Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Sedinta ordinara a CR, 21.03.2019

Sedinta ordinara a CR, 21.03.2019 imprimare

19.03.2019      

             ANUNȚ!

 Aducem la cunoștință că în ziua de 21 martie 2019, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe se convoacă în şedinţă  ordinară  consiliul raional cu următoarea ordine de zi :

          01.Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2018 şi sarcinile pentru anul 2019.

  Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului Cantemir; Coraportori: vicepreşedinţii raionului- Butuc Sergiu,Dimcea Ion,Bazilevici Anatolie.

   02.Despre aprobarea Raportului privind  executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2018.Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

  03.Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă a consiliului raional . Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

   04.Despre  modificarea şi completarea deciziei nr. 09/04-XXVI din 06.12.2018 „ Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019”.  Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţia finanţe.

   05.Cu privire la coordonarea Contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a Instituţiilor Medico-Sanitare    Publice  din raionul Cantemir  cu CNAM pe anul 2019 .   Raportor: Butuc Sergiu vicepreşedinte al raionului.                

   06.Cu privire la aprobarea statului de personal a IMSP din raion, statului de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii  medicale  suplimentare (cont special ) pe anul 2019. Raportor: Butuc Sergiu vicepreşedinte al raionului.

   07.Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală , asistenţă medicală primară (besiness-plan) , îngrijiri medicale la domiciliu şi mijloace speciale ale IMSP    Publice  din raion pe anul 2019.Raportor:Butuc Sergiu vicepreşedinte al raionului;

08.Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi în 2019. Raportor: Olga Hîţu, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

09.Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractului de dare în locaţiune a unui spaţiu din incinta imobilului instituţiei vizate încheiat  cu terţi pe anul 2019. Raportor: Maia Putregai, şef IMSP Centru de Sănătate Cociulia.     

   10.Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul  militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cantemir în lunile  aprilie - iulie a anului 2019.  Raportor: Vasile  Parfeni, şef secţia administrativ-militară.

   11. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionare a  Direcţiei Finanţe.    Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe

   12.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace  fixe  a serviciului Cultură şi Turism.Raportor: Toderici Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.

  13.Cu privire la acordarea gradului de calificare consilier de stat clasa I  dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.   Raportor: Cîrlan Iulia, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

  14.Cu privire la acordarea gradului de calificare consilier de stat clasa I  dnei Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială  şi protecţia familiei.

 Raportor: Cîrlan Iulia, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului. 

15.Despre cererea Instituţiei Publice ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” privind  acordarea unui spaţiu în  locaţiune  în incinta Consiliului raional Cantemir . Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

16.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a IP Gimnaziul   „I.Vazov” s.Stoianovca. Raportor:Manoli Tatiana,şef direcţie generală  învăţământ.   

17.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a  Şcolii Sportive Cantemir, Centrului de Creaţie a Copiilor, instituţii extraşcolare a Direcţiei generale învăţământ . Raportor:Manoli Tatiana, şef direcţie generală  învăţământ.

18.Cu privire la modificarea şi completarea deciziei consiliului raional nr. 02/06-XXVI din 24.09.2015,,Cu  privire la aprobarea Regulamentului şi componenţa consiliului consultativ al Direcţei Generale  Învăţământ Cantemir”.                Raportor:Manoli Tatiana, şef direcţie generală  învăţământ.

19.Cu privire la  executarea deciziei  consiliului raional nr.08/20-XXVI din 07.12.2017,, Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018.Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

20.Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere pe perioada rece a anului şi reparaţii curente conform Programului repartizării Fondului rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2019. Raportor: V.Mocanu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală,                                                                 dezvoltare locală şi regională.  

21.Cu privire la deschiderea şi înregistrarea serviciului Casă de copii de tip familial  Sacalî Zinaida şi Sacalî Valentin, domiciliaţi în comuna Baimaclia, raionul Cantemir.

Raportor:Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei.

22.Despre examinarea Raportului şi prescripţiei Inspecţiei Financiare cu privire la rezultatele inspectării financiare efectuate la direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei  a Consiliului raional Cantemir. Raportor:Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei.

23.Despre acordul de parteneriat încheiat între Consiliul raional Cantemir, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cantemir şi Asociaţia Obştească Parteneriatul AACHEN-MOLDOVA.Raportor:Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă socială  şi protecţia familiei.

24. Cu privire la rezilierea unilaterală a contractului   nr.1-Mr de achiziţionare  Servicii de monitorizare a traficului rutier din 04.12.2013 încheiat între Consiliul raional Cantemir şi  SRL ,,MIDLAND ENGINEERING”

 Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

25.Cu privire la evacuarea ,,Kridal Ox “SRL  din incinta  Şcolii Sportive  Cantemir,  proprietate publică a Consiliului raional.

 Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

26. Cu privire la modificarea deciziei nr.09/19-XXVI din 06.12.2018,, Despre demersul  Î.M ,,Orange Moldova”S.A. cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică   şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir.Raportor: L.Țurcanu, secretar al consiliului raional.

 27.Cu privire la  aprobarea Regulamentului  despre plata premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor  publici din cadrul  aparatului  președintelui raionului şi  subdiviziunile consiliului raional   

 Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 28.Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul  aparatului  președintelui raionului și  subdiviziunile consiliului raional pentru anul 2018.

Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

29. Cu privire la activitatea  I .M. „ Biroul de proiectare si producere pe lingă Consiliul raional  Cantemir” pe perioada anului  2018.

Raportor: Busuioc Victor, administrator,  Î.M. „ Biroul de proiectare si producere

pe lânga  Consiliul raional Cantemir.

30.Cu privire la încetarea mandatului  de vicepreşedinte al raionului Cantemir înainte de termen a dlui Butuc Sergiu.

Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

31.Cu privire la reâncadrarea dlui Sergiu Butuc în funcția publică de șef al Direcției  Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  a Consiliului raional Cantemir suspendat din funcţie pe  perioada exercitării funcţieide demnitate publică.

Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

32.Despre executarea deciziilor consiliului raional  nr.08/41-XXVI din 07.12.2017, nr.05/26 -XXVI  din 28.06.2018.Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.    33. Cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie  cu dna  Maia Putregai,  şef,  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

34.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în  perioada noiembrie, decembrie  2018.

Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

35. Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi ai subdiviziunilor consiliul raional).  Raportor: Cîrlan Iulia, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

36. Cu privire la modificarea  unor decizii ale Consiliului raional Cantemir.

  Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

37.Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui  raionului, de a exercita atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului de odihnă  anual plătit şi a concediului nefolosit  a dnei Ludmila Ţurcanu.

Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului Cantemir.

Preşedintele raionului                                                   Andrei Ciobanu

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin