Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 25.06.2020

Proiecte decizii, sedinta CR din 25.06.2020 imprimare

18.06.2020      

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr.04/–XXVII                                                                                     din 25.06.2020                                                                                   or. Cantemir

 

  Сu privire la situaţia din domeniul asistenţei medicale

 primare , spitalicească privind  pandemia  COVID-19

 în raionul Cantemir și  cea epidemiologică creată de

infecția coronavirus

    

       În temeiul art.  42,alin. (1), lit.t) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 examinând, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social- culturale și turism, Consiliul Raional  

                                          

                                                           D E C I D E :

 

01.Se ia act de informația prezentată de conducătorii Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir, dna HÎȚU Olga, șef Centrul de Sănătate Cantemir, dl RĂCILĂ Anatolie, director-interimar,  Spitalul Raional Cantemir, dl Dumitru VRABIE, coordonator în domeniul sănătății publice, medic epidemiolog al Centrului de Sănătate Publică Cahul, raionul Cantemir.

 

02. Se recomandă instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Сantemir:

 monitorizarea strictă a persoanelor întoarse din zone de focar cu infecția COVID-19 și a contaților  pentru păstrarea regimului de   autoizolare,

 vor informa in continuare populatia raionului în vederea reducerii riscurilor de raspindire a cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou;

vor asigura masuri de protecție a personalului medical angajat pentru prevenirea acerstora cu Coronavirusul de tip nou;

 vor lua masuri de prevenire a raspindirii cazurilor de infecție COVD-19 prin:

 asigurarea conduitei clinice a pacienților suspecți la Covid-19 in conformitate cu recomandarile OMS, eviententa și  monitorizarea lucratorilor medicali , ce au contact cu pacienți confirmați cu COVID-19, asgurarea succesivității de prestare a serviciilor de depistare, tratament, și supraveghere a pacienților cu COVID-19.

 

03. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul I din raionul  Сantemir să acorde asistență nescesară  instituțiilor medicale amplasate în teritoriu pentru monitorizarea persoanelor aflate în carantină sau autoizolare.

 

04.Se pune în sarcina direcției  asistență socială și protecție a familiei în comun cu APL nivelul I să identifice modalități de suport la domiciliu a persoanelor și familiilor cu copii în situații precare, persoane vîrstnice, persoane cu dezabilități care nu pot să își asigure strictul necesar .   

      

05.Decizia se aduce la cunoștința factorilor interesaţi, se plasează pe panoul informativ, şe publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale  în termen de 10 zile . 

 

06.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                  _________________                                                                                           

    Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

                                  

                                               Anexă                                                                              

  la  decizia consiliului raional

nr 04/  -XXVII din 25.06.2020

 

Nota informativă

cu privire la situația în domeniul asistenței medicale primare, spitalicească

 privind pandemia COVID-19 în raionul Cantemir și cea epidemiologică

creată de infecția coronavirus.

 

În contextul pandemiei COVID -19, IMSP din raionul Cantemir au desfășurat  un șir de acțiuni suplimentare pentru prevenirea răspândirii virusului în rândurile populației.

Declararea Stării de urgență în legătură cu pandemia COVID-19 a fost aprobată la 17.03.2020, ceea ce a presupus mobilizarea tuturor, în mod special a  întregului personal din  IMSP din raion.

 Pandemia cu coronavirus a avut o evoluție epidemiologică destul de complicată pentru unele regiuni ale țării, in raionul  Cantemir a decurs mai stabil, cu un numar comparabil mai mic de cazuri.

 În acest contex , anexat Vă  prezentăm informația conducatorilor  Instituțiilor  Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cantemir, Spitalul raional Cantemir, Centrul de Sănătate Publică Cahul, raionul Cantemir.

 

 

 

 Secretar al consiliului raional                                                Ludmila ȚURCANU

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир           

 

                                               

                                                          or.Cantemir

 

                                                     D E C I Z I E 

     nr.04/-XXVII                                                                                               din 25.06.2020                                  

 

Cu privire la  situația în agricultură creată

 de condițiile nefavorabile meteorologice  în raionul Cantemir.

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, Consiliul Raional Cantemir

                                                                        

D E C I D E:


     01. Se ia act de nota informativă  prezentată de Direcția agricultură, economie și relații funciare privind rezultatele examinării și evaluării gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a calamităților natiurale înregistrate ( se anexează);

 

     02.  Se  atenționează  primăriile care nu au prezentat actele de constatare a gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a calamităților natiurale înregistrate (Baimaclia, Cîietu, Lărguța, Lingura, Plopi, Porumbești, Stoianovca, Tartaul)

 

     03. Se pune în sarcina drecției  agricultură, economie și relații funciare să estimeze  cantititatea  de semințe de culturi de toamnă autohtone care vor putea fi oferite pentru semănatul de toamnă în anul 2020.

 

      04.  Drecția agricultură, economie și relații funciare să înainteze  propuneri către MADRM de a indentifica surse pentru subvenționarea imputurilor( semințe).

05. Decizia se aduce la cunoștința factorilor de decizie, se publică pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de Stat al Actelor Locale.

   06.Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Emil Pupăzan,  vicepreşedinte  al raionului Cantemir, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului.

   Preşedintele şedinţei
                                                                                              ___________________

    Avizat

    Secretar al consiliului raional                                       Ludmila Țurcanu                                                             
    

Elaborat: direcția  agricultră, economie și relații funciare                   

    șef direcție___________________Larisa Vîlcu

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

Cu privire la  situația în agricultură creată  de condițiile nefavorabile meteorologice  în raionul Cantemir.

 

 

      Calamitățile naturale în raionul Cantemir în anul 2020, ca și în toată republica, au constat în înregistrării înghețurilor tîrzii de primăvară, seceta hidrologică și ploi însoțite de grindină. În urma solicitării MADRM nr. 24-07/1973 din 13.05.2020 au fost anunțate și expediate materialele necesare despre constituirea și înrunirea comisiilor locale pentru constatarea calamităților, îndrumarul privind evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole și a prejudiciului cauzat. După analiza actelor întocmite sa constatat, că au avut de suferit 3853 ha de grîu, sau 51,2% din suprafața totală, orz-1468 ha, sau 58,8%, rapiță-1102ha, sau 77,3%, mazăre-513 ha, sau 83%, floarea soarelui-1188 ha, sau 12,4%, porumb-863 ha, sau 8,2%, livezi-255 ha, sau 19,6%, vita de vie-424 ha, sau 11,1%. Suma prejudiciului estimativ constituie 38862018 lei.

      Cel mai mult au avut de suferit culturile agricole din cauza lipsei umidității destule în sol. Dacă în iarnă sa intrat cu o rezervă cît de cît satisfăcătoare de apă în sol, apoi în primăvară am avut o lipsă totală de precipitații și vînturi puternice și permanente, care au contribuit la perderea rapidă a acelor rezerve. Ca urmare, culturile de cîmp de toamnă au fost compromise în proporții diferite în dependență de localități, începînd cu pînă la 40% pe cîmpurile comunei Antonești și 90-100% în Șamalia, Cociulia, Vișniovca.

       Odată cu căderea primelor precipitații mai consistente în a II decadă a lunii mai, situația unor suprafețe ocupate cu culturi de cîmp într-o oarecare măsură șiau revenit. Tot odată, unii agenți economici (CAP Glia, SRL Biopriminvest, SRL Măgura Agro, GȚ Bejenaru Vladimir ș.a.), în urma unor cercetări și analize, au decis să reînsemînțeze unele cîmpuri, suprafața totală constituind circa 960 ha.

        Din cauza înghețurilor timpurii au fost afectate  livezile pe o suprafață de 255 ha și vița de vie – 404 ha.Cel mai mult au avut de suferit abricosul pe o suprafață de 37 ha în proporție de 100%,  prun – 78 ha în proporție de la 20% la 80%, măr – 99 ha în proporție de 30%, piersic – 29 ha în proporție de 20-70%, vișin – 10 ha în proporție de 60%, păr – 10 ha în proporție de 60%. Vița de vie a fost afectată în proporție de 20%.

        În data de 17 mai anul curent la hotarul comunelor Antonești și Toceni a căzut o ploaie însoțită de grindină, în urmă căreia au suferit 20 ha de viță de vie soi de masă în proporție de 80%.

        Se menționează faptul, că primăriile Baimaclia, Cîietu, Lărguța, Lingura, Plopi, Porumbești, Stoianovca și Tartaul nu au prezentat acte de constatare, motivînd că nu au parvenit cereri de la agenții economici din teritoriu.

 

Șef direcție  agricultră, economie și relații funciare                                           Larisa Vîlcu


NOTĂ INFORMATIVĂ

referitoare la consecințele calamităților naturale în sectorul agricol pentru anul 2020 în raionul CANTEMIR

 

      Calamitățile naturale în raionul Cantemir în anul 2020, ca și în toată republica, au constat în înregistrării înghețurilor tîrzii de primăvară, seceta hidrologică și ploi însoțite de grindină. În urma solicitării MADRM nr. 24-07/1973 din 13.05.2020 au fost anunțate și expediate materialele necesare despre constituirea și înrunirea comisiilor locale pentru constatarea calamităților, îndrumarul privind evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole și a prejudiciului cauzat. După analiza actelor întocmite sa constatat, că au avut de suferit 3853 ha de grîu, sau 51,2% din suprafața totală, orz-1468 ha, sau 58,8%, rapiță-1102ha, sau 77,3%, mazăre-513 ha, sau 83%, floarea soarelui-1188 ha, sau 12,4%, porumb-863 ha, sau 8,2%, livezi-255 ha, sau 19,6%, vita de vie-424 ha, sau 11,1%. Suma prejudiciului estimativ constituie 38862018 lei.

      Cel mai mult au avut de suferit culturile agricole din cauza lipsei umidității destule în sol. Dacă în iarnă sa intrat cu o rezervă cît de cît satisfăcătoare de apă în sol, apoi în primăvară am avut o lipsă totală de precipitații și vînturi puternice și permanente, care au contribuit la perderea rapidă a acelor rezerve. Ca urmare, culturile de cîmp de toamnă au fost compromise în proporții diferite în dependență de localități, începînd cu pînă la 40% pe cîmpurile comunei Antonești și 90-100% în Șamalia, Cociulia, Vișniovca.

       Odată cu căderea primelor precipitații mai consistente în a II decadă a lunii mai, situația unor suprafețe ocupate cu culturi de cîmp într-o oarecare măsură șiau revenit. Tot odată, unii agenți economici (CAP Glia, SRL Biopriminvest, SRL Măgura Agro, GȚ Bejenaru Vladimir ș.a.), în urma unor cercetări și analize, au decis să reînsemînțeze unele cîmpuri, suprafața totală constituind circa 960 ha.

        Din cauza înghețurilor timpurii au fost afectate  livezile pe o suprafață de 255 ha și vița de vie – 404 ha.Cel mai mult au avut de suferit abricosul pe o suprafață de 37 ha în proporție de 100%,  prun – 78 ha în proporție de la 20% la 80%, măr – 99 ha în proporție de 30%, piersic – 29 ha în proporție de 20-70%, vișin – 10 ha în proporție de 60%, păr – 10 ha în proporție de 60%. Vița de vie a fost afectată în proporție de 20%.

        În data de 17 mai anul curent la hotarul comunelor Antonești și Toceni a căzut o ploaie însoțită de grindină, în urmă căreia au suferit 20 ha de viță de vie soi de masă în proporție de 80%.

        Se menționează faptul, că primăriile Baimaclia, Cîietu, Lărguța, Lingura, Plopi, Porumbești, Stoianovca și Tartaul nu au prezentat acte de constatare, motivînd că nu au parvenit cereri de la agenții economici din teritoriu.

 

 

 


Informația referitoare la consecințele calamităților natural în sectorul agricol, pentru anul 2020, conform actelor de constatare la fața locului CANTEMIR

Nr/do

Localitatea

Agentul economic

Denumirea calamității

Cultura

Anul înființării plantației

Suprafața totală,

 ha

Productivitatea estimată, t/ha

Suprafața afectată, ha

Gradul de afectare,

%

(doar pentru coloana 10)

Recolta compromis, tone (12=10*9*11/100)

Prejudiciul cauzat (cheltuieli înregistrate pînă la calamitate), lei

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Costangalia

SRL ”Ceteronis-ST”

îngheț

piersic

2008

33,6

7,50

33,6

75

189,00

725 571

 

Coștangalia

ÎI Țațu Vasile

îngheț

grîu

2019

50,0

5,80

50,0

60

175,00

472500

2

Șamalia

SRL Lemfer-Victodim

secetă

grîu

2019

100,0

4,00

100,0

80

320,00

90000

 

Șamalia

SRL Lemfer-Victodim

secetă

orz

2019

110,0

5,00

100,0

80

440,00

99000

 

Șamalia

PF Starciuc Petru

ingheț

migdal

2010

5,7

2,71

5,7

90

13,88

12544

 

Șamalia

GȚ Starciuc Valentina

ingheț

migdal

2010

4,8

2,71

4,8

90

11,73

10604

 

Șamalia

SRLFeagri Stiharu

secetă

grîu

2019

234,0

4,55

234,0

60

638,00

933722

 

Șamalia

SRLFeagri Stiharu

secetă

orz

2019

175,0

4,12

175,0

90

648,00

702900

3

Pleșeni

CAP Glia

secetă

grîu

2019

524,0

4,20

524,0

50

1108,00

2808800

 

Pleșeni

CAP Glia

secetă

orz

2019

219,0

3,60

219,0

80

720,00

369600

 

Pleșeni

CAP Glia

secetă

rapiță

2019

369,0

2,40

369,0

30

263,00

1728900

 

Pleșeni

CAP Glia

secetă

mazăre

2020

69,0

2,80

69,0

10

20,00

61200

 

Pleșeni

CAP Glia

secetă

porumb

2020

563,0

6,30

563,0

10

354,00

81840

 

Pleșeni

CAP Glia

secetă

fl.soarelui

2020

853,0

2,90

853,0

10

255,00

151000

 

Pleșeni

CAP Glia

îngheț

măr

2011

99,0

21,00

99,0

30

626,00

136800

 

Pleșeni

CAP Glia

îngheț

cais

2010

20,0

4,80

20,0

100

97,00

36700

 

Pleșeni

CAP Glia

îngheț

piersic

2011

15,0

8,00

15,0

20

24,00

16060

 

Pleșeni

CAP Glia

îngheț

prun

2007

34,0

7,60

34,0

50

130,00

31340

 

Pleșeni

CAP Glia

îngheț

viță de vie

 

293,0

10,10

293,0

20

594,00

184200

4

Țiganca

SRL Sînzîienele

secetă

grîu

2019

530,0

3,10

524,0

60

974,00

2293526

 

Țiganca

SRL Sînzîienele

secetă

orz

2019

257,0

3,50

230,0

70

563,00

1215639

 

Țiganca

SRL Sînzîienele

secetă

rapiță

2019

230,0

2,10

230,0

80

386,00

2275819

 

Țiganca

SRL Victoria&vlad

secetă

grîu

2019

10,0

4,30

10,0

50

22,00

51600

 

Țiganca

SRL Victoria&vlad

secetă

rapiță

2019

15,0

2,70

15,0

90

35,00

245700

 

Țiganca

GȚ Șișian Nicolae

secetă

grîu

2019

15,0

4,30

15,0

40

26,00

28603

 

Țiganca

GȚ Șișian Nicolae

secetă

orz

2019

3,0

3,20

3,0

40

4,00

10100

5

Cania

SC Măgura Agro SRL

secetă

rapiță

2019

183,0

2,35

113,0

85

265,00

1680216

 

Cania

SC Măgura Agro SRL

secetă

grîu

2019

276,0

4,40

276,0

45

548,00

1359891

 

Cania

SC Măgura Agro SRL

secetă

orz

2019

37,0

3,60

37,0

45

60,00

138961

6

Antonești

GȚ Doina Ioana

secetă

grîu

2019

210,0

5,30

210,0

40

445,00

1023960

 

Antonești

GȚ Doina Ioana

secetă

rapiță

2019

92,0

2,80

92,0

25

64,00

386400

 

Antonești

GȚ Doina Ioana

secetă

orz

2020

10,0

4,00

10,0

40

16,00

44800

 

Antonești

GȚ Minjireanu Mihail

grindină

viță de vie

2016

1,1

9,70

0,3

50

1,50

20000

 

Antonești

GȚ Munteanu Iulia

grindină

viță de vie

2020

1,4

0,00

0,1

60

 

3000

 

Antonești

GȚ Dănăilî Ion

grindină

viță de vie

2019

2,1

0,00

0,2

60

 

10000

 

Antonești

GȚ Butmalai Larisa

grindină

viță de vie

2016

2,5

9,70

0,5

60

6,00

25000

7

Capaclia

GȚ Postu Mihail

secetă

grîu

2019

30,0

3,00

30,0

30

27,00

139876,00

 

Capaclia

 GȚ Postu Mihail          

secetă

orz

2019

10,0

2,50

10,0

90

22,50

48460,00

 

Capaclia

GȚ Para Ștefan

secetă

grîu

2019

14,0

3,00

14,0

80

33,60

67200,00

 

Capaclia

GȚ Para Ștefan

secetă

orz

2019

6,0

2,50

6,0

80

12,00

28800,00

 

Capaclia

GȚ Para Victor

secetă

grîu

2019

9,0

3,00

9,0

80

21,60

43200,00

 

Capaclia

GȚ Para Victor

secetă

orz

2019

1,0

2,50

1,0

80

2,00

4800,00

 

Capaclia

GȚ Baraghin Mihail

secetă

grîu

2019

76,0

3,00

76,0

60

136,80

366770,00

 

Capaclia

GȚ Vahnovan Artur

secetă

orz

2019

56,0

2,50

56,0

50

84,00

270200,00

 

Capaclia

GȚ Rotaru Vitalie

secetă

grîu

2019

15,0

3,00

15,0

80

36,00

72375,00

 

Capaclia

GȚ Rotaru Vitalie

secetă

orz

2019

2,0

2,50

2,0

80

4,00

9650,00

 

Capaclia

SRL Proarea

secetă

grîu

2019

160,0

3,00

45,0

60

81,00

218250,00

 

Capaclia

SRL BioprimInvest

secetă

grîu

2019

41,0

3,00

41,0

80

98,00

196800,00

 

Capaclia

Hușanu Nicolai Ion

secetă

grîu

2019

1,5

3,00

1,5

90

4,00

7275,00

 

Capaclia

Chicu Ștefan D.

secetă

grîu

2019

1,0

3,00

1,0

90

2,70

4850,00

 

Capaclia

Panea Ion Vlad.

secetă

orz

2019

1,5

3,00

1,5

80

3,60

7350,00

 

Capaclia

Colnic Ion Victor

secetă

grîu

2019

1,0

3,00

1,0

90

3,00

4900,00

8

Sadîc

SRL Impex Distribusion

îngheț

prun

2015

12,0

8,00

12,0

60

58,00

280000

 

Sadîc

SRL Impex Distribusion

îngheț

prun

2015

14,0

8,00

14,0

30

33,00

165000

 

Sadîc

SRL Impex Distribusion

îngheț

prun

2015

6,0

8,00

6,0

20

10,00

50000

 

Sadîc

SRL Impex Distribusion

îngheț

vișin

2015

10,0

5,00

10,0

60

30,00

150000

 

Sadîc

GȚ Chihodari Serghei

secetă

grîu

2019

51,0

3,90

51,0

80

159,00

398000

 

Sadîc

SRL Ascorb Antar

secetă

grîu

2019

20,0

3,10

20,0

90

55,00

137500

 

Sadîc

GȚ Cihodari Petru

secetă

grîu

2019

9,0

3,30

9,0

50

30,00

15000

 

Sadîc

GȚ Guboglu Sergiu

secetă

grîu

2019

20,0

3,40

20,0

80

54,00

135300

 

Sadîc

p.f. Iustin Viorel

îngheț

prun

2015

8,0

8,00

8,0

30

19,00

95000

9

Cociulia

CAP Breridana

secetă

grîu

2019

260,0

3,10

260,0

60

322,00

709200

 

Cociulia

CAP Breridana

secetă

orz

2019

70,0

2,30

70,0

60

52,00

212100

 

Cociulia

GȚ Bordea Veaceslav

secetă

grîu

2019

98,0

3,20

66,0

60

128,00

307000

 

Cociulia

SRL Biopriminvest

secetă

grîu

2019

80,0

2,20

80,0

100

0,00

664000

 

Cociulia

SRL Biopriminvest

secetă

orz

2019

20,0

1,90

20,0

100

0,00

166000

10

Cîrpești

FPC Ceseida SRL

secetă

grîu

2019

165,0

3,90

165,0

50

319,00

798190

 

Cîrpești

FPC Ceseida SRL

secetă

rapiță

2019

112,0

2,20

112,0

50

126,00

781200

 

Cîrpești

GȚ Bejenaru Vladimir

secetă

grîu

2019

140,0

4,03

140,0

70

395,00

790000

 

Cîrpești

GȚ Bejenaru Vladimir

secetă

orz

2019

70,0

4,30

70,0

70

211,00

485000

 

Cîrpești

GȚ Bejenaru Vladimir

secetă

rapița

2019

70,0

2,90

122,0

60

122,00

793000

 

Cîrpești

GȚ Bejenaru Vladimir

secetă

fl.soarelui

2020

250,0

2,80

41,0

100

0,00

254200

11

Chioselia

ÎI Țațu Vasile

secetă

grîu

2019

70,0

5,80

70,0

60

245,00

661500

 

Chioselia

ÎI Țațu Vasile

secetă

orz

2019

40,0

5,50

40,0

60

132,00

356400

12

Cîșla

ÎI Țațu Vasile

secetă

grîu

2019

90,0

5,80

90,0

60

315,00

850500

13

Enichioi

GȚ Marcu Dragoș

secetă

grîu

2019

20,0

3,60

7,0

100

25,00

55300

14

Toceni

  Matei Serghei

Grindină

Viță de vie

2012

3,9

9,60

3,0

90

40,50

240000

 

Toceni

GȚ Munteanu Valeriu

Grindină

Viță de vie

2013

3,6

9,60

1,1

40

4,37

16500

 

Toceni

GȚ Scutelnic Serghei

Grindină

Viță de vie

2012

1,9

9,60

1,9

98

17,80

112000

 

Toceni

GȚ Scutelnic Serghei

Grindină

Viță de vie

2012

0,7

9,60

0,7

40

2,76

6700

 

Toceni

GȚ Chiriac Veaceslav

Grindină

Viță de vie

2012

1,5

9,60

1,5

40

5,64

33600

 

Toceni

GȚ Munteanu Elena

Grindină

Viță de vie

2018

1,5

7,60

1,5

50

5,70

34200

 

Vîlcele

CAP Glia

Secetă

Rapiță

2019

48,6

2,40

48,6

50

58,00

383553

 

Toceni

GȚ Doina Vasile Ion

Secetă

Orz

2020

4,0

4,20

4,0

50

8,40

25200

 

Toceni

SRL Vitslav

Secetă

Grîu

2019

80,0

2,75

80,0

50

110,00

313500

 

Toceni

SRL Vitslav

Îngheț

Viță de vie

1981

111,0

5,65

111,0

50

310,00

930000

15

 Visniovca

GȚ Ganev Grigori

secetă

grîu

2019

105,0

3,50

50,0

60

105,00

120132

 

 Visniovca

GȚ Ganev Grigori

 secetă

orz

2019

22,0

2,80

18,0

80

40,32

38844

 

 Visniovca

GȚ Ganev Grigori

secetă

fl.soarelui

2020

99,0

4,50

40,0

80

144,00

213039

 

 Visniovca

CAP  Glia

 secetă

orz

2019

269,0

4,10

269,0

100

1102,90

445500

 

 Visniovca

GȚ Stratiev Ion

secetă

grîu

2019

60,0

4,00

60,0

100

240,00

383676

 

 Visniovca

GȚ Stratiev Ion

îngheț

piersic

2006

2,0

3,50

2,0

70

4,90

27590

 

 Visniovca

GȚ Stratiev Ion

secetă

ciapă

2020

4,0

17,00

1,5

100

25,50

47442

 

 Visniovca

GȚ Stratiev Ion

secetă

fl.soarelui

2020

40,0

3,00

4,0

100

12,00

15422

 

 Visniovca

SRL Zasta-Prim

secetă

grîu

2019

15,0

3,50

15,0

80

42,00

47631

 

 Visniovca

GȚ Dumitru Tiron-Junior

secetă

orz

2019

16,0

3,50

16,0

80

44,80

59584

 

 Visniovca

CAP Tismicub

secetă

grîu

2019

146,0

4,70

146,0

30

205,86

195129

 

 Visniovca

CAP Tismicub

secetă

orz

2019

110,0

3,90

110,0

50

214,50

256025

 

 Visniovca

GȚ Alexandru Ciubaciuc

secetă

grîu

2019

53,0

3,70

45,0

80

133,20

113400

 

 Visniovca

GȚ Stratiev Tudor

secetă

ciapă

2020

3,0

8,00

2,0

100

16,00

10180

16

Haragîș

CAP Glia

secetă

mazăre

2020

444,0

2,80

444,0

25

310,00

952000

17

Ciobalaccia

CAP Ciobalaccia

îngheț

cais

2009

17,0

3,80

17,0

90

58,00

626400

 

Ciobalaccia

CAP Ciobalaccia

secetă

grîu

2019

146,0

3,50

146,0

50

255,00

714000

 

Ciobalaccia

SRL Victoria CSF

îngheț

prun

2015

12,0

10,00

8,5

80

68,00

340000

 

Ciobalaccia

SRL Victoria CSF

îngheț

par

2014

10,0

18,00

10,0

60

90,00

890000

 

Ciobalaccia

GȚ Mihai Gheorghi

îngheț

piersic

2008

2,5

10,00

1,5

50

9,00

54000

18

Gotești

SRL Plai prutean

secetă

grîu

2019

143,0

2,80

143,0

40

160,00

384300

 

 

 SRL Plai prutean

 secetă

fl.soarelui

2020

250,0

2,20

250,0

20

110,00

605000

 

 

 SRL Plai prutean

 secetă

porumb

2020

300,0

5,20

300,0

20

312,00

686400

 

 

 

 

 

 

10301,43

 

9692,06

 

17720,06

38862018,00

 

 

                                    

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  - XXVII                                                                                   din  25.06.2020

or. Cantemir

 

   Despre modificarea deciziei nr. 01/07-XXVII din 24.01.2020

 “Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.01/01-XXVII  

din 21.11.2019 ,,Cu  privire   la constituirea comisiilor  consultative 

de  specialitate,  stabilirea   numărului de locuri care revin fiecărui

 grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative

de specialitate”

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436/2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457/2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768/2000, decizieilor nr. C/01-XXVII din 16.11.2019 „Despre hotărîrea judecătoriei Cahul, dosarul nr. 3-112/2019 din 28.10.2019 privind confirmarea legalităţii alegerilor  locale, validarea mandatelor consilierilor în Consiliul raional Cantemir şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi”, deciziei nr. 03/42-XXVII din 19.12.2020 „Cu privire la  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Raional Cantemir, examinând  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

                                                                               D E C I D E :

 

   01. Decizia  nr. 01/07-XXVII din 24.01.2020 Cu privire la modificarea și completarea  deciziei nr.01/01-XXVII  din 21.11.2019 Cu  privire   la constituirea comisiilor  consultative de  specialitate, stabilirea  numărului de locuri care revin  fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate se modifică şi se completează  după cum urmează:

din componenţa comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte:

  se exclude numele, prenumele HÎNCU   Ion şi se include numele, prenumele ȚURCANU Valeriu.

 

  02.Decizia în cauză se  aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în  Registrul de stat al actelor locale. 

 

   03.Controlul executării deciziei prezente se pune în seama comisiilor consultative de specialitate.

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________

                                                                                                         

    Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/ -XXVII                                                                                                  din 25.06.2020

or. Cantemir

 

      Cu privire la  desemnarea  candidaturilor  şi a

candidaturilor de rezervă  pentru  constituirea  de

către  Comisia Electorală Centrală a consiliului

electoral  de circumscripţie de nivelul II Cantemir

 

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006,  art.28 din Codul Electoral nr.1381/1997, scrisorii nr.8/2295 din 10 iunie 2020 a Comisiei Electorale  Centrale, examinând propunerea dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului despre candidaturile propuse  de către  Consiliul raional Cantemir  Comisiei Electorale Centrale în consiliul electoral de circumscripţie  de nivelul al doilea pentru desfăşurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E:

 

      01.Se propune Comisiei Electorale Centrale candidaturile  a doi  membri pentru  constituirea   consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II Cantemir pentru desfăşurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova şi două candidaturi de rezervă, după cum urmează:

 

  1.VÎLCU Larisa, șef direcție agricultură, economie și relații funciare;                      

 2. COȘER Natalia, specialis principal, direcția asistență socială și protecția familiei.

 

                                              Rezervă:

   1.BALAN Victoria, șef serviciu administrație publică, aparatul președintelui raionului;

   2.PATRAMAN  Svetlana, auditor  intern, aparatul președintelui raionului.

 

      02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale, altor factori interesaţi şi publicului prin înmînare, expediere, afişare pe stand, se publică pe pagina web a Consiliului raional Cantemir și în Registrul de Stat al Actelor Locale  în termen de 10 zile.

 

     03.Executarea deciziei date se pune în sarcina dnei Ludmila ŢURCANU, secretar al consiliului raional .

 

     04.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Anatoli ICHIM, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                 ________________

 

       Avizat:      

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila ŢURCANU

 

 

                                    

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  - XXVII                                                                                   din  25.06.2020

or. Cantemir

 

           Cu privire la modificarea deciziei nr.03/29-XXVII

 din 19.12.2019 privind Programul de repartizare a

Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020

 

    În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. .436/2006,art.4 al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.art. 5 p. (2) „b”şi 8 p. 4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509/1995; Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.1468/2016, ”Privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

  1. Se aprobă modificarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020 ( se anexează).

 

  2. Se împuternicește președintele raionului dl Anatoi ICHIM să opereze prin dspoziția sa modificări la articole de cheltuieli a Programului vizat în limita alocațiilor aprobate.

 

  3. Președintele raionului va organiza administrarea drumurilor publice locale cu utilizarea pentru aceste scopuri a mijloacelor prevăzute din Fondul Rutier.

 

  4. Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV 2020 de către președintele raionului.

 

  5. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor  interesaţi şi publicului în termen de 10 zile ,se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

  6. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii .

 

Preşedintele şedinţei                                                                  ________________________

 

     Avizat :

 Secretar  al consiliului raional                                               Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat :________ Valeriu MOCANU,

șef ,direcţia construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională

 

 

 

 

 

Anexă
la decizia consiliului raional
nr. 04/ -XXVII din 25.06.2020

 

Notă Informativă

privind modificarea deciziei nr.03/29-XXVII din 19.12.2019 privind Programul de repartizare

a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020 și aprobarea Listei drumurilor

Publice Locale  selectate pentru reparații cu înveliș din piatră spartă

 

 

    Prin decizia nr.03/29-XXVII din 19.12.2019 privind Programul de repartizare  a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020 Consiliul raional Cantemir a aprobat Programul de repartizare  a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020.

    În procesul de executare a Programuluide repartizare  a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020 a apărut necesitatea de a opera unele modificări, care ar permite executarea mai eficientă a activităților planificate.

   Astfel, din lipsă de precipitații ăn I perioadă a anului 2020, cheltuielile La art 1.4    (întreținerea dumurilor pe timp de iarnă , inclusiv  deszăpezirea) se reduc de la 495,6 mii lei la 299,0 mii lei.

   Totodată a apărut necesitatea de a majora  cu 50 mii lei alocările prevăzute la art. 1.3 (Lucrări pentru asigurarea securității rutiere) și anume cheltuieli la instalarea indicatoarelor de circulație.

    Suma de 146,6 mii lei retrasă de la art.1.4 (Lucrări de deszăpezire), propunem să fie  adăugată la art 1.1 la Întreținerea de rutină a drumurilor , astfel la art.1.1 suma prevăzută va fi 1146,6 mii lei

     Necesită a fi concretizat art.1.7 (Administrarea drumurilor) cu stipularea concretă a cheltuielilor legate de achitarea Responsabilului Tehnic la executarea lucrărilor de reparație a drumurilor.

      La art.1.2 (Înreținere periodică și reparații curente) toată suma  12750,00 se prevede a fi alocată la art.1.2.2. (drumuri asfaltate). Lucrari la reparația drumurilor pietruite nu se prevăd.Suma de 1550 prevăzută inițial la lucrări de reparație a drumurilor pietruite se prevede a fi alocată la reparația în varianta asfalt (Tip IV) a sectorului de drum Public Local L637 R35-Sadîc-Taraclia PK 07—PK 07+450

 

Șef , direcția construcții, gospodărie

comunală, dezvoltare locală și regională                                                  Valeriu MOCANU

 

                                  

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  - XXVII                                                                                   din  25.06.2020

or. Cantemir

 

     Cu privire la aprobarea Listei Drumurilor Publice

Locale selectate pentru reparatie cu înveliș din piatră

spartă pe raionul Cantemir pentru anul 2020

 

     În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006,art.4 al.2,lit. (c) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.art. 5 p. (2) „b”şi 8 p. 4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509/1995; Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.1468/2016, ”Privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova”, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe , buget activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

  1.Se aprobă Listei Drumurilor Publice Locale selectate pentru reparatie cu înveliș din piatră spartă pe raionul Cantemir  pentru anul 2020 ( se anexează).

 

  2.Direcţia construcţii, gospodărie comunală,dezvoltare locală şi regională (dl V.MOCANU) va asigura executarea lucrărilor stipulate în Lista nominalizată.

 

  3. Direcţia Finanţe (dl.V.COZMA) va efectua finanţarea cheltuielilor prevăzute conform actelor de recepţie întocmite în corespundere cu  normele în vigoare.

 

  4. Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV  2020 de către direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 

  5. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcţiei construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională, direcţiei  finanţe, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

6. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei CIOBANU, vicepreşedinte al raionului , comisiei consultative de specialitate finanţe,buget activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                  ________________________

 

     Avizat :

 Secretar  al consiliului raional                                               Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat :________ Valeriu MOCANU,

șef ,direcţia construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională

 

 

                                                      

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/  - XXVII                                                                                   din  25.06.2020

or. Cantemir

 

     Cu privire la restricționarea (limitarea) masei maximale

și vitezei de circulație a mijloacelor de transport pe drumurile

Publice Locale—proprietate  a Consiliului raional Cantemir

 

    În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006,art.4 al.2,lit. (c) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.art. 5 p. (2) „b”şi 8 p. 4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509/1995, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.1468/2016, ”Privind aprobarea Listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova”, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

  1. Se aprobă restricționarea (limitarea) masei maximale și vitezei de circulație a mijloacelor de transport pe drumurile Publice Locale—proprietate  a Consiliului raional Cantemir și anume masa maximală a mijlocului de tranport—5 t/axă și viteza maximală—50 km/h.

 

  2. Președintele raionului va organiza administrarea drumurilor publice locale cu utilizarea pentru aceste scopuri a mijloacelor prevăzute din Fondul Rutier.

 

  4. Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV 2020 de către președintele raionului.

 

  5. Decizia  în cauză se aduce la cunoştinţa  factorilor interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   6.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

 

Preşedintele şedinţei                                                                  ________________________

 

 

     Avizat :

 Secretar  al consiliului raional                                               Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat :________ Valeriu MOCANU,

șef ,direcţia construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă
la decizia consiliului raional
nr. 04/ -XXVII din 25.06.2020

 

Notă Informativă

privind restricționarea (limitarea ) masei totale și vitezei de deplasare a mijloacelor

de transport pe drumurile Publice Locale  proprietate a Consiliului raional Cantemir

 

 

     La balanța Consiliului raional Cantemir , la moment  se află 105,32 km de drumuri Publice Locale din care : 47,93 km în varianta asfalt,; 48,51km în varianta  pietriș și 8,88 km în varianta drum din pămînt.

    În corespundere cu Programul de repartizare a Fondului Rutier pentru anul 2020 pentru lucrările de reapație a drumurilor Publice locale proprietae a Consiliului raional Cantemir au fost alocate 12750 mii lei din care 11200 mii lei la lucrari de asfaltare a drumurilor:

L599.2 Drum de acces spre s.Haragîș

L603 R35-Lărguta-Cîrpești-G132

L607 R34-Antonești-Leca

L609 G132-Taraclia Plopi

   Constructivul învelișului drumurilor date este efectuat din anii 1970 secolul XX

și constituie :

Perna din nisip             --80 mm

Strat din piatră spartă –140 mm

Strat inferior din asfalt—60 mm

Strat superior din asfalt—50 mm  

   La solicitarea noastră specialiștii Institutului de Proiectări în domeniul drumurilor au calculat masa totală pe axă a mijlocului de transport pe drumul cu așa constructiv.

   În anexă este prezentat calculul solicitat unde este menționat , că pe astfel de drum masa accesibilă pe axa mijlocului de transpor se limitează la 5 t per axă.

  Suplimentar solicităm limitarea vitezei mijloacelor de transport la 50 km/h pe aceste drumuri  pentru asigurarea securității rutiere și durabilității investiției date     

 

Șef direcția construcții, gospodărie

comunală, dezvoltare locală și regională                                                        Valeriu MOCANU

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Anexă

                                                                                                                                                                                                                             la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                                                                                            nr.04/ --XXVII  din 25.06.2020

 

Modificarea Programului

repartizării Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020

                                               Articolul de cheltuieli

Volumul de lucrări

 

notă

 

total

inclusiv

mii lei

%

 

1

2

3

4

5

 

Total

14695.60

100

14695.60

1

Întreținerea drumurilor

14695.6

 

14695.6

1.1

Inclusiv:

 

 

 

1146,6

 

 

 

 

1146,6

 

 

 

+146,6

Întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea  părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunicări de teren etc.)

1.2

Întreținerea periodică și reparații curente-total

12750

 

12750

 

Inclusiv

 

 

 

 

1.2.1) drumuri pietruite

1550

 

 

1550

 

 

1.2.2)drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor)

11200

 

11200

 

1.3

Lucrari pentru asigurarea securității rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație)

100

 

100

+50

1.4

Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului)

299

 

299

-196,6

1.5

Crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor (plantarea arborilor și arbuștilor și întreținerea lor)

 

 

 

 

1.6

Evidenta tehnică a drumurilor și implementarea sistemului de optimizare a lucrărilor de reparație și întreținere a lor

 

 

 

 

1.7

Administrarea drumurilor publice locale

  Inclusiv:       Responsabilul Tehnic la lucrari

400

105

 

400

105

 

2

Reparația drumurilor și construcțiilor inginerești

 

 

 

 

3

Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor

 

 

 

 

 

                                 Valeriu MOCANU,

șef ,direcţia construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/ -XXVII                                                                                       din 25.06.2020                                                                                

or. Cantemir

    

            Cu privire la aprobarea  listei beneficiarilor de locuinţe sociale,

de către Consiliul raional Cantemir, beneficiar al  Proiectului de

construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II

 

       În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, deciziei nr.05/19-XXVI din 26.09.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II, procesului verbal nr.2 din 15.06.2020 a Comisiei Raionale pentru domeniul locuinţelor sociale în cadrul ,,Proiectului de construcţie a locuinţelor sociale pentru păturile social/economic vulnerabile II a Consiliului raional cantemir, examinând  avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional   

D E C I D E :

 

  01.Se ia act de procesul- verbal nr.2 din 15.06.2020.

          

02.Se  repartizează  apartamentul   social , nr.___, str. Trandafirilor, 12,  beneficiarului de locuinţă socială,  dlui ____________________, categoria, familie  cu cel puţin ____ copii minori.

 

03.Se pune în sarcina specialistului principal ( responsabil de probleme juridice) din cadrul aparatului preşedintelui raionului să perfecteze contractul de locaţiune în conformitate cu decizia consiliului raional nr.02/05-XXVII din 14.02.2020.

 

04.Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Anatoli ICHIM să semneze contractul de locaţiune cu beneficiarul apartamentului social, dl __________________________.

 

   05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa persoanei  sus -nominalizate , altor factori interesaţi şi publicului în termen  de 10 zile, se publică pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   06.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

    Avizat :

Secretar  al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Ludmila ȚURCANU_________

secretar al consiliului raional

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

 

  1. Criteriile  de acces la locuința.

 

  1. Criterii cadru _________________________________________________________________

 

 

#

Criteriu

Punctaj maxim
96+

 

1

CONDIŢIILE CURENTE DE TRAI

 

 

1.1.

Locatar al unei încăperi din fondul locativ public

10

 

1.2.

Suprafaţă locativă (în locațiune, prin permisiune de a locui acolo) per persoană

 maxim 9

 

a)

Mai mult de 12 metri pătraţi, până la şi inclusiv 15 metri pătraţi

3

 

b)

9 metri pătraţi, până la şi inclusiv 12 metri pătraţi

6

 

c)

Mai puţin de 9 metri pătraţi

9

 

2

STAREA CIVILĂ CURENTĂ

 maxim 5

 

2.1.

Starea civilă

 

 

a)

Căsătorit/ă 

5

 

b)

Celibatar/ă

0

 

2.2.

Persoane întreţinute

 maxim 7+

 

a)

1 copil

1

 

b)

2 copii

2

 

 c)

3 copii

3

 

 d)

4 copii

4

 

 e)

Mai mult de 4 copii

1 punct pentru fiecare copil suplimentar

 

 f)

Alte persoane, indiferent de numărul lor

2

 

 

 Alte persoane, cu vârsta peste 65 ani sau cu dizabilităţi, oricare ar fi numărul lor

 5

 

3

STAREA DE SĂNĂTATE CURENTĂ1

 10

 

 a)

Persoane cu dizabilităţi severe

10

 

4

NIVELUL DE STUDII ŞI / SAU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 maxim 5

 

a)

Lipsa studiilor (învățămînt secundar general) şi lipsa unui nivel de dezvoltare profesională

0

 

b)

Studii secundare generale, fără dezvoltare profesională

1

 

c)

Studii secundare generale, cu dezvoltare profesională (învățămînt secundar profesional)

2

 

d)

Studii medii de specialitate

3

 

e)

Studii superioare

4

 

5

EXPERIENŢA DE MUNCĂ

 maxim 10

 

a)

Până la un an

5

 

b)

Mai mult de un an

10

 

6

VENITUL

maxim 20

 

a)

Venitul constituie 80% şi până la 100% din salariul mediu

10

 

b)

Venitul constituie 50% şi până la 80% din salariul mediu

15

 

c)

Venitul este mai mic de 50% din salariul mediu

20

 

7

SITUAŢII SOCIALE SPECIALE2

maxim 20

 

a)

Persoane dezinstituționalizate(orfani care au atins vârsta de 18 ani pînă la 21 ani)

10

 

b)

Cetăţenii, ale căror locuinţă a devenit nelocuibilă (în condiţii tehnice sau sanitare critice sau supuşi evacuării forţate) sau în rezultatul unor calamităţi naturale şi / sau tehnogene

10

 

c)

Familiile care întreţin (2 sau mai mulţi) copii cu dizabilităţi severe

10

 

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/ -XXVII                                                                                       din 25.06.2020                                                                                

or. Cantemir

 

     Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a tehnicii de

calcul în proprietatea raionului Cantemir,gestiunea IP

Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia

 

                În  temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și art. 8 din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Circulara MECC nr. 08/3-09/2708 din 01.06.2020, Proces-Verbal al ședinței cu privire la selectare a instituțiilor de învățământ beneficiare a donației de 150 calculatoare din Republica Coreea din 29.01.2020, Anexa la procesul-verbal al ședinței din 29.01.2020 ,,Lista repartizării calculatoarelor anul 2020” și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 484/2020, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                                                DECIDE:

   01.Se acceptă cu titlul gratuit primirea în proprietatea raionului Cantemir, gestiunea instituției Publice Gimnaziul ,,N. Botgros”, a 5 (cinci) calculatoare, în valoare de 65964,75 lei, proprietate a statului.                
   02.
Direcția Generală Învățământ Cantemir în comun cu Instituția Publică Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia și reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării vor recepționa calculatoarele la ÎS ,,Mold-Didactica”.                 
   03.
Executarea prezentei decizii se pune în seama dnei Tatiana MANOLI, șef Direcția Generală Învățământ Cantemir.
                          
  
04.
Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.  
   05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat:Tatiana MANOLI_________

șef Direcția generală învâțământ

 

Coordonat: Veaceslav COZMA_____________

șef direcție finanțe

 

Proiect de decizie prezentat:

_____________________

_____________________

 

 

 

Anexă
la decizia consiliului raional
nr. 04/ -XXVII din 25.06.2020Notă informativă
privind
acceptarea cu titlul gratuit a tehnicii de calcul în proprietatea
 raionului Cantemir, gestiunea IP Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia

 

                Se solicită respectuos, în baza Circularei nr. 08/3-09/2708 din 01.06.2020, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prezentarea deciziei consiliului raional Cantemir ,,cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a tehnicii de calcul în proprietatea raionului Cantemir, gestiunea Instituției Publice Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia”.                
                Solicitarea este efectuată în temeiul articolului 14, alin. (2) al Legii nr. 436/2006 ,,privind administrația publică locală”, Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea, semnat la 28 martie 2018 la Chișinău și în baza Procesului-Verbal al ședinței din 29.01.2020 cu privire la selectare a instituțiilor de învățământ beneficiare a donației de 150 calculatoare din Republica Coreea.        
                Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a format comisia pentru repartizarea calculatoarelor fiind examinate toate adresările parvenite din partea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și autoritățile administrației publice locale, listele instituțiilor beneficiare de calculatoare din anii precedenți, lista instituțiilor propuse din cadrul Consiliului Național al Elevilor, totodată analizând datele despre dotarea TIC stocate în Sistemul Informațional de Management în Educație și Listei instituțiilor de învățământ care vor fi dotate cu tehnică de calcul conform Acordului de asistență financiară între Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria din 20 decembrie 2018. Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a avut drept scop selectarea constructivă și echitabilă a instituțiilor de învățământ, prioritar fiind ca toate raioanele Republicii Moldova să beneficieze minimum o dată de donația Republicii Coreea.           
               
În baza celor expuse, Direcția Generală Învățământ, propune de a accepta cu titlul gratuit a tehnicii de calcul, 5 calculatoare în valoare totală de 65 964,75 lei, proprietate a statului în proprietatea raionului Cantemir, gestiunea Instituției Publice Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia.

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                           Tatiana MANOLI

 

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.04/–XXVII                                                                                     din 25.06.2020                                                                                   or. Cantemir

 

     Cu privire la prelungirea termenului  procurii  și

a  împuternicirilor reprezentanților consiliului

 raional  în instanţele de judecată în litigiile privind

 legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă

din raporturile cu alte autorităţi  publice

 

     În temeiul art.43,alin. (1), litera m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.77,78,81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003, art.50 din Codul de Executare a Republicii Moldova, examinând avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional            

                                                D E C I D E :

       01.Se ia act de nota despre prelungirea  termenului procurii  și a  împuternicirilor reprezentanților consiliului  raional  în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi  publice  prezentată de dl Anatoli ICHIM, preşedinte al raionului(se anexează).

 

02. Se preprelungește  termenul   procurii   și a  împuternicirilor  reprezentanților consiliului  raional  în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi  publice a dnei Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional, a dlui Eduard BARBAROV, avocat ( textul procurei  se anexează).

     

    03 În numele Consiliului raional Cantemir se împuterniceşte dl Anatoli ICHIM, preşedintele raionului, să negocieze şi să semneze contractul de preştări servicii,   cu avocatul, dl Eduard BARBAROV.

   

   04. Decizia în cauză se  aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în  Registrul de stat al actelor locale. 

    05.Informaţia despre rezultatele activităţii reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată se va prezinta  consiliului raional în trimestru IV, anul 2020 sau după caz, la solicitarea consiliului raional.

   06.Controlul executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                   ___________________           

 

 Avizat :

 Secretar al consiliului  raional                                          Ludmila ȚURCANU

 

 

 

                                                                                                                                              Anexă

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                                nr. 04/  -XXVII din 25.06.2020

 

 

Notă informativă

Cu privire la prelungirea termenului  procurii  și  a împuternicirilor reprezentanților consiliului  raional  în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi  publice

 

     

 

       În  temeiul deciziilor consiliului raional Cantemir nr.04/02-XXVI din 11.05.2018,  09/26-XXVI din 06.12.2018, consiliul raional Cantemir a desemnat reprezentanții săi în instanța de judecată în baza art.43,alin. (1), litera m) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006.

 Termenul procurii și a împuternicirilor au expirat pentru ambii reprezentanți ai consiliului raional în instanța de judecată.

Ținând cont de faptul că, în instanțele de judecată sunt un anumit numr de cauze spre examinare,  se propune prelungirea termenului procurii  și  a împuternicirilor reprezentanților consiliului  raional în instanțele de judecată

 Perfectarea  procurii pentru reprezentanții în instanța de judecată se va efectua în conformitate cu   art.77,78,81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003, art.50 din Codul de Executare a Republicii Moldova .

Preşedintele raionului                                                               Anaroli ICHIM

 

                                                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                                                                                la decizia consiliului raional

                                                                                                                                nr. 04/ -XXVII  din 25.06.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

P R O C U R Ă               

 

      Prin prezenta , în temeiul art.81 din Codul de procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225/2003 se împuterniceşte dl/dna______________, licenţiată în drept, licenţa_______________________ să reprezinte în toate instanţele de judecată a Republicii Moldova pe orice cauză civilă Consiliul Raional Cantemir în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice.

        Domnul/ Doamna  ____________________ are dreptul de a exercita în numele Consiliului Raional Cantemir toate actele procedurale, inclusiv recunoaşterea acţiunii , de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a încheia tranzacţii, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a solicita schimbarea modului de executare, amînarea sau eşalonarea executării ei, de a prezenta titlu executoriu spre urmărire cu dreptul de substituire.

Domnul/ Doamna  ____________________se împuternicesc să contesteze actele executorului judecătoresc.

Prezenta procură este valabilă de la data de  ____________ pînă la data de _______________.

 

 Secretar al consiliului raional                                       Ludmila ȚURCANU

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                        Anexă la decizia nr.  / --XXVII     din 25.06.2020

 Modificarea Programului

repartizării Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020

                                               Articolul de cheltuieli

Volumul de lucrări

 

notă

 

total

inclusiv

mii lei

%

 

1

2

3

4

5

 

Total

14695.60

100

14695.60

1

Întreținerea drumurilor

14695.6

 

14695.6

1.1

Inclusiv:

 

 

 

1146,6

 

 

 

 

1146,6

 

 

 

+146,6

Întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea  părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunicări de teren etc.)

1.2

Întreținerea periodică și reparații curente-total

12750

 

12750

 

Inclusiv

 

 

 

-1550

1.2.1) drumuri pietruite

 

 

 

+1550

1.2.2)drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor)

 

1270

 

 

12750

 

1.3

Lucrari pentru asigurarea securității rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație)

100

 

100

+50

1.4

Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului)

299

 

299

-196,6

1.5

Crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor (plantarea arborilor și arbuștilor și întreținerea lor)

 

 

 

 

1.6

Evidenta tehnică a drumurilor și implementarea sistemului de optimizare a lucrărilor de reparație și întreținere a lor

 

 

 

 

1.7

Administrarea drumurilor publice locale

  Inclusiv:       Responsabilul Tehnic la lucrari

400

105

 

400

105

 

2

Reparația drumurilor și construcțiilor inginerești

 

 

 

 

3

Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor

 

 

 

 

 

Notă Informativă

privind restricționarea (limitarea ) masei totale și vitezei de deplasare a mijloacelor de transport pe drumurile Publice Locale  proprietate a Consiliului raional Cantemir

     La balanța Consiliului raional Cantemir , la moment  se află 105,32 km de drumuri Publice Locale din care : 47,93 km în varianta asfalt,; 48,51km în varianta  pietriș și 8,88 km în varianta drum din pămînt.

    În corespundere cu Programul de repartizare a Fondului Rutier pentru anul 2020 pentru lucrările de reapație a drumurilor Publice locale proprietae a Consiliului raional Cantemir au fost alocate 12750 mii lei din care 11200 mii lei la lucrari de asfaltare a drumurilor:

L599.2 Drum de acces spre s.Haragîș

L603 R35-Lărguta-Cîrpești-G132

L607 R34-Antonești-Leca

L609 G132-Taraclia Plopi

   Constructivul învelișului drumurilor date este efectuat din anii 1970 secolul XX

și constituie :

Perna din nisip             --80 mm

Strat din piatră spartă –140 mm

Strat inferior din asfalt—60 mm

Strat superior din asfalt—50 mm  

   La solicitarea noastră specialiștii Institutului de Proiectări în domeniul drumurilor au calculat masa totală pe axă a mijlocului de transport pe drumul cu așa constructiv.

   În anexă este prezentat calculul solicitat unde este menționat , că pe astfel de drum masa accesibilă pe axa mijlocului de transpor se limitează la 5 t per axă.

  Suplimentar solicităm limitarea vitezei mijloacelor de transport la 50 km/h pe aceste drumuri  pentru asigurarea securității rutiere și durabilității investiției date      

 

Șef direcția construcții, gospodărie

comunală, dezvoltare locală și regională                                Valeriu Mocanu

 

Notă Informativă

privind modificarea deciziei nr.03/29-XXVII din 19.12.2019 privind Programul de repartizare  a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020 și aprobarea Listei drumurilor Publice Locale  selectate pentru reparații cu înveliș din piatră spartă

    Prin decizia nr.03/29-XXVII din 19.12.2019 privind Programul de repartizare  a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020 Consiliul raional Cantemir a aprobat Programul de repartizare  a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020.

    În procesul de executare a Programului de repartizare  a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2020 a apărut necesitatea de a opera unele modificări, care ar permite executarea mai eficientă a activităților planificate.

   Astfel, din lipsă de precipitații ăn I perioadă a anului 2020, cheltuielile La art 1.4     (întreținerea dumurilor pe timp de iarnă , inclusiv  deszăpezirea) se reduc de la 495,6 mii lei la 299,0 mii lei.

   Totodată a apărut necesitatea de a majora  cu 50 mii lei alocările prevăzute la art. 1.3 (Lucrări pentru asigurarea securității rutiere) și anume cheltuieli la instalarea indicatoarelor de circulație.

    Suma de 146,6 mii lei retrasă de la art.1.4 (Lucrări de deszăpezire), propunem să fie  adăugată la art 1.1 la Întreținerea de rutină a drumurilor , astfel la art.1.1 suma prevăzută va fi 1146,6 mii lei

     Necesită a fi concretizat art.1.7 (Administrarea drumurilor) cu stipularea concretă a cheltuielilor legate de achitarea Responsabilului Tehnic la executarea lucrărilor de reparație a drumurilor.

      La art.1.2 (Înreținere periodică și reparații curente) toată suma  12750,00 se prevede a fi alocată la art.1.2.2. (drumuri asfaltate). Lucrari la reparația drumurilor pietruite nu se prevăd.Suma de 1550 prevăzută inițial la lucrări de reparație a drumurilor pietruite se prevede a fi alocată la reparația în varianta asfalt (Tip IV) a sectorului de drum Public Local L637 R35-Sadîc-Taraclia PK 07—PK 07+450

 

Șef direcția construcții, gospodărie

comunală, dezvoltare locală și regională                                Valeriu Mocanu

 

 

NOTA

La proiectul Deciziei Cu privire la aceptarea primirii cu titlul gratuit al bunurilor imobile nefinisate a Școlii Profesionale nr.15 din or.Leova, amplasate în or.Cantemir

 

Urmare ședinței de lucru din 20 februarie 2020, convocata de Președintele Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova cu participarea presedintilor de raioane, a primarilor unor centre raionale, sa discutat initierea creării platformelor industriale multifuncționale in 16 raioane a R Moldova.

În acest context, a fost solicitata prezentarea, a informației pentru examinarea posibilității creării platformelor industriale multifuncționale în raionul (orașul) Cantemir. Prioritatea crearii platformelor industriale multifuncționale fiind asigurarea cu infrastructura necesară (rețele inginerești, gaz, apă, canalizare, electricitate, internet, drumuri și altele).

In acest context, a fost prezentat Proiectul privind initierea creării platformelor industriale multifuncționale in or.Cantemir pe baza constrictiilor nefinalizate a “Scolii Profesionale nr.15” ce constituie din obecte cu grad de finalizare mai mic de 50% - cladire camin, carcasa cu destinatia – angar, constructie – spatiu industrial. Proprietar – Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetări al R Moldova.

Ca urmare a discutiilor petrecute, se solicita prezentarea acceptului Consiliului raional Cantemir de a primi cu titlu gratuit a constrictiilor nefinalizate a “Scolii Profesionale nr.15”.

 

Vicepresedintele rnului Cantemir                                 Pupazan Emil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin