Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta CR din 21 martie, pentru consultare publica

Proiecte decizii, sedinta CR din 21 martie, pentru consultare publica imprimare

19.03.2019      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                                              din 21.03.2019

or. Cantemir

 

          Cu privire la evacuarea,, Kridal Ox” SRL

 din incinta Şcolii Sportive Cantemir, proprietate

 publică a Consiliului raional Cantemir

 

                 În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006,  Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002,  Legii nr. 435-XVI  din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale,  examinând avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota informativă ( se anexează).

        02.Se împutrniceşte preşedintele raionului Cantemir, dl Andrei Ciobanu

-  să înainteze preaviz directorului, dnei Luiza Bahnaru, despre   evacuarea  ,, Kridal Ox” SRL din incinta Şcolii Sportive Cantemir, proprietate publică a Consiliului raional.

- să înainteze  solicitare către organele competente pentru evacuarea ,,Kridal Ox” SRL din incinta Şcolii Sportive Cantemir, proprietate publică a Consiliului raional.

     03.Reprezentantul Consiliului raional Cantemir în instanţele de judecată, să înainteze acţiune împotriva ,, Kridal Ox” SRL, pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru perioada ocupării abuzive a spaţiului în incinta Şcolii Sportice Cantemir, proprietate a Consiliului raional Cantemir

      04.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmânare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional şi se publică  în Registrul de Stat al actelor locale .

     05.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II I al anului 2019.

    06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu_____________

Secretar al consiliului raional

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.02/-XXVI din 21.03.2019

Notă informativă

Cu privire la evacuarea,, Kridal Ox” SRL Ddn incinta Şcolii Sportive Cantemir,

proprietate publică a Consiliului raional Cantemir

 

         Prin Hotărărea Guvernului Republicii Moldova nr.869 din 30.10.2017,  cu privire la transmiterea unor bunuri imobile,  au fost transmise cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Cantemir, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, gestiunea Şcolii Profesionale din or. Leova, în proprietatea publică a raionului Cantemir, gestiunea Şcolii Sportive din or. Cantemir, bunurile imobile amplasate în or. Cantemir, str. Ştefan Vodă 38, după cum urmează:
    1) terenul cu numărul cadastral 2101102.294 şi cu suprafaţa de 1,3 ha;
    2) construcţia cu numărul cadastral 2101102.294.01 şi cu suprafaţa de 1065,1 m2;
    3) construcţia cu numărul cadastral 2101102.294.02 şi cu suprafaţa de 1085,8 m2;
4) garajul cu numărul cadastral 2101102.294.03 şi cu suprafaţa de 821,4 m2.

Reieşind din prevederile  Hotărîrii Guvernului  nr.869/2017 consiliul raional are obligaţiunea renovării  bunurilor imobile transmise pentru buna activitate a Şcolii Sportive Cantemir.

    În acest context, a fost elaborată documentaţia de proiect şi  efectuată  expertiza tehnică a proiectului de renovare a Şcolii Sportive Cantemir.

 Însă,  SRL,,Kridal-Ox” nu transmite bunurile  pentru care termenul de locaţiune a expirat la data de 31 decembrie 2017.  Pentru perioada  ocupării abuzive a încăperilor, SRL,,Kridal-Ox” nu achită plată pentru chirie.

   Reieşind din faptul că SRL,,Kridal-Ox” , nu se comformează preavizelor prezentate de conducerea direcţiei  Şcolii Sportive, consiliul raional Cantemir , în conformitate  art.43 alin.(1), lit. c,d) din Legea nr.436-XXVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,   în temeiul  competenţilor de autoritate deliberativă şi reprezentativă   care decide privind administrarea  bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului şi  decide, în condiţiile legii, în privinţa actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum şi serviciile publice de interes raional, împuterniceşte autoritatea executivă, preşedintele raionului, să înainteze preaviz ,directorului, dnei Luiza Bahnaru, despre   evacuarea  ,, Kridal Ox” SRL din incinta Şcolii Sportive Cantemir, proprietate publică a Consiliului raional”, inclusiv adresare către organele competente pentru evacuarea ,, Kridal Ox” SRL din incinta Şcolii Sportive Cantemir.

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu                                                                                                         

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                               

D E C I Z I E

 

nr.02/ -XXVI                                                                                           din 21.03.2019

or. Cantemir

 

             Cu privire la modificarea deciziie nr.09/19-XXVI din 06.12.2018

,, Despre demersul  Î.M ,,Orange Moldova”S.A. cu privire la semnarea

 contractului de acces pe proprietatea publică   şi aprobarea condiţiilor

de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir

 

           În temeiul art. 43 (1) lit. c)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1434 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii ,comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

                                                                     D E C I D E :

 

       01.Se modifică decizia nr.09/19-XXVI din 06.12.2018,, Despre demersul  Î.M ,,Orange Moldova”S.A. cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică   şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir, după cum urmează:

 

În punctul 03 se exclude sintagma,,pe o perioadă de 5 ( cinci) ani” şi se include sintagma ,,pe toată  durata de funcţionare a reţelelor publice de comunicaţii electronice”.

 

  02. Decizia se  aduce la cunoştinţa Î.M ,,Orange Moldova”S.A., publicului şi altor factori interesaţi în termen de 10 zile şi se publică  în Registrul de stat al actelor locale.

 

  03.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

  

Preşedintele şedinţei                                                                      _____________________

                                                              

    Avizatat:

 Secretar al consiliului raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu_____________

Secretar al consiliului raional

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.02/-XXVI din 21.03.2019

Notă informativă    

  Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

din 21.03.2019                                                                                          nr.02/  -XXVI

                                                                          or. Cantemir

 

Despre executarea deciziilor consiliului raional

nr.08/41-XXVI  din 07.12.2017,

nr.05/26 -XXVI  din 28.06.2018

   

 

     În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd notele  despre executarea deciziilor consiliului raional nr.08/41-XXVI  din 07.12.2017, nr. 05/26 -XXVI  din  28.06.2018,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

Decide:

 

1. Se ia act de notele prezentate de conducătorii  subdiviziunilor consiliului raional şi serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului despre executarea deciziilor consiliului raional nr.08/41-XXVI  din 07.12.2017,,Cu privire la programul de activitate al subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe anul 2018”, nr.05/26 -XXVI   din    28.06.2018, ,,Cu privire la programul de activitate al subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe semestrul II, 2018” (se anexează).

 

2. Se ridică controlul deciziilor nr. 08/41-XXVI  din 07.12.2017şi  nr.05/26 -XXVI   din  28.06.2018.

 

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                _________________________                                 

                  

                                                

      Avizat :

     Secretar al   consiliului  raional                         Liudmila Ţurcanu

 

       

 

 

     Elaborat:__________Victoria Balan,                                                                                                                                         şef serviciu administraţie publică

 

 

 

 

                                                                                                Anexă

                                                                                            la decizia Consiliului Raional

                                                                                            nr. 02/ - XXVI din 21.03.2019

 

 

N O T Ă

despre executarea deciziei consiliului raional nr. 08/41-XXVI  din 07.12.2017 nr.05/26 -XXVI  din 28.06.2018 de către aparatul preşedintelui raionului.

 

  

   Referitor  la executarea actului nominalizat Vă  comunicăm că, fiecare conducător al subdiviziunii consiliului raional  a prezentat  nota informativă, în care au fost expuse rezultatele activităţii pentru perioada de referinţă.

           În semestrul II al anul 2018 aparatul preşedintelui raionului a activat întru realizarea a opt obiective cu impact de dezvoltare socio- economică, acestea fiind :

-Implimentarea Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020;

-Remedierea performanţelor manageriale ale APL de nivelul II- (au participat la traininguri, sesiuni de instruire, seminare - 7 funcţionari publici  , iar cu schimb de experienţă şi vizite de lucru a participat persoanelor cu funcţii de demnitate publică peste hotarele ţării);

 - Executarea bugetului raionului pentru  anul 2018 şi planificarea bugetului raional pe anul 2018;

- Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului;

-          Îmbunătăţirea sistemului de managment al resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului raional;

-          Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional, consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni;

-          Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive pentru tineret.

-          Organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor naţionale şi tradiţionale.

     Acţiunile şi subacţiunile de implimentare a obiectivelor menţionate au fost organizate şi desfăşurate. 

    Referitor la Obiectivele nr.1 şi nr.3, Consiliul raional a  fost informt în  şedinţa din 25.01.2018, iar  despre executarea bugetul raionului pentru anul 2018 sunteţi informaţi la şedinţa de astăzi. Şedinţele Consiliului raional a comisiilor create de consiliul raional s-au organizat şi desfăşurat conform regulamentelor şi termenelor planificate. De asemenea s-au organizat şi desfăşurat concursurile sportive şi activităţile pentru tineret, sărbătorile naţionale, tradiţionale . Transparenţa activităţii autorităţilor publice raionale este asigurată prin plasare pe pag web şi pe panourile informative a materialelor de interes public.

 

Şef serviciu administraţie publică                                                   Victoria Balan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin