Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Materiale sedinta din 28 iunie(III)

Materiale sedinta din 28 iunie(III) imprimare

23.06.2018     869 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

             nr.05/-XXVI                                                                       din 28.06.2018

 

                                                                  or. Cantemir

 

                   Despre modificarea deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009

Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de

 către preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, subdiviziunile 

consiliului raional şi aparatele primăriilor satelor(comunelor) oraşului

 

În temeiul art. 43,alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,pct.2 din Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1404 din 30.12.2005”privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”, anexei nr.2 din  Hotărîrea  Guvernului  nr.318  din 23.04.2009 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în  Hotărîrea  Guvernului  nr.1404 din 30.12.2005”,examinînd propunerea preşedintelui  raionului,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare  şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  Consiliul Raional

 

DECIDE:

01.Se modifică decizia  nr.03/04-XXIV din 25.06.2009 Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, subdiviziunile  consiliului raional şi aparatele primăriilor satelor(comunelor) oraşului după cum urmează:

Punctul 2 va avea următorul cuprins:

Se aprobă parcursul-limită anual pentru un autoturism,inclusiv:

preşedintele raionului                                             -35 mii km;

vicepreşedinţi a raionului                                       -25 mii km;

Direcţia Finanţe                                                        -23 mii km;

Direcţia Agricultură, Economie şi Relaţii Funciare -23 mii km;

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei        -23 mii km;

Direcţia Generală Învăţămînt                                  - 23 mii  km;

Direcţia Construcţii, Gospodărie comunală,

Dezvoltare Locală şi Regională                                -23mii km;

Serviciul Cultură şi Turism                                      -23 mii km.

 

sintagma ,,total: 144 mii km ”se substituie cu sintagma „total: 248 mii km”.

     

       2. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa   factorilor  interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile prin afişare pe standul şi plasarea pe pagina web a consiliului raional.

 

       3. Controlul executării deciziei date se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept,  disciplină şi culte.

 

 

           Preşedintele şedinţei                                                    ____________________

 

                      Avizat:

       Secretarul consiliului raional                                         Ludmila Ţurcanu

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

             nr.05/-XXVI                                                                       din 28.06.2018

 

                                                                  or. Cantemir

 

                  

Cu privire la activitatea Centrului de Sănatate Cantemir

pentru  anul 2017 si trimestru I al anului  2018

 

            În conformitate  cu art. 43 alin (2),  din  Legea nr. 436-XVI din  28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411  din 28.03.1995, examinînd avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, Consiliul raional                                                     

  DECIDE:

1.      Se ia act  de raportul Instituţiei Medico-Sanitar Publice Centrul de Sănătate  Cantemir, şef, doamna Olga Hîţu .

2.      Se pune în sarcina Instituţiei Medico-Sanitar Publice Centrul de Sănătate  Cantemir, şef, doamna Olga Hîţu  şă  :

2.1.             intensifice activitatea de profilaxie în cadrul Centrului de Sănătate Cantemir;

2.2.             sporească numărul persoanelor vaccinate pentru prevenirea maladiilor infecţioase;

2.3.              întreprindă măsuri pentru ameliorarea succesivităţii dintre Asistenţa Medicală Primară,Asistenţa Medicală Urgentă, Asistenţa Medicală Spitalicească şi Specializată de Ambulator;

2.4.             fortifice  activitatea cabinetului Modul Sănătos de viaţă pentru profilaxia complicaţiilor maladiilor nontransmisibile;

2.5.            sporească accesibilitatea la asistenţa medicală primară a cetăţenilor din sector;

2.6.             imbunătăţească calitatea serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre  respectarea drepturilor pacientului;

2.7.            perfecţioneze capacitatea de monitorizare, evaluare a activităţilor din cadrul Instituţiei Medico-Sanitar Publice Centrul de Sănătate  Cantemir conform prevederilor Consiliului Calităţii, Auditului Medical Intern.

 

3.      Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi  să:

3.1.             amelioreze conlucrarea cu medicii de familie în problemele legate de combaterea maladiilor sociale din localităţi, inclusiv,  Tuberculoza, infecţia HIV –SIDA, etc.;

3.2.            intensifice  colaborarea intersectorială în situaţii medico-sociale încordate.

3.3.            asigure condiţii de activitate şi trai pentru tinerii specialişti,  medici de familie, care sînt repartizaţi în localităţile rurale.

4.      Controlul executării prezentei  decizii  se  pune  în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                      ___________________

 

          Avizat:           

Secreatar al Consiliului raional                                 Ludmila Ţurcanu 

 

Elaborat:  Olga Hîţu  ______________

 Sef,  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir

 

                          Republica Moldova                                                Республика Молдова

Consiliul Raional      Герб                                            Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                       

                                                             D E C I Z I E

 

nr.05/   -XXVI                                                                                            din    28.06.2018

                                                              or. Cantemir

 

       Cu privire la aprobarea  programului de activitate a

subdiviziunilor Consiliului raional şi  al aparatului

preşedintelui raionului  pe semestru II,  2018

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , Hotărîrea Guvernului nr.94 din 01.02.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective, examinând proiectul Programului de activitate al Consiliului Raional, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestru II al anului 2018, avizele comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale : învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

 

Decide:

 

    01. Se aprobă programul de activitate al Consiliului Raional,a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe semestru II al anului 2018 după cum urmează;

         aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );

         direcţia finanţe(anexa nr.2 );

         direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare regională şi locală (anexa nr.3 );

         direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );

         direcţia învăţămînt(anexa nr.5 );

         direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 )

         serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 );.

 

   02. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

 

    03. Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus menţionat se pune în seama dnei Liudmila Ţurcanu, secretarul consiliului raional şi vicepreşedinţii raionului.

 

     04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi , altor persoane interesate şi publicului în termen de 10 zile.

 

    05. Despre executarea prezentei decizii Consiliul Raional va fi informat în trimestrul 1, 2019.

 

        06. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                      _______________

 

    Avizat :

Secretar al Consiliului Raional                                                Liudmila Ţurcanu

 

    Elaborat:_____________V.Balan,

şef serviciu administraţie publică                                               

Republica Moldova

Consiliul Raional

Cantemir

Республика Молдова

Районный Совет

Кантемир

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.05/    -XXVI                                                                                                          din 28.06.2018

Cu privire la coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondului asigurării obligatorie de asistenţă medicală (business-plan)  a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cantemir pe anul 2018

 

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul  2018 nr.280 din 15.12.2017, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

01.Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondului asigurării obligatorie de asistenţă medicală (business-plan)  a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cantemir pe anul 2018 la venituri în sumă totală de 716 771,20 lei  şi la cheltuieli în sumă totală de 716 771,20 lei, conform anexei.

 

02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondului asigurării obligatorie de asistenţă medicală (business-plan) a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cantemir pe anul 2018, dl  Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului, iar în lipsa Dumnealui, dl.Sergiu Butuc , vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

 

03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director  IMSP „Spitalul Raional Cantemir".

04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

Preşedintele şedinţei                                                              _______________                                                                       

 

Avizată:__________L.Ţurcanu

Secreta al consiliului raional              

 

Perfectată__________V.Balan,

Şef serviciu administraţie publică 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.05/-XXVI                                                                                          din 28.06.2018

or. Cantemir

 

   Cu privire la modificarea deciziei nr.05/09-XXIV

 din 26.06.2008 ,,  Despre demersul  IMSP „Spitalul

Raional Cantemir” privind schimbărea destinaţiei edificiului

înregistrat sub nr.cadastral   2101102138, amplasat pe

adresa : or. Cantemir, str.A.Mateevici,1”

 

       În  temeiul  art. 43, alineatul 2 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la locuinţe nr.75 din 30.04.2015,examinînd demersul administraţiei  IMSP „Spitalul Raional Cantemir”,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte referitor la corectarea  nr.cadastral 2101102138  al imobilului amplasat pe adresa : or.Cantemir,str.A.Mateevici, nr.1” ,Consiliul Raional

 

DECIDE :

 

 01. Se modifică decizia nr.05/09-XXIV din 26.06.2008 ,,  Despre demersul  IMSP „Spitalul Raional Cantemir” privind schimbărea destinaţiei edificiului înregistrat sub nr.cadastral   2101102138, amplasat pe adresa : or. Cantemir, str.A.Mateevici,1”, după cum urmează:

În pctul 2 , sintagma,, cu nr. cadastral 2101102138” se substituie cu sintagma ,,numărul cadastral 2101102.092.04”.

 

02.Prevederile deciziei date se aduc la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare, plasarea pe panoul informativ şi pagina web a consiliului raional

 

 

03. Controlul executării  deciziei  prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte

 

 

 

          Preşedintele şedinţei                                                     ___________________

 

 

                   Avizat :

                Secretarul

          Consiliului Raional                                              Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu_________

Secretar al consiliului raional

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                          

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                              din 28.06.2018                                                                                      

or. Cantemir

Cu privire la coordonarea devizului de

venituri şi cheltuieli din mijloacele fondului

asigurării obligatorie de asistenţă medicală (business-plan)

  a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul

Raional Cantemir pe anul 2018

    

         În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul  2018 nr.280 din 15.12.2017, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP Spitalul Raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

01.Se coordonează devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondului asigurării obligatorie de asistenţă medicală (business-plan)  a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cantemir pe anul 2018 la venituri în sumă totală de 716 771,20 lei  şi la cheltuieli în sumă totală de 716 771,20 lei, conform anexei.

 

02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondului asigurării obligatorie de asistenţă medicală (business-plan) a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cantemir pe anul 2018, dl  Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului, iar în lipsa Dumnealui, dl.Sergiu Butuc , vicepreşedinte al raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

 

03. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Iurie Mihaescu, director  IMSP „Spitalul Raional Cantemir".

04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi publicului în termen de 10 zile.

05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate activităţi economico-financiare şi comisiei consultative de specialitate învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

Preşedintele şedinţei                                                              _______________                                                                       

 

Avizată:__________L.Ţurcanu

Secreta al consiliului raional              

 

Perfectată__________V.Balan,

Şef serviciu administraţie publică 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                          

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                              din 28.06.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

Despre demersul Consiliului Naţional pentru

Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă

privind acordarea spaţiului în incinta Consiliului raional             

 

                temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii  Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, demersului, nr.  161 din 21.05.2018 al       Consiliului Naţional pentru Determinarea Dezabilităţăii şi Capacităţii de Muncă , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act  de demersul,  nr.  161 din 21.05.2018 al Consiliului Naţional pentru Determinarea Dezabilităţăii şi Capacităţii de Muncă   cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu  ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe  pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui birou  cu suprafaţa de ___________m2  în incinta  Consiliului raional Cantemir, etaj _____,  situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 pentru   amplasarea Structurii teritoriale Cantemir  a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dezabilităţăii şi Capacităţii de Muncă.

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu   Consiliului Naţional pentru Determinarea Dezabilităţăii şi Capacităţii de Muncă în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul respectiv.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru III al anului 2018.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

 

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu_____________

Secretar al consiliului raional

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr05/-XXVI din 28.06.2018

 

 

Notă informativă

 

Despre demersul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă privind acordarea spaţiului în incinta Consiliului raional

                                                                                                                                                                      

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Hotărîrii Guvernului nr. 483  din  29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr. 136 din  10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, şi demersului nr. 161 din 21.05.2018 al Consiliului Naţional pentru Determinarea Dezabilităţăii şi Capacităţii de Muncă    se solicită acordarea în locaţiune a  unui birou cu suprafaţa de __________m2  în incinta Consiliului raional, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei pentru amplasarea Structurii teritoriale Cantemir a acestuia.

     Se propune modelul contractului de locaţiune  şi calculele în conformitate cu Legea Bugetului  de stat pe anul 2018.

 

 

 

 

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr05/-XXVI din 28.06.2018

 

CONTRACT DE LOCAŢIUNE  nr.  ______/18 ,,L”

    or.Cantemir                                                                                                                                            2018

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

   

   1.1. Consiliul raional Cantemir în persoana dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir în calitate de „locator” pe de o parte şi ___________________________________________________________ în persoana  dnei/lui ___________________________________________________________________,  numită în continuare „locatar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:
                                                    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară, cu plată a spaţiului cu suprafaţă totală de___________ m2 amplasat  în clădirea Consiliului raional din oraşul Cantemir, str. Trandafirilor 2 .

  2.2. Termenul Contractului de locaţiune se stabileşte de la  _____________ -______________. În cazul în care nici una dintre părţi nu solicită rezilierea prezentului contract, termenul se prelungeşte cu încă un an. Astfel procedîndu-se la sfîrşitul fiecărui an.

III. CUANTUMUL CHIRIEI ŞI  MODALITĂŢILE DE  PLATĂ

    3.1. Plata anuală pentru locaţiune se stabileşte în mărime de ______________________________calculată conform formulei

Pai=Tbx(1+k1+k2+k3)xk4xS, unde Pai = 173,5x(1+0.45+0,4+0,1)x0,5x______m2

    3.2. Plata pentru locaţiune se achită lunar în cote egale pînă la data de 10 a următoarei luni şi constituie  ______________________________ lei/lună.

   3.3.Plata pentru serviciile comunale, energia electrică, telefon şi alte servicii se achită lunar în conformitate cu indicii contoarelor, notele de plată şi calculele organizaţiilor respective. Plăţile menţionate nu sînt incluse în cuantumul chiriei şi se achită separat în baza unui contract de presări servicii în termen de 5 zile din momentul prezentării conturilor respective de plată.

    3.4. În cazul neachitarii plăţilor în termenele stabilite de prezentul Contract se aplică penalităţi în mărime de 0,01% din suma plăţii neachitate pentru fiecare zi de întîrziere.

    3.5 Locatoul poate modifica cuantumul locaţiunii în cazul schimbării preţurilor, tarifelor conform normativelor de plată reglementate de Stat.

 

IV. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 4.1. Locatorul se obligă să transmită Locatarului în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Contractului de locaţiune bunurile închiriate, cu întocmirea actului de primire-predare, care este parte integrantă a Contractului.

4.2. Locatorul se obligă să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii, dacă acestea nu au intervenit din cauza Locatarului.

4.3. Locatorul are dreptul să efectueze periodic controlul utilizării bunurilor transmise în locaţiune. În cazul depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului Contract el poate obliga Locatarul să înlăture încălcările comise.

4.4. Locatarul se obligă:

4.4.1. să achite la timp chiria;

 4.4.2. să folosească bunurile închiriate, conform destinaţiei indicate în contract şi să le menţină într-o stare tehnică bună;

 4.4.3. să acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în stare normală a bunurilor închiriate;

 4.4.4. să efectueze din contul său reparaţiile curente ale bunurilor închiriate;

4.4.5. să nu subînchirieze bunul închiriat fără acordul scris al Locatorului şi al autorităţii împuternicite să le administreze;

4.4.6. să restituie Locatorului bunurile închiriate în termen de 5 zile de la data încetării efectelor contractului de locaţiune într-o stare bună, ţinîndu-se cont de uzura normativă, care s-a produs pe parcursul închirierii.

4.5. Locatarul are dreptul de proprietate asupra veniturilor obţinute şi produselor fabricate cu utilizarea bunurilor inchiriata.

 4.6. Locatarul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucţia şi reparaţia capitală a bunurilor închiriate numai cu acordul scris al Locatorului. El poate cere restituirea cheltuielilor efectuate cu scopul îmbunătăţirii bunurilor închiriate în cazul în care prin acord Locatorul s-a obligat să le compenseze.

   4.7. Amestecul în activitatea economică a Locatarului nu se admite.

 

 

 

V. CONDIŢIILE DE MODIFICARE ŞI  REZILIERE A CONTRACTULUI

    5.1. Modificarea clauzelor Contractului de locaţiune, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor contractante.

5.2. Locatarul, care respectă obligaţiile stipulate în Contract, are prioritate în caz de prelungire a termenului Contractului de locaţiune, vizavi de terţele persoane.

5.3. Contractul de locaţiune poate fi reziliat la cererea părţilor în următoarele cazuri, cu un termen de preaviz de 15 zile.   

5.3.1. încălcarea  de către cealaltă parte a clauzelor prezentului Contract;

5.3.2. folosirea bunurilor închiriate de către Locatar în alte condiţii şi scopuri decît cele stipulate în prezentul Contract;

 5.3.3. subînchirierea bunurilor care constituie obiectul prezentului Contract fără acordul scris al Locatorului;

5.3.4. nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor închiriate, precum şi a celor sanitare şi antiincendiare;

5.3.5. efectuarea reconstrucţiilor şi reutilărilor bunurilor fără acordul scris al Locatorului;

5.3.6. amestecul Locatorului în activitatea economică a Locatarului;

5.3.7. încălcarea termenelor de transmitere a bunurilor Locatarului;
5.3.8. neachitarea chiriei în decursul a unei luni din ziua expirării termenului stabilit.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

    6.1. Contractul de locaţiune cu modificările acestuia sînt valabile numai după înregistrarea lui de către organul abilitat.

 6.2. Modificările şi completările în prezentul Contract vor fi efectuate cu acordul ambelor părţi.

6.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

6.4. Locatarul poartă răspundere patrimonială pentru deteriorarea bunurilor închiriate. 

6.5. Litigiile apărute la încheierea, executarea, modificarea clauzelor şi rezilierea Contractului se examinează de instanţa judecătorească competentă.

 6.6. Contractul este întocmit în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere  juridică.

 

VII. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE
JURIDICE ALE PĂRŢILOR

   

 

Locatorul                                                                                Locatarul

 

Consiliul raional Cantemir                                     ,

or. Cantemir, str.Trandafirilor,2                           

Cod fiscal: 1007601010275                                         

MIN FIN.Trezoreria de Stat                                     

C/B TREZMD2X , Cont T. 226625                            

 IBAN:MD29TRPDAP142320A11603AA              

 

 

____________________Andrei CIOBANU                 _____________________ Narcisa Mamaliga

 

          L.Ş                                                                                  L.Ş

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                           

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                              din 28.06.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

Despre cererea ,,Mol-Declar Proiect” privind

acordare unui spaţiu în incinta Consiliului raional                                                                                                                                                                                        

 

                temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii  Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, demersului, nr.de înregistrare  441 din 18.05.2018 al       S.C.  ,,  Mol-Declar Proiect” , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de  demersul,  nr.de înregistrare  441 din 18.05.2018 al  S.C.,,Mol-Declar Proiect”   cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu  ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe  pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui birou  cu suprafaţa de 23m2  în incinta  Consiliului raional Cantemir, etaj 4,  situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 pentru   activitatea serviciilor cu agenţii economici din raionul Cantemir.

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu   S.C.,,Mol-Declar Proiect” în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul respectiv.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru III al anului 2018.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

 

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu_____________

Secretar al consiliului raional

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr05/-XXVI din 28.06.2018

 

 

Notă informativă

 

 

Despre cererea ,,Mol-Declar Proiect” privind acordare unui spaţiu în incinta Consiliului raional.                                                                                                                                                                        

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Hotărîrii Guvernului nr. 483  din  29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr. 136 din  10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, şi demersului, nr.de înregistrare  441 din 18.05.2018 al S.C.,,Mol-Declar Proiect”     se solicită acordarea în locaţiune a  unui birou cu suprafaţa de 23 m2,etajul 4 pentru   activitatea serviciilor cu agenţii economici din raionul Cantemir.

     Se propune modelul contractului de locaţiune  şi calculele în conformitate cu Legea Bugetului  de stat pe anul 2018.

 

     Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr05/-XXVI din 28.06.2018

 

CONTRACT DE LOCAŢIUNE  nr.  ______/18 ,,L”

    or.Cantemir                                                                                                                                            2018

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

   

   1.1. Consiliul raional Cantemir în persoana dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir în calitate de „locator” pe de o parte şi ___________________________________________________________ în persoana  dnei/lui ___________________________________________________________________,  numită în continuare „locatar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:
                                                    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară, cu plată a spaţiului cu suprafaţă totală de 23 m2 amplasat  în clădirea Consiliului raional din oraşul Cantemir, str. Trandafirilor 2 în calitate de oficiu.

  2.2. Termenul Contractului de locaţiune se stabileşte de la  _____________ -______________. În cazul în care nici una dintre părţi nu solicită rezilierea prezentului contract, termenul se prelungeşte cu încă un an. Astfel procedîndu-se la sfîrşitul fiecărui an.

III. CUANTUMUL CHIRIEI ŞI  MODALITĂŢILE DE  PLATĂ

    3.1. Plata anuală pentru locaţiune se stabileşte în mărime de ______________________________calculată conform formulei

Pai=Tbx(1+k1+k2+k3)xk4xS, unde Pai = 173,5x(1+0.45+0,4+1)x1x23m2

    3.2. Plata pentru locaţiune se achită lunar în cote egale pînă la data de 10 a următoarei luni şi constituie  ______________________________ lei/lună.

   3.3.Plata pentru serviciile comunale, energia electrică, telefon şi alte servicii se achită lunar în conformitate cu indicii contoarelor, notele de plată şi calculele organizaţiilor respective. Plăţile menţionate nu sînt incluse în cuantumul chiriei şi se achită separat în baza unui contract de presări servicii în termen de 5 zile din momentul prezentării conturilor respective de plată.

    3.4. În cazul neachitarii plăţilor în termenele stabilite de prezentul Contract se aplică penalităţi în mărime de 0,01% din suma plăţii neachitate pentru fiecare zi de întîrziere.

    3.5 Locatoul poate modifica cuantumul locaţiunii în cazul schimbării preţurilor, tarifelor conform normativelor de plată reglementate de Stat.

 

IV. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 4.1. Locatorul se obligă să transmită Locatarului în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Contractului de locaţiune bunurile închiriate, cu întocmirea actului de primire-predare, care este parte integrantă a Contractului.

4.2. Locatorul se obligă să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii, dacă acestea nu au intervenit din cauza Locatarului.

4.3. Locatorul are dreptul să efectueze periodic controlul utilizării bunurilor transmise în locaţiune. În cazul depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului Contract el poate obliga Locatarul să înlăture încălcările comise.

4.4. Locatarul se obligă:

4.4.1. să achite la timp chiria;

 4.4.2. să folosească bunurile închiriate, conform destinaţiei indicate în contract şi să le menţină într-o stare tehnică bună;

 4.4.3. să acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în stare normală a bunurilor închiriate;

 4.4.4. să efectueze din contul său reparaţiile curente ale bunurilor închiriate;

4.4.5. să nu subînchirieze bunul închiriat fără acordul scris al Locatorului şi al autorităţii împuternicite să le administreze;

4.4.6. să restituie Locatorului bunurile închiriate în termen de 5 zile de la data încetării efectelor contractului de locaţiune într-o stare bună, ţinîndu-se cont de uzura normativă, care s-a produs pe parcursul închirierii.

4.5. Locatarul are dreptul de proprietate asupra veniturilor obţinute şi produselor fabricate cu utilizarea bunurilor inchiriata.

 4.6. Locatarul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucţia şi reparaţia capitală a bunurilor închiriate numai cu acordul scris al Locatorului. El poate cere restituirea cheltuielilor efectuate cu scopul îmbunătăţirii bunurilor închiriate în cazul în care prin acord Locatorul s-a obligat să le compenseze.

   4.7. Amestecul în activitatea economică a Locatarului nu se admite.

 

 

 

V. CONDIŢIILE DE MODIFICARE ŞI  REZILIERE A CONTRACTULUI

    5.1. Modificarea clauzelor Contractului de locaţiune, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor contractante.

5.2. Locatarul, care respectă obligaţiile stipulate în Contract, are prioritate în caz de prelungire a termenului Contractului de locaţiune, vizavi de terţele persoane.

5.3. Contractul de locaţiune poate fi reziliat la cererea părţilor în următoarele cazuri, cu un termen de preaviz de 15 zile.   

5.3.1. încălcarea  de către cealaltă parte a clauzelor prezentului Contract;

5.3.2. folosirea bunurilor închiriate de către Locatar în alte condiţii şi scopuri decît cele stipulate în prezentul Contract;

 5.3.3. subînchirierea bunurilor care constituie obiectul prezentului Contract fără acordul scris al Locatorului;

5.3.4. nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor închiriate, precum şi a celor sanitare şi antiincendiare;

5.3.5. efectuarea reconstrucţiilor şi reutilărilor bunurilor fără acordul scris al Locatorului;

5.3.6. amestecul Locatorului în activitatea economică a Locatarului;

5.3.7. încălcarea termenelor de transmitere a bunurilor Locatarului;
5.3.8. neachitarea chiriei în decursul a unei luni din ziua expirării termenului stabilit.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

    6.1. Contractul de locaţiune cu modificările acestuia sînt valabile numai după înregistrarea lui de către organul abilitat.

 6.2. Modificările şi completările în prezentul Contract vor fi efectuate cu acordul ambelor părţi.

6.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

6.4. Locatarul poartă răspundere patrimonială pentru deteriorarea bunurilor închiriate. 

6.5. Litigiile apărute la încheierea, executarea, modificarea clauzelor şi rezilierea Contractului se examinează de instanţa judecătorească competentă.

 6.6. Contractul este întocmit în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere  juridică.

 

VII. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE
JURIDICE ALE PĂRŢILOR

   

 

Locatorul                                                                                Locatarul

 

Consiliul raional Cantemir                                     ,

or. Cantemir, str.Trandafirilor,2                           

Cod fiscal: 1007601010275                                         

MIN FIN.Trezoreria de Stat                                     

C/B TREZMD2X , Cont T. 226625                            

 IBAN:MD29TRPDAP142320A11603AA              

 

 

____________________Andrei CIOBANU                 _____________________ V.Cervinschi

 

          L.Ş                                                                                  L.Ş

 

8

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                           

D E C I Z I E

nr.05/ -XXVI                                                                                                              din 28.06.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la solicitarea surselor financiare Ministerului

 Finanţelor al  Republicii Moldova pentru restituirea valorii

 bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanei supusă

 represiunilor politice.      

         În temeiul art.43 (2,), 46  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pct.11 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.627 din 05.06.2007 Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice,titlului executoriu , dosarul nr.02-2a-9155-26052017  2a2394/14,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,Consiliul Raional

 

DECIDE:

 

01.Se ia act de nota informativă.

 

02.Se solicită Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova să aloce surse financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanei  supusă represiunilor politice, conform Deciziei Curţii de Apel Chişinău şi a Titlului executoriu, dnei Glavaţchi Victoria.

 

03.Se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, (şef dl Veaceslav Cozma), în termen de 10 zile să prezinte Ministerului Finanţelor decizia dată.

 

03. Executarea deciziei  se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui Andrei Ciobanu.

 

04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi  şi publicului în termen de 10 zile.

 

05.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                              _______________                                                                       

 

Avizat:                                                                                     Ludmila Ţurcanu

Secretar al consiliului raional              

 

Elaborat:__________L.Ţurcanu,

Secretar al consiliului raional

 

Coordonat:_____________Veaceslav Cozma

Şef direcţie finanţe

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                          

D E C I Z I E

nr._____ -XXVI                                                                                                              din 28.06.2018                                                                                     

or. Cantemir

 

Cu privire la numirea în funcţie de şef,  IMSP Centrul

de Sănătate Ciobalaccia pe perioadă determinată           

 

                În temeiul art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 55 lit. i), art. 54 alin. (2) din Codul Muncii al Republicii Moldova, pct. 8.6 al ordinului Ministerului Sănătății nr. 404 din 30.10.2007 cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional, pct. 34,35 din Regulamentul-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1086 din 30.12.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentelor –cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate, propunerea dlui Butuc Sergiu, vicepreşedintele  raionului, privind numirea dlui Negru Alexei  în funcţia de şef, IMSP Centrul de Sănănate Ciobalaccia pe perioadă determinată”, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, în baza cererii personale, Consiliul raional,

 

DECIDE:

 

    01.Se numeşte  în funcţie de şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia, dl Negru Alexei, pe perioadă determinată de 5 ani, de la data de 28.06.2018 pînă la  data de 28.06.2023.

 

   02. Dl Negru Alexei are dreptul de primă semnătură pe toate actele financiare şi bancare ale instituţiei  Centrul de Sănătate Ciobalaccia .

 

   03.Se împuterniceşte preşedintele raionului dl Andrei Ciobanu,  în numele Consiliului raional să încheie contractul individual de muncă cu dl Negru Alexei.

 

    04.Controlul asupra executării deciziei în cauză, se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

   Președintele ședinței                                                                         ________________

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului raional                                                          Ludmila Țurcanu

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                nr.______XXVI din 28.06.2018 

                

Notă  Informativă

cu privire la numirea în funcţie de şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia

pe perioadă determinată

 

                În temeiul pct. 18 alin. (2), Capitolul III, din Regulamentul-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1086 din 30.12.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate, Fondatorul (Consiliul raional) are ca atribuţie  angajarea în bază de contract, pe un termen de 5 ani şi eliberarea din funcţie a şefului IMSP Centrul de Sănătate, iar pct. 35 al aceluiaşi Regulament, prevede că, “Şeful este desemnat în funcţie şi concediat din funcţie de Fondator conform prevederilor  Codului Muncii”.

            Subpct 8.6 din pct 8 al ordinului Ministerului Sănătății nr. 404 din 30.10.2007 cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional prevede că, autorităţile administraţiei publice locale raionale vor desemna în funcţii directorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice Centre de Sănătate, inclusiv nou-fondate, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

            Conform pct.34 a aceluiaș Regulament ,la funcția de șef IMSP Centrul de Sănătate poate fi acceptată persoana care are studii medicale superioare, apt de muncă, conform certificatului medical, fără antecedente penale, posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul sănătății publice și managementului sanitar și/sau cu capacități manageriale.

             În temeiul cererii dlui Negru Alexei, se propune aspe aprobare proiectul de decizie ,,Cu privire la numirea în funcție de șef IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe perioadă determinată"

 

 

 

                                                                                                           

                 Preşedintele  raionului                                                     Andrei CIOBANU

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/__-XXVI                                                                                             din  28.06.2018

or. Cantemir

 

      Cu privire la casarea mijloacelor fixe ,

       ale Direcției Generale Învățământ Cantemir

      şi a unor instituţii publice din raionul Cantemir

             

                 În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova  nr.500 din 12.05.1998 ,, Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând actele privind casarea bunurilor instituţiilor nominalizate, avizele comisiei consultative  de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept disciplică şi culte, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.  Se casează bunurile uzate, raportate la mijloace fixe ale Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir, IP școala primară- grădiniţă s. Ghioltosu, IP Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Cantemir, IP Gimnaziul  Cîetu s. Cîetu şi IP Gimnaziul „Ion Creangă” s. Cania.

 

02.   Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, după cum urmează:

·         Direcția Generale Învățământ Cantemir  (anexa 1);

·         Serviciul transport şcolar Direcţia Generală Învăţământ Cantemir  (anexa 2);

·         Centrul de Creație a Copiilor Cantemir (anexa 3);

·          Școala Sportivă Cantemir (anexa 4);

·         IP școala primară- grădiniţă s. Ghioltosu  (anexa 5);

·         IP Gimnaziul Mihai Eminescu or. Cantemir (anexa 6);

·         IP Gimnaziul  Cîetu s. Cîetu  (anexa 7);

·         IP Gimnaziul Ion Creangă s. Cania  (anexa 8).

 

       03. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituţiilor bujetare şi Instituţiilor      Publice, forma  MF-4(bujet):

·          Direcția Generală Învățământ Cantemir   - 91129.20 lei;

·          Serviciul transport şcolar -  749,00 lei;

·          Centrul de Creație a Copiilor Cantemir -  4448,00 lei;

·          Școala Sportivă Cantemir   - 29369,00 lei;

·         IP școala primară- grădiniţă s. Ghioltosu  - 16481,85lei;

·         IP Gimnaziul Mihai Eminescu or. Cantemir – 60486,95lei;

·         IP Gimnaziul  Cîetu s. Cîetu     - 103008,00 lei;

·         IP Gimnaziul Ion Creangă s. Cania – 71083,39lei.

 

04.  Despre executarea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la următoarea şedinţă     ordinară din trim. IV, anul 2018.

 

05.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului   Cantemir şi a dnei Cebotaru Lilia, şef Direcţie Generală Învăţămînt Cantemir.

 

06.  Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate       finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                 --------------------------------------                                    

 

 

       Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu                          

 

 

Elaborat: _________Cebotaru Lilia

Şef direcţie  generală învăţământ

 

Coordonat: _________________ Cozma Veaceslav

Şef direcţie finanţe

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                       

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin