Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, consultare publica, sedinta din 21.03.2019

Proiecte decizii, consultare publica, sedinta din 21.03.2019 imprimare

19.03.2019      

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI                                                                                                          din  21.03.2019

or. Cantemir

 

    Cu privire la încorporarea în serviciul militar 

în termen, serviciul militar cu termen redus

şi serviciul civil a recruţilor din raionul

Cantemir în primăvara anului 2019

 

În temeiul art. 43, alin. 2 şi art. 19 alin. 4 din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile  articolelor 28, 29 din Legea Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Legii Republicii Moldova nr.156-XVI din 06.07.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ–militară”,, examinând avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul raional

DECIDE:

   01.Se pune în sarcina Secţiei administrativ-militare a raionului Cantemir (SAM) în comun cu primăriile raionului, instituţiile publice, agenţii economici desfăşurarea în perioada 12.03.2019 –31.07.2019 activităţilor necesare pentru pregătirea către încorporare.

    02.Se instituie comisia de încorporare şi medico-militară, pentru încorporarea cetăţenilor raionului Cantemir în serviciul militar în termen şi serviciul civil conform anexei nr.1.

    03.Comisia nominalizată va întreprinde măsuri concrete pentru examinarea medicală şi încorporarea supuşilor militari din raionul Cantemir în termenii prevăzuţi de legislaţie.

     04.Direcţia Finanţe (dl Veaceslav Cozma) va asigura cheltuielile financiare necesare pentru activitatea comisiilor de încorporare din contul bugetelor locale şi bugetului raional (achitarea plăţilor pentru serviciile comunale: electricitate, căldură, telefon, apă, procurarea rechizitelor de birou, examinarea medicală, editarea documentaţiei şi a blanchetelor necesare) conform articolelor bugetului raionului, aprobat pe anul 2019.

      05.Transportul necesar pentru transportarea recruţilor de la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la SAM Cantemir se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

   06.Se obligă directorul IMSP Spitalul Raional Cantemir, dl Iurie Mihaescu şi directorul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, d-na Hîţu Olga în temeiul Hotărârii Guvernului nr.----   din--------C, cap. II:

a) să constituie  comisia medicală pentru examinarea medicală calificată pe întreagă perioadă de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) să contribuie la organizarea desfăşurării activităţii comisiei medico-militare şi de încorporare în perioada 12.03.2019 - 31.07.2019;

c) să asigure condiţii optime în instituţiile medicale pentru efectuarea investigaţiilor medicale necesare;

d)  să prezinte până la 12.03.2019 în SAM Cantemir a listelor recruţilor a.n. 1992-2001 care suferă de boli cronice şi sunt supuşi evidenţei medicale;

e) să organizeze testările medicale obligatorii ale recruţilor, ce urmează să fie încorporaţi în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

    06.Primarii raionului Cantemir vor asigura înştiinţarea şi prezentarea recruţilor, conform graficului testărilor medicale ale recruţilor (anexa nr. 2) la SAM Cantemir, vor propune consiliului local spre aprobare devizul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate(-tăţi) a activităţilor legate de încorporare, vor asigura executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei şi deciziei Consiliului Raional cu privire la pregătirea şi  încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen.

    07.Se aprobă sarcina de încorporare în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe fiecare unitate administrativ-teritorială, conform  anexei nr. 3.

    08.Se recomandă SAM Cantemir să organizeze  şedinţa instructiv–metodică privind pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de încorporare cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi membrii comisiei de încorporare.

    09.Şef adjunct a Inspectoratului de Poliţie a raionului Cantemir, dl Ion Sîrbu va asigura prezentarea recruţilor, care se eschivează de la încorporare, precum şi selectarea recruţilor care vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în trupele de carabinieri.

     10.Preşedintele comisiei de încorporare va informa săptămânal în scris preşedintele raionului despre activitatea comisiei de încorporare, după caz şi necesitate Consiliul Raional.

      11.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

       12.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate: drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                                                       _________________

 

Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                                        Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major  ____________  Vasilii PARFENI                                                    

                                                                                                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.02/-XXVI din  21.03.2019

 

COMISIA

raională de recrutare - încorporare

a cetăţenilor în serviciul militar

Preşedintele comisiei:

A.Bazilevici             

vicepreşedinte al raionului Cantemir;             

Vicepreşedintele comisiei:

V. Parfeni           

şef  SAM Cantemir.

Locţiitorul preşedintelui comisiei:

I. Domenco

specialist pe problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă, aparatul preşedintelui raionului Cantemir;

Membrii comisiei:

B. Sava        

Reprezentantul organelor Afacerilor Interne

 

I. Sarioglo                

Reprezentantul Departamentului             

Trupelor de Carabinieri                                                                                                                                                                            

 

A. Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

Psiholog:           

Secretarul comisiei:                      

L.Popov 

Z.Postu                                                                    

specialist superior, SAM Cantemir.

specialist superior, SAM Cantemir.

 

COMPONENŢA

comisiei medico-militare a raionului Cantemir

 

Preşedintele comisiei:

Anton Gheorghelaş

şef Secţie Consultativă IMSP

Spitalul raional Cantemir

  Membrii comisiei:

 

E. Ciobu               

- medic terapeut

L. Voloceai          

- medic chirurg

V. Stan                 

- medic psihiatru

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli            

- medic dermatolog

S. Guţuleac           

- medic oftalmolog

V. Nistor        

- medic neuropatolog

A. Chirtoacă        

- medic stomatolog

Membrii comisiei medico-militare (de rezervă):

 

V. Hîţu                    

- medic terapeut

I. Topadă                  

- medic chirurg

V. Nistor                 

- medic psihiatru

A. Gheorghelaş    

- medic otolaringolog

M. Manoli              

- medic dermatolog

L. Arnauţanu           

- medic oftalmolog

V. Stan                    

- medic neuropatolog

Iu. Miron                 

- medic stomatolog

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

        Anexa nr.2

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.02/-XXVI din 21.03.2019

                    

Graficul

activităţii comisiei de recrutare-încorporare şi

a comisiei medico-militare în primăvara–vara 2019

 

Nr.

d/o

 

Primăria

Data desfăşurării comisiei la

I etapă

 

Primăria

Data desfăşurării comisiei la

II etapă

Data desfăşurării comisiei la

III etapă

1.        

Antoneşti

01.04.2019

Antoneşti

14.05.2019

19.06.2019

2.        

Baimaclia

02.04.2019

Baimaclia

15.05.2019

20.06.2019

3.        

Cania

03.04.2019

Cania

16.05.2019

21.06.2019

4.        

Capaclia

05.04.2019

Capaclia

17.05.2019

24.06.2019

5.        

Cantemir

01.04-12.05

Cantemir

14.05-18.06

19.06-24.07

6.        

Chioselia

08.04.2019

Chioselia

20.05.2019

25.06.2019

7.        

Ciobalaccia

09.04.2019

Ciobalaccia

21.05.2019

26.06.2019

8.        

Cîietu

10.04.2019

Cîietu

22.05.2019

27.06.2019

9.        

Cîrpeşti

11.04.2019

Cîrpeşti

23.05.2019

28.06.2019

10.    

Cîşla

12.04.2019

Cîşla

24.05.2019

01.07.2019

11.    

Cociulia

15.04.2019

Cociulia

27.05.2019

02.07.2019

12.    

Coştangalia

16.04.2019

Coştangalia

28.05.2019

03.07.2019

13.    

Enichioi

17.04.2019

Enichioi

29.05.2019

04.07.2019

14.    

Goteşti

18.04.2019

Goteşti

30.05.2019

05.07.2019

15.    

Haragîş

19.04.2019

Haragîş

31.05.2019

08.07.2019

16.    

Lărguţa

22.04.2019

Lărguţa

03.06.2019

09.07.2019

17.    

Lingura

23.04.2019

Lingura

04.06.2019

10.07.2019

18.    

Pleşeni

24.04.2019

Pleşeni

05.06.2019

11.07.2019

19.    

Plopi

25.04.2019

Plopi

06.06.2019

12.07.2019

20.    

Porumbeşti

26.04.2019

Porumbeşti

07.06.2019

15.07.2019

21.    

Sadîc

30.04.2019

Sadîc

10.06.2019

16.07.2019

22.    

Stoianovca

02.05.2019

Stoianovca

11.06.2019

17.07.2019

23.    

Şamalia

03.05.2019

Şamalia

12.06.2019

18.07.2019

24.    

Tartaul

07.05.2019

Tartaul

13.06.2019

19.07.2019

25.    

Toceni

08.05.2019

Toceni

14.06.2019

22.07.2019

26.    

Ţîganca

10.05.2019

Ţîganca

17.06.2019

23.07.2019

27.    

Vişniovca

13.05.2019

Vişniovca

18.06.2019

24.07.2019

 

Zilele de activitate a comisiei de recrutare-încorporare:

În fiecare zi pînă la data de 31.07.2019

 

Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

                                                                                                           

                                                                                                   Anexa nr.3

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.02/-XXVI din  21.03.2019

 

 

SARCINA

de prezentare a recruţilor pentru selectare, privind încorporarea în

serviciul militar în termen pe primării în primăvara anului 2019

 

Nr.

d/o

Primăria

Planul

Sarcina de prezentare a recruţilor pentru selectare

1

Cantemir

4

 

2

Antoneşti

2

 

3

Baimaclia

5

 

4

Cania

3

 

5

Capaclia

4

 

6

Chioselia

5

 

7

Ciobalaccia

4

 

8

Cîietu

4

 

9

Cîrpeşti

5

 

10

Cîşla

2

 

11

Cociulia

5

 

12

Coştangalia

2

 

13

Enichioi

5

 

14

Goteşti

4

 

15

Haragîş

2

 

16

Lărguţa

5

 

17

Lingura

2

 

18

 Porumbeşti

2

 

19

 Pleşeni

5

 

20

 Plopi

4

 

21

 Sadîc

4

 

22

 Stoianovca

2

 

23

 Şamalia

2

 

24

 Tartaul

3

 

25

 Toceni

3

 

26

 Ţîganca

5

 

27

 Vişniovca

1

 

 

Total                                           

76

 

                            

Şef secţie administrativ-militară Cantemir

locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

Anexa nr.4

                                                                                                                                  la decizia consiliului raional

                                                                                                                                  nr.02/-XXVI  din  21.03.2019

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la efectuarea controlului medico – militar

al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen şi

 cu termen redus şi cel civil în toamna 2018 – iarna 2019

 

    În conformitate cu art. 4, 5, 6, 15, 28-34 al Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” şi Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 07/15–XXVI din 27.09.2018, în perioada de la 17.09.2018 pînă la 31.01.2019, de către Secţia Administrativ-Militară s-a efectuat examinarea medico-militară a recruţilor şi încorporarea în serviciul militar termen, cu termen redus şi cel civil.

          1. În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM,  Secţia Administrativ-Militară i-a fost stabilită următoarea sarcină de încorporare – 26 de recruţi:

          - Armata Naţională          - 19 recruţi

        - Trupele de Carabinieri  - 7 recruţi

   2. Au fost încorporaţi şi expediaţi în unităţile militare – 20 de recruţi:

          - Armata Naţională         - 13 recruţi

         - Trupele de Carabinieri  - 7 recruţi

           3. În perioada desfăşurării încorporării în rândurile FA ale RM, în activitatea Comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil au fost depistate următoarele:

        - nu toate primăriile au o atitudine conştiincioasă faţă de sarcina stabilită;

        - mulţi recruţii supuşi încorporării se află peste hotarele Republicii Moldova;

        - în unele primării lipsesc persoane responsabile de evidenţa militară;

        - nu se efectuează conlucrarea în comun, între primărie şi poliţistul de sector în privinţa căutării recruţilor care se eschivează de la trecerea comisiei medico-militare şi prezentarea lor la încorporare în Secţia Administrativ-Militară.

 

 4. Primăriile care nu au prezentat nici un recrut la comisia medico-militară şi nu au îndeplinit obligaţiunile conform legislaţiei în vigoare la încorporare din toamna 2018-iarna 2019: Cantemir, Chioselia, Cîietu, Cîrpeşti, Coştangalia, Enichioi, Haragîş, Lingura, Plopi, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni.

 

5. Primăriile care şi-au îndeplinit conştient obligaţiunile conform legislaţiei în vigoare faţă de îndeplinirea sarcinei de încorporare din toamna 2018-iarna 2019: Antoneşti, Cania, Cociulia, Vişniovca.

 

               Şef secţie administrativ-militară Cantemir

   locotenent-major            Vasilii PARFENI

 

ГербRepublica Moldova                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                  Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

                                      D E C I Z I E                                    PROIECT

          nr.02/   -XXVI            din 21.03.2019

                                                         or. Cantemir

 

   Cu   privire  la deciziile cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada noiembrie, decembrie  a anului 2018

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada noiembrie, decembrie a anului 2018, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada noiembrie, decembrie, anul 2018 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică,aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

  Preşedintele şedinţei                                                        ____________                          

   Avizat :____________ Ludmila Ţurcanu,

   secretar  al consiliului  raional                                 

 

   Proiect  elaborat:_________Victoria Balan,

   şef serviciu administraţie publică;

 

                                     Anexa nr.1                                                                                                                                                      

 la decizia Consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                    nr. 02/ -XXVI  din  21.03.2019

                                                  

N O T Ă

Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control adoptate de

Consiliul Raional Cantemir în perioada noiembrie, decembrie 2018

 

      În perioadei noiembrie, decembrie 2018 au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  două şedinţe ale consiliului raional, una ordinară  la data de 06.12.2018 şi  una extraordinară la  21.12.2018. În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat total 49 decizii . În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 54 decizii executate, din ele  52 decizii s-au aflat la control pe parcursul anului 2018, iar două din anul 2017 au avut termen de control trimestrul IV, anul 2018.

      În anexa nr.2  la notă sunt indicate 6 decizii în derulare, toate  adoptate  în perioada  anului 2018. În anexa nr.3 se indică  14 decizii adoptate în perioada 2013-2018 şi se află la control şi proces de executare de lungă durată.

 

 

     Şef serviciu administraţie publică                    Victoria Balan

 

 

      Anexa nr. 01

                                                                                                         la nota deciziei Consiliului raional

                                                                                                           nr. 02/    –XXVI din 21.03.2019                                                                                                                                           

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir adoptate și executate.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Responsabil de control

Notă

1

2

3

4

5

1

06/02-XXVI

din 27.07.2017

Cu privire la acordul de  participare la implimentarea  Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011) de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II.   

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii, consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte

 

2

08/20-XXVI

din 07.12.2017

Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

3

01/03 XXVI

din 25.01.2018

Despre  modificarea şi completarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.                

 Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

4

02/01 XXVI

din 22.03.2018

Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2017 şi sarcinile pentru anul 2018.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

5

08/01 – XXVI

din  11.10.2018

Cu privire la  modificarea şi completarea deciziei nr. 08/04-XXVI din 07.12.2017 „ Cu privire la  aprobarea   bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul  2018”.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

6

02/26- XXVI

din 22.03.2018

Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional (evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi ai subdiviziunilor consiliul raional).

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

7

03/01-XXVI din 08.05.2018

Cu privire la aprobarea proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir», finanțator Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare între Raionul Cantemir, prin Consiliul Raional Cantemir și Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

8

04/02-XXVI

din 11.05.2018

Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.03/03-XXVI din 08.05.2018

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu; Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

9

06/01 – XXVI

din 10.08.2018

Cu privire la instituirea,organizarea şi funcţionarea Serviciului Social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate şi crearea comisiei pentru protecţia persoanelor aflate în situaţie de dificultate.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

10

06/02 – XXVI

din 10.08.2018

Cu privire la instituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii  şi a Standardelor minime de calitate.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

11

nr. 08/03-XXVI                                                                                din 11.10.2018

Cu privire la numirea dlui Barila Alexandru în funcţia de şef IMSP Centrul de Sănatate

      Ciobalaccia pe perioadă determinată.

 

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu; Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

12

nr. 09/01-XXVI                                                                                din 06.12.2018

 

Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2019.  

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

13

nr. 09/02-XXVI                                                                                din 06.12.2018

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir.

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii.

 

14

nr. 09/03-XXVI                                                                                din 06.12.2018

Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018”.  

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

15

09/05-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea hotărârii Comisie de privatizare nr.03  din data de  19.11.2018.

 

Comisiaconsultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

16

09/06-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la închiderea serviciului casă de copii de tip familial Mocanu Vera, Creciun Constantin, satul Lingura, raionul Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale.

 

17

09/07-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la închiderea serviciului casă de copii de tip familial Topală Igor, Topală Svetlana, locuitori a oraşului  Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale:învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale. .

 

18

09/08-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la includerea unor bunuri la balanţa Consiliului raional Cantemir, gestiunea direcţiei generale învăţământ.

Comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

19

09/10-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la completarea şi modificarea deciziei consiliului raional nr.08/24-XXVI din 07.12.2017,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Şcolii Sportive a raionului Cantemir”

Comisia consultativă de specialitate:drept, disciplina şi culte.

 

20

09/11-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la numirea prin concurs  a dnei Manoli Tatiana  în funcţia de şef direcţie generală învăţământ.

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte.

 

21

09/12-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2003 şi a cetăţenilor de vârstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.

Comisia consultativă de specialitate  drept,disciplină şi culte.

 

22

09/14-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2019 de implimentare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020.

Comisia consultativă de specialitate finanţe,buget,activităţi economico-financiare şi construcţii. culturale.

 

23

09/15-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la includerea în  evidenţa contabilă  a Consiliului raional, gestiunea aparatului preşedintelui  raionului a bunului imobil al  IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte;

Preşedintele raionului.

 

24

09/16-XXVI

din  06.12.2018

Cu  privire   la  transmiterea în comodat  bunului imobil IMSP Centrul de Sănătate Cociulia proprietate a Consiliului raional   instituţiei  respective.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

25

09/17-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la cererea cetăţenei Biscup Galina, domiciliată mun.Chişinău, str. Burebista 66/4, ap.21, despre procurarea casei de locuit din satul Pleşeni, proprietate privată a unităţii administrativ-teritorială de nivelul II Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

26

09/18-XXVI

din  06.12.2018

Despre demersul    S.A,,Moldtelecom”  cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

27

09/19-XXVI

din  06.12.2018

Despre demersul  Î.M ,,Orange Moldova”S.A. cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică   şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

28

09/20-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2019.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte; Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

29

09/21-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.08/23-XXVI din 07.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al administraţiei publice locale de nivelul II Cantemir”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

30

09/22-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la coordonarea şi  aprobarea  listei bunurilor imobile şi a schemelor de amplasare a acestora din domeniul public privat a UAT Capaclia.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

31

09/23-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la completarea  deciziei consiliului raional nr.05/23-XXVI din 28.06.2018,, Despre modificarea şi completarea deciziei nr.02/22-XXVI din 24.09.2015,, Cu privire la comisia de licitaţie”

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu;  Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

32

09/24-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI  din 20.08.2015 ,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

33

09/25-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea Acordului adiţional  la acordul de colaborare aprobat prin decizia consiliului raional nr.08/25-XXVI din 07.12.2017 ,,Despre Acordul de colaborare între Consiliul  Raional Cantemir şi Asociaţia Obştească”Concordia Proiecte Sociale”.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

34

09/26-XXVI

din  06.12.2018

Despre  desemnarea reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice şi aprobarea conţinutului procurii.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

35

09/27-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la  aprobarea programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2019.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

36

09/28-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea programului  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestrul I al anului 2019.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

37

09/29-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  de funcţie şi lucrul prin cumul personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

38

09/30-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la  deciziile cu termen de control,  pentru lunile  iunie-noiembrie, anul 2018.

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

39

09/31-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la  desemnarea  candidaturilor  pentru  constituirea  de către Comisia Electorală Centrală a consiliului electoral de circumscripţie de nivelul al doilea.

Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

40

09/32-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a instituţiilor Serviciului Cultură şi Turism.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

41

19/01-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  preşedintelui raionului , dlui Andrei Ciobanu, persoană  cu funcţie de demnitate publică.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

42

19/02-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  vicepreşedintelui raionului , dlui Ion Dimcea, persoană  cu funcţie de demnitate publică.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

43

19/03-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  vicepreşedintelui raionului , dlui  Sergiu Butuc, persoană  cu funcţie de demnitate publică.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

44

19/04-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  vicepreşedintelui raionului , dlui Anatolie Bazilevici, persoană  cu funcţie de demnitate publică.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

45

19/05-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a sporului pentru performanţă  profesională a angajaţilor din cadrul consiliului raional Cantemir.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

46

19/06-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la cererea AEÎ,,Făguraş- Vadul lui Isac”  despre acordarea unui spaţiu în locaţiune în incinta Consiliului raional.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

47

19/07-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  secretarului  consiliului raional, dnei  Ludmila Ţurcanu.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

48

19/08-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  dlui Veaseslav Cozma, şef direcţie finanţe.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

49

19/09-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  dnei Larisa Vîlcu,  şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

50

19/10-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  dnei Munteanu Viorica,şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

51

19/11-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  dnei Manoli Tatiana, şef direcţie generală învăţământ.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

52

19/12-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  dlui Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii,  gospodărie comunală dezvoltare locală şi regională.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

53

19/13-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la aprobarea salariului  dlui Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

54

19/14-XXVI

din  21.12.2018

Cu privire la modificarea (corelarea) deciziei nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019” cu Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.303 din 30.11.2018.

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii. 

 

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

              Anexa  nr.02

                                                                                                          la nota deciziei Consiliului raional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           nr. 02/ –XXVI din 21.03.2019.

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control  care se află în proces de derulare pe parcursul anului 2019.

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

  7

1

07/12 – XXVI

din 27.09.2018

Despre Raportul de inspecţie planificată a Inspecţiei Sociale nr.21 din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului de către direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Cantemir.

trimII, 2019

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

2

07/07 – XXVI

din 27.09.2018

Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.  

 

 

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

3

08/02 – XXVI

din  11.10.2018

Cu privire la prescripţia Inspecţiei financiare a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova  nr.27.09.12/916 din 18 septembrie 2018 despre rezultatele inspectării        financiare tematice efectuate la Consiliul raional Cantemir.

trimII, 2019

 

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

4

09/04-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019.

Trim.I, 2019

28.02.2019

Preşedintele raionului, dl A.Ciobanu

 

5

09/09-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloacele  fixe a IP Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” Baimaclia.

Trim.II, 2019

15.05.2019

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

6

09/13-XXVI

din  06.12.2018

Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2019.

Trim.IV, 2019

01.11.2019

Comisia consultativă de specialitate finanţe , buget, activităţi economico – financiare şi construcţii

 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

                                                                                                                                                                                                                                            

Anexa nr. 03

                                                                                                              la nota deciziei Consiliului raional  

                                                                                                           nr. 02/ –XXVI din 21.03.2019.

                                                                                                                              

 

L I S T A

deciziilor Consiliului Raional Cantemir cu termen de control

  care se află în proces de executare de lungă durată

 

Nr.

d/o

Numărul şi data adoptării deciziei

Titlul deciziei

Termen de control

Termen de prezentare a informaţiei

Responsabil de control

Notă

1

 2

                      3

  4

     5

         6

    7

1

04/44-XXV

din 27.06.2013

Despre programul raional privind controlul alcoolului pe anii 2013-2020

2013-2020

Anual, trim.I

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

2

02/01-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Învăţămîntului  raionului Cantemir pentru perioada 2016-2020.

 

2016-2020.

 

anual

S.Butuc,vicepreședintele raionului,comisia consultatiă de specialitate probleme sociale

 

3

02/15-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la consiliul raional de menţinere a ordinei publice, asigurarea securitгţii şi apгrarea drepturilor cetăţenilor.

 

2016-2019

Tr.I,anii 2016-2019

Comisia consultativг de specialitate:drept,disciplină și culte.

 

4

02/22-XXVI din 24.09.2015

Cu privire la comisia de licitație a bunurilor

2015-2019

Tr.I,anii

2015-2019

V.Culicovschi,vicepreședintele raionului

Comisia consultativă de specialitate:drept,disciplină și culte.

 

5

nr. 03/11–XXVI din 05.11.2015

 

 

Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului raional Cantemir.

 

2016-2019

1 februarie, anual

L. Ţurcanu, comisia consultativă de specialitatedrept,disciplină și culte.

 

6

nr. 02/16 XXVI 24.03.2016

Cu privire la mersul executгrii de ciziei consiliului raional nr. 04/44- XXVI din 27.06.2013-, despre programul raional privind controlul alcoolului pe perioada 2013-2020

2013-2020

Tr.I,anilor 2017-2020

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale, comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

7

02/49– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programuuil teritorial de prevenire si control al  infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

 

 

anii 2016-2020

comisia consultativă de specialitate drept,disciplinг єi culte,comisia consultativг de specialitate probleme sociale.

 

8

02/50– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

9

02/51-XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea  Programului raional de promovoare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

 

 

Perioada 2017-2020, trinm. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

10

02/52– XXVI din 23.03.2017

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

 

Perioada 2017-2020, trim. I

comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte,comisia consultativă de specialitate probleme sociale.

 

11

05/19-XXVI

22.06.2017

Despre acordul de colaborare între Consiliul raional Cantemir şi organizaţiile veteranilor de război din raionul Cantemir.

 

 

Trim I

 Pentru fiecare an

Comisia consultativă de specialitate:

drept, disciplină și culte.

 

12

08/25-XXVI

07.12.2017

 

Cu privire la Acordul de colaborare încheiat între Consiliul raional Cantemir şi Asociaţia Obştească Concordia Proiecte Sociale.

 

Trim I,

 anul 2019

DASPF; Comisia consultativă de specialitate drept, disciplină și culte.

 

13

02/19-XXVI 22.03.2018

Cu privire la aprobarea Programului Teritorial pentru implimentarea obiectivelor  privind Apa şi Sănătatea în raionul Cantemir pentru anii 2016-2025

IMSP CSP

Trim IV,

anual, pînă în anul

2025

Comisia consultativă de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

 

14

05/12– XXVI

din 28.06.2018

Despre aprobarea Programului Raional privind prevenirea şi controlul bolilor cardiovasculare pe anii 2018-2020.

IMSP CSP

2018-2020

Comisia consultativă de specialitate probleme sociale

 

                 

 

Şef serviciu administraţie publică                                            Victoria Balan

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                            din  21.03.2019

 

      Despre demersul IMSP CS Cantemir privind

acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate

de comodant pentru prelungirea termenului

contractelor de dare în locaţiune pentru unele

spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate

încheiate cu terţi pe anul 2019

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05.2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018,  deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterioare), examinând demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dăre în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2019, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

D E C I D E:

 

01 .Se ia act de demersul IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiate cu terţi pe anul 2019 (demersul se anexează).

 

02.Se acceptă prelungirea termenului contractelor de locaţiune încheiate cu terţi , inclusiv:

- Agenţia Teritorială Sud-Vest a CNAM;

- Î.I.Boeştean Victor;

- IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

-Î.I.Svetlana Guţuleac.

03.Doamna Olga Hîţu, şef  IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir va semna contractele de locaţiune.

      04.Decizia     în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, instituţiilor sus nominalizate , factorilor interesaţi şi publicului, se plasează pe pagina web a consiliului raional şi se publică în Registrul de Stat al actelor locale în termen de 10 zile.

 

      05.Executarea             deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Olga Hîţu, şef  IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

 

      06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

  Preşedintele şedinţei                                                                      ___________________

      Avizat:    

Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Turcanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                            din  21.03.2019

 

      Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia

 privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de

comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare

 în locaţiune a  unui spaţiu din incinta imobilului instituţiei

 vizate încheiat  cu terţi pe anul 2019.

 

în temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21-XVI din 04.05.2007, Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018,   examinând demersul IMSP CS Cociulia privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dăre în locaţiune a unui spaţiu din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiat  cu terţi pe anul 2019, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

01. Se ia act de demersul IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unui spaţiu din incinta imobilului instituţiei în cauză încheiat cu terţi pe anul 2019 (demersul se anexează).

02.Se acceptă prelungirea termenului contractului de locaţiune încheiat cu Sentrul de Sănătate Cantemir .

03.Doamna Maia Putregai, şef  IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia va semna contractul de locaţiune.

      04.Decizia     în cauză se aduce la cunoştinţa IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, factorilor interesaţi şi publicului, se plasează pe pagina web a consiliului raional şi se publică în Registrul de Stat al actelor locale în termen de 10 zile.

 

      05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dnei Maia Putregai, şef  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

 

      06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

  Preşedintele şedinţei                                                                      ___________________

      Avizat:    

Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila TurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin