print
Proiect Strategia de dezvoltare socio-economica a raionului Cantemir pentru aa.2016-2020
04.05.2016

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                            

 

 

 

                                                                           Strategia

de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir (2016-2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                      Cantemir ,  2016


 

 

 

 

Cuprins:

AUTORI.....................................................................................................................................................

      INTRODUCERE....................................................................................................................................

       METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI...............................................................................

PARTEA I. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL INVESTIŢIONAL..............................................

DATE GENERALE.........................................................................................................................

POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ..........................................................................................

ECONOMIA RAIONULUI  CANTEMIR...................................................................................

INFRASTRUCTURA GENERALĂ...............................................................................................

STAREA MEDIULUI NATURAL................................................................................................

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ...................................................................................................

CAPACITĂŢI LOCALE PENTRU SUSȚINEREA INVESTIȚIILOR......................................

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ ŞI DEZVOLRAREA SURSELOR ALTERNATIVE......

     ANALIZA SWOT ŞI CONCLUZII PENTRU CADRUL INVESTIŢIONAL..............................

PARTEA II.  VIZIUNE ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE  A            RAIONULUI   CANTEMIR............................................................................................................

PARTEA III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE...........................................................................

    DEFINIREA  MISIUNII...................................................................................................................

    OBIECTIVELE STRATIGE DE DEZVOLTARE, DIRECȚIILE DE INVESTIȚII ŞI MĂSURILE PRIORITARE..............................................................................................................................................

RISCURI ŞI METODE  DE PREÎNTÂMPINARE........................................................................

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC............................................

     CADRUL INSTITUŢIONAL DE MONITORIZARE...................................................................

      INDICATORI  DE MONITORIZARE.........................................................................................

 PLANUL DE ACŢIUNI............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                             Autori

 

Preşedintele comisiei:

Andrei Ciobanu        Preşedintele raionului

 

Vicepreşedintele comisiei:

Victor Culicovschi  Vicepreşedinte al raionului;                                                                    

 

Secretarul comisiei:

Iurie Popandopol         Şef serviciu  Economie      

 

Membrii comisiei:

Ion Dimcea                          -vicepreşedinte al raionului;

 Sergiu Butuc                       –vicepreşedinte al raionului;

 Roman Ciubaciuc               -primarul or. Cantemir

 Ludmila Țurcanu               – secretarul consiliului raional;

Larisa Vîlcu                       - șef direcţie Agricultură;

Victoria Balan                   - șef serviciu administrație publică;

Iurie Mihaescu             – medic-şef IMSP” Spitalul raional Cantemir”;

Veaceslav Cozma        – șef  direcţie generală finanţe;

Lilia Cebotaru              – șef direcţie învățământ;

Valeriu Mocanu             – șef direcție construcţii, gospodărie comunală, transport, dezvoltare regional și locală;

Victoria Tabureanu     –șef secţia raională statistică;                      

Ion Domenco     –         redactor al ziaruluiCuvântul Liber”; Constantin Putregai          Președinte,  CAP “GLIA”.

Sofia Ursu                   – ONG “Asociația Cetățenilor cu Inițiativă”;

 Anatolie  Bazilevici        - ONG Asociația “Lunca Prutului”

Valeriu Hâtu                – consilier raional;

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere

 

      Strategia de Dezvoltare Socio Economica a raionului  Cantemir  ,reprezintă un document ,care are drept scop primordial, creşterea nivelului de trai al populaţiei din raion.

 Acest document a fost elaborat în mod participativ, cu implicarea diferitor actori sociali. În acest proces complex, s-a ţinut cont de interesele comunităţilor locale de a se dezvolta durabil şi echilibrat, de resursele disponibile, de oportunităţile de afaceri în zona de frontieră, posibilităţile de valorificare a parteneriatului public-privat constructiv şi responsabil.

   Perioada de planificare prevăzută de Strategia de Dezvoltare  Socio Economică a raionului Cantemir   cuprinde anii  2016   - 2020.

       Strategia a fost elaborată pentru a stabili cadrul general, măsurile şi acţiunile concrete de dezvoltare economică si  socială ce vor fi întreprinse în raion. Acest document va reprezenta sistemul de referinţă pentru elaborarea documentelor strategice şi de planificare în unităţile teritorial- administrative de nivelul I din componenţa raionului Cantemir.

      Obiectivul principal al elaborării Strategiei este de a susţine parteneriatele, valorificând maximal oportunităţile de cooperare transfrontalieră pentru creşterea economiei, atragerea investiţiilor şi asigurarea cu locuri de muncă, reducând decalajele de dezvoltare cu celelalte raioane ale republicii şi dezechilibrul rural-urban.

      Prin realizarea acestei Strategii se urmăreşte în viitor crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea unui mediu atractiv de afaceri, utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor, amenajarea zonelor turistice, îmbunătăţirea stării mediului natural. Activitatea organelor administraţiei publice locale trebuie, în acelaşi timp, asigure consultarea, transparenţa şi colaborarea cu sectorul de afaceri şi societatea civilă. Resursele locale şi cele atrase din afară vor fi investite prioritar în dezvoltarea continuă a infrastructurii şi sprijinirea categoriilor sociale defavorizate.

     Destinatarii Strategiei este întreaga comunitate a raionului, autorităţile publice locale, structurile societăţii civile, instituţiile sociale, sectorul de afaceri, tinerii, Consiliul Raional Cantemir, precum şi alte persoane interesate în dezvoltarea economică a raionului.

      Strategia a fost elaborată de către membrii Grupului de Planificare Strategică a Consiliului raional Cantemir, constituita  prin dispozitia  presedintelui raionului  N12  din     07/10/2015                                                      

     Structurată Strategiei consta  din trei componente principale: analiza diagnostic (potenţialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, starea mediului natural, capacitatea instituţională), viziuni asupra dezvoltării socio-economice a raionului şi strategia propriu-zisă (abc-ul planificării şi valorile comunitare; misiunea comunităţii şi a autorităţilor publice locale în implementarea Strategiei; riscuri şi metode de micşorare a influenţei lor; monitorizarea şi evaluarea planului strategic; planul strategic de acţiuni).

 

 


 

 

                                                 Metodologia de elaborare a Strategiei

 

                Principii generale pentru creşterea investiţilor în raionul Cantemir.

 

 Strategia oferă un cadru clar şi coerent pentru:       

              -oportunităţile oferite investitorilor in raionul Cantemir

-locaţia ariilor de interes pentru investitori şi competenţele gestionarilor

-facilităţile oferite antreprenorilor de autorităţile publice locale de nivelul I şi II, inclusiv pentru investitorii străini

             -cadru de cooperare şi obligaţiunile partenerilor                   

      -planul de acţiuni pentru 5 ani

În cooperarea reciprocă sunt puse următoarele principii:  

        - atragerea şi localizarea investiţiilor strategice în raion

        - diversificarea economiei localităţilor pentru creşterea bunăstării populaţiei                                      

       - utilizarea resurselor locale pentru oportunităţi economice

        -facilitarea relaţiilor transfrontaliere

        -stimularea capacităţilor manageriale şi de infrastructură.

 

Eforturile pentru consolidarea potenţialului economic, social, cultural, turistic, uman şi managerial al raionului Cantemir sunt axate pe experienţa europeană de cooperare prin:

     -  implicarea agenţilor economici, investitorilor, comunităţilor, APL în activităţile din teritoriu

     -  dezvoltarea unei zone economice competitive

     -  promovarea transparenţei şi politicilor coerente în raport cu comunităţile locale      

  -utilizarea bunelor practici în managementul resurselor

     -  promovarea imaginii pozitive a raionului Cantemir.

 

                         

 

 

 

                        PROCEDURA DE LUCRU PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI

 

 

   Diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio– economică a raionului Cantemir                             

 

                        Colectarea de date primare şi secundare

    În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informaţii (în principal informaţii statistice), privind domeniile şi activităţile luate în analiză, distinct pe fiecare unitate teritorial-administrativă de nivelul I şi întregul raion în general. De asemenea, s-a făcut apel la bazele de date raionale.

      În cadrul acestei etape au fost construite instrumentele necesare pentru culegerea datelor, au fost colectate datele primare, prelucrate, analizate şi interpreta

    Informaţiile colectate în această etapă, au format setul de date şi informaţii necesar realizării fazei de analiză şi diagnostic, precum şi pentru faza următoare de elaborare propriu zisă a strategiei de dezvoltare.     Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informaţiilor colectate în etapa anterioară, a diagnosticului socio-economic al raionului. Totodată, pentru realizarea unui diagnostic real, situaţia identificată în urma informaţiilor colectate a fost comparată cu situaţia din alte raioane a Republicii Moldova.

       Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile, precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor asupra dezvoltării socio-economice a fost realizată cu ajutorul Analizei SWOT.

                                   

 

                                 Elaborarea Strategiei de dezvoltare

   Pe baza resurselor existente şi potenţiale, a posibilităţilor de valorificare a oportunităţilor identificate, a posibilităţilor de eliminare ,evitare a punctelor slabe şi posibilităţile de prevenire a ameninţărilor, a fost identificată viziunea strategică de dezvoltare sau direcţia principală de dezvoltare, au fost stabilite obiectivele strategice şi au fost trasate priorităţile publice aferente fiecărui obiectiv în parte.

    In cadrul priorităţilor strategice au fost propuse programe specifice care pot fi dezvoltate prin   implementarea de proiecte concrete, ce vor putea beneficia de finanţare prin programele active în perioada de planificare.

  Stabilirea viziunii şi a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanţă cu politicile şi direcţiile generale adoptate de principalele documente strategice raionale, regionale, naţionale şi europene.     

                 Cadrul investiţional legal-normativ al Republicii Moldova

                                         

                                     Cadrul legal-normativ

Strategia Naţională  de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 Strategia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului pentru anii 2006-2015

Legea cu privire la SRL nr.135-XVI din 14.07.2007

HGO833/2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 Legea cu privire la eficienţa energetică Nr. 142 din 02.07.2010

Legea cu privire la parcurile industriale din 15.07.2010

         

                  

                    Facilităţi investiţionale în Republica Moldova

             

Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 250 mii dolari SUA, se scutesc de plata impozitului pe venit in mărime de 50% pe parcursul a 5 ani.        

-  Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 2 milioane de dolari SUA., pot fi scutite de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani consecutivi.                 

         -  Companiile producătoare de programe software sunt scutite de  plata impozitului

         pe venit pentru o perioadă de 5 ani consecutivi;

              -Scutirea de plata taxelor vamale pentru importul mijloacelor fixe pentru a fi  întroduse    în capitalul statutar al companiei.

         - Facilităţi pentru activitatea în cadrul zonelor economice libere.

 

 

                                           Reforme de Liberalizare a Economiei în Republica Moldova

 

                                         Asigurarea mediului investiţional favorabil în raionul Cantemir

    

       Din Strategia investiţională a RM: Obiectiv fundamental-  dezvoltarea economică durabilă a raionului Cantemir prin asigurarea unor ritmuri înalte de creştere a investiţiilor, inclusiv a fluxului de  investiţii străine directe, ţinând cont concomitent de posibilitatea de a atinge pe această cale un nivel mai înalt al calităţii vieţii populaţiei şi un grad sporit de ocupare în câmpul muncii.

Obiective principale:

            creşterea investiţiilor în scopul asigurării noilor locuri de muncă;

            creşterea investiţiilor destinate inovării tehnologice,  cercetării ştiinţifice şi educaţiei.

               creşterea investiţiilor în localităţile care necesită  susţinere în dezvoltarea lor social- economică;

               extinderea investiţiilor menite pentru protecţia mediului ambiant, pentru ameliorarea utilizării resurselor naturale şi pentru  reducerea presiunii asupra mediului, cauzate de activităţile economice;

               susţinerea factorilor   de  producere din raion spre atragerea în raion a potenţialului productiv din exterior şi producerea aici a bunurilor destinate pieţelor externe.

 

                PARTEA I.  DEZVOLTAREA  ECONOMICĂ ŞI MEDIUL INVESTIŢIONAL

 

   

                                 Prezentarea raionului :

Poziţie geografică

Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, cu o suprafaţă de  870 kmşi cuprinde 27 unităţi administrativ-teritoriale, în componenţa cărora sunt incluse  50 localităţi, cu o populaţie de 59263 persoane, din care:

Ø  urbană – 4936

Ø  rurală – 54327

Populaţia economic activă constituie 34700 persoane, din care ocupată în cîmpul muncii – cca 18272 persoane.

Persoane sub vîrsta aptă de muncă (pensionari) – 9820 persoane.

      Raionul Cantemir se mărgineşte la vest cu România pe o distanţă de 32 km pe rîul Prut, la nord –cu raionul Leova, la est cu UTA Găgăuzia, la sud cu raionul Cahul.

Raionul Cantemir este străbătut de drumurile naţionale Chişinău-Cahul, de la nord la sud trece calea ferată Chişinău-Cahul-Giurgiuleşti şi de la est la vest calea ferată Cantemir-Fălciu (România) peste rîul Prut.

 

 

        Atestarea documentară.

Raionul Cantemir a fost înfiinţat la data de 25 martie 1977. Se mărginește la nord cu raioanele Leova, la est cu raionul Comrat şi la sud cu raionul Cahul, iar la est hotarul trece pe rîul Prut.

În componenţa raionului intrau 48 localităţi, din care 2 erau de tip orăşenesc (Cantemir şi Vişniovca).Populaţia totală constituia 62,1 mii persoane, din care populaţia urbană -4,9 mii persoane, rurală -57,2 mii persoane.

Activităţile economce de bază ale raionului Cantemir au fost agrară şi industrială. Ramura fitotehniei s-a specializat pe producerea cerealelor, legumelor, fructelor, strugurilor, florii soarelui, culturilor eterooleaginoase, tutunului şi producţiei zootehnice.

Industria era reprezentată de fabricile de prelucrare a producţiei agricole. În acea perioadă în raion funcţionau: fabrica de conserve din Cantemir, fabrica de uleiuri eterice din s. Vişniovca şi fabrici de prelucrare a strugurilor şi producere a vinului.În raion activau 25 întreprinderi agricole, inclusiv: 5 colhozuri, 16 sovhozuri şi 4 întreprinderi intergospodăreşti.

Lungimea automagistralelor constituia 224,5 km şi 35 km de cale ferată.                 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALITĂȚI

 

Oameni de seamă, care reprezintă  raionul Cantemir s-au regăsit şi se regăsesc în toate domeniile de activitate. Acestea sunt: deputaţi în Parlamentul R.Moldova  de primă legislatură: Valeriu Obreja (postmortem), Călin Botică (postmortem), Andrei Cabac (postmortem), Gheorghe Marin (postmortem), Pintilie Pârvan.Actualii deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova: Ion Balan, Gheorghe Popa.

Religie: Preasfinţitul Mitropoliei Basarabiei Petru Păduraru.

Literatură și publicistică: Haralambie Moraru s. Coştangalia, Gheorghe Cutasevici, s.Tartaul, Nina Josu s. Ţiganca, Irina Nechit s. Antonovca, Alexandru Manoil, s.Lingura, Ion Domenco, s.Șamalia.

Muzică: Nicolae Sulac s. Sadîc (postmortem), Vlad Mircos, s.Antonești, Nelly Ciobanu s. Cania, Nicolae Sulac s. Sadîc (postmortem), Valeriu Hanganu s.Cociulia (postmortem).

 

                                                             Capitalul natural

1.1.             Relieful raionul Cnatemir prezintă cîmpia sud-moldovenească, care este divizată în văi şi rîpi. Pe fundalul acestei cîmpii se conturează colina Tigheci, care se întinde în direcţia submeridiană cu însemnări absolute la nord 300 m iar la sud 220 m.

Partea de est a raionului cuprinde colina Baimaclia cu înălţimea  de 295 m.Larguta  cu inaltimea maxima    301m.

 

                                                         Tip climă

Clima este caracterizată  de un timp îndelungat cu vară călduroasă şi iarnă scurtă şi blîndă.

Raionul Cantemir intră în zona a III – a agroclimaterică a RM, condiţiile climaterice fiind prielnice pentru activitatea tuturor culturilor agricole. Precipitaţiile atmosferice constituie 445-475 mm, din care 270-320 mm cad în perioada caldă a anului.

Temperaturile active constituie în sumă 3250-33500 C, care permit cultivarea soiurilor de viţă de vie, pomi fructiferi, legume. Poziţia dominantă a vînturilor: nordice şi nordo-estice, viteza cărora atinge 4,0-4,6 m/secundă.                                     

 

 

 

                                                         Rezervele acvatice

Aspecte generale privind apele de suprafata şi subterane ale raionului Cantemir sunt. teritoriul r-lui Cantemir se margineşte cu rîul Prut, care tranziteaza hotarele raionului prin primaria Toceni şi primaria Goteşti  ре о lungime totala de 65,2km. De asemenea, teritoriul raionului este tranzitat de 4 riuri mijlocii- afluenţi ai rîului Prut: Larga -lungimea cursului de apă fiind de 46,6 km, Tigheci - 26,8 km, Saca - 36,7 km şi Sărata - 7,6 km. În raion sunt 11 izvoare de apă dulce.

О sursă principală de aprovizionare cu apă revine sondelor arteziene.Astfel în teritoriu sunt prezente şi luate la evidenţă 63 sonde arteziene dintre care 44 sunt în functiune, din ele 18 au destinaţie ca apă potabilă, 19 sunt exploatate pentru apă menajeră, 7 au menire industrială, 19 unităţi sunt în rezervă.

Apele subterane constituie sursa principală de apă potabilă şi uz menajer din raion. În preajma pădurii Codrii Tigheci s. Cociulia se află fîntîna arteziană care este conservată din anii 50-60 şi poate aproviziona un număr mare de localităţi din Zona de Dezvoltare Sud.

 

                                                          

                                                      Bogăţii minerale

 

În subsolurile raionului se află zăcăminte naturale de gaze naturale, nisip pentru construcţii, pulbere de bentonit, lut pentru producerea cărămidei.

 

                                                   Solul

Principalele formări de sol sunt argilo-nisipoase, lutoase, ciornoziom tare şi îndesat parazitate cu înaltă carbonizare în Lunca Prutului, solurile fiind salinizate.

                

 

                                Vegetaţia şi lumea animală

 

Pădurile raionului prezintă suprafeţe incomplete cu specii de stejar, arţar, tei, salcîm, fag, frasin, ulm. Pădurile din bălţile rîului Prut sunt reprezentate de mesteacăn, frasin, salcie, plop.

Lumea animală: mamifere –căprioare, mistreţi, iepuri de cîmp, vulpi, bursuci,

   Păsări-gîsca şi raţa sălbatică, lişiţa, fazanul, porumbelul, potîrnichia.

 

 

                                       

                                           

 

 

 

 

 

                                              

                                                DATE GENERALE

 

 

 

Nr.

Denumire indicator

Unitate

Valoare

1.

Populaţia raionului Cantemir

locuitori

59263

2.

Ponderea în numărul total al locuitorilor din RM

%

1.6

3.

Populaţia urbană

locuitori

4936

4.

Ponderea în numărul total populaţia urbană RM

%

0.33

5.

Gradul de urbanizare, situaţia din 2014

%

            8.33

6.

Suprafaţa raionului

km2

870

7.

Ponderea în suprafaţa totală a RM

%

2.57

8.

Densitatea populaţiei (numărul locuitorilor pe 1 km2)

locuitori

68.1

9.

Volumul producţiei industriale în 2014

mln. lei

207.602.

10.

Ponderea în totalul producţiei industriale a RM

%

0.05


 

 

  Tabelul 1-2 Structura terenurilor raionului Cantemir

 

 

Denumirea indicatorului

unit. măs.

 

2010

 

2011

 

2012

 

2014

 % din sup.tot.

Terenurile cu destinaţie agricolă

 

 

ha

 

 

49935

 

 

49936

 

 

52760

 

 

52772

 

 

61

Terenurile localităţilor

ha

6178

6215

6197

6208

7.1

Terenurile fondului silvic

ha

13341

13340

12471

12471

14.4

Terenurile fondului apelor

ha

1623

1623

1340

1340

1.5

Terenurile fondului de rezervă

 

ha

 

14878

 

14855

 

13203

 

13186

 

15.1

Altele

ha

      838

817

815

809

0.93

     Total

ha

86786

86786

86786

86786

100

 

Sursa: Oficiul cadastral Cantemir


             

 

                                       Populaţia şi forţa de muncă

 

    Populaţia raionului constituie în prezent  (1.6%) din populaţia Republicii Moldova. În conformitate cu ultimele date furnizate pentru anii 2014 in raion sunt  59263 mii locuitori .

      Densitatea medie a populaţiei raionului este de 68.1 loc/km², fiind mai mică ca media pe republică (de 100,1 loc/km² în mediu).Conform datelor preliminare in anul 2014 s-au născut 684 de copii,au decedat 691 persoane, înregistrându-se un spor  negativ de 7 persoane.Rata natalitatii constitue 11.0 nascuti la 1000 de locuitori.     In aceasta perioada au fost inregistrate  418 casatorii dar si 143 de divorturi.

                                                  

                                                 Migraţia populaţiei

         

            Numărul persoanelor plecate din raion în alte ţări  constituie aproximativ   30% (situaţia la 01.01.2015 conform datelor statistice raionale). Conform datelor neoficiale acest număr este cu mult mai mare. Cel mai reprezentativ  grup al emigranţilor îl constituie persoanele de vârsta 20 - 45 ani, care constituie segmentul de bază al forţei de muncă ce ar putea asigura dezvoltarea raionului.      

        Aspectul opus  al migratiei este reîntoarcerea persoanelor de peste hotare si reîncadrarea lor in cimpul muncii.  In ultimii ani cca. 80 de personae reintoarse in tara ,au beneficiat de suportul agentiei in acest sens.

 

                                                 Șomajul

    Conform datelor Agentiei pentru Ocuparea Fortelor de Munca  Cantemir, dinamica indicilor pentru anii 2010-2014, este urmatoarea:

     La evidență sunt   897 de persoane  .

      Agentia  propune, momentan, 593  locuri vacante ceea ce este in crestere fata de anii trecuti.Tendinta de  crestere a numarului de locuri de munca pe parcursul ultimilor ani rămâne pozitivă. Daca e sa repartizam dupa domeniul  de activitate  ,locurile de munca  au fost oferite:.

                   -In agricultura -             48%

                  -Comert -                        19%

                  -Administratia Publica   -9%

                  -industrie  -                     12%

                  -învățământ  -                   8%

          Un numar mare de locuri de munca  ramin sa fie neocupate din lipsa de atractivitate: salariile mici,conditii grele de munca,distanta mare pina la locul de munca.  De multe ori cerintele angajatorului  depășesc valoarea  salariului oferit..Pentru anul 2014, ponderea angajarilor ,constitue 32.4%.                       

                   

            Problemele de baza:

        

        -   locurile de munca sint neatractive ,fapt care duce la abandonarea  si neacceptarea lor.

        -   tinerii din zonele rurale sint mai dezavantajati fata de cei de la oras.

        -   cetatenii  cunosc slab  metodele de cautare a unui loc de munca.

        -   discrepanta intre cerintele angajatorului si salariul  acordat. 

    

          Masuri si actiuni pentru inbunatatirea situatiei in domeniul respectiv.

 

       -  inbunatatirea conditiilor de  munca si a salarizarii adecvate .

       -  ridicarea nivelului de pregatire si  informare  a doritorilor de a se angaja in cimpul muncii.

        - corelarea salariilor cu cerintele angajatorilor. 

 

 

 

Denumirea indicatorilor

2010

2011

2012

2013

2014

1

Someri inregistrati

1068

1041

880

936

897

2

Someri plasati in cimpul muncii

263

181

307

294

291

3

Locuri vacante inregistrate

409

271

476

478

593

4

Someri antrenati in masuri active:

 

 

 

 

 

 

-          Lucrari publice

86

33

35

47

56

 

-          Instruiti profesional

48

42

42

45

57

5

Someri antrenati la masuri pasive

 

 

 

 

 

 

-Ajutor de somaj

55

42

67

40

42

 

-Alocatii de integrare profesionala

52

55

60

65

96


 

 

 

                                 Economia raionului Cantemir

 

     Ramurile principale formatoare ale economiei rationale raionale sint:

       

                 Agrcultura

Industria prelucrătoare a producţiei agricole

Serviciile şi comerţul

 

                                                AGRUCULTURA

Evaluarea situaţiei generale în agricultură

   Suprafaţa totală a raionului Cantemir constituia 86786ha la data de 01.01.2016, din care 64367,6 ha sau cca 74% sunt terenuri agricole. Suprafaţa totală a terenurilor agricole proprietate publică a statului constituie cca 273 ha sau cca 0.4% din total terenuri agricole, iar suprafaţa totală a terenurilor agricole proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale constituie cca 11020 ha, sau cca 17% din total terenuri agricole. Terenurile agricole aflate în proprietate privată constituie cca 53024 ha sau  cca 85% din total suprafeţele agricole ale raionului Cantemir.

 

Figura 1. Structura terenurilor agricole din raionul Cantemir după forma de proprietate la data de  01.01.2016, ha, %

 

   

 Terenurile agricole din raionul Cantemir sunt folosite preponderent ca terenuri arabile care cuprind cca 44,1 mii ha sau 68% din total terenuri agricole, cca 10,5 mii ha sau 16% din terenurile agricole sunt folosite ca păşuni, iar 8,6 mii ha sau cca 13,5% din total terenuri agricole sunt  acoperite cu plantaţii multianuale, inclusiv vii 5,9 mii ha (9,2%), livezi 1,2 mii ha (1,9%), şi plantaţii nucifere 163 ha (0,2%),arbuţti fructiferi-61 ha (0,1%),  şi plantaţii mamă-32 ha(0,04%),. Circa 1150 ha de terenuri agricole sau 1,8% din terenurile agricole sunt lăsate ca pîrloagă.

 

 

Figura 2. Structura terenurilor agricole în raionul Cantemir după modul de folosire la data de  01.01.2016, mii ha

 

 

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 514 din 10.05.2007 bonitatea medie a solului în raionul Cantemir este de 57 de grade, fiind mai mică decît bonitatea medie pe zona Sud, care este de 58 grade. O parte considerabilă din terenurile agricole din raion nu sunt lucrate. Astfel, conform datelor MAIA pentru anul 2013, ponderea terenurilor agricole din raion a constitut cca. 3,0%, ceea ce a reprezentat un nivel mai înalt decît media pe ţară de 11,5%, dar a fost mai mic decît nivelul mediu pe raioanele din zona de Sud, care a fost de 14,4% în anul 2013.

 

 

Figura 3. Ponderea terenurilor nelucrate în total terenuri agricole din r-l Cantemir în anul 2013

 

 

        Specializarea raionului Cantemir în domeniul fitotehniei sunt culturile de cîmp în particular porumbul,  grîul, orzul şi floarea soarelui. Totodată agricultura raionului dispune de avantaje comparative în producţia de struguri. Principalele trei culturi care au ocupat circa 81% din total suprafeţe însămînţate au fost porumbul – cca 30%, grîul şi floarea soarelui cu cîte – cca 26% din total suprafeţe însămînţate în anul 2014. Raionul Cantemir deţine ponderi semnificative în producţia globală de cereale din Republica Moldova, inclusiv la orz (3,6% în 2013 şi 3,2 în 2014), la porumb (1,6% în 2013 şi 1,5% în 2014). Totodată, în raion se produc cantităţi importante de floarea soarelui  (2,4% din producţia globală a Republicii Moldova în 2013 şi 2,5% în 2014), dar şi de struguri (3,3% în 2013 şi 3,2 în 2014).

 

 

 

Tabelul 1. Producţia globală a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti din raionul Cantemir comparativ cu Republica Moldova, 2013-2014, tone, %

Întreprinderile agricole

 

Anii

Republica Moldova

raionul Cantemir

Ponderea, %

Cereale şi leguminoase boabe, inclusiv

2013

2681000

48486

1,8

2014

2922000

52967

1,8

Grîu

2013

1009000

17396

1,7

2014

1102000

21294

1,9

Orz

2013

219000

7966

3,6

2014

221000

7077

3,2

Porumb

2013

1419000

22021

1,6

2014

1556000

22986

1,5

Floarea-soarelui

2013

505000

11962

2,4

2014

548000

13735

2,5

Tutun

2013

2000

17

0,9

2014

1000

0

0,0

Legume de cîmp

2013

285000

147

0,1

2014

316000

517

0,2

Fructe şi bacifere

2013

419000

7195

1,7

2014

497000

9776

2,0

Struguri

2013

613000

20145

3,3

2014

594000

19047

3,2

 

 

Analiza comparativă a recoltelor medii la principalele culturi din raion, cum ar fi porumbul, grîul şi  floarea soarelui,demonstrează că în anii favorabil acestea depăşesc media pe zona Sud, dar şi pe RM. Astfel, în baza datelor din anul 2014 recoltele medii din r-l Cantemir la grîu au fost cu 9% mai mari decît recoltele medii pe zona Sud si cu 7% mai mari decît recoltele medii pe RM.  La porumb aceste date au fost de 20% şi 26% respectiv, iar la floarea soarelui de 6% şi 4% respectiv. În anul 2014 recolta medie de struguri în gospodăriile raionului Cantemir a fost cu 48% mai mare decît recolta medie în Zona de Sud şi cu 82% mai mare decît recolta medie de struguri în Republica Moldova.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2. Producţia medie la hectar la unele culturi agricole, comparativ în Republica Moldova, Zona Sud şi raionul Cantemir, 2013-2014, chintale

Cultura

Anii

Republica Moldova

Zona Sud

raionul Cantemir

Grîu

2013

28

29

28,7

2014

32

31,1

34,1

Orz

2013

21

21,5

21,3

2014

23

22,8

20,5

Porumb

2013

31

38,3

39

2014

34

35,5

42,7

Floarea-soarelui

2013

18

18,2

17,9

2014

18

17,8

18,8

Tutun

2013

15

18,7

11,3

2014

16

16,9

0


Struguri

2013

47

63,7

75,2

2014

44

53,9

79,9

 

Sectorul zootehnic al raionului Cantemir este specializat preponderent în creşterea ovinelor, caprinelor şi a porcinelor. Şeptelul de ovine şi caprine este în scădere de la cca 51,1 mii capete în 2010 pînă la cca 40 mii capete în 2014, sau cu cca 20% mai puţin în această perioadă. Şeptelul de porcine demonstrează o creştere constantă de la cca 7,9 mii capete în anul 2010 la cca 9,4 mii capete în 2014 sau cu cca 19% în perioada 2010-2014. Şeptelul de bovine, inclusiv vaci este în scădere de la 4,2 mii şi 2,8 mii respectiv în anul 2010 pînă la 3,4 mii şi cca 2,3 mii respectiv, în anul 2014, înregistrînd o scădere cu cca 23% şi 21%, respectiv, în perioada 2010-2014.

Figura 4. Efectivul de animale în gospodăriile de tot tipul din raionul Cantemir, 2010-2014, capete

 

 

 

       

       Volumul global al producţiei agricole de origine animalieră din r-l Cantemir demonstrează în ultimii ani o uşoarăde descreştere. Astfel, producţia de lapte a scăzut  în anul 2014 la 452,5 tone comparativ cu 813,1 în anul 2010 sau cu cca 55%. Producţia totală de carne în masă vie a scăzut în anul 2014 la 97,6 tone comparativ cu 165,9 tone anul 2010 sau de peste 1,6 ori.  De asemenea şi producţia de ouă este în descreştere  de la 422 mii buc. în 20010 la 222 mii buc. în anul 2014 sau cu cca 1,9 ori.  

Figura 5. Volumul global al producţiei animaliere în gospodăriile de tot tipul din raionul Cantemir, 2011-2015

 

 

Principalele probleme cu care se confruntă agricultorii

           Problemele cu care se confruntă agricultorii din raionul Cantemir sunt multiple şi pot fi clasificate în cîteva grupe majore şi anume: problemele legate de prelucrarea terenurilor agricole, problemele ce se referă la parcelarea şi consolidarea terenurilor agricole, problemele legate de irigarea terenurilor agricole, problemele legate de piaţa de desfacere a produselor agricole şi  problemele legate de dialogul între persoanele din agricultură şi APL .

Probleme legate de prelucrarea terenurilor agricole:

·         Parcelarea şi fragmentarea înaltă a terenurilor agricole private

·         Nerespectarea asolamentului de către producătorii agricoli

·         Gradul înalt de eroziune a solurilor

·         Aplicarea tehnologiilor învechite de prelucrarea a terenurilor agricole

·         Lipsa asociaţiilor de producători

·         Lipsa proiectelor de organizare a terenurilor cu aplicarea asolamentelor  

·         Lipsa tehnicii performante şi preţurile înalte la această tehnică

·         Migraţia excesiva a populaţiei din spaţiul rural

·         Lipsa cadrelor calificate în agricultură

·         Indiferenţa proprietarilor din cauza veniturilor mici din agricultură

Problemele ce se referă la parcelarea şi consolidarea terenurilor agricole:

·         Stimularea insuficientă a procesului de consolidare

·         Taxele înalte la perfectarea tranzacţiilor funciare

·         Limitarea tranzacţiilor din cauza erorilor din actele funciare

·         Legislaţia imperfectă ce reglementează consolidarea terenurilor. Procedura complicată. Indemnizarea mică.

·         Erori la delimitarea terenurilor agricole în procesul de privatizare. Astfel, în prezent, hotarele reale ale loturilor private nu coincid cu cele menţionate în titlurile de proprietate.

·         Iniţiativă insuficientă din teritoriu referitor la  consolidarea  terenurilor agricole

·         Lipsa concurenţei.

Problemele legate de irigarea terenurilor agricole

 

·         Lipsa infrastructurii pentru irigare

·         Lipsa surselor de apă calitativă pentru irigare

·         Lipsa mijloacelor  financiare pentru procurarea utilajului de irigare

·         Cooperarea insuficientă a utilizatorilor de apă

·         Lacune în analiza chimică a solului, da şi a apei pentru  irigare

 

Problemele legate de piaţa de desfacere a produselor agricole

·         Accesul redus al producătorilor agricoli  la pieţele de desfacere

·         Lipsa infrastructurii de păstrare şi prelucrare a producţiei agricole

·         Lipsa competitivităţii producţiei agricole locale, cel puţin comparativ cu alţi legumicultori din Republica Moldova

·         Acces limitat la piaţa externă de cereale. Probleme la obţinerea de la MAIA  a licenţei de exportare a cerealelor.

·         Lipsa informaţiei despre prognozele preţurilor la mijloacele de producţie

·         Lipsa unor centre de colectare a producţiei agricole

·         Insuficienţa utilităţilor de procesare şi comercializare a producţiei agricole.

 

Problemele legate de dialogul între agricultori şi APL

·         Lipsa de interes a  producătorilor agricoli pentru  informaţia

·         Caracterul limitat al informaţiei ştiinţifice şi legislative actualizate în agricultură  

Printre alte lacune existente, care nu permit dezvoltarea agriculturii raionului Cantemir pot fi menţionate:

·         Lipsa cadrelor bine pregătite în domeniul agriculturii

·         Sistemul de subvenţionare este orientat preponderent spre agenţii economici mari.,

·         Orientarea profesionala insuficientă a elevilor în şcolile generale şi cele profesionale.

·         Aplicarea insuficientă a fertilizanţilor, dar şi a îngrăşămintelor organice.

·         Lipsa asocierii producătorilor agricoli

·         Calitatea joasă a producţiei agricole

·         Utilizarea materialului semincer necalitativ

·         Monopolizarea la colectarea cerealelor şi strugurilor  

·         Salariile mici în agricultură

·         Caracterul sezonier al lucrărilor agricole

·         Cooperarea insuficientă a producătorilor agricoli pentru procurarea serviciilor tehnice, a input-urilor agricole şi comercializarea produselor finite

·         Dezvoltarea şi promovarea insuficientă a producţiei ecologice, dar şi a celei cu valoare adăugată înaltă

·         Reducerea continuă a ponderii sectorului zootehnic.

 

1.6.1.1.        Analiza SWOT a sectorului agricol

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-          Condiţii favorabile pentru un spectru larg de activităţi agricole şi ne-agricole

-          Bonitatea bună a solului

-          Access la surse de apă pentru irigare din rîul Prut

-          Tendinţe pozitive în dezvoltarea producţiei animaliere

-          Sporul zilnic în greutate la bovine şi porcine mai mare decît media pe Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 

-          Fragmentarea înaltă a terenurilor agricole

-          Insuficienţa infrastructurii post-recoltare de colectare, procesare şi păstrare a materiei prime agricole

-          Conexiuni slabe între agricultură şi sectorul de prelucrare a produselor agricole

-          Tendinţe demografice nefavorabile ca îmbătrînirea, depopularea şi migrarea în masă a populaţiei rurale ce rezultă în deficitul forţei de muncă în sectorul agrar

-          Lipsa infrastructurii de irigare şi deficitul de apă pentru irigare

-          Lipsa planului strategic de reducere a riscurilor naturale

-          Climatul de afaceri şi atracţie a investiţilor în agricultura raionului nefavorabil

-          Specializarea agriculturii raionului pe culturi cu valoare adăugată mică (porumb, grîu, floarea soarelui) şi insuficienţa unităţilor de prelucrare avansată a acestor culturi

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

-          Dezvoltarea irigării prin reabilitarea sistemelor vechi de irigare, dar şi a irigaţiei mici

-          Dezvoltarea agriculturii specializate în microzone

-          Elaborarea şi implementarea  planului de consolidare a terenurilor agricole

-          Dezvoltarea producţiei ecologice, ca produs de nişă

-          Dezvoltarea şi promovarea structurilor asociative

-          Valorificarea potenţialului comercial al zonelor turistice specifice raionului.

-          Dezvoltarea comerţului transfrontalier cu Romînia

-          Intensificarea hazardurilor naturale

-          Extinderea proceselor de eroziune a solurilor

-          Lipsa sistemelor de protecţie contra grindinei

-          Competitivitatea redusă a producţiei agricole din raion comparativ cu ţările limitrofe

 

 

             Recomandări pentru sectorul agricol

Echipa de experţi propune spre analiză următoarele recomandări de remediere a problemelor din sectorul agricol al raionului Cantemir:

·         Consolidarea investiţiilor în agricultură prin:

o      Promovarea tehnologiilor performante în agricultură (No/till – Mini till, legumicultura pe terenuri protejate, plantaţii multianuale intensive şi super-intensive),

o      Identificarea şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare a agriculturii intensive cu utilizarea irigaţiei prin picurare,

o      Promovarea tehnologiilor avansate de procesare, păstrare, ambalare şi comercializare a producţiei agro-alimentare din raion,

o      Informarea producătorilor agricoli privind diversele oportunităţi de finanţare internă şi externă, şi acordarea asistenţei pentru atragerea investiţiilor.

 

     Consolidarea terenurilor prin astfel de măsuri ca:

 

o   Elaborarea unui studiu cu privire la evidenţa bunurilor imobile fără stăpîn,

o   Promovarea formelor asociative de prelucrare a terenurilor agricole,

o   Stimularea proceselor de consolidare prin scutirea de taxe şi alte impozite locale a structurilor asociative pe o perioadă de cel puţin trei ani,

o   Evidenţa erorilor efectuate în cadrul procesului de privatizare a terenurilor agricole şi luarea măsurilor de lichidare a acestora.

o    

 

·         Îmbunătăţirea infrastructurii de irigare prin:

 

o   Informarea producătorilor despre măsurile de subvenţionare a procurării sistemelor de irigare,

o   Promovarea metodelor moderne de irigare prin picurare,

o   Identificarea opţiunilor de creare a surselor de apă pentru irigare.

 

·         Facilitarea accesului pe piaţă prin:

 

o   Şcolarizarea producătorilor agricoli în domeniul utilizării mijloacelor de informare pentru promovarea şi comercializarea producţiei agricole si agroalimentare,

o   Organizarea comercializării produselor agroalimentare prin intermediul structurilor asociative,

o   Promovarea producţiei agroalimentare locale şi în special a celeivinicole în cadrul manifestărilor socio-culturale din raion,

o   Includerea întreprinderilor viti-vinicole din raion în reţeaua turistica europeană „Drumul Vinului”,

o   Promovarea dezvoltării infrastructurii post-recoltare prin crearea întreprinderilor de colectare, ambalare şi păstrare a producţiei agricole.

 

·         Revitalizarea sectorului zootehnic prin:

 

o   Promovarea procurării animalelor de prăsila,

o   Promovarea procurării utilajului tehnologic pentru producţia animaliera,

o   Promovarea procurării utilajului si echipamentului tehnologic pentru procesarea producţiei animaliere.

 

·         Îmbunătăţirea calităţii solurilor prin informarea agricultorilor despre consecinţele nerespectării asolamentului şi prelucrarea incorectă a solului,

 

·         Evidenţa suprafeţelor agricole supse eroziunii şi luarea măsurilor de protecţie contra eroziunii,

 

·         Şcolarizarea producătorilor agricoli în domeniul producţiei ecologice,

 

·         Promovarea activităţilor de atragere a investiţiilor în proiectele de dezvoltare a infrastructurii rurale (apa potabila, canalizare, drumuri locale, internet, telefonie, etc.).

 


 

 

 

 

 

          PLANUL DE OBIECTIVE STRATEGICE


Agricultura

 

 

Obiectiv 1. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar

 

PROGRAME

PROIECTE

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE FINANŢARE

VALOAREA POTENŢIALĂ A PROIECTULUI

RESPONSABIL DE EXECUŢIE

Consolidarea investiţiilor în agricole

Campanie de promovare a tehnologiilor performante în agricultură (No/till – Mini till, legumicultura pe terenuri protejate, plantaţii multianuale intensive şi super-intensive)

2016-2020

APL II, Agenţi economici, ONG

 

50000

APL I şi II

Campanie de informare a producătorilor agricoli privind oportunităţile de finanţare internă şi externă

2016-2020

APL II, ONG

25000

APL I şi II

Consolidarea terenurilor agricole

Campanie de promovare a formelor asociative de activitate ca instrument de consolidare a terenurilor agricole

2016-2020

APL II, Agenţi economici ONG

10000

APL I şi II

Campanie de informare a producătorilor agricoli privind măsurile de suport a proceselor de consolidare a terenurilor oferite de către AIPA şi MAIA

2016-2020

APL II, ONG

5000

APL I şi II

Stimularea proceselor de consolidare a terenurilor agricole prin scutirea de taxe şi alte impozite locale a structurilor asociative

2016-2020

APC, APL I si II, ONG

1000

APL I şi II

Evidenţa erorilor efectuate în cadrul procesului de privatizare a terenurilor agricole şi luarea măsurilor de lichidare a acestora

2016-2020

APC, APL II, ONG

10000

APL I

Elaborarea studiului cu privire la evidenţa bunurilor imobile fără stăpîn

2016-2020

Donatori externi, APL I si II

30000

APL II

Îmbunătăţirea infrastructurii de irigare

Identificarea şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare a agriculturii intensive cu utilizarea irigaţiei prin picurare

2016-2020

Donatori externi, APL I si II

30000

APL I şi II

Identificarea opţiunilor de creare a surselor de apă pentru irigare, inclusiv a bazinelor de acumulare a apelor pluviale

2016-2020

Donatori externi, APC, Agenţi economici

15000

APL I

Campanie de informare a producătorilor agricoli despre măsurile de subvenţionare a procurării sistemelor de irigare

2016-2020

Donatori externi, APC, APL II, ONG

12000

APL I şi II

Revitalizarea sectorului zootehnic

Promovarea procurării animalelor de prăsila

2016-2020

Donatori externi, APC, Agenţi economici

15000

APL I şi II , Agenţi economici

Promovarea procurării utilajului tehnologic pentru producţia animaliera

2016-2020

Donatori externi, APC, Agenţi economici

15000

APL I şi II, Agenţi economici

Promovarea procurării utilajului si echipamentului tehnologic pentru procesarea producţiei animaliere

2016-2020

Donatori externi, APC, Agenţi economici

15000

APL I şi II, Agenţi economici

Promovarea antreprenorialului rural

Programe de instruire şi suport pentru  organizarea exploataţiilor agricole, inclusiv prin structuri asociative

2016-2020

Donatori externi, APC, APL I şi II, ONG

50000

APL I şi II, ONG

Programe de instruire pentru tinerii agricultori în domeniul lansării şi gestionării afacerilor

2016-2020

Donatori externi si interni, APC, APL, ONG

50000

APL I şi II, ONG

Obiectiv 2. Dezvoltarea continua a lanţurilor valorice agro-alimentare

PROGRAME

PROIECTE

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE FINANŢARE

VALOAREA POTENŢIALĂ A PROIECTULUI

RESPONSABIL DE EXECUŢIE

Promovarea investiţiilor în valoarea adăugată a materiei prime agricole

Companie de promovare a tehnologiilor avansate de procesare, păstrare şi ambalare a producţiei agro-alimentare

2016-2020

APC, APL I şi II, ONG

50000

APL I şi II

Promovarea dezvoltării infrastructurii post-recoltare prin crearea întreprinderilor de colectare, prelucrarea, ambalare şi păstrare a producţiei agricole.

2016-2020

APL I si II, ONG

35000

APL I şi II

Elaborarea unui studiu de specializare a profilului agricol pe localităţile raionului

2016-2020

APL II, Donatorii externi

25000

APL II

Dezvoltarea pieţei produselor agro-alimentare

Campanie de şcolarizare a producătorilor agricoli în domeniul promovării şi comercializării producţiei agroalimentare

2016-2020

APL, ONG

35000

APL II

Organizarea comercializării produselor agroalimentare prin intermediul structurilor asociative

2016-2020

APL, Agenţi economici, ONG

12000

APL II, Agenţi economici

Promovarea producţiei agroalimentare locale în cadrul manifestărilor socio-culturale locale, naţionale şi internaţionale

2016-2020

APL, Agenţi economici, ONG

12000

APL I şi II, Agenţi economici

Identificarea oportunităţilor de includere a întreprinderilor viti-vinicole din raion în reţeaua turistica europeană „Drumul Vinului”,

2016-2020

APL, Agenţi economici, ONG

5000

APL I şi II, Agenţi economici

Stimularea  activităţilor de comercializare a producţiei agroalimentare locale

Informarea producătorilor agricoli privind procedurile de export si oportunităţile de comercializare a producţiei agroalimentare

2016-2020

APC, APL II, ONG

5000

APL I şi II

 

Obiectiv 3. Conservarea calităţii solului

PROGRAME

PROIECTE

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE FINANŢARE

VALOAREA POTENŢIALĂ A PROIECTULUI

RESPONSABIL DE EXECUŢIE

Program de conservare a calităţii solului şi păstrare a zonelor natural

Campanie de şcolarizare a  producătorilor agricoli în domeniul producţiei ecologice şi conservative

2016-2020

APC, APL II, Donatori externi

25000

APL I şi II, Agenţi economici

Studiu de evidenţă a suprafeţelor agricole supuse eroziunii

2016-2018

APC, APL II, Donatori externi

25000

APL II

Implementarea măsurilor de protecţie contra eroziunii

2016-2020

APL I şi II, Agenţii economici

150000

APL I şi II

Campanie de informare a producătorilor agricoli despre consecinţele nerespectării asolamentului şi a lucrării incorecte a solului

2016-2020

APL, ONG

25000

APL I şi II

Campanie de informare a producătorilor agricoli despre necesitatea respectării zonelor de protecţie a rîurilor şi bazinelor acvatice amplasate în preajma terenurilor agricole!cleardot

2016-2020

APL, ONG

25000

APL I şi II


 

 

 

 

 

PLANUL DE MONITORIZARE


Agricultura

 

Obiectiv 1.Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial

 

PROIECTE

Indicatori de monitorizare

Campanie de promovare a tehnologiilor performante în agricultură (No/till – Mini till, legumicultura pe terenuri protejate, plantaţii multianuale intensive şi super-intensive)

Seminare de informare organizate

Campanie de informare a producătorilor agricoli privind oportunităţile de finanţare internă şi externă

Seminare de informare organizate

Campanie de promovare a formelor asociative de activitate ca instrument de consolidare a terenurilor agricole

Seminare de informare organizate

Campanie de informare a producătorilor agricoli privind măsurile de suport a proceselor de consolidare a terenurilor oferite de către AIPA şi MAIA

Seminare de informare organizate

Stimularea proceselor de consolidare a terenurilor agricole prin scutirea de taxe şi alte impozite locale a structurilor asociative

Asociaţii a producătorilor agricoli create

Terenuri agricole consolidate

Studiu de evidenţă a erorilor efectuate în cadrul procesului de privatizare a terenurilor agricole şi luarea măsurilor de lichidare a acestora

Studiu elaborat

Elaborarea studiului cu privire la evidenţa bunurilor imobile fără stăpîn

Studiu elaborat

Identificarea şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare a agriculturii intensive cu utilizarea irigaţiei prin picurare

Suprafeţe irigate prin picurare

Identificarea opţiunilor de creare a surselor de apă pentru irigare, inclusiv a bazinelor de acumulare a apelor pluviale

Studiu elaborat

Campanie de informare a producătorilor agricoli despre măsurile de subvenţionare a procurării sistemelor de irigare

Seminare de informare organizate

Promovarea procurării animalelor de prăsila

Animale de prăsila procurate

Promovarea procurării utilajului tehnologic pentru producţia animaliera

Unităţi de utilaj tehnologic procurate

Programe de instruire şi suport pentru  organizarea exploataţiilor agricole, inclusiv prin structuri asociative

Cursuri de instruire petrecute

Specialişti instruiţi

Programe de instruire pentru tinerii agricultori în domeniul lansării şi gestionării afacerilor

Cursuri de instruire petrecute

Specialişti instruiţi

 

Obiectiv 2.Dezvoltarea continuă a lanţurilor valorice

 

PROIECTE

Indicatori de monitorizare

Companie de promovare a tehnologiilor avansate de procesare, păstrare şi ambalare a producţiei agro-alimentare

Seminare de informare organizate

Materiale informative diseminate

 

Promovarea dezvoltării infrastructurii post-recoltare prin crearea întreprinderilor de colectare, prelucrarea, ambalare şi păstrare a producţiei agricole.

Număr de întreprinderi dotate cu unităţi de infrastructură post-recoltare

 

Elaborarea unui studiu de specializare a profilului agricol pe localităţile raionului

Studiu elaborat

 

Campanie de şcolarizare a producătorilor agricoli în domeniul promovării şi comercializării producţiei agroalimentare

Seminare de informare organizate

 

Organizarea comercializării produselor agroalimentare prin intermediul structurilor asociative

Structuri asociative de comerţ create

 

Promovarea producţiei agroalimentare locale în cadrul manifestărilor socio-culturale locale, naţionale şi internaţionale

Număr de participări la  manifestări de promovare a producţiei agroalimentare locale

 

Identificarea oportunităţilor de includere a întreprinderilor viti-vinicole din raion în reţeaua turistica europeană „Drumul Vinului”,

Studiu elaborat

 

Informarea producătorilor agricoli privind procedurile de export si oportunităţile de comercializare a producţiei agroalimentare

Seminare de informare organizate

 

       

 

Obiectiv 3.Conservarea calităţii solurilor

 

PROIECTE

Indicatori de monitorizare

Campanie de şcolarizare a  producătorilor agricoli în domeniul producţiei ecologice şi conservative

Seminare de informare organizate

Ghiduri informative distribuite

Studiu de evidenţă a suprafeţelor agricole supuse eroziunii

Studiu elaborat

Implementarea măsurilor de protecţie contra eroziunii

Măsuri de protecţie contra eroziunii implementate

Campanie de informare a producătorilor agricoli despre consecinţele nerespectării asolamentului şi a lucrării incorecte a solului

Seminare de informare organizate

Campanie de informare a producătorilor agricoli despre necesitatea respectării zonelor de protecţie a rîurilor şi bazinelor acvatice amplasate în preajma terenurilor agricole!cleardot

Seminare de informare organizate


           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                            Industria  de prelucrare a  productiei agricole .

 

Acest domeniu ,in raionul Cantemir ,este reprezentat de:

        Cinci fabrici de vin:                                                                                                                                       

    Amplasarea                      Den.Agentului  Economic:                         Capacitatea( mii dal)

       -c.Pleseni:                         “Imperial Vin”                                          1040

       -c.Plopi:                             “Vinaria Tiganca ”                                     460  

       -c.Tartaul:                           “Tart Com Vin”                                         440

       -c.Lingura:                         “ Pogoria Vin”                                            400

       -c.Ciobalaccia;                    “Cebavin”                                                  500

                                                        Total                                                   2840

     Fabricile se aprovizionează cu materie prima  proprie ,procurând de la alți agenți economici , loturi neânsemnate de struguri tehnici.               

 

   Fabrica de conserve “Coval & Co” amplasata in or.Cantemir si unica de acest profil  in raion ,prelucreaza fructe si legume  produse de agentii economici locali. Capacitatea reala de prelucrare a fructelor si legumelor constitue   4000 de tone pe sezon.Chiar si acest volum ,nu prea esential ,nu este asigurat de agentii nostri.       Din acest motiv fabrica este nevoita sa caute produse in alte  raioane ,fapt care conduce la majorarea cheltuelilor de producer și, implicit, a prețului de comercializare a producției.                                                                                                                                                                                                    

             

   Mori pentru grâu : In raion activeaza  sapte  mori   cu o capacitate de prelucrare de  3500-4000 t pe an. Majoritatea grăunțelor prelucrate sânt pentru necesitățile cetățenilor. Volumul de faina produs este suficient pentru  asigurarea securitatii alimentare a populației.                                                                                                                                                              

   Oloinițe : Cantitatea de ulei vegetal pentru locuitorii raionului este asigurata de 14 oloinițe, repartizate pe teritoriul raionului uniform.

    Uscătorii de fructe: In acest domeniu activeaza  doi agenti economici, în satele  Lingura și Pleșeni.Ambele uscatorii sint echipate cu utilaj modern , calitatea produselor  corespund cerintelor inalte ale consumatorului si permit livrarea producției pe piața  externă.

 

Problemele existente in acest domeniu:

                -  lipsa pietei de desfacere.

              -  costuri mari la mijloacele fixe, resursele energetice,servicii.

              -  instabilitatea pe piata valutara ,procent exagerat de mare  la credite.

              -  beneficierea de subventii cu mare intirziere.

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru îmbunătăţirea situaţiei agenţilor economici:

  Dezvoltarea industriei prelucrătoare în locaţiile tradiţionale. Renovarea fabricilor de prelucrare a fructelor  şi fabricilor de vin . Dezvoltarea afacerilor de uscare a fructelor (prunelor, vişină, cireşe,)

Încurajarea agenţilor economici din sectorul ÎMM prin facilităţi la impozitare Crearea  incubatorului pentru susţinerea sectorului ÎMM Acţiuni de promovare a agenţilor economici pe piaţa internă şi externă

Încurajarea agenţilor economici să se înregistreze în teritoriul unde activează .

Susţinerea deschiderii filialelor în teritoriu a întreprinderilor mari.

Susţinerea creării cooperativelor de marketing cu infrastructura de păstrare, sortare a producţiei de fructe, legume, struguri, , mini fabricilor de prelucrare a legumelor, fructelor, cultivării intensive a legumelor în câmp deschis şi solarii.

 

                                                  SERVICII IN COMERT:

       

                Comertul  in RM, pe parcursul ultimior 20 de ani, a suferit modificari esentiale . La moment practic comertul este privat .Vinzarile se fac la nivel de ghereta  ,sub”cerul liber” ceea ce nu asigura o calitate inalta a serviciului. Problemele principale la moment sint.

    

       - lipsa controlului asupra calității mărfurilor realizate.

        -implicarea  necontrolata   a intermediarilor in procesul de realizare a marfurilor.                                                                                                       

        -instiintarea insuficienta a cumparatorului cu privire la calitatea produselor reralizate.

       - lipsa conditiilor cerute de  clienti.

 

 Masuri si viziuni prioritare:

-  organizarea vinzarilor in cadrul magazinelor mari.

- asigurarea marcheturilor cu parcari pentru autoturismele  clientilor si locuri de joaca pentru copii mici.

- organizarea vinzarilor prin autodeservire .

- excluderea din retea a intermediarului, fapt ,care va schimba  total situatia in comert.

 

                                          

 

 

                                       Mediu:

 

         Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenta omului fiind dependenta de mediu, iar factorii de mediu (aerul, apa, solul) se pot modifica, în urma folosirii lor de către om.  Pentru oamenii tuturor timpurilor, natura a fost un permanent exemplu, un neîncetat îndreptar, un irezistibil model o parte componentă a însăşi firii umane. Omul a învăţat permanent de la natură, constrîns la început şi ameninţat în propria sa existenţă, conştient apoi că poate cuprinde toată înţelepciunea care-l înconjoară si pe care o poate îmbogăţi prin innteligenea sa.

       Poluarea mediului este o problemă fără graniţă, o problemă a întregi lumi. Apele murdare, aerul plin de gaze toxice, solul încărcat cu reziduri nocive, iată tot atîtea pericole pentru viaţa de pe Terra. Prejudiciile pe care le aduc plantelor, animalelor şi oamenilor sunt adesea evidente şi pot fi recunoscute cu uşurinţă, altă data în cazurile cele mai numeroase ele acţionează insiduos, pe nesimţite, încetul cu încetul aproape invizibil.

       Un ajutor considerabil în realizarea problemelor de Mediu unde în comun acord de colaborare cu Consiliul raional, primăriile din localităţi, ONG de Mediu este elaborat şi se implementează planul local de acţiuni pentru Mediu pentru perioada 2005-2015, în care sunt expuse  probleme stringente ale raionului şi ale fiecărei localităţi în parte. Acest program este în plină desfăşurare, se realizează şi are continuitate.

  O deosebită atenţie este necesar de acordat monitoringului calităţii factorilor de mediu şi anume:

·         Reglementarea impactului asupra mediului prin eliberarea autorizaţiilor pentru emisiile în atmosferă, folosirea apei, eliminarea deşeurilor şi tăierea arborilor.

·         Controlul respectării prevederilor referitoare la protecţia mediului.

·         Impunerea unor sancţiuni administrative pentru încălcarea legislaţiei de mediu, revendicarea compensaţiilor pentru prejudiciile cauzate de încălcarea prevederilor legislaţiei şi aplicarea amenzilor.

 

     Astfel în domeniul realizării politicilor de mediu, IE Cantemir asigură efectiv acumularea mijloacelor financiare în fondurile ecologice de susţinere pentru promovarea programelor naţionale în domeniul protecţiei mediului cît şi organizarea şi monitorizarea realizării acestora pe teren.

   În scopul ameliorării situaţiei ecologice în raion au fost implimentate un şir de acţiuni ca:

  • Acţiunea „Rîu curat de la sat la sat”, care a avut o susţinere largă din partea OAPL şi societăţii civile în rezultatul căreia a fost curăţite rîuleţele pe o lungime de 11 km de deşeuri de diferită provenienţă.
  • Acţiunea „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, în perioada căreia sau plantat de către primării în spaţiile verzi ale localităţilor 12200 de arbori, Administraţia de Stat a drumurilor 200 arbori în făşiile de protecţie a drumurilor de nivel naţional şi local.
  • Săptămîna apelor curate – la care au fost amenajate 106 fîntîni de mină, 14 izvoare.

Bilunarul de salubrizare a localităţilor şi organizarea concursului naţional „Cea mai salubră, cea mai verde şi mai amenajată localitate                           

 

                          Managementul deşeurilor şi substanţelor chimice .

 

Aspecte generale privind gestionarea deşeurilor  din teritoriul subordonat.

Gestionarea adecvată a deşeurilor a devenit o problemă socială, ecologică şi economică deosebit de actuală şi stringentă, soluţionarea căreia este pusă în seama autorităţilor administraţiei publice locale. Cu toate că serviciile Primăriilor, agenţii economici şi asociaţiile obşteşti întreprind un şir de măsuri în vederea reducerii cantităţii de deşeuri, diminuării impactului negativ asupra mediului înconjurător, prelucrării şi utilizării lor ca materie primă secundară, totuşi aceste acţiuni sunt insuficiente şi fragmentare.

    Gestionarea deşeurilor  în r. Cantemir la momentul actual lasă mult de dorit deoarece aproape în toate localităţile raionului nu se respectă modul stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare evacuare a deşeurilor industriale, de construcţii, menajere şi de altă natură. De asemenea nu se asigură de către APL şi ÎM responsabile de gestionarea deşeurilor evacuarea deşeurilor conform planurilor de acţiuni, iar serviciile pe care le oferă sunt limitate atît în ceea ce priveşte tipurile de colectare a deşeurilor cît şi capacităţile de transportare şi depozitare.

 

          Probleme prioritare în domeniul gestionării deşeurilor şi utilizării substanţelor chimice pentru anul 2016.

Gestionarea incorectă a deşeurilor de orice provenienţă pe parcursul ultimilor ani a afectat şi continuă să afecteze comunităţile locale .

            O problemă prioritară pe care ne-o impunem să o soluţionăm este asigurarea şi executarea pe teritoriul din subordine a legislaţiei privind gestionarea corectă a deşeurilor.

Implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea măsurilor de colectare şi evacuare a deşeurilor cît şi amenajarea locurilor pentru depozitarea lor, întreprinderea măsurilor necesare pentru lichidarea gunoiştilor neautorizate şi necontrolate.

            Informarea populaţiei privind importanţa gestionări corecte a deşeurilor şi de asemenea implicarea în luarea deciziilor  de construcţia, selectarea şi atribuirea terenurilor pentru dezvoltarea sectorului deşeurilor prevăzut de Strategia de Gestionare a Deşeurilor în RM pentru 2016 – 2020

            Activităţi de conştientizare şi participare a publicului pentru promovarea şi implimentarea noilor modalităţi de gestionare a deşeurilor.    

 

 

      Aspecte generale privind apele de suprafaţă şi subterane ale r. Cantemir  2015.

    

      Apa sub toate formele de existență  constituie direct sau indirect condiția principală a vieții.

            A existat pînă nu  demult convingerea că omenirea va dispune de infinite resurse de apă, acoperind toate nevoile sale. Raționamentul se bazează pe capacitatea acestei bogății naturale de a se reproduce singură în cadrul bine cunoscutului circuit al apei în natură. Dar realitatea ultimilor decenii și a ultimilor anii a dovedit în chip alarmant că rezervele de apă dulce de pe glob nu sunt deloc inepuizabile.

                        .

                Măsuri şi propuneri de protecţie  a resurselor acvatice

  1. Întru luarea a unor măsuri de protecţie a surselor de apă şi conştientizării mass-media,

            se propune de a înzestra  laboratoarele existente cu laboratoare mobile de apreciere

            momentană poluanţilor deversaţi cu apele uzate de la sursa de poluare.

  1. Crearea unui monitoring specializat și argumentat științific, bazat pe actele normative

            internaționale de calitate și cantitate a resurselor de apă.

  1. De elaborat politici locale de alimentare cu apă și canalizare.
  2. De promovat sistemele locale de canalizare și stații de epurare pentru instituțiile publice din comunitate.
  3. De instruit primarii și gestionarii serviciilor de apă în problemele ce țin de aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților.

De soluționat problema utilizării nămolului și sedimentului de la stațiile de epurare biologică a apelor uzate, spălătoriile auto și stațiile de epurare a apelor meteorice.

 

                          Aspecte generale privind protecţia aerului atmosferic

           

 Protecţia aerului atmosferic, în ultimul timp, a devenit una din problemele prioritare din domeniul de activitate a Inspecţiei Ecologice Cantemir orientate spre realizarea dreptului constitutional al cetăţenilor RM la un mediu sănătos, accesul la informaţia veridică privind calitatea aerului şi măsurile întreprinse în această direcţie.

                             1mpactul secItorului industrial asupra calităţii aerului atmosferic.

             

      Conform datelor prezentate de Agenţii Economici care desfăşoară activitatea pe teritoriul r-l  Cantemir în rîndurile întreprinderilor cu impact considerabil asupra calităţii aerului atmosferic la nivel raional pe parcursul anului 2015 pot fi incluse următoarele:

- SRL Vinăria Ţiganca (5,137 tone/an)

- SRL Varos Pan (3,981 tone/an)

- CAP Glia (10,623 tone/an)

- CAP Ciobalaccia (4,019 tone/an)

- SRL Lukoil Moldova (6,593 tone/an)

- SRL Fiagri Stiharu (6,593 t/an)

- SRL Djaial (3,446 t/an)

 

 

   

Depozitarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

   
                 

Nr.d/o

Agentul economic, localitate

Utilizarea în agricultură

Depozite funcționale, m.p starea

Pesticide inutilizabile   depozitate, tone                                

Măsuri întreprinse (act de control, proces verbal, articol)

Îngrășăminte   chimice

Produse de uz fitosanitar

 

 

Cantitatea, tone

Suprafața prelucrată, ha

Cantitatea, tone

Suprafața prelucrată, ha

 

 

 

1

Or. Cantemir Magazin Agricol

 

 

 

 

1/ 25 m.p

 

 

2

CAP Ciobalaccia

 

 

 

 

1/ 250 m.p

 

 

3

Agenți economici

 

0

   

 

 

 

 

Total

6150

41000

60

30700

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte generale privind protecţia aerului atmosferic

           

     Protectia aerului atmosferic, în ultimul timp, a devenit una din problemele prioritare din domeniul de activitate a Inspectiei Ecologice Cantemir orientate spre realizarea dreptului constitutional al cetătenilor RM la un mediu sănătos, accesul la informatia veridică privind calitatea aerului si măsurile întreprinse în această directie.

 

Obective si măsuri de protectie a aerului atmosferic.

            În ce priveşte volumul emisiilor de poluanţi evacuaţi în atmosferă de la sursele fixe de poluare, rezultatele sunt  îmbucurătoare. Ca urmare în perioada anului 2015 cantitatea de emisii faţă de anul 2014 s-a diminuat cu 3,328 tone. Aceasta s-a datorat faptului că sa folosit  pentru încălzirea instituţiilor din sectorul „Termo Energetic” biomasa însa o parte din agenți economici gaze naturale.

                                             

 


 

 

 

                                                   Infrastructura sociala

           

Reţeaua rutieră şi transportul

  

 Raionul  Cantemir dispune de o reţea de drumuri de 283.21 km, din care: drumuri naţionale –98.86 km, drumuri locale 184.35 km.

   Raionul  este traversat de 3 drumuri naţionale,  în total 98,86 km:

Ø R34 (Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare)-35,220 km,

Ø R37 (Ciadîr Lunga-Comrat-Cantemir)-30,0 km

Ø R56 (Cania-Baimaclia-Taraclia-de-Salcie)-33,640 k

           Învelişul drumurilor naţional constituie 86% asfalt, 14% piatră spartă.  33 drumuri cu destinaţie locală cu lungimea de 184,35 km

Învelişul drumurilor locale: 30% asfalt şi 70% piatră spartă. Calitatea drumurilor este nesatisfăcătoare, are un grad mare de uzură; majoritatea necesită reparaţii. E necesar de a construit  noi porţiuni de drumuri, străzi.

 

Principalele concluzii  privind infrastructura rutieră sunt:

Cantemirul  şi localităţile dea lungul automagistralei Chişinău Cahul deţin o pondere semnificativă a drumurilor acoperite cu îmbrăcăminte asfaltică şi asigură accesibilitatea pe drumuri naţionale, restul teritoriului  necesita investitii majore.mult mai complicate este situatia in satele estice ale raionului.

      Vă propunem o informație succinta  cu privire la  dinamica  numarului de pasageri transportati si parcursul pasagerilor transportati in perioada anilor 2012-2015:

 

                    2013

                     2014

                    2015

Mii pas.

Mii pas/km

Mii pas.

Miipas/km

Mii pas.

Mii pas/km

372.1

15375.4

347.5

14148.8

318.6

13600.7

 

Măsuri şi acţiuni prioritare:

         

         -      Îmbunătăţirea  căilor  de  acces  prin  reconstrucţia  drumurilor  prin  accesarea  programelor transfrontaliere

   -  construcţia de drumuri de la  Cantemir spre alte comune.

   -  îmbunătăţirea căilor de acces spre terenurile agricole amplasate la periferia zonei.

   -  amenajarea teritoriilor publice pentru atragerea investiţiilor strategice, inclusiv prin sporirea   accesibilităţii lor.

             - constructia drumului spre frontiera de stat

 

 

 

                             

 

 

                                         

                                                    

 

                                                 Serviciile bancare:

 

În raionul Cantemir  funcţionează filiale a 3 banci, respectiv:

                   - Moldova Agroindbank

                      -Moldinconbank

                      -Fin Com Banc

                      -Exista perspectiva  deschiderii filialei  Viktoriabank.

 Totodata  în unele localităţi rurale ,sunt Asociaţii de Economii şi Împrumuturi ale Cetăţenilor.  In raion funcționează companii de asigurări MOLDASIG, ASITO, Donaris Group ș.a.


 

                                                

                                             

                                                 Reţeaua de gaz:

   

       Până în prezent dispun de reţea de gaze naturale doar 11 localităţi, din numărul total de 50. In total în raion, la reţeaua de gaze naturale sunt conectate  cca 2.500 de case şi apartamente.       

  Conectarea la reţeaua de gaze naturale se execută atât in  instituţiile socio-economice  cit şi în gospodăriile individuale. Majoritatea abonatilor sint din orașul Cantemir. Gospodăriile individuale se conectează pe cont propriu.Este important sa mentionam ,ca avînd montate  aproximativ 100 km de gazoduct, numarul abonatilor este de   2500, ceea ce constituie 25 beneficiari /km de retea. Acest fapt vorbeste despre investitii neeficiente in gazificare. Avem chiar sate ,care au gazoduct ,dar  cetatenii nu se folosesc de acest serviciu.

 

                                                   Telefonizarea   

  

          Conform situaţiei anului 2014, numarul de posturi telefonice în raion este de  14.830, sau cca 25 posturi telefonice la 100 locuitori. Exista posibilitati tehnice pentru  extinderea numarului de clienți.

          Telefonia mobila in teritoriul raionului  este asigurata de trei  operatori .  Moldcell, Orange,Unite.

          Accesul la Internet este asigurat de Moldtelecom. Numarul beneficiarilor constituie 6573.Totodata beneficiaza de  televiziune digitala   5515  clienti.

         La moment  sarcina de baza este modernizarea retelelor telefonice existente,  lucru deja inceput, prin implementarea tehnologiilor noi.

                                                    

                                              Aprovizionarea cu apă :

   

       Serviciul de aprovizionare cu apa este asigurat de un  sistem de apeduct cu o lungime de cca 280 de km. amplasat in   19 sate si în orașul Cantemir.

      La moment, consumatorul major de apă este oraşul Cantemir. În oraşul  Cantemir există un sistem de alimentare cu apă de o lungime totală de 20 km de reţele.

 Calitatea apei este asigurata.      Din 50 de localităţi 19 dispun de apeducte (22 % din total). Ponderea fondului locativ dotat cu apeduct din raion este de 11% (media pe republică e de 37,5%). Pentru necesităţi potabile, populaţia din raion, colectează apă din fîntînile proprii construite în curte, cele publice şi cişmelele amplasate în sat şi în afara localităţii.

Examinările efectuate în ultimii ani la sursele decentralizate arată investigaţiile nu corespund cerinţelor atât după indicii sanitaro-chimici (nitraţi, duritate, reziduu sec), cât şi după indicii microbiologici,

Această situaţie tensionată rămîne şi în anul curent, cu tendinţe spre îmbunătăţire a calităţii apei după cantitatea de nitraţi

 

În construcţia reţelelor de apeduct sunt necesare resurse financiare mari, pe care autorităţile locale nu le pot acoperi. De aceea este necesară implementarea programelor naţionale şi internaţionale în domeniu.

 

                                   

                                    Sistemul de canalizare existent :

   Sistemul de canalizare existent în raionul  Cantemir constă dintr-o reţea de canalizare de o lungime totală de 28 km şi o staţie de epurare a apelor uzate care nu poate sa asigure curățirea reziduurilor. Doar a zecea parte de apeduct din comune  este asigurata cu sisteme de canalizare, in majoritatea cazurilor nefunctionale. Folosirea apelor fara un sistem de epurare este pentru raionul nostru o problema majora.

 

 

 

 

                                                        Analiza SWOT pentru situatia Generala

 

 

Puncte tari

Puncte slabe

 

    1.Soluri fertile şi landşafturi pentru cultivarea viilor şi livezilor

          2, Existenţa a 5 fabrici de vin funcţionale cu posibilităţi de export

          3, Existenţa frigoriferelor  aprox. … tone pentru a oferi servicii populaţiei

  4,Tehnică agricolă suficientă

     Creşterea suprafeţelor de vii şi  livezi

             5,   Potenţial turistic (mănăstiri,   

          locuri pitoreşti, )

                Căi de acces la traseul

         internaţional- Chisinau- Cahul

                Resurse naturale ca : lut, argilă,bentonite.

      Consultanţă în domeniul

agriculturi(ACSA,AGROINFORM)

Migraţia în creştere 3% anual Forţa de muncă în scădere Capacităţi limitate de depozitare a

produselor agricole în anumite zone

 

   Nerespectarea tehnologiilor de prelucrare a solurilor-degradarea acestora.

Sector industrial slab dezvoltat

     Productivitate scăzută a plantaţiilor vechi (vii, livezi)

Sistem de irigaţii nefuncţional în raion Experienţă limitată în scrierea şi implementarea proiectelor şi atragerea de investiţii

 

Oportunităţi

Riscuri

 

Modernizarea tehnologiilor agricole Crearea incubatorului de afaceri Subvenţionarea în agricultură Creditarea afacerilor

Colaborarea cu parteneri externi

 

 

+Presiunea fiscală duce la închiderea Întreprinderilor

+Instabilitatea politică la nivel central

+Calamităţi naturale

      +Reforma administrativ-teritorială, care consta prin pierderea statutului de centru raional

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cultura ,Turism si Sport.

                                                      

                                                         Colective artistice

În raionul Cantemir activează 70 de colective artistice de amatori din care 26 poartă onorificul titlu „Model”: 31 – folclorice, 5 ansambluri de muzică şi dans, 6 ansambluri de dans popular, 4 teatre dramatice, 5 orchestre de muzică populară şi tarafuri, 1 teatru de păpuşi, 1 teatru de satiră şi umor, un cor de copii, o fanfară pentru copii, 5 ansambluri vocale, 3 ansambluri de dans modern şi 3 alte genuri care formează potenţialul artistic al raionului.

Colectivele artistice din raion participă activ la manifestările culturale naţionale şi internaţionale:

-          Formaţia folclorică „La stână” – la Festivalul Naţional al formaţiilor folclorice „La poale de codru” .

-          Taraful „Alăuta” – la Festivalul Internaţional al Etniilor în s. Moldovanscoe reg. Crasnodar, Rusia.

-          Orchestra de muzică şi dans popular „Ciobănaş” formaţia folclorică „La stână” formaţia folclorică „Glia” – la ediţiile Festivalului Internaţional de Folclor „Zilele Moineştiului” Bacău, România.

-          Formaţia etno-folclorică „Izvorce” – la Festivalul Internaţional „Inimi înflăcărate” – Bulgaria

-          Formaţiile folclorice „Cosaşii” şi „Opincuţa” la Festivalul Internaţional Folcloric „Întâlniri Bucovinene” – Câmpulung Moldovenesc, România

-          Ansamblu de muzică şi dans „Ciobănaş” – la Festivalul Naţional al tradiţiilor populare – Sibiu, România ş.a

-           

-          Raionul Cantemir are un important potential turistic cu un patrimoniu destul de bogat:

       

        -Muzeul “Nicolae Sulac”

        -Muzeul de istorie si etnografie s.Tartaul

        -Centrul de artizanat s.Ciobalaccia

                 -SA”Ceba Vin” – agro turism

                - SA “Imperial Vin” –agro turism

                 -Cimitirul Rominesc de Onoare s.Stoianovca

 

Pensiuni Turistice

1.      Pensiunea turistică „Paradis” care include: - restaurantul „Paradis” cu bucătărie naţională, cafe-bar, hotel, saună, sală pentru activităţi de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale.

2.      Pensiunea turistică „La hanul lui Tudor” – cafe-bar, bucătărie naţională, pavilion de odihnă, loc de pescuit pentru amatori, izvor cu spaţiu de odihnă.

3.      Pensiunea turistică „Codrii Tigheciului” rezervaţia peisagistică

     „Fântâna zânelor”, flora şi fauna rezervaţiei.

4.      Pensiunea turistică „Ocolul silvic” – Baimaclia

5.      Casa Raională Cultură ca obiect turistic are un potenţial pentru turismul cultural şi include:

-          promovarea tradiţiilor, obiceiurilor şi a folclorului autentic, care include cinci formaţii artistice de amatori cu titlul „Model”, muzeul „D.Cantemir”, „Casa Mare”.

 

        Un rol foarte important in dezvoltarea turismului  este capacitatea  raionului de cazare,deservire  a turistilor.   Amenajarea parcarilor .Imbunatatirea situatiei materiala a obiectelor cultural istorice.

 

    Sistemul turistic al raionului Cantemir este dezechilibrat teritorial. Lipsa  unităţilor de cazare este o problema foarte esentiala care creaza un impediment serios in dezvoltarea turizmului .                

                                                            

 

 

Tabelul 1-22 Repartizarea capacităţilor de deservire si  cazare .

Denumire Hotel

unităţi de cazare

Locuri de cazare

Restaurante

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

1. ”Paradis”

 

 

1

1

0

0

7

7

1

1

1

1

2.” Varvariuc Vasile”

 

 

1

1

0

0

6

6

1

1

1

1

3. “Munteanu Vasile”

 

 

 

1

0

0

0

10

1

1

1

1

                                           


 

În cadrul raionului Cantemir îşi desfăşoară activitatea o Agenţie de Turism  I.I„ Rusu Andrei ” deschisă în anul 2009. Aceasta intreprindere  oferă populaţiei pachete turistice, vacanţe la mare sau munte, croaziere şi alte destinaţii exotice.

       

     Un rol important in promovarea turismului  este si starea materiala  a obiectelor  culturale .Cheltuielile publice in acest domeniu sint in permanenta crestere .

 

Tabelul 1-23 Cheltuieli publice pentru domeniul turistic

Denumirea indicatorilor

Unit. măsură

2011

2012

2013

2014

Raport 2013/2014%

Raport 2013/2014%

1.Reparatii capitale si curente.

mii lei

738.4

936.3

967.4

2049.4

 

 

2.Prestarea serviciilor cu plata

Mii lei

8.5

17.4

21.9

44.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemele existente:   Lipsa unei strategii de lunga durata  in domeniul promovarii turizmului.

                                     Starea materiala  necorespunzatoare  a unor obiecte istorice.

                                     Lipsa unui amfiteatru de vara  pentru organizarea masurilor cultural artistice in perioada de vara.

                                    Stare deplorabila in obiectele de menire culturala  aflate in gestiunea APL.

 

In scopul depasirii acestor probleme  existente ,reesind din  specificul raionului, mentionam masurile si actiunile de baza care sint prioritate la ziua de astazi.

 

Măsuri şi acţiuni prioritare:

 

-Elaborarea unui  program strategic  in domeniiul -turismului  rural. Cu trasee bine definite.

-Susţinerea  financiara a colectivelor artistice.

-Sustinerea financiara  a Casei Muzeu “Nicolae Sulac”

-Constructia unui amfiteatru de vara in preajma Casei de Cultura “Nicolae Sulac”

-Sustinerea organizarii activităţilor culturale  în localităţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concluzii privind influenţe ale mediului extern asupra sferei culturale

 

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1

2

- poziţia geografică favorabilă ce determină existentă unor relaţii culturale în Eurogeiunea „Dunărea de Jos”(Cantemir, Cahul R.Moldova, Odesa, Ucraina şi jud. Galaţi, Brăila, Tulcea – România)

- Lipsa fondurilor financiare de deplasare

-Dezvoltarea activităţilor de servicii turistice implementarea traseului turistic, creşterea numărului de pensiuni turistice şi organizarea agro-turismului în raion.

- Migraţia intensă a populaţiei şi asimilarea la alte culturi.

Lipsa educaţiei continuă privind păstrarea, protejarea, valorificarea şi respectarea valorilor culturale.

-Mediul politic manifestă interes pentru dezvoltarea sferei culturale

- Lipsa bazei materială a instituţiilor de cultură şi starea insuficientă a edificiilor.

- insuficienţa cadrelor profesioniste de specialitate.

-    Mediul administrativ manifestă interes pentru dezvoltarea sferei culturale

-    La nivelul administraţiei publice se manifestă interes pentru colaborări culturale locale, naţionale şi internaţionale şi pentru salvarea patrimoniului cultural.

- Lipsă infrastructurii, şi a căilor de acces .

-    Mediul legislativ la nivel naţional creează premisele dezvoltării sferei culturale,

-    Existenţa normativelor de finanţare a culturii 

-    Lipsa unei strategii culturale care să definească priorităţile culturale.

-    Nivelul insuficient al bugetelor locale alocate sectorului cultural.

-    Politică instabilă în ţară şi în teritoriu

-     Existenţa presei raionale care reflectă acţiunile culturale.

-    Pregătirea insuficientă a lucrătorilor din cultură în domeniul managementului

-    Fluctuaţia mare a Cadrelor din domeniul Culturii.

-    Lipsa unui sistem eficient de monitorizare a procesului de exercitare a cheltuielilor în domeniu.

-    Insuficienţa cadrelor profesioniste de specialitate.

-    Capacităţile limitate de analiză şi planificare strategică în domeniul Cultură.

- Salarizarea nu corespunde muncii efectuate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Vizibilitatea raionului Cantemir.

  

 

    Vizibilitatea activitatilor raionale este asigurată  de publicația periodică independentă “ Cuvântul Liber” și publicația“Sud Expres”. Numarul abonatilor permanenti este de 300,(350.)  In orașul Cantemir activeaza  un canal  de televiziune  prin cablu. In acest scop se folosesc si panourile de informare .

         Problemele de baza:

- numar insuficient de abonati la ziare.

- canalul de televiziune prin cablu  nu acopera intregul oraș Cantemir .

- lipseste un canal de televiziune locala .

 

        Masuri si actiuni:

-          majorarea numarului de abonati pina la 1000

-          deschiderea unui canal televizat local.

 

 


 

 

 

 


                                         Reţeaua instituţiilor de învăţămînt

 

În raion activea: 43 - instituţii preşcolare, 3 - şcoli primare grădiniţe, 27 gimnazii, 4 licee şi 2 instituţii extraşcolare, total 79 instituţii de învăţămînt.

 

Tipul instituţiilor

Numărul de instituţii

Numărul de  copii/elevi

Numărul de grupe/ clase

Limba de instruire

2013 2014

2014

2015

2013

 2014

2014

2015

2013 2014

2014

2015

Română

Rusă

Grădiniţe

44

43

2794

2807

125

123

40

3

Şcoli primare grădiniţe

3

3

64/62

63/61

3/6

3/4

3

0

Gimnazii

27

27

4976

4682

274

150

24

3

Licee

4

4

1514

1367

60

67

4

1 mixt

Instituţii extraşcolare

2

2

 

 

 

 

2

 

Total:

80

79

9410

8980

468

347

73

6

 

Comparativ cu anul precedent s-a extins numărul instituţiilor mici de la 9 la 11 instituţii ( cu un efectiv de pînă la 90/40 elevi): gimnaziile: Cîşla, „Gr. Vieru” Coştangalia, „V. Curbet” Ţărăncuţa, Şamalia, „A.Puşkin” Cantemir, Ghioltosu, „I. Vazov” Stoianovca, Toceni şi şcolile primare /grădiniţe: Acui, Suhat, Ţolica.

 

b) Resurse umane

În instituţiile de învăţămînt din raion, activează 756 cadre didactice, dinte ele 529 activează în şcoli, 227 în instituţii preşcolare. Comparativ cu anul precedent a crescut numărul cadrelor didactice de vîrstă pensionară, în instituţiile preuniversitare activează 125 şi 32 în instituţiile preşcolare -19% ( 17,7 % în anul şcolar 2012- 2013 şi 15,4 în 2013 - 2014). 79 cadre didactice activează în mai multe unităţi şcolare, fie pentru a se realiza completarea normei, fie din lipsa de cadre titulare în instituţia dată, cu toate acestea managerii instituţiilor de învăţămînt nu fac comandă de cadre/ specialişti la disciplinile ocupate de pensionari. Conform informaţiilor parvenite din instituţii,  necesarul de cadre pentru anul de studii 2015 – 2016 este  de 25, cea mai solicitată fiind matematică, fizică, informatică – 10 cadre.

Problema fluctuaţiei cadrelor didactice persistă. Se menţine tendinţa de părăsire a locului de muncă din partea cadrelor didactice plenepotenţiale. În anul de referinţă (septembrie - decembrie) au părăsit locul de muncă 6 cadre didactice plenipotenţiale, iar pe parcursul anului de studii 2013 – 2014 – 19 cadre didactice.

 Încadrarea specialiştilor tineri este în descreştere, au fost angajate 9 cadre didactice, anul precedent 17 cadre didactice tinere dintre care 2 au părăsit locul de muncă. Una din problemele cu care se confruntă tinerii specialişti este lipsa spaţiului locativ. Unii refuză indemnizaţiile statale ne fiind siguri că vor activa 3 ani în instituţie.

 

                          Cacteristica corpului didactic

 

Total cadre

Gradul Superior

Gradul Unu

Gradul Doi

Fără grad

Nespecialişti

1

Învăţămîntul preşcolar

227

0

0

69

158

36

2

Învăţămîntul primar

158

2

7

119

30

19

3

Învăţămîntul gimnazial/liceal

371

6

30

128

207

108

 

Total:

756

8

37

316

395

163

Procesul educaţional în instituţiile preşcolare este asigurat de 227 cadre didactice şi de conducere, din ei  84%  cu studii pedagogice; 24,6% sînt cu studii superioare.Deţin gradul didactic doi doar 31% din efectiv, ceea ce denotă o pregătire insuficientă în domeniu.

Pornind de la cerinţele de activitate a liceelor, 74%  (gradul doi şi fără grad) din efectivul de cadre, care activează în liceu nu corespund treptei respective.

Calitatea în procesul educaţional depinde, în mare măsură de pregătirea profesională iniţială a cadrelor didactice, formarea continuă a acestora, exprimată prin performanţele elevilor.

 

Gradul didactic

2012 - 2013

2013 - 2014

2014-2015

Total

Plenipo

tenţiali

pensionari

Total

Plenipo

tenţiali

pensionari

Total

Plenipo

tenţiali

pensionari

Gradul didactic Superior

11

9

2

10

5

5

8

4

4

Gradul didactic Unu

46

27

19

43

23

20

37

17

20

Gradul didactic Doi

483

388

95

452

383

69

316

238

78

Fără grad didactic

329

292

38

319

286

33

395

340

55

TOTAL:

869

716

154

824

697

127

756

599

157

 

În continuă creştere se află numărul cadrelor didactice fără grad didactic şi numărul cadrelor pensionare în activitate.

 

Numărul de elevi ce revin la un cadru didactic pe nivel de învăţămînt

Gradul didactic

2012 - 2013

2013 - 2014

2014-2015

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Învăţămîntul preşcolar

13.1

13,8

12,5

12,7

13,1

12,4

12,65

11,23

12,84

Învăţămîntul primar

18.1

19,6

16,7

19.6

22,8

16,4

16,39

25,7

15,76

Învăţămîntul gimnazial

6,9

6,5

7,3

6.6

7,1

6,1

15,43

9,36

16,27

Învăţămîntul liceal

9,3

10.8

7.8

7,6

9,4

5,8

6.2

9,86

4,54

Total:

11,8

12.6

11

11,6

13.1

10.1

11,89

10,88

12,2

 

Datorită reorganizărilor raportul elevi/copii la un cadru didactic a fost în uşoară creştere faţă de anul precedent (de la 11,6 la 11,89 copii la un cadru didactic), iar în mediul urban se menţine cel mai redus raport elev/profesor.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            c).  Resurse umane

     În general, populaţia şcolară în raion este în continuă scădere cu  5% în instituţiile preunuversitare şi cu 3,1% în instituţiile preşcolare, faţă de anul precedent. La începutul anului şcolar 2014 – 2015 în instituţiile preuniversitare s-au înregistrat 6176 elevi, pe parcursul a 4 luni numărul elevilor a scăzut cu 65. Se menţine în creştere fluctuaţia elevilor dintr-o instituţie în alta: Pe parcursul semestrului au venit 75 elevi dar au plecat 138 elevi dintre care 45 au plecat cu familia peste hotare.

 

               

În particular pe instituţii:

Instituţia

Anul de studii 2013 - 2014

Nr.elevilor la început de an şcolar

 

Veniţi

 

Plecaţi

Numărul elevilor la sfîrşit de

an şcolar

1

L.T.”D. Cantemir”

227

3

8

223

2

L.T. „N. Mihai”

455

7

11

449

3

L.T. „V. Hanganu”

396

8

10

394

4

L.T. „V. Pârvan”

432

6

9

424

5

Gim. „L. Chiriac”

129

2

2

129

6

Gim. „M. Eminescu” Baimaclia

333

6

9

331

7

Gim. „M. Eminescu” Cantemir

394

10

19

385

8

Gim. „I. Creangă”

274

13

9

271

9

Gim. Capaclia

211

4

7

208

10

Gim. „N. Botgros”

176

2

6

169

11

Gim. Cîietu

143

2

2

143

12

Gim. „Ştefan cel Mare”

245

14

13

245

13

Gim. Cîşla

76

2

0

78

14

Gim. „Gr. Vieru”

91

1

4

87

15

Gim. Enichioi

176

4

2

178

16

Gim. Ghioltosu

96

0

1

93

17

Gim. Haragîş

142

3

10

133

18

Gim. Lărguţa

304

8

7

301

19

Gim. Lingura

130

1

2

129

20

Gim. „M. Sadoveanu”

398

6

8

396

21

Gim. Plopi

127

0

2

125

22

Gim. Porumbeşti

174

0

4

168

23

Gim. „N. Sulac”

233

1

11

223

24

Gim. „I. Vazov”

104

3

4

103

25

Gim. „V. Curbet”

83

4

3

83

26

Gim. „Delta” Tartaul

273

3

6

265

27

Gim. „I. Cojocaru”

206

2

2

204

28

Gim. Toceni

141

0

28

113

29

Gim. Vişniovca

143

1

5

134

30

Gim. Şamalia

92

0

1

91

31

Gim. „A. Puşkin”

86

2

2

84

32

Şcoala primară grădiniţă Acui

21

0

2

19

33

Şcoala primară grădiniţă Suhat

15

0

1

14

34

Şcoala primară grădiniţă Ţolica

26

0

0

26

 

TOTAL:

6552

118

210

6418

 

 

Se testează o creştere considerabilă a numărului de copii lipsiţi de grija părintească: 526 (9%) copii cu ambii părinţi ce se află peste hotare şi 1307 (22%). În afara de aceasta 942 (16%) copii trăiesc în familii social vulnerabile sau defavorizate. Consecinţele aflării în astfel de condiţii sînt grave şi de durată, aceştea sînt potenţialii neşcolarizării sau care vor abandona şcoala, care generează cazuri de violenţă, abuz, neglijare, exploatare faţă de minori.

            Cu toate eforturile tuturor factorilor cointeresaţi, pe parcursul semestrului I au fost şcolarizaţi toţi elevii. Au abandonat şcoala 10 elevi (0,17% (pe parcursul semestrului I),  anul precedent (2013 - 2014) au abandonat şcoala 13 elevi din clasele a VIII-a – a IX-a. (0,2%). Cauzele abandonului la majoritatea elevilor sînt starea materială precară, refuzul părinţilor, elevi din familii socialmente vulnerabile. Copmparativ cu anii precedenţi:

Învăţămîntul liceal în raion este asigurat de 4 licee. Numărul elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul liceal este în descreştere. Dacă în 2010 – 2011 au fost înmatriculaţi în clasa a X-a 313 elevi, în 2014 – 2015 – 133 elevi, cu 180 elevi  mai puţin.

Rata de înmatriculare în învăţămîntul liceal (cl. X-a)    

Anul de studii

Urban

Rural

Total înmatriculaţi

Rata înrolării absolv. de gimnaziu în trapta de liuceu (%)

Rata completării locurilor disponibile (%)

2010-2011

118

195

313

38

69

2011-2012

101

136

237

30

49

2012-2013

81

49

130

20

35

2013-2014

58

80

138

20

46

 

            În continuare descreştere este şi numărul absolvenţilor de gimnaziu: de la 931 absolvenţi în 2010 la 654 în 2014, ceea ce a influenţat în mare măsură asupra admiterii în liceu.

O altă cauză este creşterea în continuare a exigenţei faţă de examenele de bacalaureat. În anul de studii 2012 – 2013 au avut admitere în clasa a X-a doar 2 licee ( “D. Cantemir” şi “N. Mihai”), în 2013 – 2014 admiterea s-a desfăşurat în 3 licee inclusiv şi LT “V. Hanganu” Cociulia – în condiţii de excepţie (în raza de 20 km nu există alt liceu), iar în 2014 – 2015 s-a desfăşurat admiterea şi în LT “V. Pârvan” Goteşti, înmatriculaţi 22 elevi, profilul umanist.

Situţia impune o restructurare a învăţămîntului liceal din raion şi anume menţinerea şi dezvoltarea a 1-2 licee, dotate conform cerinţelor de funcţionare a liceelor: săli de clase spaţioase pentru 30 – 35, laboratoare dotate conform  cerinţelor curriculare, săli de sport, cantină, cămin şcolar,  cadre didactice deţinători de grade didactice,  biblioteci, săli de lectură.

 Direcţia Învăţămînt Cantemir pledează pentru dezvoltarea a 1-2 licee: LT “N. Mihai” Ciobalaccia, care întruneşte toate condiţiile şi LT “D. Cantemir”. Pentru funcţionarea normală  şi dezvoltarea  L.T.”D.Cantemir”se inpune comasarea  acestuia cu gimnaziul “M. Eminescu” Cantemir.

 

 

 

 

Analiza mişcării populaţiei şcolare :

 

Treapta de învăţămînt

2011 - 2012

2012 – 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Preşcolar

2918

290

2628

2926

318

2608

2858

301

2557

2870

227

2643

Primar

2769

216

2553

2761

216

2545

2703

251

2452

2603

257

2346

Gimnazial

3545

211

3334

3448

211

3237

3231

230

3001

3162

234

2928

Liceal

725

307

418

606

261

390

484

223

261

411

207

204

Total

9957

1024

8933

9741

1006

8735

9276

1005

8271

9046

1025

8021

 

Evoluţia numărului de elevi pe nivelurile de învăţămînt în anul de studii 2013 – 2014 este în descreştere, faţă de anul 2011 – 2012 s-a redus cu 681 elevi (6,8%). În învăţămîntul liceal s-a înregistrat o descreştere a efectivului de elevi  cu 33,2%, faţă de anul 2011.

Ponderea elevilor înmatriculaţi în clasa I care au frecventat grădiniţa constituie 94,6%.

 

Rezultatele elevilor

Indicii de calitate şi a promovabilităţii au sporit datorită implementării programelor individualizate pentru copii cu CES, micşorarea numărului de copii în clasă, atingerea unui nivel mai înalt de formare a cadrelor vizînd implementarea curriculei  modernizate, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi se aplică metode şi tehnici formative de predare - învăţare.

La sfîrşitul semestrului I al anului de studii 2014 – 2015 s-au îregistrat următorii indici:

 

 

Trepte de învăţămînt

Numărul elevilor cu note de 9 şi 10

Numărul elevilor cu note de 8, 9 şi 10

Rata calităţii

Numărul elevilor corigenţi

Rata eşecului şcolar

1

Învăţămîntul primar

290

505

31

19

1

2

Învăţămîntul gimnazial

114

477

19

209

7

3

Învăţămîntu liceal

8

30

9,54

72

18,1

 

TOTAL:

412

1012

23,3

300

4,9

 

      Comparativ cu anii precedenţi evaluarea elevului este mai obiectivă. Rata calităţii de 23,3% şi eşecul şcolar de 4,9% se încadrează în limitele acceptabile

În sesiunea 2014 au promovat examenul de absolvire a gimnaziului 654 elevi,  7 elevi au susţinut examenul în baza testelor modificate. Rata promovabilităţii este 93,1% - în descreştere faţă de anul precedent, care a avut o promovabilitate de  96.25%.

Practic în treapta de gimnaziu în majoritatea instituţiilor indicii de evaluare se menţin aproape constanţi, deoarece mai mulţi  ani la rînd metodologia şi rigorile de desfăşurare a examenului nu s-a schimbat. Rezultatele sînt reale doar în instituţiile în care se respectă Metodologia de desfăşurare a examenului. Cu regret mai avem cazuri de fraudare a examenului din partea celor care administrează.

La examenul de bacalaureat 2014 au fost admişi 241 de candidaţi, inclusiv 39 restanţieri din sesiunea 2013, au promovat examenul 157 candidaţi, au rămas cu restanţe pentru sesiunea 2015 – 84 elevi.  Rata de promovare a examenului de bacalaureat este de 65,1%, faţă de  85% în  anul 2013 şi 55% pe republică. Descreşterea rezultatelor a fost influienţată de noile rigori în desfăşurarea examenului de bacalaureat.

În particular pe instituţii

 

Instituţia

Nr. total de candidaţi

Au promovat examenul

Rata promovabilităţii %

Nr. candidaţi respinşi

LT „D. Cantemir”

94

75

79,7

19

LT „N. Mihai”

44

30

68,1

14

LT „V. Hanganu”

61

30

49,1

31

LT „V. Pârvan”

42

22

52,3

20

TOTAL:

241

157

65,1

84

 

Instituţia

10

9-9.99

8-8.99

7-7.99

6-6.99

5-5.99

LT „D. Cantemir”

0

0

4

10

30

22

LT „N. Mihai”

0

0

0

4

8

11

LT „V. Hanganu”

0

0

1

3

14

4

LT „V. Pârvan”

0

0

0

4

10

4

Total:

0

0

5

21

62

41

 

 În învăţămîntul general se constată o continuă scădere a reuşitei şcolare. Notarea elevilor la clasă, în mare măsură, diferă notele evaluărilor externe. Cauzele fiind: abordarea greşită a evaluării elevului de către profesor, practicarea epizodică a evaluărilor externe din partea administraţiilor şcolilor cît şi a Direcţiei Învăţămînt.

În scopul asigurării unui grad mai înalt de obiectivitate în evaluarea elevului şi reducerea diferenţei dintre media la clasă şi media în cadrul evaluărilor externe, Direcţia Învăţămînt începînd cu sesiunea de  iarnă 2014 a organizat şi desfăşurat evaluări  semestriale de tip extern în  clasele a X-a.

Evaluare de tip extern: elaborate de către specialiştii coordonatori DÎ, administrate, verificate, analizate  de către o comisie externă. Au participat toţi elevii: profil real - 40 elevi; profil umanist - 94 elevi, în total: 134 elevi. Rezultatele denotă: Situaţie anormală în L.T. ”V.Pârvan”, la limba străină şi istorie (promovab.73%), la matematică L.T. ”N.Mihai” (prom. 55,5%)

Restanţieri: profil real: matematică – 8 elevi L.T.”N.Mihai”;                             

                   profil umanist: istoria 4 elevi L.T.”V.Pârvan”, limba franceză- 1 L.T.”N.Mihai”, engleză -5 elevi L.T.”V.Pârvan”;

Rezultate bune la: matematică „D.Cantemir”, istoria „N.Mihai” şi „D.Cantemir”

Rezultate exagerate la limba engleză ( RC de 71-72 %), dovadă că testul nu a fost  alcătuit corect din punct de vedere al nivelului de dificultate.

Încadrarea absolvenţilor

Din numărul total de candidaţi la bacalaureat continuă studiile în universităţi doar 45,22%, circa 3% în colegii. Circa 17,5% s-au încadrat în cîmpul muncii, dintre care 6% plecaţi peste hotarele ţării, 84 (34,85%) – restanţieri sînt nedeterminaţi. Datele confirmă că învăţămîntul liceal din raion nu este performant, nu asigură calitate în educaţia tinerei generaţii.

Din numărul total de absolveni ai treptei gimnaziale (688 elevi) au primit certificat de absolvire a învăţămîntului gimnazial  608 (88,37%) şi 51 (7,4%) adeverinţe de audiere. Numărul elevilor încadraţi  în clasa a X-a de liceu  şi colegii este în descreştere faţă de anii precedenţi (182 elevi (29,9%) în colegii 153 (25%), însă în creşte numărul elevilor încadraţi în şcoli profesionale, şcoli de meserii (252 absolvenţi – 41,4%). A crescut şi numărul absolvenţilor care au plecat peste hotarele ţării – 36 (5,2%). 43 absolvenţi dintre care 5 nu au 16 ani, au rămas nedetrminaţi.

 

Susţinerea elevilor dotaţi

În raionul Cantemir nu sînt structuri speciale de selectare, motivare şi lucrul cu elevii dotaţi.

Tradiţional în raion se desfăşoară anual olimpiada şcolară la disciplinele de studii, în următoarele etape: etapa şcolară – ianuarie, etapa raională – februarie şi etapa republicană.(conform graficului prezentat de ME). În anul curent, necătînd la micşorarea numărului de elevi în cadrul olimpiadei raionale au participat 596 elevi cu 165 mai mult decît anul precedent. Se menţionează o creştere a participării elevilor la disciplinele: fizica, chimia, educaţia tehnologică, educaţia fizică. Au fost acordate 183 locuri premiante. Din ele: premiul I – 53; premiul II – 67, premiul III – 63, menţiuni – 56. S-a stabilit un clasament între licee şi între gimnazii. Între licee s-a clasat pe locul I L.T.”D. Cantemir”, pe locul II – L.T. „N. Mihai” Ciobalaccia; între gimnazii locul I deţine de mai mulţi ani gim. „M. Sadoveanu” Hănăseni (director Zacon Sergiu), locul II gim. „M. Eminescu” Cantemir (director Enciu Ecaterina), locul III gim. „M. Eminescu” Baimaclia (director Derivolcov Svetlana).

La faza republicană au paricipat 53 elevi la toate discipline şcolare, marcînd raionul cu următoarele performanţe: 3 locuri III – Bagrin Iana, clasa a IX-a gim. Lărguţa, limba şi literatura româmă (profesor Zaharia Elizaveta); Balan Ionela, clasa a IX-a, gim. „Delta” Tartaul, limba franceză (prof. Bulimar Maria); Roabiş Diana, clasa a X-a, LT „D. Cantemir”, limba engleză (prof. Colot Aliona), două menţiuni – limba şi literatura română  Baran Irina, clasa a XI-a, LT „D. Cantemir” (prof. Bacalov Aurelia); limba engleză Pricochi Antoni, clasa a X-a, LT „N. Mihai” (prof. Bahov Maria). La educaţia fizică locul I – 60 m, Nicoară Ecaterina gim. „M. Eminescu” Cantemir, locul I la bara fixă Portaru Dan gim. „Delta” Tartaul (prof. Zăhărescu Pavel) şi 4 menţiuni (Radu Şerbescu şi Vişan Ecaterina LT „D. Cantemir” (prof. Butuc Emilian), Nicoară Ecaterina, Portaru Dan).

Elevii raionului Cantemir participă şi la alte concursuri de rang raional, republican, internaţional cum ar fi: „Kangourou - 2014”; PISA; „Izvoarele înţelepciunii”...

Din cauza micşorării bugetului pentru susţinerea elevilor dotaţi de la 56 000 lei în 2013 s-a micşorat la 14 000 lei în 2014, se deminuiază  motivarea, promovarea şi susţinerea elevilor dotaţi.

Perspectivele de înbunătăţire a rezultatelor elevilor pe dimmensiunea dată pot fi: analiza rezultatelor în fiecare instituţie şi luarea unor decizii în vederea sporiii eficienţei de pregătire a echipelor olimpice. O alternativă pentru pregătirea elevilor către concursurile şcolare este utilizarea orelor opţionale pentru cursul „Rezolvarea problemelor de olimpiadă”. 

 

 

 

 

 

e) Baza materială a instituţiilor

Starea clădirilor în care sînt amplasate unităţile şcolare şi preşcolare nu oferă deplină siguranţă, protecţie şi sănătate elevilor. Din datele acumulate de la instituţiile de învăţămînt 60% din edificii necesită reparaţii capitale. Pînă la moment o problemă acută rămîne încălzirea edificiilor şcolare, circa 29 % dintre şcoli şi 74% dintre grădiniţe nu dispun de sisteme moderne de încălzire, fapt, care afectează procesul de învăţămînt în perioada rece a anului şi asupra sănătăţii copiilor.

 

 

Punctele forte (sau Avantajele)

Deficienţe (Puncte Slabe sau Dezavantajele)

- Reorganizarea instituţiilor şcolare cu un număr redus a dus la crearea condiţiilor adecvate de studii pentru elevi şi rezolvarea politicii de cadre în unele instituţii;

- Noul mecanizm de finanţare oferă şcolilor o autonomie şi o flexibilitate mai mare în utilizarea resurselor şi oferă posibilitatea şcolilior cu un număr mai mare de elevi de a se dezvolta.

- Orientarea spre un management participativ;

- Reţeaua unităţilor de învăţămînt este dezvoltată, cuprinzînd toate treptele de învăţămînt: preşcolar, primar, gimnazial, liceal;

- Cadre didactice calificate, deschise spre schimbare, cu grad didactic - 68%;

- Oferte de calitate pentru orele opţionale şi obiectele de specialitate;

- Asigurarea elevilor din treapta primară, a celor din familiile social-vulnerabile şi alte categorii de elevi cu masă caldă, prin diversificarea surselor de finanţare;

- Şcolarizarea elevilor dezinstituţionalizaţi din instituţiile rezidenţiale;

- Dotarea infrastructurii cu săli de calculatoare şi conectare la Internet., acces larg la informaţii;

- Existenţa unui număr suficient de elevi pentru performanţe şcolare;

- Existenţa SAP,  a 22 centre de resurse educaţionale, 22 cadre didactice de sprigin  care asigură implementarea educaţiei incluzive;

- Existenţa bibliotecilor şi a fondului de carte şcolară în toate unităţile şcolare;

- Preocuparea conducerilor unităţilor şcolare în dezvoltarea bazei materiale;

- Implicarea unui număr de unităţi şcolare în proiecte de  dezvoltare cu spriginul FISM - ului şi altor ONG-uri;

- Implicarea în actul decizional a unui număr cît mai mare de cadre didactice în unele instituţii.

- Promovarea valorilor naţionale în cadrul activităţilor extracurs;

- O colaborare eficientă cu partenerii educaţionali locali, inclusiv familia, privită ca principal partener educaţional;

- Unele realizări în domeniul  culturii fizice şi sport, participarea la competiţii republicane şi internaţionale.

 

- Numărul redus de manageri cu experienţă, formaţi în management educaţional;

- Număr redus de cadre didactice calificate cu gradele I şi superior.

- Lipsa de experienţă în elaborare de curriculum opţional;

- Ateliere, laboratoare, biblioteci, dotate sub standarde şi sub informatizare, spaţii inadecvate, inclusiv cabinete metodice, de aici şi calitatea redusă a instruirii;

- Număr sporit de copii cu părinţii aflaţi la muncă peste hotarele ţării

- Scăderea natalităţii care implică scăderea populaţiei şcolare;

- Psihologi insuficienţi angajaţi în sistem, nevoi reale de abilităţi ale profesorilor diriginţi şi cadrelor didactice de sprijin pentru activităţile de consiliere şi orientare;

- Număr redus de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii;

- Calculatoare depăşite, viteză redusă  la Internet,  lipsa surselor de buget pentru  serviciile respective;

- Fluctuaţia mare a cadrelor didactice, gradul sporit de îmbătrînire a colectivelor;

- Lipsa concurenţei la admiterea în liceu;

- Elevi proveniţi din medii sociale defavorizate care se integrează greu şi sînt reticienţi la eforturile de integrare ale cadrelor didactice;

 

Oportunităţi

Ameninţări

- Posibilitatea accesării de fonduri europene;

- Existenţa unui interes sporit pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice;

- Extinderea competenţelor instituţiilor abilitate de nivel republican şi internaţional în componentele: „Resurse umane”, „Formare continuă”;

- Utilizarea în mediul rural a sălilor de calculatoare – ca centre de informare, ca alternativă a bibliotecii sau soluţie complementară;

- Posibilităţi de  colaborare cu instituţiile de învăţămînt superior;

- Dezvoltarea învăţămîntului liceal de calitate prin crearea condiţiilor adecvate cu sprijinul Consiliului Raional, APL, cadrelor didactice, familiei;

- Reorganizarea instituţiilor de învăţămînt cu un număr mai mic de 100 de elevi şi crearea de şcoli cu condiţii mai bune de studii;

- Existenţa unui cadru legislativ stabil în domeniul învăţământului, învăţământul fiind prioritate naţională.

 

 

- Lipsa contribuţiilor locale.

- Deficit de buget pentru  formărea profesională la nivelul instituţiilor şcolare; imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de formare;

- Dezinteresul unor cadre didactice pentru învăţămîntul de calitate, autoinstruire;

- Imposibilitatea oferirii mesei pentru toţi copiii care fac naveta din cauza  finanţelor limitate;

- Riscul apariţiei abandonului şcolar şi a unor comportamente deviante în rîndul elevilor în urma exodului plecării peste hotare a părinţilor;

- Inexistenţa unui sprijin  în găsirea unui loc de muncă pentru copilul care iese din sistem după împlinirea vîrstei legale;

- Degradarea continuă  a edificiilor rămase în urma reorganizărilor, datorită nefolosirii lor şi a lipsei de investiţii în menţinerea acestora;

- Iplicărea inertă a părinţilor în educarea copiilor;

 

 

 

Majoritatea instituţiilor nu au sistem centralizat de alimentaţie cu apă şi bloc sanitar în încăpere.

Probleme prioritare:

·         Reparaţia capitală  a acoperişului – 7 instituţii;

·         Reparaţia/schimbarea sistemei de încălzire – 6 instituţii;

·         Schimbarea integrală a reţelei electrice – 6 instituţii

·         Asigurarea instituţiilor cu apă potabilă;

·         Restabilirea sistemei de canalizare;

·         Reparaţia blocului sanitar din interior;

·         Dotarea laboratoarelor.

 

1          2.3. Analiza factorilor, contextelor şi tendinţelor în cadrul educaţional ( analiza SWOT)

 

                                        Acţiuni şi orientări strategice:

          

               Obiectivul general al dezvoltării învăţămîntului la nivel raional

Dezvoltarea învăţămîntului din raion din perspective accesului, relevanţei, calităţii în conformitate cu direcţiile strategice prevăzute de strategia Educaţie 2020 şi necesităţile social-economice, demografice şi educaţionale locale.

        Componentele sistemului de învăţămînt :

     

                              Programul de dezvoltare a resurselor umane

Nr.crt.

Obiective specifice

Activităţi/acţiuni

Termen de realizare

 

1.

Formarea profesională continuă a cîte cel puţin 10 % anual din numărul total de personal didactic şi managerial în problematica asigurării accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei

 

 

1.1.1  Perfecţionarea cadrelor didactice şi manageriale în problema asistenţei psihopedagogice copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

1.1.2 Instruirea continuă a educatorilor din sistemul preşcolar, privind implementarea programelor complexe ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie şi îngrijirea copiilor de pînă la 7 ani.

 

1.1.3 Formarea continuă a învăţătorilor privind evaluarea criterială, prin descriptori a rezultatelor învăţării.

 

1.1.4 Implementarea sistemului de credite de studii profesionale în practica de acordare a  gradelor didactice.

 

 

2015—2017

 

 

2015-2020

 

 

 

 

2016-2020

2

Sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem, astfel încît vîrsta medie a cadrelor didactice în sistemul de învăţămînt să scadă cu 5 ani pînă în 2020, rata abandonului timpuriu al activităţii didactice să se diminueze cu 20%.

 

1.2.1 Ameliorarea şi promovarea imaginii şi statutului cadrului didactic prin intermediul  mass-media.

1.2.2  Motivarea şi stimularea  cadrelor didactice prin corelarea salarizării cu performanţa profesională individuală.

1.2.3 Elaborarea şi implementarea unui sistem eficient şi transparent de promovare în carieră a cadrelor didactice, bazat pe rezultate şi performanţe profesionale.

1.2.4 Diversificarea facilităţilor acordate  cadrelor didactice tinere care se angajează  în instituţiile de învăţămînt din localităţile rurale.

2015-2020

 

3

Dezvoltarea competenţelor digitale prin aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de învăţămînt, prin intermediul tehnologiilor informaţionale.

 

1.3.1 Diversificarea ofertei de cursuri opţionale în învăţămîntul primar şi general prin introducerea cursurilor în care se utilizează sau promovează tehnologiile informaţionale.

1.3.2. Utilizarea TIC în procesul de examinare și evaluare

1.3.3 Implementarea unui Sistem Informaţional de Management Educaţional, care să cuprindă registrul şcolilor, elevilor şi al profesorilor, în baza recensămîntului şcolar, şi colectarea sistematică  şi corectă a datelor din şcoli.

1.3.4. Îmbunătăţirea managementului şcolar prin asigurarea procesului de  instruire a personalului  de conducere cu softuri de management al şcolii (contabilitate, planificare bugetară etc.).

1.3.5. Sporirea calităţii procesului de predare-învăţare, a evidenţei performanţei elevilor şi a comunicării între elev, profesori şi părinţi prin introducerea treptată în şcoli a softurilor de management al clasei. 

2016-2020

 

 

 

                                                       Asistenta Sociala:

                        Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin sistemul de protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale, reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.

       După o lunga perioada de schimbări, de încercări de dezvoltare şi progres a serviciilor sociale oferite persoanelor aflate în situaţii de risc, odată cu procesul de reformare a sistemului de pensii, a sistemului de asigurări de sănătate, apariţia legislaţiei cadru al asistenţei sociale şi al serviciilor sociale, revizuirea rolului comunităţii şi autorităţilor locale în implementarea acţiunilor sociale prin aducerea acestora cât mai aproape de comunitate, recunoaşterea rolului societăţii civile în asistenţa socială, toate sunt procese, care au presupus eforturi ale căror rezultate pozitive sunt deja vizibile şi ele tind să devină evidente cu siguranţă în următorii ani. Evoluţia economică a Republicii Moldova din ultima perioadă - influenţată profund de criza economică mondială - a afectat profund societatea: scăderea veniturilor, nivelul ridicat de stres, problemele cotidiene, apariţia violenţei având repercusiuni asupra calităţii vieţii. Necesitatea Planului Strategic al seriviciilor de asistenţă socială al Direcţiei asistenţă socială este determinat de deficienţele vizibile ale sistemului actual de servicii sociale: - insuficienţa serviciilor sociale la nivel comunitar; - fragmentarea la diferite niveluri a serviciilor de asistenţă socială, programelor, măsurilor pentru persoane şi grupuri în dificultate; - caracterul excesiv al instituţionalizării, lipsa coordonării şi conlucrării necesare pentru implementarea unor politici sociale integrate şi coerente.

         Situaţia actuală  În raionul Cantemir există un şir de factori socio-economici care contribuie la cererea de noi servicii sociale. Aceştia includ rate înalte de sărăcie şi migraţie, schimbări demografice şi de atitudini culturale. Deşi situaţia economică din raionul Criuleni a înregistrat o creştere în ultimii ani, progresul realizat în reformarea sistemului de asistenţă socială rămâne a fi modest. Partea preponderentă a sistemului de servicii sociale o constituie prestaţiile sociale, care nu întotdeauna contribuie la atenuarea situaţiei beneficiarilor. În unele cazuri intervenţia este mai eficientă, dacă pe lângă prestaţiile sociale, persoana poate beneficia şi de serviciile sociale comunitare, tendinţa de baza în acelaşi timp, serviciile de asistenţă socială existente nu acoperă cererea pentru acestea.

 

                              

 

 

                                 Categoriile defavorizate се se afla în teritoriul raionului Cantemir

 

Tab 1

 

       

 

 

Popu

Numarul

 

 

 

 

 

nr.pers.

mai sus

de 75

n/r pers

singura

tici

 

ţintuite

la pat

 

 

Primaria

latia

pensio

Maturi     cu grad dizabilitate

Copii cu grad de dizabilitate

 

 

 

 

 

narilor

Dizab.

severă

Dizab.

accent

Dizab.

mediu

Dizab.

severă

Dizab.

accent

Dizab.

mediu

 

 

1

Cantemir

 

 

30

105

72

3

9

5

 

 

 

 

 

2

Antonești

 

 

8

44

29

2

8

2

 

 

 

 

 

3

Baimaclia

 

 

18

73

33

8

5

-

 

 

 

 

 

4

Cania

 

 

25

70

35

3

3

1

 

 

 

 

 

5

Capaclia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chioselia

 

 

13

42

36

7

2

1

 

 

 

 

 

7

Ciobalaccia

 

 

21

83

63

6

17

-

 

 

 

 

 

8

Cîietu

 

 

6

25

16

4

1

1

 

 

 

 

 

9

Cîrpești

 

 

13

52

28

3

1

4

 

 

 

 

 

10

Cîșla

 

 

4

10

12

2

1

-

 

 

 

 

 

11

Cociulia

 

 

20

88

38

6

11

-

 

 

 

 

 

12

Coștangalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Enichioi

 

 

6

31

29

4

2

-

 

 

 

 

 

14

Gotești

 

 

49

111

68

3

6

9

 

 

 

 

 

15

Haragîș

 

 

3

25

13

-

3

1

 

 

 

 

 

16

Lărguța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lingura

 

 

8

38

31

4

8

-

 

 

 

 

 

18

Pleșeni

 

 

4

78

21

4

4

4

 

 

 

 

 

19

Plopi

 

 

10

39

36

2

3

1

 

 

 

 

 

20

Porumbești

 

 

4

38

24

3

4

1

 

 

 

 

 

21

Sadîc

 

 

10

53

24

6

4

1

 

 

 

 

 

22

Stoianovca

 

 

7

40

21

5

3

-

 

 

 

 

 

23

Șamalia

 

 

10

23

15

1

-

1

 

 

 

 

 

24

Tartaul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Toceni

 

 

8

27

14

3

3

1

 

 

 

 

 

26

Țiganca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Vișiniovca

 

 

14

33

22

6

1

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

1

Familii monoparente cu copii

245

2

 Familii numeroase cu copii

293

3

Copii cu disabilitati mintale

49

4

Copii cu disabilitati fizice

63

5

Copii neglijati, maltratați și abuzați

50

6

Copii cu abandon școlar

4

7

Copii delicvenți

13

8

Copii orfani

28

9

Copii aflați sub tutelă/curatelă

284

10

Copii unde ambii părinți sunt cu disabilități

7

11

Copii la care ambii părinți sunt pensionari

1

12

Copii fără supraveghere părintească

57

13

Copii și familii aflați în dificultate

465/284

14

Copii în îngrijire rezidențială, scoală auxiliară, centre de plasament

28

15

Copii adoptați

22

16

Familii cu copii aflați în sărăcie extremă

224

17

Mame solitare și numărul de copii

199/268

18

Copii cu un părinte plecat peste hotare

860

19

Copii cu ambii părinți peste hotare

336

20

Familii incomplete cu copii în urma divortului official

66

21

Bărbați care cresc singuri copii

42

22

Copii țintuiți la pat

17

23

Familii cu copii in situație de risc

155

24

Familii fără venit

80

25

Copii nedocumentati

15

26

Copii care au fost dezinstituționalizați

5

 

     Creşterea considerabilă a populaţiei vârstnice semnifică că numărul total al celor care au nevoie de servicii sociale va creşte până în anul 2020. Tradiţional, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a acordat atenţie necesităţii de a susţine persoanele şi familiile în dificultate temporară sau pe termen lung, dar tradiţiile culturale din ultimele decenii au favorizat în multe cazuri instituţionalizarea persoanelor în vîrstă şi copiilor cu cu dizabilităţi ca răspuns la nevoile sociale. Ca rezultatul prelucrării analizei datelor disponibele despre solicitările potenţialilor beneficiari de asistenţă socială se prezumă că va creşte pînă în 2020, aproximativ 15 % din populaţia social vulnerabilă din raionul Cantemir vor avea nevoie cel puţin de un serviciu de asistenţă socială pe parcursul unui an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ANALIZA SWOT

 

  Analiza punctelor tari

Puncte tari

Descrierea punctelor tari

Opţiuni de consolidare a punctelor tari

Resurse umane calificate

 - specialişti care pot presta servicii calitative, rezultate aşteptate

 - instruirea continuă - motivarea personalului – recalificare

Servicii create

-          copii şi adulţi cu diverse dificultăţi

-          prestarea serviciilor sociale calitative

Cerere de servicii

- grupuri de potenţiali beneficiari reprezentative (familii social vulnerabile, persoane fără domiciliul stabil, persoane cu dizabilităţi, în etate, etc.)

- dezvoltarea serviciilor specializate pentru grupurile de beneficiari ca răspuns al nevoilor individuale

Agenţii economici disponibili spre colaborare

- există agenţi economici care sunt dispuşi să susţină unele proiecte sociale

- elaborarea proiectelor comune; implementarea strategiilor de dezvoltare raionale; organizarea conferinţelor, schimbului de experienţă; mediatizarea activităţilor

 

Analiza punctelor slabe

Puncte slabe

Descrierea punctelor slabe

Opţiuni de minimalizare a punctelor slabe

Insuficienţa resurselor financiare

- volum mare de lucru în raport cu resursele financiare acordate serviciilor sociale - lipsa condiţiilor de activitate pentru unii prestatori de servicii

atragerea finanţărilor externe -elaborarea proiectelor -planificarea resurselor în bugetul local

Insuficienţă de informare

- specialiştii din domeniul social nu au capacităţi de căutare de fonduri şi scriere de proiecte

- instruirea prestatorilor de servicii în căutare de fonduri şi scriere de proiecte

Fluctuaţia cadrelor

- atitudine formală faţă de obligaţiunile de serviciu, salarii mici pentru prestatorii de servicii sociale, nu sunt posibilităţi de creştere.

- asigurarea cu local pentru asistenţi sociali în comunităţi, dotarea cu echipament şi tehnică necesară pentru activitate

Calitatea serviciilor sociale nu corespunde standardelor europene

lipsa echipamentului modern, lipsa transportului specializat, nu există un mecanism de implementare a standardelor europene

- elaborarea unor proiecte pentru obţinerea echipamentului şi transportului.

Indiferenţa unor categorii de cetăţeni

- părinţi plecaţi peste hotare, copii şi persoanele în vîrstă lăsaţi în grija rudelor, abandon şcolar, tineri în situaţii de risc, deschiderea centrelor de zi multifuncţionale

- dezvoltarea serviciilor de tip familial, cuprinderea copiilor în activităţi extraşcolare, organizarea campaniilor de informare, promovarea modului de viaţă sănătos.

 

Analiza şanselor

Şanse

Descrierea şanselor

Opţiuni de folosire a şanselor

Colaborarea cu organizaţiile donatoare internaţionale

- Fundaţia Soros Moldova

- UNICEF

- PNUD

- instruiri;

- mese rotunge;

- oferirea suportului metodologic.

- scrierea şi aplicarea proiectelor;

 -raportarea la timp şi correct;

 -respectarea acordurilor de colaborare;

- implicarea agenţilor economici;

- colaborare cu ONG - le locale

Schimb de experienţă

- vizite de studio;

- schimb de experienţă;

- acorduri de parteneriat

- promovarea şi preluarea modelelor positive;

- transparenţa activităţilor;

- elaborarea şi prezentarea proiectelor comune

Colaborarea cu ONG

- instruiri;

- asistenţă tehnică;

- informare

- încheierea acordurilor de colaborare;

- includerea în reţeaua de ONG sociale;

- organizarea forumurilor

 

Analiza pericolelor

Pericole

Descrierea pericolelor

Opţiuni de minimalizare a pericolelor

Imposibilitatea obţinerii resurselor de la bugetul de stat

- modificări în legislaţie;

- lipsa susţinerii din partea comunităţii

prezentarea argumentată la comisia de specialitate şi consiliul raional a necesităţii finanţării serviciilor

Instabilitatea politică

- nesusţinerea politicilor sociale iniţiate de către organele decizionale;

- neimplementare HG cu privire la programul naţional de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale

- aprobarea strategiei de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale ca mecanism de implementare a programului naţional

Inflaţia

- neîncadrarea în volumele de cheltuieli iniţiale;

- pierderea credibilităţii beneficiarilor;

- creşterea numărului de beneficiari

- integrarea beneficiarilor în activităţi economice;

- elaborarea proiectelor de modificare a legislaţiei pentru indexarea cheltuielilor în dependenţă de inflaţie;

- revederea priorităţilor;

- iniţierea serviciilor cu plată

 

 

 

     

 

 

                             Servicii de  sănătate:

 

În raion activează:

Ø  IMSP „Spitalul raional Cnatemir”

Ø  IMSP „CMF” Cantemir în componenţa căruia activează 4 centre de sănătate şi 25 oficii, numărul personalului medical -325 persoane

Serviciile din domeniul sănătăţii din raion sunt prestate la nivel local de către Punctele medicale sau Centrele de Sănătate Cantemir, iar la nivel raional - de către Spitalul Cantemir. Populaţia raionului este deservită  de medici şi asistente medicale calificate. În medie, la 10 mii locuitori ai raionului revin        ….paturi de spital faţă de 63,9 la nivel national.

    

Problemele de baza

 

         Cresterea preturilor la majoritatea medicamentelor, in situatia  ,cind se pastreaza normele vechi.

         Insuficienta de cadre noi.

         Lipsa spatiului locative pentru tinerii specialist.

 

 

                                     

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Activităţi sportive:

 

                Cele mai importante activităţi sportive organizate în raionul Cantemir sunt:

Gala Laureaţilor.

     Turneul regional  la lupta  judo „ Tartaul ”.

Competiţii sportive la volei,Baschet F/ B,Șah Tenis de masă , joc de dame  Campionatul raional .

Turneul regional  la fotbal in memoria sportivului: „Anatol Polimaru ”Cania ,

Campionatul republican la lupte Judo (or. Chişinău),

Turneul internaţional la lupte libere. (Or. Chişinău),

Campionatul republican la greco – romane (or. Chişinău),

Turneul internaţional la lupte libere. (Or. Comrat),

Campionatul republican la lupte libere(cadeţi). (or. Chişinău),

Campionatul republican Copii și juniori  la fotbal  devizia „B”sud ,

Campionatul raional la fotbal,mini fotbal  „Cupa  Preşedintelui Raionului”,

Campionatul republican la fotbal  „Cupa Guvernului”,

Turneul regional de fotbal ,, Nichita Petru,, or.Cantemir .

Turneul republican de fotbal feminin ,,Alba ca Zăpadă ,, Ciorăscu .

Festivalul fotbalistic ,,Grassroots ,, FMF.

Turneul regional ,, Ion Epureanu ,, .

Concurs cultural sportiv regional ,, La Hanul Haiducului ,,

 

     În afară de organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi în fiecare an au loc diverse întruniri, seminare, şedinţe, vizite de lucru cu specialiştii în domeniu sporului din raion cît și din allte localități ale R.M.

Scopul elaborării prezentului document constă în identificarea direcţiilor şi a metodologiilor de asigurare a dezvoltării culturii fizice şi sportului în perioada 2016-2020, a promovării, în rîndul populaţiei raionului noastru, a unui mod de viaţă sănătos şi a formării unor factori motivaţionali pentru practicarea sistematică a exerciţiilor fizice; în eficientizarea mijloacelor de fortificare a sănătăţii în procesul de educare a tinerei generaţii; în creşterea competitivităţii sportului moldovenesc; în profilaxia fenomenelor sociale negative, fapt ce va contribui la dezvoltarea social-economică şi la sporirea calităţii vieţii populaţiei. În conformitate cu scopul formulat şi ţinînd cont de specificul perioadei menţionate, în prezenta Strategie au fost elaborate direcţiile prioritare ale dezvoltării de lungă durată a culturii fizice şi sportului în raionul Cantemir  - crearea sistemului rational  de funcţionare a culturii fizice şi sportului la nivel de raion , în conformitate cu cerinţele de dezvoltare a societăţii contemporane; - asigurarea normativ-juridică, tehnico-materială şi financiară a activităţii în domeniul sportului.

 

 

 

 

 

 

     Analiza SWOT mediul sportiv

 

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

-   Existenţa tradiţiilor şi sărbătorilor sportive;

-   Rezultate remarcabile în sport (locul I pe republică la  lupta liberă loc.II;III;- la joc de dame);

-   Existenţa potenţialului uman în domeniul sportului.

-       Lipsa specialiştilor în domeniu;

-       Lipsa bazei tehnico-materiale asupra dezvoltării sportului din raion;

-       Slaba dezvoltare a infrastructurii sportive în mediul rural;

-       Lipsa strategiilor de dezvoltare în domeniul sportului;

-       Lipsa unui parteneriat de colaborare public-privat în domeniul sportului;

-        Lipsa infrastructurii de  dezvoltate ce ţine de domeniul sportului de agreement;

-        Lipsa de iniţiativă /motivare  din partea populaţiei.

-   Lipsa  unui stadion sportiv;

-   Lipsa unui complex sportiv

-   Lipsa unui sistem eficient de management a culturii fizice şi sportului în structurile  locale;

-   Acţiuni insuficiente de promovare a activităţilor sportive .

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

-     Posibilitatea de a aplica cereri de proiecte sociale (acces la fonduri externe si granturi);

-     Posibilităţi de creare a parteneriatelor naţionale şi internaţionale (publice-private);

-     Atragerea tinerilor în domeniu;

-     Programe naţionale de susţinere.

-     Migrarea tinerilor şi sportivilor profesionişti spre alte raioane sau peste hotarele ţării;

-     Interesul scăzut al populaţiei faţă de sport;

-     Înrăutăţirea situaţiei sociale a populaţiei.

-     Posibile reorganizări administrativ-teritoriale.

-     Sursele insuficiente de finanţare a domeniului.

 

                     

 

 

                                                             Recomandări mediul sportiv

În rezultatul analizei efectuate pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul sportului în raionul Cantemir, se recomandă următoarele:

-          Crearea condiţiilor optime pentru atragerea cadrelor didactice tinere în domeniul sportului;

-          Asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu inventar şi utilaj sportiv necesar;

-          Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor didactice;

-          Consolidarea bazei tehnico – materiale a infrastructurii existente şi crearea unei infrastructuri noi de agrement prin: atragerea fondurilor extrabugetare şi prin crearea de parteneriat publice-private;

-          Promovarea şi motivarea tinerilor care au succese sportive;

-          Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizarea populaţiei, în special al tinerilor, privind importanţa manifestărilor sportive şi asigurarea uni mod sănătos de viaţă,privind importanţa manifestărilor sportive şi asigurarea unui mod sănătos de viaţă.

-          La nivel de raion de creat secție tineret și sport;

-          De inclus în statele primăriei unitatea de specialist în domeniului tineretului și sportului;

-          Tinerilor dotați în domeniul sportului să li se acorde susținere financiară, pentru participarea la concursurile  republicane și internaționale.


              

 

                   PLANUL DE OBIECTIVE STRATEGICE   Sport

 

Obiectiv 1. Dezvoltarea şi promovarea culturii sportive în raionul Cantemir 2016-2020

PROGRAME

PROIECTE

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE FINANŢARE

 

RESPONSABIL DE EXECUŢIE

Asigurarea premiselor populaţiei pentru practicarea unui mod sănătos de viaţă

Dezvoltarea secţiilor sportive şi practicarea antrenamentelor la diferite probe de sport

2016-2020

APL II

 

APL II

Elaborarea programelor desfăşurării evenimentelor sportive la nivel de APL I

2016-2020

APL I

 

APL I

Susţinerea sportivilor de performanţă prin acordarea burselor pentru rezultate deosebite.

2016-2020

APL II, Agenţi economici Ș.S Cantemir

 

APL II

Susţinerea sportul adaptiv, ca factor de integrare socială a persoanelor cu dezabilităţi şi a invalizilor

2016-2020

APL II, APL I. ȘS. Cantemir

 

APL II, APL I

Crearea catalogului evenimentelor sportive şi diseminarea acestuia în cadrul tuturor instituţiilor.

2016-2020

APL II, APL I

 

APL II, APL I

Organizarea şi desfăşurarea în continuu a competiţiilor sportive prin impulsionarea tinerilor sportivi

2016-2020

APL II, APL I, agenţi economici. Ș.S Cantemir

 

APL II, APL I

Asigurarea accesului elevilor şi copiilor în bazele sportive şi acordarea de facilităţi tinerilor în utilizare în timpul liber a bazelor sportive existente

2016-2020

APL II, APL I. ȘS. Cntemir

 

 

APL II, APL I

Facilitarea accesului tinerilor la servicii de sănătate, făcîndu-le mai prietenoase

Desfăşurarea campaniilor privind alimentaţia sănătoasă în şcoli

2016-2020

APL II, APL I

 

APL II, APL I

Îmbunătăţirea infrastructurii sportive din raion

Cartografierea şi inventarierea instituţiilor şi sălilor sportive

 

2016-2020

 

 

 

Dotarea şi procurarea echipamentului necesar pentru instituţiile din domeniul culturii fizice şi sportului

2016-2020

APL II, APL I, agenţi economici,

ȘS Cantemir

 

APL II, APL I

Asigurarea baziei tehnico-materială a instutuţiilor sportive

2016-2020

APL II, APL I, ȘS Cantemir.

 

APL II, APL I

Amenajarea sălilor de sport

2016-2020

APL II, APL I

 

APL II, APL I

Amenajarea terenurilor sportive din raion

2016-2020

APL II, APL I

 

APL II, APL I

Reabilitarea şi dotarea bazei tehnico-materiale a  Şcolii Sportive din or. Cantemir

2016-2020

APL II, APL I

 

APL II, APL I

Promovarea politicilor de tineret şi sport

Elaborarea şi monitorizarea  strategiei raionale a tineretului şi sportului

2016-2020

 

 

 

Organizarea seminarelor de instruire pentru formarea continuă a cadrelor sportive din raion.

2016-2020

APL II, APL I

 

APL II, APL I

Asigurarea accesului tinerilor la servicii de educaţie (programe sociale)

2016-2020

 APL I

 

APL I

Crearea unui Centru de sport şi tineret  în raion

2016-2020

 APL I

 

APL I

Crearea şi extinderea reţelei de centre, cluburi, facilităţi pentru petrecerea timpului liber

2016-2020

APL II, Agenţi economici, ȘS.Cantemir

 

APL I

Crearea unei tabere de odihnă pentru tineri

2016-2020

 

 

 

Sporirea nivelului de implicare şi voluntariat în rîndul tinereilor

Implicarea ONG-urilor de tineret şi a tinerilor în dezvoltarea facilităţilor de timp liber şi în gestionarea lor, inclusiv în bază de voluntariat[1]

2016-2020

APL II, Agenţi economici

 

APL I

 


  

 

 

 

 

                      CAPACITĂŢI LOCALE PENTRU SUSȚINEREA INVESTIȚIILOR

 

  

 

      Conditia de baza a oricarei investitii, este  participarea beneficiarului cu  cota de participare (contributia)

 Care constitue in jurul a 20 %. Deaceia este foarte important ca noi sa dispunem de resurse proprii cit mai iimportante pentru a putea adduce mai multe investitii. Facem o informative cu privire la valorile si sursele veniturilor raionului  pentru ultimii ani.

 

 

Veniturile raionului Cantemir:

 Denumirea Impozitul

2012( mln.lei)

2013 (mln.lei)

2014(mln .lei)

2015 (mln.lei)

Stat

8429.1

10858.3

11017.0

 

Local

23882.0

30330.4

34100.8

 

Medical

10910.6

11856.7

13543.5

 

F Soc.

44540.0

43579

46058.1

 

Total

87761.0

96624.0

104718

116000

Sursa:  IFS Cantemir

   

    

      Veniturile raionului sint in crestere permanenta   cu    (8-10)% anual.

Cele mai problematice sint acumularile de la cetateni  restantele constitue circa 70% din datoriile totale. Daca facem o analiza   a valorilor impozitelor  in dependent de marimea intreprinderii putem spune urmatoarele.

       Activitatile in colective mari, dau un rezultat  benefic .CAP “Glia”  achita aprocsimativ  10% din impozitul total raional. Concluzia este ,ca de rind cu intreprinderile mici si mijlocii , in raion este necesar sa promovam activitatea  in jurul a zece intreprinder mari. Aceasta ne va permite sa dublam acumularile in raion.

      Trebuie de mentionat, majoritatea veniturilor din localităţile rurale sunt din transferuri de la bugetul de stat, care sunt strict reglementate la nivelul cheltuielilor de învăţământ şi alte necesităţi sociale.

Cofinanţarea unor proiecte economice proprii din resurse proprii este aproape imposibil în localităţile rurale.      

    Acest fapt trebuie orienteze eforturile APL pentru susţinerea parteneriatelor public-private strategice în localităţile rurale.

                           

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Cheltuielile raionului  Cantemir:

 

Dinamica  cheltuelilor raonului Cantemir   si structura lor  pentru ultimii trei ani :

 

 

            APL

       ( mii lei)

      Invatamint

         (mii lei)

   Tineret si Sport

         (mii lei)

   Camine Culturale

           (mii lei)

  Amenajarea     teritoriului

        (mii lei)

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Total

3800

3903

5234

58899

66282

76388

51

41

69

3308

4069

4310

523

752

1596

 

 

Anii

Total cheltueli

(mii lei)

APL

%

Invatamint

%

Tineret,sport,bilioteci camine culturale. %

Amenajarea teritoriului %

Comentarii

2012

66530

6

88

5

0.8

 

2013

75000

5.2

88

5.4

1.0

 

2014

87528

5.9

87.3

4.9

1.8

 

 

Daca sa analizam datele ,vedem ca majoritatea  finantelor  raionale  sint indreptate in invatamit  circa 88%  .Necatind la faptul ,ca in decurs de trei ani , valoarea totala a finantarilor creste cu 30 %  procentul de repartizare ramine acelas . Cu parere de rau pentru amenajare se aloca  de la  0.8-1.0 %  din cheltuelile totale.

 


 

 

 

                                         Proiecte investiţionale :

       

    În sens larg prin investiţii trebuie înţeles procesul de-  plasare surselor financiare în domeniul economic, social-cultural, administrativ, cu scopul de a asigura baza tehnico-materială şi forţa de muncă necesare desfăşurării şi lărgirii activităţii  acestora.

       Nici o economie, fie agrară, fie industrială sau informaţională, nu poate pretinde la dezvoltare, dacă nu este susţinută financiar. Investiţiile, în modul cel mai direct, sînt tratate drept reper şi promotor al dezvoltării economice contemporane.

     Investiţia este efortul financiar actual făcut pentru un viitor mai bun, creat prin dezvoltare şi modernizare, reprezintă o plasare de fonduri băneşti într-o acţiune, într-un proiect sau o activitate cu scopul de a crea un spor de bunăstare, atît la nivelul raional, atăt şi la nivel naţional.

   Principul planificării strategice presupune colectarea properilor de proiecte de investiţii de la specialiştii în domeniu, experţi, societatea civilă, care ulterior se supun unui process de prioritizare din punctul de vedere al impactului asupra localităţii beneficiare şi stabilite în documente de planificare strategică pe termen mediu şi lung.

       Proiectele de investiţii capitale nu trebuie să favoreazeze un grup mic de personae sau grupuri de interese, ele trebuie să asigure pe termen lung creşterea bunăstării populaţiei şi asigurarea condiţiilor, care vor genera noi investiţii şi dezvoltarea social-economică a raionului.

 

                         Mecanisme de atragerea investiţiilor:

 

 1. Crearea profilului investiţional al raionului;

 2. Identificarea potenţialelor programe de finanţare, integrală sau parţială a afacerilor şi informarea mediului de afaceri şi APL  privind oportunităţile existente de finanţare a afacerilor;

 3. Promovarea imaginii raionului în ţară, precum şi în exteriorul ţării, inclusiv prin creareaunui profil investiţional al raionului, organizarea forurilor raionale sau regionale a antreprenorilor cu invitarea partenerilor străini şi susţinerea participării

antreprenorilor locali la expoziţii, forumuri comerciale din alte localităţi ale ţării sau internaţionale;

4. Dezvoltarea dialogului APL cu mediul de afaceri;

5. Evaluarea obiectelor disponibile în proprietate APL care ar putea prezenta potenţiale obiecte investiţionale şi identificarea altor oportunităţi de afaceri;

            

 

 

 

            Implicarea societăţii civile şi a mediului de afaceri în susţinerea investiţiilor în obiecte de importanţă socială, culturală şi economică prin promovarea conceptului de Responsabilitate Socială Corporativă şi mediatizarea largă a practicilor existente.  In general au fost perfectate  in jutrul a patruzeci de proiecte in diferite domenii.

    Cu parere de rau,nu toate si nu intotdeauna ele depasesc conditiile ,foarte stricte ale donatorilor.

 

Va aducem la cunostinta citeva din ele.

    O mare parte din proiecte sint in proces de lucru.

Rezolvarea problemelor de mediu este un domeniu pe care a fost pus un accent deosebit in raionul nostrum.

 

 

N d

Denumirea proiectului

Suma proiectului

Unde a fost depus

Rezultat

                1

Alimentarea cu apă , canalizarea şcolii şi grădiniţei de copii

din s.Cîietu , raionul Cantemir

2 404 709

Fondul Ecologic Naţional

+

2

Ridicarea nivelului de trai a populaţiei raionului Cantemir prin îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare (or. Cantemir, s. Porumbeşti, s. Larguţa, s. Cociulia, s. Baimaclia).

-

ADR Sud/GIZ

-

3

Imbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Cantemir prin regionalizare continuă (oraşul Cantemir, c. Antoneşti, s. Stoianovca, c. Tîganca, s. Ghioltosu.)

-

ADR Sud/GIZ

-

4

Ridicarea nivelului de trai a populaţiei raionului Cantemir prin îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.          ( Teritoriul raionului Cantemir (26 primarii, 49 localităţii))

-

ADR Sud/GIZ

+

5

Reparaţia acoperişului Grădiniţei de copii din s. Cîrpeşti r. Cantemir

514 363 ,46

FISM

+

6

Reconstrucţia capitală a grădiniţei de copii din s. Antoneşti

677 580

FISM

+

7

Reparaţia acoperişului şi instalarea gardului la grădiniţa de copii s. Cîietu

480 000

FISM

+

8

Construcţia Grădiniţei de copii la 75 locuri s. Porumbeşti

6 000 000

FISM

+

9

Reparaţia gradiniţei de copii nr.1 din s Chioselia

500 002,9

FISM

+

10

Reparaţia capitală a edificiului gradiniţei de copii din s. Ţîganca, c.Ţîganca r. Cantemir

2 500 000

FISM

+

11

Reparaţia acoperişului la Grădiniţa de copii din s. Constantineşti c. Goteşti

49 822,33

FISM

+

12

Reparaţia Grădiniţei nr. 4 din s.Goteşti

199 793,84

FISM

+

13

Reparaţia Grădiniţei de copii nr. 2 din s. Goteşti

199 622,13

FISM

+

14

Gradiniţa de copii Baimaclia. Reparaţia capitală a grădiniţei. Dotarea cu inventar necesar

500 000

FISM

+

15

Construirea apeductului pentru aprovizionarea cu apa potabilă şi a sistemului de canalizare din s.Baimaclia raionul Cantemir

 

5 888  000

Fondul Ecologic Naţional

-

16

Asigurarea accesului populației din satele Cania, Antoneşti, Stoianovca r.Cantemir la serviciile raţionale, instituțiilor medicale, sociale și de învățământ.

436 270.00

KEP Italy

-

17

„Sport-fundamentul sănătăţii”, implicarea ca membrii echipei de implementarea proiectului

64 930

Abmasada Suediei; fundaţia Soros- Moldova

+

18

Implicarea societăţii civile în elaborarea de strategii educaţionale eficiente .

491 040

Ambasada Poloniei

-

19

Ridicarea nivelului de colaborare dintre APL şi societăţii civică prin îmbunătăţirea accesului la surse informaţionale în raionul Cantemir

40 000

Ambasada Lituaniei

-

20

Nota conceptuală -Crearea parcului industrial în r-l Cantemir

15 000 000

ADR Sud

 

21

Nota conceptuală -Crearea infrastructurii turistice pe sectorul r.Prut în hotarele raionului Cantemir

2 000 000

ADR Sud

 

22

Nota conceptuală -Reabilitarea zonei de odihnă în or. Cantemir

25 000 000

ADR Sud

 

23

Nota conceptuală – Reabilitarea sistemului de evacuarea a apelor uzate şi staţiei de epurare din or. Cantemir.

7 200 000

ADR Sud

 

24

Construcţia sistemului de irigare de capacitate înaltă

20 000 000

ADR Sud

 

25

Nota conceptuală - Micro-hidrocentrale cu turbine tip surub Arhimede

8 000 000

ADR Sud

 

26

„Înființarea Incubatorului de Afaceri din orașul Cantemir” în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor administraţiilor publice din Republica Moldova Regiunea Sud”

11 000 000

ADR Sud, Czech Republic Development Cooperation

 

27

Reabilitarea drumului  Vişniovca- Baimaclia-Tartaul- Ciobalacia- Goteşti

6 340 068

ADR Sud/GIZ

 

28

Mobile cultural caravan

300 000

Embassy of Switzerland to Moldova

 

29

Proiectul integrat de dezvoltare locală şi migraţie (MIDL)

 

UNDP

 

30

Active phisical development and the health of the youth

382563,26

Czech Republic Development Cooperatio

 

31

Canalizarea s.Şamalia, raionul Cantemir

 

6 646 870

FEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                       Lista obiectivelor de investiții și reparații capitale

             finalizate și date în exploatare pe perioada anilor 2011-2014

 
   
               

 

 

Nr. d/o

Denumirea completă a obiectivului 

Beneficiarul final

Adresa obiectivului

 

Costul total  al obiectului

Suma alocată pentru lucrările executate                                                                     (în toată perioada)

 

 

 

obiectivului

       

 

 

Total

inclusiv din:

 

 

Raionul/ localitatea

Adresa

 

         

Bugetul de stat

Bugetul local

Mijloace speciale

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

8

9

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

1

Procurarea mijloacelor fixe

Primaria Cantemir

r. Cantemir

or. Cantemir

 

 

24260

2013

2014

248,9

250

250

 

 

 

 

2

Reparaţia drumului local din s Antoneşti

Primaria Antoneşti

r. Cantemir

s.Antoneşti

 

67

243

2014

2014

495,8

495,8

495,8

 

 

 

 

3

Lucrări de reparaţie a drumului 31 august

pr. Baimaclia

r. Cantemir

sBaimaclia

 

7

243

2014

2014

495,82

495,82

495,82

 

 

 

 

4

Construcţia drumului spre of. poştal Baimaclia

pr. Baimaclia

r. Cantemir

sBaimaclia

 

7

243

2014

2014

289,36

289,36

289,36

 

 

 

 

5

Lucrări de amenajarea teritoriului din faţa prim. şi a case de cultural Baimaclia

pr. Baimaclia

r. Cantemir

sBaimaclia

 

2

243

2014

30.12.2014

274,99

574,99

500

74,99

 

 

 

6

Reparaţia drumurilor locale

pr. Cania

r. Cantemir

s.Cania

 

 

 

2014

30.08.2014

159,79

159,79

159,79

 

 

 

 

7

Iluminarea  stradală în s. Iepureni

pr. Cania

r. Cantemir

s.Cania

 

 

 

2014

2011

98

98

98

 

 

 

 

8

Reparaţia drumului

pr. Coştangalia

r. Cantemir

sCoştangalia

 

7

243

201

2011

70

70

70

 

 

 

 

9

Iluminarea stradală

pr. Coştangalia

r. Cantemir

sCoştangalia

 

3

243

2011

2012

80

80

80

 

 

 

 

10

Construcţia punctului sanitar

pr. Coştangalia

r. Cantemir

sCoştangalia

 

1

243

2012

2013

52,3

52,3

 

 

 

 

 

11

Iluminarea stradală

pr. Coştangalia

r. Cantemir

sCoştangalia

 

2

243

2013

2014

47,8

47,8

70

4,8

 

 

 

12

Iluminarea stradală

pr. Coştangalia

r. Cantemir

sCoştangalia

 

2

243

2014

17.12.2013

99,5

99,5

99,5

 

 

 

 

13

Iluminarea stradală

pr.Ciobalaccia

r. Cantemir

s.Ciobalaccia

 

2

181

2013

30.12.2014

200

200

200

 

 

 

 

14

Iluminarea stradală

pr.Ciobalaccia

r. Cantemir

s.Ciobalaccia

 

2

181

2014

2013

198,5

198,5

198,5

 

 

 

 

15

Drumul Acui-Dimitrovo

Primaria Cîietu

r. Cantemir

s Cîietu

 

2

243,1

2011

2013

15524,7

 

15524,7

 

 

 

 

16

Iluminarea stradală  s. Dimitrovo

Primaria Cîietu

r. Cantemir

s Dimitrovo

 

2

243,1

2014

2014

100

 

100

 

 

 

 

17

Iluminarea stradală  s. Dimitrovo

Primaria Cîietu

r. Cantemir

s Cîietu

 

2

243.07

2014

2014

199,9

 

199,9

 

 

 

 

18

Drumul s.Cîietu

Primaria Cîietu

r. Cantemir

s Cîietu

 

7

243.06

2014

2014

997,1

 

997,1

 

 

 

 

19

Lucrări de procurare

Primaria Cîietu

r. Cantemir

s Cîietu

 

7

241.03

2014

31.12.2014

99,3

 

99,3

 

 

 

 

20

Reparaţia capitalî a gimnaziului s.Cîşla

Primaria Cîşla

r. Cantemir

s.Cîşla

 

3

243.03

2014

 

149,1

149,1

149,1

 

 

 

 

21

Sonda arteziană şi turn de apă

Primaria Haragîş

r. Cantemir

s Haragîş

 

2

241.05

2011

 

100

100

100

 

 

 

 

22

Sistema de canalizare

Primaria Haragîş

r. Cantemir

s Haragîş

 

2

241.05

2014

 

60

60

60

 

 

 

 

23

Fîntîna de mina

Primaria Haragîş

r. Cantemir

s Haragîş

 

 

 

 

 

47

47

30

 

 

 

 

24

Construcţia cazangeriei cu gaze a gr. Hanaseni

Primaria Pleşeni

r. Cantemir

s.Hanaseni

 

3

241

2011

2011

224,7

 

 

 

 

 

 

25

Construcţia cazangeriei cu gaze a gimnaziului. Hanaseni

Primaria Pleşeni

r. Cantemir

s.Hanaseni

 

3

241

2009

2010

679,3

 

 

 

 

 

 

26

Proiectarea apedeuctului în satele comunei

Primaria Pleşeni

r. Cantemir

s. Pleşeni

 

2

241

 

2012

2013

169,2

 

 

 

 

 

 

27

Gazificarea blocului alimentar al gr. Pleşeni

Primaria Pleşeni

r. Cantemir

s. Pleşeni

 

1

241

2013

2013

45

 

 

 

 

 

 

28

Montarea reţelelor termice la gr. Pleşeni

Primaria Pleşeni

r. Cantemir

s. Pleşeni

 

1

241

2014

2014

167,8

 

 

 

 

 

 

29

Construcţia gazoductului în s. Goteşti

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

1

241

2013

2013

650

650

400

 

 

 

 

30

Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotările

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2011

2013

2138,39

2138,39

2138,39

 

 

 

 

31

Măsuri masive cadastrale

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2013

300

300

300

 

 

 

 

32

Elaborarea Planului unrbanistic general

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2013

2013

150

150

150

 

 

 

 

33

Reparaţia blocului sanitar gr. de copii 2

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2013

2013

92

923

78

 

 

 

 

34

Reparaţia sălii de activitate la gr. de copii

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2013

74

74

 

 

 

 

 

35

Reparaţia sălii sportive la Casa de cultura

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2013

150

150

 

 

 

 

 

36

Astuparea ravenei în reg cet. Breşcan

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2013

2013

35

35

35

 

 

 

 

37

Plantarea parcului pe ravena din reg. Cet Rascovschi

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2013

2013

35

35

35

 

35

 

 

38

Construcţia gazoductului în s. Goteşti

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2012

300

300

300

300

 

 

 

39

Construcţia apeductului ăn s. Constantineşti

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Constantineşti

 

 

 

2012

2012

650

650

 

 

 

 

 

40

Schimbarea geamurilor la LT „Pîrvan”

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2012

300

300

200

100

 

 

 

41

Lucrări de proiectare a gazificării gr.de copii

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2012

67

67

 

67

 

 

 

42

Lucrări de proiectare măsuri hidrotehnice

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2012

59

59

 

59

 

 

 

43

Reparaţia pieţii agricole s.Goteşti

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2012

2012

100

100

 

100

 

 

 

44

Iluminare stradală

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2011

2012

180

180

 

180

 

 

 

45

Costrucţia gazoductului Chircani-Goteşti

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2011

2011

981

981

981

 

 

 

 

46

Lucrări de proiectare masuri hidrotehnica

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2011

2011

1795

1795

200

 

 

 

 

47

Construcţia digului de proiecte

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2011

2011

780

780

780

 

 

 

 

48

Amenajarea a 5 fîntîni de mina de pe traseu

Primaria Goteşti

r. Cantemir

s. Goteşti

 

 

 

2011

2011

43

43

43

 

 

 

 

49

Lucrări de renovarea iluminării stradala s. Plopi Taraclia

Primaria Plopi

r. Cantemir

s Taraclia

 

2

416

2011

2011

45,3

45,3

 

45,3

 

 

 

50

Lucrări de renovarea iluminării stradala s. Alexandrovca Hîrtop

Primaria Plopi

r. Cantemir

s s. Alexandrovca Hîrtop

 

2

416

2012

2012

25

25

 

25

 

 

 

51

Construcţia pavilionelor Auto

Primaria Plopi

r. Cantemir

s s. Alexandrovca Hîrtop

 

2

179

2012

2012

40

40

 

40

 

 

 

52

Construcţia şi instalare podeşului s.Taraclia

Primaria Plopi

r. Cantemir

s Taraclia

 

2

179

2012

2012

25

25

 

25

 

 

 

53

Reţele de gaze

Primaria Sadîc

r. Cantemir

s Sadîc

 

1

241

2011

2011

69,2

69,2

 

69,2

 

 

 

54

Viceu gimnaziu

Primaria Sadîc

r. Cantemir

s Sadîc

 

3

241

2011

2011

119,5

119,5

 

119,5

 

 

 

55

Trotuar pavat

Primaria Sadîc

r. Cantemir

s Sadîc

 

1

241

2014

2014

8,2

38,5

 

8,2

 

 

 

56

Canalizarea

Primaria Şamalia

r. Cantemir

sŞamalia

 

416

241.05

2014

2014

 

84,9

84,9

 

 

 

 

57

Amenajarea spaţiului verzi  a parcului

Primaria Tartaul

r. Cantemir

s. Tartaul

 

1

131

2010

2012

 

338,5

338,5

 

 

 

 

58

Amenajarea terenului de joacă

Primaria Tartaul

r. Cantemir

s. Tartaul

 

1

131

2012

2012

173

173

 

30,4

4,1

 

 

59

Amenajarea 3 fîntîni

Primaria Tartaul

r. Cantemir

s. Tartaul

 

1

131

2013

2013

12

12

12

 

 

 

 

60

Reţelele de aprovizionarea cu apă

Primaria Vişniovca

r. Cantemir

s. Vişniovca

 

2

241

2012

2012

1116

116

 

 

 

 

 

61

Proiectarea acoperisului gimnaziului din s. Enichioi

Primaria com. Enichioi

r. Cantemir

 s. Enichioi

 

3

241

2011

2012

50

50

 

50

 

 

 

62

Proiectarea sist. de apeduct si canalizare din ss. Bobocica si Tolica

Primaria com. Enichioi

r. Cantemir

ss. Bobocica si Tolica

 

2

241

2012

2014

231,42

231,42

231,42

 

 

 

 

63

Procurarea mobilierului gradinitei din s. Bobocica

Primaria com. Enichioi

r. Cantemir

s. Bobocica

 

7

242

2014

2014

50

50

50

 

 

 

 

64

Constr. drumului din s. Tolica

Primaria com. Enichioi

r. Cantemir

s Tolica

 

7

242

2014

2014

99,15

99,15

99,15

 

 

 

 

65

 

total

 

 

 

 

 

 

 

32317,02

14695,82

26723,23

1298,39

39,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 

1

Reparaţia capitală gimnaziu M.Eminescu

Primaria Cantemir

or. Cantemir

or. Cantemir

 

 

24303

 

2012

2012

100

100

 

100

 

 

2

Reparatia capitala parcului

Primaria Cantemir

or. Cantemir

or. Cantemir

24303

9141

2013

2013

69,3

69,3

 

69,3

 

 

3

Reparatia capitala gr de copii № 2Cantemir

Primaria Cantemir

or. Cantemir

or. Cantemir

24303

 

2013

2013

200

200

 

200

 

 

4

Reparatia capitala drumului Cantemir

Primaria Cantemir

or. Cantemir

or. Cantemir

24306

 

2014

2014

1000

1000

 

1000

 

 

5

Reparatia capitala  gardului gr.de copii №1

Primaria Cantemir

or. Cantemir

or. Cantemir

 

24303

 

2014

2014

197

197

 

197

 

 

6

Reparatia capitala gr de copii № 2Cantemir

Primaria Cantemir

or. Cantemir

or. Cantemir

1

24303

 

2014

2014

100

100

 

100

 

 

7

Montarea sist. de încălzire la Gimnaziu

Primaria Antoneşti

r. Cantemir

s.Antoneşti

 

24303

 

2013

2013

406,8

406,8

406,8

 

 

 

8

Reparaţi acoperişului cam. cultural Antoneşi

Primaria  Antoneşti

r. Cantemir

s.Antoneşti

24303

 

2014

2014

383,3

383,3

383,3

 

 

 

9

Reparaţia sist. de incăl. gr. de copii

Primaria  Baimaclia

r. Cantemir

s.Baimaclia

243

 

2012

2012

189,4

189,4

110

79,4

 

 

10

Reconstrucţia parcului

Primaria  Capaclia

r. Cantemir

s. Capaclia

24107

1951

2012

2014

354,2

354,2

204,2

150

 

 

11

Reparatia  Casa de cultura

Primaria  Capaclia

r. Cantemir

s. Capaclia

24303

 

2014

2014

138,2

138,2

 

138,2

 

 

12

Sediului primariei

Primaria  Capaclia

r. Cantemir

s. Capaclia

24304

 

2014

2014

35

35

 

 

 

 

13

Drumul prin s. Capaclia

Primaria  Capaclia

r. Cantemir

s. Capaclia

24306

2838

2014

2014

249,6

249,6

249,6

 

 

 

14

Drumul prin s. Capaclia

Primaria  Capaclia

r. Cantemir

s. Capaclia

24306

4245

2014

2014

50

50

50

 

 

 

15

Constructia cazanului gimnaziu

Pr. Costangalia

r. Cantemir

s. Costangalia

243

1947

2012

2013

2019

2019

800

65,7

 

 

16

Reparatia drumului

Primaria Cociulia

r. Cantemir

s. Cociulia

243

 

2012

2012

229,3

229,3

229,3

 

 

 

17

Reparatia gradinitei

Primaria Cociulia

r. Cantemir

s. Cociulia

243

 

2012

2014

820

820

532,6

 

 

 

18

Constructia gardului  gr.1

Primaria Cociulia

r. Cantemir

s. Cociulia

241

 

2011

2011

75,8

75,8

 

75,8

 

 

19

Reparatia liceului

Primaria Cociulia

r. Cantemir

s. Cociulia

243

 

2011

2011

503,8

503,8

 

503,8

 

 

20

Fondare turnului de apă

pr. Cania

r.Cantemir

s.Cania

243

 

2014

2014

76,81

 

50

26,81

 

 

21

Acoperişul gr. de copii

pr. Cania

r.Cantemir

s.Cania

243

 

2013

2013

150

 

150

 

 

 

22

Drumul s. Flocoasa

pr.Ciobalaccia

r.Cantemir

s.Ciobalaccia

243

 

2011

2011

299,7

299,7

299,7

 

 

 

23

Reparația Liceului Ciobalaccia

pr.Ciobalaccia

r.Cantemir

s.Ciobalaccia

241

 

2012

2012

199,5

199,5

199,5

 

 

 

24

Reparația cămin Liceu Ciobalacci

pr.Ciobalaccia

r.Cantemir

s.Ciobalaccia

241

 

2012

2012

295,3

295,3

295,3

 

 

 

25

Drumul s. Flocoasa

pr.Ciobalaccia

r.Cantemir

s.Flocoasa

243

9293

2012

2012

200

200

200

 

 

 

26

Drumul s. Flocoasa

pr.Ciobalaccia

r.Cantemir

s.Flocoasa

243

9293

2013

2013

99,7

99,7

99,7

 

 

 

27

Drumul s. Victorovca

pr.Ciobalaccia

r.Cantemir

s.Victorovca

243

9293

2013

2013

99,6

99,6

99,6

 

 

 

28

Clădire gimnaziului Cîietu

Primaria Cîietu

r.Cantemir

s. Cîietu

243

 

2011

2011

170,4

 

 

170,4

 

 

29

Clădire gimnaziului Cîietu

Primaria Cîietu

r.Cantemir

s. Cîietu

243

 

2012

2012

139,3

 

 

139,3

 

 

30

Clădire gimnaziului Cîietu

Primaria Cîietu

r.Cantemir

s. Cîietu

243

 

2013

2013

168,5

 

 

153,1

 

 

31

Clădire gimnaziului Cîietu

Primaria Cîietu

r.Cantemir

s. Cîietu

243

 

2013

2013

1192,7

 

 

94,5

 

 

32

Clădire gimnaziului Dimitrovo

Primaria Cîietu

r.Cantemir

s. Dimitrovo

243

 

2014

2014

44

 

99,9

 

 

 

33

Construcţia podului

Primaria Cîșla

r.Cantemir

s Cîşla

241

1666

2011

2011

50

50

 

50

 

 

34

Construcţia podului

Primaria Cîșla

r.Cantemir

s Cîşla

241

3954

2012

2012

57,1

57,1

 

57,1

 

 

35

Iluminarea stradală

Primaria Cîșla

r.Cantemir

s Cîşla

243

 

2013

2013

157,4

157,4

 

157,4

 

 

36

Iluminarea stradală

Primaria Cîșla

r.Cantemir

s Cîşla

243

 

2014

2014

192

192

 

192

 

 

37

Reparația capitalăa gr. de copii

Primaria Cîșla

r.Cantemir

s Cîşla

243

 

2014

2014

63

63

 

63

 

 

38

Sala de sport Gimnaziu

Primaria Haragîș

r.Cantemir

s Haragîş

243

 

2012

2013

150

150

150

 

 

 

39

Acoperiș gr. de copii

Primaria Haragîș

r.Cantemir

s Haragîş

243

 

2013

2013

89

89

80

9

 

 

40

Drum local

Primaria Haragîș

r.Cantemir

s Haragîş

243

 

2013

2013

140

140

140

 

 

 

41

Iluminarea stradală

Primaria Haragîș

r.Cantemir

s Haragîş

243

 

2014

2014

100

100

100

 

 

 

42

Grădinița de copii s.Plopi

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Plopi

243

 

2011

2011

18,6

18,6

 

18,6

 

 

43

Grădinița de copii s.Hîrtop

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Hîrtop

243

 

2011

2011

38,3

38,3

 

38,3

 

 

44

Grădinița de copii s.Taraclia

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Taraclia

243

 

2011

2011

10,9

10,9

 

10,9

 

 

45

Grădinița de copii s.Plopi

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Plopi

243

 

2011

2011

35,4

35,4

 

35,4

 

 

46

Gimnaziu s.Plopi

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Plopi

243

 

2011

2011

30,7

30,7

 

30,7

 

 

47

Cămin cultural s. Hîrtop

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Hîrtop

243

9290

2011

2011

100

100

100

 

 

 

48

Gimnaziu s.Plopi

Primaria Plopi

r.Cantemir

s.Plopi

243

 

2012

2012

138,5

138,5

 

138,5

 

 

49

Cămin cultural s. Hîrtop

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Hîrtop

243

9290

2012

2012

99,8

99,8

99,8

 

 

 

50

Repararea acoperișului sediului primariei

Primaria Plopi

r.Cantemir

s.Plopi

 

243

 

2013

2013

150

150

 

 

 

 

51

Cămin cultural s. Hîrtop

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Hîrtop

243

9290

2013

2013

100

100

100

 

 

 

52

Grădinița de copii s.Hîrtop

Primaria Plopi

r.Cantemir

s Hîrtop

243

 

2014

2014

250

250

247

 

 

 

53

Reparaţia drumului s Plopi

Primaria Plopi

r.Cantemir

s.Plopi

243

823

2014

2014

150

150

150

 

 

 

54

Reparaţia drumului s Plopi

Primaria Plopi

r.Cantemir

s.Plopi

243

2491

2014

2014

400

400

400

 

 

 

55

Reparaţie apeductului de aprovizionare cu apă potabilă

Primaria Plopi

r.Cantemir

s.Plopi

243

5270

2014

2014

129

129

 

 

 

 

56

Reparaţia cantinei gimnaziului

Primaria Pleşeni

r.Cantemir

s.Hanaseni

243

3

2012

2012

293,4

 

 

293,4

 

 

57

Reparaţia antreului gr. Pleşeni

Primaria Pleşeni

r.Cantemir

s. Pleşeni

243

3

2012

2012

40

 

 

40

 

 

58

Schimabarea ferestrelor la gimnaziu

Primaria Pleşeni

r.Cantemir

s.Hanaseni

243

3

2012

2012

1881,1

 

 

1881,1

 

 

59

Reparaţia reţelelor de iluminare strdală în s. Hanaseni

Primaria Pleşeni

r.Cantemir

s.Hanaseni

243

6

2012

2013

206,9

 

100

106,9

 

 

60

Reparaţia vestiarului stadionului Pleşeni

Primaria Pleşeni

r.Cantemir

s. Pleşeni

243

3

2013

2014

95,4

 

 

95,4

 

 

61

Reparaţie capitale

Primaria Sadîc

r.Cantemir

s Sadîc

243

1586

2011

2011

23,4

23,2

 

23,2

 

 

62

Reparaţie capitală Gimnaziu

Primaria Sadîc

r.Cantemir

s Sadîc

243

 

2011

2011

2108,7

42,6

 

42,6

 

 

63

Reparaţie capitală Gimnaziu

Primaria Sadîc

r.Cantemir

s Sadîc

243

 

2012

2012

2151,3

118,7

 

118,7

 

 

64

Reparaţie capitală pod

Primaria Sadîc

r.Cantemir

s Sadîc

243

 

2013

2013

59,9

59,9

 

59,9

 

 

65

Renovare iluminare stradală

Primaria Sadîc

r.Cantemir

s Sadîc

243

 

2013

2014

59,9

59,9

 

59,9

 

 

66

Renovare iluminare stradală

Primaria Sadîc

r.Cantemir

s Sadîc

243

1353

2014

2014

328,1

328,1

 

 

 

 

67

Reparaţii capitale

Primaria Sadîc

r.Cantemir

s Sadîc

2463

1391

2014

2014

160,4

100

100

 

 

 

68

Reparaţia stadionului

Primaria Stoianovca

r.Cantemir

sStoianovca

243

435

2013

2013

150

150

150

 

 

 

69

Reparaţia capitală gradiniţei

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2011

2011

41

41

 

41

 

 

70

Reparaţia capitală gimnaziu

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2011

2011

46,5

46,5

 

46,5

 

 

71

Drumuri locali

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2012

2012

154,8

154,8

120

34,8

 

 

72

Iluminarea stradală

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2012

2012

33,8

33,8

 

33,8

 

 

73

Drumuri locali

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2013

2013

150

150

150

 

 

 

74

Gradiniţa 

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2013

2013

33,2

33,2

 

33,2

 

 

75

Gimnaziu

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2013

2013

51

51

 

51

 

 

76

Gradiniţa 

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2014

2014

333,5

333,5

306,4

27,1

 

 

77

Drumuri locali

Primaria Şamalia

r.Cantemir

sŞamalia

243

 

2014

2014

299,8

299,8

299,8

 

 

 

78

Gimnaziu s. Tartaul

Primaria Tartaul

r.Cantemir

s. Tartaul

243

1946

2012

2012

249,1

 

249,1

 

 

 

79

Caminul cultural

Primaria Tartaul

r.Cantemir

s. Tartaul

243

1378

2013

2013

199,9

 

199,9

 

 

 

80

Reparaţia drumurilor

Primaria Tartaul

r.Cantemir

s. Tartaul

243

 

2011

2011

150

 

150

 

 

 

81

Reparaţia drumurilor

Primaria Vişniovca

r.Cantemir

s. Vişniovca

243

4247

2014

2014

99,1

99,1

99,1

 

 

 

82

Stadionul din sat

Primaria Vişniovca

r.Cantemir

s. Vişniovca

243

 

2014

2014

142,1

142,1

 

142,1

 

 

83

Reparaţia capitală a gr. de copii

Primaria Vişniovca

r.Cantemir

s. Vişniovca

243

 

2012

2012

135

135

 

135

 

 

84

Apeduct

Primaria Vişniovca

r.Cantemir

s. Vişniovca

243

686

2012

2012

70

 

 

70

 

 

85

Reparaţia capitală a gr. de copii

Primaria Vişniovca

r.Cantemir

s. Vişniovca

243

 

2013

2013

177,5

177,5

 

12,5

 

 

86

Reperat. cladirii gimnaz din s. Enichio

Primaria com. Enichioi

r.Cantemir

s.Enichioi

243

 

2011

2014

359,2

359,2

 

359,2

 

 

87

Reperat. Cladirii cam cultural

Primaria com. Enichioi

r.Cantemir

s.Enichioi

243

 

2012

2012

10,9

10,9

 

10,9

 

 

88

Reperat. Cladirii gradinitei din s. Enchioi

Primaria com. Enichioi

r.Cantemir

s.Enichioi

243

 

2012

2013

30

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23230,81

13944,00

7950,6

7812,41

39,1

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                     
                                                                                               

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Lista notelor conceptuale                                                          şi cererilor de finanţare,care au fost elaborate în perioada                   

                                  2014-2015.

Nr. do

Primaria

Obiectul

Costul obiectului

Început

Valorificat

Achitat

1

c. Baimaclia

Construirea apeductului pentru aprovizionarea cu apa potabilă şi a sistemului de canalizare din s.Baimaclia raionul Cantemir

10 888  000

an. 2014

5 888 000

50 000

2

Cociulia

Construcţia sistemului de canalizare

10 500 000

2014

4 500 000

4 500 000

3

Capaclia

Aprovizionarea cu apă potabilă

3 335 900

2014

2 482 500

2 482 500

4

Cîietu

Alimentarea cu apă , canalizarea şcolii şi grădiniţei de copii

din s.Cîietu , raionul Cantemir

2 804 709

an. 2014

2 404 709 

2 404 709 

5

Antoneşti

Aprovizionarea cu apă potabilă

6 500 000

2014

6 500 000

6 500 000

6

Cania

Aprovizionarea cu apă potabilă

5 051 000

2013

5 051 000

5 051 000

7

Cantemir

Aprovizionarea cu apă potabilă or. Cantemir

2 200 000 euro

2009

400 000

400 000

8

Cîşla

Reabilitarea fîntînei

Reabilitarea fîntînei

 

12940

13250

 

2008

2011

 

9740

9850

 

9740

9850

9

Porumbeşti

Aprovizionarea cu apă potabilă

3 380 000

2012

2 800 000

2 800 000

10

Larguţa

Aprovizionarea cu apă potabilă

3 444 000

2015

800 000

800 000

11

Lingura

Aprovizionarea cu apă potabilă

3 280 000

2010

3 200 000

3 200 000

12

Tartaul

Aprovizionarea cu apă potabilă

5 000 000

2014

4 756 000

4 756 000

13

Ciobalaccia

Aprovizionarea cu apă potabilă

2 700 000

2013

2 000 000

2 000 000

14

Ţîganca

Aprovizionarea cu apă potabilă

6 911 643

2012

5 411 643

5 411 643

15

Pleşeni

Aprovizionarea cu apă potabilă

9 700 000

2015

5 000 000

5 000 000

16

Goteşti

Aprovizionarea cu apă potabilă

161 000

2014

161 000

161 000

17

Şamalia

Canalizarea s.Şamalia, raionul

 

 

6 646 870

Proiectul elaborat

 

 

      

Sunt propuse spre examinare următoarele recomandări de îmbunătăţire a climatului investiţional în raionul Cantemir.

       Realizarea inventarierii patrimoniului, de care dispun APL de nivel I şi II, în vederea identificării rezervelor, de care dispun autorităţile locale pentru susţinerea procesului investiţional.

·        Crearea unei platforme investiţionale care facă legătura între mediul de afaceri din raion şi potenţialii investitori;

 

 

 

 

                 ANALIZA SWOT ŞI CONCLUZII PENTRU CADRUL INVESTIŢIONAL

 

 

 

Puncte tari

Puncte slabe

 

 

Condiţii  agro-pedologice  favorabile  viticulturii  şi pomiculturii

Potenţial înalt pentru producerea materiei  prime pentru industria alimentară (fructe,   struguri, legume), precum şi a produselor ecologice

 

    Resurse     pentru     obţinerea     materialelor    de construcţie (cărămidă, ţiglă)

    Decizia   fermă    APL   pentru   restabilirea   şi dezvoltarea sistemului de irigare

    Resurse  bogate  şi  diverse  pentru  agrement  şi odină

    Atracţii    turistice    importante .

Nivel înalt de telefonizare şi acces la internet

    Personalităţi  notorii  din  domeniul  culturii,  sport, ştiinţă originari din r. Cantemir

 

 

 

  Cunoştinţe  şi  experienţă  insuficientă  legate  de administrarea proiectelor finanţate  din   fonduri externe

    Ponderea  redusă   a  IMM-urilor  în  sectorul  de producţie  şi  servicii .

    Investiţii   autohtone    şi    străine   nesemnificative pentru dezvoltarea raionului

Accesibilitate redusă la credite

Parteneriate   subdezvoltate   ONG-APL-sector  de afaceri

Deficitul locurilor de muncă şi a forţei de muncă calificate

Număr sporit de persoane tinere emigrate Situaţie demografică nefavorabilă

Infrastructura (transport, gaze naturale, etc.) slab dezvoltată şi de o calitate inferioară

Sector industrial slab dezvoltat Productivitate scăzută în agricultură

    Ponderea  foarte  mare  a  populaţiei  ocupate  in agricultura

   

 

Oportunităţi

Riscuri

 

Crearea condiţiilor favorabile pentru susţinerea activităţilor industriale (parcuri industriale, incubatoare de afaceri)

Modernizarea tehnologiilor industriale şi agricole Utilizarea       tehnologiilor      de     irigare      pentru dezvoltarea agriculturii

Dezvoltarea serviciilor în agricultură şi industrie Prezenţa Euroregiunii „Dunarea de Jos” Dezvoltarea turismului (rural, cultural, piscicol) Creşterea  capacităţii  de  acordare  a  asistenţei sociale

Atragerea investiţiilor străine

Utilizarea resurselor energetice regenerabile Gazificarea localităţilor

Construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare Conştientizarea populaţiei în problema mediului

 

Instabilitatea politică şi legislativă

Continuarea migraţiei şi îmbătrânirea populaţiei Gradul sporit de sărăcie şi izolare a unor zone rurale

    Şocuri energetice externe şi creşterea  preţurilor la resurse energetice

       Resurse financiare insuficiente pentru  proiectele de protecţie a mediului

    Posibilităţile  reduse  ale  bugetului  local  pentru investiţii în îmbunătăţirea infrastructurii Nevalorificarea fondurilor externe

 


            

 

          Eficientizarea energetica si dezvotarea surselor alternative

 

Republica Moldova importă circa 95% din resursele energetice necesare pentru acoperirea cererii de energie. Acest fapt determină vulnerabilitatea extremă a ţării în ceea ce priveşte securitatea energetică şi stabilitatea economică. Mai mult ca atât, ţara este în mare măsură dependentă de o singură resursă principală de energie, din moment ce gazului natural îi revine o cotă de aproximativ 60%din consumul total de energie. Lipsa resurselor energetice locale pune la încercare securitatea energetică a consumatori-lor din Moldova.

Schimbările climatice constituie la fel o problemă stringentă deoarece efectele negative ale acestora sunt evidente în ultimii ani. Autorităţile publice locale au un rol-cheie în atenuarea schimbărilor climatice Sectorul de clădiri publice din Moldova constituie un consumator semnificativ de energie din surse tradiţionale, aceasta fiind una din cauzele emisiei semnificative de gaze cu efect de seră. Situaţia dată este agravată de infrastructura veche (inclusiv clădirile) moştenită din perioada sovietică în care, datorită accesului la resursele de energie ieftine, eficienţa energetică nu reprezenta o preocupare majoră. În situaţia actuală, o mare parte din infrastructura respectivă este proprietatea autorităţilor publice locale care sunt împovărate cu costuri-le de întreţinere a acesteia şi cele aferente consumului de energie. Majoritatea clădiri-lor publice necesită reparaţii capitale, fapt care oferă oportunităţi majore pentru intro-ducerea măsurilor de eficienţă energetică.

Astfel, eficienţa energetică reprezintă o soluţie care poate contribui în mod semnificativ la depăşirea multor probleme precum: securitatea energetică, impactul creşterii preţuri-lor pentru energie şi emisiile de gaze cu efect de seră.

În urma analizei, atelierelor de lucru s-au identificat clădirile publice prioritare care necesită o economisire a energiei care aparţin autorităţilor publice , aceasta clasificare bazându-se pe o analiză a tipului şi mărimii medii a clădirii şi respectiv a potenţialului acesteia de a genera economii semnificative de energie care pot avea un impact asupra obiectivelor naţionale:

              - Clădirile din sectorul medical (spitalele publice, instituţiile medicale, ambulatorii, policlinici);

     - Clădirile din sectorul administraţiei (primării, consilii raionale).

 

Direcţia pe care actorii regionali ar trebui o urmeze pentru a realiza economii de energie în clădirile publice este oferită de către un cadrul legal mai extins pentru politica de eficienţă energetică aplicabilă în prezent în Republica Moldova. Principalele obiective de economisire a energiei din legislaţia existentă cu privire la eficienţa energetică au fost rezumate în tabelul de mai jos.

 


 

 Documentele fundamentale de reglementare privind eficienţa energetică în clădirile publice sunt Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” şi Planul de acţiuni în domeniul eficienţei energetice.

     

   Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”a stabilit drept obiectiv economisirea a 10% din consumul de energie la utilizatorii finali în sectorul construcţiilor şi atingerea unei ponderi de 10% pentru clădirile publice renovate către 2020.

     

    Planul Național de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice a stabilit drept obiectiv de economisire a energiei de 8.6% în anul 2016 pentru sectorul public, care include şi clădirile publice.

În baza cadrului legal existent pentru economisirea energiei în sectorul public şi recomandările grupului de lucru pentru prezenta planificare, obiectivul naţional de economisire se va axa pe rata de renovare, din moment ce aceasta permite aplicarea unei metodologii simple şi directe de monitorizare.Obiectivul naţional pentru rata de renovare a clădirilor publice este stabilit la 10% până în anul 2020 (obiectivul intermediar pentru anul 2016 fiind de 4%) ca bază fiind luat stocul de clădiri existent în 2009. Aceste obiective vor fi aplicate pentru toate raioanele Regiunii Centru.

Viziunea stabilită mai sus are implicaţii evidente asupra modului în care Regiunea trebuie acţioneze în vederea reducerii consumului de energie. Scopul de economisire enunţat cu o rată de renovare de 10% către 2020 necesită renovarea a circa 174.452 din suprafaţă şi va rezulta în reducerea cererii de energie finale cu aproximativ 27.563 MWh pe an în 2020 comparativ cu consumul final de referinţă în 2009. Iar pentru raionul Nisporeni suprafaţa de renovare până în 2020 este de

11.194 m²  şi economiile de energie fiind aproximate  la 1.769 MWh/an.

Trebuie menţionat faptul economiile de mai sus s-ar putea nu fie realizate în anumite cazuri separate, din moment ce unele clădiri ar putea nu fie încălzite suficient în prezent.

În vederea atingerii obiectivelor de economisire a energiei, APL-urile în calitate de proprietar al clădirilor publice vor fi nevoite depună eforturi considerabile pentru renova-rea  principalelor clădiri.

 

       Renovarea unei clădiri selectate ar trebui să includă următoarele componente:

   Măsuri de reparaţie capitală / măsuri de pregătire;

Mai multe lucrări de reparaţie capitală/lucrări de pregătire ar putea fi necesare înainte de întreprinderea măsurilor de izolare (renovarea acoperişului, instalarea unui sistem de gestionare a apelor pluviale, lucrări de demolare, plintă, trotuare, sistem de protecţie la trăsnet, sistem de protecţie solară, intrare, etc.).

   Măsuri de izolare termică;

Izolarea termică a pereţilor exteriori, izolarea etajului de sus şi demisolului (parţial), pereţi externi ai demisolului (parţial) şi înlocuirea ferestrelor.

Retehnologizarea reţelelor termice interioare al clădirii;

Reabilitarea  sistemului  de  încălzire  /instalarea  unui  nou  sistem  de  încălzire  inclusiv echipamente auxiliare;

   Renovarea sistemului / instalaţiei de iluminare în favoarea unui sistem de iluminare eficient din punct de vedere energetic.

Astfel conform măsurilor enumerate, în cadrul raionului Nisporeni, Spitalul raional va beneficia de măsuri de renovare necesare pentru micşorarea consumului de energie. În satele Soltăneşti şi Brătuleni, 2 instituţii de învăţământ vor beneficia de reabilitarea sistemului de încălzire pe bază de Biomasă şi de instalarea unui nou sistem de încălzire cu echipamente auxiliare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT in domeniul eficientei Energetice:

 

 

 

 

Puncte tari

Puncte slabe

               Colaborare  strinsa cu Agenţia de Eficienţă   Energetică şi Fondul de Eficienţă Energetică

        Lucrari executate in acest domeniu

                Manager energetic local

 

                  Persoane care au beneficiat de instruire îdomeniul Eficienţei Energetice.

           Organizarea insuficienta de producere a peleţilor şi bricheţilor insuficient

      Lipsa studiului de fezabilitate în sectorul Eficienţei Energetice

Populaţie neinformată Clădiri neeficiente energetic

I            infomaţie insuficientă despre energia alternativă


 

 

 

 

  Existenţa materiei prime pentru producerea peleţilor şi bricheţilor

 

Oportunităţi

Riscuri

 

Tehnologii şi echipament mai ieftin şi eficient Acordarea de subvenţii

Acces la fonduri naţionale/internaţionale Cadrul legal îmbunătăţit

Instruiri in domeniul Eficienţei Energetice

 

Instabilitate politică Birocraţia la nivel central

Tehnologii şi echipamente nefezabile din punct de vedere economic

   Materie primă insuficientă pentru producerea biomasei

   Calamităţi naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

                                                        CONCLUZII  

 

Resurse disponbile în Cantemir

 

      Raionul Cantemir dispune de populaţie aptă de muncă, însă ponderea mare a angajaţilor în agricultură determină nivelul scăzut al calităţii vieţii şi remunerării muncii. Raionul dispune de resurse umane care necesită pregătire profesională sau recalificare.

      Resursele naturale de care dispune raionul (argila, nisipul, ) pot servi drept materie primă pentru dezvoltarea industriei de producere a materialelor de construcţie. Această ramură a industriei este dezvoltată în raion, însă capacităţile de producţie nu satisfac necesităţile pieţei, de aceea extinderea serviciilor industriale de producere şi diversificare a lor va deveni o orientare strategică a dezvoltării raionului.

     Condiţiile agro-pedologice favorabile, resursele acvatice care pot fi folosite pentru irigare şi bonitatea solului reprezintă puncte forte pentru dezvoltarea agriculturii în raion. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor în agricultură vor asigura o productivitate înaltă a producţiei agricole care va fi comercializată pe pieţele externe sau va servi materie primă pentru fabricile de prelucrare din regiune. În această direcţie este posibilă dezvoltarea mediului de afaceri în zonele rurale prin crearea serviciilor industriale.

     Deoarece raionul nu dispune de resurse energetice proprii, există dependenţa externă de aceste resurse. Pentru a preveni situaţiile de criză energetică externă, la nivel raional pot fi iniţiate şi susţinute programele de dezvoltare a surselor alternative de energie regenerabilă.

 

 Infrastructură  de drumuri disponibilă este deteriorată

 

         Raionul dispune de o reţea dezvoltată de drumuri, însă calitatea acestora este nesatisfăcătoare. Starea deplorabilă a drumurilor, calitatea scăzută a infrastructurii tehnico-edilitare, diversificarea redusă a pieţei de desfacere, nivelul înalt al corupţiei care afectează dezvoltarea regiunii reprezintă puncte slabe generale care depind de programele şi politicile naţionale de dezvoltare, iar consolidarea acestora necesită suportul organelor de conducere şi asigurarea cadrului legislativ.

 

 Sectoare economice cu management ineficient

Agricultura se caracterizează printr-o capacitate redusă de cultivare şi prelucrare a produselor agricole, datorită tehnologiilor învechite şi insuficienţa serviciilor de informare şi consultanţă în domeniu. Potenţialul economic scăzut al întreprinderilor agricole şi gospodăriilor ţărăneşti, managementul ineficient al exploatării agricole au determinat subdezvoltarea sectorului agrar, mai ales în localităţile rurale din raion.

       Raionul Cantemir se caracterizează printr-un nivel scăzut de dezvoltare al industriei. Întreprinderile industriale sunt  slab  dezvoltate  deoarece  nu  există  o  infrastructură  industrială  funcţională,  un  mecanism  de promovare a producţiei autohtone pe pieţele străine, nu este asigurată uniformizarea calităţii produselor şi îmbunătăţirea permanentă a acestora. Problemele-cheie ale mediului de afaceri ţin de lipsa fondurilor necesare pentru achiziţionare de creare de bunuri şi servicii de calitate superioară, creşterea capacităţii de producţie, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea abilităţilor de management şi marketing şi a accesului la informaţii şi cooperare cu structurile publice de nivel central.


 

 

 

Situaţie complicată a instituţiilor sociale

 

    Situaţia instituţiilor medicale este caracterizată printr-o infrastructură edilitară nesatisfăcătoare, deficit de cadre medicale şi acordarea doar a serviciilor medicale primare.

    În domeniul protecţiei sociale, nivelul pensiilor şi al îndemnizaţiilor este relativ mic. Nu există o bază de date unică a beneficiarilor de prestaţii sociale şi lipseşte un sistem metodologic de stabilire a volumelor diferitelor indemnizaţii, ceea ce duce la direcţionarea incorectă a resurselor alocate pentru această destinaţie.

   Sistemul serviciilor de asistenţă socială existent este abia în faza incipientă, iar serviciile integrate de care au nevoie beneficiarii nu sunt prestate din cauza lipsei condiţiilor corespunzătoare pentru prestarea activităţii şi a nivelului de pregătire a cadrelor în domeniu.

 

 

 

Probleme de mediu

 

      Serviciul de salubritate în raion întâmpină dificultăţi legate de colectarea şi depozitarea deşeurilor. În raion nu există nici o fabrică de prelucrare a deşeurilor. Nivelul de conştientizare al populaţiei faţă de problemele de mediu este scăzut, iar posibilităţile instituţionale de soluţionare a acestor probleme sunt limitate.

  Aruncarea deşeurilor la depozitele neconforme este o opţiune inacceptabilă în sistemul nou de management al deşeurilor. Eliminarea în depozitele menţionate pot cauza efecte negative semnificative asupra apelor subterane, apelor de suprafaţă şi calităţii aerului, precum şi asupra sănătăţii publice.

 

 

 

 Capacităţi de a susţine procesele investiţionale

 

   Analiza punctelor slabe a arătat unele din ele pot fi gestionabile, iar pe parcurs se pot transforma în oportunităţi de dezvoltare. Astfel, puncte slabe precum deficitul locurilor de muncă, procentul mare al populaţiei încadrate în agricultură , mediul de afaceri defavorizat vor dispărea atunci când în regiune vor fi create noi servicii pentru populaţie cu încadrarea în muncă a resurselor umane pregătite.

    Experienţa acumulată de localităţile din raion în colaborarea cu diverse programe şi proiecte va susţine dezvoltarea raională prin implicarea activă a comunităţilor. Resursele existente vor contribui la consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul dezvoltării .

 

           Referitor la calamităţile naturale care pot afecta dezvoltarea trebuie de evidenţiat inundatiile care prezintă un risc pentru unele localităţi ale raionului, precum şi seceta in perioada verii. Acestea pot fi controlate şi reduse prin diverse măsuri: instituirea sistemelor de irigare, sădirea făşiilor de protecţie, etc.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

PARTEA II. VIZIUNE ASUPRA  DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A RAIONULUI  CANTEMIR

 

Prin realizarea obiectivelor propuse, în anul 2020 raionul Cantemir va fi un raion modern,  în care poti studiezi, munceşti şi trăieşti decent, cu o comunitate de afaceri dinamică şi competitivă, cu autorităţile locale responsabile şi deschise şi cu cetăţeni activi.

Viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare a raionului Cantemir rezultă din direcţiile pe care Republica Moldova le va urmări în dezvoltarea sa viitoare :

 

                         

 

 

                              Viziune asupra dezvoltării pe domenii prioritare.

 

 

Infrastructură şi mediu.

 

Viziune:În anul 2020, raionul Cantemir are o infrastructură eficientă, a cărei  dezvoltare, operare şi întreţinere se face cu ajutorul unei baze de date existente la nivelul fiecărei administraţii publice locale.

Infrastructura de drumuri se caracterizează prin drumuri modernizate care duc spre obiective economice, culturale, sociale şi turistice, prin modernizarea/ construcția de noi drumuri şi dotări, spaţii de parcare, trotuare pentru pietoni, pentru o siguranţă sporită a circulaţiei.

Infrastructura de utilități edilitare și de comunicații se caratcterizează prin utilități noi şi eficiente: sisteme de apă potabilă şi apă uzată, de aprovizionare cu gaze, internet, telefonie mobilă şi fixă.

   Pînă în 2020 în raionul  Cantemir vor fi asigurate condiții de acces la servicii sigure, suportabile şi durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 100% din populația urbană şi 55% din populaţia rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte regionale din sursele de apă (de suprafață), cît şi prin soluții locale din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile şi durabile de canalizare pentru 100% din populația urbană şi 55% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform normelor în vigoare la stații de epurare regionale, cît şi la stații locale, asigurînd condițiile sanitare şi de mediu ale raionului.

Infrastructura serviciilor sociale, de educație şi sănătate se caracterizează prin unități de învățămînt, sanitare, culturale şi sociale moderne .

În 2020 va creşte nivelul de trai a populației, se va consuma apă mult mai curată, se vor utiliza tehnologii avansate în agricultură pe terenuri consolidate şi irigate, cu păduri reîntinerite şi cu biodiversitate, cu rezervații naturale protejate, cu localităti primitoare, înscrise armonios în mediul natural, şi în care este organizat sistemul de colectare, transportare şi depozitare a deşerilor menajere .

 

 

 

 

 

 

 

În această ordine de idei în 2020 avem:

-O infrastructură modernă, eficientă şi atractivă, care include:

 Servicii   publice  eficiente  şi  calitative  

Rețea de drumuri moderne, iluminate şi cu trotuare amenajate;

Unități de învățămînt, sanitare, culturale şi sociale funcționale şi dotate;

Stații de epurare şi filtrare a apei;

Sisteme  centralizate  de  canalizare  şi  colectare  a  apelor  uzate  ,  realizate conform standartelor europene;

Managementul integrat al deşeurilor şi al sistemelor de apă; Stoparea eroziunii şi realizarea programelor de protejare a solurilor; Protejarea rezervațiilor naturale şi biodiversității;

Administrarea publică locală responsabilă şi implicată activ în folosul cetățeanului.

 

 


 

 

 

 

 

                                       Economie, agricultură şi turism.

 

 

 

Viziune. În anul 2020 raionul  Cantemir  este reprezentat de un mediu economic competitiv şi atractiv, cu o creştere economică durabilă şi cuprinzătoare ca premisă esențială pentru reducerea sărăciei şi ridicarea standartelor de viață.

Se practică o agricultură modernă şi performantă, obținîndu-se produse de calitate, diversificate şi ecologice, competitive pe piață, în sectoarele de creştere a culturilor agricole, inclusiv viticultură şi pomicultură, zootehnie, apicultură, piscicultură.

Fermierii fac parte din asociații profesionale pentru producerea, colectarea, prelucrarea, si valorificarea produselor locale, pentru care primesc sprijinul necesar.

Există o preocupare continuă pentru aplicarea programelor de ameliorare a suprafețelor agricole și șunilor, iar sistemele de exploatații agricole și de irigații sînt moderne și eficiente, operate în comun de asociații de utilizatori.

Activează IMM-uri înființate de investitori autohtoni şi străini, care valorifică resursele locale

capitalul uman, natural, socio-cultural și tehnologia modernă.

Ca urmare , în 2020 există:

-Afaceri de succes , caracterizate prin:

     IMM-uri competitive care asigură locuri de muncă  O clasă de mijloc prosperă;

Lanţul dezvoltat de procesare, păstrare şi marketing al produselor agricole, în special la întreprinderile de procesare mici şi mijlocii din mediul rural, va sprijini crearea a noi locuri de muncă la nivel local, iar produsele cu o calitate ridicată vor fi generatoare de venit;

 Populaţie activă cu tendinţe de întinerire şi cu nivel ridicat de pregătire profesională diversificată, în domenii cerute pe piaţa muncii.

 Asociaţii profesionale ale producătorilor şi prestatorilor de servicii, ale producătorilor agricoli pe tipuri de produs, crescătorilor de animale şi apicultorilor;

 Exploatări agricole cu terenuri proprietate privată comasate, lucrate cu tehnologii moderne şi eficiente care nu afectează mediul;

Sisteme de irigaţii gestionate şi operate de asociaţii de utilizatori;

Fermele sunt dotate cu utilaje complexe şi performante, soiuri de plante  cu productivitate ridicată, rase de animale adaptate zonei noastre;

 Ferme de creştere a animalelor la nivel de afacere cu animale cu înalt potenţial genetic,


 

 

 

 

 

Servicii calitative, inclusiv în domeniul turismului;

Uşurarea accesului la finanțe va duce la creşterea semnificativă a creditării ca volum şi ca pondere în PIB sa asigure până la 60% către 2020).

Obiective şi  traseuri  turistice de succes.

 

Domeniul social

 

   Viziune: În 2020 raionul Cantemir dispune de infrastructură şi servicii educaţionale, sociale, culturale, de sănătate eficiente şi de calitate, dezvoltate cu implicarea societăţii civile, administrației publice locale, în cadrul unor parteneriate durabile care răspundă nevoilor beneficiarilor, prin:

 

Dezvoltarea instituțiilor educaționale, sociale, culturale .

Valorificarea potenţialului individual al fiecărui copil;

Eficientizarea procesului educațional la vîrstă timpurie; Promovarea unui mod sănătos de viață;

Implementarea şi dezvoltarea Programului educațional la vîrsta timpurie; Centre de zi în mediul rural;

Centre de sănătate;

; Politici sociale proactive şi incluzive;

Asistenţă socială acordată la domiciliu ca regulă şi nu ca excepție,

 

 

 

Eficienţă energetică

 

Viziune : În 2020 se va diminua consumul de energie cu 10% prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative şi de renovare a clădirilor publice.

Viziunea stabilită mai sus are implicaţii evidente asupra modului în care raionul trebuie acţioneze în vederea reducerii consumului de energie. Scopul de economisire enunţat cu o rată de renovare de 10% către 2020 necesită actiuni concrete.

În vederea atingerii obiectivelor de economisire a energiei, APL-urile în calitate de proprietar al clădirilor publice vor fi nevoite depună eforturi considerabile pentru renovarea  principalelor clădiri.


 

 

 

 

PARTEA III.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE

 

                        DEFINIREA MISIUNII

 

 

Misiunea:

      Mobilizarea  şi  consolidarea  eforturilor  actorilor  sociali  în  lansarea  şi  dezvoltarea  afacerilor, implicarea în proecte investiţionale, aplicarea noilor tehnologii şi unui management modern.

 

Interni

Externi

 

Consiliul Raional Cantenir

Primăriile şi Consiliile locale  din raion Producătorii agricoli

Întreprinderile de procesare a producţiei agricole

Instituţii de consultanţă în afaceri Întreprinderile din sfera serviciilor şi comerţului Instituţiile bancare şi microfinanţare

Angajaţii din sfera economică

 

Întreprinderile de importanţă naţională

Sectorul bancar, de asigurări şi microfinanţare Structurile guvernamentale

Parlamentul RM Investitorii străini privaţi

Donatorii străini şi Programele internaţionale din economie şi infrastructură

Instituţiile şi ONG-urile de consultanţă Cetăţenii raionului din străinătate

 

                                                                            OBIECTIVELE STRATIGE                                                               DE DEZVOLTARE, DIRECȚIILE DE INVESTIȚII ŞI MĂSURILE PRIORITARE

 

     Scopul actiunilor noastre este atingerea a cinci obiective strategice. În continuare, strategia va fi prezentată în două niveluri:

  Obiectivele strategice sunt formulate general, fiind valabile pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

  Măsurile stabilite urmăresc realizarea obiectivului strategic, constituind un scenariu pentru o perioadă de 5 ani.

Ordinea logică a obiectivelor strategice se bazează pe abordarea, trebuie formate condiţii importante pentru cadrul iniţial (obiectivul strategic 1 economie şi 2 infrastructură locală, modernă şi extinsă). Obiectivul strategic 3 are scopul de a îmbunătăţi serviciile publice. Al patrulea obiectiv are un rol important în implementarea dezvoltării raionale şi formarea capacităţii pentru promovarea imaginii raionului în ţară şi peste hotare. Iar cel de al cincilea obiectiv constă în implimentarea măsurilor pentru economisirea a 10% din consumul de energie până în anul 2020 pentru sectorul public.Direcţiile pentru investiţiile prioritare în următorii 5 ani au fost formulate reeşind din strategia de dezvoltare a raionului Cantemir. Acestea sunt concretizate prin măsuri şi acţiuni  în Planul de acţiuni.


 

 

 

 

 

 

 Matricea obiectivelor, direcţiilor şi măsurilor prioritare

Obiectivele strategice

Obiective specifice

Direcţii / Investiţii prioritare

Măsuri

Economie dezvoltată şi diversificată

Dezvoltarea afacerilor

Diversificarea        afacerilor        în comunităţile locale

1. Creşterea  competitivităţii  şi diversificarea antreprenoriatului rural

2. Dezvoltarea         infrastructurii        susţinerii sectorului ÎMM

Dezvoltarea          industriilor        ce valorifică resursele locale

3. Încurajarea dezvoltării industriei alimentare, uşoare şi a materialelor de construcţii

4. Dezvoltarea  capacităţilor  umane  pentru economia raionului

Dezvoltarea destinaţiei turistice

5. Valorificarea potenţialului turistic prin dezvoltarea de noi servicii turistice şi încurajarea antreprenoriatului turistic

6. Creşterea atractivităţii zonelor de odihnă şi agrement

Infrastructură locală modernă şi extinsă

Promovarea şi implementarea proiectelor investiţionale

Investiţii în infrastructura utilităţilor publice pentru încurajarea iniţiativei economice

7. Stimularea  investiţilor    în  sistemele                                   de alimentare cu apă şi canalizare

8. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii drumurilor

Valorificarea înalt tehnologizată a diferitor resurse energetice

9. Sporirea calităţii şi eficienţei  aprovizionării cu resurse energetice

Calitatea îmbunătăţită a vieţii şi a mediului natural

Promovarea           afacerilor          la standarde ecologice înalte