Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, sedinta din 21.03.2019, pentru consultare publica

Proiecte decizii, sedinta din 21.03.2019, pentru consultare publica imprimare

19.03.2019      

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVI                                                                                                      din 21.03.2019                                                                          

or. Cantemir

 

     Cu privire la activitatea preşedintelui raionului

şi a subdiviziunilor  consiliului raional în anul

2018 şi sarcinile pentru anul 2019     

 

      În temeiul art. 43 (2) , 53 (1) , litera g) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , deciziei nr. 02/01-XXVI din 22.03.2018 “Cu privire la  activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2017 şi sarcinile pentru anul 2018”, examinând raportul cu privire la activitatea  preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul  2018 şi sarcinile pentru anul 2019”, prezentat de dl Andrei Ciobanu, preşedintele  raionului, avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură,protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, opiniile şi propunerile expuse de către consilieri, invitaţi  în cadrul dezbaterii subectului dat Consiliul Raional constată că eforturile preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional au fost orientate spre executarea deciziei  consiliului raional nr. 03/01-XXVI din 23.06.2016 “Cu privire la aprobarea strategiei,de dezvoltate socio-economică a raionului Cantemir pe anii 2016-2020”, şi a deciziei nr.08/40-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru anul 2018 de implimentare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică araionului Cantemir pentru anii 2016-2020    

    Reieşind din cele expuse Consiliul Raional

                                                                                    D E C I D E :

    01.Se ia act de raportul “Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2018 şi sarcinile pentru anul 2019 (se anexează).

   02.Se stabilesc ca sarcini prioritare pentru anul 2019 pentru preşedintele raionului , vicepreşedinţii raionului, conducătorii şi subdiviziunile consiliului raional:

- realizarea prevederilor deciziilor

      nr. 09/04-XXVI din 06.12.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional Cantemir  în lectura a doua pe anul 2019”;

   întreprinderea măsurilor pentru:

asigurarea transparenţei în procesul decizional; 

executarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul raional în termenii stabiliţi;

executarea bugetului raional pe anul 2019 la  cel puţin 100 procente;

  executarea Programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2019;

în dezvoltarea procesului de proiectare  al obiectului podul feroviar Cantemir-Fălciu prin reprofilarea în pod mixt, finisarea  reparţiei edificiului IMSP Spitalul Raional Cantemir .

      Direcţia Finanţe

-          Va asigura monitorizarea executării bugetului pe anul 2019 ;

-          Va asigura elaborarea proiectului bugetului raional  pentru anul  2020.

        Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare va contribui la

 Monitorizare Planului de acţiuni pentru anul 2019 de implimentare Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020 ;

  asigurarea    creşterii  volumului  al producţiei agricole şi respectiv industriale ;

  continuarea activităţilor de creare a asociaţiilor obşteşti pe interese în sectorul agroindustrial;

asigurarea suportului informaţional, suportului metodologic  necesar producătorilor agricoli la şcolarizarea în următoarele domenii:

subvenţionarea sectorului agro-industrial;

atragerea investiţiilor ;

desfăşurarea seminarelor instructive;

promovarea tehnologiilor performante în cultivarea culturilor agricole.

     Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională va asigura:

monitorizarea derulării implimentării proiectelor investiţionale, proiectelor finanţate de la bugetul de stat,proiectelor finanţate de la bugetul local;

momitorizarea lucrărilor de construcţie  a apeductelor în satele Baimaclia,  Pleşeni, ;

Monitorizarea lucrărilor la construcţia sistemelor de canalizare în satele  Cociulia, or.Cantemir;

Acordarea suportului metodologic la implimentarea proiectului de Eficienţă Energetică , primăria Baimaclia şi IMSP Spitalul raional Cantemir ;

 Finalizarea  lucrărilor de renovare a 10 apartamente , or. Cantemir , str.Trandafirilor 12;

Finalizarea  Construcţiei  Oficiului Medicilor de Familie în comuna Pleşeni, satul Hănăseni;

Monitorizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinerea drumurilor locale conform Listei drumirilor aprobată.   

       Serviciul cultură şi turism

- va crea condiţii optime pentru promovarea tradiţiilor naţionale;

-va contribui la organizarea  şi  desfăşurarea activităţilor cultural- artistice în raionul Cantemir prin dirijarea eficientă a instituţiilor de cultură;

Va asigura buna desfăşurare a festivalurilor tradiţionale şi participarea colectivelor artistice în cadrul acestora, totodată participarea  la turneele în afara raionului şi ţării.

       Direcţia Asistenţă socială şi protecţia familiei:

-va oferi servicii de calitate beneficiarilor;

-va presta servicii sociale comunitare pentru diminuarea instituţionalizării minorilor.

         Direcţia Învăţămînt:

 -Va monitoriza şi  asigura implimentarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Cantemir pentru anii 2016-2020;

-Va contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din raion;

    03.Se stabileşte că la fiecare şedinţă ordinară a Consiliului  Raional Cantemir va fi examinată la  general informaţia despre mersul executării sau executarea  deciziilor cu termen  de control.

    04.Vicepreşedinţii raionului, secretarul consiliului raional, conducătorii subdiviziunilor consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului vor acorda atenţie sporită calităţii activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate , documentelor elaborate.

     05.Despre rezultatele executării deciziei prezente se va informa Consiliul Raional în trimestru unu, anul  2020 în raportul despre activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional.

    06.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

      07.Controlul executării deciziei în cauză se pune în  seama comisiilor  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        ____________________

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVI                                                                                                      din 21.03.2019                                                                          

or. Cantemir

 

          Despre mersul executării deciziei consiliului raional

nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea

 preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

 încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor

 individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi a

 subdiviziunilor consiliului raional)”

 

             

 

            În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, examinând avizul comisiei consultative  de specialitate drept ,disciplină şi culte ,  Consiliul Raional

 

                                                                         D e c i d e :

 

      01.Se ia act de nota informativă prezentată de către dna Iulia Cîrlan, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane) .

 

  02.Se stabileşte că preşedintele raionului  va informa consiliul raional  despre evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici pentru anul de activitate  2019 în     trimestrul I al anului 2020.

 

    03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                        ____________________

 

 

  Avizat:

 Secretar al consiliului raional                                                         Ludmila Ţurcanu

 

 

Elaborat:  __________________Iulia Cîrlan

Specialist principal

(resurse umane)

 

 

 

 

 

Anexă

                                                                                                               la decizia consiliului raional

                                                                                                               nr.02/-XXVI din 21.03.2019      

 

Notă informativă

despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015

“Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare

încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor individuale ale

funcţionarilor publici de conducere, şefi a subdiviziunilor consiliului raional)”

 

 

          În temeiul art. 43 (2), 53 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”,conform dispoziţiei preşedintelui raionului nr.05-1 din 09.01.2019 “Cu privire la stabilirea graficului desfăşurării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici”, au fost evaluaţi următorii funcţionari publici de conducere din cadrul subdiviziunilor consiliului raional şi secretarul consiliului raional:

-          Ţurcanu Ludmila, secretar al consilui raional;

-          Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe;

-          Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare;

-          Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă socială  şi protecţie a familiei;

-          Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională;

-          Toderici Sergiu, şef serviciul cultură şi turism.

Funcţionarii publici sus-menţionaţi, în temeiul realizării obiectivelor individuale stabilite pentru anul 2018, au fost evaluaţi cu calificativul:

 ,, foarte bine” – 6 funcţionari.

 

 

 

Iulia Cîrlan                                                         specialist principal , aparatul preşedintelui raionului 

                                                                            (responsabil în domeniul gestionării resurselor umane)

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.02/-XXVI                                                                                                                                     din 21.03.2019

     

     Despre aprobarea Raportului privind  

executarea bugetului  raional conform

rezultatelor  anului 2018

 

      În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003, examinând avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii Consiliul Raional  constată, că pentru anul 2018  partea de venituri  totale a fost executată cu 100,4 la sută şi  partea de  cheltuieli şi active nefinanciare  cu 91,2 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2018.

    La impozite şi taxe executarea constituie  4952,4 mii lei, planul precizat fiind de 3717,9 mii lei ceea ce constituie 133,2 la sută. La  alte venituri planul este îndeplinit în sumă de 4642,6 mii lei în comparaţie cu prevederile anuale a planului precizat în sumă de 4606,8 mii lei, ceea ce constituie 100,8 %. Nu este îndeplinit planul  la transferurile de la bugetul de stat în cadrul bugetului public naţional în sumă de 757,5 mii lei sau 0,6 puncte procentuale

    La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse Consiliul raional

 

                                         D E C I D E:

          01. Se ia act de nota     despre aprobarea Raportului privind  executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2018  prezentată în anexă.

       02. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului  raional conform rezultatelor anului 2018.

         03.Se obligă  Direcţia Finanţe ( şef dl. Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor    anului 2018  precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

04.   Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

     05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

    06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

   

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:  Şef Direcția Finanțe Cantemir
   _________Veaceslav COZMA

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

 

 

 N O T Ă

despre aprobarea Raportului privind  executarea bugetului  raional

conform rezultatelor  anului 2018 

 

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional anul 2018.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pentru anul 2018 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 138401,6 mii lei  sau la nivel de 100,4 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an în sumă de 137888,9 mii lei.. Comparativ cu anul precedent veniturile totale sau majorat cu 9428,5 mii lei sau cu 7,3 la sută / Anul  2018 –  138401,6 mii lei; Anul 2017 –128973,1 mii lei /. Veniturile totale includ: impozite şi taxe, alte venituri şi transferuri în cadrul bugetului public naţional.  La impozite şi taxe executarea pe anul 2018 constituie 4952,4 mii lei, planul precizat fiind de 3717,9 mii lei ceea ce constituie 133,2 la sută. La alte venituri executarea constituie 4642,6 mii lei în comparaţie cu planul precizat 4606,8 mii lei ceea ce constituioe 100,8 la sută. Transferurile în cadrul bugetului public naţional sau executat în sumă de 128806,7 mii lei, planul precizat fiind de 129564,2 mii lei ceea ce constituie 99,4 la sută.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe  anul 2018 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

 

Specificaţie

Aprobat pe anul 2018

Precizat pe anul 2018

Executat pe

pe  anul 2018

Executat pe pe anul 2017

Executat anul curent faţă de anul precedent

Suma

(mii lei)

 Suma

(mii lei)

Suma

(mii lei)

Pondere

(%)

Suma

(mii lei)

Devieri

(+,-)

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Venituri, total

135232,2

137888,9

138401,6

100,0

128973,1

+ 9428,5

107,3

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

• Impozite şi taxe , total

3717,9

3717,9

4952,4

3,6

4463,7

+ 488,7

110,9

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 -  Impozitul pe vinit

3677,9

3677,9

4900,4

3,5

4406,9

+ 493,5

111,2

 - Impozite si taxe pe marfuri  si servicii

40,0

40,0

52,0

0,1

56,8

- 4,8

91,5

• Alte venituri,total

4214,5

4606,8

4642,5

3,3

4099,2

+ 543,3

113,3

 - Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor

 

4134,5

 

3962,6

 

4044,6

 

2,9

 

3900,4

 

+ 144,2

 

103,7

 - Amenzi si sanctiuni

80,0

79,4

32,6

 

134,4

- 101,8

24,3

 - Venituri din proprietate

 

 

3,2

 

- 0,4

+ 3,6

>200

 - Alte venituri

 

 

 

 

0,2

- 0,2

 

 - Donaţii  voluntare pentru cheltuieli curente

 

 

564,8

 

562,1

 

0,4

 

64,6

 

+ 497,5

 

>200

• Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total

 

127299,8

 

129564,2

 

128806,7

 

93,1

 

120410,2

 

+ 8396,5

 

107,0

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

a) Transferuri curente primite de la bugetul de stat cu destinatie  specială

 

 

102257,6

 

 

103939,6

 

 

103439,3

 

 

74,7

 

 

98313,1

 

 

+ 5126,2

 

 

105,2

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

• pentru învăţămînt

89228,0

89861,7

89861,7

64,9

84568,9

+ 5292,8

106,3

• pentru asistenţa socială

2373,5

3361,5

3022,3

2,2

2470,4

+551,9

122,3

• pentru şcoala sportivă

2341,5

2344,6

2344,6

1,7

2518,1

- 173,5

93,1

• pentru infrastructura drumurilor

 

8314,6

 

8314,6

 

8153,5

 

5,9

 

8755,7

 

- 602,2

 

93,1

• alte transferuri curente primite cu destinaţie specială

 

 

 

57,2

 

 

57,2

 

 

 

 

+ 57,2                                                                                                   

 

b) Transferuri capitale primite cu destinaţie specială de la bugetul de stat

 

 

 

1980,5

 

 

 

2580,5

 

 

 

2472,1

 

 

 

1,8

 

 

 

103,6

 

 

 

+ 2368,5

 

 

 

>200

c) Transferuri curente primite cu destinaţie generală de la bugetul de stat

 

 

 

21713,2

 

 

 

21713,2

 

 

 

21713,2

 

 

 

15,7

 

 

 

20629,5

 

 

 

+ 1083,7

 

 

 

105,3

d) Transferuri  din Fondul republican de susţinere a populaţiei pentru pachetul minim de servicii sociale.

 

 

 

 

1348,5

 

 

 

 

1330,9

 

 

 

 

1182,1

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

1364,1

 

 

 

 

- 182,0

 

 

 

 

86,7

     Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 93,1 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozite şi taxe 3,6 % şi alte venituri 3,3 %.

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe anul 2018  bugetul raional a fost executat la cheltuieli  în sumă de 144414,3 mii lei, ceea ce constituie 91,2 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie  158339,2 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 117518,1 mii lei , ceea ce constituie 81,4  la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 26896,2 mii lei ceea ce constituie 18,6 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe anul 2018.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:

                                                                                                                                             Tabel nr.2

     Denumirea

 

    Cod  Eco

Suma, mii lei

Ponderea din  totalul cheltuielilor

executate,%

1

2

3

4

Cheltuieli

2

117518,1

100,0

inclusiv:

 

 

 

Cheltuieli de personal

21

82898,3

70,5

Bunuru şi servicii

22

18439,1

15,7

Subsidii

25

935,2

0,8

Prestaţii sociale

27

4419,3

3,8

Alte cheltuieli

28

1896,9

1,6

Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional

29

8929,3

7,6

Active nefinanciare

3

26896,2

100,0

inclusiv:

 

 

 

Mijloace fixe

31

15028,4

55,9

Stocuri şi materiale circulante

33

11867,8

44,1

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 70,5 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 15,7% transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional  7,6 %, şi prestaţii sociale 3,8 % iar în activele nefinanciare o deţin: mijloace fixe 55,9 % şi  stocurile şi materialele circulante 44,1 %. Pe anul 2018  cheltuielile de personal constituie 82898,3 mii lei dintre care:

-          Remunerarea muncii     65701,7 mii lei sau  79,3 %;

-          Contribuţii de asigurări sociale de stat  obligatorii  ─ 14241,8 mii lei sau  17,2 %.

-          Prime de asigurare obligatory de asistenţă medicală ─ 2954,8 mii lei sau  3,5%.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 87486,9 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 94,8 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 18439,1 mii lei dintre care:

      -    Servicii de reparaţii curente             - 9985,5 mii lei sau  54,2%;

-          Servicii energetice şi comunale      - 4910,9 mii lei sau   26,6 %;   

-          Alte servicii                                     - 1452,3 mii lei sau   7,9 %;

-          Servicii informaţionale şi

-          de telecomunicaţii                             - 622,8 mii lei sau  3,4 %;

-          Servicii de transport                          - 522,3 mii lei sau  2,8 %;

-          Servicii de locaţiune                          - 521,0 mii lei sau  2,8 %;

-          Deplasări în interes de serviciu          -279,5 mii lei sau  1,5 %;

-          Formare profesională                        - 144,8 mii lei sau  0,8 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 20606,3 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 89,5 %.

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                              

                                                                                                                                             Tabel nr.3

                                                                                                                                               mii lei

 

  Denumirea

Grupa

princi-

pală

Aprobat

pe anul

   2018

Precizat pe

anul 2018

Executat pe

anul 2018

Executat

pe

 anul 2017

Executat anul curent faţă de anul precedent

Devieri

(+,- )

în %%

1

2

3

4

5

6

7

8

Cheltuieli, total

 

135232,2

158339,2

144414,3

124387,2

+ 20027,1

116,1

dintre care:

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

    01

 

9813,0

 

10184,3

 

6829,4

 

6314,6

 

+ 514,8

 

108,2

Apărarea naţională

    02

88,1

88,1

67,3

50,6

+ 16,7

133,0

Ordinea publică şi securitatea naţională

 

    03

 

 

 

693,0

 

625,2

 

411,0

 

+ 214,2

 

  152,1

Servicii în domeniul economiei

 

    04

 

9875,6

 

12782,2

 

12209,8

 

10714,4

 

+ 1495,4

 

114,0

Protecţia mediului

05

 

80,0

80,0

 

+ 80,0

 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria  serviciilor comunale

 

 

    06

 

 

 

2070,0

 

 

2069,5

 

 

578,7

 

 

+ 1490,8

 

 

> 200

Ocrotirea sănătăţii

    07

 

2427,9

2398,4

232,6

+ 2165,8

> 200

Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret

 

   08

 

6952,5

 

9844,1

 

9188,7

 

6802,7

 

+ 2386,0

 

135,1

Învăţămîntul

  09

96668,0

106868,4

99777,1

89065,7

+ 10711,4

112,0

Protecţia socială

   10

11835,0

13301,2

11168,9

10216,9

+ 952,0

109,3

  Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe  anul 2018 în comparaţie cu anul precedent este mai mare cu  16,1 puncte procentuale. Nivelul de executare  faţă de anul precedent conform clasificaţiei funcţionale este în felul următor: gospodăria de locuinţe, serviciilor comunale, şi ocrotirea sănătăţii  > 200 % ,ordinea publică şi securitatea naţională – 152,1%, cultura, sport şi tineret – 135,1 %, apărarea naţională – 133,0 %,  servicii în domeniul economiei  – 114,0 %, :învăţămîntul   ─ 112,0 %, protecţia socială ─ 109,3 % ,servicii de stat cu destinaţie generală

 – 108,2 %.

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

                                                                                                                                        Tab. nr.4

 

Nr.

d/o

 

 

  Denumirea

 

     Cod

Executat pe anii:

Nivelul executării faţă de anul precedent

2018

      mii lei

     2017

     mii lei

Devieri

(+,–-),

mii lei

 

în %%

  1

Executivul şi serviciile de suport

   03

5461,0

4815,4

+ 645,6

113,4

   2

Managementul finanţelor publice

   05

1368,4

1498,0

- 129,6

91,3

3

Datoria de stat a autorităţilor publice locale

 

   17

 

 

 

1,2

 

- 1,2

 

  4

Apărarea naţională

   31

67,3

50,6

+ 16,7

133,0

  5

Afaceri interne

   35

143,0

328,5

- 185,5

43,5

   6

Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale

 

   37

 

482,2

 

82,5

 

+ 399,7

 

> 200

  7

Dezvoltarea agriculturii

   51

771,5

713,1

+ 58,4

108,2

8

Dezvoltarea sectorului energetic

58

278,5

 

+ 278,5

 

9

Dezvoltarea regională şi construcţii

   61

500,7

527,9

- 27,2

94,8

10

Dezvoltarea transporturilor

   64

10659,1

9473,4

+ 1185,7

112,5

11

Protecţia mediului

    70

80,0

 

+ 80,0

 

11

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

 

  75

 

2069,5

 

578,7

 

+ 1490,8

 

> 200

12

Sănătate publică şi servicii medicale

    80

2398,4

232,6

+ 2165,8

> 200

13

Cultura

   85

6098,4

3752,9

+ 2345,5

162,5

14

Tineret şi sport

   86

3090,3

3049,8

+ 40,5

101,3

15

Învăţămînt

   88

99777,1

89065,7

+ 10711,4

112,0

16

Protecţia socială

   90

11168,9

10216,9

+ 952,0

109,3

 

În total

 

144414,3

124387,2

+ 20027,1

116,1

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din

necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

 

Relaţiile interbugetare cu bugetele locale de nivelul întîi.

        În anul 2018 din bugetul de nivelul doi au fost alocate bugetelor locale de nivelul întîi transferuri cu destinaţie specială în sumă de – 8926,6 mii lei pentru finanţarea a 12 subprograme, şi anume:

  1. Subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  în sumă de – 875,0  mii lei

inclusiv:

         Primăriei Lingura – 100,0 mii lei pentru reparaţia acoperişului edificiului primăriei Lingura;

         Primăriei Chioselia – 300,0 mii lei pentru construcţia sediului primăriei Chioselia;

         Primăria Larguţa  – 170,0 mii lei pentru gazificarea sediului primăriei;

         Primăriei comunei Baimaclia – 175,0 mii lei pentru amenajarea terenului din preajma primăriei;

         Primăriei comunei Plopi – 130,0 mii lei pentru reparaţia sălii de şedinţe a primăriei.

  1. Subprogramul 5802 „ Reţele şi conducte de gaz” în sumă de – 285,0 mii lei

inclusiv:

         Primăriei Goteşti:

     – 110,0 mii lei pentru gazificarea localităţii Goteşti;

     – 175,0 mii lei pentru montarea magistralei de gaze naturale de presiune medie şi

     joasă în direcţia grădiniţei de copii nr.4 sector Flămînda.

  1. Subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” în  sumă de – 1218,7  mii lei inclusiv:

         Primăriei comunei Ciobalaccia:

    – 60,0 mii lei pentru construcţia trotuarului de acces la Centrul de Sănătate  Ciobalaccia;

     – 175,0 mii lei pentru reparaţia porţiunii de drum în s.Victorovca;

         Primăriei Cantemir – 260,0 mii lei pentru construcţia trotuarului pe str.Boris Glavan sectorul oprirea Centrul de Sănătate Cantemir pînă la magazinul alimentar Mihai Coroi;

         Primăriei Ţîganca – 150,0 mii lei pentru reparaţia drumului de acces la grădiniţa din s.Ghioltosu;

         Primăriei Pleşeni – 120,0 mii lei pentru reparaţia drumului de acces la Tabăra de odihnă Hănăseni;

         Primăriei Tartaul – 100,0 mii lei pentru reparaţia drumului de acces la grădiniţă şi gimnaziul din s. Tartaul, deteriorat în urma inundaţiilor din 05.09.2018.

         Primăriei Cîşla – 48,7 mii lei  pentru reparaţia podului deteriorat în urma inundaţiilor din 05.09.2018;

         Primăriei Coştangalia – 75,0 mii lei pentru reparaţia podului deteriorat în urma inundaţiilor din 05.09.2018;

         Primăriei comunei Lingura:

    – 80,0 mii lei pentru reparaţia podului deteriorat în urma inundaţiilor din 05.09.2018;

    – 150,0 mii lei pentru reparaţia unei porţiuni de drum.

  1. Subprogramul 7003 „ Securitatea economică a mediului” în sumă de – 80,0 mii lei  inclusiv:

     – Primăriei Coştangalia – 80,0 mii lei pentru lichidarea consecinţelor alunecărilor de

        teren pe strada „Trei castele”, care a avut loc în anul 2017.

  1. Subprogramul 7502„Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” în sumă de – 605,0 mii lei inclusiv:

         Primăriei Cania – 60,0 mii lei pentru construcţia izvorului în preajma zonei de odihnă şi agrement s Cania ( stadion ) pe traseul naţional R- 37;.

         Primăriei Ţîganca :

         150,0 mii lei pentru amenajarea scuarului din preajma sediului primăriei   Ţîganca;

 – 175,0 mii lei pentru curăţire a canalelor de evacuare a apelor pluviale;

         Primăriei Coştangalia – 50,0 mii lei pentru lichidarea gunoiştelor stihiinice formate;

         Primăriei Haragîş – 170,0 mii lei pentru amenajarea parcului din s.Haragîş;

  1. Subprogramul 7503 „Aprovizionarea cu apă şi canalizare” în sumă de

      – 270,0  mii lei inclusiv:

         Primăriei Larguţa – 270,0 mii lei pentru extinderea reţelei de aprovizionare cu apă s. Larguţa;

7.Subprogramul 7505 „Iluminare stradală” în sumă de – 880,0 mii lei

inclusiv:

         Primăriei Chioselia – 200,0 mii lei pentru instalarea iluminării stradale în comuna

      Chioselia;

         Primăriei Tartaul – 35,0 mii lei pentru procurarea a 45 de complete de iluminare

     stradală LED – 30 Wat ( felinar, cronşteiner, fotoelement, fir electric );

         Primăriei Baimaclia – 300,0 mii lei pentru instalarea iluminării stradale în

      comuna Baimaclia;

         Primăriei Porumbeşti  – 175,0 mii lei pentru iluminarea stradală;

         Primăriei Cociulia – 170,0 mii lei pentru iluminarea stradală.

8.Subprogramul 8019 „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii” în sumă de – 1350,0 mii lei

inclusiv:

– Primăriei Pleşeni – 1200,0 mii lei pentru construcţia Oficiului Medicilor de Familie din s.Hănăseni, cu includerea sumei date în capitalul social al instituţiei; .

– Primăriei Porumbeşti – 150,0 mii lei pentru reparaţia Oficiului Medicilor de Familie;

9. Subprogramul 8502 „Dezvoltarea culturii” în sumă de – 1650,0  mii lei

inclusiv:

– Primăriei Haragîş – 200,0 mii lei pentru reparaţia Căminului cultural din s.Haragîş;

         Primăriei Cîrpeşti:

- 300,0 mii lei pentru reparaţia Casei de cultură din satul Cîrpeşti;

     - 175,0 mii lei pentru reparaţia pardoselelor la Căminului Cultural din   s.Cîrpeşti;

– Primăriei Pleşeni – 300,0 mii lei pentru instalarea sistemului de încălzire şi ventilare la Casa de Cultură din s.Hănăseni Comuna Pleşeni;

– Primăriei Coştangalia – 175,0 mii lei pentru reparaţia Căminului Cultural din

s.Coştangalia;

– Primăriei comunei Cîietu – 175,0 mii lei pentru reparaţia Căminului Cultural din

s.Cîietu;

  Primăriei Capaclia – 175,0 mii lei pentru amenajarea cu pavare în preajma Căminului Cultural din s.Capaclia;

– Primăriei Vişniovca – 150,0 mii lei pentru amenajarea cu pavare a Căminului Cultural din s.Vişniovca.

10. Subprogramul 8602 „Sport” în sumă de – 145,0 mii lei

 inclusiv:

– Primăriei Cociulia – 25,0 mii lei pentru reparaţia sălii sportive din s.Cociulia;

– Primăriei Stoianovca – 120,0 pentru vestiare la terenul sportiv din s.Stoianovca.

11. Subprogramul 8802 „ Educaţie timpurie” în sumă de – 1543,9 mii lei

Inclusiv:

         Primăriei comunei Cania:

         100,0 mii lei pentru montarea sistemului de încălzire şi reparaţia cazangeriei la grădiniţa de copii din s.Epureni;

         150,0 mii lei pentru lucrări de proiectare „reconstrucţia blocului C a gimnaziului , în grădiniţa de copii s Cania.

         Primăriei Antoneşti – 150,0 mii lei pentru reparaţia acoperişului de la grădiniţa de copii din s.Leca;

         Primăriei Cîietu – 100,0 mii lei pentru reparaţia blocului sanitar la grădiniţa de

     copii din s.Cîietu;

         Primăriei Toceni – 80,0 mii lei pentru reparaţia acoperişului de la grădiniţa de

     copii din s.Vîlcele comuna Toceni;

   Primăriei Ciobalaccia – 78,9 mii lei pentru pregătirea şi deschiderea unei grupe la

     grădiniţa din s. Flocoasa comuna Ciobalaccia;

    Primăriei Sadîc:

       – 350,0 mii lei pentru construcţia anexei Sala festivă la grădiniţa  de copii din s.Sadîc;

      – 90,0 mii lei pentru renovarea blocului alimentar la grădiniţa de copii din   s.Sadîc;

   Primăriei Larguţa – 30,0 mii lei pentru conectarea la gazoduct a blocului alimentar din grădiniţa s.Larguţa;

         Primăriei Enichioi:

    – 65,0 mii lei pentru reparaţia blocului alimentar la grădiniţa  din s:Enichioi;

     – 175,0 mii lei pentru lucrări de termoizolare a grădiniţei din s.Enichioi.

  – Primăriei comunei Chioselia – 175,0 mii lei pentru reparaţia blocului sanitar la grădiniţa din s.Chioselia.

  12. Subprogramul 9012 „ Protecţie socială în cazuri excepţionale” în sumă de 24,0 mii lei inclusiv:

– Primăriei Coştangalia – 24,0 mii lei pentru întreţinerea cantinei sociale şi alimentaţia păturilor social vulnerabile din localitate ,resurse preconizate în fondul de susţinere a populaţiei.

      Datorii debitoare şi creditoare: La data de 31.12.2018 sînt înregistrate datorii debitoare în sumă de -753,3 mii lei ,cele mai mari datorii debitoare sau înregistrat la mărfuri şi servicii-320,9 mii lei,active nefinanciare-373,7 mii lei.

Datorii creditoare în sumă de  -8729,6 mii lei.Cele mai mari datorii creditoare sînt înregistrate la cheltuielile pentru retribuirea muncii  6271,9 mii lei, active nefinanciare-325,7 mii lei, plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  -1558,1 mii lei, plata mărfurilor şi servicuulor -108,1 mii lei..

                    

 

Preşedintele raionului                                                     Andrei Ciobanu

 

Şeful direcţiei finanţe                                                        Veaceslav Cozma

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVI                                                                                              din 21.03.2019

      or. Cantemir

 

         Cu privire la alocarea mijloacelor

     financiare din fondul de rezervă.

 

 

         În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006,

 art. 18  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003,  deciziei Consiliului raional  Cantemir nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4  ( cu modificările  ulterioare) examinând avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico–financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turizm Consiliul Raional

                                                                                  D E C I D E:

 

    01..Se alocă din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir – 79,2 mii lei, după cum  urmează:

       - Consiliului raional Cantemir -79,2 mii lei ,la subprogramul 8018 „Programe naţionale şi speciale  în domeniul ocrotirii sănătăţii” inclusiv:

      - instituţiilor medico- sanitare publice pentru asigurarea copiilor de vîrstă fragedă din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare,  inclusiv:

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cantemir           – 27,5 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Cocilia              – 14,0 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Ciobalaccia       –8,4 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Baimaclia          –12,5 mii lei;

                  – IMSP Centrului de Sănătate Goteşti               –16,8 mii lei.

  

     02. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

   03.Executarea deciziei se pune în sarcina preşedintelui raionului dlui  Ciobanu Andrei.

 

   04.Controlul executării prezentei decizii  se atribue comisiei consultative de specialitate finanţe,buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

   

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

Elaborat:  Şef Direcția Finanțe Cantemir
   _________Veaceslav COZMA

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVI                                                                                              din 21.03.2019

      or. Cantemir

 

         Cu privire la modificarea şi completarea deciziei

 nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 „Cu privire la aprobarea

 bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe

anul 2019”

 

               În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015 examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turizm,  Consiliul Raional

D E C I D E:

01.Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 09/04-XXVI din 06 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019” cu modificările şi completările ulterioare se modifică, după cum urmează:

01.1 În punctul 01 la venituri cifra „146092,5 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „146150,8 mii lei” şi la cheltuieli cifra „146092,5 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 147638,7 mii lei”.

01.2 Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2019”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta decizie.

01.3 Anexa nr.2 din punctul 03 întitulată: „Componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II  pe anul 2019”, va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2  la prezenta decizie.

01.4 Anexa nr.4 din punctul 05 intitulată: „ Resursele  şi cheltuielile  bugetul local de nivelul II conforn clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2019” va avea un nou cuprins,conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.

01.5 Anexa nr.5 din punctul 06 întitulată:„Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2019” va avea un nou cuprins,conform anexei nr.4  la prezenta decizie.

      02.Secretarul consiliului raional dna L.Ţurcanu  va asigura  aducere la cunoştinţă  factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

    03. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

   

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:  Şef Direcția Finanțe Cantemir
   _________Veaceslav COZMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

Notă informativă

la proiectul deciziei  privind  modificarea deciziei consiliului raional Cantemir

„Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în a doua lectură pe anul 2019”

 

                Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării surselor financiare şi soluţionării diferitor probleme de ordin social..

01. Se propune de alocat din soldul bugetar a mijloacelor cu caracter general existent la 01.01.2019 la contul Consiliului raional Cantemir, suma  –1487,9  mii lei, după cum urmează:

     01.1  – 784,9 mii lei la subprogramul 7502 „ Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” – Consiliului raional Cantemir pentru implementarea proiectului investiţional la obiectul „ Renovarea casei de locuit str.Trandafirilor 12,or.Cantemir” contribuţia Consiliului raional şi lucrări de proiectare.

        01.2  – 324,7 mii lei  la subprogramele 8804 „Învăţămînt gimnazial” şi  8806 „Învăţămînt liceal” pentru alimentaţia elevilor din treapta gimnazială din familii social vulnerabile, care se transportă din localităţile unde nu sunt instituţuii de învăţămînt, şi anume:

nr.

d/o

 

          Denumirea instituţiei  publice

                           Codul

Suma,

mii lei

       F1F3

 

P1P2

ECO   K2

1

IP Liceului teoretic „N.Mihai” s.Ciobalaccia

0922

8806

33

28,4

2

IP Gimnaziului „M.Eminescu” s. Baimaclia

0921

8804

33

15,2

3

IP Gimnaziului „V.Pârvan” s. Goteşti

0921

8804

33

50,8

4

IP Gimnaziului „I.Creangă” s. Cania

0921

8804

33

27,4

5

IP Gimnaziului Cîietu

0921

8804

33

  8,1

6

IP Gimnaziului „L.Chiriac” s.Antoneşti

0921

8804

33

13,2

7

IP Gimnaziului Plopi

0921

8804

33

30,5

8

IP Gimnaziului „M.Sadoveanu” s.Hănăseni

0921

8804

33

18,3

9

IP Gimnaziului „ I.Cojocaru” s.Ţîganca

0921

8804

33

20,3

10

IP Gimnaziului „Delta” s.Tartaul

0921

8804

33

22,3

11

IP Gimnaziului Enichioi

0921

8804

33

15,2

12

IP Gimnaziului „M.Eminescu” or. Cantemir

0921

8804

33

42,6

13

IP Gimnaziului Vişniovca

0921

8804

33

29,4

14

IP Gimnaziului  Sadîc

0921

8804

33

  3,0

 

Total:

 

 

 

324,7

         01.3     368,3 mii lei pentru plata premiului anual în cuantum de 1,6 salarii lunare de funcţie conform salariului de funcţie calculat pentru luna noiembrie, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare medicală obligatorie la premiul în cauză şi comisionului bancar, persoanelor de demnitate publică şi funcţionarilor publici din veniturile obţinute suplimentar la cele rectificate pentru anul bugetar 2018, conform raportului Forma FE– 009 „Raport privind executarea bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei economice” şi „Informaţiei operative privind datoriile creditoare” la situaţia din 31.12.2019, după cum urmează:

nr.

d/o

 

      Denumirea instituţiei

Programul/ Subprogramul

P1P2

Suma, mii lei

1

Aparatul preşedintelui raionului

0301

       134,1

2

Direcţia finanţe

0501

         65,5

3

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

 

5101

 

         36,2

4

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

 

6101

 

         22,4

5

Serviciul cultură şi turizm

8501

         18,7

6

Direcţia generală învăţămînt

8801

         50,9

7

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

 

9001

 

          40,5

      01.4 – 10.0 mii lei la subprogramul 8602 „Sport” – Consiliului raional Cantemir pentru participarea şi organizarea evenimentelor sportive de către Clubul Sportiv „ ACTIV” pentru anul 2019

     

 

      02. În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.868 din 08,10,2014 „Cu privire la finanţarea în bază de cost standart per/elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general  din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” se redistribuie alocaţiile bugetare între subprogramele programului  „Învăţămînt”,cod 88  în conformitate cu decizia Consiliului de administrare a Direcţiei învăţămînt Cantemir nr.1/01   din 

24.01.2019  „ Cu privire la    alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”  în sumă de – 353,8 mii lei  din mijloacele financiare preconizate la  acţiuni generale  la consiliul raional, codul instituţie 02934, programul/subprogramul P1P2 cod 8806 „ Învăţămînt liceal”  pentru compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice şi reparaţii capitale,  după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei de învăţămînt

Codul:

Suma

mii lei

APL

Instituţiei bugetare

Funcţiei F1F3

programul/ subprogramul P1P2

Clasificaţiei economice Eco (K2)

1

Componenta raională

1125

02934

0922

8806

22

– 353,8

Se alocă:

 

1

I.P. Liceului teoretic „D.Cantemir”or. Cantemir

 

 

2307

 

 

01795

 

 

0922

 

 

8806

 

 

      27

 

 

      7,5

2

I.P. Gimnaziului

„P.Wiszniowska”

s. Vişniovca

 

 

2307

 

 

01850

 

 

0921

 

 

8804

 

 

       27

 

 

      0,2

3

I.P. Gimnaziului Enichioi

2307

01789

0921

8804

       27

      0,2

 

4

I.P. Gimnaziului „V.Hanganu” s.Cociulia

 

2307

 

15131

 

0921

 

8804

 

       27

 

      0,6

 

5

I.P. Gimnaziului

„M.Eminescu” or.Cantemir

 

 

2307

 

 

01797

 

 

0921

 

 

8804

 

 

       27

 

 

     11,4

6

I.P. Gimnaziului „V.Pârvan” s. Goteşti

 

2307

 

 01791

 

0921

 

8804

 

       27

 

      2,6

 7

I.P. Gimnaziului Plopi

2307

01799

0921

8804

       27

      4,6

8

I.P. Gimnaziului  Porumbeşti

 

2307

 

01800

 

0921

 

8804

 

        27

 

      1,6

9

I.P. Gimnaziului-grădiniţă „V.Curbet” s.Ţărăncuţa

 

2307

 

15644

 

0921

 

8804

 

       27

 

      2,9

 

10

I.P. Gimnaziului Haragîş

 

2307

01792

 

0921

 

8804

       27

      4,4

       31

304,4

11

I.P.Gimnaziului  Cîietu

2307

14655

0921

8804

       27

      0,8

12

I.P. Gimnaziului „G.Vieru”

s.Coştangalia

 

 

2307

 

 

01788

 

 

0921

 

 

8804

 

 

       27

 

 

      2,0

13

I.P. Gimnaziului

„M.Sadoveanu” s.Hănăseni

 

 

2307

 

 

01798

 

 

0921

 

 

8804

 

 

       27

 

 

      2,6

14

I.P. Gimnaziului Capaclia

2307

14654

0921

8804

       27

      0,6

15

I.P. Gimnaziului Lingura

2307

01794

0921

8804

       27

      0,6

16

I.P. Gimnaziului „I.Creangă” s.Cania

 

2307

 

14653

 

0921

 

8804

 

       27

 

      1,2

17

I.P. Gimnaziului „L.Chiriac” s.Antoneşti

 

2307

 

14648

 

0921

 

8804

 

       27

 

      2,6

18

I.P. Gimnaziului

„ A.Puşkin”or. Cantemir

 

2307

 

01796

 

0921

 

8804

 

       27

 

      0,3

19

I.P. Gimnaziului „I.Vazov” s.Stoianovca

 

2307

 

01844

 

0921

 

8804

 

        27

 

      2,7

 

    În total

 

 

 

 

 

    353,8

 

     03. Se propune de a modifica resursele atrase de instituţii pentru prestarea serviciilor cu plată şi cheltuielile conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe/subprograme, după cum urmează:

                                                                                                                                               mii lei

 

 nr.

d/o          

       

         Denumirea

    instituţiei publice

Numărul şi data demersului prezentat

Codul:

             La  majorare:

F1-F3

P1P2

Venituri

Cheltuieli

Eco K6

Eco K2

142310

144114

33

1

IP Gimnaziul

„V.Curbet”s.Ţărăncuţa

     nr.55 din

   13.02.2019

 

0921

 

8804

 

    25,0

 

 

     25,0

2

IP Gimnaziul Plopi

     nr. 22

din 27.02.2019

 

0921

 

8804

 

 

   33,3

 

     33,3

 

      În total

 

 

 

    25,0

   33,3

     58,3

      04. Se redistribuie mijloacele financiare pentru transportarea elevilor, conform demersului prezentat de direcţia generală învăţământ Cantemir nr.104 din 07.03.2019, după cum urmează:

nr.

d/o

 

      Denumirea instituţiei publice

      

                         Codul:

Suma,     mii lei

F1F3

P1P2

ECOK2

1

Direcţia generală învăţămînt Cantemir

 0922

8806

  21

  – 35,1

  0922

8806

  27

    – 0,5

 

                              Total

 

 

 

  – 35,6

2

IP Gimnaziul „M.Eminescu” or.Cantemir

   0921

   8804

  21

   + 10,1

   0921

   8804

  27

     + 0,5

 

                             Total

 

 

 

   + 10,6

3

IP Gimnaziul „V.Pârvan” s. Goteşti

   0921

    8804

   21

    + 9,7

4

IP Gimnaziul „I.Cojocaru” s.Ţîganca

   0921

    8804

   21

    + 8,5

5

IP Gimnaziul Cîietu

   0921

    8804

   21

    + 6,8

      În legătură cu cele expuse mai sus se modifică anexele nr.1,nr.2, nr.4, nr.5 la decizia nr. 09/04 – XXVI din 06.12.2018 „ Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019”.

   La nota în cauză se anexează tabelele nr.1,nr.2,nr.3, nr.4 care includ respectiv, sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2019, componenţa veniturilor proprii a bugetului local de nivelul II pe anul 2019, resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2019 şi volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2019 .

Şeful direcţiei finanţe                                                        Veaceslav Cozma

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

nr.02/-XXVI                                                                                              din 21.03.2019

      or. Cantemir

 

     Cu privire la aprobarea Regulamentului

Direţiei Finanţe Cantemir

 

 

             În temeiul art.46 din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 cu modificările ulterioare,Legii nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice ,cu modificările şi complectările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr.757/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei finanţe a unităţilor administrativ-teritorial”, Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  şi a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014. examinând avizele comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico–financiare şi construcţii , comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social - culturale şi turizm,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

     01.Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea direcţiei finanţe ,conform anexei.

 

     02.Se pune în sarcina şefului Direcţiei finanţe organizarea  activităţii în baza Regulamentului aprobat şi actele normative în vigoare.

 

     03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

    04.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

   

 

 

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:  Şef Direcția Finanțe Cantemir
   _________Veaceslav COZMA

 

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

REGULAMENTUL

privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei finanţe

 

                                                    I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală , cu modificările şi complectările ulterioare, a Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale , cu modificările şi complectările ulterioare. şi a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, Hotărîrea Guvernului nr.757/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei finanţe a unităţilor administrativ-teritorial”,cu modificările şi complectările ulterioare.

2. Direcţia finanţe a unităţii administrativ-teritoriale (în continuare - direcţia finanţe) este o subdiviziune structurală din subordinea autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea , care activează sub conducerea autorităţii executive respective a unităţii administrativ-teritoriale.

3. În activitatea sa direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul regulament.

4. Direcţia finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi conturi trezoreriale în trezoreria regională a Ministerului Finanţelor.  

5. Direcţia finanţe are misiunea de a asigura promovarea şi implimentarea politicii statului în domeniul finanţelor publice, gestionării finanţelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări. 

                          II. Structura, personalul şi organizarea activităţii direcţiei finanţe

6. Structura şi statele de personal ale direcţiei finanţe se aprobă de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea poate opera modificări în structura direcţiei finanţe şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile unităţii administrativ-teritoriale respective.  

7. Şeful direcţiei finanţe este desemnat în şi eliberat din funcţie de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, informînd Ministerul Finanţelor.

8. Personalul direcţiei finanţe se desemnează în şi se eliberează din funcţie de către şeful direcţiei finanţe.

9. Direcţia finanţe activează sub conducerea şefului direcţiei finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.

10. Şeful direcţiei finanţe:

elaborează şi aprobă funcţiile de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

elaborează şi aprobă planurile de lucru ale direcţiei finanţe;

angajează şi eliberează din funcţie personalul direcţiei;

efectuează evaluarea profesională a angajaţilor şi aprecierea performanţelor;

execută controlul permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.  

                                            III. Funcţiile direcţiei finanţe

11. Funcţiile de bază ale direcţiei finanţe sînt:

1) implementarea şi promovarea politicilor în domeniul finanţelor publice;

2) contribuirea la promovarea şi realizarea obiectivelor privind descentralizarea finanţelor publice;

3) asigurarea gestionării adecvate a resurselor şi cheltuielilor bugetare, precum şi administrarea eficace a patrimoniului public;

4) acordarea asistenţei metodologice autorităţilor publice locale de nivelul întîi la toate etapele procesului bugetar;

5) recepţionarea, analiza şi generalizarea materialelor prezentate de către autorităţile publice locale la toate etapele procesului bugetar (elaborarea, aprobarea, modificarea, executarea şi raportarea bugetului), precum şi a altei informaţii, cu prezentarea acestora Ministerului Finanţelor conform cerinţelor stabilite;

6) asigurarea elaborării propunerilor de buget, recepţionarea, analiza şi generalizarea materialelor prezentate de către instituţiile bugetare din subordinea autorităţii publice locale de nivelul al doilea şi prezentarea propunerii/proiectului bugetului în modul şi termenele stabilite;

7) asigurarea repartizării bugetului aprobat conform clasificaţiei bugetare, verificarea corectitudinii întocmirii bugetului local de nivelul al doilea, a modificărilor bugetului, precum şi a altor informaţii, cu prezentarea, în modul şi în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor;

8) verificarea corectitudinii întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor bugetare, precum şi a altor materiale adiţionale la buget;

9) asigurarea funcţionalităţii instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul local de nivelul al doilea, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi în conformitate cu priorităţile stabilite;

10) ţinerea evidenţei contabile a executării bugetului local de nivelul al doilea, a împrumuturilor pe termen scurt şi pe termen lung;

11) analiza executării bugetului local de nivelul al doilea, respectarea balansării bugetului, monitorizarea performanţei financiare şi nefinanciare a instituţiilor bugetare şi înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor ce se impun autorităţii responsabile;

12) recepţionarea rapoartelor financiare de la instituţiile bugetare din subordinea autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, precum şi analiza, generalizarea, consolidarea şi prezentarea acestora în modul şi termenele stabilite de către Ministerul Finanţelor;

13) monitorizarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare, în special a resurselor financiare alocate pentru anumite scopuri specifice ale bugetelor locale şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor de rigoare;

14) elaborarea propunerilor la cadrul normativ din domeniul său de competenţă.  

                       IV. Drepturile şi responsabilităţile direcţiei finanţe

12. Direcţia finanţe este în drept:

1) să dispună de patrimoniu şi să îl gestioneze;

2) să înainteze propuneri vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor locale;

3) să înainteze autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicitări privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, urmează a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

4) să efectueze controale tematice privind corectitudinea elaborării şi executării bugetelor locale;

5) să verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal ale instituţiilor bugetare, a repartizării bugetului local şi a modificărilor acestuia;

6) să verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile bugetare;

7) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile bugetare informaţiile şi rapoartele financiare necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului local;

8) să înainteze propuneri de sancţionare sau să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului normativ;

9) să participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetul local de nivelul al doilea;

10) să stabilească termenele de prezentare a rapoartelor financiare şi să solicite respectarea lor.

13. Direcţia finanţe este responsabilă de:

1) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

2) executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor locale, în conformitate cu cadrul legislativ;

4) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

6) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

                                                        V. Dispoziţii finale

14. În procesul elaborării şi executării bugetului local de nivelul al doilea, direcţia finanţe colaborează cu:

subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;

trezoreria regională a Ministerului Finanţelor;

Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor;

alte instituţii şi organizaţii;

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi. 

15. Prezentul Regulament poate fi modificat sau abrogat numai prin decizia Consiliului Raional Cantemir.                                        

 

 

Şeful direcţiei finanţe                                                        Veaceslav Cozma

 

  

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI                                                                                                          din 21.03.2019

or. Cantemir     

   Cu privire la modificarea

 unor decizii ale Consiliului

 raional Cantemir

 

    În temeiul art.43alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea  administrativă,  examinând avizul comisiei consultative de specialitate   drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

                                                               D E CI D E:

01.       Se  modifică deciziile :

     nr.02/13-XXVI din 24.03.2016 Cu privire la crearea comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi aprobarea Regulamentului de activitate al acesteia, după cum urmează:

       În pct.01 sintagma ,,Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei “ se substituie cu sintagma ,,Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al comisiei”;

   anexa nr.1 a deciziei nr.02/23-XXVI din 24.09.2015 Despre aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică şi regulamentul de activitate al acesteia, inclusiv:

     sintagma ,,Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei “ se substituie cu sintagma ,,Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al comisiei”;

      nr.02/24-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la comisia raională pentru combaterea traficului de fiinţe umane, după cum urmează,

    sintagma ,,Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei “ se substituie cu      sintagma ,,Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al comisiei”;

      nr.02/25-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului, după cum urmează:

   sintagma ,,Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei “ se substituie cu sintagma ,,Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al comisiei”;

     anexa nr.1 la decizia nr.01/20-XXVI din 20.08.2015 Cu privire la crearea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, după cum urmează:

     sintagma ,,Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei “ se substituie cu sintagma ,,Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al comisiei”;

       anexa nr. la decizia nr.01/19-XXVI din 20.08.2015 Cu privire la componenţa consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei , după cum urmează:

      sintagma ,,Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului, preşedintele comisiei “ se substituie cu sintagma ,,Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al comisiei”.

02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie.

03. Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

Preşedintele şedinţei                                                   _____________________

      Avizat:

Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:  ____________________Ludmila Ţurcanu

Secretar al consiliului raional

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

Nota informativă

cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Cantemir

     Conform deciziilor  nr.02/13-XXVI din 24.03.2016 Cu privire la crearea comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi aprobarea Regulamentului de activitate al acesteia,

     anexei nr.1 a deciziei nr.02/23-XXVI din 24.09.2015 Despre aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică şi regulamentul de activitate al acesteia,

     nr.02/24-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la comisia raională pentru combaterea traficului de fiinţe umane,

     nr.02/25-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului raional pentru protecţia drepturilor copilului,

      anexei nr.1 la decizia nr.01/20-XXVI din 20.08.2015 Cu privire la crearea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate,

         anexei nr. la decizia nr.01/19-XXVI din 20.08.2015 Cu privire la componenţa consiliului de administraţie a Fondului local de susţinere socială a populaţiei , preşedinte al acestor comisii constituite prin decizia Consiliului raional, este dl Sergiu Butuc, vicepreşedinte al raionului.

În temeiul cererii de eliberare din funcţie de vicepreşedinte al raionului , intervine necesitatea mosdificării actelor administrative sus-enunţate.

Se propune includerea  dlui Anatolie Bazilevici, vicepreşedinte al  raionului, preşedinte a comisiilor respective .

Secretar  al consiliului  raional                                                   Ludmila Ţurcanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/  -XXVI                                                                                                    din 21.03.2019                                                                                                      or. Cantemir

 

          Cu privire la încetarea mandatului de  vicepreşedinte

 al raionului Cantemir înainte de termen prin demisie a  dlui

 Butuc Sergiu

 

            În temeiul art.43 alin. (2),  art.50 alin.(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.5, alin.(5), lit.e) din Legea privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, art.85, alin.(1) din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,    a cererii personale, nr. de înregistrare 131 din 26.02.2019, examinând  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E :

01.Se ia act de nota informativă ( se anexează).

 

02. Încetează  mandatul  de vicepreşedinte al raionului Cantemir înainte de termen   prin demisie  a  dlui  Buituc Sergiu,   din data de  21.03.2019.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dlui Butuc Sergiu sub semnătură, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale.

 

   04. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

   specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                    _____________________               

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu___________

Secretar al consiliului raional

 

                                   Am luat cunoștință: ______________________ Sergiu Butuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr02/-XXVI din 21.03.2019

Notă informativă

Cu privire la Încetarea mandatului de  vicepreşedinte al raionului Cantemir înainte de termen prin demisie a  dlui  Butuc Sergiu

 

 În sensul art. 2, alin.1 a  Legii  privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, noţiunea de ales local vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor.     

   Domnul Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului Cantemir,  la  data de 26  februarie  2019,  a înaintat cerere de demisie din funcţie. Cererea a fost înregistrată cu număr de intrare 131 din  26. 02.2019, ( copia  cererii se anexează).

      Conform articolului 5) din Legea 768/200,  mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului încetează înainte de termen în caz de:

    a) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
        a1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
        a2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
       a3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
       b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motive de boală, cu excepţia viceprimarului care îşi exercită funcţiile pe baze obşteşti;

c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestora;

 d) eliberare din funcţie de către consiliul respectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    e) demisie (cu depunerea cererii de demisie);

    f) deces.

Articolul 85 alin.  (1)  din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  stipulează că, Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Conform art.50, alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional.

             Reieşind din cele expuse, se propune acceptarea demisiei din funcţia de vicepreşedinte al  raionului a dlui Butuc Sergiu din data de 21.03.2019.

 

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu
       

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr.02/  -XXVI                                                                                                    din 21.03.2019                                                                                                      or. Cantemir

 

          Cu privire la Încetarea contractului individual de

 muncă prin demisie  cu dna  Maia Putregai,  şef,  IMSP

Centrul de Sănătate Cociulia

            În temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  art.85 , alin.41 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,  art.4 alin.(21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995,  a cererii personale, nr. de înregistrare 171 din 07.03.2019, examinând  avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă , activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

01.   Se încetează  contractul individual de muncă prin demisie  cu dna Putregai Maia şef , IMSP Centrul de Sănătate Cociulia din data de 07.04.2019.

 

02.   Se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional, să asigure expedierea deciziei date Ministerului Sănătăţii , Muncii Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării acesteia.

 

      03. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dnei Putregai Maia sub semnătură, se publică pe pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale

 

       04. Controlul executării deciziei   prezente se pune în sarcina  comisiei consultative de

             specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

   Preşedintele şedinţei                                                    _____________________               

 

              Avizat:

  Secretar al consiliului  raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu___________

Secretar al consiliului raional

 

                                   Am luat cunoștință: ______________________ Maia Putregai

 

 

Republica Moldova                                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                                      Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

 

    Cu privire la executarea deciziei    nr. 08/20-XXVI din

 07.12.2017   „Cu privire la Programul de repartizare   a

Fondului Rutier pe raionul  Cantemir  pentru anul 2018”

 

 

 

În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. .436-XVI din 28.12.2006, punctul 4 al deciziei nr.08/20-XXVI din 07.12.2017„Cu privire la Programul de repartizare   a  Fondului Rutier pe raionul  Cantemir  pentru anul 2018”, examinând avizele  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătatea publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

 

                                                                            D E C I D E:

 

       01.Se ia act de informaţia privind executarea deciziei nr.08/20-XXVI din 07.12.20117„Cu privire la Programul de repartizare   a  Fondului Rutier pe raionul  Cantemir  pentru anul 2018” (se anexează).

 

    02.Se scoate controlul asupra executării deciziei nr.08/20-XXVI din 07.12.2017„Cu privire la Programul de repartizare   a  Fondului Rutier pe raionul  Cantemir  pentru anul 2018” .

 

      03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcţiei construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională , altor factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie .

   

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

Republica Moldova                                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                                      Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.02/-XXVI              din  21.03.2019

or. Cantemir

 

             Cu privire la Lista drumurilor  publice locale

 pentru  efectuarea  lucrărilor de întreţinere  şi reparaţie

 pe anul 2019

 

În temeiul art. 43 din Legea privind administraţia publică locală nr. .436-XVI din 28.12.2006,art.4 al.2,lit. (c)din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.art. 5 p. (2) „b”şi 8 p. 4.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003, art.art.5 p.(1,3) şi 11 din Legea Drumurilor nr.509 din 22.06.1995, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget activităţi economico  - financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte,  Consiliul Raional

D E C I D E:

    01.Se aprobă la Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pe anul 2019 ( se anexează).

 

   02.Direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională ( şef dl V.Mocanu) va asigura executarea lucrărilor stipulate în Lista nominalizată.

 

    03.Direcţia Finanţe (şef dl.V.Cozma) va efectua finanţarea cheltuielilor prevăzute conform actelor de recepţie întocmite în corespundere cu  normele în vigoare.

 

    04.Despre executarea deciziei în cauză se va înforma Consiliul Raional în trimestru IV  2019 de către direcţia construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 

      05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa direcţiei construcţii , gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională, direcţiei  finanţe, altor factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional şi în Registrul de Stat al actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţie    

 

     06.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului , comisiei consultative de specialitate finanţe şi buget activităţi economico-financiare şi construcţii .

 

 Preşedintele şedinţei                                                                         _____________________                                                                                                           

 

    Avizat :

Secretar   al consiliului  raional                                                       Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat: Valeriu Mocanu_________

Şef, direcţie construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.02/-XXVI din 21.03.2019

 

 

 

 

Nota informativă

cu privire la Lista drumurilor  publice locale pentru  efectuarea  lucrărilor

de întreţinere  şi reparaţie  pe anul 2019

 

 

 

 

        Direcția construcții, gospodărie comunală, dezvoltare locală și regională a Consiliului raional , în urma examinării la fața locului, în urma consultării întreprinderii responsabile de exploatarea drumurilor în teritoriu-sectorul Cantemir a SRL ”Drumuri Cahul” , a selectat sectoarele care necesită a fi reparate în anul 2019 din sursele Fondului Rutier local și Vă propune spre acordare Lista drumurilor locale selectate pentru lucrările de reparații pentru anul 2019.rumurilor locale selectate pentru lucrările de reparații pentru anul 201n sursele Fondului Rmurilor în teri

 

 

 

Valeriu Mocanu_________

Şef, direcţie construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională

 

Elaborat: Valeriu Mocanu_________

Şef, direcţie construcţii , gospodărie

comunală, dezvoltare locală şi regională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

nr02/-XXVI din 21.03.2019

 

 

Notă informativă

cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie cu

dna Putregai Maia,  şef,  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

 

     

   Doamna  Maia Putregai , şef,  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia la  data de 06 martie 2019 a înaintat cerere de demisie din funcţie şi înregistrată cu număr de intrare 171 din 07.03.2019, ( copie de pe cerere se anexează).

      Conform articolului 85 alin.  (41)  din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, se stipulează că,

(41) Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

             Reieşind din prevederile  normei juridice sus-enunţate, se propune acceptarea demisiei dnei Putregai Maia din funcţia de şef a Instituţiei Medico-Sanitare Publice,  Centrul de Sănătate Cociulia din data de 08.04.2019.

 

 

Secretar al consiliului raional                                                  Ludmila Ţurcanu


       

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin