde.

Cunoștință și abilități crescute la -50 participanți

Activități de creare și dezvoltare a asociațiilor de producatori (M/P)

-

BR

AS

 

 

1 eveniment de sensibilizare 15 participanți

Realizarea de activități și campanii menite să sprijine activitățile instituțiilor și organizațiilor implicate în dezvoltarea resurselor umane (M/P)

5 000

BR

AS

 

 

2 Tîrguri al locurilor de muncă

 80 participanți

Asigurarea dialogului permanent dintre APL și reprentanții IMM-urilor (M)

-

BR

 

 

3 agenți economici, membrii ai grupurilor de lucru

Elaborarea și aplicarea a proiectelor privind încurajarea creării și dezvoltării IMM-urilor(M)

30 000

BR

AS

 

 

2 fișe de proiect

2 proiecte elaborate și înaintate spre finanțare

 

 

Educatia si formarea profesionala de antreprenor , in crearea propriei afceri.(tineri,femei)

 

 

 

 

1Seminar

 

 

Acordarea asistentei primariilor in scopul elaborarii / actualizarii programelor si strategiilor de dezvoltare socio-economica M

 

 

 

 

1 plan elaborat cu asistenta SER. In cadrul vizitelor de lucru in teritoriu, se acorda ajutor metodic primariilor pentru actualizarea strategiilor/planurilor.

8.

Promovarea și susținerea modelelor de succes în afaceri

Încurajarea și susținerea participării la expoziții, tîrguri, vizite de studiu, etc (M/P)

200 000

BR

AS

 

 

2evenimente raionale- 50  participanți,

1 vizită de studiu -15 participanți

Elaborarea și diseminarea materialelor de promovare a bunelor practici (M/P)

-

BR

 AS

 

 

2 tipuri de materiale

Publicații în organele mass-media și site-uri privind practici de succes (M/P)

1 500

BR

 AS

 

 

2 publicații

9.

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

Îcurajarea  antreprenorilor în  comercializarea  și promovarea producției agricole atohtone  în centre comerciale supermakete (P)

 

 

 

 

1 Masă rotundă

10.

 Dezvoltarea activității comerciale și de prestări servicii

 

Organizarea activităților de informare și control privind respectarea drepturilor consumatorilor (M/P)

30 000

BR

AS

 

 

1 masa rotundă,                    1 chestionar,                

50 persoane intervievate

Organizarea activităților de evaluare a respectării regulilor de comercializare a produselor și serviciilor din raion (M/P)

10 000

BR

 

 

20 unități comerciale vizitate și consultate

M/P Sustinerea agentilor economici din comert cu privire la organizarea comertului in zonele publice, inclusiv piete: M

 

 

 

 

Crearea conditiilor de comercializare in piata din or.Cantemir, pentru 21 comercianti.

Organizarea activitatilor de informare si publicarea informatiilor privind drepturile consumatorilor:

 

 

 

 

 

1 masa rotunda privind respectarea drepturilor consumatorilor, 21 participanti

M Organizarea activitatilor de control si evaluare a respectarii regulilor de comercializare a produselor si serviciilor din raion:

 

 

ANSA

 

6 vizite, 3 piete vizitate, 17 unitati comerciale

M/P Organizarea tirgurilor tematice locale/regionale

 

 

 

 

Au fost organizate cu suportul Consiliului raional Tirgul de toamna in cadrul Sarbatorii recoltei, vinului si promovarii traditiilor nationale, or. Cantemir,

OBIECTIV GENERAL: Valorificarea potențialului agro-alimentar

11.

Stimularea transformării gospodăriilor țărănești în ferme familiale și societăți cu caraсter comercial

 

Instruire, consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii creditelor și granturilor pentru crearea fermelor familiale în horticultură și zooveterinărie (M)

5 500

BR

 

 

20 de antreprenori instruiți și consultați

Școlarizarea permanentă prin organizarea seminarelor și studiilor cu participarea savanților din domeniul agriculturii, inclusiv cu caracter internațional, organizarea de întruniri și mese rotunde între producători și procesatori (M)

4 000

BR

 

 

3 seminare -35 participanți

12.

Informarea agenților economici cu privire la bunelor practici, tehnici și tehnologii moderne pentru exploatarea rațională și responsabilă a fondului agricol și forestier

Identificarea și susținerea unor loturi demonstrative prin aplicarea metodelor productive (M)

-

BR

 

 

1lot demonstrative -1,5 ha

Selectarea, stimularea si incurajarea producatorilor agricoli pentru cresterea volumului produselor agricole cu valoare adaugata

 

 

 

 

si de origine animaliera cu circa 2-3%: Efectivul de ovine a GT „Marineac Gheoeghe” a inregistrat o crestere cu 20% mai mult comparativ cu anul precedent., GT „Bordea Gheorghe” – apicultor de la 100 familii in 2016 la 130 familii in 2017 - 30%.

 

Reducerea suprafețelor de terenuri agricole nelucrate (M)

-

BR

 

 

Cel puțin -100 ha

Extinderea suprafețelor plantațiilor multianuale (M)

-

BR

 

 

Cel puțin - 10 ha

13.

Sprijinirea schimbului de experiență și a transferului de know-how între producători, procesatori și distribuitori

Organizarea și instituirea dialogului și medierea necesarului de produse între producătorii agricoli și întreprinderile de procesare (M)

-

BR

 

 

Cel puțin - 2 întruniri

14.

Reducerea gradului de eroziune a solurilor

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța combaterii eroziunii solului prin organizarea seminarelor de instruire (P)

-

AS

 

 

Cel puțin - 1 seminar

15.

 Organizarea si realizarea actiunilor de marketing in vedere promovarii produselor si brandurilor locale

 

M Organizarea si desfasurarea evenimentelor destinate producatorilor agricoli(M)

 

 

 

 

Festivalul Recoltei, Vinului si Promovarii Traditiilor Nationale” - 21 octombrie (15 primarii, 98 participanti), 68 diplome - pentru participare activa.

M Identificarea si incurajarea agentilor economici si persoanelor fizice in vederea cultivarii legumelor pentru a fi procesate la fabrica de uscare a legumelor:

 

 

 

 

In februarie-martie sau desfasurat 3 seminar cu legumicultorii si producatorii de fructe, struguri din raion, privind procesele tehnologice in conditiile anului 2020.

M Credite, granturi si alte surse financiare:

 

 

 

 

Finantari externe: IFAD-VI – 240 mii lei, PARE 1+1 – 600 mii lei, Fondul de subventionare – 36,7 mln lei.. Total – 38,1 mln lei.

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea atragerii investițiilor

16.

Creșerea gradului de atractivitate investițională

Organizarea, dezvoltarea și participarea la evenimente menite să facilitize acțiunile promoționale,contractele economice între mediul de afaceri și să promoveze oportunitățile de invesiții (M/P)

 

 

CRL,APL

ADR SUD, IMM-uri, ONG-uri

3 agenți economici promovați, 1 Masă rotundă 25 participanți

Elaborarea și diseminarea informațiilor relevante cu privire la mediul local de afaceri (M/P)

10 000

BR

AS

CR,APL

IMM-uri, ONG-uri

1 Plan activităților economice

Actualizarea și diseminarea informației privind clădirile nevalorificate (M)

-           

BR

CR,APL

IMM-uri, ONG-uri

25%  clădiri publice nevalorificate identificate, evaluate și propuse acțiuni

Facilitarea accesului la investitii nationale , granturi,proiecte si subventii activități agricole și non agricole.

 

 

 

-           

 

CR APL

Fonduri  ext.

IFAD-VI

AE

AIPA

IMM-uri, ONG-uri

 

Proiecte

 Valoarea investitiilor      (lei)

Subventii  acordate         (lei

17.

Promovarea exporturilor pentru dezvoltarea abilităților și a mijloacelor specifice IMM-urilor

Susținerea și încurajarea serviciilor de consultanță și asistență pentru dezvoltarea abilităților și a mijloacelor specifice IMM-urilor pentru accesarea piețelor externe

(M/P)

 

5 000

BR

 

 

2 activități informative

45 agenți economici informați

OBIECTIV GENERAL: Valorificarea potențialului turistic

18.

Crearea și reabilitarea obiectivelor turistice

Asistența metodică pentru dezvoltarea muzeelor locale:

- Organizarea seminarilor cu acordarea asistenței metodice lucrătorilor din muzeele din raion

(M/P)  

 

În limitele sursei disponibile

-

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

IMM-uri,

ONG-uri,

Finanțatori

4 seminare pentru acordarea asistenței metodice lucrătorilor din  Muzeul de istorie din s.Tartaul

Muzeul de istorie ,,D.Cantemir’’

19.

Dezvoltarea și promovarea turismului

 

Sprijinirea și susținerea antreprenorilor din domeniul turismului rural (M/P)

-          Participarea în cadrul seminarelor tematice regionale organizate Agenția de Investiții din Republica Moldova,potențiali donatori,ONG-uri

-          Colaborarea cu Agenția de Investiții din Republica Moldova întru implementarea Strategiei de dezvoltare a turismului “Turism 2020”

-          Editarea de materiale informaționale (plinate,etc.) care vor conține detalii despre obiectivele cultural-turistice din raion

-          Organizarea cursurilor de instruire destinate producătorilor agricoli,meșterilor populari,etc.

În limitele sursei disponibile

BR

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

ADR

Sud

Cimislia

2 Seminare

15 participanți

Organizarea și participarea la tîrguri și expoziții de turism naționale,regionale și internaționale(M/P)

-          Organizarea expozițiilor meșerilor populari în cadrul manifestărilor cultural-artistice

-          Participarea în cadrul Expoziției Naționale Fabricat în Moldova

-          Participarea în cadrul Expoziției Naționale Covorul dorului

-          Participarea în cadrul Tîrgului Meșerilor artizani Tezaur

-          Participarea în cadrul Expoziției-concurs a Cioplitorilor în Lemn

-          Participarea in cadrul Expoziției Naționale MOLDEXPO (M)

În limitele sursei disponibile

BR

CR, APL,

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

IMM-uri,

ONG-uri,

Finanțatori

3 participări:

-  Festivaluri naționale cu desfășurarea expoziției meșterilor populari, Natalia Crudu, s.Ciobalaccia

-   Festivalul Național al Iei

 Festivalul Național al Covorului

III. DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL

PRIORITATEA III- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, învăţămînt şi cultură

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii sociale

21.

Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor din sistemul de sănătate

Realizarea Proiectului Instalaţii solare pentru alimentarea cu apă caldă menageră a IMSP SR Cantemir” (M/P)

-

Contract comodat cu titlu gratuit

 

 

Obtinerea cu titlul gratuit a unei clădiri OMF Cîrpești

 

Realizarea proiectului “Eficientizarea surselor termo-energetice a blocurilor secţiilor de pediatrie si neurologie IMSP Spitalul Raional Cantemir.” (M/P)

 

 

 

 

 

Utilarea modernă a secţiei pat-anatomice (M/P)

 

 

 

 

 

Externalizarea serviciilor nemedicale.( alimentarea bolnavilor, servicii de pază.) (M/P)

 

 

 

 

 

Optimizarea cheltuielilor pentru agentul termic, prin crearea de cazangerii autonome pe blocuri, schimbarea geamurilor , încălzirea blocurilor. (M/P) si trecerea cazangeriei la bilanta spitalului raional. (M/P

 

 

 

 

 

Realizarea proiectului “ Crearea Unităţii Primiri Urgente ,inclusiv dotarea cu utilaj performant .” (M/P)

 

 

 

 

 

Modernizarea , crearea unei sali de conferinţe (M/P)

 

 

 

 

 

Constructia cantinei pentru alimentaţia angajatilor IMSP SR Cantemir (M/P)

 

 

 

 

 

Modernizarea si dotarea blocului operator cu dispozitive medicale performante. (M/P)

 

 

 

 

 

Realizarea proiectului investiţional”Chirurgia mini-invazivă în Cantemir: modernizare,eficienţă,calitate şi siguranţă” (M/P)

 

 

 

 

 

Implimentarea sistemului informational integrat în asistenţa medicală spitalicească ,specializată de ambulatoriu şi primară (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii orientat spre asigurarea securităţii, respectarea drepturilor pacientului

şi protecţia drepturilor profesionale ale medicilor (M/P).

 

 

 

 

 

Dotarea instituţiilor medicale cu transport sanitar (M/P)

 

 

 

 

 

Modernizarea si dotarea tehnica a laboratorului SR Cantemir, prin intermediul proiectelor transfrontaliere - Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020

 

 

 

 

 

Raţionalizarea infrastructurii instituţiei:                                   a ) Expertiza bazei tehnico-materiale a instituţiilor de AMP;

b) Reabilitarea instituţiilor medico-sanitare rurale:

 

 

 

 

 

Implementarea proiectului privind schimbarea acoperişului CS Cantemir şi aplicarea metodei alternative de generare a energiei termice prin utilizarea bateriilor solare.(M/P)

 

 

 

 

 

Amenajarea teritoriilor adiacente a 11 instituţii medicale ( CS centru or.Cantemir, institutiile rurale) (M/P)

 

 

 

 

 

Gazificarea instituţiilor medicale (M/P)

 

 

 

 

 

Asigurarea cu dispozitive medicale performante pentru AMP (M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea şi perfecţionarea sistemelor informaţionale automatizate de evidenţă a activităţii medicale în AMP (M)

 

 

 

 

 

Renovarea mobilierului. (M)

 

 

 

 

 

Amenajarea sistemelor de canalizare. 5 instituţii medicale CS XXXXXXXXXXXXXX(M/P)

 

 

 

 

 

Asigurarea cu apă potabilă, 5 instituţii medicale

XXXXXXXXX (M/P)

 

 

 

 

 

22.

Dirijarea sistemului de sănătate

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii.

Crearea portofoliilor de proiecte investiţionale şi de asistenţă tehnică în funcţie de necesităţile prioritare stabilite.

Deschiderea Centrului de Sănătate binevoitoare tinerilor (DDC)

Proiect investiţional CNAM ,_,, Modernizarea serviciului diagnostic S prin procurarea Sistemului Radiodiagnostic digital” (M/P)

 

 

 

 

 

23.

Perfecţionarea mecanismelor

de comunicare

Implementarea strategiei de comunicare. (M)

 

 

 

 

 

Instruirea personalului în tehnici de comunicare, cooperare cu parteneri internaţionali, în implementarea proiectelor.

Proiectul Băncii Mondiale „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”subcomponenta „Dezvoltarea AMP”-Reabilitarea CS rurale.(OMFXXXXX).

Proiectul Comisiei Europene „Suport în Reforma Sănătăţii -Fortificarea AMP în Moldova”- instruirea cadrelor,

Implementarea platformei de instruire la distanţă pentru CS Cantemir

Fortificarea pe etape a bazei tehnico-materiale destinată procesului de instruire medicală continuiă la distanţă. (M/P)

 

 

 

 

 

24.

Reparaţia şi dotarea cu utilaj,costume populare şi

instrumente a instituţiilor de

cultură

Reparaţia capitală M/P)a:

- „Muzeului de Istorie şi Etnografie din Tartaul”

- Casei Raionale de Cultură Cantemir

 

 

BL

916 600

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

CR,

APL

1 aviz de expertiză Muzeului de Istorie şi Etnografie din Tartaul - Casa Raională Cultură Cantemir reparată

Dotarea cu costume naţionale(M):

- Ansamblul folcloric „Izvorce”, s. Ciobalaccia )

- Orchestra de muzică populară „Doina Prutului”, Cantemir

- Ansamblul folcloric „Plamăce”, s.Stoianovca

- Ansamblul folcloric „Glia”, s.Hănăseni

- Ansamblul folcloric „Pe aripele vîntului”, s.Ciobalaccia

BL

197 500

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

CR,

APL

5 colective artistice cu titlu ,,Model’’ dotate cu costume nationale autentice, încăltăminte

Dotarea cu utilaj şi instrumente a formaţiilor artistice(M):

 

BL

60 000

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

CR,

APL

Procurarea aparataj Casa Raională de Cultură Cantemir

 

PRIORITATEA IV - Dezvoltarea serviciilor sociale, educaţionale, de sănătate şi cultură de mai bună calitate

OBIECTIV GENERAL: Crearea şi diversificarea serviciilor alternative sociale şi de sănătate

25.

Dezvoltarea profesională continuă

Implementarea serviciilor de performanţă (hemodializă, tomografia computerizată, servicii de imagistică,etc.) (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea profesională continuă (participare simpozioane, conferinţe medicale, congrese de specialitate, reciclare, perfecţionare) (M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea/ continuarea Programelor Naţionale şi teritoriale tuberculoză, diabet zaharat, onco, psihiatrie, nutriţie ,probleme perinatologice, imunizări, hepatite virale, HIV / SIDA, BST, educaţia pentru sănătate) (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea managementului tehnologiilor medicale şi a telemedicinii, inclusiv in perinatologie(M/P)

 

 

 

 

 

Perfecţionarea şi reciclarea continua a colaboratorilor cu trimiterea actelor în Comisiile respective de profil pentru susţinerea examenelor la categoriile de calificare respective sau confirmare. (M)

 

 

 

 

 

Participarea specialiştilor instituţiei la Conferinţele medicale, Congrese de specialitate(M/P)

 

 

 

 

 

Organizarea managementului în sănătate publică pentru şefii de secţie şi servicii , gradual

 

 

 

 

 

Colaborarea cu Clinicile Universitate şi instituţiile medico-sanitare republicane în scopul perfecţionării continue a calităţii serviciilor medicale.(M/P)

 

 

 

 

 

Acoperirea cu cadre a serviciilor spitaliceşti şi AMSA(M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea unui sistem de evaluare a performanţei funcţionale a personalului , în baza unui set de indicatori prestabili şi prin adoptarea unui sistem de salarizare după performanţă , care să asigure stabilitatea şi motivarea personalului.(M/P)

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor personalului ,asigurarea participării la comisiile de atestare a angajaţilor.(M/P)

 

 

 

 

 

Extinderea sistemului informatic funţionabil în cadrul SR şi AMSA(M)

 

 

 

 

 

26.

Promovarea asistenţei medicale integrate şi asigurarea continuităţii serviciilor medicale pentru soluţionarea problemelor de

sănătate ale populaţiei

Sporirea cost - eficienţei AMP. Revizuirea şi actualizarea Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice. (M)

 

 

 

 

 

Consolidarea asistenţei medicale de urgenţă. (M/P)

 

 

 

 

 

Implementarea Standardelor, Ghidurilor şi Protocoalelor clinice standardizate ale medicului de familie (M/P)

 

 

 

 

 

Instruirea populaţiei în domeniul acordării primului ajutor în parteneriat cu ONG,APL. (M)

 

 

 

 

 

Fortificarea capacităţii asistenţei medicale primare în gestionarea resurselor (instruirea) (M/P)

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea mecanismului de alegere şi înscriere la MF. (M)

 

 

 

 

 

Identificarea şi sprijinirea prestatorilor de servicii comunitare (ONG) (M/P)

 

 

 

 

 

Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu impact asupra sănătăţii publice şi de importanţă strategică. (M/P)

 

 

 

 

 

27.

Sporirea calităţii şi securităţii serviciilor medicale acordate femeii şi copilului.

Fortificarea şi susţinerea implementării / continuării Programelor Nationale elaborate , Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor,

Dezvoltarea managementului tehnologiilor medicale şi a telemedicinii, înclusiv in perinatologie,AMP.

Dezvoltarea şi coordonarea serviciilor medico-sociale familiilor aflate în dificultate. (M/P)

 

 

 

 

 

Promovarea sănătăţii şi supravegherea maladiilor non-transmisibile, inclusiv prin modificarea stilului de viaţă şi majorarea responsabilităţii şi continuităţii pentru sănătate publică

 

 

 

 

 

Organizarea si perfecţionarea şcolilor promovarea sănătăţii (M/P)

 

 

 

 

 

28.

Managementul resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi formarea adecvată şi diversificată de cadre

Evaluarea necesităţilor şi planificarea asigurării resurselor umane în sistemul de sănătate: (M/P)

Asigurarea acoperirii cu cadre a instituţiilor din sectorul rural

 

 

 

 

 

29.

Imbunatatirea si extinderea sistemului de servicii sociale

 

Instruirea continuă a actorilor cu atribuţii în domeniu (M)

246 000

BR

 

 

210 actori instruiți

Promovarea serviciilor sociale existente (elaborarea  şi repartizarea de materiale informative, organizarea

meselor rotunde)(M

10 300

BR

ONG –uri

 

 

250 pliante si postere elaborate,multiplicate și repartizate, 2 mese rotunde desfășurate

Dezvoltarea de parteneriate interne, transfrontaliere şi aplicarea proiectelor (M)

37 000

BR

MSMPS

 

 

 

5 parteneriate interne și 2 transfrontaliere stabilite,5 proiecte aplicate

Dezvoltarea Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă (plasament de răgaz şi pentru copii cu dizabilităţi severe (M/P)

 

BR

 

 

Semnat Acord de colaborare intre AO ,, CCF Moldova” si Consiliul raional Cantemir

8 APP instruiti

3 copii cu dizabilități plasati

Ajustarea şi dezvoltarea capacităţilor Centrului de plasament pentru persoane adulte şi vîrstnice şi Centului de asistenţă a familiei şi copilului „Credo” la standarde minime de calitate (M/P)

238 800

 

 

716 100

ANAS

 

 

BR

 

 

XX şedinţe desfășurate,

XXde decizii cu alocarea sumei de XXX,

XXX beneficiari ajutor material suma de XXXX lei,ajutor social XXX beneficiari.

 

 

 

Implementarea planului intern şi extern de comunicare (M/P)

 

 

 

 

Reevaluarea situaţiei copiilor

Plasarea în instituţiile rezidenţiale din ţară

20 copii, Re/integrarea copiilor în familiile biologice/extinse,

18 copii vor beneficia de serviciile sociale şi educaţionale.

 

 

 

Pilotarea şi dezvoltarea de programe în domeniul protecţiei familiei şi copilului: „Panda”, „Mellow Parenting”, „Portage”, Modelul Naţional de Practici (M/P)

 

 

 

 

 

OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea resurselor umane

30.

Formarea profesională continuă a câte cel puţin 10 % anual din numărul total de personal didactic şi managerial în problematica asigurării accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei

Instruirea continuă a educatorilor din sistemul preşcolar, privind implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de până la 7 ani; (M)

 

Bugetul de stat

DMCFPC

 

 

Educatori  din sistemul preşcolar  instruiți în implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de până la 7 ani.

Formarea continuă a învăţătorilor privind evaluarea criterială prin descriptori a rezultatelor învăţării; (M)

 

 

Învăţători  instruiți în problema evaluării criteriale prin descriptori a rezultatelor învăţării.

Implementarea sistemului de credite de studii profesionale în practica de acordare a  gradelor didactice; (M/P)

 

 

Cadre didactice pregătite pentru susținerea acordării gradului didactic

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea infrastructurii şi reţelei instituţiilor de învăţământ

31.

Asigurarea condiţiilor de realizare a drepturilor copiilor la educaţie de calitate

Implementarea strategiei de optimizare a rețelei de învățământ din raion; (M/P)

 

Bugetul de stat

 

DPEM

 

Sporirea accesului elevilor din treapta primară la studii de calitate într-o școală prietenoasă copilului

32.

Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ

Inventarierea tuturor spaţiilor instituţionale; (M)

 

 

Instituțiile publice de învățământ incluse în plan

SEF


 

Inventariere realizată

 

Elaborarea şi implementarea Planului de acțiuni privind  reconstrucţia/ reparația/ reabilitarea blocurilor sanitare interne și blocurilor de alimentare, conform standardelor de calitate a instituțiilor de învățământ general; (M/P)

2900000

CR

 

Plan de acțiuni elaborat.

Condiţii îmbunătăţite

33.

Sporirea accesului la educația de calitate prin dotarea instituțiilor de învățământ cu echipament modern, util procesului educațional

 

Dotarea instituţiilor de învăţământ  cu echipamente şcolare la disciplinele: informatică, chimie, limbi străine; (M/P)

675000

 

Componenta raională

DPEM

 

 

Îmbunătăţirea realizării părţii practice la disciplinele respective

Organizarea concursului de dotare în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru  dotarea unei clasa a II-a cu tablete pentru fiecare elev în scopul implementării modulului Educație digitală; (M/P)

75000

Componenta raională

SEF

 

 

Clasă dotată cu numărul respectiv de tablete

 

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea resurselor curriculare

34.

Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere în educaţia preşcolară a copiilor   până la 98%

 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate prin renovarea şi reconstrucţia instituţiilor preşcolare în funcţie de necesităţile locale; (M/P)

 

APL I

APL II

APL I

APL II

Instituţia de învăţământ

 

Numărul de instituţii preşcolare modernizate

 

Diversificarea serviciilor de educaţie timpurie pentru a răspunde mai bine necesităţilor individuale ale copilului şi celor locale, prin promovarea colaborării dintre educaţie, ocrotirea sănătăţii şi asistenţa socială privind oferirea de servicii integrate; (M/P)

 

DPEM

 

Rata de înrolare în educaţia preşcolară

 

Sprijinirea familiilor/instituţiilor dezavantajate pentru asigurarea accesului la programe de educaţie timpurie; (M)

 

 

 

 

Sporirea accesului copiilor la programe de educație timpurie

35.

Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de raion, astfel încât să se realizeze 100% accesul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

 

Promovarea la nivel de familie, administraţie publică locală, comunitate, instituţii de învăţământ a rolului educaţiei incluzive în asigurarea şanselor egale la educaţie de calitate pentru toţi copiii; (M)

 

Bugetul instituţiilor de învăţământ

 

 

Ponderea societăţii civile informată în creştere

 

Implementarea Programului naţional şi planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020; (M/P)

 

 

 

Program implementat

 

36.

Asigurarea condițiilor și implementarea planului de acțiuni în vederea reducerii abandonului școlar în învățământul secundar, ciclul I

Implementarea Planului de acțiuni în vederea combaterii fenomenului abandon școlar în învățământul secundar, ciclul I; (M)

 

 

DPEM

DMCFPC

 

Plan de acțiuni implementat

Fenomen redus

Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare privind evidența și reușita școlară; (M)

 

 

 

Rezultate și frecvență ridicată

 

Asigurarea unui mediu şcolar protectiv, capabil să prevină violenţa faţă de copii şi să intervină prompt pentru identificarea, referirea şi asistenţa copiilor victime ale violenţei

Monitorizarea şi raportarea situaţiei privind cazurile de violenţă asupra copilului; (M)

 

 

 

DMCFPC

 

Reducerea cazurilor de violenţă până la 0

Toate cazurile luate la evidenţă

37.

 

Asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor la nivel de raion.

Sensibilizarea copiilor, părinţilor şi membrilor comunităţii să recunoască, să prevină şi să raporteze cazurile de violenţă asupra copilului; (M)

 

 

 

SAP
DPEM

 

Responsabilitate maximă

 

Implementarea proiectului ”Incluziunea socio-educațională a copiilor rromi și a copiilor cu CES în grădinițele din RM; (M/P)

 

Bugetul instituţiilor de învăţământ

 

Gradul de participare a părinților/tutorilor copiilor în cadrul activităților de informare

38.

Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere în educaţia preşcolară a copiilor   până la 98%

Acordarea asistenţei psiho-pedagogică a familiei; (M/P)

 

UNICEF

SAP
DPEM

 

Creșterea nr. de familii privind acordarea asistenței psiho-pedagogică

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de instituţii pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate prin renovarea şi reconstrucţia instituţiilor preşcolare în funcţie de necesităţile locale; (M/P)

 

APL I

APL II

APL I

APL II

Instituţia de învăţământ

 

Numărul de instituţii preşcolare modernizate

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea relațiilor de parteneriat

39.

Promovarea parteneriatelor în domeniul sănătății și dezvoltării adolescenților

 

Participarea la programele şi proiectele de cooperare la nivel raional, promovate de organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale, IMSP CS.

 

Bugetul instituţiilor de învăţământ,

IMSP CS

DMCFPC

 

 

Grad de participare în proiecte

OBIECTIV GENERAL: Punerea în valoare a moştenirii culturale

34.

Îmbunătăţirea gradului de acces la cultură

Menținerea Site-ului secției de cultură (M)

 

 

 

 

Cel puțin 14 informatii plasate pe site

 

Organizarea,participarea şi desfăşurare Festivalurilor:

-          Festivalul raional al primăverii “Mărţişor” (M )

-          Festivalul raional al cîntecului pascal “Icoana sufletului meu” (M )

-          Concursul raional al cîntecului de estradă “Dulce floare de salcîm” (M )

-          Festivalul al cîntecului și dansului folcloric ,,De la neam la neam” (M )

-          Festivalul raional al cîntecului, dansului şi portului popular “Joc şi cîntec de la Prut” (M )

-          Festivalul raional al etniilor “Unitate prin diversitate” (M )  

-          Festivalul raional al cîtecului popular ,,Drag mii-e cîntul” (M )

-          Festivalul raional al tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor de iarnă “V-am ura, v-am tot ura” (M )  

-          Concursul raional al cîntecului de estradă şi a dansului modern “Crizantema albă” (M )

-          Concursul regional ,,Trompeta de aur” (M ) 

-          Concursul internaional de promovarea tinerilor talente ,,Bravo, bravisimo” (M )

-          Șhow- Concurs ,,Miss Cantemir” (M )

-          Organizarea, participarea și desfășurarea (M):

 

 

10000

5000

 

5000

 

5000

 

5000

 

6000

 

5000

 

6000

 

 

7000

 

5000

12000

 

               9000

 

 

BL

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

BL

 

 

BL

 

BL

BL

 

BL

 

 

APL, ONG-uri,

Finanța-tori

Selectarea:

-25 formaţii artistice  participante.

-8 formaţii artistice  participante.

-4 formații  artistice participante.

-5 formaţii artistice participante.

-18 formaţii artistice participante

-8 formaţii artistice  participante

-20 formaţii artistice participante.

-10 colective atistice participante

- 15 cete de urători

-10 interpreţi de muzi-că uşoară, 4 formaţii

- copii dotaţi

-15 copii participarnti

-10 concurenti pentru participare

Organizarea, participarea şi desfăşurarea (M):

-               Simpozioane ştiinţifice

-               Expoziţii

-               Concursuri

-               Lansări de carte

-               Sărbători/manifestări tradiţionale

 

1000

 

1000

 

BL

 

BL

 

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL, ONG-uri,

Finanța-tori

-12 expoziţii,

- 5 concursuri,

- 3 Lansari de carte:

„De la 7 ani încoace”, autor Raisa Plăieşu.

 „Colinele Tigheciului – vatra de istorie milenară”, autor Alexandru Sîrbu

 „Eu baştina o port în geamantan” Al-dra Pitlic – Zacon.

1200 participanți.

Organizarea şi desfăşurarea seminarelor practice pentru angajaţii instituţiilor de cultură (M)

-

-

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL,

 

- 6 seminare de instruire al lucrătorilor din domeniul culturii

- 6 seminare practice.

- 450 participanţi.

V. DOMENIU PRIORITAR: GUVERNARE LOCALĂ

PRIORITATEA V - Consolidarea capacităţii managementului administraţiei publice locale

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea relaţiei cetăţean - administraţie

35.

Asigurarea transparenţei procesului decizional

Informarea continuă a cetăţenilor privind activitatea autorităţilor publice locale (M)

 

 

 

 

15 000 cetățeni informați

Organizarea măsurilor de informare şi consultare publică (M)

 

 

 

 

2 consultări publice

150 participanți

Încurajarea creării paginilor web ale localităţilor raionului şi actualizarea informaţiilor pe paginile oficiale (M/P)

 

 

 

 

3 pagini oficiale create

5 000 cetățeni informați

Transmiterea on-line a şedinţelor Consiliului raional şi a altor evenimente (P)

 

 

 

 

 

36.

Stabilirea, dezvoltarea şi consolidarea

parteneriatelor locale

Încurajarea cooperării intermunicipale/intercomunale și a parteneriatelor între autoritățile publice locale (M)

 

 

 

 

4 parteneriate locale încheiate

Organizarea măsurilor de informare și consultare publica (M)

 

 

 

 

20 întîlniri organizate

500 participanți          

12 probleme soluționate

Încurajarea creării paginilor web ale localităților raionului și actualizarea informațiilor pe paginile oficiale (M/P)

 

 

 

 

 

Organizarea și desfășurarea întîlnirilor autorităților administrațiilor publice locale de nivelul II cu autoritățile administrației publice locale de nivelul I si cetățenii

 

 

 

 

6 întîlniri organizate 

150 participanți

Organizarea schimbului de bune practici (M)

 

 

 

 

27 participanți               

25 activități

Dezvoltarea relatiilor de parteneriat APL-ONG in elaborarea si implimentarea proiectelor de cooperare transfrontaliera(M/P)

 

 

 

 

 

Extinderea si promovarea infratirilor din raion cu diverse autoritati,regiuni din tara si de peste hotare(M/P)

 

 

 

 

 

37.

Promovarea practicilor de succes în administraţia

publică locală

Organizarea şi desfăşurarea Concursului raional „ Secretarul anului” (M)

 

 

 

 

 

Organizarea schimbului de bune practici (M)

 

 

 

 

 

38.

Îmbunătăţirea capacităţii

administraţiei publice locale şi regionale prin adaptarea la

schimbări şi investirea în

oameni

Formarea continuă a funcţionarilor publici şi aleşilor locali pentru o bună guvernare - guvernare locală pentru cetăţeni (M/P)

 

 

 

 

40 persoane invitate

Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative (M)

 

 

 

 

În dependență de solicitări

OBIECTIV GENERAL: Utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea veniturilor

39.

Creşterea capacităţii

consiliilor locale şi a

cetăţenilorîn asumarea

responsabilităţilor privind

procesul bugetar

Organizarea audierilor, dezbaterilor şi întîlnirilor publice, privind elaborarea şi execuţia bugetelor (M)

 

 

 

 

Cel puțin 3 evenimente

Identificarea noilor surse de venituri la bugetele locale prin stimularea dezvoltării economiei locale şi consolidarea bazei fiscale (M)

 

 

 

 

Beget executat la nivel minim 90%

Stimularea autorităţilor publice locale privind contribuţia pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală (M)

 

 

 

 

Cel puțin 5 proiecte cofinanțate

40.

Elaborarea bugetului conform noului sistem informaţional de management financiar bazat pe bază de programe şi performanţă

Implimentarea programelor exprimat ca volum de servicii prestate şi ca eficienţă a resurselor bugetare (M)

 

 

 

 

27 bugete aprobate APL I

Acordarea ajutorului metodologic instituţiilor bugetare privind sesiunea procesului bugetar şi gestionarea alocaţiilor bugetare conform noii clasificaţii bugetare (M)

 

 

 

 

27 primării consultate și asistate

41.

 

Asigurarea transparenţei şi concurenţei loiale prin publicitatea procedurilor de achiziţie şi crearea condiţiilor legale pentru operatorii economici (M)

 

 

 

 

Cel puțin 3 informații plasate pe site

PRIORITATEA VI - Dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea şi extinderea cooperării regionale şi internaţionale

42.

Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor regionale, transfrontaliere şi internaţionale

Actualizarea prevederilor Acordurilor de colaborare dintre raionul Cantemir şi Regiunea Reni, raionul Moletai,Lituania, judeţele Vaslui, Bacău şi

 Galați, România

Activitatea Consiliului de monitorizare şi implementare a Acordurilor de colaborare încheiate de către CR Cantemir (M)

 

 

 

 

 

Stabilirea unor parteneriate noi între Consiliul raional Cantemir şi autorităţile regionale, naţionale şi internaţionale România, Franţa, Elveţia, Polonia, Letonia, raioane membre ale Regiunii de Dezvoltare Sud (M/P)

 

 

 

 

 

Susţinerea procesului de înfrăţire de localităţi la nivel regional (inclusiv de frontieră) şi internaţional (M)

 

 

 

 

 

Formarea/actualizarea bazei de date a partenerilor regionali şi transfrontalieri (M)

 

 

 

 

 

Elaborarea şi implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare regională şi transfrontalieră (M/P)

-         Proiecte Programul Dunărea de Jos

-         Proiecte POC România-Moldova

-         Proiecte Ambasada Franţei si alte ambasade

 

 

 

 

 

Stabilirea comunicării eficiente cu Ambasadele străine din Republica Moldova - Franţa, Lituania, Turcia, Cehia, Polonia (M)

 

 

 

 

 

43.

Creşterea capacităţii instituţionale a APL pentru atragerea granturilor

Actualizarea şi plasarea pe site-ul CR a bazei de date a donatorilor (M)

 

 

 

 

 

Diseminarea informaţiei privind apelurile de finanţare lansate şi acordarea consultanţei (M)

 

 

 

 

 

Organizarea de evenimente de informare cu privire la oportunităţile de finanţare existente (M)

 

 

 

 

 

44.

Promovarea cooperării culturale internaţionale

Organizarea Festivalurilor internaționale:

-                      de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-                      de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile           

               Prutului”(M/P)

22000

BL

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL, ONG-uri,

Finanțatori

2 festivaluri internaționale:

-Festivalul de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-Festivalul de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile Prutului”.

-120 participanţi;

-1600 spectatori

Schimburi culturale-în cadrul Acordurlor de colaborare ale CR Cantemir cu diverşi parteneri (M/P)

-

-

 

 

Euroregiunea ,,Dunărea de jos”; Județul Bacău, Moinești, România; Județul Vaslui, România

Semnarea a unui acord de colaborare cu Consiliul Județean Brăila, respectiv Biblioteca Județeană ,,Panaint Istrate’’, Brăila.

Servicii  de bibliotecă pentru satisfacerea necesităţilor utilizatorilor

Program servicii electronice

(E –guvernarea),

Program Advocacy

-

-

CR, Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL

Semnarea acordului de colaborare cu Consiliul Județean Brăila,

3400 utilizatotori    

6 servicii de bibliotecă

65 participanţi;

12 training-uri,

300 persoane instruite,

25 utilizatori

Organizarea Festivalurilor internaționale:

-                      de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-                      de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile           

               Prutului”(M/P)

22000

BL

Serviciul Cultură şi Turism

(SCT)

 

APL, ONG-uri,

Finanțatori

2 festivaluri internaționale:

-Festivalul de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat

-Festivalul de tradiții și obiceiuri pascale ,,Malurile Prutului”.

-120 participanţi;

-1600 spectatori

 

Șef direcție agricultură,                                                                

economie și relații funciare                                                                                                         Larisa Vălcu

 

                                                                                                                                                Anexă

                                                                                                        la decizia consiliului raional

                                                                                                      nr.03/_-XXVII din 26.03.2020

 N O T Ă

despre executarea deciziei consiliului raional nr.-------- „Cu privire la programul de activitate al Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2019”

 

 

       Activitatea managerială a Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2019 s-a axat pe atingerea obiectivelor planificate , din care:

ü implementarea politicii de dezvoltare teritorială, în conformitate cu priorităţile stabilite în documentele de politici naţionale şi în domeniul dezvoltării teritoriale.

ü  Monitorizarea, analiza şi prognozarea cît mai exactă a tendinţelor de dezvoltare social-economică a raionului.

ü  Organizarea şi petrecerea   procedurilor de achiziţii  la bunuri, servicii şi lucrări  în conformitate cu legislaţia  în vigoare

ü  Pregătirea economiei raionale, complexului energetic şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019.

ü  Asigurarea administrării şi deetatizării proprietăţii publice  prin organizarea licitaţiilor, concursurilor şi negocierilor directe, organizarea şi realizarea programelor de privatizare, desfăşurarea procesului de privatizare a obiectelor patrimoniului public, ţinerea evidenţei patrimoniului public, inclusiv în societăţile economice cu participarea patrimoniului public (acţiuni, cote-părţi).

    Din activitățile de bază planificate au fost implementate următoarele:

i.        14  seminare, cu tematică diferită şi invitarea savanţilor în domeniu, reprezentanţilor Ministerului Agriculturii Dezvolt[rii Regionale și Mediului, diferitor societăţi comerciale, care au dat explicaţii atît teoretice cît şi practice, în total au participat peste 350 persoane,

ii.     prin intermediul DAERF în parteneriat cu Asociația Obștească Fermer Agroinform, au fost organizate şi desfăşurate:

·         21 seminare teoretice şi practice - 460 participanti,

·          1 atelier de lucru - 15 producători ,

·          3 seminare regionale–97 producători,

·         10 vizite de studiu – r-l.Cahul, Criuleni, Cimișlia, Orhei, Ialoveni-132participanți.

·         30 beneficiari de consultanţă-diseminarea informaţiei cu privire la programele şi finanţările interne şi externe;

·         7 evenimente de socializare pentru formare antreprenorială și de pregătire a managerilor cu participarea a 129 persoane;

 Ca rezultatul   implimentării  și suportului acordat cu privire la facilitarea accesului la surse financiare și investiționale au fost obținut următorul impact:

·         Un proiect cu porțiune de grand, privind lărgirea bazinului pentru acumularea apelor pluviale SRL Grand Depot

·         în comun cu primăria Antonești, au accesat un grant de la IFAD  privind construcția unui sistem de irigare cu valoarea totală de 4,2 mln. lei, din care contribuția proprie constituie 15%.  

·         Au fost eliberate 18 certificate de specialitate pentru obținerea dreptului de acces la măsurile de suport financiar;

·         Doua grupuri de producători pentru obținerea unor reduceri substanțiale la procurarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți(Antonești, Toceni)                            

·         În 3 primîrii au trecut la sistemul de pășunare ,,zagon(Tartaul, Lingura, Ciobalaccia)

·         În 2 primării au fost deschise puncte de insămînțare artificială a bovinelor Capaclia și Baimaclia .

·         Sa majorat numărul de apicultori cu 6%.

·         Sa format o fermă de suine în comuna Chioselia.

·         Pe cale de formare se află o fermă de ovine în comuna Baimaclia.

·         1 seminar  la care au participat 81 producători agricole

·         Recepționate 265 dosare cu suma de investiții de 98228088 lei, solicitată constituind-28661401 lei, autorizate pănă în prezent 139 dosare la suma de 16051018 lei.

·         Au fost procurate: combine – 2, tractoare – 41, utilaj agricol – 155 unități

·         2 granturilor prin programul PARE 1+1,  valoarea solicitată 380500 lei

·         Creat un grup-client în comun cu primăria Antonești, accesat un grant de la IFAD  privind construcția unui sistem de irigare cu valoarea totală de 4,2 mln. lei, din care contribuția proprie constituie 15%. 

·         Au fost înființate plantaţiilor multianuale după cum urmează:

ü  70 ha de livezi, inclusiv 11 ha de nuc, și 28 ha de viță de vie.

·         Au fost casate și defrișate 172 ha de viță de vie și 128 ha de livezi.

         

Direcția a avut o colaborare eficientă și constructivă  cu subdiviziunile Consiliului raional, a implementat  Deciziile Consiliului raional ce țin de domeniul de activitate.

 

 

 

 

        Șef direcție agricultură,                                           Vîlcu Larisa

        Economie și relații funciare                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT

privind activitatea Direcţiei agricultură

economie şi relații funciare în anul 2019 

 

Stimaţi colegi, onorată asistenţă !

            Direcţia  şi-a direcţionat activitatea în conformitate cu atribuţiile şi sarcinile de bază a direcţiei stipulate în  Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 03/-XXVII din 19.12.2019.

În  scopul promovării și realizării politicii agrare în teritoriu,  direcția a fost responsabilă de  elaborarea Politicilor de dezvoltare a raionului şîndeosebi a capitolului „Dezvoltarea agricolă şi comercială”.

Conform Satelor de personal aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 07/01-XXV din 13.07.2012,  Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare dispune de 8,5 unități, dar cu părere de rau pe parcursul anului au activat 4,5 unități sau 52.9%, motivul lipsa cadrelor.

Pe parcursul anului au fost anunțate 3  concursuri pentru ocuparea  funcțiilor publice vacante din direcție, cu părere  de rău solicitanții  nu întruneau  cerinţele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcţii (limită de vîrstă,vechimea în mucă, studiile necesare, excepţia muncă în domeniu, sau partea financiară)

       În pofida problemelor sus menționate  Direcția a reușit să implementeze activităţile planificate  în totalitate, respectîndu-se termenii stabiliţi.

 

Sectorul agroindustrial a fost constituit pe parcursul anului 2019 din: - 52973 ha de terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv arabil 41433 ha (din care grădini – 3729 ha), vii- 5780 ha (se lucrează – 3500 ha), livezi- 1805 ha (se lucrează – 1640 ha), 5 fabrici de prelucrare a strugurilor(la moment 2 nu activează: primăriile , Chioselia şi Cania), 2 uscătorii de fructe, o mini-fabrică de prelucrare a fructelor şi legumelor, 4 brutării, 8 mori de făină, 9 mori de ulei, 5 frigidere şi altele.

      Pe parcursul anului 2019 în sectorul agrar au activat peste 90 producători agricoli, dintre care 6 Cooperative Agricole de Producţie, 24 Societăţi cu Răspundere Limitată şi peste 60 Gospodării Ţărăneşti, Întreprinderi Individuale,  Societăţi pe Acţiuni şi alte gospodării agricole amplasate pe o suprafaţă totală de 31300 ha, care au prelucrat terenuri agricole proprii sau  în relaţii de arendă cu suprafaţa mai mare de 50 ha. Celelalte 8453 ha (inclusiv 3678 ha de grădini) s-au lucrat în mod individual de către cele 5889 GŢ de fermier mici şi mijlocii.

      Obiectivul principal al  sectorului agroalimentar a fost şi este dezvoltarea agriculturii durabile în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion.

 

Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2019 se caracterizează prin următoarele date:

        Grîu de toamnă  -7530 ha 

        Orz de toamnă     -25000 ha

        Rapiţă de toamnă -1430 ha

       Starea semănăturilor de toamnă a fost monitorizată permanent de către specialităţii serviciului agricol pe tot parcursul sezonului rece.

Conform planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de primăvară pe teritoriul raionului Cantemir, Direcţia agricultură economie și relații funciare Cantemir în comun cu APL de nivelul 1  şi producătorii agricoli din raion au estimat suprafeţele însămânţate cu culturi de toamnă și primăvară, luând în consideraţie suprafeţele de semănături compromise şi a întocmit  prognoza structurii semănăturilor de primăvară pe teritoriul raionului pentru roada anului 2020.

     De aici vine necesitatea dezvoltării agriculturii durabile, prietenoase mediului, trecerea de la agricultura convenţională la cea  conservativă, Conceptul de agricultură conservativă a pătruns de ceva vreme şi în raionul Cantemir. Dacă la început a prins, în general, la marile exploataţii, în timp, au început să devină interesaţi şi fermierii de dimensiuni medii, mai ales că specialiştii îi tot avertizează că trebuie să se aştepte în permanenţă la situaţii “atipice” cum ar fi calamităţi sau ploi excesive. Chiar dacă pe termen scurt ar putea fi un impediment faptul că productivitatea este mai mică – drept urmare şi profiturile -, beneficiile pe termen lung sunt cu mult mai importante. În primul rând, se reduce degradarea solului, la fel şi emisiile de dioxid de carbon, iar în plus, volumul de muncă din partea agricultorilor este cu mult mai micDespre aceste măsuri se vorbeşte tot mai mult şi teoria acumulată la seminare în colaborare cu Instituţiile ştiinţifice de profil şi MADRM trebuie să fie tradusă în practică. Astăzi avem gospodării agricole, care practică în producere tehnologii cu tehnică modernă cu bagaj mare de cunoştinţă şi dorinţa mare de a face agricultură.

      Lucrarea minimă a solului  cuprinde din an în an proporţii şi mai mari, fiind aplicată în total pe suprafaţa de peste 20 mii ha în gospodăriile agricole:

CAP „Glia”,CAP „Ciobalaccia”,CAP”Tismicub”SRL „FEAGRI Stiharu”,SRL „Podgoreni”,ÎI  „Vasile  Ţaţu”,GŢ „ Doina Ioana”, SC ”Măgura Agro”,SRL„ Agrolileu”GŢ „Ion Stratev”, GŢ”Al-dru Ciubaciuc”,SRL”Ceseida”; CAP”BRERIDANA”, CAP”Agrocapaclia- Ergo”, GŢ”Dumitru Perju” .

Datorită acestor producători şi celor ce vor să implementeze tehnologii moderne  şi să dezvolte ramurile ce dau plus  valoare,  în anul 2019 în raion s-a crescut  o roadă satisfăcătoare. Prin dispoziţia preşedintelui raionului a fost instituit Stafful Raional pentru organizarea şi desfăşurarea recoltării culturilor agricole, care a activat efectiv pe tot parcursul secerişului conform planului de activitate aprobat la prima şedinţă a acestuia, planului de desfăşurare a secerişului precum şi măsurilor antiincendiare principale, care au fost aduse la cunoştinţă producătorilor agricoli în comun cu secţia situaţii excepţionale.

  Pe tot parcursul campaniei de recoltare, specialiştii direcţiei au pus la dispoziţie producătorilor agricoli toate informaţiile necesare cu privire la metodele şi tehnologiile de recoltare în condiţiile respective, resursele tehnice, energetice, piese de schimb, oferte de acordare a serviciilor mecanizate, de achiziţionare a producţiei agricole şi altele. 

 

Suprafața însămânțată a culturilor agricole sub roada anului 2019 în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor 10 ha și peste a constituit 33210 ha.

Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2019 se caracterizează prin următoarele date:

 

Suprafețele însămânțate

Structura suprafețelor însămânțate, %

hectare

 în % față 2018

2019

2018

Suprafața însămânțată total

33210

99,6

100,0

100,0

din care:

       

Cereale și leguminoase pentru boabe

20135

90,8

60,6

64,5

din care:

 

 

 

 

grâu de toamnă și primăvară

7400

85,1

22,3

25,3

orz de toamnă și primăvară

1930

83,9

5,8

6,7

Porumb

9895

97,4

29,8

29,6

leguminoase boabe

910

91

2,7

2,9

Culturi tehnice

12770

104,6

38,5

35,5

din care:

 

 

 

 

floarea soarelui

10680

104,7

32,1

28,6

rapiță de toamnă

2090

88,5

6,4

6,9

Cartofi, legume și culturi bostănoase alimentare

132

149,8

0,4

0,25

din care:

 

 

 

 

legume de câmp

60

102,3

0,2

0,15

culturi bostănoase alimentare

72

189,5

0,2

0,1

Culturi pentru nutreț

173

107,1

0,5

0,2

 

        Producția vegetală. Conform datelor prezentate de întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 ha și peste¹ conform stării la 31 decembrie anul curent Recolta globală și roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole se prezintă astfel:

 

Recolta globală obținută total

Roada medie la 1 hectar,

tone

în % față de 2018

chintale

în % față de 2018

Cereale și leguminoase pentru boabe - total2

89680

101,0

   

din care:

 

 

   

grâu de toamnă și primăvară2

23742

84,6

33,3

103,4

orz de toamnă și primăvară2

5988

104,0

36,2

144,2

porumb pentru boabe

57630

106,1

62,3

116,6

Floarea-soarelui2

23250

104,3

24,5

107,4

Rapiță2

3885

104,3

18,6

114,9

Legume de câmp

610

86,7

101,7

99,5

Fructe sămânțoase

6880

96,2

118,6

96,3

Fructe sâmburoase

10450

86,5

71,6

87,0

 

Struguri – total

    pentru masă

    pentru vin

 

28570

11150

17420

 

82,3

83,5

81,5

 

80,7

98,7

72,3

 

84,9

84,1

81,8

      

     Reeșind din rezultatele obținute, concluzionăm, că in anul 2019 a fost obținută o roadă mai mare față de anul 2018 la culturile de cîmp, începînd cu 103,4% la grîu de toamnă și terminînd cu 144,2 la orz. Una din pricini a acestor rezultate au fost condițiile climaterice mai favorabile, și nu în ultimul rind implementarea tehnologiilor avansate. La culturile multianuale se constată o scădere a productivității, la fel din cauza condițiilor climaterice, pentru care în perioada critică de dezvoltare au lipsit precipitațiile. Rezultate deosebite au obținut la grîu GȚ-ile Sibov Ion, Todorov Gheorghe, la orz Bejenaru Vladimir,CAP Glia, floarea soarelui GȚ Doina Ioana, ÎI Țațu Vasile, porumb SRL Agrolileu, SRL Măgura Agro.

            

Analiza dezvoltari economice a sectorului zootehnic 2017- 2019 r.Cantemir

 

Anul  2019

Ponderea

(în % față

de total)

capete

în % față 2018

Bovine – total

1860

67,5

100,0

din care:

 

 

 

 întreprinderile agricole[1]

180

71,1

9,7

 gospodăriile populației

1680

67,1

90,3

din ele vaci – total

din care:

1423

74,1

100

întreprinderile agricole[1]

100

100

7

gospodăriile populației

1323

72,7

93

Porcine – total

7238

66,5

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole[1]

280

106,5

3,9

gospodăriile populației

6958

65,5

96,1

Ovine și caprine total

34963

97,5

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole[1]

450

64,7

1,28

gospodăriile populației

34513

98,2

98,72

 

 

 

 

 

        Examenînd rezultatele activității sectorului zootehnic pe parcursul anului 2019 în comparație cu 2018 putem spune că  numărul de bovine total sa majorat cu 2% cu 1,5% sa majorat numărul de vaci mulgatoare și productivitatea medie de lapte la o vacă cu 12,5% și a atins cifra de 3546 kg.

   Dacă să analizăm situația cu suinele putem spune că numărul de suine sa micșorat cu 24,8%.  Numărul ovinelor sa majorat cu 2,3% în comparație cu anul 20. Cu 2% sa malorat și numărul de păsări și cu  3,7% sa majorat producția de ouă

1)    La capitolul promovarea tehnologiilor avansate şi noile realizări ştiinţifice s-au organizat 14  seminare, cu tematică diferită şi invitarea savanţilor în domeniu, reprezentanţilor Ministerului Agriculturii Dezvolt[rii Regionale și Mediului, diferitor societăţi comerciale, care au dat explicaţii atît teoretice cît şi practice, în total au participat peste 350 persoane,

1)        În conformitate cu planul de şcolarizare a producătorilor agricoli din raion, prin intermediul DAERF în comun cu,Agroinform, au fost organizate şi desfăşurate:

·         21 seminare teoretice şi practice - 460 participanti,

·          1 atelier de lucru - 15 producători ,

·          3 seminare regionale–97 producători,

·         10 vizite de studiu – r-l.Cahul, Criuleni, Cimișlia, Orhei, Ialoveni-132participanți.

Scopul acestor activități- implementarea/promovarea bunelor practice a agriculturii conservative de lucrare a solului, încurajarea agenţilor economici şi persoanelor fizice în vederea cultivării și extinderii suprafețelor culturilor agricole cu valoare înaltă, organizarea şi instituirea dialogului şi medierea necesarului de produse între producătorii agricoli şi întreprinderile de procesare, informarea agenţilor economici despre posibilitatea realizării produselor agricole conform ofertelor care parveneau în adresa Direcţiei.

          Ca urmare a activităților întreprinse, au fost obținute următoarele:

·         Un proiect cu porțiune de grand, privind lărgirea bazinului pentru acumularea apelor pluviale SRL Grand Depot

·         Au fost eliberate 18 certificate de specialitate pentru obținerea dreptului de acces la măsurile de suport financiar;

·         Doua grupuri de producători pentru obținerea unor reduceri substanțiale la procurarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți(Antonești, Toceni)                            

·         În 3 primîrii au trecut la sistemul de pășunare ,,zagon(Tartaul, Lingura, Ciobalaccia)

·         În 2 primării au fost deschise puncte de insămînțare artificială a bovinelor().

·         Sa majorat numărul de apicultori cu 6%.

·         Sa format o fermă de suineîn comuna Chioselia.

·         Pe cale de formare se află o fermă de ovine în comuna Baimaclia.

2)      A fost organizată Consultarea  publică Cu  privire  la   „Regulamentului privind  modul de reparizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017-2020, unde am venit cu 7 concluzii, propuneri, solicitări și precizări.

3)      Unica posibilitate real identificată a fost atragerea surselor financiare naționale și externe. În baza activităţilor realizate în ultimii ani s-a reuşit de a atrage investiţii pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial.
Aceste acţiuni demonstrează conştientizarea din partea noastră, că prioritar în atragerea investiţiilor este axarea pe bunele practici a comunităţilor, pe experienţa deţinută, dar şi pe susţinerea partenerilor regionali şi internaţionali. Acest obiectiv ţine de perspectivă, iar consiliul raional a susţinut
și va susţine financiar asemenea iniţiative.

 În acest contexst DAERF  a oferit asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare. Anual numărul persoanelor care doresc să investească în agricultură este în creştere, corespunzător cresc investiţiile şi suma subvenţiei implementării activităților au fost recepționate 265 dosare cu suma de investiții de 98228088 lei, solicitată constituind-28661401 lei, autorizate pănă în prezent 139 dosare la suma de 16051018 lei. În anul 2019 au fost procurate: combine – 2, tractoare – 41, utilaj agricol – 155 unități.

4)        Suport informaţional agenţilor economici şi tinerilor antreprenori, prvind obţinerea creditelor şi granturilor prin programul PARE 1+1  în rezultat 2 întreprinderi au beneficiat de programul  sus menționat  valoarea solicitată 380500 lei.

 

5)      Identificarea şi încurajarea agenţilor economici şi persoanelor fizice în vederea accesării de  Credite, granturi, Subvenții şi alte surse financiare. Informarea agenţilor economici cu privire la bunele practici, tehnici şi tehnologii moderne pentru exploatarea raţională şi responsabilă a fondului agricol, forestier. În acest contecst, cu implicarea direcției a fost creat un grup-client, care în comun cu primăria Antonești, au accesat un grant de la IFAD  privind construcția unui sistem de irigare cu valoarea totală de 4,2 mln. lei, din care contribuția proprie constituie 15%.  

6)      Altă acţiune inclusă este înființarea plantaţiilor multianuale. Pe parcursul anului  de activitate au fost plantate 70 ha de livezi, inclusiv 11 ha de nuc, și 28 ha de viță de vie. Totodată au fost casate și defrișate 172 ha de viță de vie și 128 ha de livezi.

 

            II. A fost acordată asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a mijloacelor specifice IMM-urilor, au fost  încurajate activităţile antreprenoriale prin acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru deschiderea şi dezvoltarea noilor afaceri:

·         30 beneficiari de consultanţă-diseminarea informaţiei cu privire la programele şi finanţările interne şi externe;

·         7 evenimente de socializare pentru formare antreprenorială și de pregătire a managerilor cu participarea a 129 persoane.

Au fost elaborate 15 Planuri de afacere pentru  procurarea de  utilaje/mașini agricole noi și procurarea de imputuri suma totală beneficiată – 17,6 mln lei.

 

    Tot la asistenţa informaţională menţionăm Asistență la completarea formularului Cereri de înregistrare în Registrul Plantațiilor Viticole acordată viticultorilor Prin intermediul DAERF în comun cu ACSA  au fost colectate:

·         Total Cereri -148

·         Suprafața-, 296 ha

Eliberare extrasului din Registrul vitivinicol al Republicii Moldova 210 producători de struguri.

III. Una din acţiunile incluse pentru implementarea direcţiilor strategice de dezvoltare este organizarea şi petrecerea anumitor sărbători profesionale, care au scop promovarea producătorului autohton. La acest capitol menţionăm că în fiecare an s-au organizat  „Ziua Recoltei”, precum şi „Tîrgurul  de paște”. Mijloacele financiare alocate de către Consiliul raional pentru petrecerea acestor măsuri au fost valorificate strict conform destinaţiei. Tot la capitolul promovării producătorilor agricoli din raion s-au mediatizat rezultatele în presa locală acordîndu-se articole şi interviuri.

    În rezultatul tuturor măsurilor întreprinse, apreciem rezultatele obţinute de producătorii agricoli din raion în dinamica acestor ani şi putem afirma cu certitudine că agricultorii din raion implementează cu succes noile realizări tehnico-ştiinţifice, modernizează procesul de producere, ce constituie o treaptă importantă în calea realizării Programului de dezvoltare a sectorului agroalimentar.            

          În raion avem producători agricoli, care au obţinut rezultate marcante atît la nivel raional cît şi republicane Succesele lor au fost mereu în vizorul conducerii raionului, care i-a menţionat pe cei mai activi cu premii şi diplome de onoare. Anul curent a fost lărgită lista de categorii de gospodării și au fost nominalizați 16 premianți, față de 10 anul trecut.

 

IV.              La capitolul soluţionării petiţiilor şi situaţiilor de conflict în total au parvenit

petiţii  care au fost soluţionate cu remiterea răspunsului petiţionarului

Un capitol aparte în activitatea Direcţiei ţine de monitorizarea şi calcularea pierderilor de la calamităţile naturale, în urma cărora au de suferit producătorii agricoli. Pe parcursul acestui an toate semnalele recepţionate în urma calamităţilor au fost verificate la faţa locului, întocmindu-se actele necesare şi stabilindu-se gradul de afectare în primăriile Porumbești, Cociulia, Chioselia, Baimaclia, Tartaul, Ciobalaccia, Gotești. Pagubele produse cumulativ constituie suma de peste 17 mln. lei.

Altă componentă a activităţii Direcţiei este asistenţa informaţională şi metodologică a producătorilor şi prelucrătorilor agricoli. Aici putem menţiona că toţi cei care s-au adresat atît telefonic cît şi personal au primit informaţia solicitată și au fost date  toate recomandările derigoare. 

 

Serviciul economie

Pe parcursul anului 2019 de către serviciul economie au fost efectuate următoarele acţiuni:

Ø      Analiza socio-economică trimestrială a raionului cu stabilirea concluziilor şi propunerilor în domeniul de activitate economică,

Ø      Analiza preţurilor produselor alimentare, pîinii, produselor petroliere şi energetice, în paralel cu nivelul salariilor şi preţurilor,

Ø      Analiza aprovizionării fabricilor de vin cu materie primă şi preţurile acestora;

Ø      Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică.

 

Conform fişei de post, obligaţiunilor de serviciu, planului de acţiuni şi obiectivelor stabilite pentru anul 2019 au fost întreprinse următoarele activităţi:

ü  Promovarea inclziunii sociale şi menţinerea legăturilor social-economice în localităţlie rurale:

 

ü  Analiza trimestrială a dezvoltării  social-economice a raionului Cantemir (elaborarea scrisorilor de adresare pentru direcţiile, sercţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea informaţiei ce ţine de activitatea lor pe perioada de raport, elaborarea graficului de prezentare a informaţiilor, analiza  dărilor  de seama statistice)

ü  Asigurarea mediului economico – organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, soluţionarea problemelor în domeniul antreprenoriatului .

o   crearea sistemului de monitorizare şi evaluare a sărăciei populaţiei localităţilor  raionului, introducerea datelor în programul electronic „Monitorizarea nivelului de trai al populatiei” pentru aniul 2019,

o   introducerea datelor în programul electronic „Monitorizarea nivelului de trai al populatiei” pentru aniul 2019,

o   elaborarea scrisorilor de adresare unităţilor administrativ teritoriale,

o   controlul logic a datelor introduse,

o   prezentarea informaţiei totalizate în format electronic Ministerului Economiei

ü  Chestionarul de evaluare a calităţii indicatorilor statistici în toate primăriile.

o   Evaluarea indicilor deprivării populaţiei calcularea indicilor de deprivare comunitară,

o    monitorizarea nivelului de trai a populaţiei din localităţilor raionului, conform tabelelor prezentate de către primării,

o   sistematizarea informaţiei prezentate în comun cu ME,

o   prezentarea informaţiei nivelului de trai pe localităţi.

 

ü  Îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru intensificarea activităţilor economice

o   acordarea consultaţiilor individuale privind iniţierea, planificarea, dezvoltarea afacerii şi accesul la resurse financiare  în cadrul BCIS.

 

 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru

                         În activitatea sa, serviciul relații funciare se conduce de Legile și Hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului referitor la reglementarea regimului proprietății funciare, ordinele Agenției Relații Funciare și de Regulamentul serviciului.

           Pe perioada de dare de seamă de către serviciul relații funciare au fost acordate consultații persoanelor fizice și juridice privind reglementarea regimului proprietății funciare, efectuate lucrări de corectare în evidența grafică a terenurilor în primăriile raionului, ținerea cadastrului funciar și a monitoringului funciar.

           Serviciul conlucrează în activitatea sa cu secția raională statistică la primirea formelor statistice 3agr- lista deținătorilor de terenuri agricole și 6p- terenurile fondului de rezervă a primăriilor, cu Direcția Finanțe la capitolul propuneri de buget pentru prognoză.

             În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.24 din 11.01.1995 ,, Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar,, și modificările ei aprobate prin Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova din 16 noiembrie 2004, nr.1261, din 27 februarie 2007, nr.222, și scrisorii Agenției Relații Funciare și Cadastru, de către serviciu în baza dărilor de seamă prezentate de către ingenerii cadastrali ai primăriilor sa întocmit și prezentat Agenției Relații Funciare și Cadastru funciar al raionului. La compartimentul dat trebuie de menționat atitudinea neserioasă din partea primăriilor Cantemir, Porumbești, Stoianovca, Chioselia și Capaclia

              Pe parcursul anului a fost petrecut seminar instuctiv cu specialiștii primăriilor  referitor la întocmirea Cadastrului funciar.

              Nu toate primăriile raionului sînt asigurate cu cadre în domeniul reglementării regimului proprietății funciare, lipsesc specialiștii sus nominalizați în primăriile Porumbești, Chioselia, Stoianovca. Totodată cu părere de rău conform organigramei îndependență de numărul populației în 5 primării Șamalia, Cîietu, Cîșla, Haragîș și Coștangalia specialiștii în cauză sînt angajați la 0,5, dar volumul de lucru depinde și de suprafața unității administrativ-teritoriale.

Din specialiștii angajați doar 2 au studii în domeniu, contabili - 7, zooingeneri 2, economiști 1, agronomi 8, mecanici 2, profesor de desen 1, jurist 1.

      

 

Șef Direcție agricultură,                                           Vîlcu Larisa

 

economie și relații funciare                                                                                                                                                                                                                          Anexă

la decizia nr.03/-XXVII

din 26.03.2020

 

Regulament

de organizare și funcționare a

Școlii de Arte „V. Hanganu” Cantemir

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament al instituției de învățământ extrașcolar stabilește modul de organizare și funcționare a activității instituției de învățământ extrașcolar din Republica Moldova (numit în continuare Regulament);

2. Școala de Arte „V. Hanganu” Cantemir este o Instituție de Învățământ Artistic Complementar Extrașcolar (IÎACE) (numită în continuare Instituție)– parte integrantă a învățământului formal;

3. Învățământul extraşcolar se realizează în afara programului şi activităţii şcolare prin activităţi complementare procesului educaţional desfăşurat în instituţiile de învățământ şi are menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora pentru timpul liber;

4. Activitatea instituției este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, Codul Educaţiei, prezentul Regulament și alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Culturii și Cercetării, precum și de actele normative elaborate de organul local de specialitate în domeniul învăţământului extrașcolar al administraţiei publice locale;

5. Învățământul extraşcolar este benevol şi se organizează, în funcţie de interesele şi opţiunile copiilor şi tinerilorsub formă de activităţi educative specifice, desfăşurate în grup şi/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unităţi socioculturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret;

6. În funcţie de specificul activităţii, fiecare Instituţie îşi elaborează propriul regulament de funcţionare, coordonat cu organul local de specialitate în domeniul învățământului extrașcolar. În regulamentul de funcţionare se va specifica în mod explicit nomenclatorul serviciilor educaţionale oferite beneficiarilor.

7. În dependenţă de particularităţile dezvoltării teritoriale, instituţia extraşcolară poate organiza filiale în incinta altor instituţii educaţionale, la locul de trai al beneficiarilor. În astfel de cazuri asigurarea materială a activităţii sunt înfăptuite în baza unui acord comun, de către administraţia Instituţiei de învățământ extraşcolar şi cea a instituţiei gazdă.

8. Prin propriul regulament de organizare și funcţionare al Instituţiei de învățământ extraşcolar, nu pot fi schimbate scopurile de bază și principiile activității Instituției de învățământ extraşcolar, normele și regulile care stabilesc și asigură bunul mers al procesului educațional.

II. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI

9. Instituția de învățământ extrașcolar este înființată, reorganizată și lichidată în conformitate cu Legea Învățământului, prin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, de comun acord cu Autoritățile Administrației Publice Localeși se subordonează acestora;

10. Instituţia de învățământ extraşcolar se inființează ca instituție de învăţământ, persoană juridică cu un număr minim de 5 norme didactice. Filialele se constituie din 1- 4 norme didactice;

11. Accesul la activităţile oferite de instituţiile de învățământ extraşcolar, este liber pentru solicitanţi în funcţie de profilul şi competenţele care urmează să fie formate cu respectarea principiului nediscriminării;

12. În instituţie funcţionează următoarele organe de conducere:

 a) Consiliul de administraţie;

 b) Consiliul profesoral;

c) Directorul;

13. În instituţie pot funcţiona următoarele organe consultative:

a) Consiliul metodic/Comisiile metodice de profil;

b) Comisia de etică;

c) Comisia de atestare a cadrelor didactice și manageriale;

d) Comitetul de părinți/Consiliul părinților.

16. În instituție activează:

a) personal didactic de conducere, din care face parte directorul şi directorii adjuncţi;

b) personal didactic;

c) personal didactic auxiliar;

d) personal nedidactic.

14. În învățământul extrașcolar funcțiile didactice sunt: profesori şi corepetitori, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, maestru de concert, etc.;

15. Posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul de ocupare a locurilor vacante, se organizează de către instituția respectivă în conformitate cu legislația în vigoare;

16. Angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic în instituţiile de învățământ extrașcolar se face prin încheierea unui contract individual de muncă cu directorul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.

17. Consiliului de administrație, este organul de conducere al instituției, cu rol de decizie în domeniul administrativ. Activitatea Consiliului de administrație este reglementată de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituție;

18. Consiliul profesoral, este organul de conducere al instituției, cu rol de decizie în domeniul instructiv educațional, este format din personalul didactic al Instituţiei.

19. Preşedintele consiliului profesoral este directorul instituţiei. Şedinţele consiliului profesoral sunt prezidate de director (în cazuri excepţionale de director adjunct, responsabil de procesul instructiv).

20. Subiectele puse în discuţie la consiliul profesoral sunt dezbătute şi finalizează cu decizii, aprobate prin votul majorităţii.

21. Hotărârile consiliului profesoral sunt puse în aplicare prin ordinul directorului instituţiei, devenind obligatorii pentru tot personalul didactic.

22. Problemele abordate și deciziile luate la consiliul profesoral sunt consemnate în proceseverbale.

23. Secretarul consiliului profesoral este desemnat de director.

24. Secretarul consiliului profesoral este responsabil de:

 - redactarea procesului - verbal (în timpul şedinţelor) în registrul unic al consiliului profesoral;

 - arhivarea materialelor puse în discuţie şi adoptate de consiliul profesoral;

- arhivarea deciziilor adoptate de consiliul profesoral.

25. Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Ședința este deliberativă în cazul prezenței majorității simple a membrilor consiliului profesoral.

26. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă:

- rapoartele de activitate a Comisiilor metodice şi a altor comisii ce activează în cadrul Instituţiei;

- raportul de evaluare internă privind calitatea procesului instructive educaţional din Instituţie;

- raportul general privind starea şi calitatea învățământului din Instituţie;

b) alege cadrele didactice delegate în componenţa consiliului de administraţie al Instituţiei;

c) aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din Instituţie;

d) identifică și dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaționale din Instituție;

e) examinează dosarele de atestare şi decide asupra recomandării privind conferirea/ confirmarea gradului didactic.

27. Consiliul profesoral se întruneşte de cel puţin de 2 (două ori) pe parcursul anului şcolar (şedinţe organizatorice la începutul și sfârșitul anului şcolar). În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puțin 1/3 din cadrele didactice.

28. Directorul este conducătorul instituției pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

29. Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

29. Directorul exercită conducerea executivă a Instituţiei, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învățământ, precum şi cu alte reglementări legale.

30. Directorul este subordonat Organului local de specialitate în domeniul învățământului extrașcolar al administraţiei publice locale. Fişa postului directorului este elaborată de organele abilitate, în baza reglementărilor stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

31. Directorul Instituţiei este responsabil de activitatea întregului personal salariat.

32. Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare

33. Directorul, în calitate de conducător al instituției, are următoarele atribuții:

a) coordonează elaborarea proiectului managerial anual şi de dezvoltare a Instituţiei;

b) asigură evaluarea şi monitorizarea permanentă a activităţii educaţionale/didactice a cadrelor didactice, inclusiv de conducere;

c) coordonează şi răspunde de întreaga activitate instructive educațională şi administrativă a Instituției, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învățământ;

d) asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, ce conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

e) asigură siguranţa beneficiarilot şi a personalului angajat în perioada aflării în incinta Instituţiei;

f) asigură aplicarea corectă a deciziilor consiliului profesoral și a consiliului de administrație;

g) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare;

h) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă, concediile fără plată și zilele libere plătite ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;

i) corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, în termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

j) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;

k) stimulează şi promovează cadrele didactice pentru dezvoltare profesională şi continuă;

l) responsabil de elaborarea bugetului Instituţiei în bază de programe;

m) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

n) aprobă programele de buget ale instituţiei şi le propune spre avizare consiliului de administraţie;

o) monitorizeazăintegritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;

p) repartizează sarcina didactică cadrelor didactice;

q) respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ.;

r) întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă;

s) aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în Instituţie.

34. Directorul Instituţiei are următoarele împuterniciri:

a) emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;

b) gestionează bunurile şi resursele materiale;

c) încheie contracte,

d) oferă variate forme de stimulare (recompense financiare, spirituale, etc.) pentru performanţe profesionale cadrelor didactice, inclusiv de conducere şi beneficiari pentru rezultate excepţionale;

e) are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

 f) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii, în limita prevederilor legale în vigoare;

g) aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârșite de beneficiari.

 

 

 

 

III. ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL EXTRAȘCOLAR

Organizarea și funcționarea școlilor de muzică, arte/arte plastice

35. Instituţia extraşcolară se înfiinţează în următoarele condiţii: şcoală de muzică dacă înregistrează un efectiv de cel puţin 60 copii, şcoala de arte –cel puţin 110 copii, şcoala de arte plastice – cel puţin 50 copii, având profilurile: muzică, arte vizuale, arta coregrafică, arta dramatică.

36. La decizia Administraţiei Publice Locale în localităţile rurale se admite activitatea acestor instituţii şi cu un număr mai mic de copii.

37. Taxa pentru studii se aprobă de către Autoritatea Publică Locală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

38. Admiterea elevilor în unităţile de învăţământ se face numai în urma unei selecţii, prin:

·testarea aptitudinilor specifice;

·examene de diferenţă;

·probele de aptitudini conform metodologiei privind admiterea în învăţământul complementar de artă.

39. Probele de examinare se desfăşoară în perioadele: 1-10 iunie şi suplimentar între 25 august - 05 septembrie ale fiecărui an. Rezultatele concursului de admitere se anunţă prin ordinul de înmatriculare, emis de către director după probele de concurs.

40. Organizarea, programarea şi conţinutul testărilor, precum şi al examenelor de diferenţe, este în responsabilitatea fiecărei unităţi şcolare în parte.

41. Specialităţile principale care pot fi studiate:

- instrumente cu clape: pian;

- instrumente cu corzi: vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică;

- instrumente aero-fone: flaut, clarinet, trompetă, corn, trombon, saxofon, oboi, tubă;

- instrumente populare: ţambal, acordeon, nai, fluier, cobză;

- instrumente de percuţie: xilofon, vibrofon, baterie;

- arte vizuale: desen, pictură, sculptură, arta decorativ-aplicativă etc;

- arta coregrafică: dans clasic, dans popular;

- artă dramatică: arta actorului.

42. Admiterea în unităţile de învăţământ artistic extrașcolar în anul I de studiu constă în probe de aptitudini specifice astfel:

Muzică:

·         auz muzical - reproducerea prin intonare după auz a unor sunete executate vocal;

·         simţ ritmic - reproducerea prin bătăi din palme a unui fragment ritmic dat;

·         muzicalitate - memorie muzicală, reprezentând reproducerea din memorie a unui fragment muzical, dar şi intonarea unui fragment muzical pregătit de candidat.

Arte vizuale:

·         probă de percepţie vizuală;

·         probă de creativitate.

Arta coregrafică:

·         examen medical – probă eliminatorie;

·         aptitudini fizice:

·         conformaţie, deschidere, săritură, elasticitate, motricitate;

·         simţ ritmic.

Arta dramatică:

·         probă de dicţie;

·         probă de aptitudini artistice specifice.

43. Se permite instruirea într-o perioadă mai redusă, dar nu mai mult de două clase în perioada unui an de studii, cu acordul Consiliului profesoral precum şi în baza testării la specialităţile respective.

44. Administraţia unităţii de învăţământ încheie cu părinţii, la momentul înmatriculării elevilor, un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Contractul de studiieste aprobat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ extrașcolar, prin decizia consiliului de administraţie.

45. Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecţii individuale, de grup, lecţii practice de toamnă-primăvară (pentru arte vizuale), cât şi prin evoluarea elevilor în colective artistice, coregrafice, teatrale, spectacole, expoziţii etc.

46. Activitatea artistică în public este parte integrantă a pregătirii de specialitate atât pentru elevi cât şi pentru profesori şi se realizează la propunerea cadrelor didactice şi cuprinde: - audiţii de clasă, de secţie; - recitaluri individuale, de clasă, de secţie, tematice; - concerte; - concursuri naţionale şi internaţionale; - expoziţii personale, de clasă şi tematice; - alte activităţi extraşcolare la propunerea administraţiei, autorităţilor locale, agenţilor economici, factorilor interesaţi în promovarea activităţii instituţiei extraşcolare.

47. Anul școlar este devizat în 2 semestre. Primul semestru: septembrie – decembrie, semestrul doi: ianuarie – mai. Pe lângă vacanța de vară, care durează 92 de zile, de pe 1 iunie până pe 31 august, elevii vor mai avea încă patru vacanțe:

-          vacanța de toamnă: vacanţa de iarnă: vacanţa de primăvară: vacanţa de Paşti.Durata anului de studii

este de 35 de săptămâni.

IV. EVALUAREA ÎN INSTITUȚIA

DE ÎNVĂȚĂMÂNT EXTRAȘCOLAR

48. Evaluarea în instituția de învățământ extrașcolar reprezintă un ansamblu de acţiuni sistemice, prin care se analizează şi se apreciază:

·activitatea copiilor/tinerilor;

·personalul didactic şi de conducere;

·procesuluiinstructiv educativ și managerial al instituţiei extrașcolare.

Secțiunea a 1-a. Evaluarea activității elevilor

49. Evaluarea activității elevilor poate fi realizată în baza unui portofoliu individual, care cuprinde: lucrări, diplome, certificate și inscrisuri obținute pe perioada frecventării activității extrașcolare;

50. Instituţia de comun cu alți parteneri poate stimula activităţile de performanţă ale copiilor și tinerilor la nivel local, naţional şi internaţional prin alocarea unor premii, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, agenţilor economici, fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, comunităţii locale etc.

Secțiunea a 2-a. Evaluarea cadrelor didactice și de conducere

în instituția de învățământ extrașcolar

51. Evaluarea internă a cadrelor didactice din instituția de învățământ extrașcolar se efectuează anual în baza Metodologiei de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

52. Evaluarea externă a cadrelor didactice din instituția de învățământ extrașcolar se efectuează o dată la 5 ani de către organele abilitate, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

53. Evaluarea activității cadrelor de conducere a instituţiei de învățământ extrașcolar este obligatorie cel puţin o dată la 5 ani și se efectuează de către organul local de specialitate în domeniul învăţământului, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Secțiunea a 3-a. Evaluarea procesului instructiv educativ și managerial

al instituţiei de învățământ extrașcolar

54. Evaluarea activității instructiv educative în instituția de învățământ extrașcolar vizează gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie prin activități extrașcolare, concerte academice, colocvii tehnice, spectacole muzicale, vizionări, festivaluri, concursuri, etc.

55. Evaluarea activității instructiv educative desfășurate în cadrul orelor se poate realiza și prin participarea la manifestări educaționale consacrate, spectacole și serbări, expoziții și simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil și concursuri organizate la nivel local, național și internațional.

56. Evaluarea activităţii instituţiei de învățământ extrașcolar se efectuează de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, sau/și a organului local de specialitate în domeniul învăţământului extrașcolar, în baza standardelor de calitate aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

57. Raportul de evaluare a instituţiei de învățământ extrașcolar se publică pe pagina web oficială a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a instituţiei de învăţământ extrașcolar.

V.ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI

58. Finanţarea instituţiei de învățământ extrașcolar se efectuează în modul stabilit din următoarele surse:

 a) bugetul de stat;

b) surse extrabugetare (servicii educaţionale suplimentar prestate, donaţii şi vărsăminte benevole ale persoanelor fizice şi juridice, alte venituri legale).

59. În limita cadrului legal, se pot da în locaţiune unele spaţii în măsura în care aceasta nu afectează activitatea instituției.

60. Veniturile obţinute prin aceste activităţi vor fi gestionate în condiţiile legii.

61. Activitatea economico-financiară se efectuează conform legislației și actelor normative în vigoare.

62. Baza materială a institutiei de învăţământ extrașcolar include: spaţii pentru procesul de învăţământ, mijloace de învăţământ şi cercetare, biblioteci, fonoteci, staţiuni didactice şi de cercetare, instrumente muzicale, costume pentru arta dramatică, arta coregrafică, mobilier pentru arta vizuală, materiale didactice, ateliere, precum şi alte obiecte de patrimoniu destinat învăţământului artistic extrașcolar.

VI. DOCUMENTAŢIA

 63. Instituția de învăţământ extrașcolar desfășoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente:

a) Documentaţia privind evidenţa beneficiarilor (lista nominală a copiilor și tinerilor înscriși, registrele de evidență a activității cadrului didactic, etc.);

b) Documente privind funcţionarea instituţiei şi organizarea procesului educațional;

c) Documente ce ţin de personal;

d) Documente ce ţin de secretariat;

e) Documente ce ţin de șarja didactică.

64. Instituția de învăţământ extrașcolar este în drept să utilizeze și alte documente, luând în calcul necesitățile acesteia.

VII. DISPOZIŢII FINALE

65. Instituţia de învăţământ extrașcolar este responsabilă de realizarea obiectivelor propuse, în concordanţa conţinutului, formelor şi metodelor de activitate, de ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, tinerilor.

66. Instituţia de învăţământ extrașcolar are dreptul să stabilească relaţii internaţionale, să încheie contracte cu instituţii şi organizaţii de peste hotare privind schimbul de cadre didactice şi beneficiari, organizarea unor activităţi în comun (serbări, treceri în revistă, tabere etc.) precum şi să adere la organizaţii internaţionale în corespundere cu legislaţia în vigoare.

67. Instituţia de învăţământ extrașcolar selectează lucrătorii, copii și tinerii pentru delegarea lor peste hotare (în scopul schimbului de experienţă, al participării la diverse activităţi, concursuri, competiţii etc.).

68. Prezentul Regulament –de organizare și funcționare a instituției de învățământ extrașcolar este aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; prin intermediul Autorităților Publice Locale.

69. Prezentul Regulament intra in vigoare și produce efecte juridice din data aprobării;

70. Subiectele nereglementate de prezentul Regulament sunt reglementate de Codul Educației al Republicii Moldova și alte acte normative.

                                 Director

                  Școala de Arte „V. Hanganu”                                                       Tatiana Coroi

 

Elaborat: Tatiana Coroi

Director Școala de Arte „V. Hanganu”

Tel.079861927

 

 

 

Republica Moldova                                               Республика Молдова

Consiliul Raional                                                  Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                                   

D E C I Z I E

 

                nr.   03  –XXVII                                                                                 din  26 03.2020

                                                                           or. Cantemir

 

           Cu privire la alocarea mijloacelor

           financiare din fondul de rezervă a 

           Consiliului raional Cantemir

 

                      În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 /.2006,      art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003,  deciziei Consiliului raional     Cantemir ,nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuia” pct.4  ( cu modificările  ulterioare) examinînd avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico–financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turizm Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E:

 

              1.Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir – 145,0  mii lei, după cum  urmează:

       - Consiliului raional Cantemir - 145,0  mii lei ,la subprogramul 8018 „Programe naţionale şi speciale  în domeniul ocrotirii sănătăţii” inclusiv:

               - instituţiilor medico- sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vîrstă fragedă

            din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare,

            inclusiv:

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cantemir          – 54,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cociulia            – 26,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Ciobalaccia      –20,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Baimaclia         –25,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Goteşti              –20,0 mii lei.

  

            2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere, înmănare

şi afişare pe stand, publicare pe pagina web a Consiliului raional  şi în Registrul de stat al actelor                           locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

3. Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului d-lui Anatoli Ichim.

 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie  comisiei consultative de specialitate finanţe,

            buget,activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

                Preşedintele şedinţei                                                                   _________________

                      

                       Avizat

           Secretarul consiliului raional                                                               Ţurcanu Ludmila     

                

      Elaborat  Direcţia  Finanţe                                                                   

         Şeful Direcţiei                                                                                           Veaceslav  Cozma

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexă la decizia consiliului  raional                                Cantemir nr.03/-XXVII_  din  23.03.2020

 

 

 

 

         Notă informativă la proiectul deciziei  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir”

 

            Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării mijloacelor financiare din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir în baza demersurilor înaintate către consiliul raional.

 

      Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir – 145,0  mii lei, după     cum  urmează:

       - Consiliului raional Cantemir -145,0  mii lei ,la subprogramul 8018 „Programe naţionale şi speciale  în domeniul ocrotirii sănătăţii” inclusiv:

               - instituţiilor medico- sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vîrstă fragedă

din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare,

            inclusiv:

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cantemir           – 54,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cocilia              – 26,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Ciobalaccia       –20,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Baimaclia          –25,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Goteşti               –20,0 mii lei.

 

 

                

              Şeful Direcţiei

             Finanţe   Cantemir                                                                 V.Cozma

 

   

                                                                                                                                                                               

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.