print
Proiecte decizii, sedinta CR din martie 2020, pru consultare publica
06.03.2020

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

   Cu privire la activitatea preşedintelui raionului

şi a subdiviziunilor  consiliului raional în anul

2019 şi sarcinile pentru anul 2020 

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006 , deciziei nr. 02/01-XXVI din 22.03.2018 “Cu privire la  activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2017 şi sarcinile pentru anul 2018”, examinând raportul cu privire la activitatea  preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul  2019 şi sarcinile pentru anul 2020”, prezentat de dl Anatoli ICHIM, preşedintele  raionului, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură,protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, opiniile şi propunerile expuse de către consilieri, invitaţi  în cadrul dezbaterii subiectului dat Consiliul Raional constată că eforturile preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional au fost orientate spre executarea deciziei  consiliului raional nr. 03/01-XXVI din 23.06.2016 “Cu privire la aprobarea strategiei,de dezvoltate socio-economică a raionului Cantemir pe anii 2016-2020”, şi a deciziei nr.08/40-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru anul 2018 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică araionului Cantemir pentru anii 2016-2020 .   

    Reieşind din cele expuse Consiliul Raional

                                D ECIDE :

    01.Se ia act de raportul “Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2019 şi sarcinile pentru anul 2020 (se anexează).

   02.Se stabilesc ca sarcini prioritare pentru anul 2020 pentru preşedintele raionului , vicepreşedinţii raionului, conducătorii şi subdiviziunile consiliului raional:

- realizarea prevederilor deciziilor

      nr. 09/04-XXVI din 06.12.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir  în lectura a doua pe anul 2019”;

   întreprinderea măsurilor pentru:

asigurarea transparenţei în procesul decizional;                                                                                

executarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul raional în termenii stabiliţi;

executarea bugetului raional pe anul 2020 la  cel puţin 100 procente;

  executarea Programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2020;

în dezvoltarea procesului de proiectare  al obiectului podul feroviar Cantemir-Fălciu prin reprofilarea în pod mixt, finisarea  reparţiei edificiului IMSP Spitalul Raional Cantemir .

      Direcţia Finanţe

-         Va asigura monitorizarea executării bugetului pe anul 2020 ;

-         Va asigura elaborarea proiectului bugetului raional  pentru anul  2021.

         Direcţia Generală Învăţământ:

 -Va monitoriza şi  asigura implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Cantemir pentru anii 2016-2020;

-Va contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din raion.

       Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei:

-va oferi servicii de calitate beneficiarilor;

-va presta servicii sociale comunitare pentru diminuarea instituţionalizării minorilor.

 

        Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare va contribui la

 Monitorizare Planului de acţiuni pentru anul 2020 de implimentare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020 ;

  asigurarea    creşterii  volumului   producţiei agricole şi respectiv industriale ;

  continuarea activităţilor de creare a asociaţiilor obşteşti pe interese în sectorul agroindustrial;

asigurarea suportului informaţional, suportului metodologic  necesar producătorilor agricoli la şcolarizarea în următoarele domenii:

subvenţionarea sectorului agroindustrial;

atragerea investiţiilor ;

desfăşurarea seminarelor instructive;

promovarea tehnologiilor performante în cultivarea culturilor agricole.

     Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională va asigura:

monitorizarea derulării implimentării proiectelor investiţionale, proiectelor finanţate de la bugetul de stat,proiectelor finanţate de la bugetul local;

momitorizarea lucrărilor de construcţie  a apeductelor în satele Baimaclia,  Pleşeni, ;

Monitorizarea lucrărilor la construcţia sistemelor de canalizare în satele  Cociulia, or.Cantemir;

Acordarea suportului metodologic la implimentarea proiectului de Eficienţă Energetică , primăria Baimaclia şi IMSP Spitalul raional Cantemir ;

 Monitorizarea efectuării lucrărilor la Şcoala Sportivă prin proiectul::::::::::::::::::::::::::::;

Monitorizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinerea drumurilor locale conform Listei drumirilor aprobată.   

       Serviciul cultură şi turism

- va crea condiţii optime pentru promovarea tradiţiilor naţionale;

-va contribui la organizarea  şi  desfăşurarea activităţilor cultural- artistice în raionul Cantemir prin dirijarea eficientă a instituţiilor de cultură;

Va asigura buna desfăşurare a festivalurilor tradiţionale şi participarea colectivelor artistice în cadrul acestora, totodată participarea  la turneele în afara raionului şi ţării.

    03.Se stabileşte că la fiecare şedinţă ordinară a Consiliului  Raional Cantemir va fi examinată la  general informaţia despre mersul executării sau executarea  deciziilor cu termen  de control.

    04.Vicepreşedinţii raionului, secretarul consiliului raional, conducătorii subdiviziunilor consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului vor acorda atenţie sporită calităţii activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate , documentelor elaborate.

     05.Despre rezultatele executării deciziei prezente se va informa Consiliul Raional în trimestru unu, anul  2021 în raportul despre activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional.

    06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiilor  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Ludmila ȚURCANU_________

Secretar al consiliului rational

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

Anexă

                                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                                               nr.03/-XXVII din 26.03.2020      

Raportul

cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor  

Consiliului raional în anul 2019  şi sarcinile pentru anul 2020

 

Stimaţi consilieri!

Doamnelor şi domnilor!

Onorată asistenţă!

 

    Astăzi 26 martie 2020 aparatul preşedintelui raionului vine în faţa Domniilor voastre şi locuitorilor raionului cu un raport  referitor la activitatea pe perioada anului 2019. Aşi dori  sa accentuiez faptul că toţi şefii direcţiilor, serviciilor sînt pregătiţi pentru a fi coraportori fiecare la ramura , direcţia în care activează.

   Consiliul raional pe parcursul anului 2019 s-a întrunit în 10 şedinţe , inclusive : 4 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare.

   În cadrul acestor şedinţe au fost aprobate 144 decizii ale consiliului raional.

   Începînd cu 28 octombrie a 2018 deciziile consiliului raional , procesele-verbale  a acestora se publică în Registrul de Stat al actelor locale.

   Prezenţa consilierilor în cadrul şedinţelor desfăşurate în anul 2018 s-a raportat în medie 24,9 consilieri comparativ cu 26 în anul 2017.

    Conform obiectivelor stabilite pentru anul 2018, au fost desfăşurate activităţi de instruire a primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

 Preşedintele raionului , conform art.54 din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 a emis 533 de dispoziţii  cu character normativ şi individual. În anul 2018 în adresa Consiliului raional Cantemir au parvenit 105  petiţii. Preşedintele raionului organizează audienţe în fiecare zi de luni între orele 0800-1300, vicepreşedinţii în zilele de marţi-miercuri între orele. În audienţă la preşedinte au fost primiţi şi înregistraţi 253 cetăţeni, şi peste 4000 neînregistraţi.

    De serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului   a fost acordată  asistenţă metodologică, informaţională logistică în cadrul seminarilor teoretico-parctice  cu primarii şi secretarii , persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi  aleşilor locali.

    În anul 2018 au fost încadraţi în serviciul de alternativă 3 persoane. Deasemenea în perioada de referinţă a fost dusă evidenţa serviciului de alternativă.

   Anul 2018 pentru raionul nostru a fost un an destul de reuşit pentru complexul agroindustrial. Sectorul agroindustrial a  fost constituit din 32973 ha de terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv: 41433 arabil, din care 3279 - grădini, vii -3561 ha , livezi-2048 , industrie – 5 fabrici de prelucrare a strugurilor ,  2 uscătorii de fructe , 4 brutării, 12 mori de făină, 17 mori de ulei, 12 frigidere, ş.a..

   Pe parcursul anului 2018 în sectorul agrar au activate peste 60 de  producători agricoli. Obiectivul principal al sectorului agroalimentar a fost şi este dezvoltarea  agriculturii, durabile în sectorul asigurării alementare a populaţiei din raion. Suprafeţele insemănţate cu culture agricole sub roada a 2019 se caracterizează prin următoarele : 

   Grîu – 7100 ha ;

   Orz – 1120 ha ;

    Rapiţă – 2600 ha.

      Starea semănaturilor de toamnă a fost monitorizată de către specialiştii serviciului agricol pe tot parcursul sezonului rece, cît şi specialiştii agenţilor economici.

     Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor din raion, inclusive no-tile este unul din obiective.

      Conceptul de agricultură concervativă a patruns de ceva timp şi în raionul nostru.

     Dacă la început folosirea acestei tehnologii  predomina în gospodăriile ( la agenţii economici) cu suprafeţe împunătoare , tot mai des au început sa  fie folosită  şi de către fermierii cu suprafeţele mai mici , mai ales ,ca tot mai des ,sîntem  avertizaţi de urmarea unor calamităţi sau  ploi exesive.

   Tot odată merită de accentuat şi alt factor pozitiv , agenţii economici procură şi înlocuiesc tehnica veche postsovetică cu tehnica nouă performantă, economă şi mult mai productivă. Astăzi avem gospodării agricole, care practică în producere tehnologii şi tehnică modernă .Posedă un  bagaj bogat de cunoştinţe şi au dorinţă a face agricultură.

      Preşedintele raionului în comun cu direcţia generală învăţământ vine cu nota informativă la capitolul  activitatea instituţiilor de învăţământ  şi educaţie timpurie din raion.

  Sistemul educaţional din raionul include 30 de instituţii de învăţământ preuniversitar : 2 licee, 2 gimnazii, 2 gimnazii-grădiniţe, 2 şcoli primare-grădiniţe şi 2 instituţii extraşcolare, 42 instituţii de educaţie timpurie. Numărul copiilor (elevilor) la  începutul anului de studiu a constituit 5366 , la  sfîrşitul trimestrului  , numărul total a constituit 5311 copii, numărul copiilor cu ambii părinţi peste hotare constituie 313, numărul copiilor la care mama se află , după hotare este 582 şi la cei care tata 810.

    Abandonul şcolar rămîne o problemă stringentă. La sfîrşitul semestrului I au fost  atestaţi 13 elevi sau 0,26 % ,cauzele fiind diferite: nereuşită şcolara, refuz ş.a.

   O problemă acută  persistă şi la capitolul asigurare cu cadre didactice.

 În scopul dezvoltării bazei material tehnice au fost investite 1,8 mln.lei, din proiectul reforma învăţământului circa 2 mln lei pentru utilaj şi mobilier.

   Pentru reparaţii capitale au fost alocate :

   a/ Fondul Bancii Mondiale  2,5 mln lei –Goteşti;

   b/ Componenţa raională – 4,5 mln.lei;

   c/ Surse bugetare – 0,9 mln.lei;

  d/ Sold raional – 2,1 mln.lei.

    O problemă acută în domeniul dat sunt instituţiile cu dificit de buget.

   Pentru anul 2018 numai 8 instituţii au acumulat 1482 mii lei  dificit.

    Alocînd din soldul raionului şi Direcţiei Generale Învăţământ  suma respectivă a fost închisă suma deficitului dar această nu poate fi acceptat  încontinuu.

    Cu referire la instituţiile de educaţie timpurie menţionăm următoarele:

 a/ numărul total copii- 2763 ;

  b/ numărul de grupe – 128 ;

  c/ rata  institualizării – 96,4%.

   Asigurarea cu cadre didactice este la un nivel satisfăcător, lipsa este de 8 cadre. Problemele principale sînt următoarele:

1.      Blocurile sanitare- reparaţie capitală;

2.      Inventar moale;

3.        Drumurile de acces;

4.      Amenajarea teritoriilor.

    La finele raportului pot menţiona unele reuşite şi nereuşite a echipei aparatului preşedintelui de raion. Sînt vizibile reuşitele  şi ne mîndrim cu acestea.

  Doresc sa aduc sincere mulţumiri pentru munca cu abnegaţie, dăruire de sine a multor colegi cum ar fi

dl Veaceslav Cozma – şef direcţie finanţe,

dna Viorivca Munteanu, şef direcţie asistenţă socială şi protecţiea familiei,

dna Tatiana Manoli, care sa implicat destul de activ , conştiincios şi responsabil în activitate,

dl. Valeriu Mocanu, şef direcţiei construcţii,

dna Larisa Vîlcu, şef direcţie agricultură

şi nu  în ultimul rînd aduc sincere mulţumire acelei persoane care tot timpul ne pregăteşte tot setul de documente, care  munceşte şi zi şi noapte dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

  Tot odată vă aduc la cunoştinţa şi  alta latura a problemei:

  Zile lucrătoare pe parcursul anului 2018 - total 250 zile , din ele lucrate

   Preşedintele raionului Andrei Ciobanu –220

  Vicepreşedinte al raionului Ion Dimcea- 208

  Vicepreşedinte al raionului Sergiu Butuc – 160

  Vicepreşedinte al raionului Anatolie Bazilevici –236

 Clar lucru ca sunt probleme şi cu permisiunea  dumneavoastră  ma voi axa pe principalei.

Probleme, priorităţi, perspectiva.

Agricultură.

1.         Aciziţionarea , păstrarea şi realizarea  fructelor, legumelor şi strugurilor.

2.         Realizarea (piaţa de desfacere) pentru produsele de grupa I.

3.         Implimentarea cît mai curînd a sistemului de irigare.

4.         Dotarea şi cointeresarea de către stat a produselor agricole.

5.         Facilitări în impozitare a  producătorilor agricoli.

                                     Investiţii capitale.

6.         Finalizarea lucrărilor de construcţii la spitalul raional, 10 apartamente la casa cu deflagraţie.

7.         Finalizarea lucrărilor de obiectele de infrastructura (apa şi canalizare) Baimaclia, Pleşeni, Cociulia, Enichioi ş.a.

8.         Folosirea şi împlimentarea calitativ a programului „Drumuri bune”.

9.         Finalizarea şi predarea în expluatare a drumului de acces spre cimitirul de onoare.

10.     Prin FISM (granturi) Guvern Român) începutul lucrărilor de reparaţie a grădiniţelor de copii din primăriile Cîrpeşti, Pleşeni,Chioselia.

11.     Gazificarea raionului.

12.     Reprofilarea podului Cantemir-Fălciu.

                                Sănătate.

13.     Acordarea suportului financiar pentru procurarea aparatajului medical mai performant.

14.     Problema cadrelor. Atragerea lor prin crearea condiţiilor bune şi oferirea unor facilităţi cît şi ajutoare materiale.

                              Învăţământul.

15.     Problema prioritară- atragerea specialiştilor tineri.

16.     Menţinerea instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar cît şi de educaţie timporie.

17.     A crea condiţii bune conform cerinţelor în instituţiile preuniversitare cît şi de eduicaţie timporie. A reconstrui şidota blocurile alimentare şi sanitare .

18.     A atrage o atenţie deosebită drumurilor de acces către instituţiile date.

19.     A construi şi repara , a menţine în stare bună terenurile şi încăperile de sport. A atrage cît mai mulţi copii pentru a practica sportul.

20.     Reconstrucţia SP în şcoală de Sport conform cerinţelor  la ziua de astăzi.

                                          Cultura.

21.     A susţime colectivele artistice de  tip model din raion cît şi Formarea  niolor colective.

22.     A contribui la reparaţia holului Casei de Cultură „N.Sulac” din or. Cantemir şi instalarea bustului rapsodului în incinta dată.

23.     A promova cît mai des colectivele noastre pe plan republican cît şi internaţional.

 

Raportul a fiecărei subdiviziuni a consiliului raional se anexează.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DASPF

 

Raportul de activitate pentru anul 2019 a Direcției

asistență socială și protecție a familiei Cantemir

 

       Asistenţa socială este un ansamblu de programe măsuri şi servicii specializate, orientate spre protecţia persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă din cauza unor circumstanţe de natură economică, socio-culturală, biologic sau psihologică. Scopul Direcţiei asistenţă socială socială şi protecţie a familiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale în care activează.

    În vederea realizării scopului propus, Direcția asistență socială și protecție a familiei în 2019 a activat întru realizarea a șase obiective acestea fiind:

-          Realizarea politicii statului în domeniul protecției sociale

-          Promovarea dreptului copilului și protecția familiei aflate în situație de risc

-          Asigurarea accesului populației la serviciile sociale de calitate

-          Acordarea prestațiilor sociale

-          Consolidarea capacităților resurse umane

-          Management și calitate

Acțiunile și subacțiunile de implimentare a obiectivelor menționate au fost organizate și desfășurate. În anul 2019 au activat următoarele servicii sociale:

1.      Serviciu asistenţa socială comunitară 27 asistenţi sociali comunitari în localităţile raionului Cantemir şi 1 Şef serviciu.  

Rezultate obţinute în perioada raportată:

-       Implementarea Regulamentului intern de activitate a Serviciului de asistenţă socială comunitară;

-       elaborarea şi aplicarea registrelor de evidenţă a grupurilor de persoane aflate în situaţie de risc;

-       implementarea Managementului de caz  ;

a)   managemente de caz deschise-141 dosare

b)   managemente de caz închise-58 dosare

c)    managemnte de caz redeschise-16 dosare

2.      Serviciu îngrijire socială la domiciliu 31 lucrători sociali şi 1 Şef serviciu care au deservit 185 beneficiari dintre care 153 femei și 29 beneficiari cu dizabilități.

-          Au fost desfăşurate 11 Şedinţe de superviuare

-          Şedinţe de formare iniţială cu o durată de 40 de ore – 4 şedinţe

-          Cursuri de formare profesională continuă cu o durată de minimum 20 de ore – 6 instruiri

-          Vizită de monitorizare a serviciului -103

3. Casele de copii de tip familial au activat  9 CCTF plasaţi 23 copiii rămași fără ocrotire părintească.

-       au fost realizate 6 de şedinţe de supervizare în grup, individuale;

-       Plasamentul în serviciu 4 minori

-       Încetarea plasamentului 8 minori

3.      Asistenţă parentală profesionistă- 6 APP plasaţi 13 copii.

-          Vizită de monitorizare a serviciului -78

-     au fost realizate 6 de şedinţe de supervizare în grup, individuale;

-     Plasamentul în serviciu 3 minori

-     Încetarea plasamentului 4 minori

4.      Serviciu asistență personală- 30 unități de asitenți personali, 1 sef de serviciu Beneficiari maturi 20, copii 10.

5.      Serviciu social  Echipă Mobilă- Pe parcursul perioadei de raportare, Echipa mobilă a acordat servicii unui număr de 38 beneficiari, cu vîrste cuprinse între 4 ani şi 64 ani. Echipa mobilă a realizat un număr total de 607 intervenţii, 199 vizite de monitorizare, 11 cazuri închise, 21 beneficiari șiau îmbunătățit calitățile cognitive, 32 beneficiari evaluați medical, 18 părinți instruiți 13 beneficiari au accesat mijloace asistive/ asigurați cu scaune rulante.

6.      Serviciu social „ Casă Comunitară”- Serviciul a fost creat de către Consiliul raional Cantemir în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova. Casa comunitară este amplasată în satul Baimaclia și este primul serviciu de tip mixt din Republica Moldova. Pe parcursul anului 2019 un beneficiar a fost integrat în familia biologica. În Casă locuiesc 4 tineri și 2 tinere, dezinstituționalizați din ccentrele de plasament temporar Orhei și Hîncești. Tinerii și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în instituții rezidențiale și au așteptat cu . nerăbdare să aibă propria lor casă. Ei au venit acasă pe 30 septembrie 2015.

7.              Serviciu reabilitare balneo-sanatoriale- pe parcursul 2019 au fost întrgistrați 232 cereri pentru acordarea biletelor balneo-sanatoriale  au fost asigurate cu 133 persoane cu bilete de reabilitare medicală dintre care: 63 persoane la centru Victoria, şi 66 persoane la Centru Speranța.

8.            Serviciu social de Sprijin pentru familiile cu copii

Sprijin pentru familiile cu copii

Nr.

 

2019

 

Mijloacele financiare transferate, total

716100,00

1

Mijloacele financiare neutilizate

2272,00

2

Mijloacele financiare utilizate

713828,00

2.1

Numărul familiilor

70

2.1.1

Numărul familiilor care au beneficiat de ajutor social/APRA

25

2.1.2

Familii monoparentale

27

2.1.3

Familii în care copii sunt îngrijiți de alte persoane, decît părinții

9

2.2

Numărul copiilor

211

2.3

Mărimea minimă ajutorului bănesc (copil)

700,00

2.4

Mărimea maximă ajutorului bănesc (copil)

4000,00

2.5

Sold la finele lunii de gestiune

2272,00

 

9.            Serviciu de suport monetar adresat familiilor persoanelor defavorizate

Nr. d/o

Categoriile de beneficiari

Nr. de titulari

Suma (mii lei)

Mărimea medie, lei

 

Numărul total de beneficiari, care se regăsesc în următoarele categorii:

53

236953

4470

1

Persoanele în etate, total, inclusiv:

32

131295

4102

a) persoanele care beneficiază de pensii şi alocaţii sociale pentru dizabilitate

0

0

0

b) pensionari singuratici

15

65648

4376

c) persoanele în etate cu vărstele trecute de 75 ani şi neincluse în punctul b)

17

65647

3861

inclusiv cu vărstele împlinite şi trecute de 100 ani

0

0

0

d) alţi pensionari neicluşi în puntele a) b) şi c)

0

0

0

2

Numărul total de persoane cu dizabilităţi, inclusiv:

13

54304

4177

- Numărul persoanelor cu dizabilitate severă

13

54308

4177

- Numărul persoanelor cu dizabilitate accentuată

0

0

0

- Numărul persoanelor cu dizabilitate medie

0

0

0

3

Familii cu copii în situaţii de risc, total, inclusiv:

0

0

0

a) cu 3 şi mai mulţi copii (numeroase)

0

0

0

b) cu copii cu dizabilităţi

0

0

0

c) cu un singur părinte (monoparentale)

0

0

0

d) altele

0

0

0

4

Alte persoane (neincluse în compartimentele 1; 2 şi 3) total, inclusiv:

8

37300

4662

a) persoane

4

17300

4325

b) persoane în căutarea unui loc de  muncă (şomeri)

4

20000

5000

c) persoane dezinstituţionalizate

0

0

0

d) persoane fără domiciliu stabil

0

0

0

e) persoane cu merite faţă de Stat (participanţi la conflictele armate şi lichidarea consecinţelor catastrofelor ecologice, persoane cu contribuţii valoroase în muncă, etc.)

0

0

0

f) persoane eliberate din locurile de detenţie, adolescenţi (16-18 ani), familii tinere, studenţi, alte persoane aflate în situaţii de dificultate, deportaţii şi deţinuţii politici reabilitaţi, neincluşi în p. 1 şi p. 2

0

0

0

5

Numărul familiilor în scopul prevenirii instituţionalizării

0

0

0

6

Numărul persoanelor în cazuri de situaţii excepţionale, inclusiv:

0

0

0

a) inundaţii

0

0

0

b) incendii

0

0

0

c) alunecări de  teren

0

0

0

d) şi alte persoane nespecificate în pct. a) b) şi c).

0

0

0

 

TOTAL

 

 

 

 

Mijloace financiare transferate, total

53

238800

 

 

Mijloace financiare utilizate, total

 

236953

 

 

Suma minimă a suportului financiar

 

6000

 

 

Suma maximă a suportului financiar

 

1900

 

 

Sold neutilizat

 

1847

 

10.        Pe parcursul anului 2019 de ajutorl social/ajutor pentru perioada rece  au beneficiat:

             Ajutor social                                                                      Ajutor pentru perioada rece

Ianuarie - 1076 beneficiari, suma  1109457                                    Ianuarie - 3421    beneficiari, suma 1197350

Februarie- 999 beneficiari, suma 1043965                                      Februarie- 3462   beneficiari, suma 1211700

Martie- 956      beneficiari, suma  971749                                       Martie –3423        beneficiari suma  1198050

Aprilie- 954      beneficiari, suma 981476                                       Noiembrie- 3447  beneficiari suma 1723500

Mai- 851           beneficiari, suma 873013                                        Decembrie- 3692 beneficiari suma  1846500

Iunie -775         beneficiari suma  827288                                           

Iulie -773          beneficiari suma 695523

August- 729     beneficiari suma 694490

Septembrie-731   beneficiari suma 696177

Octombrie -763 beneficiari suma 744277

Noiembrie -871  beneficiari suma 872023

Decembrie -976 beneficiari suma 1018874

 

    În 2019 de către Consiliul de administrare a fondului local de susținere socială a populației au fost organizat și desfășurat 2 ședințe, unde sa aprobat 2 decizii cu alocarea sumei de 24000 lei pentru cantina socială din s. Coștangalia.

Alte servicii

Compensaţii pentru serviciile de transport - A fost acordat compensaţia pentru serviciile de transport

- Trimestru I-1759 beneficiari la suma de 197896.06 lei.

-Trimestru II 1769 beneficiari la suma de 206832.73.

- Trimestru III 1753 beneficiari la suma de 206738.06.

- Trimestru IV 1748 la suma de 210649.47.

Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate- pe parcursul anului 2019 au avut loc 12 ședințe ai Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a raionului Cantemir.

             În cadrul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a raionului Cantemir  au fost :

              1. Cazuri examinate 58 copii din 30 familii

              2. Menținerea copiilor în familia biologică- 15 copii

              3. Dezinstituționalizarea copiilor din instituții rezidențiale și plasamentul planificat în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial- 9 copii

              4. Eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului 9 avize

              5. Eliberarea avizului privind încetarea plasamentului în serviciul APP sau CCTF 10 avize

              6. Acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului Social de sprijin familial pentru 211 copii din 70 familii.

              7. Au fost evaluate competențele a 6 asistenți parentali profesioniști și 6 părinți-educatori.

  - Centru Multifuncțional  “Casa Nadejda”din com.Pleșeni

      Serviciile Centrului Multifuncțional Pleșeni conform deciziei sunt:

 1. Serviciul social „de plasament temporar pentru persoane vârstnice„ – 12 locuri;
 2. Serviciul social ”de zi pentru persoane vârstnice” – 10 beneficiari;
 3. Serviciul social ”de zi pentru copii în situație de risc – 25 copii

În anul 2019 au beneficiat de servicii în cadrul CM Pleșeni după cum urmează:

-           Serviciul de plasament pentru vârstnici - 15 beneficiari;

-           Serviciul de zi pentru copii în situații de risc 26 copii;

-          Prânzuri suplimentare pentru persoane defavorizate în baza acordului de parteneriat  cu primăria Pleșeni - 19 persoane.

-          Centru de caritate “Bethania” din s. Coştangalia- alimentaţia zilnică la cantina centrului a 20 beneficiari, selectaţi din toate categoriile de personae social-vulnerabile.În incinta centrului copiilor li se organizează timpul liber : croşetează, împletesc, activează cercul de dansuri, studierea calculatorului metode de folosire a calculatorului.

 

 

 

           Șef DASPF Cantemir                                                                Sergiu BUTUC

 

 

 

                           Direcția Construcție    sarcinele

 

  1.Monitorizarea și asigurarea  valorificării lucrărilor finanțate din Fondul Rutier -14695600 lei.

 2.Monitorizarea lucrărilor finanțate din Bugetul de Stat  - 2325400 lei.

 3. Monitorizarea lucrărilor finanțate din Bugetul Local.

4. Monitorizarea lucrărilor finanțate din componența raională.

5. Monitorizarea imlementării proiectelor investiționale (inclusiv Baza de Turism în Cantemir).

6.Monitorizarea lucrărilor finanțate din Fondul pentru Eficiență Energetică.

7.Monitorizarea lucrărilor finanțate din Fondul de Dezvoltare Regională (ADR-SUD).

8. Monitorizarea lucrărilor finanțate prin Acorduri de Parteneriat.

 

  Șef Direcție    Valeriu MOCANU

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

   Cu privire la activitatea preşedintelui raionului

şi a subdiviziunilor  consiliului raional în anul

2019 şi sarcinile pentru anul 2020 

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006 , deciziei nr. 02/01-XXVI din 22.03.2018 “Cu privire la  activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2017 şi sarcinile pentru anul 2018”, examinând raportul cu privire la activitatea  preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul  2019 şi sarcinile pentru anul 2020”, prezentat de dl Anatoli ICHIM, preşedintele  raionului, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură,protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, opiniile şi propunerile expuse de către consilieri, invitaţi  în cadrul dezbaterii subiectului dat Consiliul Raional constată că eforturile preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional au fost orientate spre executarea deciziei  consiliului raional nr. 03/01-XXVI din 23.06.2016 “Cu privire la aprobarea strategiei,de dezvoltate socio-economică a raionului Cantemir pe anii 2016-2020”, şi a deciziei nr.08/40-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru anul 2018 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică araionului Cantemir pentru anii 2016-2020 .   

    Reieşind din cele expuse Consiliul Raional

                                D ECIDE :

    01.Se ia act de raportul “Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2019 şi sarcinile pentru anul 2020 (se anexează).

   02.Se stabilesc ca sarcini prioritare pentru anul 2020 pentru preşedintele raionului , vicepreşedinţii raionului, conducătorii şi subdiviziunile consiliului raional:

- realizarea prevederilor deciziilor

      nr. 09/04-XXVI din 06.12.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir  în lectura a doua pe anul 2019”;

   întreprinderea măsurilor pentru:

asigurarea transparenţei în procesul decizional;                                                                                

executarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul raional în termenii stabiliţi;

executarea bugetului raional pe anul 2020 la  cel puţin 100 procente;

  executarea Programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2020;

în dezvoltarea procesului de proiectare  al obiectului podul feroviar Cantemir-Fălciu prin reprofilarea în pod mixt, finisarea  reparţiei edificiului IMSP Spitalul Raional Cantemir .

      Direcţia Finanţe

-         Va asigura monitorizarea executării bugetului pe anul 2020 ;

-         Va asigura elaborarea proiectului bugetului raional  pentru anul  2021.

         Direcţia Generală Învăţământ:

 -Va monitoriza şi  asigura implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Cantemir pentru anii 2016-2020;

-Va contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din raion.

       Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei:

-va oferi servicii de calitate beneficiarilor;

-va presta servicii sociale comunitare pentru diminuarea instituţionalizării minorilor.

 

        Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare va contribui la

 Monitorizare Planului de acţiuni pentru anul 2020 de implimentare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020 ;

  asigurarea    creşterii  volumului   producţiei agricole şi respectiv industriale ;

  continuarea activităţilor de creare a asociaţiilor obşteşti pe interese în sectorul agroindustrial;

asigurarea suportului informaţional, suportului metodologic  necesar producătorilor agricoli la şcolarizarea în următoarele domenii:

subvenţionarea sectorului agroindustrial;

atragerea investiţiilor ;

desfăşurarea seminarelor instructive;

promovarea tehnologiilor performante în cultivarea culturilor agricole.

     Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională va asigura:

monitorizarea derulării implimentării proiectelor investiţionale, proiectelor finanţate de la bugetul de stat,proiectelor finanţate de la bugetul local;

momitorizarea lucrărilor de construcţie  a apeductelor în satele Baimaclia,  Pleşeni, ;

Monitorizarea lucrărilor la construcţia sistemelor de canalizare în satele  Cociulia, or.Cantemir;

Acordarea suportului metodologic la implimentarea proiectului de Eficienţă Energetică , primăria Baimaclia şi IMSP Spitalul raional Cantemir ;

 Monitorizarea efectuării lucrărilor la Şcoala Sportivă prin proiectul::::::::::::::::::::::::::::;

Monitorizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinerea drumurilor locale conform Listei drumirilor aprobată.   

       Serviciul cultură şi turism

- va crea condiţii optime pentru promovarea tradiţiilor naţionale;

-va contribui la organizarea  şi  desfăşurarea activităţilor cultural- artistice în raionul Cantemir prin dirijarea eficientă a instituţiilor de cultură;

Va asigura buna desfăşurare a festivalurilor tradiţionale şi participarea colectivelor artistice în cadrul acestora, totodată participarea  la turneele în afara raionului şi ţării.

    03.Se stabileşte că la fiecare şedinţă ordinară a Consiliului  Raional Cantemir va fi examinată la  general informaţia despre mersul executării sau executarea  deciziilor cu termen  de control.

    04.Vicepreşedinţii raionului, secretarul consiliului raional, conducătorii subdiviziunilor consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului vor acorda atenţie sporită calităţii activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate , documentelor elaborate.

     05.Despre rezultatele executării deciziei prezente se va informa Consiliul Raional în trimestru unu, anul  2021 în raportul despre activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional.

    06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiilor  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Ludmila ȚURCANU_________

Secretar al consiliului rational

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

Anexă

                                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                                               nr.03/-XXVII din 26.03.2020      

Raportul

cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor  

Consiliului raional în anul 2019  şi sarcinile pentru anul 2020

 

Stimaţi consilieri!

Doamnelor şi domnilor!

Onorată asistenţă!

 

    Astăzi 26 martie 2020 aparatul preşedintelui raionului vine în faţa Domniilor voastre şi locuitorilor raionului cu un raport  referitor la activitatea pe perioada anului 2019. Aşi dori  sa accentuiez faptul că toţi şefii direcţiilor, serviciilor sînt pregătiţi pentru a fi coraportori fiecare la ramura , direcţia în care activează.

   Consiliul raional pe parcursul anului 2019 s-a întrunit în 10 şedinţe , inclusive : 4 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare.

   În cadrul acestor şedinţe au fost aprobate 144 decizii ale consiliului raional.

   Începînd cu 28 octombrie a 2018 deciziile consiliului raional , procesele-verbale  a acestora se publică în Registrul de Stat al actelor locale.

   Prezenţa consilierilor în cadrul şedinţelor desfăşurate în anul 2018 s-a raportat în medie 24,9 consilieri comparativ cu 26 în anul 2017.

    Conform obiectivelor stabilite pentru anul 2018, au fost desfăşurate activităţi de instruire a primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

 Preşedintele raionului , conform art.54 din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 a emis 533 de dispoziţii  cu character normativ şi individual. În anul 2018 în adresa Consiliului raional Cantemir au parvenit 105  petiţii. Preşedintele raionului organizează audienţe în fiecare zi de luni între orele 0800-1300, vicepreşedinţii în zilele de marţi-miercuri între orele. În audienţă la preşedinte au fost primiţi şi înregistraţi 253 cetăţeni, şi peste 4000 neînregistraţi.

    De serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului   a fost acordată  asistenţă metodologică, informaţională logistică în cadrul seminarilor teoretico-parctice  cu primarii şi secretarii , persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi  aleşilor locali.

    În anul 2018 au fost încadraţi în serviciul de alternativă 3 persoane. Deasemenea în perioada de referinţă a fost dusă evidenţa serviciului de alternativă.

   Anul 2018 pentru raionul nostru a fost un an destul de reuşit pentru complexul agroindustrial. Sectorul agroindustrial a  fost constituit din 32973 ha de terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv: 41433 arabil, din care 3279 - grădini, vii -3561 ha , livezi-2048 , industrie – 5 fabrici de prelucrare a strugurilor ,  2 uscătorii de fructe , 4 brutării, 12 mori de făină, 17 mori de ulei, 12 frigidere, ş.a..

   Pe parcursul anului 2018 în sectorul agrar au activate peste 60 de  producători agricoli. Obiectivul principal al sectorului agroalimentar a fost şi este dezvoltarea  agriculturii, durabile în sectorul asigurării alementare a populaţiei din raion. Suprafeţele insemănţate cu culture agricole sub roada a 2019 se caracterizează prin următoarele : 

   Grîu – 7100 ha ;

   Orz – 1120 ha ;

    Rapiţă – 2600 ha.

      Starea semănaturilor de toamnă a fost monitorizată de către specialiştii serviciului agricol pe tot parcursul sezonului rece, cît şi specialiştii agenţilor economici.

     Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor din raion, inclusive no-tile este unul din obiective.

      Conceptul de agricultură concervativă a patruns de ceva timp şi în raionul nostru.

     Dacă la început folosirea acestei tehnologii  predomina în gospodăriile ( la agenţii economici) cu suprafeţe împunătoare , tot mai des au început sa  fie folosită  şi de către fermierii cu suprafeţele mai mici , mai ales ,ca tot mai des ,sîntem  avertizaţi de urmarea unor calamităţi sau  ploi exesive.

   Tot odată merită de accentuat şi alt factor pozitiv , agenţii economici procură şi înlocuiesc tehnica veche postsovetică cu tehnica nouă performantă, economă şi mult mai productivă. Astăzi avem gospodării agricole, care practică în producere tehnologii şi tehnică modernă .Posedă un  bagaj bogat de cunoştinţe şi au dorinţă a face agricultură.

      Preşedintele raionului în comun cu direcţia generală învăţământ vine cu nota informativă la capitolul  activitatea instituţiilor de învăţământ  şi educaţie timpurie din raion.

  Sistemul educaţional din raionul include 30 de instituţii de învăţământ preuniversitar : 2 licee, 2 gimnazii, 2 gimnazii-grădiniţe, 2 şcoli primare-grădiniţe şi 2 instituţii extraşcolare, 42 instituţii de educaţie timpurie. Numărul copiilor (elevilor) la  începutul anului de studiu a constituit 5366 , la  sfîrşitul trimestrului  , numărul total a constituit 5311 copii, numărul copiilor cu ambii părinţi peste hotare constituie 313, numărul copiilor la care mama se află , după hotare este 582 şi la cei care tata 810.

    Abandonul şcolar rămîne o problemă stringentă. La sfîrşitul semestrului I au fost  atestaţi 13 elevi sau 0,26 % ,cauzele fiind diferite: nereuşită şcolara, refuz ş.a.

   O problemă acută  persistă şi la capitolul asigurare cu cadre didactice.

 În scopul dezvoltării bazei material tehnice au fost investite 1,8 mln.lei, din proiectul reforma învăţământului circa 2 mln lei pentru utilaj şi mobilier.

   Pentru reparaţii capitale au fost alocate :

   a/ Fondul Bancii Mondiale  2,5 mln lei –Goteşti;

   b/ Componenţa raională – 4,5 mln.lei;

   c/ Surse bugetare – 0,9 mln.lei;

  d/ Sold raional – 2,1 mln.lei.

    O problemă acută în domeniul dat sunt instituţiile cu dificit de buget.

   Pentru anul 2018 numai 8 instituţii au acumulat 1482 mii lei  dificit.

    Alocînd din soldul raionului şi Direcţiei Generale Învăţământ  suma respectivă a fost închisă suma deficitului dar această nu poate fi acceptat  încontinuu.

    Cu referire la instituţiile de educaţie timpurie menţionăm următoarele:

 a/ numărul total copii- 2763 ;

  b/ numărul de grupe – 128 ;

  c/ rata  institualizării – 96,4%.

   Asigurarea cu cadre didactice este la un nivel satisfăcător, lipsa este de 8 cadre. Problemele principale sînt următoarele:

1.      Blocurile sanitare- reparaţie capitală;

2.      Inventar moale;

3.        Drumurile de acces;

4.      Amenajarea teritoriilor.

    La finele raportului pot menţiona unele reuşite şi nereuşite a echipei aparatului preşedintelui de raion. Sînt vizibile reuşitele  şi ne mîndrim cu acestea.

  Doresc sa aduc sincere mulţumiri pentru munca cu abnegaţie, dăruire de sine a multor colegi cum ar fi

dl Veaceslav Cozma – şef direcţie finanţe,

dna Viorivca Munteanu, şef direcţie asistenţă socială şi protecţiea familiei,

dna Tatiana Manoli, care sa implicat destul de activ , conştiincios şi responsabil în activitate,

dl. Valeriu Mocanu, şef direcţiei construcţii,

dna Larisa Vîlcu, şef direcţie agricultură

şi nu  în ultimul rînd aduc sincere mulţumire acelei persoane care tot timpul ne pregăteşte tot setul de documente, care  munceşte şi zi şi noapte dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

  Tot odată vă aduc la cunoştinţa şi  alta latura a problemei:

  Zile lucrătoare pe parcursul anului 2018 - total 250 zile , din ele lucrate

   Preşedintele raionului Andrei Ciobanu –220

  Vicepreşedinte al raionului Ion Dimcea- 208

  Vicepreşedinte al raionului Sergiu Butuc – 160

  Vicepreşedinte al raionului Anatolie Bazilevici –236

 Clar lucru ca sunt probleme şi cu permisiunea  dumneavoastră  ma voi axa pe principalei.

Probleme, priorităţi, perspectiva.

Agricultură.

1.         Aciziţionarea , păstrarea şi realizarea  fructelor, legumelor şi strugurilor.

2.         Realizarea (piaţa de desfacere) pentru produsele de grupa I.

3.         Implimentarea cît mai curînd a sistemului de irigare.

4.         Dotarea şi cointeresarea de către stat a produselor agricole.

5.         Facilitări în impozitare a  producătorilor agricoli.

                                     Investiţii capitale.

6.         Finalizarea lucrărilor de construcţii la spitalul raional, 10 apartamente la casa cu deflagraţie.

7.         Finalizarea lucrărilor de obiectele de infrastructura (apa şi canalizare) Baimaclia, Pleşeni, Cociulia, Enichioi ş.a.

8.         Folosirea şi împlimentarea calitativ a programului „Drumuri bune”.

9.         Finalizarea şi predarea în expluatare a drumului de acces spre cimitirul de onoare.

10.     Prin FISM (granturi) Guvern Român) începutul lucrărilor de reparaţie a grădiniţelor de copii din primăriile Cîrpeşti, Pleşeni,Chioselia.

11.     Gazificarea raionului.

12.     Reprofilarea podului Cantemir-Fălciu.

                                Sănătate.

13.     Acordarea suportului financiar pentru procurarea aparatajului medical mai performant.

14.     Problema cadrelor. Atragerea lor prin crearea condiţiilor bune şi oferirea unor facilităţi cît şi ajutoare materiale.

                              Învăţământul.

15.     Problema prioritară- atragerea specialiştilor tineri.

16.     Menţinerea instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar cît şi de educaţie timporie.

17.     A crea condiţii bune conform cerinţelor în instituţiile preuniversitare cît şi de eduicaţie timporie. A reconstrui şidota blocurile alimentare şi sanitare .

18.     A atrage o atenţie deosebită drumurilor de acces către instituţiile date.

19.     A construi şi repara , a menţine în stare bună terenurile şi încăperile de sport. A atrage cît mai mulţi copii pentru a practica sportul.

20.     Reconstrucţia SP în şcoală de Sport conform cerinţelor  la ziua de astăzi.

                                          Cultura.

21.     A susţime colectivele artistice de  tip model din raion cît şi Formarea  niolor colective.

22.     A contribui la reparaţia holului Casei de Cultură „N.Sulac” din or. Cantemir şi instalarea bustului rapsodului în incinta dată.

23.     A promova cît mai des colectivele noastre pe plan republican cît şi internaţional.

 

Raportul a fiecărei subdiviziuni a consiliului raional se anexează.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DASPF

 

Raportul de activitate pentru anul 2019 a Direcției

asistență socială și protecție a familiei Cantemir

 

       Asistenţa socială este un ansamblu de programe măsuri şi servicii specializate, orientate spre protecţia persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă din cauza unor circumstanţe de natură economică, socio-culturală, biologic sau psihologică. Scopul Direcţiei asistenţă socială socială şi protecţie a familiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale în care activează.

    În vederea realizării scopului propus, Direcția asistență socială și protecție a familiei în 2019 a activat întru realizarea a șase obiective acestea fiind:

-          Realizarea politicii statului în domeniul protecției sociale

-          Promovarea dreptului copilului și protecția familiei aflate în situație de risc

-          Asigurarea accesului populației la serviciile sociale de calitate

-          Acordarea prestațiilor sociale

-          Consolidarea capacităților resurse umane

-          Management și calitate

Acțiunile și subacțiunile de implimentare a obiectivelor menționate au fost organizate și desfășurate. În anul 2019 au activat următoarele servicii sociale:

1.      Serviciu asistenţa socială comunitară 27 asistenţi sociali comunitari în localităţile raionului Cantemir şi 1 Şef serviciu.  

Rezultate obţinute în perioada raportată:

-       Implementarea Regulamentului intern de activitate a Serviciului de asistenţă socială comunitară;

-       elaborarea şi aplicarea registrelor de evidenţă a grupurilor de persoane aflate în situaţie de risc;

-       implementarea Managementului de caz  ;

a)   managemente de caz deschise-141 dosare

b)   managemente de caz închise-58 dosare

c)    managemnte de caz redeschise-16 dosare

2.      Serviciu îngrijire socială la domiciliu 31 lucrători sociali şi 1 Şef serviciu care au deservit 185 beneficiari dintre care 153 femei și 29 beneficiari cu dizabilități.

-          Au fost desfăşurate 11 Şedinţe de superviuare

-          Şedinţe de formare iniţială cu o durată de 40 de ore – 4 şedinţe

-          Cursuri de formare profesională continuă cu o durată de minimum 20 de ore – 6 instruiri

-          Vizită de monitorizare a serviciului -103

3. Casele de copii de tip familial au activat  9 CCTF plasaţi 23 copiii rămași fără ocrotire părintească.

-       au fost realizate 6 de şedinţe de supervizare în grup, individuale;

-       Plasamentul în serviciu 4 minori

-       Încetarea plasamentului 8 minori

3.      Asistenţă parentală profesionistă- 6 APP plasaţi 13 copii.

-          Vizită de monitorizare a serviciului -78

-     au fost realizate 6 de şedinţe de supervizare în grup, individuale;

-     Plasamentul în serviciu 3 minori

-     Încetarea plasamentului 4 minori

4.      Serviciu asistență personală- 30 unități de asitenți personali, 1 sef de serviciu Beneficiari maturi 20, copii 10.

5.      Serviciu social  Echipă Mobilă- Pe parcursul perioadei de raportare, Echipa mobilă a acordat servicii unui număr de 38 beneficiari, cu vîrste cuprinse între 4 ani şi 64 ani. Echipa mobilă a realizat un număr total de 607 intervenţii, 199 vizite de monitorizare, 11 cazuri închise, 21 beneficiari șiau îmbunătățit calitățile cognitive, 32 beneficiari evaluați medical, 18 părinți instruiți 13 beneficiari au accesat mijloace asistive/ asigurați cu scaune rulante.

6.      Serviciu social „ Casă Comunitară”- Serviciul a fost creat de către Consiliul raional Cantemir în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova. Casa comunitară este amplasată în satul Baimaclia și este primul serviciu de tip mixt din Republica Moldova. Pe parcursul anului 2019 un beneficiar a fost integrat în familia biologica. În Casă locuiesc 4 tineri și 2 tinere, dezinstituționalizați din ccentrele de plasament temporar Orhei și Hîncești. Tinerii și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în instituții rezidențiale și au așteptat cu . nerăbdare să aibă propria lor casă. Ei au venit acasă pe 30 septembrie 2015.

7.              Serviciu reabilitare balneo-sanatoriale- pe parcursul 2019 au fost întrgistrați 232 cereri pentru acordarea biletelor balneo-sanatoriale  au fost asigurate cu 133 persoane cu bilete de reabilitare medicală dintre care: 63 persoane la centru Victoria, şi 66 persoane la Centru Speranța.

8.            Serviciu social de Sprijin pentru familiile cu copii

Sprijin pentru familiile cu copii

Nr.

 

2019

 

Mijloacele financiare transferate, total

716100,00

1

Mijloacele financiare neutilizate

2272,00

2

Mijloacele financiare utilizate

713828,00

2.1

Numărul familiilor

70

2.1.1

Numărul familiilor care au beneficiat de ajutor social/APRA

25

2.1.2

Familii monoparentale

27

2.1.3

Familii în care copii sunt îngrijiți de alte persoane, decît părinții

9

2.2

Numărul copiilor

211

2.3

Mărimea minimă ajutorului bănesc (copil)

700,00

2.4

Mărimea maximă ajutorului bănesc (copil)

4000,00

2.5

Sold la finele lunii de gestiune

2272,00

 

9.            Serviciu de suport monetar adresat familiilor persoanelor defavorizate

Nr. d/o

Categoriile de beneficiari

Nr. de titulari

Suma (mii lei)

Mărimea medie, lei

 

Numărul total de beneficiari, care se regăsesc în următoarele categorii:

53

236953

4470

1

Persoanele în etate, total, inclusiv:

32

131295

4102

a) persoanele care beneficiază de pensii şi alocaţii sociale pentru dizabilitate

0

0

0

b) pensionari singuratici

15

65648

4376

c) persoanele în etate cu vărstele trecute de 75 ani şi neincluse în punctul b)

17

65647

3861

inclusiv cu vărstele împlinite şi trecute de 100 ani

0

0

0

d) alţi pensionari neicluşi în puntele a) b) şi c)

0

0

0

2

Numărul total de persoane cu dizabilităţi, inclusiv:

13

54304

4177

- Numărul persoanelor cu dizabilitate severă

13

54308

4177

- Numărul persoanelor cu dizabilitate accentuată

0

0

0

- Numărul persoanelor cu dizabilitate medie

0

0

0

3

Familii cu copii în situaţii de risc, total, inclusiv:

0

0

0

a) cu 3 şi mai mulţi copii (numeroase)

0

0

0

b) cu copii cu dizabilităţi

0

0

0

c) cu un singur părinte (monoparentale)

0

0

0

d) altele

0

0

0

4

Alte persoane (neincluse în compartimentele 1; 2 şi 3) total, inclusiv:

8

37300

4662

a) persoane

4

17300

4325

b) persoane în căutarea unui loc de  muncă (şomeri)

4

20000

5000

c) persoane dezinstituţionalizate

0

0

0

d) persoane fără domiciliu stabil

0

0

0

e) persoane cu merite faţă de Stat (participanţi la conflictele armate şi lichidarea consecinţelor catastrofelor ecologice, persoane cu contribuţii valoroase în muncă, etc.)

0

0

0

f) persoane eliberate din locurile de detenţie, adolescenţi (16-18 ani), familii tinere, studenţi, alte persoane aflate în situaţii de dificultate, deportaţii şi deţinuţii politici reabilitaţi, neincluşi în p. 1 şi p. 2

0

0

0

5

Numărul familiilor în scopul prevenirii instituţionalizării

0

0

0

6

Numărul persoanelor în cazuri de situaţii excepţionale, inclusiv:

0

0

0

a) inundaţii

0

0

0

b) incendii

0

0

0

c) alunecări de  teren

0

0

0

d) şi alte persoane nespecificate în pct. a) b) şi c).

0

0

0

 

TOTAL

 

 

 

 

Mijloace financiare transferate, total

53

238800

 

 

Mijloace financiare utilizate, total

 

236953

 

 

Suma minimă a suportului financiar

 

6000

 

 

Suma maximă a suportului financiar

 

1900

 

 

Sold neutilizat

 

1847

 

10.        Pe parcursul anului 2019 de ajutorl social/ajutor pentru perioada rece  au beneficiat:

             Ajutor social                                                                      Ajutor pentru perioada rece

Ianuarie - 1076 beneficiari, suma  1109457                                    Ianuarie - 3421    beneficiari, suma 1197350

Februarie- 999 beneficiari, suma 1043965                                      Februarie- 3462   beneficiari, suma 1211700

Martie- 956      beneficiari, suma  971749                                       Martie –3423        beneficiari suma  1198050

Aprilie- 954      beneficiari, suma 981476                                       Noiembrie- 3447  beneficiari suma 1723500

Mai- 851           beneficiari, suma 873013                                        Decembrie- 3692 beneficiari suma  1846500

Iunie -775         beneficiari suma  827288                                           

Iulie -773          beneficiari suma 695523

August- 729     beneficiari suma 694490

Septembrie-731   beneficiari suma 696177

Octombrie -763 beneficiari suma 744277

Noiembrie -871  beneficiari suma 872023

Decembrie -976 beneficiari suma 1018874

 

    În 2019 de către Consiliul de administrare a fondului local de susținere socială a populației au fost organizat și desfășurat 2 ședințe, unde sa aprobat 2 decizii cu alocarea sumei de 24000 lei pentru cantina socială din s. Coștangalia.

Alte servicii

Compensaţii pentru serviciile de transport - A fost acordat compensaţia pentru serviciile de transport

- Trimestru I-1759 beneficiari la suma de 197896.06 lei.

-Trimestru II 1769 beneficiari la suma de 206832.73.

- Trimestru III 1753 beneficiari la suma de 206738.06.

- Trimestru IV 1748 la suma de 210649.47.

Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate- pe parcursul anului 2019 au avut loc 12 ședințe ai Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a raionului Cantemir.

             În cadrul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate a raionului Cantemir  au fost :

              1. Cazuri examinate 58 copii din 30 familii

              2. Menținerea copiilor în familia biologică- 15 copii

              3. Dezinstituționalizarea copiilor din instituții rezidențiale și plasamentul planificat în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial- 9 copii

              4. Eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului 9 avize

              5. Eliberarea avizului privind încetarea plasamentului în serviciul APP sau CCTF 10 avize

              6. Acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului Social de sprijin familial pentru 211 copii din 70 familii.

              7. Au fost evaluate competențele a 6 asistenți parentali profesioniști și 6 părinți-educatori.

  - Centru Multifuncțional  “Casa Nadejda”din com.Pleșeni

      Serviciile Centrului Multifuncțional Pleșeni conform deciziei sunt:

 1. Serviciul social „de plasament temporar pentru persoane vârstnice„ – 12 locuri;
 2. Serviciul social ”de zi pentru persoane vârstnice” – 10 beneficiari;
 3. Serviciul social ”de zi pentru copii în situație de risc – 25 copii

În anul 2019 au beneficiat de servicii în cadrul CM Pleșeni după cum urmează:

-           Serviciul de plasament pentru vârstnici - 15 beneficiari;

-           Serviciul de zi pentru copii în situații de risc 26 copii;

-          Prânzuri suplimentare pentru persoane defavorizate în baza acordului de parteneriat  cu primăria Pleșeni - 19 persoane.

-          Centru de caritate “Bethania” din s. Coştangalia- alimentaţia zilnică la cantina centrului a 20 beneficiari, selectaţi din toate categoriile de personae social-vulnerabile.În incinta centrului copiilor li se organizează timpul liber : croşetează, împletesc, activează cercul de dansuri, studierea calculatorului metode de folosire a calculatorului.

 

 

 

           Șef DASPF Cantemir                                                                Sergiu BUTUC

 

 

 

                           Direcția Construcție    sarcinele

 

  1.Monitorizarea și asigurarea  valorificării lucrărilor finanțate din Fondul Rutier -14695600 lei.

 2.Monitorizarea lucrărilor finanțate din Bugetul de Stat  - 2325400 lei.

 3. Monitorizarea lucrărilor finanțate din Bugetul Local.

4. Monitorizarea lucrărilor finanțate din componența raională.

5. Monitorizarea imlementării proiectelor investiționale (inclusiv Baza de Turism în Cantemir).

6.Monitorizarea lucrărilor finanțate din Fondul pentru Eficiență Energetică.

7.Monitorizarea lucrărilor finanțate din Fondul de Dezvoltare Regională (ADR-SUD).

8. Monitorizarea lucrărilor finanțate prin Acorduri de Parteneriat.

 

  Șef Direcție    Valeriu MOCANU

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

        Cu privire la mersul executării deciziei consiliului

raional nr.05/24-XXVI din 28.06.2018 despre modificarea

 deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009 Cu privire la

 reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către

autorităţile administraţiei publice locale”

 

 

 

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,pct.2  din Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1404/2005 ”privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” cu modificările ulterioare,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte Consiliul Raional.

 

 

DECIDE:

 

   01.Se ia act de  notă informativă privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale.(nota se anexează).

 

   02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   03. Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultativ de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Veaceslav COZMA_________

șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Anexa nr.1

                                                                                                        la  decizia consiliului raional

                                                                                                       nr. 03/-XXVII   din 26.03.2020                

 

Notă informativă

cu privire la mersul executării deciziei consiliului raional nr.05/24-XXVI din

28.06.2018 despre modificarea deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009

Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de

către autorităţile administraţiei publice locale

 

 

        Conform deciziei nr. 05/24-XXVI din 28.06.2018 a fost aprobat parcursul-limită  anual pentru un autoturism pentru subdiviziunule consiliului raional Cantemir.

          În baza darilor de seamă privind mijloacele de transport şi cheltuelile pentru întreţinerea lor aflate la balanţa instituţiei pentru anul 2019 au fost înregistrate următoarele date:

       

Denumirea unitaţii de transport

Număr de înmatriculare

Km

parcurşi

Aprobat

Normativ km

Aparatul preşedintelui inclusiv:

 

 

 

Şcoda  superb

RM A-144

31837

35000

Şcoda  octavia

CT AL-965

12082

25000

LADA-21154

CT AJ-949

21215

25000

Lada -2121

CT AC-950

10605

25000

Direcţia agricultură   Dacia

CT AL-960

9264

23000

Direcţia Finanţe  LADA-21154

CT DF-001

13292

23000

Direcţia Învâţămînt Dacia Logan

KKF-029

15408

23000

Secţia Asistenţă Socială

LADA-2115

CT AH-881

17800

23000

Serviciul de Asistenţă Pedagogică

Dacia LOGI

CT AL-362

15074

23000

 

   Reieşind din informaţia prezentată pe fiecare unitate de transport, normativele stabilite nu au fost  depăşite.

 

 

 

       Şeful Direcţiei  Finanţe                                                Veaceslav  COZMA

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

        Cu privire la mersul executării deciziei consiliului

raional nr.05/24-XXVI din 28.06.2018 despre modificarea

 deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009 Cu privire la

 reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către

autorităţile administraţiei publice locale”

 

 

 

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,pct.2  din Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1404/2005 ”privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” cu modificările ulterioare,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte Consiliul Raional.

 

 

DECIDE:

 

   01.Se ia act de  notă informativă privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale.(nota se anexează).

 

   02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   03. Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultativ de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Veaceslav COZMA_________

șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Anexa nr.1

                                                                                                        la  decizia consiliului raional

                                                                                                       nr. 03/-XXVII   din 26.03.2020                

 

Notă informativă

cu privire la mersul executării deciziei consiliului raional nr.05/24-XXVI din

28.06.2018 despre modificarea deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009

Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de

către autorităţile administraţiei publice locale

 

 

        Conform deciziei nr. 05/24-XXVI din 28.06.2018 a fost aprobat parcursul-limită  anual pentru un autoturism pentru subdiviziunule consiliului raional Cantemir.

          În baza darilor de seamă privind mijloacele de transport şi cheltuelile pentru întreţinerea lor aflate la balanţa instituţiei pentru anul 2019 au fost înregistrate următoarele date:

       

Denumirea unitaţii de transport

Număr de înmatriculare

Km

parcurşi

Aprobat

Normativ km

Aparatul preşedintelui inclusiv:

 

 

 

Şcoda  superb

RM A-144

31837

35000

Şcoda  octavia

CT AL-965

12082

25000

LADA-21154

CT AJ-949

21215

25000

Lada -2121

CT AC-950

10605

25000

Direcţia agricultură   Dacia

CT AL-960

9264

23000

Direcţia Finanţe  LADA-21154

CT DF-001

13292

23000

Direcţia Învâţămînt Dacia Logan

KKF-029

15408

23000

Secţia Asistenţă Socială

LADA-2115

CT AH-881

17800

23000

Serviciul de Asistenţă Pedagogică

Dacia LOGI

CT AL-362

15074

23000

 

   Reieşind din informaţia prezentată pe fiecare unitate de transport, normativele stabilite nu au fost  depăşite.

 

 

 

       Şeful Direcţiei  Finanţe                                                Veaceslav  COZMA

 

 

    

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

        Cu privire la mersul executării deciziei consiliului

raional nr.05/24-XXVI din 28.06.2018 despre modificarea

 deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009 Cu privire la

 reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către

autorităţile administraţiei publice locale”

 

 

 

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,pct.2  din Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1404/2005 ”privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” cu modificările ulterioare,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte Consiliul Raional.

 

 

DECIDE:

 

   01.Se ia act de  notă informativă privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale.(nota se anexează).

 

   02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   03. Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultativ de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Veaceslav COZMA_________

șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Anexa nr.1

                                                                                                        la  decizia consiliului raional

                                                                                                       nr. 03/-XXVII   din 26.03.2020                

 

Notă informativă

cu privire la mersul executării deciziei consiliului raional nr.05/24-XXVI din

28.06.2018 despre modificarea deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009

Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de

către autorităţile administraţiei publice locale

 

 

        Conform deciziei nr. 05/24-XXVI din 28.06.2018 a fost aprobat parcursul-limită  anual pentru un autoturism pentru subdiviziunule consiliului raional Cantemir.

          În baza darilor de seamă privind mijloacele de transport şi cheltuelile pentru întreţinerea lor aflate la balanţa instituţiei pentru anul 2019 au fost înregistrate următoarele date:

       

Denumirea unitaţii de transport

Număr de înmatriculare

Km

parcurşi

Aprobat

Normativ km

Aparatul preşedintelui inclusiv:

 

 

 

Şcoda  superb

RM A-144

31837

35000

Şcoda  octavia

CT AL-965

12082

25000

LADA-21154

CT AJ-949

21215

25000

Lada -2121

CT AC-950

10605

25000

Direcţia agricultură   Dacia

CT AL-960

9264

23000

Direcţia Finanţe  LADA-21154

CT DF-001

13292

23000

Direcţia Învâţămînt Dacia Logan

KKF-029

15408

23000

Secţia Asistenţă Socială

LADA-2115

CT AH-881

17800

23000

Serviciul de Asistenţă Pedagogică

Dacia LOGI

CT AL-362

15074

23000

 

   Reieşind din informaţia prezentată pe fiecare unitate de transport, normativele stabilite nu au fost  depăşite.

 

 

 

       Şeful Direcţiei  Finanţe                                                Veaceslav  COZMA

 

 

    

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

         Cu privire la lichidarea taberei

de odihnă Hănăseni a  direcției

generale învățământ Cantemir

 

            În temeiul art. 43, alin.(2)din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Codul Civil al Republicii Moldova, examinând nota informativă privind lichidarea taberei de odihnă Hănăseni, prezentat de Tatiana MANOLI, șef Direcției Generale Învățământ , avizele comisiei consultative  de specialitate  drept disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii Comisiei consultative de specialitate probleme sociale:  învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional 

           

                                                                        DECIDE:

01.    Se ia act de nota privind lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a direcției generale învățământ (se anexează).

 

02.    Se acceptă propunerea Direcției Generale Învățământ privind lichidarea taberei de odihnă a direcției generale învățământ Cantemir  de la data de 31.03.2020.

 

03.    Se  instituie comisia de lichidare a taberei de odihnă Hănăseni a direcției generale învățământ Cantemir, conform anexei nr.01.

 

04.    Comisia de lichidare a taberei de odihnă Hănăseni va repartiza materialele cu titlul gratuit prin consemnarea acestora în actul de predare-primire primăriilor satului Haragîş, com.Pleşeni,  Instituţiei Publice gimnaziul Haragîş în  temeiul demersului înaintat.

 

05.    Disponibilizarea salariaților se va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

 

06.    Informația despre executarea e deciziei în cauză se va prezenta Consiliului Raional Cantemir la ședința ordinară din  trimestrul III, anul 2020  de către dna Tatiana MANOLI, șef direcție generală învățământ.

 

07.    Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

 

08.    Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui  Anatoli ICHIM, preşedinte al raionului.

  
Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:Tatiana Manoli_________

șef Direcția generală învățământ

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

           

Anexă
la decizia Consiliului Raional

nr. 03/  -XXVII din 26.03.2020

 

 

Notă informativă
cu privire
la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a
Direcției Generale Învățământ Cantemir

 

 

           

            La data de 30.08.2006 prin Actul de primire-predare a întreprinderii, subdiviziunii conform Deciziei Consiliului com. Pleșeni Nr.05/01 din 29.07.2005, Deciziei Consiliului sătesc Lărguța Nr.03/07 din 26.05.2006 a efectuat transmiterea taberei de odihnă pentru copii primăria Pleșeni și primăria Lărguța  din gestiunea economică primăria Pleșeni, primăria Lărguța în gestiunea Direcției Generale Învățământ Cantemir.          
            Din cauza faptului că tabăra de odihnă Hănăseni nu func
ționează, toate clădirile fiind prăbușite, materialele de construcții luate la evidență prin actul de la data de 01.10.2013 nu pot fi reutilizate, se propune transmiterea acestora primăriilor com. Pleșeni, s. Haragîș și Instituției Publice Gimnaziul Haragîș.           
            Cheltuielile de personal pentru anul 2019 constituiind 154,3 mii lei
și 170,632 mii lei pentru anul 2020, nu se justifică păstrarea unităților de paznic.    
            Reie
șind din cele expuse, Direcția Generală Învățământ propune lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a Direcției Generale Învățământ Cantemir de la data de 31 martie 2020.

 

 

 

    Șef
Direcția Generală Învățământ                                                     Tatiana MANOLI

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Anexa nr. 01
la decizia Consiliului Raional

nr. 03/  -XXVII din 26.03.2020

 

 

 

Componența comisiei de lichidare a taberei de odihnă Hănăseni

a direcției generale învățământ Cantemir:

 

 1. Anatoli ICHIM, președintele raionului, președintele comisiei,
 2. Tatiana MANOLI, șef direcția generală învățământ, membrul comisiei,
 3. Ana CASPIROVSCHI, contabil direcția generală învățământ, membrul comisiei,
 4. Raisa GURGUROV, specialist resurse umane direcția generală învățământ, secretarul comisiei,
 5. Constantin PUTREGAI, președintele comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, membrul comisiei,
 6. Anatolie APETRI, președintele comisiei consultative drept, disciplină și culte, membrul comisiei,
 7. Eugeniu SURDU, comisia consultativă probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, membrul comisiei,
 8. Veaceslav COZMA, șef direcția finanțe, membrul comisiei,
 9. Valeriu HÎȚU, consilier raional.

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

    Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional
elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe
deosebite la Olimpiadele republicane

 

            În temeiul art. 48 din Regulamentul cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17 din 2006, art. 19 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 /2014, art. 18 al Legii nr. 397/2003 privind Finanțele publice locale, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional

 

                                                                        DECIDE:

01.       Se ia act de nota informativă privind aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane, pentru anul de studii 2019-2020 (se anexează).

 

    02.Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane, pentru anul de studii 2019-2020, conform anexei nr.01.

 

    03.Se pune în sarcina dnei Tatiana MANOLI, șef Direcție Generală Învățământ Cantemir, emiterea actelor administrative cu privire la premierea elevilor și cadrelor didactice conform art.7 din Regulamentul aprobat.

 

    04.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

 

   05.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte.         

      

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Tatiana MANOLI_________

șef Direcția generală învâțământ

 

Coordonat: Veaceslav COZMA_____________

șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

           

Anexă
la decizia Consiliului Raional

nr. 03/  -XXVII din 26.03.2020

 

Notă informativă
cu privire
la aprobarea Regulamentului privind stabilirea premiilor acordate de

către Consiliul Raional Cantemir elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane, disciplinele de studii

organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

 

            Reieșind din prevederile cap. IV, pct. 48 din Regulamentul cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.17/2006 ”Anual, autoritățile administrației publice locale pot acorda premii elevilor, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade pe plan național și local, în funcție de performanțele obținute și locul ocupat în clasament, în conformitate cu regulamentele proprii.           
            Conform art. 19 (3)
din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 ”Resursele umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru susținerea elevilor și studenților capabili de performanțe înalte se asigură de instituțiile de învățământ și de alte entități conform metodologiei aprobate de MECC.         
            În baza celor expuse, Direc
ția Generală Învățământ, propune spre aprobare Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane, disciplinele de studii organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru anul de studii 2019-2020.

 

 

 

    Șef
Direc
ția Generală Învățământ                                                     Tatiana MANOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.01

la decizia Consiliului Raional

nr. 03/- XVII din 26.03.2020  

 

Regulament

cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul Raional Cantemir

elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite

la Olimpiadele republicane la disciplinele de studii

organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

            Art. 1. Regulamentul privind stabilirea premiilor acordate elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învăţământ secundar, ciclul I și II din raionul Cantemir, numit în continuare Regulament, este elaborat în conformitate cu art. 19 al  Codului educaţiei nr.152 din 17.07.2014, Hotărârii Guvernului nr.17 din 2006 (pct. 48) pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, art. 18 al Legii nr. 397-XVI din 16.03.2003 privind Finanţele publice locale.

            Art. 2. Acordarea premiilor reprezintă o formă de sprijin material și are drept scop stimularea și susținerea elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învăţământ din raionul Cantemir, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane la disciplinele de studii organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

            Art. 3. Regulamentul stabileşte nivelul premiilor acordate de către Consiliul Raional Cantemir elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învăţământ din raion, care obţin performanțe deosebite la Olimpiadele republicane la disciplinele de studii organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

            Art. 4. Premiile Consiliului Raional Cantemir pentru rezultate deosebite se acordă elevilor din clasele a VII-XII-a din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I și II din raion, care au obținut locurile I, II și III la olimpiadele republicane la disciplinele de studii.

 

             Art. 5. Profesorii coordonatori, care s-au ocupat de pregătirea elevilor și care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele republicane la disciplinele de studii vor fi propuşi pentru premiere cu 50% din premiul obținut de discipol.

 

            Art. 6.  În situaţia în care la rezultatele unui elev premiat şi-au adus aportul două sau mai multe cadre didactice, suma respectivului premiu va fi împărțită în mod egal între cadrele didactice.

           

Capitolul II. Categorii de Premii

 

            Art. 7. Se premiază elevii şi profesorii care obţin diplome, medalii, premii la Olimpiadele republicane la disciplinele de studii organizate în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare la disciplinele de studii aprobat prin ordinul MECC nr. 66 din  31.01.2012.

Premiul obținut de elev

Valoarea premiului pentru elevi, lei

Locul I

4000

Locul II

3200

Locul III

2400

 

 

Capitolul III.  Modul de prezentare a materialelor pentru premiere

 

       Art. 8. Managerul instituției de învățământ va prezenta Direcției Generale Învățământ Cantemir dosarele candidaților pentru premiere cu rezultatele olimpiadelor republicane la disciplinele de studii,  până la data de 20 mai, pentru a fi înaintate Consiliului raional Cantemir, care va include:

-          decizia Consiliului profesoral pentru premierea elevului şi a cadrului didactic;

-          copia documentelor ce confirmă performanțele elevului;

-          declarația elevului cu numele cadrului/ cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea pentru concurs.

 

Capitolul IV. Examinarea materialelor pentru premiere

 

            Art.9. Consiliul raional Cantemir va institui prin act administrativ Comisia pentru evaluarea dosarelor din care vor face parte: președintele Consiliului raional olimpic din cadrul DGÎ, un reprezentant, delegat de Comisia de specialitate pentru probleme sociale: Învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism a Consiliului Raional Cantemir, un reprezentant al Consiliului Raional al Elevilor, un reprezentant al părinţilor, 2 cadre didactice de performanță.

 

          Art. 10. Comisia exercită următoarele funcţii:

-           evaluează dosarele;

-           pregăteşte şi prezintă Consiliului Raional  pentru aprobare  lista premianților;

-           contribuie la propagarea performanțelor obţinute de către elevi și cadre didactice din instituțiile de învăţământ din raionul Cantemir.

 

Capitolul V. Dispoziții finale

 

        Art. 11. Premiile se acordă anual, la propunerea Direcției Generale Învățământ Cantemir, prin decizia Consiliului  Raional.

 

         Art.12. Ceremonia de decernare a premiilor Consiliului Raional Cantemir se va desfășura în cadrul activității anuale de bilanț Gala laureaților, organizată de către Direcția Generală Învățământ Cantemir.

 

Şef  Direcției Generală Învățământ Cantemir                                   Tatiana Manoli

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

    Cu privire la stabilirea categoriilor şi atribuirei

clasei de salarizare pentru cadrele de conducere

 din instituţiile de învăţământ, raionul Cantemir

anul financiar 2020

 

         În temeiul art. 14 (1,3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă  nr.435/2006 (art.4, al2, lt g1) şi în temeiul Legii nr. 270/2018 ”Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Hotărârii Guvernului nr.1234/2018, Hotărârii Guvernului nr.175/2019”Pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Anexa 1 (tabelul 1, 2), examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie  socială,  sănătate publică,  muncă,  activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C I D E :

    01.Se ia act de nota informativă privind categoriilor şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ din raionul Cantemir, anul financiar 2020, situaţia de la 01.10.2019 .

 

   02. Se aprobă categoriile şi atribuirea clasei de salarizare pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ din raionul Cantemir anexa 1.

 

  03. Direcţia Generală Învăţământ Cantemir va familiariza instituţiile de învăţământ cu prezenta decizie.

 

  04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

  05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Tatiana MANOLI_________

șef Direcția generală învâțământ

 

Coordonat: Veaceslav COZMA_____________

șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

                                                                                                                                                                       Anexa nr.

                                                                                                                                               la decizia consiliului rational

                                                                                                                                              nr. 03/-XXVII din 26.03.2020

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

Cu privire la stabilirea categoriei și clasei de salarizare a cadrelor de conducere

instituțiilor de învățământ general, pentru anul financiar 2020

 

            În temeiul Legii nr.270/2018 ”Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Hotărârii Guvernului nr.1231/2018, anexa nr.1, tabel nr.2 pct. (4) ,,raportarea instituției de învățământ la categoria instituției se efectuează la începutul anului financiar„ în baza informaţiei prezentate de managerii instituţiilor de învățământ din raion referitor la reţeaua de elevi, Consiliul de Administraţie a DGÎ a stabilit mărimea clasei de salarizare pentru conducătorii instituţiilor de învățământ în cuantumurile prevăzute în tablelul 1 și 2, Anexa 1.

Clasa de salarizare pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţământ general 
  

  Anexa1/tabelul 1

Funcţia

Categoria instituţiei

Clasa de salarizare

Director de liceu, instituţie de învăţământ profesional tehnic

I

88

II

87

III

86

IV

85

V-VI

84

Director de instituție de educație timpurie, învățământ primar și gimnazial

I

86

II

85

III

84

IV

83

V-VI

82

Director (șef) al altor instituții de învățământ

I

74

II

72

III

70

IV

68

V-VI

66


CRITERIILE ŞI MODUL de raportare a instituţiilor de  învăţământul general  la categoria instituției corespunzător domeniului de activitate

Pentru raportarea instituţiilor de învăţământ remunerare a conducătorilor şi specialiştilor, în corespundere cu volumul şi complexitatea activităţii de educaţie, se stabilesc următoarele criterii:
                                                                                                                                                      tabelul 2

Tipul instituţiei

Criterii

Categoria instituţiei

I

II

III

IV

V

VI

Instituții de învățământ secundar general (ciclu I și II) licee internat, instituții de învățământ general cu programe combinate (gimnazii- gradinițe)

numărul de elevi

mai mult de 641

de la 401 până la 640

de la 281 până la 400

până la 280

-

-

Centre şi case de creaţie ale copiilor (alte instituţii extraşcolare)

-

Centrul republican pentru copii și tineret

instituţii extraşcolare republicane

instituţii extra-şcolare din Chişinău,

-

instituții de tip raional și local de nivelul I

-

Instituții de învățământ primar, cu programe combinate (școală primară-gradiniță)

numărul de elevi

mai mult de 1121

de la 881

până la 1120

de la 401

până la 880

de la 281

până la 400

de la 101

până la 280

până la 100


1. Pentru director-adjunct clasa de salarizare se micșorează cu 4 clase.

2. Clasa de salarizare pentru șeful Serviciului Asistența Psihopedagogică se stabilește la nivel de clasa de salarizare stabilite în tabel pentru funcția ”Director altor instituții de învățământ” de categoria II.

3. Clase de salarizare pentru directorul Școlii sportive se stabilește în corespundere cu numărul de antrenori:

·         De la 8 antrenori - categoria III;

·         De la14 antrenori - categoria  II;     

·         De la 20 antrenori - categoria I.       

   

Anul 2020

 

Raionul Cantemir

 

 

Nr. d/o

Cod institutiei

Denumirea institutiei

Localitatea

Nr. elevi

Categoria institutiei

Clasa de salarizare

 

director

director adjunct

 

Licee şi gimnazii mai mari de 91 elevi ponderaţi

 

1

01795

IP Liceul Teoretic "Dimitre Cantemir"

Cantemir

204

IV

85

81

 

2

01785

IP Liceul Teoretic "Nicolae Mihai"

Ciobalaccia

355

III

86

82

 

3

15131

IP Gimnaziul "Valeriu Hanganu"

Cociulia

228

IV

83

79

 

4

01791

IP Gimnaziul "Vasile Pîrvan"

Gotești

302

III

84

80

 

5

14652

IP Gimnaziul "Mihai Eminescu"

Baimaclia

324

III

84

80

 

6

14653

IP Gimnaziul "I. Creangă"

Cania

234

IV

83

79

 

7

14654

IP Gimnaziul Capaclia

Capaclia

139

IV

83

79

 

8

01801

IP Gimnaziul "Nicolae Sulac"

Sadîc

171

IV

83

79

 

9

14655

IP Gimnaziul Cîietu

Cîietu

134

IV

83

79

 

10

14648

IP Gimnaziul "Liubomir Chiriac"

Antonești

130

IV

83

79

 

11

01792

IP Gimnaziul Haragîș

Haragîș

105

IV

83

79

 

12

01783

IP Gimnaziul "Nicolae Botgros"

Chioselia

160

IV

83

79

 

13

01800

IP Gimnaziul Porumbești

Porumbești

160

IV

83

79

 

14

01797

IP Gimnaziul "Mihai Eminescu"

Cantemir

463

II

85

81

 

15

01798

IP Gimnaziul "Mihai Sadoveanu"

Hănăseni

307

III

84

80

 

16

01850

IP Gimnaziul Vișniovca

Vișniovca

176

IV

83

79

 

17

01847

IP Gimnaziul "Ion Cojocaru"

Țiganca

203

IV

83

79

 

18

01845

IP Gimnaziul "Delta"

Tartaul

199

IV

83

79

 

19

01786

IP Gimnaziul "Ştefan cel Mare"

Cîrpești

199

IV

83

79

 

20

01793

IP Gimnaziul Lărguța

Lărguța

200

IV

83

79

 

21

1789

IP Gimnaziul Enichioi

Enichioi

156

IV

83

79

 

gimnazii cu numărul mai mic de 91 elevi ponderați

 

22

01796

IP Gimnaziul "Alexandru  Pușkin"

Cantemir

59

IV

83

79

 

23

01844

IP Gimnaziul "Ivan Vazov"

Stoianovca

57

IV

83

79

 

24

01799

IP Gimnaziul Plopi

Plopi

93

IV

83

79

 

25

16024

IP Gimnaziul-grădiniță Lingura

Lingura

83

IV

83

79

 

26

01788

IP Gimnaziul "Grigore Vieru"

Coștangalia

93

IV

83

79

 

27

15644

IP Gimnaziul-grădiniță "V. Curbet"

Tărăncuța

88

IV

83

79

 

28

15848

IP Gimnaziul-grădiniță Cîsla

Cîșla

78

IV

83

79

 

școli primare cu numărul mai mic de 41 elevi ponderați

 

29

14650

IP Şcoala primară-grădiniţă Acui

Acui

18

VI

82

78

 

30

01846

IP Şcoala primară-grădiniţă Ghioltosu

Ghioltosu

37

VI

82

78

 

31

09713

Școala Sportivă

 

24.5 unit antrenori

I

74

70

 

32

09712

Centrul de Creație

 

de tip raional

V

66

62

 

33

01774

Serviciul de Asistenţă Psiho Pedagogică

 

II

72

68

 


Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

or. Cantemir

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                         din 26.03.2020                                                                                

 

    Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul                                                                                                           Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea                                                                                                           termenului contractelor de dare în locaţiune și refacturarea                                                                                                                                                       serviciilor pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei                                                                                                                                                   vizate încheiate cu terţi pe anii 2020-2023

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411/1995,  Codului Civil al Republicii Moldova,alin.(10), art.1171 din Codul fiscal,  Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121/2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, Hotărîrilor Guvernului nr.483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere (anexa nr.l), deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterioare), examinînd demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dăre în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anii 2020-2023, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I D E:

01 .Se ia act de demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune și refacturarea serviciilor a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2020 – 2023 (demersul se anexează).

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune și refacturarea serviciilor încheiate cu terţi după cum urmează:

2.1. AT Sud -Vest a CNAM.

2.2. Î.I. Boeștean Victor.

2.3. Î.I. Guțuleac Svetlana.

2.4 IMSP CS Cociulia.

2.5. IMSP CS Baimaclia.

2.6. IMSP CS Gotești. 

03.Dna Olga Hitu, sef, IMSP CS Cantemir va semna contractele de locaţiune şi refacturarea servicii.

     04.Decizia    în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina  dna. Olga Hîțu, sef, IMSP CS Cantemir.

     06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.  

 Preşedintele şedinţei                                                                      _____________________                                                                                        

    Avizat :

Secretar al consiliului  raional                                                          Ludmila  ȚURCANU

Elaborat:Olga HÎȚU_________

 sef, IMSP CS Cantemir

Proiect de decizie prezentat:

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

  Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei

de privatizare a  fondului de  locuinţe nr.01 din

21.02.2020

 

 

       În temeiul art.43 , alineatul (1) , litera e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324/1993 (cu modificările şi completările ulterioare), examinând hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 21.02.2020  (vezi anexa) , avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional  

 

D E C I D E :

 

 01.Se aprobă hotărîrea comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 21.02.2020   privind privatizarea locuinţelor în raionul Cantemir, următorilor cetăţeni :

 

      01.SOCEVOI  Gheorghe,  or.Cantemir ,str.M.Eminescu, nr.1”A”, ap.17;

      02. HASAN  Parascovia,  or.Cantemir ,str.Iu.Gagarin, nr.9, ap.24;

      03. PLEȘU  Mariana , raionul Cantemir, satul  Plopi ;

      04.ROMAN  Angela, raionul Cantemir, satul  Plopi ;

      05. TIHOGLO  Nadejda, raionul Cantemir, satul Vişniovca.

          

    02. Domnul Gheorghe MANOLI , specialist principal în aparatul preşedintelui raionului va perfecta actele corespunzătoare şi le va înmîna persoanelor sus -nominalizate.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

 

   04.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

    

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Gheorghe MANOLI_________

Specialist principal

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

       Cu privire la încorporarea în serviciul militar 

în termen, serviciul militar cu termen redus

şi serviciul civil a recruţilor din raionul

Cantemir în primavara anului 2020

 

În conformitate cu prevederile  articolelor 28, 29 din Legea Republicii Moldova nr. 1245/2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii Republicii Moldova nr.156/2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 864 /2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 77/2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ–militară”, în temeiul art. 43, alin. 2 și art. 19 alin. 4 din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436/.2006, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului,  Consiliul raional Cantemir

 

DECIDE:

01. Se pune în sarcina Secţiei administrativ-militare a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurarea în perioada 27.03.2020 –31.07.2020  activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

 02. Se instituie comisia de încorporare și medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

03. Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

 04. Direcţia Finanţe (dl Veaceslav COZMA) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2020.

Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

05. Se obligă șef –interimar, IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Anatolie RĂCILĂ şi directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dna Olga HÎȚU în temeiul Hotărârii Guvernului  Republicii Moldova nr. 897/2003, cap. II:

a) să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în perioada 27.03.2020 –31.07.2020;

c) condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare;

d)  prezentarea până la 27.03.2020 în SAM Cantemir a listelor recruţilor a.n. 1993-2002 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale;

e) să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

06. Primarii raionului Cantemir vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor, conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate(-tăţi) a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

07. Se aprobă sarcina de încorporare în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

 08. Se recomandă SAM Cantemir să organizeze  ședința instructiv–metodică privind pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

09. Şeful Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

10. Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămânal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

11. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatoli Ichim, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat:V.PARFENI_________

 Șef secția administrative-militar

 

 

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Anexa nr.1

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.03/- XXVII din 26.03.2020

 

COMISIA

raională de recrutare - încorporare

a cetățenilor în serviciul militar

Preşedintele comisiei:

Iu. MIHAESCU

vicepreşedinte al raionului Cantemir;             

Vicepreşedintele comisiei:

V. PARFENI          

şef  SAM Cantemir.

 

Locţiitorul preşedintelui comisiei:

I. DOMENCO

specialist pe problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, aparatul preşedintelui raionului Cantemir;

Membrii comisiei:

B. SAVA       

Reprezentantul organelor Afacerilor Interne

 

I. SARIOGLO                

Reprezentantul Departamentului                

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                           

 

A. GHEORGHELAȘ

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

 

Psiholog:  

Secretar:                                                 

 

L.POPOV

Z. POSTU

 

Specialist superior, SAM Cantemir.

Specialist superior, SAM Cantemir

 

 

COMPONENȚA

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

Anton GHEORGHELAȘ

          şef Secţie Consultativă IMSP

         Spitalul raional Cantemir

  Membrii comisiei:

 

E. CIOBU               

- medic terapeut

L. VOLOCEAI          

- medic chirurg

V. NISTOR

 V. NISTOR                        

- medic psihiatru

- medic neuropatolog

A. GHERGHELAȘ   

- medic otolaringolog

M. MANOLI         

- medic dermatolog

S. GUȚULEAC           

- medic oftalmolog

A. CHIRTOACĂ

- medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

 

V. HÎȚU                   

- medic terapeut

I. TOPADĂ                  

- medic chirurg

V. NISTOR                

- medic psihiatru

A. GHEORGHELAȘ    

- medic otolaringolog

M. MANOLI             

- medic dermatolog

L. ARNAUȚANU            

- medic oftalmolog

V. NISTOR                  

- medic neuropatolog

Iu. MIRON                 

- medic stomatolog

 

Șef secție administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 Anexa nr.2

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.03/- XXVII din 26.03.2020

Graficul

prealabil de activitate a  comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare 

Nr.

d/o

Primăria

Perioadele desfăşurării comisiilor medico-militare şi de recrutare-încorporare

I

II

III

1.        

Antoneşti

27.03.2020

08.05.2020

18.06.2020

2.        

Baimaclia

30.03.2020

11.05.2020

19.06.2020

3.        

Cania

31.03.2020

12.05.2020

22.06.2020

4.        

Capaclia

01.04.2020

13.05.2020

23.06.2020

5.        

Cantemir

02.04.2020

14.05.2020

24.06.2020

6.        

Chioselia

03.04.2020

15.05.2020

25.06.2020

7.        

Ciobalaccia

06.04.2020

18.05.2020

26.06.2020

8.        

Cîietu

07.04.2020

19.05.2020

29.06.2020

9.        

Cîrpeşti

08.04.2020

20.05.2020

30.06.2020

10.    

Cîşla

09.04.2020

21.05.2020

01.07.2020

11.    

Cociulia

10.04.2020

22.05.2020

02.07.2020

12.    

Coştangalia

13.04.2020

25.05.2020

03.07.2020

13.    

Enichioi

14.04.2020

26.05.2020

06.07.2020

14.    

Goteşti

15.04.2020

27.05.2020

07.07.2020

15.    

Haragîş

16.04.2020

28.05.2020

08.07.2020

16.    

Lărguţa

17.04.2020

29.05.2020

10.07.2020

17.    

Lingura

21.04.2020

02.06.2020

11.07.2020

18.    

Pleşeni

22.04.2020

03.06.2020

13.07.2020

19.    

Plopi

23.04.2020

04.06.2020

14.07.2020

20.    

Porumbeşti

24.04.2020

05.06.2020

15.07.2020

21.    

Sadîc

28.04.2020

08.06.2020

17.07.2020

22.    

Stoianovca

29.04.2020

09.06.2020

20.07.2020

23.    

Şamalia

20.04.2020

10.06.2020

21.07.2020

24.    

Tartaul

04.05.2020

12.06.2020

22.07.2020

25.    

Toceni

05.05.2020

15.06.2020

24.07.2020

26.    

Ţîganca

06.05.2020

16.06.2020

27.07.2020

27.    

Vişniovca

07.05.2020

17.06.2020

31.07.2020

 în  primăvara-vara anului 2020 în secţia administrativ-militară Cantemir

 

 

Zilele de activitate a comisiei de recrutare-încorporare:

În fiecare zi până la data de 31.07.2020

 

 

Șef secție administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                   Anexa nr.3

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.03/- XXVII din 26.03.2020

 

 

SARCINA

de prezentare a recruţilor pentru selectare, privind încorporarea în serviciul militar în termen pe primării în primăvara-vara anului 2020.

 

Nr.

d/o

Primăria

Planul

Sarcina de prezentare a recruţilor pentru selectare

1

Cantemir

4

 

2

Antoneşti

2

 

3

Baimaclia

5

 

4

Cania

3

 

5

Capaclia

4

 

6

Chioselia

5

 

7

Ciobalaccia

4

 

8

Cîietu

4

 

9

Cîrpeşti

5

 

10

Cîşla

1

 

11

Cociulia

5

 

12

Coştangalia

2

 

13

Enichioi

5

 

14

Goteşti

4

 

15

Haragîş

2

 

16

Lărguţa

5

 

17

Lingura

2

 

18

 Porumbeşti

3

 

19

 Pleşeni

5

 

20

 Plopi

4

 

21

 Sadîc

4

 

22

 Stoianovca

2

 

23

 Şamalia

2

 

24

 Tartaul

3

 

25

 Toceni

3

 

26

 Ţîganca

5

 

27

 Vişniovca

3

 

 

Total                                           

96

 

                            

Șef secție administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Anexa

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.03/- XXVII din 26.03.2020

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la efectuarea controlului medico – militar   al recruţilor şi încorporarea în serviciul

 militar în termen şi  cu termen redus şi cel civil în toamna 2019 – iarna 2020

     În conformitate cu art. 4, 5, 6, 15, 28-34 al Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” şi Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 02/11–XXVI din 21.03.2019, în perioada de la 01.04.2019 până la 31.07.2019, de către Secția Administrativ-Militară s-a efectuat examinarea medico-militară a recruţilor şi încorporarea în serviciul militar termen, cu termen redus şi cel civil.

  1. În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM,  Secția Administrativ-Militară i-a fost stabilită următoarea sarcină de încorporare – 31 de recruţi:

                - Armata Naţională          - 27 recruţi

        - Trupele de Carabinieri  - 4 recruţi

 2. Au fost încorporaţi şi expediaţi în unităţile militare – 27 de recruţi:

          - Armata Naţională         - 23 recruţi

         - Trupele de Carabinieri  - 4 recruţi

     3. În perioada desfăşurării încorporării în rândurile FA ale RM, în activitatea Comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil au fost depistate următoarele:

        - nu toate primăriile au o atitudine conştiincioasă faţă de sarcina stabilită;

        - mulţi recruţii supuşi încorporării se află peste hotarele Republicii Moldova;

        - în unele primării lipsesc persoane responsabile de evidenţa militară;

        - nu se efectuează conlucrarea în comun, între primărie şi poliţistul de sector în privinţa căutării recruţilor care se eschivează de la trecerea comisiei medico-militare şi prezentarea lor la încorporare în Secția Administrativ-Militară.

 

            Șef secție administrativ-militară Cantemir

            locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

   Cu privire la  situaţia criminogenă în

raionul Cantemir în perioada  

anului 2019

 

        În temeiul art. 43 (2), art. 53, alineatul (1) , litera c) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, examinând nota despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir în perioada anului 2019, avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

                                                             D E C I D E :

 

   01.Se ia act de nota cu privire la situaţia criminogenă în raionul Cantemir în perioada anului 2019, prezentată de dl Vitalie MIRON, şef al Inspectoratului de Poliţie Cantemir (se anexează).

 

   02.Se recomandă consiliilor locale de nivelul unu a examina chestiunea despre situaţia criminogenă în anul 2019 şi sarcinile pentru îmbunătăţirea acestea în teritoriul administrativ, acordînd atenţie deosebită lucrului de profilaxie a infracţiunilor în rîndurile minorilor , persoanelor întoarse din  penitenciare , acţiunilor de informare a cetăţenilor despre paza averii personale, creării condiţiilor de activitate şi trai a poliţiştilor de sector şi şefilor de post .

 

    03.Se stabileşte că informaţia despre mersul executării pct.02 din prezenta decizie se va prezenta serviciului administrație publică,aparatul președintelui raionului în trimestru unu 2021, iar  Consiliului Raional - informația generală în trimestru IV  anul 2020.

 

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor sus nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

 

   05.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

    

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat: Vitalie MIRON _________

Şef - interimar al IP Cantemir,

comisar principal             

                                                                

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         nr.03/ -XXVII din 26.03.2020

 

NOTĂ   INFORMATIVĂ

privind activitatea Inspectoratului de poliție Cantemir

al IGP al MAI pe parcursul anului 2019

 

 

În perioada a 12 luni ale anului 2019, IP Cantemir a întreprins acţiuni de realizare a politicilor statului în vederea asigurării prestării unor servicii poliţieneşti calitative şi conform standardelor europene, redobîndirii încrederii şi respectului comunităţii faţă de Poliţie.

Activitatea Inspectoratului a fost dictată de necesitatea eliminării restanţelor pe care le-a înregistrat subdiviziunea în ultimii ani la diferite compartimente, precum şi sporirii eficacităţii activităţii prin prisma respectării stricte a legislaţiei în vigoare, asigurarea transparenţei, ridicarea prestigiului poliţiei, realizarea patrulărilor şi aflarea poliţistului în societate.

Aceste valori au reprezentat pilonii pe care s-a bazat în activitatea sa IP Cantemir, promovînd o coeziune strînsă între membrii societăţii noastre prin respect reciproc, consens şi cooperare.

Pe perioada de referinţă de către conducerea IP Cantemir au fost primite la audienţă 60 persoane, respectiv, înregistrate şi examinate acelaşi număr de fişe de audienţă a cetăţenilor pe deverse probleme.

Prin intermediul secretariatului IP Cantemir au parvenit şi au fost examinate:

- 8 petiţii ale cetăţenilor.

De către dispeceratul IP Cantemir au fost recepţionate şi înregistrate

5179 înştiinţări telefonice cu privire la infracţiuni şi incidente,

822 procese-verbale de depistare a infracţiunii, 212 ieşiri a grupei operative la faţa locului,

 402 persoane reţinute în IDP a IP Cantemir, 390 bărbaţi, 8 femei şi 4 minori, respectiv fiind etapate din/în penitenciare – 410 persoane, în instanţa de Judecată – 225 persoane.

 Astfel, la finele a 12 luni ale anului 2019 au fost înregistrate

538 de cauze penale unde procentul descoperirii infracţiunilor înregistrate fiind de 62,27 % (PE REPUBLICĂ 52,76%,) față de 552 cauze penale înregistrate la finele a 12 luni ale anului 2018 fiind înregistrate  cu 14 cauze penale mai puține de unde se rezultă o  descreştere cu -2,55% faţă de perioada analogică a anului precedent.

Au fost transmise procurorului pentru înaintarea învinuirii persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor 335 de cauze penale, la fel urmărirea penală a fost terminată pe 284 de cauze penale din ele 183 transmise în instanța de judecată, 67 de cauze penale încetate și 33 clasate.

În continuare din 538 de cauze penale, s-a constat că:

- 147 de cauze penale au fost comise în locuri publice,

- 70 de cauze penale au fost săvîrșite de către persoanele care se aflau sub infuența băuturilor alcoolice (indicîndu-se o creștere cu 10 cauze penale sau 6,06% față de perioada analogică a anului 2018).

 Fiind efectuată analiza amplă a infracțiunilor comise s-a stabilit că 9 infracțiuni au  fost săvîrșite de către persoanele care anterior au mai comis și alte infracțiuni, 6 infracțiuni au fost comise de către minori și cu implicarea acestora și 60 de infracțiuni au fost comise de către persoanele apte de muncă dar fără ocupație.

În urma analizei efectuate pe genurile de infracțiuni s-a stabilit că în perioada de 12 luni a anului 2019 au fost înregistrate următoarele genuri după cum urmeză:

• Excepţional de grave: - la finele a 12 luni ale anului 2019 au fost înregistrate 3 infracţiuni fiind descoperite ceea ce constituie o echivalență comparativ cu perioada analogică a anului 2018 unde au fost înregistrate la fel 3 infracțiuni fiind descoperite;

 Analiza infracțiunilor excepțional de grave în coraport cu ziua comiterii s-a constat că toate 3 cazuri au fost comise în diferite zile a săptămînii (luni, miercuri, sîmbătă), dar și în diferite localități (Haragîș, Porumbești, Cîrpești) cît și în perioada orelor de seară (18:00-24:00).

-c/p 2019430014, art.171 alin 3: pe faptul că la 14.01.2019 în jurul orelor 23:00, cet. Crăciunescu Serghei Anatolie, a.n 1991 loc. al sat. Haragîș rl.Cantemir, în urma consumului de alcool împreună cu minorele Bălănuță Nina a.n 2005 și Manoilă Nina  a.n 2007 ambele loc. a sat. Stoianovca rl.Cantemir, profitînd de faptul că ultimele erau în stare de ebrietate a încercat să întrețină un raport sexual cu cu minora Manoilă Nina. Însă din motive ce nu depind de voința sa acesta nu și-a dus pînă la capăt intenția. Infracțiunea este de descoperită la moment bănuitul se află în căutare din care motiv se petrec măsuri speciale de investigații întru descoperirea infractorului.

-c/p 2019430201, art.27-145 alin.2: la 29.05.2019 aproximativ la orele 22:00, cet. Hariton Valeriu Dumitru a.n 1975, loc. al sat. Porumbești avînd asupra sa un un cuțit fiind în stare de ebrietate în urma unui conflict intenționat avînd scopul unui omor i-a aplicat o lovitură cu cuțitul soției sale Miron Camelia a.n 1982, ulterior părăsind locul faptei însă în urma măsurilor speciale de investigatie ultimul a fost depistat fiind reținut, cauza penală a fost transmisă în instanța de judecată.

-c/p 2019430427, art. 27-145 alin.2: la 26.10.2019, în jurul orelor 18:30cet. Baran Pintilie Grigore, a.n 1951 loc. al sat. Cîrpești rl.Cantemir, fiind în stare de ebrietate avînd asupra sa o șurubelniță avînd intenția de a săvîrși un omor exprimîndu-se cu cuvintele ,,că te omor,, i-a aplicat o lovitură în regiunea  cu șurubelnița cet. Bîzu Ion Ion, a.n 1971 loc. al sat. Cîrpești rl. Cantemir, însă din anumite motive ce nu au depins de voința sa fapta dată nu și-a produs efectul, materialul a fost transferat pe Registrul 2 unde persoana a fost sancționată conform art. 285 al Codului contravențional.

• Deosebit de grave:  - la finele a 12 luni ale anului 2019 au fost înregistrate 3 infracţiuni, ceea ce constituie o creștere de 50,0% fiind descoperite în totalmente, comparativ cu perioada analogică a anului 2018, fiind descoperită doar o infracțiune;

Analiza infracțiunilor deosebit de grave în coraport cu ziua comiterii s-a constat că într-un caz infracțiune s-a comis în ziua de luni a săptămînii, celelalte două cazuri într-o perioadă îndelungată de timp (mai multe zile la rînd), în diferite localități cum ar fi (Gotești, Stoianovca, Borogani rl.Leova), referitor la ora comiterii infracțiunea de vătămare gravă a integrității corporale a fost comisă în jurul orelor 03:00, celelalte două infracțiuni privind munca forțată nu a fost stabilită ora exactă.

c/p 2019230168, art.165 alin.2: în perioada de timp cuprinsă între luna septembrie 2015 pînă în luna iunie a.n 2016, cet. Cerepanov Ivan Serghei, a.n 1983 prin înșelăciune și abuz de poziție de vulnerabilitate a fost explotat prin muncă de către cet. Roșca Iurie, la iazul din sat. Borogani rl.Leova, fără a-l remunera. Notă: cauza penală a fost transmisă după competența teritorială.

c/p 2019430011, art. 151 alin.4: la 14.01.2019 aproximativ în jurul orelor 03:00, cet. Luca Victor a.n 1975 loc. al sat. Gotești rl.Cantemir, a fost agresat fizic în urma unui conflict de către cet. Garanovschi Vasile a.n 1963, loc. al sat. Gotești rl.Cantemir, ulterior fiind transportat la SR Cantemir, după care în jurul orelor 05:40 a decedat în urma leziunilor grave primite. Notă: infracțiunea a fost descoperită, cauza penală transmisă în instanța de judecată.

c/p 2019430365, art.165 alin.2: angajații ANSA ai subdiviziunii teritoriale din rl.Cantemir, conform ordinului directorului ANSA nr.272p din 20.03.2017, în perioada luniloriulie 2018-august 2019, aflîndu-se în sat. Stoianovca rl.Cantemir folosindu-se de situația sa de serviciu acționînd în scop de profit urmărind scopul traficului de ființe prin exploatarea prin muncă și anume la ferma de creștere a porcilor care aparține familiei sale activînd ilegal în sat. Stoianovca rl.Cantemir în continuarea acțiunilor sale acționînd coordonat prin înșelăciune și abuz de poziție de vulnerabilitate manifestată prin situația precară din punct de vedere al supravețuirii sociale a recrutat mai multe persoane care au fost impuse să efectuieze  diverse lucrări pentru asigurarea pazei și întreținerii fermei precum și creșterea, îngrijire și sacrificare a porcinelor. Notă: cauza penală se află în procedură fiindcă s-a reîntors cu indicații pentru petrecerea măsurilor speciale de investigații paralel cu angajații CNA.

• Grave: - la finele a 12 luni ale anului 2019 au fost înregistrate 78 infracţiuni, fiind înregistrată o creştere de +9,86 % din ele fiind descoperite 76 infracţiuni două infracțiuni necesită de întreprins un șir de măsuri speciale de investigații.

Totodată s-a stabilit o creștere de + 9,76% a infracţiunilor de huliganism, astfel pe parcursul anului au fost înregistrate 45 cauze penale calificate conform art. 287  CP RM, comparativ cu anul 2018 unde s-au înregistrat  41 cauze penale.

 Analiza infracțiunilor de huliganism în coraport cu ziua comiterii s-a constat că cele mai multe cazuri de huliganism s-au comis în ziua de duminică a săptămînii urmate de zilele de sîmbătă și luni, analizînd locul infracțiunii de huliganism s-a observat că cele mai des au fost comise în localitățile Cantemir, Țiganca Cîrpești și Ciobalaccia, referitor la ora comiterii infracțiunea de huliganism a fost comisă în intervalul 21:00-03:00.

Cu referire la infracțiunile legate de droguri și substanțele narcotice, la finele anului 2019 au fost înregistrate 7 cauze penale fiind descoperite toate 7 infracțiuni unde s-a constat o descreștere cu -36,36% față de anul precedent.

Analiza infracțiunilor legate de droguri în coraport cu ziua comiterii s-a constat că:

- toate 7 cazuri au fost comise în diferite zile a săptămînii (cel mai fregvent în ziua de joi, sîmbătă și miercuri), dar și în diferite localități (Vișniovca, Tartaul, Gotești, Lărguța și Ciobalaccia).

1.         C/p 2019430009 La data de 11.12.2019, a fost efectuată percheziţia la domiciliu lui Serjant Nicolae Nicolae, a.n.20.02.1982, situat în s. Vişniovca, r. Cantemir, în urma percheziţiei a fost ridicată masa vegetală care conform raportului de expertiză judiciară nr.34/12/-r-627 din 26.12.2018 constituie marihuana, în proporţii mari.101,63 g.

NOTĂ: Transmis în judecată

2.         C/p 2019430060 La 20.12.2018, în cadrul percheziţiei la domiciliul cet. Sîrbu Vasile Gheorghe, a.n.2.09.1984, situat pe adresa s. Vişniovca r-l Cantemir, au fost depistate şi ridicate ambalaje cu masă vegetală uscată care conform raportului de expertiză juridică nr.34/12/3-r-22 din 17.01.2019 marihuana, care se atribuie la subtanţele stupifiante, în cantitate de 187,195 g.

NOTĂ: Transmis în judecată

3.         C/p 2019430089 Pe faptul, că la 21.02.2019, la domiciliul cet. Antohi Teodor Serghei a.n. 2002 , loc. s. Tartaul r. Cantemir, au fost observate două recipiente de plastic confecţionate în mod artizanal, pe pereţi cărora se observă o substanţă de culoare cafeniu închis ţi un pachet unde se afla masă vegetală uscată asemănătoare cu plantă de canabis.

NOTĂ: Transmis în judecată

4.         C/p 2019430115 La data de 06.03.2019, în timpul percheziţiei la cet. Văcărescu Vasile Vasile a.n. 1993, loc. Goteşti, r. Cantemir, a fost depistată masa vegetală verde uscată asemănător cînepei conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr.34/12/3-r-93, din 14.03.2019, masa vegetală verde uscată depistată reprezintă marihuană ceia ce se atribuie la substanţele stupefiante.

NOTĂ: Caz contravențional

5.         C/p 2019430344 La 20.07.2019, în cadrul examinării materialului cu nr. 20194302577, a fost efectuată percheziţia la domiciliul cet. Sărăteanu Alexandru  Gheorghe a.n. 19.11.1982, situat în s. Tartaul r. Cantemir, în cadrul căreia au depistate şi ridicate 3 fragmnte de butelii din polimer de pe suprafaţa cărora condorm raportului de constatare tehnico ştiinţifică cu nr. 34/12/3-r-387 din 08.08.2019, constituie răşină de cannabis în cantitate de 0,114 constituin cantităţi mari.

NOTĂ: Transmis în judecată

6.         C/p 2019430356 R1 cu nr.532 din 05.09.2019 p/v privind depistarea unei infracţiuni a OS de sector, inspector principal Leu Vitalie. La data de 01.08.2019 în timpul verificării minorilor delicvenţi aflaţi la evidenţă IP Cantemir , la minorul Rusu Gheorghe Gheorghe, a.n 2002 la domiciliu din sat Lărguţa r-n Cantemir a fost depistat şi ridicat două fragmente de butelii din polimer pe pereţii interiori cu depuneri de substanţă de culoare cafenie ce reprezintă reşină de cannabis şi se atribuie la substanţe stupefiante în cantitate totală de 0,052gr, care conform hotărîrii de guvern nr, 79 din 23.02.2006 constituie proporţii mari. NOTĂ: Transmis în judecată

7.         C/p 2019430566 La 30.11.2019, în jurul orei 12:00 în timpul documentării unui caz de violenţă în familie în domiciliull cet.Galea Radu Valeriu, a.n. 1997, loc. s. Ciobalacia r. Cantemir, au fost depistate şi ridicate 2 fragmente de butelii din polimer şi o

bucată de folie de staniol de pe suprafaţa cărora conform raportului de constatare tehnico ştiinţifică constituie răşină de canabis în cantitate de 0,164 g., constituid cantităţi mari. NOTĂ: În gestiune

• Mai puţin grave: - la finele a 12 luni ale anului 2019 au fost înregistrate 310 infracţiuni, ceea ce constituie o descreştere cu -2,21 %, comparativ cu perioada analogică a anului 2018, din ele fiind descoperite 140  de infracțiuni sau 45,16 %;   

    Conform analizei efectuate stabilim că din totalul infracţiunilor de furt înregistrate pe parcursul a 12 luni anul 2019 în Registrul de Evidenţă a Infracţiunilor a IP Cantemir cel mai des prevalează următoarele tipuri de sustrageri:

         23 cazuri de sustragere de bani din domicilii (case de locuit);

         21 cazuri de sustragere de telefoane mobile;

         23 cazuri de sustragere de bunuri (bunuri de uz casnic);

         15 cazuri de sustragere de păsări și animale (ovine, porcine, iepuri);

         15 cazuri mijloace de transport și piese (răpire: 1 automobil în sat. Leca, 1 motocicleta în sat. Haragîș, 1 tractor în sat.Cociulia toate cazurile sunt descoperite ).

         64 cazuri de sustragere a altor bunuri.   

 

 • Uşoare: - la finele a 12 luni ale anului 2019 au fost înregistrate  144 infracţiuni, ceia ce constituie o descreştere de – 9,43 %  din ele fiind descoperite 100 de infracțiuni sau 70,14 %.

Toate infracțiunile au fost comise în urma consumului abuziv de alcool, mediul afectat, de cele mai dese ori infracțiunile s-au comis în mediul rural, lipsa unui loc de muncă stabil, nivelul scăzut de trai etc.

PROPUNERI:

În urma analizei consider că pentru asigurarea cu suuces a activității de serviciu a IP Cantemir și promovarea unui mod de viașă sănătos, ridicarea imaginii poliției în fața societății pentru anul 2020 este nevoie de :

-          2 automobile de serviciu;

-          o funcție de traducător, interpret, fiind a doua persoană a Serviciului secretariat IP Cantemir.

-          mijloace financiare pentru amenajarea sălii de sport;

-          mijloace financiare pentru amenajarea parcării speciale pentru automobilele reținute, accidentate și cele care au rol de corp delict pe cauzele penale

-          15 centuri multifuncționale;

-          20 perechi de cătușe;

 

 

 

Şef interimar al IP Cantemir,

comisar principal                                                                    Vitalie MIRON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de progres

2019

2018

 

Înregistrate crime

 

538 cauze penale

 (descreștere 14 cauze penale sau -2,55%)

 

552 cauze penale

Procentul descoperii

 

62,27%  (în crestere cu 4,35%)

Pe republică 52,76%

Descoperite 335 de infracțiuni

 

57,92%

Pe republică 55,35%

Descoperite 318 infracțiuni

Excepțional de grave

3 infracțiuni DESCOPERITE 3 sau 100%

3 infracțiuni

Deosebit de grave

3 infracțiuni (în creștere cu 1 infracțiune sau + 50%) DESCOPERITE  3 saun 100%

2 infracțiuni

Grave

78 infracțiuni (în creștere cu 71 infracțiuni sau + 9,86%)

DECOPERITE 76 de infracțiuni sau 97,4%

71 infracțiuni (în creștere cu 53 infracțiuni sau + 34%)

Mai puțin grave

310 infracțiuni (în descreștere cu 7 infracțiuni sau -2,21%) DESCOPERITE 140 de infracțiuni sau 45,16%

317 infracțiuni (în descreștere cu 29 infracțiuni sau – 8,4%)

Ușoare

144 de infracțiuni (în descreștere cu 15 infracțiuni sau -9,43%) DESCOPERITE 100 de infracțiuni sau 70,14%

153 de infracțiuni (în creștere cu 14 infracțiuni sau +9,65%)

                                                                                                                                                              ANEXA NR.1                                                      

                                                                                                                                                        A NOTEI INFORMATIVE

                                                                                                                                                        PE 12 LUNI ALE ANULUI2020

 

 

Funcții pe state sunt 105 funcții din 122 funcții pe parcursul anului 2019 au fost reduse 7 funcții (serviciul detenție și escortă) din care :

- 102 sunt funcții cu statut special;

- 1 funcție funcționar public

- 2 funcții civile;

La moment sunt 6 funcții vacante după cum urmează: 2 funcții de conducere, 2 funcții de execuție și  2 funcții de subofițeri.

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

or. Cantemir

 

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020  

 

          Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiilor

 Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului

de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale

suplimentare(cont special)  pe anul 2020

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404/2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

    01.Se aprobă statul de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir,  statul de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare(cont special) pe anul 2020, după cum urmează:

1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

     02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la  data de 01.01.2020.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul  Cantemir şi publicului în termen de 10 zile., se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în acelaşi termen.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

Preşedintele şedinţei                                                                       _____________________                                                                                                         

 

   Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                      Ludmila ŢURCANU

Elaborat: _______________Mihaescu Iurie

Vicepreşedinte al raionului, preşedinte al CA

  al IMSP din raionul Cantemir 

 

Proiect de decizie prezentat:                                                                                         

______________________

_____________________                                                

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.03/ -XXVII                                                                                       din 26.03.2020                                                                                

or. Cantemir

 

           Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui

 raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului

consiliului raional pe perioada concediului de odihnă

 anual plătit  a dnei Ludmila ŢURCANU

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2008, art. din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de  salarizare în sectorul bugetar, examinând propunerea dlui Anatoli ICHIM preşedintele raionului, privind împuternicirea dnei Victoria BALAN,şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila ŢURCANU,  examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D  E C I D E :

 

     01.Se ia act de  nota informativă  (se anexează).

     02.Se împuterniceşte dna Victoria BALAN, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual  plătit   a dnei Ludmila ŢURCANU.

     03.Doamnei  Victoria BALAN, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru îndeplinirea  obligaţiunilor  de  muncă  a dnei Ludmila ŢURCANU se  stabileşte  spor  în mărime de  50% din salariul de funcţie al secretarului consiliului raional, conform treptei I de salarizare.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul , se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 Preşedintele şedinţei                                                                          _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                            Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Diana ROTARU_________

Specialist principal

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                           nr.03/ -XXVII din 26.03.2020

 

 

                                                         Notă informativă

cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN, şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit  a dnei Ludmila ŢURCANU.

 

    Conform art.60 alin.7 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău, secretarului Consiliului municipal Bălţi şi secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local.

         Reieşind din prevederile art.38 alin.5  a legii sus-numite  Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

      Totodată menţionăm , că secretarul consiliului dispune de o perioadă de  35 zile calendaristice  concediu anual plătit,  zile suplimentare prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008, de Contractul Colectiv de Muncă  .

    În acest context  se propune adoptarea deciziei  Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit  a dnei Ludmila ŢURCANU.

 

 

 

 

Specialist principal ,

 aparatul preşedintelui raionului                                                         Diana ROTARU

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

        

Tel (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58
Fax (+373) 273-2-20-58
Copyright © 2020 Consiliul Raional Cantemir.Toate drepturile rezervate.