Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Dispozitie, sedinta CR martie 2020

Dispozitie, sedinta CR martie 2020 imprimare

06.03.2020      

                      

Republica Moldova                                                           Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

     

                                                                                                                               PROIECT

                                                                                                                                                                                                                           

    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

 din 12.03.2020                                                                             nr. _______-N

or. Cantemir

 

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă ordinară

 

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

 

D I S P U N :

 

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 26 martie, 2020, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

   01.Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2019 şi sarcinile pentru anul 2020.

              Raportor: Anatoli ICHIM, preşedintele raionului Cantemir.

            Coraportor:Andrei CIOBANU ,vicepreşedinte al raionului Cantemir;

                              Emil Pupăzan,vicepreşedinte al raionului Cantemir;

                              Iurie Mihaescu,vicepreşedinte al raionului Cantemir.

  02.Cu privire la situaţia criminogenă în raionul Cantemir în perioada anului 2019.

              Raportor:Vitalie MIRON, şef, Inspectoratul de Poliţie Cantemir.

 03.Cu privire la aprobarea Raportului privind executarea bugetului raional conform rezultatelor anului 2019.

                Raportor : Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.

  04.Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă a consiliului raional .

                Raportor : Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.

  05.Despre modificarea şi completarea deciziei nr. 03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în  lectura a doua pe anul 2020”.

                  Raportor: Veaceslav COZMA, şef direcţia finanţe.

  06.Cu privire la coordonarea Contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul  asigurării  obligatorii de asistenţă medicală  al  Instituţiilor Medico-Sanitare  Publice  din raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2020 .

                     Raportor: Iurie MIHAESCU, vicepreşedinte al raionului.                   

    07.Cu privire la aprobarea statului de personal al  Instituţiilor  Medico-Sanitare  Publice  din raionul Cantemir , statului de personal  ale  secţiei  farmacie şi  secţiei servicii  medicale  suplimentare  (cont  special )  pe anul 2020.

                  Raportor:Iurie MIHAESCU, vicepreşedinte al raionului.                                     

  08.Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) al Instituţiilor  Medico-Sanitare   Publice  din raionul Cantemir  pe anul 2020.

                  Raportor:Iurie MIHAESCU , vicepreşedinte al raionului.                                     

    09.Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir privind acordul  Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune și refacturarea serviciilor pentru unele  spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anii 2020-2023.

                      Raportor: Olga HÎȚU, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

 10. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul  militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cantemir în primăvara-vara  anului 2020.

                  Raportor: Vasile PARFENI, şef secţie administrativ-militară.

11. Despre închiderea serviciului Casei de copiii de tip familial Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin ,

domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir.

                 Raportor:Sergiu BUTUC, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 12.Cu privire la modificarea deciziei nr.03/21-XXVII din 19.12.2019 cu privire la crearea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

               Raportor: Sergiu BUTUC,  şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 13.Despre închiderea serviciului asistențăParentală profesionistă Camerzan Varvara  și

Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, raionul Cantemir

                    Raportor: Sergiu BUTUC, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

  14.Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului Casei de copii de tip familial Camerzan Varvara  și Camerzan Ion , domiciliați în com. Enichioi, raionulCantemir

                    Raportor: Sergiu BUTUC,  şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 15.Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă  Mașaripova Alina,  domiciliată s. Sadîc, raionul Cantemir.

                    Raportor: Sergiu BUTUC,  şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

  16.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a  Bibliotecii Publice Raionale Cantemir.

                 Raportor: Aurelia NECHIT, director Biblioteca Publică Raională Cantemir.

   17.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Şcolii de Arte ,,V.Hanganu” or Cantemir.

                Raportor: Tatiana  COROI, director, Şcoala de Arte ,,V.Hanganu” or.Cantemir

  18.Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la  mijloacele fixe ale serviciului Cultură şi Turism.

                 Raportor: Sergiu TODERICI, şef serviciu cultură şi turism.

   19.Cu privire la aprobarea  hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 21.02.2020.

                 Raportor: Gheorghe MANOLE, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului  

   20.Cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a  direcției generale învățământ Cantemir.

                    Raportor: Tatiana MANOLI, şef direcţie generală  învăţământ.

   21.Cu privire la stabilirea categoriilor şi atribuirei clasei de salarizare pentru cadrele de conducere din instituţiile de învăţământ din  raionul Cantemir,  anul financiar 2020.

                     Raportor: Tatiana MANOLI, şef direcţie generală  învăţământ. 

   22.Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțedeosebite la Olimpiadele republican.

                   Raportor: Tatiana MANOLI, şef direcţie generală  învăţământ. 

   23.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale Instituţiei Publice  Liceul Teoretic ,,Nicolae Mihai”,s.Ciobalaccia, raionul Cantemir.

                    Raportor: Tatiana MANOLI, şef direcţie generală  învăţământ.

   24.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale Instituţiei Publice  Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, or. Cantemir.

                    Raportor: Tatiana MANOLI, şef direcţie generală  învăţământ.

  25.Cu privire la activitatea  I.M.„ Biroul de proiectare si producere de  pe lîngă Consiliul raional Cantemir” pe perioada anului  2019.

                    Raportor: Victor BUSUIOC, conducător al  Biroului de proiectare si producere de pe lîngă Consiliul raional Cantemir.                

  26.Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.03/26-XXVII din 19.12.2019 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional  .

                     Raportor: Diana ROTARU, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

   27.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 –XXVII din 21.11.2019,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

                       Raportor: Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional.

   28.Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria BALAN, şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui  raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit   a dnei Ludmila ŢURCANU.

                         Raportor: Anatoli ICHIM,preşedintele raionului Cantemir.

   29.Cu privire  la cheltuielile efectuate de către  bugetul de stat , bugetul APL de nivelul II,  la lucrările de proiectare de consolidare a imobilului, procurarea spațiului locativ, pentru sinistrați și alte cheltuieli suportate la renovarea apartamentelor din str.Trandafirilor,12, or.Cantemir.din momentul producerii deflagrației până la Recepţia finală a lucrărilor.

                           Raportor: Veaceslav COZMA, șef direcție finanțe.

    30.Cu privire la mersul executării deciziei consiliului raional nr.05/24-XXVI din 28.06.2018 despre modificarea deciziei nr.03/04-XXIV din 25.06.2009 Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale”.

                       Raportor: Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe.

   31.Cu privire la executarea deciziei nr.09/14-XXVI din 06.12.2018 Cu privire la aprobarea Planulului de Acţiuni pentru anul 2019 de implimentare a Strategiei de dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pe anii 2016-2020

                    Raportor: Larisa VÎLCU, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare.

   32.Cu privire la aprobarea Planulului de Acţiuni pentru anul 2020 de implimentare a Strategiei de dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pe anii 2016-2020

                   Raportor: Larisa VÎLCU, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare.

  33.Despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru darea în locaţiune a unui spaţiu din  incinta imobilului instituţiei vizate, companiei Grand Depot SRL

                      Raportor: Anatolie  RĂCILĂ, director-interimar, IMSP Spitalul Raional Cantemir.

  34.Despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant  pentru darea în locaţiune a unui spaţiu din  incinta imobilului  instituţiei vizate, Titularului al patentei AXENTI Petru

                      Raportor: Anatolie  RĂCILĂ, director-interimar, IMSP Spitalul Raional Cantemir.

 

 

   II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

 

        Preşedintele raionului                                                                                     Anatoli ICHIM

 

 

 

         Avizat:

secretar al consiliului raional

___________Ludmila ŢURCANUPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin