Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta din 21.03.2019, pentru consultare publica..

Proiecte decizii, sedinta din 21.03.2019, pentru consultare publica.. imprimare

19.03.2019      

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 D E C I Z I E 

                                                                                                                       Proiect

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

 

           Cu   privire  la deciziile  cu   termen 

de  control adoptate de Consiliul Raional

Cantemir în perioada  noiembrie,decembrie,

anul 2018

 

     În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinând nota privind deciziile cu  termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în  perioada noiembrie,decembrie, anul 2018, avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

           

                                                                       D E C I D E :

 

     01.Se ia act de nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în perioada noiembrie,decembrie, anul 2018 prezentată în  anexa nr.1.

 

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor aparatului preşedintelui raionului,consiliului raional să prezinte informaţii şi dări de seamă despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stipulate în actele corespunzătoare serviciului  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului.

 

   03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

    04.Monitorizarea executării  prezentei decizii se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional , controlul - în seama dlui  Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

 Elaborat:  __________Victoria Balan,

şef serviciu administraţie publică

 

Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/ -XXVI din 21.03.2019

                                                  

N O T Ă

Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control adoptate de

Consiliul Raional Cantemir în perioada noiembrie, decembrie 2018

 

      În perioadei noiembrie, decembrie 2018 au  fost convocate, organizate şi desfăşurate  două şedinţe ale consiliului raional, una ordinară  la data de 06.12.2018 şi  una extraordinară la  21.12.2018. În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat total 49 decizii . În anexa nr.1 la nota în cauză sunt indicate 54 decizii executate, din ele  52 decizii s-au aflat la control pe parcursul anului 2018, iar două din anul 2017 au avut termen de control trimestrul IV, anul 2018.

      În anexa nr.2  la notă sunt indicate 6 decizii în derulare, toate  adoptate  în perioada  anului 2018. În anexa nr.3 se indică  14 decizii adoptate în perioada 2013-2018 şi se află la control şi proces de executare de lungă durată.

 

 

     Şef serviciu administraţie publică                    Victoria Balan

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 D E C I Z I E 

                                                                                                                       Proiect

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

 

         Cu privire la modificarea și completarea deciziei
consiliului raional nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015,,Cu

privire la aprobarea Regulamentului și componența
consiliului consultativ al Direcției Generale Învățământ 

Cantemir”

 

                În  temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 48 (3) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Învățământ Cantemir cap. III, pct. 15, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional

 

                                                                                                DECIDE:

 

    01.Se modifică și se completează decizia consiliului raional nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului și componența consiliului consultativ al Direcției Generale Învățământ Cantemir”.

    02.Se aprobă componența consiliului consultativ al Direcției Generale Învățământ Cantemir conform anexei  nr.2.

    03.Se abrogă anexa  nr.2 din decizia nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Direcției Generale Învățământ Cantemir.

     04.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Tatiana Manoli, șef Direcție Generală Învățământ Cantemir.

   05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

     06. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina dlui Dimcea Ion, vicepreședinte al raionului, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale și turism.           
               

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:_____________ Tatiana  Manoli            
Șef DGÎ Cantemir 

 

 

 

Anexa nr. 1

                                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                                                                              nr. 02/  -XXVI din 21.03.2019

 

 

 

Notă informativă
cu privire
la completarea și modificarea deciziei consiliului raional

 nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului

 și componența consiliului consultativ al Direcției Generale Învățământ Cantemir”

 

               

          Reieșind din prevederile art. 48 (3) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 și Regulamentului  de organizare și funcționare a Direcției Generale Învățământ Cantemir cap. III, pct. 15, componența nominală și regulamentul de activitate al consiliului consultativ se aprobă prin decizia autorității administrației publice locale de nivelul al doilea.
                În legătură cu faptul că, unii angajați ai Direcţiei Generale Învăţământ, membrii consiliului consultativ nu mai activează la moment, sau sunt suspendate raporturile de serviciu, inclusiv, dna Svetlana Roabeș, șef secție economico-financiară se află  în concediul pentru îngrijirea copilului, eleva Josu Dana a absolvit liceul.

           În acest context, este necesar de a modifica componența consiliului consultativ al DGÎ Cantemir.    
                În baza celor expuse, solicităm modificarea şi completarea deciziei consiliului raional  nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului și componența consiliului consultativ al Direcției Generale Învățământ Cantemir” conform anexei nr.2.        
                Propunem spre aprobare componența consiliului consultativ al Direcției Generale Învățământ Cantemir conform anexei nr.2.

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                             Tatiana Manoli

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

                                                                                                            la decizia consiliului raional

nr. 02/  -XXVI din 21.03.2019

Componenţa Consiliului Consultativ

 al Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir:

 

1.       Manoli Tatiana, șef Direcţie Generală Învăţământ;

2.       Cechir Tatiana, șef adjunct Direcţie Generală Învăţământ;

3.       Domenco Maria, specialist principal-metodist Direcţie Generală Învăţământ ;

4.       Cabac Ana, şef SAP;

5.       Coreni Natalia, șef SEF Direcţie Generală Învăţământ;

6.       Burduja Ana, specialist superior Direcţie Generală Învăţământ ;

7.       Zacon Sergiu, director, IP Gimnaziul „M. Sadoveanu” s. Hănăseni;

8.       Arseni Elena, director grădiniţa de copii Pleșeni;

9.       Vasilachi Teodor, părinte, or. Cantemir;

10.    Marcu Ariadna, elevă IP LT „D. Cantemir”;

11.    Bujac Eufrosinia, specialist coordonator-metodist Direcţie Generală Învăţământ.

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 D E C I Z I E 

                                                                                                                       Proiect

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

 

        Despre acordul deschiderii şi înregistrării

serviciului Casei de copii de tip familial Sacalî

Zinaida  și Sacalî Valentin , domiciliați în comuna

Baimaclia, raionul Cantemir

 

În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1278 din 26.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

                                                                            D E C I D E:

    01. Se ia act de:

 – notă despre deschiderea şi înregistrarea serviciului casei de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir (se anexează)

 -  avizul comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate  (se anexează)

    02. Se deschide şi  înregistrează serviciul casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir

    03. Se aprobă devizul de cheltuieli la suma de 132816.75 lei pentru întreţinerea serviciului casei de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir, pentru anul 2019.

    04. Direcţia Finanţe și Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, vor asigura redistribuirea surselor financiare aprobate pentru anul 2019, de la serviciu casă de copii de tip familial Mocanu Vera și Creciun Constantin din satul Lingura, raionul Cantemir, la serviciu casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin , domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir.

     05. Serviciul casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir îşi va deschide cont bugetar şi extrabugetar la  Trezoreria Regională Cahul- Cantemir.

    06.În calitate de autoritate tutelară teritorială, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, va monitoriza situaţia copiilor şi în caz de necesitate  va înainta Consiliului Raional propuneri de modificare sau completare a deciziei în cauză.

    07. Serviciul casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir, va funcționa în conformitate cu  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate

    08. Decizia intră în vigoare de la momentul adoptării ei.

    09. Despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul IV anul 2019.

    10. Executarea deciziei se pune în seama Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Cantemir.

    11. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina  vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale.

    12. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expediază Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în acelaşi termen ,afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

     13. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate, drept, disciplină şi culte,comisiei consultative  de specialitate, finanţe, buget, activităţi economico financiare şi construcţii .

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                 ____________________

 

   Avizat:

 Secretar al Consiliului raional                                                  Ludmila Țurcanu

 

Elaborat: Șef DASPF Cantemir                               

    _________Viorica Munteanu

Coordonat:

Şef Direcția Finanțe Cantemir
   _________Veaceslav COZMA

 

 

                                                                                                   Anexa nr.01

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr.02/-XXVI din 21.03.2019

NOTĂ

despre deschiderea şi înregistrarea serviciului Casă de copii de tip familial

Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin, domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir

 

   Familia Sacalî, domiciliaţi în domiciliați în comuna  Baimaclia, raionul Cantemir, este compusă din membri:

        Soţul- Sacalî Valentin a.n. 02.12.1965

        Soţia- Sacalî Zinaida a.n. 22.05.1973

   Circumstanţele care crează necesitatea plasamentului copiilor Miron Alexandru a.n. 26.01.2015, Miron Andrei 02.11.2013 și Nicolau Ion a.n. 19.01.2016, domiciliată în satul Porumbesti, raionul Cantemir , la data de 11.07.2017 primăria Porumbești în baza demersului nr. 25 din 11.07.2017 copiii Miron Alexandru a.n. 26.01.2015, Miron Andrei a.n. 02.11.2013 și Nicolau Ion a.n. 19.01.2016 au fost plasați în Centrul de plasament și reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă din municipiul Chișinău. Din momentul plasamentului copiilor și pînă în prezent nimeni din părinți nu s-au interesat de soarta copiilor.

     Familia cet. Toacă Aliona face parte dintr-o familie social-vulnerabilă și se află la evidența asistentului social comunitar și administrației publice locale din satul Porumbești începînd cu data de 19.10.2016. Familia data nu dispune de locuință proprie, fiind ocazional în chirie cu condiții inadecvate de trai, în locuință mereu este mizerie, antisanitarie. Copiii permanent rămîneau fără supraveghere părintească, erau neglijați, nu erau alimentați la timp și hainele cu care erau îmbrăcași nu corespundeau anotimpului.

Cet. Miron Viorel, tatăl copiilor Miron Andrei și Miron Alexandru, este locuitor al satului Pleșeni nu s-a interesat de soarta copiilor de la separația de concubină sa, nu participă sub nici o formă la creșterea și educarea lor. Cet. Miron Viorel se caracterizează ca o persoană agresivă, consumator de băuturi alcoolice, a fost sesizat de organele de drept.

Cet. Nicolau Grigore, tatăl copilului Nicolau Ion la fel consumă băuturi alcoolice și este violent cu copiii. Nu este încadrat în cîmpul muncii. La data de 25.10.2018 de către Judecătoria Cahul sediul Cantemir a fost emisă hotărîrea cu privire la decăderea din drepturile părintești a părinților Toacă Aliona, Miron Viorel, Nicolau Grigore.

       Luînd în consideraţie situaţia creată, în baza documentelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, DASPF Cantemir ca autoritate tutelară teritorială, propune ca formă de protecţie, plasarea copii în serviciul Serviciul casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida și Sacalî, domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir, deoarece copii sunt în Centru de vîrstă fragedă

   Familia  Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin este o familie completă, dispune de spațiu locativ, are suport financiar și material pentru deschiderea unei case de copii de tip familial.

  Soții au participat la cursul de instruire a asistenților parentali profesioniști și părinți-educatori, au obținut Certificat care îi permite practicarea profesiei de părinte-educator și asistent parental profesionist, și au prezentat Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir setul complet necesare pentru înregistrarea unui serviciu specializat CCTF.

   Setul de acte pentru deschiderea CCTF corespunde cerințelor regulamentului cu privire la serviciul casă de copii de tip familial aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate

 

Şef DASPF Cantemir                                                                        Viorica Munteanu

 

                                                                                                                                               Anexa nr.02

la decizia consiliului raional

                                                                                                                                           nr.02/-XXVI din 21.03.2019

Lista

copiilor din serviciul Casă de copii de tip familial Sacalî Zinaida

 și Sacalî Valentin , domiciliați în comuna Baimaclia, raionul Cantemir.

 

  1. Miron Alexandru a.n. 26.01.2015;
  2. Miron Andrei 02.11.2013;
  3. Nicolau Ion a.n. 19.01.2016;
  4. Ichim Izabela-Elena 16.03.2012.

 

   Şef DASPF Cantemir                                                 Viorica Munteanu

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 D E C I Z I E 

                                                                                                                       Proiect

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

     Despre examinarea  Raportului și Prescripției

Inspecției Financiare cu privire la rezultatele inspectării

financiare efectuate la Direcția asistență socială

și protecție a familiei Cantemir a Consiliului raional Cantemir

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea privind Administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Raportului și Prescripția  Direcţiei Teritoriale Inspecție Financiară Cahul,  a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova  nr.27-17-97 din 06 decembrie 2018 privind rezultatele inspectării financiare la Direcția asistență socială și protecție a familiei,  examinând nota informativă a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Raportul şiprivind rezultatele inspectării financiare efectuate la Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir, Prescripția cu privire la rezultatele inspectării financiare efectuate la Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului raional Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,Consiliul raional

Decide:

01.   Se ia act de informația prezentată de dna Munteanu Viorica  despre examinarea Raportului și Prescripției Direcţiei Teritoriale Inspecție Financiară Cahul,  a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova  nr.27-17-97 din 06 decembrie 2018,cu privire la rezultatele inspectării financiare efectuate la Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir a Consiliului raional Cantemir (se anexează).

02.   Se aprobă planul de măsuri în scopul înlăturării încălcărilor și neregulilor depistate (se anexează).

03.   Se pune în sarcina dnei  Munteanu Viorica, șef direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei să intensifice controlul asupra exercitării atribuțiilor contabilului-șef a  direcției  asistenţă socială şi protecţie a familiei, să monitoriza permanent îndeplinirea întocmai a acestora.

04.   Informaţia despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului raional Cantemir  în trimestru IV 2019 de către șef  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

05.   Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina,   șefului  Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

     06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile şi se expedia Direcției Teritorială Inspectare Financiară Cahul și se aduce la cunoștință publicului și persoanelor interesate ,afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

06.   Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de  

 specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ,cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,activităţi social-culturale şi  turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                 ____________________

     Avizat:

 Secretar al Consiliului raional                                                  Ludmila Țurcanu

Elaborat: Șef DASPF Cantemir                              

    _________Viorica Munteanu

Coordonat:Şef Direcția Finanțe Cantemir
   _________Veaceslav COZMA

 

                                                                                                                                                                       Anexa nr.01

                                                                                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                                                                                             nr.02/-XXVI  din 21.03.2019

 

 

Notă informativă

despre examinarea Raportului și Prescripției Inspecției Financiare cu privire

 la rezultatele inspectării financiare efectuate la Direcția asistență socială

și protecție a familiei Cantemir a Consiliului raional Cantemir

 

 

   Direcția Teritorială Inspectare Financiară Cahul, conform planului de activitate pe semestru II al anului 2018 a efectuat inspectare financiară la Direcția  asistență socială și protecție a familiei Cantemir, privind eficientizarea administrării alocațiilor bugetare și mijloacelor speciale pe perioada 01.01.2012-01.10.2018.

    Inspectarea a fost începută la 08.11.2018 și finalizată la 26.11.2018. Inspectarea financiară a fost efectuată cu acordul șefului direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir, dnei Viorica Munteanu și în prezența Contabilului-șef Ana Derivolcov, care sunt responsabili de respectarea cadrului legal în procesul administrării alocațiilor bugetare și mijloacelor speciale.

    În perioada supusă inspectării persoanele cu funcții de răspundere cu dreptul de a semna documentele financiare și bancare cu dreptul la prima semnătură au fost:

- Dl. Nicolae Gîrneț Șef SASPF pe perioada de activitate 27.09.2007 pînă la 19.08.2012

- Dna Elena Andoni Șef DASPF pe perioada de activitate 20.08.2012 pînă la 05.12.2012

- Dl Sergiu Butuc Șef DASPF pe perioada de activitate 06.12.2012 pînă la 19.08.2015

- Dna Viorica Munteanu Șef DASPF pe perioada de activitate 20.08.2015 pînă în prezent

Cu dreptul la a doua semnătură:

 -  Dna Elena Dediu Contabil -șef SASPF pe perioada de activitate 23.09.2003 pînă la 01.06.2012

 - Dna Maria Handuca Contabil -șef DASPF pe perioada de activitate 01.06.2012 pînă la 22.02.2016.

  - Dna Ana Derivolcov Contabil -șef DASPF pe perioada de activitate 16.03.2016 pînă în prezent.

 

  Șef DASPF Cantemir                                                                          Viorica Munteanu

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 D E C I Z I E 

                                                                                                                       Proiect

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

 

           Despre executarea deciziilor consiliului

raional  nr.08/41-XXVI  din 07.12.2017,

nr.05/26 -XXVI  din 28.06.2018

   

 

     În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinînd notele  despre executarea deciziilor consiliului raional nr.08/41-XXVI  din 07.12.2017, nr. 05/26 -XXVI  din  28.06.2018,  avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

 

Decide:

 

    01. Se ia act de notele prezentate de conducătorii  subdiviziunilor consiliului raional şi serviciul administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului despre executarea deciziilor consiliului raional

     nr.08/41-XXVI  din 07.12.2017,,Cu privire la programul de activitate al subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe anul 2018”,

    nr.05/26 -XXVI   din    28.06.2018, ,,Cu privire la programul de activitate al subdiviziunilor Consiliului raional şi al aparatului preşedintelui raionului pe semestrul II, 2018” (se anexează).

 

    02. Se ridică controlul deciziilor nr. 08/41-XXVI  din 07.12.2017şi  nr.05/26 -XXVI   din  28.06.2018.

 

    03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

 

        Preşedintele şedinţei                                                _________________________                                 

                  

                                                

           Avizat :

     Secretar al   consiliului  raional                               Liudmila Ţurcanu

 

        

 

     Elaborat:__________Victoria Balan,                                                                                                                                         şef serviciu administraţie publică

 

 

 

 

                                                                                                Anexă

                                                                                            la decizia consiliului raional

                                                                                            nr. 02/ - XXVI din 21.03.2019

 

 

N O T Ă

despre executarea deciziei consiliului raional nr. 08/41-XXVI  din 07.12.2017

nr.05/26 -XXVI  din 28.06.2018 de către aparatul preşedintelui raionului.

 

  

       Referitor  la executarea actelo nominalizate Vă  comunicăm că, fiecare conducător al subdiviziunii consiliului raional  a prezentat  nota informativă, în care au fost expuse rezultatele activităţii pentru perioada de referinţă.

          Pe parcursul anului 2018 aparatul preşedintelui raionului a activat întru realizarea a opt obiective cu impact de dezvoltare socio- economică, acestea fiind :

-Implimentarea Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cantemir pentru   perioada 2016-2020;

-Remedierea performanţelor manageriale ale APL de nivelul II- (au participat la traininguri, sesiuni de instruire, seminare - 7 funcţionari publici  , iar cu schimb de experienţă şi vizite de lucru a participat persoanele cu funcţii de demnitate publică peste hotarele ţării);

 - Executarea bugetului raionului pentru  anul 2018 şi planificarea bugetului raional pe anul 2019;

- Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului;

-          Îmbunătăţirea sistemului de managment al resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile consiliului raional;

-          Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional, consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni;

-          Organizarea şi desfăşurarea  concursurilor sportive pentru tineret.

-          Organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor naţionale şi tradiţionale.

     Acţiunile şi subacţiunile de implimentare a obiectivelor menţionate au fost organizate şi desfăşurate. 

    Referitor la Obiectivele nr.1 şi nr.3, Consiliul raional a  fost informt în  şedinţa din 25.01.2018, iar  despre executarea bugetul raionului pentru anul 2018 sunteţi informaţi la şedinţa de astăzi. Şedinţele Consiliului raional a comisiilor create de consiliul raional s-au organizat şi desfăşurat conform regulamentelor şi termenelor planificate. De asemenea s-au organizat şi desfăşurat concursurile sportive şi activităţile pentru tineret, sărbătorile naţionale, tradiţionale . Transparenţa activităţii autorităţilor publice raionale este asigurată prin plasare pe pag web şi pe panourile informative a materialelor de interes public.

 

Şef serviciu administraţie publică                                                   Victoria Balan

 

 

Republica Moldova                                     Республика Молдова

 

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

 

              Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui

 raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului

consiliului raional pe perioada concediului de odihnă

 anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu

 

       În temeiul art.38, alineatele (5),(6)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art.43, alineatele (1) şi (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, art.156 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2008, art. din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de  salarizare în sectorul bugetar, examinând propunerea dlui Andrei Ciobanu preşedintele raionului, privind împuternicirea dnei Victoria Balan,şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu, luând în calcul faptul că sunt şi  zile restante de concediu nefolosit,  examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional

 

D E C E D I :

 

     01.Se ia act de  nota informativă  (se anexează).

     02.Se împuterniceşte dna Victoria Balan , şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual  plătit  şi a concediului nefolosit a dnei Ludmila Ţurcanu.

     03.Doamnei  Victoria Balan, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru îndeplinirea  obligaţiunilor  de  muncă  a dnei Ludmila Ţurcanu se  stabileşte  spor  în mărime de 50 % din salariul de funcţie al secretarului consiliului raional, conform treptei I de salarizare.

     04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţă persoanei sus vizate, altor factori întresaţi şi publicului în termen de 10 zile prin înmînare,expediere, afișare pe standul , se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

     05.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:Iulia Cîrlan_________

Specialist principal

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/ -XXVI din 21.03.2019

 

 

                                                         Notă informativă

cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

 

    Conform art.60 alin.7 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău, secretarului Consiliului municipal Bălţi şi secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local.

         Reieşind din prevederile art.38 alin.5  a legii sus-numite  Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

      Totodată menţionăm , că secretarul consiliului dispune de o perioadă de  _____zile calendaristice  concediu nefolosit din perioade  precedente.

 În acest context  se propune adoptarea decizie  Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan ,

şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

 

Specialist principal ,

 aparatul preşedintelui raionului                                                         Iulia Cîrlan

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ –XXVI                                                                                                       din 21.03.2019                                                                                                  or. Cantemir

 

       Cu privire la casarea bunurilor uzate,raportate la mijloace fixe

 a Școlii Sportive Cantemir,Centrului  de Creație a Copiilor Cantemir

,  instituţii extraşcolare a Direcției Generale Învățământ Cantemir

 

                În  temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând actele privind casarea bunurilor instituției nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                                                D E C I D E :

  01.Se casează bunurile uzate, raportate la mijloace fixe a Școlii Sportive Cantemir,Centrului  de Creație a Copiilor Cantemir,  instituţii extraşcolare a Direcției Generale Învățământ Cantemir.

   02.Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate a Şcolii Sportive Cantemir,Centrului  de Creație a Copiilor Cantemir,  instituţii extraşcolare a Direcției Generale Învățământ Cantemir(se anexează).

   03.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe   nr. MF-4 (buget) la suma de:

·         Școala Sportivă Cantemir – 35185,00 (treizeci și cinci mii una sută optzeci și cinci) lei 00 bani.

·         Centrul de Creație a Copiilor Cantemir – 14733,00 (paisprezece mii șapte sute treizeci și trei) lei 00 bani.

   04.Despre executarea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la următoarea ședință ordinară din trim. II, anul 2019.

   05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, președintele raionului Cantemir.

    06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, se  publică pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

    07.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii. 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

            Avizat :Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

Elaborat:_____________ Tatiana  Manoli            
Șef DGÎ Cantemir 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ –XXVI                                                                                                       din 21.03.2019                                                                                                  or. Cantemir

 

  

         Cu privire la casarea bunurilor uzate

raportate la mijloace fixe a institutiilor

Serviciului Cultură şi Turism

 

În temeiul art.43 (2) din Legea privind adminitratia publica locala nr.436 – XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativ anr.435-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05 1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul Serviciului Cultură şi Turism şi a altor acte privind casarea bunurilor instituţiei nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate  drept, disciplină şi culte,omisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

 

01.   Se ia act de nota privind casatea bunurile  uzate, raportate la mijloace fixe  a institutiilor  Seviciului Cultură şi Turism  (se anexeaza).

 

02.   Se aproba registrul actelor mijloacelor fixe ce urmeaza a fi casate(se anexeza).

 

03.   Se aproba procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a institutiilor Serviciului Cultura  si Turism, la suma de 55683,14(Cincizeci si cinci mii sase sute optzeci si trei lei, 14 bani (se anexeaza).

 

04.   Despre executarea deciziei in cauza se va informa consiliul raional la sedinta ordinara din trim.IV,anul 2019

 

05.   Decizia în cauză se  aduce la cunostinta persoanelor sus-nominalizate ,altor factori interesanti si publicului in termen de 10 zile si se publica in Registrul de Stat al actelor locale.

 

06.   Controlul asupra executării deciziei  in cauza se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                            

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

Elaborat:_____________ Sergiu Toderici             
Șef
Serviciul Cultură şi Turism 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/ –XXVI                                                                                                       din 21.03.2019                                                                                                  or. Cantemir

 

  

         Cu privire la casarea bunurilor uzate,          
raportate la mijloace fixe a Instituției Publice

,,Ivan Vazov” s. Stoianovca

 

                În  temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, examinând actele privind casarea bunurilor instituției nominalizate, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                                                DECIDE:

  01.Se casează bunurile uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice ,,Ivan Vazov”
s. Stoianovca.

  02.Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).

   03.Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Instituției Publice ,,Ivan Vazov” s. Stoianovca forma nr. MF-4 (buget) la suma de 3685.34 (trei mii șase sute optzeci și cinci lei treizeci și patru bani).

   04.Despre executarea deciziei în cauză se va informa consiliul raional la următoarea ședință ordinară din trim. II, anul 2019.

   05.Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, președintele raionului Cantemir.

   06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

    07.Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

Elaborat:_____________ Tatiana  Manoli            
Șef DGÎ Cantemir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin