Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta din 21 martie 2019, pentru consultare publica

Proiecte decizii, sedinta din 21 martie 2019, pentru consultare publica imprimare

19.03.2019      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                           din 21.03.2019

or. Cantemir

Cu privire la rezilierea unilaterală a contractului  nr.1-Mr

 de achiziţionare  Servicii de monitorizare a traficului rutier

din 04.12.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi

 SRL ,,MIDLAND ENGINEERING”

   

 

    În temeiul art.43,alin. (2),   Codului  civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002,întru executarea Hotărîrii Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.12 din 05 aprilie 2017 Cu privire la aprobarea Raportului,, Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier, examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota  informativă ( se anexează).

 

      02.Se reziliază în mod unilateral  contractul  nr.1-Mr de achiziţionare  Servicii de monitorizare a traficului rutier din 04.12.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi  SRL ,,MIDLAND ENGINEERING”.

 

      03. Decizia  se aduc la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional, se publică în Registrul de Stat al actelor locale

 

     04.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II  al anului 2019.

 

    05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

 

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

Notă informativă

Cu privire la rezilierea unilaterală a contractului  nr.1-Mr de achiziţionare  Servicii de monitorizare a traficului rutier din 04.12.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi SRL ,,MIDLAND ENGINEERING”

   

Întru executarea Hotărîrii Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.12 din 05 aprilie 2017 Cu privire la aprobarea Raportului,, Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”se propune rezilierea unilaterală a contractului  nr.1-Mr de achiziţionare  Servicii de monitorizare a traficului rutier din 04.12.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi SRL ,,MIDLAND ENGINEERING”.

 

   

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/  -XXVI                                                                                                    din 21.03.2019                                                                                                      or. Cantemir

 

          Cu privire la încetarea mandatului de  vicepreşedinte

 al raionului Cantemir înainte de termen prin demisie a  dlui

 Butuc Sergiu

 

            În temeiul art.43 alin. (2),  art.50 alin.(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.5, alin.(5), lit.e) din Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, art.85, alin.(1) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,    a cererii personale, nr. de înregistrare 131 din 26.02.2019, examinând  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

01.Se ia act de nota informativă ( se anexează).

 

02. Încetează  mandatul  de vicepreşedinte al raionului Cantemir înainte de termen   prin demisie  a  dlui  Buituc Sergiu,   din data de  21.03.2019.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dlui Butuc Sergiu sub semnătură, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   04. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

   specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                    _____________________               

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu___________

Secretar al consiliului raional

 

                                   Am luat cunoștință: ______________________ Sergiu Butuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr02/-XXVI din 21.03.2019

Notă informativă

Cu privire la Încetarea mandatului de  vicepreşedinte al raionului Cantemir înainte de termen prin demisie a  dlui  Butuc Sergiu

 

 În sensul art. 2, alin.1 a  Legii  privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, noţiunea de ales local vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor.     

   Domnul Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului Cantemir,  la  data de 26  februarie  2019,  a înaintat cerere de demisie din funcţie. Cererea a fost înregistrată cu număr de intrare 131 din  26. 02.2019, ( copia  cererii se anexează).

      Conform articolului 5) din Legea 768/200,  mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului încetează înainte de termen în caz de:

    a) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
        a1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
        a2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
       a3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
       b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motive de boală, cu excepţia viceprimarului care îşi exercită funcţiile pe baze obşteşti;

c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestora;

 d) eliberare din funcţie de către consiliul respectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    e) demisie (cu depunerea cererii de demisie);

    f) deces.

Articolul 85 alin.  (1)  din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  stipulează că, Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Conform art.50, alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional.

             Reieşind din cele expuse, se propune acceptarea demisiei din funcţia de vicepreşedinte al  raionului a dlui Butuc Sergiu din data de 21.03.2019.

 

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu
       

  

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 21.03.2019

        Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan)  ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir pe anul 2019

 

        În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28112.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul  2019 nr.301 din 30.11.2018, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistentă medicală'', examinînd demersul  IMSP din raion, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

     01.Se coordonează devizele de venituri şi cheltuieli  ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir pe anul 2019 (se anexează) după cum urmează :

 1. Instituţia Medico-Sanitară Publică  Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

     02.Se împuterniceşte să  semneze în  numele Consiliului Raional Cantemir coordonarea devizelor de venituri şi  cheltuieli pentru anul 2019, preşedintele raionului, iar în lipsa acestuia, vicepreşedinţii raionului cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.       !

      03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina conducătorilor, IMSP din raionul Cantemir.

      04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

          

  Preşedintele şedinţei                                          _________________________

    Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

 

 Elaborat:  Instituţiile Medico-Sanitare Publice

dn raionul Cantemir                                                  

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                                din 21.03.2019

or. Cantemir

          Cu privire la coordonarea contractelor de  acordare

 a asistenţei medicale (de prestarea a  serviciilor medicale)

 în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă medicală 

a Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir

 cu CNAM pe anul 2019 .

 

                În temeiul art, 43 (2) Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr 411- XIII din 28.03.1995, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistentă medicală pe anul 2019 nr.301 din 30.11.2018, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 593-XIV din 26.12.2002, Legei Bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire le delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”,  avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                                      DECIDE:

   01.Se coordonează contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din  raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2019, după cum urmează:

Contractul nr.05-08/213 din 28 decembrie 2018 al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir (anexa nr.1);

Contractul nr.05-08/215 din 28 decembrie 2018 al IMSP Baimaclia  (anexa nr.2);

Contractul nr.05-08/216 din 28 decembrie 2018 al IMSP Ciobalaccia (anexa nr.3);

Contractul nr.05-08/214 din 28 decembrie 2018 al IMSP Cociulia (anexa nr.4);

Contractul nr.05-08/217 din 28 decembrie 2018 al IMSP Goteşti (anexa nr.5).

      02.Se împuterniceşte să semneze  în numele Consiliului Raional Cantemir  coordonarea la contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestarea serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  a Instituţiilor Medico-Sanitar Publice din  raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2019, preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu  iar în lipsa acestuia, vicepreşedinţii raionului, dnii Dimcea Ion, Bazilevici Anatolie, cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

      03.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcină conducătorilor  Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din  raionul Cantemir  , preşedintelui raionului ori vicepreşedinţilor raionului.

      04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.        

  Preşedintele şedinţei                                          _________________________

    Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

 Elaborat:  Instituţiile Medico-Sanitare Publice

din raionul Cantemir                                      

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

D E C I Z I E

nr.02/  -XXVI                                                                                                          din 21.03.2019

or. Cantemir

 

     Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiilor

 Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului

de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale

suplimentare(cont special)  pe anul 2019

 

    În temeiul art.43, alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

DECIDE:

    01.Se aprobă statul de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statul de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare(cont special) pe anul 2019, după cum urmează:

1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cantemir ( anexa nr.1);

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cantemir ( anexa nr.2);

3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Baimaclia ( anexa nr.3);

4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia( anexa nr.4);

5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ciobalaccia( anexa nr.5);

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Goteşti ( anexa nr.6).

 

     02. Prevederile prezentei decizii se aplică de la  data de 01.01.2019.

   03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prin intermediul Agenţiei Teritoriale Sud-Vest, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul  Cantemir şi publicului în termen de 10 zile., se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în acelaşi termen.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      05.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

          

 

  Preşedintele şedinţei                                          _________________________

 

    Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                    Ludmila Ţurcanu

 

 Elaborat:  Instituţiile Medico-Sanitare Publice

dn raionul Cantemir                                                   

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI                                                                                                din   21.03.2019                                                                                       

or. Cantemir

 

 

         Cu privire la activitatea   I. M. Biroul de

 proiectare şi producere pe linga   Consiliul

 Raional Cantemir  pentru anul 2018 ”  

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  Legii cu privire la antreprenoriat şi intreprinderi nr. 845- XII din nr. 03.01.1992 , Legii  nr. 523 –XIV  din  16.07.1999 “Cu privire la  proprietatea  publică a unitaţilor administrativ-teritoriale  întru executarea  Hotaririlor Guvernului Republicii Moldova nr. 387  din 06.06.1994  “ Cu privire la aprobarea Regulamentului – model al intreprinderii municipale”,  nr. 743 din 11.06.2001  “ Cu privire la salarizarea angajaţilor din unitaţile cu autonomie financiară “ ,  ordinul Ministerului Dezvoltării Teritoriului ,Construcţiilor şi Gospodariei Comunale nr.1023-03-01  din 05.11. 1997  cu privire la Statutul – model al Biroului de proiectare şi producere, deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.07/24-XXVI din 27.09.2018  “Cu privire la reorganizarea I.M. “ Biroul de proiectare si producere pe linga arhitect-sef al raionului Cantemir”  In  I. M. “ Biroul de proiectare si producere pe linga Consiliul Raional Cantemir” in baza Legii Respublicii Moldova  nr. 246 din 23.11.2017  , avizele  comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, reieşind din cele expuse, Consiliul Raional

                                                               

                                                                     D e c i d e :

 

    01.Se  ia act de  nota informativă  cu privire la activitatea  I. M. “Biroul de proiectare si producere  pe  lînga   Consiliul Raional  Cantemir  pentru anul  2018 ”, prezentată de dl V. Busuioc  ,  conducatorul- interimar al I.M. “ Biroul de proiectare si producere  pe linga Consiliul Raional Cantemir” ( se anexează) .

 

    02.Se stabilesc ca  sarcini prioritare  prestarea serviciilor  în activitaţi de proiectare , urbanism, amplasarea obiectelor  de construcţie şi alte servicii  tehnice în domeniul construcţiilor .

 

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

   04.Monitorizarea executării  deciziei se pune în sarcina  dlui  Andrei Ciobanu,  preşedintele raionului Cantemir , comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

   Preşedintele şedinţei                                                        _____________________                                                   

 

     Avizat:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: _____________ V. Busuioc  , 

conducatorul- interimar al I.M. “ Biroul de

proiectare si producere  pe linga Consiliul Raional Cantemir                                                                                                                                                                                                                    

Anexa nr.01

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr. 02/- XXVI din 21.03 .2019

 

 

 

     Nota  informativa

cu privire la activitatea  IM  „ Biroul de proiectare si producere pe

linga  Consiliul  Raional   Cantemir” pe  perioada anului  2018.

 

      Biroul de proiectare si producere pe linga  Consiliul Raional  Cantemir functioneaza in baza statutulu intreprinderii  care este elaborat in conformitate cu prevederile Codului Civil al R. Moldova nr.845-XII  din 03.01.1992,  Hotarirea Guvernului  Republicii Moldova nr. 387 din 06.06.1994 cu privire la aprobare statutului  model a intreprinderilor municipale  Legii Republicii Moldova  nr. 246 din23.11. 2017  si  in  baza  deciziei   nr. 07/24- XXVI din 27.09.2018 .                                      

         Biroul este o întreprindere municipala si profita de drepturile intreprindilor de stat  si organizatiilor de  prospectiuni , proiectari in conditiile  Legii .  Biroul  este fondat  si  inzestrat  cu bunuri  de catre APL a  unitatii administrativ –teritoriale, in cazul dat  in calitate de  fondator este  Consiliul Raional Cantemir . In  activitatea sa biroul se conduce de legile  Republicii  Moldova , Hotaririle  Guvernului, ordinele Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  al  Republicii  Moldova  departamentelor ,ale organelor autoadministarii locale si de statutul sau.                                                                                                                                                                                 

       Biroul este agent economic cu personalitate juridica care executa lucrari si presteaza servicii  pentru satisfacerea cerintelor fondatorului (ale unitatii  administrativ-teritoriale)  in activitati de proiectare  , urbanism  inginerie si alte  servicii tehnice legate de constructiile  civile.                                                

           In  perioada   anului 2018  biroul a prestat servicii de proiectare , eliberarea temelor de arhitectura ,sistematizare  , repartizare in natura a loturilor de pamint  , executarea  planurilor de serviciu  , trasarea  axelor cladirilor  , retelelor injineresti si altele    indicate in  RSN – 29-90 (normative ale R. Moldova).  Volumul lucrarilor  prestate  de  birou  pe  perioada  respectiva  au  fost  in valoare de 216. 651  mii lei , dintre care 45-50 %  sunt salariile  , impozitele fiscale , contributiile sociale , inchirierea biroului ,serviciile comunale.    In perioada  data au fost  proiectate - 21 case de locuit cu unul si doua nivele ; anexe gospodaresti   -5  ; balcoane  -;      sau   elaborat   si  inminat  beneficiarilor  date  initiale   pentru  lucrarile de proiectare  a  11   de   obiecte de menire  sociala ,comert ,agricultura  ,industrie , retele  injineresti si drumuri  ,   au  fost    elaborate -  31  certificate  de  urbanism  pentru  proiectare  din ele  26 -  pentru  constructii  locative , reconstructii  si anexe   35 – certificate de urbanism   pentru constructiile de menire  sociala ,industrie, agricole si retele edilitare ,  7 -   certificate  de urbanism    informative  de  divizare si comasarea  proprietatilor .       

        In  baza      proiectelor de   lucru   au  fost  elaborate 102    autorizatii   de  demararea   lucrarilor  , din care  - 41  pentru   constructia , reconstructia ,reutilare caselor locative   ,   14 -  sociale , comert , industrie ,agricultura.  32 – autorizatii de desfiintare ,demolare   , 15 -  de schimbarea destinatiei.       

           Pe perioada  respectiva au fost intocmite  34   de procese – verbale la    receptia  finala   cu suprafata  totala  de  2475 m2   inclusiv   constructii locative si anexe    -  2052  m2,   423,4  m2    alte  destinatii (social , comert ,agricultura  , industrie) .                                                                                                

          In activitatea  sa biroul  colaboreaza direct cu primariile localitatilor in aplicarea planurilor generale in intravilanul localitatilor pentru amplasarea constructiilor locative, sociale , industriale  si  amenajarea  teritoriului .

                Din   promblemele  mai  majore  pentru  dezvoltarea  localitatilor  din raion  este  lipsa  sau  invechirea  Planurilor  Urbanistice  Generale  , din  cele  27  de  primarii  ale  raionului  Cantemir    planurile  urbanistice sunt  actualizate doar in  doua  primarii  ,respectiv  or.  Cantemir  si  s. Gotesti  com.  Gotesti, in   25  de  primarii    planurile  urbanistice  sunt  din  anii  1970-1980 , lipsa  acestor  documente creaza numeroase impedimente, astfel   este  foarte dificil    in  selectarea  terenurilor si  amplasarea  obiectelor sociale si locative   frecvent  ceea ce  este indicat in plan , nu corespunde  cu realitatea de pe teren , Primariile vor sa aiba  astfel de planuri ,dar nu au  surse financiare , iar  lipsa acestor planuri reprezinta o pedica majora in dezvoltarea  localitatilor  .  Pe parcursul ultimilor    ani  sa  constatat  o crestere  a  numarului de constructii  neautorizate  in domeniul   locativ si  social .  ca fapt  au fost intocmite  si  inminate 3  de  prescriptii de stopare a lucrarilor de  constructii si stopate verbal    2 obiecte  , primind recomandatii respective de a aduce documentatia de proiect  in conformitate cu  legislatia  in vigoare. Faptele de incalcarea  a  legislatiei sunt motivate de beneficiari prin acea  ca nu au stiut si nu au fost informati de catre administratiile  publice locale , prin  asta se reflecta    activitatea  primariilor si serviciilor de arhitectura .      Una din problemele actuale   administratiei publice locale   este lipsa  terenurilor pentru constructia  caselor de  locuit in localitatile administrate   ,  doar   8  primarii  din raion si  anume:    pr.   Sadic , Visniovca , Toceni , Gotesti , Capaclia , Stoianovca  , Pleseni  si  Tiganca   dispun  de  terenuri  pentru  constructii  individuale, in   19   primarii  terenuri  pentru constructii  locative lipsesc.      Ca concluzie numarul  de  constructii  individuale locative  private in  raion s-au redus comparativ cu anii precedenti  si anume  2018 -  26 (case) ;   2017 - 28  ; 2016  – 35 ; 2015 – 42 .........2009  - 115  ;  ce  reflecta nivelul de dezvoltare  a localitatilor rurale  atit  social  cit  si  economic .                                                                                                                                                                                                                            

        

      

   Conducatorul- interimar al

I.M.” Biroul de proiectare si producere

pe linga Consiliul Raional Cantemir”                                                        V. Busuioc                   

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.02

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr. 02/- XXVI din 21.03 .2019

 

 

Volumul de servicii prestate de către I.M. « Biroul de Proiectare şi producere pe

 lîngă Consiliul Raional  Cantemir » pentru anul 2018.

 

 

Nr.d/o

          

LUCRĂRI 

 

2018

 

 

 1

 a.

 b.

 

 c.

                 PROIECTĂRI :                         

Case de locuit   cu un nivel

Case de locuit cu  două nivele şi mansardă

Anexe gospodareşti şi reconstrucţii

 Balcoane

 

 18

 3

  5

0

 

  

 

  

 

  

 2

  Date  iniţiale   pentru  proiectarea   obiectelor de menire  socială ,industrie şi agricultură(cazanjerii ,  strazi , iluminări stradale , frijidere , obiecte comerciale , reconstrucţia acoperişilor , fîntîni arteziene şi altele) .

11

 

 

 

 

 

 

  

 3

 Certificate  de  Urbanism   pentru construcţii locative ,reconstrucţii şi   anexe.

 

 26

 

 

 

 

 4

Certificate de Urbanism  pentru construcţiile de  menire socială şi reţele edilitare

 

  35

 

  

 

  

 5-

5-1

5-2

 

5-3

 Autorizatii  total

Autorizatiide constructii sociale

Autorizaţii  de construcţii , reconstrucţii  locative şi anexe .

 Autorizatii de desfiintare ,demolare 

Autorizatie de scimbarea destinatiei                   

 102

14

 

41

32

15

 

 

 

 

  

 

 Autorizaţii de  construcţii  ( sociale , comerţ , industrie , agricultură )

 

  

 

 

 

 

 6

 Construcţii  neautorizate

    3

  

  

  7

 Prescripţii construcţiilor neautorizate

    3

   

  

 8.

 Procesele- verbale la  receptie   locative                      

          Locative :  (unit)  /  m2  suprafata totala

        Alte destinaţii (unit) /  m2 suprafata totala

  34

 2052.0

423,3

  

 

  

 

  

  9

 Actualizare  PG a localităţilor .   

        -    

     -

 

10

  Valoarea lucrărilor   ( lei )

216651

 

 

11

   Venituri  2018

216651

Sold la 01.01 2019

 

12

                         Cheltueli

184772,27

31 878.73

 

 

                         Salariul

121934,77

 

 

 

                         Fondul social  si medicina

31513,43

 

 

 

                         Arenda

17131,28

 

 

 

                         Impozit din activitate

8666

 

 

 

                        Commission bancar

4389,28

 

 

 

                        Telefonie

967,47

 

 

 

                       Amenajarea

152

 

 

 

                                 

 

   Conducatorul- interimar al

I.M.” Biroul de proiectare si producere

pe linga Consiliul Raional Cantemir”                                                        V. Busuioc                   

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z IE

nr. 02/-XXVI                                                                                                din 21.03.2019

or. Cantemir

 

        Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor

cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici

din cadrul aparatului  președintelui raionului și subdiviziunile

consiliului raional pentru anul 2018  

 

          În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii nr.270 din 30.11.2018 privind sistemul unic de salarizare în sectorul bubetar,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare ,modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 52 din 30.01.2019 pentru modificarea unor hotărîri, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.02/-XXVI din 21.03.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului  despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul aparatului președintelui raionului și  subdiviziunile consiliului raional”,deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional”,examinînd propunerea dlui Andrei Ciobanu,președintele raionului despre acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul aparatului președintelui raionului și subdiviziunile consiliului raional,avizele comisiei cosultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte, Consiliul raional        

                                                                                

D E C I D E:

   01.Se acordă președintelui raionului și vicepreședinților raionului Cantemir premiul anual pentru anul 2018 în cuantum de pînă la 1,6 salariu lunar în limita de pînă la 30% din veniturile  obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar 2018, conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018.

  02.Se împuternicește

       președintele raionului în numele Consiliului raional Cantemir prin actul său administrativ a acorda premiul anual pentru anul  de activitate 2018 funcționarilor publici din cadrul aparatului președintelui raionului,secretarului consiliului raional, conducătorilor  subdiviziunilor consiliului raional în  cuantum de pînă la 1,6 salariu de funcţie în limita de pînă la 30% din veniturile  obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2018 conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018;

       conducătorii  subdiviziunilor  consiliului raional  să acorde funcţionarilor publici din subordinea lor premiul anual pentru anul de activitate 2018 în mărime pînă la 1,6  salariu de funcție în limita de pînă la 30% din veniturile  obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2018 conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018..

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor   subdiviziunilor  consiliului raional, altor persoane și factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare, expediere, afișare pe stand, se publică pe pagina web aconsiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

   04.Controlul și monitorizarea executării deciziei prezente se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept,discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         ______________________                   

   

 

  Avizat:  

Secretar   al  consiliului  raional                                                      Ludmila Ţurcanu

                                                                                                              

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu______________

Secretar al consiliului raional

 

Coordonat: Veaceslav Cozma_______________

Şef direcţie finanţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

Propunerea

președintelui raionului Cantemir cu privire la acordarea premiului anual

pentru anul 2018  persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor

 publici din cadrul aparatului președintelui  raionului și subdiviziunile consiliului raional

 

În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008,Legii nr.270 din 30.11.2018 privind sistemul unic de salarizare în sectorul bubetar,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare ,modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 52 din 30.01.2019 pentru modificarea unor hotărîri, deciziei Consiliului raional Cantemir nr.02/-XXVI din 21.03.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul aparatului președintelui raionului și  subdiviziunile consiliului raional”,deciziei consiliului raional Cantemir nr. 02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional   propun Consiliului raional Cantemir

     acordarea premiului anual în cuantum de pînă la 1,6 salariu lunar în limita de pînă la 30% din veniturile obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar   2018 domnului preşedinte al raionului şi domnilor vicepreședinți   ai raionului,persoane cu funcții de demnitate publică,  conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018;

      funcționarilor publici din cadrul aparatuui președintelui raionului și  subdiviziunile consiliului raional un premiu anual în mărime de pînă la  1,6 salariu de funcție stabilit în limita de pînă la 30% din veniturile  obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar   2018, prin dispoziţia preşedintelui raionului, inclusiv, pentru secretarul consiliului raional , şefii  subdiviziunilor consiliului raional şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului, conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018;

   prin ordinul conducătorilor de subdiviziuni pentru funcţionarii publici din aceste unităţi un premiu anual în mărime de pînă la  1,6 salariu de funcție stabilit în limita de pînă la 30% din veniturile  obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar  2018 ,conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018.

                                                                          

Președintele raionului                                                                             Andrei Ciobanu

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr. 02/-XXVI                                                                                                 din 21.03.2019

or. Cantemir

 

    Cu privire la  aprobarea Regulamentului  despre

plata premiului anual persoanelor cu funcții de

demnitate publică și funcționarilor  publici din

cadrul  aparatului  președintelui raionului

 şi  subdiviziunile consiliului raional   

      

         În temeiul art.43(2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010,Legii nr.270 30.11.2018 privind  sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, ,Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare, modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 52 din 30.01.2019 pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului examinând   avizele comisiei cosultative de specialitate finanțe,buget,activități economico-financiare și construcții,comisiei consultative de specialitate drept,disciplină și culte,comisiei consultative de specialitate probleme sociale:învățământ,cultură, protecție socială,sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism, Consiliul raional

                                                                        D E C I D E:

     01.Se aprobă Regulamentul despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul  aparatului președintelui raionului și subdiviziunile consiliului raional(se anexează).

 

     02.Decizia  se aduce la cunoștința persoanelor cu funcții de demnitate publică, conducătorilor  subdiviziunilor consiliului raional,altor persoane,  factori interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere,afișare pe standul , site-ul  consiliului raional şi se publică în Registrul de Stat al actelor locale.

 

     03.Controlul și monitorizarea executării deciziei  se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, discipină și culte și comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                 __________________                                      

  Avizat :                 

Secretar al  consiliului  raional                                               Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu______________

Secretar al consiliului raional

 

Coordonat: Veaceslav Cozma_____________

Şef direcţie finanţe

 

 

 

                                                                                              Anexă

                                                                                      la decizia consiliului raional

                                                                                      nr.02/-XXVI din 21.03.2019

REGULAMENTUL

privind plata premiului anual pentru persoanele cu funcții de demnitate

publică şi pentru funcţionarii publici din  cadrul aparatului  președintelui

raionului și subdiviziunile consiliului raional .

 

I.Dispoziţii generale

           1.1.Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010, Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice nr.155 din 21.07.2011, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare ,modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 52 din 30.01.2019 pentru modificarea unor hotărîri şi prevede modalitatea și mărimea premiului anual acordat persoanelor cu funcții de demnitate publică şi funcţionarilor publici din cadrul aparatului  președintelui raionului și  subdiviziunile consiliului raional.

      1. 2.În sensul prezentului Regulament persoana cu funcție de demnitate publică din aparatul președintelui raionului este  președintele raionului și vicepreședinții raionului şi la categoria funcţionari publici din cadrul administraţiei publice locale de nivelul doi (aparatul președintelui raionului și subdiviziunile consiliului raional) se raportează persoanele care deţin funcţii publice, specificate în anexa nr.1 la Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și în strictă corespundere cu prevederile Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice nr.155 din 21.07.2011, capitolul trei “Autorităţi  ale administraţiei publice locale,  secţiunea I. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi cele ale municipiului Bălţi   (funcţionari publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional).

                                                         II.Mărimea premiului anual.

     2.1. Premiul anual se acordă persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul  aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului raional care a obținut în anul bugetar 2018 venituri suplimentare celor aprobate/rectificate și nu a  admis datorii creditoare cu termen de achitare expirat.

     2. 2. Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarii publici din cadrul apartului preşedintelui raionului, subdiviziunile consiliului raional pot beneficia de un premiu anual în cuantum de până la 3 salarii lunare (de funcție), conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018.

    2.3. Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarii publici  din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului raional pot beneficia de un premiu anual, acordat în baza deciziei consiliului raional, autoritate   deliberativă , în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30% din veniturile obținute suplimentar în anul bugetar 2018.

    2.4.Cuantumul unui premiu anual nu va depăși 3 salarii lunare (de funcție), conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018.
   2.5. Premiul anual se acordă în baza prezentului  regulament  aprobat prin decizia  consiliului raional și se achită în anul 2019 din contul alocațiilor prevăzute în bugetul raional.
   2.6. Pentru achitarea premiului anual pot fi utilizate mijloace în limitele a 30% din veniturile obținute suplimentar în anul bugetar 2018.”

                                                 III.Modul de calculare a  premiului anual.

    3. 1. Pentru salariaţii cu funcţii de demnitate publică care nu au activat integral pe parcursul anului calendaristic (bugetar), premiul anual se acordă în mărime de până la 3 salarii lunare, calculat proporţional cu timpul efectiv lucrat.

    3. 2. Pentru funcţionarii publici care nu au activat integral pe parcursul anului calendaristic (bugetar), premiul anual se acordă în mărime de pînă la 3 salarii de funcţie, calculat proporţional cu timpul efectiv lucrat.

      3. 3 . Premiul anual calculat pentru  persoanele  cu funcții de demnitate publică şi pentru funcţionarii publici se va acorda doar salariaţilor a căror perioadă de muncă în anul pentru care se plăteşte premiul, de la data angajării pînă la sfîrşitul anului calendaristic (bugetar), constituie nu mai puţin de 3 luni.

      3. 4.Salariaţilor care pînă la sfîrşitul anului pentru care se plăteşte premiul anual se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 4 ani, premiul anual se va acorda pentru timpul efectiv lucrat în anul de referinţă pînă la începerea concediului respectiv.

    3.5.În cazul în care pe parcursul anului funcţionarul public o anumită perioadă de timp a activat într-o funcţie pentru care condiţiile de salarizare prevăd achitarea premiului anual, iar pentru altă perioadă a fost transferat într-o funcţie pentru care premiul în cauză nu este prevăzut, şi invers, acesta va beneficia de premiu anual doar pentru perioada pentru care conform legislaţiei în vigoare se cuvine acordarea premiului.

      3.6.Persoanele cu funcții de demnitate publică ale căror contracte individuale de muncă au încetat înainte de sfîrşitul anului calendaristic, în temeiurile indicate la art. 82 lit. f) şi i), art. 86 alin. (1) lit. c) şi d) din Codul muncii, precum şi cei care au demisionat în legătură cu pensionarea, stabilirea gradului de invaliditate, înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, alegerea într-o funcţie electivă, îngrijirea unui copil invalid, beneficiază de premiul anual pentru timpul efectiv lucrat până la data desfacerii contractului individual de muncă, cu condiţia că în anul de referinţă au activat cel puţin 3 luni.

       În cazul transferului salariatului la o altă unitate conform art. 86 alin. (1) lit. u), premiul anual i se plăteşte pentru durata activităţii în unitate în anul de referinţă  pînă la momentul transferului.

       În cazul încetării contractului individual de muncă în baza altor temeiuri indicate în art. 82 și art. 86 alin. (1) din Codul muncii, art.52, 62, 63, 64, alin.1, lit. a(,b),d),e), f) din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, premiul anual salariaţilor respectivi nu li se plăteşte.

      Salariaţilor care au desfăcut contractul individual de muncă conform art. 85 al Codului Muncii și art.65 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, din propria iniţiativă, premiul anual li se va acorda în baza cererii lor scrise cu condiţia că au activat în unitatea respectivă nu mai puţin de 1 an, din care în anul de referinţă – nu mai puţin de 3 luni.

                                                 IV.Plata premiului anual

     4.1.Pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică sau sunt angajaţi cu statut de funcţionar public din cadrul administrației publice raionale premiul în cauză se acordă în baza prezentului Regulament prin decizia Consiliului raional Cantemir, dispoziţiei preşedintelui raionului sau ordinului conducătorului subdiviziunii consiliului raional și se achită în anul 2019 din contul alocațiilor prevăzute în bugetul  raional, aceiaşi procedură fiind respectată pentru anii succesivi.  

     4.2.Mărimea concretă a premiului anual pentru fiecare salariat se fixează în decizia consiliului raional,dispoziția președintelui raionului și ordinul conducătorului subdiviziunii corespunzătoare a consiliului raional.

                                                   V.Dispoziţii finale.

    5.1. Regulamentul prezent poate fi modificat , completat sau abrogat prin decizia Consiliului raional Cantemir.

 

       Președintele raionului                                                            Andrei  CIOBANU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

                                           

D E C I Z I E

nr.02/ -XXVI                                                                                                              din 21.03.2019                                                                                      

or. Cantemir

 

Despre cererea  Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii

 Informaţionale în Finanţe”privind  acordarea  unui spaţiu în

 locaţiune în incinta Consiliului raional  Cantemir                                                                                                                                                                                      

 

                 În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303 din  30.11.2018,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii  Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, demersului nr.32/1190 din 20.12.2018  al Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe , examinând avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de  demersul,  nr.32/1190  din 20.12.2018  al  Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”   cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu  în incinta Consiliului Raional  ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe  pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui birou  cu suprafaţa de 9 m2  în incinta  Consiliului raional Cantemir, etaj 4, bir.407,  situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 , pentru desfăşurarea activităţii reprezentantului instituţiei date, care va  acorda suportul tehnic specialiştilor Direcţiei Finanţe, autorităţilor publice locale, instituţiilor bugetare din raion privind utilizarea sistemelor informaţionale de gestionare a finanţelor publice.

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu Instituţia Publică ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul respectiv.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa  factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmânare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional şi se publică  în Registrul de Stat al actelor locale .

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II al anului 2019.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

 

              Avizat:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu_____________

Secretar al consiliului raional

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

 

Notă informativă

 

Despre cererea  Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”privind  acordare unui spaţiu în  locaţiune în incinta Consiliului raional  Cantemir.          

 

          În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-900 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303 din  30.11.2018,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Hotărîrii Guvernului nr. 483  din  29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, demersului nr.32/1190 din 20.12.2018  al Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”   se solicită acordarea în locaţiune a  unui birou cu suprafaţa de 9 m2,etajul 4, bir.407,   reprezentantului instituţiei date, care va  acorda suportul tehnic specialiştilor Direcţiei Finanţe, autorităţilor publice locale, instituţiilor bugetare din raion privind utilizarea sistemelor informaţionale de gestionare a finanţelor publice.

   Se propune modelul contractului de locaţiune  şi calculele în conformitate cu Legea Bugetului  de stat pe anul 2019.

 

 

 

        Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Anexă

la decizia consiliului raional

nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

 

CONTRACT DE LOCAŢIUNE  nr.  ______/19 ,,L”

    or.Cantemir                                                                                                                                            2019

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

   

   1.1. Consiliul raional Cantemir în persoana dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir în calitate de „locator” pe de o parte şi ___________________________________________________________ în persoana  dnei/lui ___________________________________________________________________,  numită în continuare „locatar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:
                                                    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară, cu plată a spaţiului cu suprafaţă totală de 9 m2 amplasat  în clădirea Consiliului raional din oraşul Cantemir, str. Trandafirilor 2 în calitate de oficiu.

  2.2. Termenul Contractului de locaţiune se stabileşte de la  _____________ -______________. În cazul în care nici una dintre părţi nu solicită rezilierea prezentului contract, termenul se prelungeşte cu încă un an. Astfel procedîndu-se la sfîrşitul fiecărui an.

III. CUANTUMUL CHIRIEI ŞI  MODALITĂŢILE DE  PLATĂ

    3.1. Plata anuală pentru locaţiune se stabileşte în mărime de 4832,10 lei/an calculată conform formulei

Pai=Tbx(1+k1+k2+k3)xk4xS, unde Pai = 182,0x(1+0.45+0,4+1)x1x9m2 = 4832,10 lei

    3.2. Plata pentru locaţiune se achită lunar în cote egale pînă la data de 10 a următoarei luni şi constituie  _402,67_ lei/lună.

   3.3.Plata pentru serviciile comunale, energia electrică, telefon şi alte servicii se achită lunar în conformitate cu indicii contoarelor, notele de plată şi calculele organizaţiilor respective. Plăţile menţionate nu sînt incluse în cuantumul chiriei şi se achită separat în baza unui contract de presări servicii în termen de 5 zile din momentul prezentării conturilor respective de plată.

    3.4. În cazul neachitarii plăţilor în termenele stabilite de prezentul Contract se aplică penalităţi în mărime de 0,01% din suma plăţii neachitate pentru fiecare zi de întîrziere.

    3.5 Locatoul poate modifica cuantumul locaţiunii în cazul schimbării preţurilor, tarifelor conform normativelor de plată reglementate de Stat.

 

IV. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 4.1. Locatorul se obligă să transmită Locatarului în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Contractului de locaţiune bunurile închiriate, cu întocmirea actului de primire-predare, care este parte integrantă a Contractului.

4.2. Locatorul se obligă să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii, dacă acestea nu au intervenit din cauza Locatarului.

4.3. Locatorul are dreptul să efectueze periodic controlul utilizării bunurilor transmise în locaţiune. În cazul depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului Contract el poate obliga Locatarul să înlăture încălcările comise.

4.4. Locatarul se obligă:

4.4.1. să achite la timp chiria;

 4.4.2. să folosească bunurile închiriate, conform destinaţiei indicate în contract şi să le menţină într-o stare tehnică bună;

 4.4.3. să acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în stare normală a bunurilor închiriate;

 4.4.4. să efectueze din contul său reparaţiile curente ale bunurilor închiriate;

4.4.5. să nu subînchirieze bunul închiriat fără acordul scris al Locatorului şi al autorităţii împuternicite să le administreze;

4.4.6. să restituie Locatorului bunurile închiriate în termen de 5 zile de la data încetării efectelor contractului de locaţiune într-o stare bună, ţinîndu-se cont de uzura normativă, care s-a produs pe parcursul închirierii.

4.5. Locatarul are dreptul de proprietate asupra veniturilor obţinute şi produselor fabricate cu utilizarea bunurilor inchiriata.

 4.6. Locatarul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucţia şi reparaţia capitală a bunurilor închiriate numai cu acordul scris al Locatorului. El poate cere restituirea cheltuielilor efectuate cu scopul îmbunătăţirii bunurilor închiriate în cazul în care prin acord Locatorul s-a obligat să le compenseze.

   4.7. Amestecul în activitatea economică a Locatarului nu se admite.

 

V. CONDIŢIILE DE MODIFICARE ŞI  REZILIERE A CONTRACTULUI

    5.1. Modificarea clauzelor Contractului de locaţiune, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor contractante.

5.2. Locatarul, care respectă obligaţiile stipulate în Contract, are prioritate în caz de prelungire a termenului Contractului de locaţiune, vizavi de terţele persoane.

5.3. Contractul de locaţiune poate fi reziliat la cererea părţilor în următoarele cazuri, cu un termen de preaviz de 15 zile.   

5.3.1. încălcarea  de către cealaltă parte a clauzelor prezentului Contract;

5.3.2. folosirea bunurilor închiriate de către Locatar în alte condiţii şi scopuri decît cele stipulate în prezentul Contract;

 5.3.3. subînchirierea bunurilor care constituie obiectul prezentului Contract fără acordul scris al Locatorului;

5.3.4. nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor închiriate, precum şi a celor sanitare şi antiincendiare;

5.3.5. efectuarea reconstrucţiilor şi reutilărilor bunurilor fără acordul scris al Locatorului;

5.3.6. amestecul Locatorului în activitatea economică a Locatarului;

5.3.7. încălcarea termenelor de transmitere a bunurilor Locatarului;
5.3.8. neachitarea chiriei în decursul a unei luni din ziua expirării termenului stabilit.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

    6.1. Contractul de locaţiune cu modificările acestuia sînt valabile numai după înregistrarea lui de către organul abilitat.

 6.2. Modificările şi completările în prezentul Contract vor fi efectuate cu acordul ambelor părţi.

6.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

6.4. Locatarul poartă răspundere patrimonială pentru deteriorarea bunurilor închiriate. 

6.5. Litigiile apărute la încheierea, executarea, modificarea clauzelor şi rezilierea Contractului se examinează de instanţa judecătorească competentă.

 6.6. Contractul este întocmit în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere  juridică.

 

VII. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE
JURIDICE ALE PĂRŢILOR

   

Locatorul                                                                                          Locatarul

 

Consiliul raional Cantemir                                                       Ministerul Finanţelor

or. Cantemir, str.Trandafirilor,2                                                 IP,,CTI în Finanţe”                                                     

Cod fiscal: 1007601010275                                                           MD-2005,mun.Chişinău,                                       

MIN FIN.Trezoreria de Stat                                                          cod fiscal 1005600036924                              

C/B TREZMD2X , Cont T. 226625                           

 IBAN:MD29TRPDAP142320A11603AA              

 

 

____________________Andrei CIOBANU                              _______________Elena SAHARNEA

 

          L.Ş                                                                                  L.Ş

Anexa

la contractul

nr. 24/19”L”din ______2019

 

 

 

Nr.d/o

Luna

Energia electrică

( lei)

 80 Kwt

Energia termică

( lei)

Apă şi canalizare

( lei)

Paza

( lei)

Autosalab

-rizare

( lei)

Alte servicii (ascensor)

( lei)

Total

( lei)

1

ianuarie

172,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

587,76

2

februarie

172,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

587,76

3

martie

172,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

587,76

4

aprilie

172,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

331,44

5

mai

172,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

331,44

6

iunie

172,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

331,44

7

iulie

172,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

331,44

8

august

172,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

331,44

9

septembrie

172,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

331,44

10

octombrie

172,00

-

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

331,44

11

noiembrie

172,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

587,76

12

decembrie

172,00

256,32

Apă-11,52

Canal.-7,92

50,00

30,00

60,00

587,76

            Total  ( lei)

2064,00

1281,60

233,28

600,00

360,00

720,00

5258,88

       “LOCATORUL”

“LOCATARUL”

 

Preşedintele raionului Cantemir

 

Andrei CIOBANU ______________

 

L.Ş.                                                            

 

Elena SAHARNEA______________                                                 

 L.Ş.Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 19.02.2020 Toatal vizitatori - 376251    Creat de Brand.MD