Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt concurs functie publica vacanta

Anunt concurs functie publica vacanta imprimare

27.10.2017      

Preşedintele raionului Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul aparatului preşedintelui raionului-Specialist principal (în domeniul tineretului și sportului).Documentele pentru concurs vor fi înaintate până pe data de 30.11.2017, la adresa:or.Cantemir, str.Trandafirilor,2, bir.211. Informaţii-la telefonul 0-273-2-28-50 sau pe site-ul Consiliului raional www.cantemir.md.

Scopul general al funcției: Gestionarea și aplicarea la nivel local a legislației în domeniul tineretului și sportului prin promovarea politicii de tineret și stimularea participării tinerilor  în procesele  comunității.

Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui:

-Asigurarea realizării legislației  și politicilor cu privire la tineret.

-Identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă tinerii din societate prin prisma respectării  dreptului tinerilor  de a-și exprima opiniile referitor la problemele ce-i afectează și de a lua în considerație aceste opinii.

-Colaborarea și stabilirea parteneriatelor cu instituții  și organizații care prestează servicii sociale educaționale,de sănătate etc, în vederea soluționării problemelor cu acre se confruntă tinerii din societate.

-Medierea  și facilitatea  relațiilor tinerilor  cu factori de decizie și alți actori sociali.

-Efectuarea de analiză și studii în problemele tineretului pe plan loca/raional  în corelare cu bunele practici existente  pe plan național și internațional.

Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,   
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Conditii specific:

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare,
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse(cazier judiciar).
 • Certificatul medical care confirmă că persoana este aptă de muncă.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  30.11.2017.

Telefon – 0273-22850, contact@cantemir.md

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, bir.211.

Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

-Hotărîrea Guvrnului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi Statutul funcţionarului public.

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin