Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Sedinta CR, 27.09.18

Sedinta CR, 27.09.18 imprimare

18.09.2018      

Republica Moldova                                                           Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

 

Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

din 17.09.2018                                                                                                     

 or. Cantemir

          Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă ordinară

 

            În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006, 

                                                               

                                                                 D I S P U N :

 

     I . Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 27 septembrie  2018, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

   01.Cu privire la  pregătirea economiei şi a instituțiilor din sfera socială către sezonul rece,toamnă-iarnă 2018-2019.

             Raportor: Bazilevici Anatolie, vicepreşedinte al raionului.

              Coraportor :Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

02.Cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2017-2018.

      Raportor:Cechir Tatiana, şef-adjunct, direcţia  generală învăţămînt.

  03.Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studiu  2018-2019 în raionul Cantemir.

               Raportor: Cechir Tatiana, şef-adjunct, direcţia  generală învăţământ.

   04.Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raionul Cantemir,  anul de studiu  2018-2019.

                Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

   05.Despre stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţămînt din raion, anul de studiu 2018-2019.

                Raportor:Cechir Tatiana, şef-adjunct, direcţia  generală învăţământ.    

   06. Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018.  

        Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

07.Cu privinre la  executarea bugetului raional Cantemir conform rezultatelor pe 6  luni a anului 2018.

Raportor: Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

 

  08.Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu”pentru anul de studiu 2018-2019 achitată de părinţi.

         Raportor: Toderici Sergiu, şef serviciul cultură şi turism.

   09.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere a directorului Şcolii de Arte ,, Valeriu Hanganu”.

              Raportor: Toderici Sergiu, şef, serviciul cultură şi turism. 

10.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei .

Raportor: Viorica Munteanu, şef  direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei .

11.Despre Raportul de inspecţie planificată a Inspecţiei Sociale nr.21 din 20.06.2018 privind modul de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului de către direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Cantemir.

 Raportor: Viorica Munteanu, şef  direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei

12.Cu privire la Raportul de Inspecție Socială asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, Serviciu de asistență parentală profesionistă,Serviciului social  Asistență personală  de către DASPF Cantemir.

Raportor: Viorica Munteanu, şef  Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei .

13.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a IP Gimnaziul ,,Valeriu Hanganu ” s.Cociulia.

Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

 14.Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor în serviciul militar şi serviciul civil în toamna anului 2018

      Raportor: Ruslan Gurinov, şef secţie administrativ-militară Cantemir.

  15.Cu privire la aprobarea hotărîrii nr._______ din ________2018 a  comisiei de privatizare a fondului de locuinţe.

        Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.            

16.Despre cererea dnei Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt,  cu privire la încetarea raporturilor  de serviciu  prin demisie.

     Raportor: Andrei Ciobanu , preşedintele raionului.

17. Cu privire la desemnare în funcţie de şef-interimar a direcţiei generale învăţământ pînă la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Raportor: Andrei Ciobanu , preşedintele raionului.

18.Cu privire la modificarea unor decizii .

     Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

19.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mărimea  premiilor cu prilejul jubileelor şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţii publice locale de nivelul II Cantemir.

Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

20 Cu   privire  la dobîndirea dreptului de proprietate   asupra   bunurilor   imobile  proprietate privată de către    unitatea  administrativ-teritorială Cantemir de nivelul II, gestiunea Direcţiei Finanţe

Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

21.Cu privire la aprobarea Statutului ÎM,,Biroul de Producere şi Proiectări pe lîngă arhitectul-şef al raionului”.

Raportor: Busuioc Victor, administrator ÎM,,Biroul de Producere şi Proiectări pe lîngă arhitectul-şef al raionului”.

22.Cu privire la executarea deciziei nr.07/20-XXVI din 10.12.2017,, Cu privire la aprobarea planului de activitate a subdiviziunilor consiliului raional pe simestrul I, anul 2018.

   Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

Preşedintele raionului              SEMNAT                                      Andrei Ciobanu

 

            Avizat:

secretar al consiliului raional

___________Ludmila ŢurcanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin