Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiect decizie, materiale, sedinta CR din 08.05.18

Proiect decizie, materiale, sedinta CR din 08.05.18 imprimare

04.05.2018      

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

nr. 03 /    -XXVI                                                                                        din 08.05.2018                                                                                     

or. Cantemir

                                                                                               PROIECT

D E C I Z I E

 

Cu privire la aprobarea proiectului

«Reabilitarea drumului de acces către

Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca,

raionul Cantemir», finanțator

Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui

și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare între

Raionul Cantemir, prin Consiliul Raional Cantemir

și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui

 

 

          În temeiul art.43(1) lit. t)  din Legii privind administrația publica locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art .5 din Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435- XVI din 28.12.2006 , deciziei Consiliului raional Cantemir nr.03/13-XXVI din 23.06.2016 ,,Despre Acordul de  Cooperare  între Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova și Consiliul Județean Vaslui, Romania”, examinînd nota prezentată de președintele raionului, dl Andrei Ciobanu și avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplina și culte, comisiei consultative de specialitate buget, finanțe, activități economic- financiare și construcții, Consiliul Raional

 

D E C I D E:

 

1.Se ia act de nota informativă prezentată de dl Andrei Ciobanu, președintele raionului (se anexează);

2.Se aprobă:

       2.1 proiectul «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir» , finanțator Județul Vaslui, prin Consiliul Județian Vaslui, România (Fișa proiectului  se anexează , anexa nr.1);

       2.2  valoarea proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir» în suma totală  de 206 975, 92 EURO, echivalent cu suma de 4 167 930 lei MDL (calculat la cursul InforEuro din luna aprilie 2018), din care 18,91% (39 130,92 EURO , echivalent cu suma de 787 930 MDL ,calculat la cursul InforEuro din luna aprilie 2018) constituie contribuția proprie a solicitantului și 81,09% din suma totală a proiectului  constituie 167845 EURO, echivalent cu suma de 3 380 000 lei MDL va fi restituită dupa realizarea cu succes a proiectului de către Județul Vasilui, prin Consiliul Județean Vaslui (Bugetul proiectului  se anexează , anexa nr. 2) 

       2.3 Acordul-Cadru de finanțare a proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir» între Raionul Cantemir, prin Consiliul Raional Cantemir și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui (Anexa nr.3);

        2.4 persoanele responasabile (componența Grupului de Lucru) pentru implementarea cererii de finanțare a proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir»(Anexa nr.4);.

 

3.Se propune pentru finanțare proiectul «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir» Județului Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, România.

4. Se împuternicește dl Andrei Ciobanu, președintele raionului Cantemir, să semneze:

        4.1 Solicitarea de finanțare a proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir»;

         4.2 Fișa proiectului și Acordul-Cadru de finanțare a proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir», alte documente elaborate la solicitarea finanțatorului.

5. Direcția Finanțe va asigura îndeplinirea operaţiunilor  financiare ale Consiliului raional Cantemir, reieșînd din prevederile Acordului de Cooperare  și a Acordului-Cadru de finanțare a proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir».

6. Prezenta decizia se aduce la cunoștința publica prin publicarea pe pagina web al Consiliului raional Cantemir www.cantemir.md

7. Controlul executării  deciziei în cauză se pune în sarcina  comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte .    

 

 

Președintele ședinței                                                                         ________________

 

        Avizat şi perfectat:                                                                                                                                                                  Secretar împuternicit al Consiliului raional                                                 Victoria Balan

 

Coordonat:

Şef direcţie finanţe                                                                                             Veaceslav Cozma

Vicepreşedinte al raionului                                                                               Anatolie Bazilevici

 

 

Elaborat:___________ Valeriu  Mocanu,

                   Şef DCGCDLR          

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă                                                                                                                                                                                          la decizia Consiliului raional Cantemir                                                                                                                       nr.03/        -XXVI din 08.04.2018                                                                

 

Notă

despre aprobarea proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir», finanțator Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare între Raionul Cantemir, prin Consiliul Raional Cantemir și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui.

 

 

            În temeiul art.43(1) lit. t)  din Legii privind administrația publica locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, art .5 din Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435- XVI din 28.12.2006 , deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 03/13-XXVI din 23.06.2016,, Despre Acordul de  Cooperare  între Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova și Consiliul Județean Vaslui, Romania”propunem Consiliului raional Cantemir  aprobarea proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir» cu susţinerea financiară din partea judeţului Vaslui, prin Consiliul judeţean Vaslui.

         Implementarea acestui proiect  va crea oportunități favorabile  pentru consolidarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Raional Cantemir și dezvoltarea potențialului turistic în raionul Cantemir.

      Obiectivul de bază a proiectul menţionat este creşterea atractivității turistice în zona Cimitirului de Onoare,Ţiganca, lîngă s. Stoianovca, raionul Cantemir prin reconstrucția  drumului de acces.

        Sectorul de drum este amplăsat în raionul Cantemir, s. Stoianovca. În rezultat se va imbunătăți accesul auto și pietonal către Cimitirul de Onoare a persoanelor fizice, juridice. Se vor crea premise pentru  servicii de deservire  etc. Proiectul va asigura accesul permanent la instituţiile publice, serviciile publice a populaţiei, agenţilor economici. Va facilita accesul operativ al serviciilor de intervenţie  în situaţii excepţionale în localităţile  amplasate  la periferie de  traseul  republican.

           Populaţia va beneficia de condiţii prielnice  de infrastructură  rurală, ceia ce va duce la intenţii de organizare a  serviciilor atractive turistice în raionul Cantemir ,  stimularea crearii  locurlor noi de muncă şi dezvoltarea reţelei pentru întreprinderi de deservire. Dezvoltarea și consolidarea relațiilor culturale și sociale între regiunile de pe ambele maluri ale Prutului.

 

 

 

Preşedintele raionului                                                    Andrei Ciobanu

                                                    Anexa nr. 3

                                                                           la Decizie Consiliului raional Cantemir

                                                                    nr. 03/       -XXVI din 08.05.2018

ACORD-CADRU DE FINANŢARE

 

Încheiat între:

1. Raionul Cantemir, prin Consiliul raional Cantemir; Republica Moldova, or.Cantemir, str. Trandafirilor,2  cod de înregistrare fiscală 1007601010275, în calitate de beneficiar pentru proiectul «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir», reprezentat legal de domnul Andrei Ciobanu, având funcţia de preşedintele al Raionului Cantemir, pe de o parte,

şi

2. JUDEȚUL VASLUI, prin Consiliul Județean Vaslui, adresa sediului: Str. Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod postal 730168, cod de înregistrare fiscală 3394171,în calitate de finanţator pentru«Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir», reprezentat legal de domnul DUMITRU BUZATU, având funcţia de președinte al Consiliului Județean Vaslui;

            În baza Acordului de cooperare din data de 07.02.2017 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr 185 din data de 09.09.2016, părţile au convenit la încheierea prezentului acord de finanţare, aprobat potrivit Deciziei a Consiliului raional Cantemir nr. …………. din data de………şi a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr…………….. din data de……………..

 

ART. 1 Obiectul acordului de finanţare

            Implementarea proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir».

ART. 2 Durata acordului de finanţare

            Durata acordului de finanţare este de la data semnării acordului  respectiv, până la data de 31.12.2019.

            ART. 3 Valoarea proiectului

            Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 206.975,92 EUR, din care 167.845 EUR finanţat de către Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui și 39.130,92 EUR finanţat de către Raionul Cantemir, prin Consiliul Raional Cantemir.

ART. 4 Responsabilităţile părţilor

(1) Responsabilităţile beneficiarului sunt următoarele:

a)    să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;

b)    să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de finanţare;

c)    să utilizeze suma alocată de către finanţator exclusiv pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului acord de finanţare;

d)    să permită accesul  reprezentanţilor finanţatorului la obiectivele şi activităţile convenite prin acord;

e)    să prezinte finanţatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţilor cuprinse în acordul de finanţare;

f)     să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

g)    să restituie finanţatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;

h)   să restituie finanţatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanţare, care au fost cheltuite cu altă destinaţie decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului.

(2) Responsabilităţile finanţatorului sunt următoarele:

a)    să respecte acordul de înfrăţire/cooperare;

b)    să îşi prevadă în buget sumele necesare finanţării proiectelor/activităţilor prevăzute în acordul de finanţare;

c)    să întreprindă toate activităţile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord.

ART. 5 Prevederi privind cererile de plată, plăţile şi termenele de plată

(1)  Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Consiliul raional Cantemir, Republica Moldova, întocmește cereri de plată intermediare și/sau finale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2)  Cererile de plată vor fi insoțite de documente justificative și de un tabel centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3)  În baza cererilor de plată intermediare si/sau finale și a prevederilor din acordul de finanțare, județul Vaslui va deconta  Consiliul raional Cantemir, Republica Moldova, plăți deja efectuate.

(4)  Lista documentelor justificative pe baza cărora se vor efectua plățile constituie anexa nr. 3 la prezentul acord.

(5)  Plățile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană, la cursul de schimb al BNR de la data plății.

ART. 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

(1)   În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, Consiliul raional Cantemir, Republica Moldova, transmite Consiliului Județean Vaslui un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare, însoțit de un raport de audit independent.

(2)   În cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul raional Cantemir transmite Judetului Vaslui un raport intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv.

(3)   Raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare și rapoartele intermediare de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv (pentru proiectele multianuale) trebuie să cuprindă cel puțin descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului, conform modelului din anexa 4.

(4)   Rapoartele prevazute la alin (1) si (2), insotite de un raport al ordonatorului principal de credite, se prezinta autoritatii deliberative- Consiliului Județean Vaslui, în termen de maximum 30 zile de la primire.

ART. 7 Soluţionarea diferendelor

(1)   Legea aplicabilă prezentului acord de finanţare este legea română.

(2)   Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord de finanţare se va soluţiona, amiabil, de către părţi, pe calea negocierilor directe şi a consultărilor diplomatice.

ART. 8 Prevederi finale

(1)  Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanţare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenţi şi solicitat de finanţatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinaţie decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanţatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanţării până la concurenţa sumei neeligibile.

(2)  Ordonatorul principal de credite al Raionului Cantemir din Republica Moldova raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale si prezentul acord de finantare, a sumelor alocate de Judetul Vaslui, potrivit art. 3, precum și față de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării acordului de finanțare.

(3)  Fișa proiectului menționat la art. 1 constituie anexa nr. 5 la prezentul acord.

(4)  Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la dubla finanțare constituie anexa nr. 6 la prezentul acord.

(5)  Prezentul acord de finantare se poate modifica/completa prin act aditional, prin acordul partilor.

Incheiat astazi…………….. la ……………. In doua exemplare.

Andrei Ciobanu

Preşedintele raionului Cantemir

 Republica Moldova

 

Dumitru BUZATU

Presedintele Consiliului Judetean Vaslui

 


                                                    Anexa nr. 2 

                                                                           la Decizie Consiliului raional Cantemir

                                                                    nr. 03/       -XXVI din 08.05.2018

 

Bugetul proiectului

 

 

Cheltuieli

Unitate

Număr de unităţi

Cost unitar

 (în mii lei MD)

Costuri

 (în mii leiMD)

Alocații de la Consiliul Județan Vaslui

Contribuția Consiliului raional Cantemir

 
 

1. Lucrări de construcţii

 

 

 3097,72

 3097,72

2696,28

401,44

 

Pregătirea terenului pentru reinovarea, restabilirea axelor

 set 

1

2,47

2,47

 

2,47

 

Reabilitarea drumului

 set 

1

3095,25

3095,25

2696,28

398,97

 

2. Alte cheltuieli

 

 

 1070,21

 1070,21

683,72

386,49

 

Lucrări de proiectare, prospectări, controlul de autor

set 

1

101,36

101,36

 

101,36

 

Organizarea de șantier

set 

1

57,26

57,26

 

57,26

 

Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții- montaj

set

1

47,24

47,24

38,31

8,93

 

Supravegherea tehnica

set

1

68,53

68,53

 

68,53

 

Cheltuieli limitate

set

1

694,66

694,66

563,37

131,29

 

Rezerva de mijloace pentru cheltuieli neprevăzute

set

1

101,16

101,16

82,04

19,12

 

Total costuri ale proiectului

 

 

 4167,93

 4167,93

3380,00

787,93

 


Șef Direcției CGCDLR                                                                  V. Mocanu

 

 

 

                                                    Anexa nr. 1  

                                                                           la Decizie Consiliului raional Cantemir

                                                                    nr. 03/       -XXVI din 08.05.2018

 

Fișa de proiect

1.    Denumirea autoritatii solicitante

Consiliul raional Cantemir

2.    Denumirea proiectului

 

Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din s. Stoianovca, raionul Cantemir

3.    Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării

(conform anexei 2- Bugetul Proiectului)

 

206 975,92 EUR

4 167 930 MDL (calculat la cursul InforEuro din luna aprilie 2018)

4.    Suma solicitata de la Judetul Vaslui

167 845 EUR

3 380 000 MDL (calculat la cursul InforEuro din luna aprilie 2018)

5.    Contributia proprie a solicitantului

39 130,92

787 930 MDL (calculat la cursul InforEuro din luna aprilie 2018)

6.    Rezumatul proiectului

Obiectivul general-  creșterea atractivității obiectului turistic -Cimitirul de Onoare a eroilor Români din s. Stoianovca, raionul Cantemir

Obiectivele specifice:

 1.Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare.

2.Consolidarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Raional Cantemir

3. Dezvoltarea potențialului turistic în raionul Cantemir, Republica Moldova

Grupul țintă        :                    

Locuitorii s. Stoianovca – 1500 persoane.

Turiștii, care vizitează Cimitirul de onoare – 1000 persoane anual.

Schit a călugărilor în s. Stoianovca- 4 călugări.

Pelerini, care vizitează schit -400 persoane anual.

Autoritățile Publice Locale de nivelurile I și II din Republica Moldova și România

 

7.    Descrierea activităților ce urmează a se finanța in cadrul proiectului

 

1.    Activități de pregătire:

1.1 Crearea grupului de lucru pentru implementarea proiectului -1 luna implementării proiectului

Grupul de lucru  pentru implementarea proiectului va fi ales la  adunarea partenerilor de Proiect, cosemnată în procesul-verbal al acesteia.

 

2.    Activități de organizarea procedurii de achiziţii publice – pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces- 1 și 2 luna de implementarea proiectului

 Procedura de achiziţii publice se va desfăşura pe baza legislaţiei în vigoare Lege № 96 din 13.04.2007 Privind Achiziţiile Publice

 

3.    Activităţi de reabilitarea drumului

Executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de proiect- 2, 3, 4 trimestru de implementarea proiectului

Lucrările de construcţie şi extindere a drumului se vor efectua  conform Proiectului Tehnic elaborat/aprobat în condiţiile Legii nr. 721-XIII privind calitatea în construcții,  a devizelor de cheltuieli întocmite în baza Formularelor-tip nr.3, nr.5, nr.7 şi ţinerea cărţii tehnice la obiect;

         

4. Asigurarea managementului eficient al proiectului

        4.1Monitorizarea activităţilor proiectului –pe parcursul implementării proiectului

        La monitorizarea proiectului se vor întocmi procesele- verbale a şedinţelor de lucru privind realizarea activităţilor desfăşurate, rapoarte cu rezultatele efectuării măsurările lucrărilor fizice, controlul certificatelor de conformitate şi calitate a materialelor utilizate, se vor întocmi acte de lucrări care vor deveni ascunse, procese verbale de recepţie intermediară şi recepţie la terminarea lucrărilor, rapoarte financiare iar după terminarea lucrărilor se va contracta o companiei specializată pentru efectuarea auditului tuturor cheltuielilor efectuate

4.2Evaluarea lucrărilor îndeplinite de către comisia de recepţie, semnarea actului de recepţie la terminarea lucrărilor- 2, 3 trimestru de implementarea proiectului

 Contractarea responsabilului tehnic pentru construcţia şi extinderea drumului se va realiza în baza Legii 721-XIII privind calitatea în construcţii

4.3. Înlăturarea neconformităţilor depistate, petrecerea recepţiei finale a proiectului- 2, 3,4 trimestru de implementarea proiectului

Înlaturarea obiecţilor şi neconformităţilor apărute se vor efectua în rezultatul monitorizărilor proiectului şi a procelor- verbare a şedinţelor de lucru de realizarea a activităţilor şi rapoarte privind rezultatele activităţilor desfăşurate

5. Activităţi de informare

5.1 Campania informaţională privind implementarea proiectului- pe parcursul implementării proiectului (fiecare trimestru)

 În campania de informare a populaţiei vor fi publicate 4 articole în mass-media, va fi instalat un panou informativ.

8.    Principalele rezultate preconizate

0,648 km drum reabilitat, funcțional, cu acces îmbunătăţit  către  traseul  rebublican R-34 pentru  accesul  transportului și populației;

385  m2 de parcare auto construite

1     panou informativ

      4 articole în mass-media locală şi naţională

 

2     Perioada de implementare a proiectului

 

De la data semnării prezentului acord păna la 31.12.2019

3     Adresa autorității administrației publice locale din Republica Moldova

 

7301 Republica Moldova, or.Cantemir, str. Trandafirilor,2 

4     Persoana de contact (numele și funcția, telefon, fax și e-mail)

 

Oxana Arnaut; șef serviciului de dezvoltare locală și regională, Consiliul raional Cantemir; Tel +37227322820 Mob.+37376720838;                                       email: spice2308@rambler.ru

 

 

Andrei Ciobanu

Președintele raionului Cantemir

__________________

(semnătura și ștampila)

 

Ex. Oxana Arnaut

Șef seviciului DLR

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin