Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta extraordinara a CR din 14.02.20, pentru conssultare publica

Proiecte decizii, sedinta extraordinara a CR din 14.02.20, pentru conssultare publica imprimare

14.02.2020      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                      

                                                                         D E C I Z I E                                                 

nr.02/ -XXVII                                                                                                                     din 14.02.2020                                                                                     

or. Cantemir

 

      Cu privire la aprobarea Acordului  de  parteneriat  între

Liderul de Proiect, Consiliul Judeţean Galaţi, România şi

Partenerul de Proiect 3, Consiliul raional Сantemir, Republica

 Moldova pentru implimentarea Programului Operaţional

 Comun ,,Bazinul Mării  Negre” 2014-2020

 

 

            În temeiul art. 43 (1), lit. t) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436/2006, examinând nota informativă prezentată de către vicepreşedintele raionului, dl Andrei CIOBANU şi avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                            D E C I D E:

 

  01.Se ia act de nota informativă prezentată de către vicepreşedintele raionului dl Andrei CIOBANU (se anexează). 

 

     02.Se acceptă Acordul  de parteneriat  între Liderul de Proiect, Consiliul Judeţean Galaţi, România şi Partenerul de Proiect 3, Consiliul raional Сantemir, Republica Moldova pentru implimentarea Programului Operaţional Comun ,,Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

 

     03.Se aprobă acordul  de parteneriat  între Liderul de Proiect, Consiliul Judeţean Galaţi, România şi Partenerul de Proiect 3 , Consiliul raional Сantemir, Republica Moldova pentru implimentarea Programului Operaţional Comun ,,Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

 

     04.Se împuterniceşte dl Anatoli ICHIM, preşedintele raionului,  în numele Consiliului raional Cantemir să semneze Acordul de parteneriat  între Liderul de Proiect, Consiliul Judeţean  Galaţi, România şi Partenerul de Proiect 3, Consiliul raional Сantemir, Republica Moldova pentru implimentarea Programului Operaţional Comun ,,Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

 

     05.Decizia în cauză se prezintă autorităţilor  publice din judeţul Galaţi, România,  în termen de 10 zile  şi se aduce la cunoştinţa publicului şi persoanelor interesate în  acelaşi termen, se publică   pe site-ul consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

 

    06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _________________

          

    Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                    Ludmila ȚURCANU

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Anexa

          la decizia consiliulii rational

                        nr.02/ -XXVII din 14.02.2020

 

                                             Nota informativă

  Acordul de parteneriat între Liderul de Proiect , Consiliul Județean Galați, România și Partenerul de Proiect 3, Consiliul raional Cantemir , Republica Moldova pentru implementarea Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020

 

 

    Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos   este o structură de management executiv a Euroregiunii “ Dunărea de Jos  Fondată în 2008 la 27 august de unitățile administrației publice  din România ( Consiliul Județul-Tulcea, Brăila, Galați ) raionele ( Cahul și Cantemir)  Republica Moldova și  Ucraina Admistrația Regională Odesa, Consiliul Regionale Odesa, Consiliul raional Reni și Izmail).

  Principalul obiectiv al acestui proiect este de a facilita spațiu optim pentru membrii săi către o dezvoltare economică îmbunătătă și către o cooperare în interesul comun.

    La aceiaș data 27 august 2008 a fost semnat acordul pentru constituirea “Euroregiunii Dunărea de Jos” .

  Prin decizia nr.06/09-XXIV din 25 septembrie  2008 cu privire la asocierea  Consiliului raional Cantemir cu județele membri a Euroregiunii a fost confirmat raionul nostru ca membru cu drepturi depline a Asociației .    

    Conform Statutului membrii Euroregiunii vor achita anual o contribuție (taxa)  anuală votată și întărită printr-o decizie a Euroregiunii. 

   Consiliul raional Cantemir fiind membru fondator al Euroregiunii cu drepturi depline la ziua de astăzi are o datorie de circa 56225 Euro.

   2013,14,15 -7327  și  2016,17,18,19-8880

  La adunarea general din 2019 Președintele raionului Cantemir a venit cu un șir de propuneri pentru a îmbunătăți  activitatea  Euroregiunii.

1.     Cuantumul taxei să fie calculate conform numărului de cetățeni în raion, județ, regiune.

2.     Plata să fie adusă în concordanță și în dependență de proiectele de care au beneficiat.

    Și luînd în considerație faptul că de la fondarea pînă la ziua de  azi Consiliul Raional nu a beneficiat nici de un proiect în anul 2019 am fost selectați și aprobat proiectul “Dezvoltare  și promovare în comun a Turismului în Bazinul Mării Negre BSB1108 și crearea unui parteneriat între Liderul de proiect (Consiliul Județean Galați) și Partenerul Consiliul Raional Cantemir.

  Ca partener Consiliul raional Cantemir vine cu proiectul “Reprofilarea Școlii Profesionale de Meserii nr.15 în Baza de Sport și Turism Cantemir

  Proiectul dat prevede conform  studiului de fezabilitate acceptat, următoarele:

1.     Amenajare hotel cu 32 locuri.

2.     Sală de Antranament.

3.     Sală de lupte.

4.     Infrastructura sălilor și numerelor ( WC.vestiare,etc)

5.     Bloc alimentar.

6.     Rețele ingenerești (căldură, apă, canalizare)

Acest proiect este finanțat de UE și în baza  “Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 din 17.09.2019 se acordă finanțarea respective.Acordul ce necesită a fi semnat în vederea implementării se numește : Escapeland-Turismului Activ în Bazinul Mării Negre BSB1108 și crearea unui parteneriat între liderul de proiect (Galați) și Consiliul raional Cantemir.

 

 

 

  Vicepreședintele raionului                                            Andrei CIOBANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVII                                                                                                              din 14.02.2020

 

or. Cantemir

 

     Cu privire la alocarea surselor financiare , plata  contribuţie

pentru implimentarea Proiectului ,,Escapeland- Dezvoltare şi

 promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”

 

 

   În temeiul art. 43 (2) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, deciziei consiliului raional nr.02/01-XXVII din 14.02.2020Cu privire la aprobarea Acordului  de  parteneriat  între Liderul de Proiect, Consiliul Judeţean Galaţi, România şi Partenerul de Proiect 3, Consiliul raional Сantemir, Republica Moldova pentru implimentarea Programului Operaţional Comun ,,Bazinul Mării Negre” 2014-2020, examinând   avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de  specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                      D E C I D E:

 

     1. Se ia act de nota informativă  privind  achitarea  contribuţiei  pentru  implimentarea Proiectului ,,Escapeland- Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre” ( se anexează).

 

   2.Se alocă suma de 490 000 lei din soldul disponibil al Consiliului Raional Cantemir înregistrat la 01.01.2020 pentru achitarea contribuţiei pentru  implimentarea Proiectului ,,Escapeland- Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”.

 

    3. Decizia  în cauză se aduce la cunoştinţa  factorilor interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

    4. Controlul asupra executării deciziei date se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte .

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                  ________________________

 

 

     Avizat :

 Secretar  al consiliului raional                                               Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat :________ Ludmila ȚURCANU,

secretar al consiliului raional

 

Coordonat:                                                          Anatoli ICHIM, preşedintele raionului

 Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe

 

 

 

 

                                                                                                                                           Anexa

          la decizia consiliulii rational

                        nr.02/ -XXVII din 14.02.2020

 

Nota informativă

cu privire la alocarea surselor financiare , plata  contribuţie pentru implimentarea Proiectului ,,Escapeland- Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”

  

 

  După cum este stabilit în condițiile proiectului dat BSB1108 contribuția necesară de fi alocată este de 8% sau 25080,54 Euro.

 Cofinanțarea , grantului acordat este  de 288426,26 Euro.

 Costul total al proiectului constituie  313506,80 Euro

 Termenul de execuție 18 luni.

 

 

Vicepreședintele raionului                                            Andrei CIOBANU

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVII                                                                                                              din 14.02.2020

or. Cantemir

 

     Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea

 bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe

anul 2020”

 

               În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181/ 2014, art. 26 al Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209/.2015 examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm,  Consiliul Raional

D E C I D E:

01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 03/04-XXVII din 19 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2020” cu modificările şi completările ulterioare se modifică, după cum urmează:

01.1 În punctul 01 la venituri cifra „ 177651,3 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „179901,3 mii lei” şi  la cheltuieli cifra „178175,6 mii lei”se înlocuieşte cu cifra „181110,6 mii lei”.

01.2 Anexa nr.1 din punctul 02 intitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2020”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

01.3 Anexa nr.2 din punctul 03 intitulată: „ Componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2020” va avea un nou cuprins, conform anexei nr.2 la prezenta decizie..

01.4 Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II

conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe/ subprograme pe anul 2020” va avea un nou cuprins,conform anexei nr.3 la prezenta decizie.

     02.Secretarul consiliului raional va asigura aducerea la cunoștința  factorilor interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

    03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Anatoli Ichim , preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Preşedintele şedinţei                                                                  ________________________

 

     Avizat :

 Secretar  al consiliului raional                                               Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat :________Veaceslav COZMA,

șef direcție finanțe

 

                                                                                                                                           Anexa

          la decizia consiliulii rational

                        nr.02/ -XXVII din 14.02.2020

 

Nota informativă

privind modificarea deciziei   consiliului raional Cantemir „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua  pe anul 2020”.

 

              Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării surselor financiare şi soluţionării diferitor probleme de ordin social..

      01. Se majorează partea de venituri a bugetului local de nivelul II cod Eco K6 132222

„ Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II” la suma de 2250,0 mii lei  prima tranşă acordată de liderul de proiect în vederea implementării comune a proiectului „Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ În Bazinul Mării Negre” şi partea de cheltuieli la supbrogramul  6602

 „ Dezvoltarea turismului” la suma  2250,0  mii lei.

      02.Se propune de alocat din soldul mijloacelor cu caracter general existente la 01.01.2020 la contul consiliului raional, suma de –  685.0 mii lei după cum urmează:

01.1 –  Consiliului raional Cantemir  – 490,0 mii lei ( echivalentul a 25080,55 EURO ) la subprogramul 6602 „Dezvoltarea turismului” contribuţia pentru implementarea proiectului investiţional „Reprofilarea edificiului şcolii de meserii nr.15 în bază de turism sportiv Cantemir” în cadrul acordului de parteneriat între liderul de proiect Consiliul Judeţian Galaţi, România şi partenerul de proiect 3 Consiliul raional Cantemir, Republica Moldova pentru Programul operaţional comun  „ Bazinul Mării Negre”.

01.2 Consiliului raonal Cantemir – 195,0 mii lei la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării” pentru achitarea contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunării de Jos” pe anul 2019.

     03. În conformitate cu scrisoare nr.01/238 din 17.01.2020 a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privitor la Ordinul Ministrului nr.7 din 8 ianuarie 2020 despre redistribuirea mijloacelor financiare din pachetul minim de servicii sociale pentru anul 2020 se propune a modifica programele/ subprogramele la grupa principală „Protecţia socială” după cum urmează:

Nr.d/o

 

           Denumirea

 

Cod program/

Subprogram

     P1P2

                

                            Suma, mii lei

Pînă la

modificare

Modificarea

      ( – )

Suma modificată

1

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

 

       9006

 

634,0

 

       – 424,2

 

      209,8

2

Serviciul social cu suport monetar adresat familiilor persoanelor defavorizate

 

 

       9012

 

 

225,0

 

 

 

      225,0

3

Serviciul social de asistenţă socială

       9010

266,2

       + 424,2

      690,4

 

                         În total

 

   1125,2

 

     1125,2

 

 

    În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr.1,2, şi nr.4 la decizia nr 03/04- XXVII din 19.12.2019 „ Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020”

       La nota în cauză se anexează tabelele nr.1,2, şi nr.3  care includ modificarea indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2020 , componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2020 şi resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/ subprograme pe anul .

 

               Şeful direcţiei finanţe Cantemir                                                              Veaceslav Cozma

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVII                                                                                                              din 14.02.2020

or. Cantemir

 

     Despre demersul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră

 „Euroregiunea Dunărea de Jos” privind  achitarea  contribuţiei

 de  membru pe anul  2019

 

În temeiul art. 43 (2) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, deciziei consiliului raional nr.06/09-XXIV din 25.09.2008 “Cu privire la asocierea Consiliului Raional Cantemir cu Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliul Regional Odesa, Administraţia Regională de Stat Odesa şi Consiliul Raional Reni şi acordul de înfiinţare a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, examinând demersul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”  privind plata contribuţiei de membru pe anul 2019 , avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte Consiliul Raional

 

                                                                  D E C I D E:

 

     1. Se ia act de demersul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos” privind  achitarea  contribuţiei de membru pe anul 2019 ( se anexează).

 

   2.Se alocă suma de 195 000 lei din soldul disponibil al Consiliului Raional Cantemir înregistrat la 01.01.2020 pentru achitarea contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos” pe anul 2019.

 

3.Se informează Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră ,,Euroregiunea Dunărea de Jos” că, Consiliul Raional Cantemir  va examina  în cadrul unei şedinţe ulterioare, posibilitatea achitării contribuţiei de membru pentru anii precedenţi.

 

    4. Decizia  în cauză se aduce la cunoştinţa  factorilor interesaţi şi publicului  în termen de 10 zile, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

    5. Controlul asupra executării deciziei date se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte .

 

Preşedintele şedinţei                                                                  ________________________

 

   Avizat :

 Secretar  al consiliului raional                                                  Ludmila ŢURCANU

 

Elaborat : ___________Ludmila ȚURCANU,

secretar al consiliului raional

 

Coordonat:                                                            Anatoli ICHIM, preşedintele raionului

 

  Veaceslav COZMA, şef direcţie finanţe

 

 

 

                                                                                                                                           Anexa

          la decizia consiliulii rational

                        nr.02/ -XXVII din 14.02.2020

 

                                       Nota informativă

     Despre demersul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea

 Dunărea de Jos” privind  achitarea  contribuţiei de  membru pe anul  2019

   

   În vederea susținerii activității Asociației de Cooperare Transfrontaliere “Euroregiunea Dunărea de Jos”    și în conformitate cu prevederile statutare : art.8, capitolul  UII “Calitatea de membru al Asociației cu următoarele obligații:

  a/ să plătească o cotezație /contribuție anuală în valoarea stabilită de Adunarea Generală.

  Astfel se constată că la moment datoria Consiliului raional Cantemir  începînd cu anul 2013 și 2019  inclusiv constituie 56.255 Euro.

  Luînd în considerație cerințele membrilor Euroregiunii pentru perfectarea modului de calcul a cotezației, Consiliul Raional Cantemir  achita 10.000 de Euro sau 195000 lei .

 

 

Vicepreședintele raionului                                            Andrei CIOBANU

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVII                                                                                           din 14.02.2020

or. Cantemir

 

        Cu privire la  aprobarea modelului contractului de locațiune și

a coeficienților de calcul a unui metru pătrat pentru darea în locațiune

a spațiului locativ, în blocul amplasat pe str.Trandafirilor,12,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

        În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  Codul civil al RM nr. 1107/2002(,republicat la 1 martie 2019) deciziei consiliului raional nr.05/19-XXVI din 26.09.2019, examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de  nota informativă   Cu privire la  aprobarea modelului contractului de locațiune și

a coeficienților de calcul a unui metru pătrat pentru darea în locațiun a spațiului locativ, în blocul amplasat pe str.Trandafirilor,12, proprietate publică a Consiliului raional Cantemir   ( se anexează).

 

      02.Se aprobă contractul de locaţiune ( model, ), a  coeficienţilor de calcul a unui metru pătrat pentru spaţiul locativ în blocul amplasat pe str.Trandafirilor,12, proprietate publică a Consiliului raional Cantemr.     

 

        03. Decizia se aduce la cunoştinţa , factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere , afișare pe stand, se publică pe pagina web a  consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

     04.Informația despre executarea deciziei date se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Anatoli Ichim,  în trimestrul  II ,  anul 2020.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                __________________        

  

    Avizat:                                                                                                                                  

   Secretar al consiliului raional                                                      Ludmila ȚURCANU

 

Elaborat:________________Ludmila Ţurcanu

 

Coordonat:                                                                              Veaceslav  Cozma

 

                                                                                                 Valeriu Mocanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.02/-XXVII din 14.02.2020

 

    

                                       Contract   DE  LOCAȚIUNE nr.___________

 

                    “___”_________2020                                                                                            Cantemir

                                 (localitataea)

 

PĂRȚILE  CONTRACTANTE

 

              Consiliul Raional Cantemir , IDNO 1007601010275  ,înregistrat  la  Camera Înregistrării de  Stat al Republicii Moldova, cu sediul : MD-7300,or.Cantemir, str.Trandafirilor 2, în persoana președintelui raionului Cantemir dlui Anatoli ICHIM , care activează în conformitate cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală , numit în continuare “LOCATOR” , pe de o parte  și_                          __ _______________________________________________________________________________

 a.n_______________________,b/i___________________________________ c/p_____________________________domiciliat/ă_______________________________________ ___________________________________________________________beneficiar de locuințe în baza deciziei Consiliului Raional Cantemir  nr. 05/19-XXVI din  26.09.2019 numit în continuare “LOCATAR” ,pe de altă parte în continuare fiind împreună Părți, au convenit asupra fiecărui termen cât și asupra conținutului în ansamblu al prezentului contract de locațiune:

 

I.OBIECTUL  CONTRACTULUI

 

   1.1.LOCATORUL transmite , iar  LOCATARUL _primește în temeiul deciziei Consiliului Raional Cantemir următoarele bunuri : apartamentul nr __________ cu nr. cadastral _________________ cu suprafața__de _______________m2, amplasat la etajul __________ al blocului locativ nr. 12 din str.Trandafirilor , or. Cantemir _ în conformitate cu actul de primire –predare al bunului închiriat (anexa nr.1 la prezentul contract) de numit în continuare Bun.

  1.2. LOCATORUL  se obligă să transmită , iar LOCATARUL se primească în folosință temporară bunurile, indicate în pct.1.1. al prezentului contract.

  1.3. LOCATARUL se obligă să achite în favoarea LOCATORULUI chiria și alte plăţi  prevăzute de prezentul contract.____________________      

 

II. CUANTUMUL  CHIRIEI ŞI MODUL  DE  ACHITARE

 

    2.1.Plata anuală totală a chiriei constituie ________________ lei , inclusiv plata lunară   ______________________ lei  și se va achita de la  __________________________________ 2020 pe contul MD ____________________________________.

  2.2. Plata totală lunară se achită , prin virament, pentru luna precedentă până la data de 10 (zece) a lunii curente.

  2.3.Plata totală lunară se achită de către LOCATAR , LOCATORULUI  la contul de decontare indicat în prezentul contract sau la altul , comunicat în prealabil de către LOCATOR.

  2.4. Plata pentru pentru energia electrică, apa şi canalizare,gaz, salubrizare și altele se va achita de LOCATAR, conform facturilor direct furnizorilor și nu este inclusă în calcul chiriei lunare.     

 

        III. CONȚINUTUL  SPECIAL  PRIVIND  FOLOSIREA BUNULUI ÎNCHIRIAT

 

    3.1.LOCATARUL acceptă primirea Bunului din momentul semnării actului de primire-predare.

   3.2. LOCATARUL nu este în drept să intervină în construcțiile portante și auxiliare , a Bunului schimbarea finisajului încăperilor , căt și intervenția, modificarea în rețelele inginerești existente.

 

IV.DREPTURILR  ȘI  OBLIGAȚIUNILE  LOCATORULUI.

 

  4.1. LOCATORUL transmite LOCATARULUI Bunul în conformitate cu actul de predare-primire (anex nr.1 la prezentul contract).

   4.2. LOCATORUL nu este obligat să efectueze reparația capitală a Bunului.

   4.3.LOCATORUL se obligă să primească Bunul la expirarea termenului prezentului contract în starea înițială , prin act de primire-predare.

 

V.DREPTURILE   ȘI  OBLIGAȚIUNILE  LOCATARULUI.

 

  5.1. LOCATARUL  se obligă să folosească Bunul exclusiv conform destinației stipulate în prezentul Contract, să-l întrețină în condiții funcționale, să nu comită acțiuni ce pot provoca deterioararea sau distrugerea Bunului și a rețelelor ingenerești.

  5.2.LOCATARUL  este obligat să înregistreze contractul de locațiune la Centrul Multifuncţional  Cantemir al Agenţiei Servicii Publice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.

   5.3.LOCATARUL să obligă să restituie Bunul LOCATORULUI în aceeași stare în care l-a primit, luând în considerație uzura normală pe parcursul locațiunii prin act de predare-primire , în termen de 1(una) lună din ziua încetării locațiunii sau rezilierii anticipat a prezentului contract.

  5.4.LOCATARUL  se obligă să repare prejudiciul cauzat Bunului în termen de 10(zece) zile din ziua constatării acestuia.

  5.5.LOCATARUL este obligat să plătească plata totală lunară pentru Bun și alte plăți prevăzute de prezentul contract în termenele și condițiile stabilite de prezentul contract.

   5.6. LOCATARUL  este obligat să asigure accesul  liber în încăperile închiriate reprezentanților LOCATORULUI și a altor instituții, care controlează respectarea legilor și a normelor referitoare la  modul de exploatare și folosire a clădirilor și să înlăture în termenele stabilite încălcările depistate.

   5.7. LOCATARUL este obligat în cazurile de forță majoră să întreprindă măsuri ungente pentru lichidarea urmărilor acestora , cu informarea în termen cât mai restrâns a organelor de resort și a LOCATORULUI despre survenirea acestora.

 5.8. LOCATARUL este obligat să locuiască personal cu membrii familiei în Bun.

 5.9.LOCATARUL  nu este în drept să dea în folosință Bunul sau  în chirie altor persoane fizice,  juridice, inclusiv în sublocațiune.

  5.10.LOCATARUL are dreptul să solicite rezilierea contractului de locațiune înștiințând LOCATORUL  despre aceasta cu 1 (una) lună înainte.

  5.11.LOCATARUL este obligat să părăsească Bunul până la data intrării în vigoare a Acordului de rezilierea al prezentului contract.

  5.12.În cazul prevăzut pct. 5.3.al prezentului contract , LOCATORUL instituie o comisie care determină suma prejudiciul cauzat. Hotărârea comisiei este executorie.

 

VI.REZILIEREA  CONTRACTULUI  ȘI ÎNCETAREA  LOCAȚIUNII.

 

 6.1.Rezilierea contractelor de locațiune se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova , prin Acordul comun al părților, în scris, semnat la inițiativa LOCATARULUI sau LOCATORULUI.

  6.2. LOCATORUL  este în drept să rezilieze prezentul contract, în cazul în care LOCATARUL nu achită plata totală lunară pentru Bun și alteplăţi  prevăzute de prezentul contract în cuantum de 100% pe parcursul a 10 (zece) zile  calendaristice după expirarea termenului de plată.

  6.3.LOCATORUL este în drept să rezilieze prezentul contract , în cazul în care LOCATARUL încalcă repetat careva din norme tehnice, sanitare, antiincendiare, impedică folosirea normală a Bunului, fapte confirmate în modul stabilit (de organele competente).

  6.4. LOCATORUL este în drept să rezilieze prezentul contract , în cazul în care LOCATARUL nu folosește Bunul închiriat la destinația stabilită în pct.5.8 al prezentului contract pe un termen de 90 (nouăzeci ) zile consecutiv (cu înștiințarea în scris).

  6.5.Contractul de locațiune , se reziliază la inițiativa LOCATORULUI , cu acordarea unui preaviz de 1 (una) lună.

  6.6.LOCATARUL poate cere rezilierea contractului în conformitate cu cadrul legal existent.

  6.7.Intenția rezilierii contractului de locațiune parvine de la una din părți.

  6.8.Intenția rezilierii contractului de locațiune se examinează de partea căreia i-a fost adresată în termenul stabilit , dar nu mai mult de 1 (una) lună din data înaintării lui oficiale.

  6.9. Faptul rezilierii contractului de locațiune , se consemnează printr-un Acord semnat de ambele părți și întră în vigoare la data stipulată în el.

  6.10. Litigiile aferente prezentului contract se soluționează de părți pe cale amiabilă , iar lipsa unui rezultat pretins -în instanțele judecătorești în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

  6.11. LOCAȚIUNEA încetează:

  a) la expirarea termenului indicat în pct. 9.7. al prezentului contract;

  b) în alte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul contract.

 

VII.RESPONSABILITATEA   PĂRȚILOR

 

  7.1. Părțile poartă responsabilitate pentru executarea necorespunzătoare a condițiilor prezentului contractului.

  7.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a plății totale lunare sau a altor plăți prevăzute de prezentul contract, LOCATARUL este obligat să plătescă în favoarea LOCATORULUI penalitate în mărime de 1 (unul) % din suma neplătită pentru fiecare zi de întârziere, după termenul de plată.

  7.3.Pentru încălcarea termenului de restituire a Bunului închiriat stabilit în pct.5.1. al prezentului contract, LOCATARUL este obligat să plătească în favoarea LOCATORULUI penalitate în mărime de 3 (trei) % din plata totală lunară pentru fiecare zi de întârziere.

  7.4.Pentru încălcarea termenului de reparare a prejudiciului cauzat stabilit în pct.5.4. al prezentului contract, LOCATARUL este obligat să plătească în favoarea LOCATORULUI penalitate în mărime de 3 (trei) % din plata totală lunară pentru fiecare zi de întârziere.

  7.5. În cazul defectării sau înrăutățirii stării Bunului  din cauza LOCATARULUI , acesta trebuie să restituie LOCATORULUI pierderile cauzate timp de 1 (una) lună.

 

VIII.FORȚA  MAJORĂ

 

  8.1.Nici una dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și executarea în mod necospunzător a oricărei obligații car îi revin în baza prezentului contract , dacă neexecutarea în termen sau/și executarea în mod necorespunzător a obligației respective a fost cauzată de forța majoră (calamități naturale, incendii,inundații, stare de război , etc.)

  8.2.Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 3 (trei) zile bancare după producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

  8.3. Dacă în termen de 10(zece) zile de la producere, evenimetul respectiv nu încetează , părțile au dreptul să-și notifice rezilierea prezentului contract fără ca vre-o una dintre ele să pretindă daune-interese.

IX DISPOZIȚII FINALE

  9.1. Plata totală lunară și alte plăți prevăzute de prezentul  contract se consideră achitate din momentul înregistrării sumei corespunzătoare în contul de decontare al LOCATORULUI.

  9.2.Prezentul contract poate fi modificat doar prin acordul scris, încheiat de părți.

  9.3. Termenul prezentului contract poate fi prelungit cu încă o perioadă consecutivă de 5 (cinci) ani, în cazul păstrării condițiilor pentru obținerea locuințelor sociale, acest fapt fiind confirmat prin documente relevante în conformitate cu pct.4 al regulamentului, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr.05/19-XXVI din 26.09.2019.

  9.4. Pachetul de documente trebuie prezentat LOCATORULUI cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului Contractului, pentru a prelungi contractul de locațiune.

 9.5. Prezentul contract conține toate condițiile asupra cărora au convenit părțile.

 9.6.Toate anexele la prezentul contract constituie parte integrantă ale acestuia.

 9.7. Litigiile aferente prezentului contract se soluționează de părți pe cale amiabilă, iar în lipsa unui rezultat pretins -în instanțele judecătorești în conformitate cu legislația în vigoare a  Republicii Moldova.

  9.8.Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, în limba de stat , câte unul pentru fiecare parte având aceeași putere juridică, întră în vigoare din momentul semnării pe un termen de  5 ( cinci ) ani.

 

 

                                  X.RECHIZITELE  PĂRȚILOR

 

           LOCATORUL”                                                 „ LOCATARUL”

 

 Consiliul Raional Cantemir                                       _______________________

or. Cantemir , str.Trandafirilor ,2                              ________________________ 

IBAN:_________________________                       _______________________

c.f. 1007601010275                                                     _________________________

MF TT Cahul-Cantemir                                                 _________________________

Tel:  ___________________________

 

 

 

 

Președintele raionului Cantemir

 

_______________________________________________________________________________________________Anatoli ICHIM___________  __________                                 _____________________________

-----------------------------------
___________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

Avizat:________________

---------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 A P R O B Ă

                                                      ________________________ Anatoli ICHIM

                                                      Președintele raionului Cantemir

 

 

                         C A L C U L U L

 

   Cuantumul plății lunare de chirie la locuințele sociale din blocurile locative cu __10_____apartamente din or. Cantemir str.Trandafirilor 12 , calculat conform formulei , aprobată prin decizia nr._____________________  din _______________ 2020.

 

________________________________________________________________________.

 

 Z- cuantumul plății lunare pentru chirie (lei)

C- plata lunară pentru chiria 1 m.p. (lei)

V-valoarea de bilanț a blocului locativ (lei) = 6 063,6 mii lei

S-suprafața tatlă a apartamentelor (m.p.) =593,6m.p

P-termenul de rambursare a creditului la MF (15 ani)

N-norma de uzură a blocului locativ (5%)

D-deservirea tehnică/întreținerea blocului locativ (10%)

K-coeficientul de risc la efectuarea schimbului valutar (5%)

F-suprafața totală a locuinței (m.p.)

 Z= F x C

C=(V:S:P.12 (luni) x (N +D+K) : 100)

C=(6 063600,0: 593,6:15:12 (luni) x (5 +10+5) : 100) = 11,35 lei/ m.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 21.09.2020 Toatal vizitatori - 446207    Creat de Brand.MD