Prima / Administraţia Publică Locală / Secretar al Consiliului raional

Secretar al Consiliului raional imprimare

Secretar al Consiliului raional
Plan activitate 2017


d-na Ludmila Ţurcanu,

secretar al Consiliului raional, exercită următoarele atribuţii:

1)  Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea preşedintelui raionului, următoarele atribuţii de bază:

a)      asigură înştiinţarea convocării consiliului raional;

b)      participă la şedinţele consiliului raional;

c)      avizează proiectele de decizii ale consiliului raional şi contrasemnează deciziile;

d)      asigură buna funcţionare a aparatului preşedintelui raionului;

e)      asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f)       pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul raional;

g)      comunică şi remite  în termen de 5 zile dacă legea nu prevede altfel , autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul raional sau de preşedintele raionului;

h)      asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului raional  şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului  cu caracter normativ;

i)       primeşte, distribuie şi întreţine  corespondenţa;

j)        eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului raional, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi  extrase şi copii de pe actele de stare civilă;

k)      organizează, coordonează şi poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

l)       ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;

m)   păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

n)       acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului raional;

o)      administrează sediul consiliului raional şi bunurile lui;

p)      îndeplineşte acte notariale conform legii cu privire la notariat;

q)      înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.

2) Secretarul  îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul raional  sau de preşedintele raionului .

      a) Secretarul consiliului raional este funcţionar public. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

      b) Desemnarea  învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului respectiv  după anunţarea rezultatelor concursului.

      c) Prevederile pct.(2), litera „c" se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în  cazul eliberării, în conformitate cu legislaţia muncii şi Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 , a persoanei care o deţine .

      d)  Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.

      f) Eliberarea din funcţie a secretarului se face, în condiţiile  legii, de către consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, sau a unei treimi din consilierii aleşi. Decizia cu privire la eliberarea din funcţie a secretarului se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

      h) Secretarul consiliului raional este  concomitent şi  secretar al raionului.

       j) Secretarului consiliului raional se aplică, în modul corespunzător, dispoziţiile legii privind administraţia publică locală  referitoare la secretarul consiliului local. Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 17.01.2019 Toatal vizitatori - 282856    Creat de Brand.MD