Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  sedinta extraordinara, 27.04.2017

sedinta extraordinara, 27.04.2017 imprimare

25.04.2017      

D I S P O Z I Ţ I E

 din 21.04.2017                                                                              nr. 53-A

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă  extraordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

                                                                        D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 27  aprilie 2017, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

     01.Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017.

                   Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

     02.Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

                    Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

    03.Cu privire la coordonarea  Regulamentului IMSP Spitalul Raional Cantemir şi aprobarea  componenţei Consiliului de Administrare  a instituţiei date .

                   Raportor: Iu.Mihăecsu, şef, IMSP Spitalul raional Cantemir.

   04. Cu privire la coordonarea Regulamentului IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir şi aprobarea  componenţei  Consiliului de Administrare a instituţiei date  .

                   Raportor: Andrei Doina, şef, IMSP Centru de Sănătate Cantemir .

    05. Cu privire la  coordonarea Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate  Baimaclia şi  aprobarea componenţei  Consiliului de Administrare a instituţiei date .               

                  Raportor: E.Olteanu, şef, IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia.

    06. Cu privire la  coordonarea Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia  şi  aprobarea  componenţei Consiliului de Administrare a instituţiei date  .               

                    Raportor: Maia Putregai, şef-interimar , IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.          

   07.  Cu privire la  coordonarea Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate  Ciobalaccia  şi  aprobarea  componenţei  Consiliului de Administrare a instituţiei date  .               

                    Raportor: E.Corober, şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

  08.   Cu privire la  coordonarea Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti  şi aprobarea   componenţei Consiliului de Administrare a instituţiei date  .              

             Raportor: M.Carabeţchi, şef, IMSP Centrul de Sănătate Goteşti.

    09.Cu privire la  abrogarea deciziei consiliului raional nr.02/43-XXVI din 23.03.2017 Despre  aprobarea Regulamentului Cu privire la numirea în funcţie a conducătorilor IMSP Centrele de Sănătate  din raionul  Cantemir”.

                Raportor:Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

   10. Cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie cu dl Doina Andrei , şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

                    Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   11. Cu privire la numirea în funcţia de şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir a dnei(lui)    __________________________________________________________________.

                Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

  12. Cu privire la numirea în funcţia de şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia  a dnei Maia Putregia .

              Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

  13.Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului la salariu conform indicatorilor de performanţă şi lucrul prin cumul a şefului IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

          Raportor:Culicovschi Victor,vicepreşedinte al raionului, preşedintele

                                                              Consiliului de Administrare.

  14.Cu privire la aprobarea salariului de funcţie, suplimentului la salariu conform indicatorilor de performanţă şi lucrul prin cumul a şefului IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

        Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului, preşedintele Consiliului de Administrare.

  15.Cu privire la confirmarea în funcţie de şef serviciu cultură şi turism a dlui Sergiu Toderici.

                Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

        Preşedintele raionului                                                            Andrei Ciobanu

 

         Avizat:

secretar al consiliului raional

___________Ludmila Ţurcanu

D E C I Z I E

 

nr.03/ -XXVI                                                                                                      din 27.04.2017                                                                           

or. Cantemir

 

    Cu privire la corelarea bugetului  local de nivelul II

pe anul 2017, modificarea şi completarea  deciziei

Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din  08.12.2016

 

    În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale, art. 55, alin. (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar- fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 şi Legii nr.33 din 17.03.2017 pentru modificarea şi completarea  Legii bugetului de stat pe anul 2017  nr.279 din 16 decembrie 2016 , examinînd avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică,muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate , agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Consiliul Raional

D E C I D E:

Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2017” se modifică şi se completează după cum urmează:

1)      În punctul 01 la venituri cifra „119044,1  mii lei ” se înlocueşte cu cifra „126463,4 mii lei”, la cheltuieli cifra „118261,6 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „125680,9 mii lei”.

2)      Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2017”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta Decizie.

3)      Anexa nr.2 din punctul 03 întitulată: „ Componenţa veniturilor bugetului local de nivelul II pe anul 2017”, va avea un nou cuprins, conform anexei nr.2 la prezenta Decizie.

4)      Anexa nr.3 din punctul 04 întitulată: „ Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2017” va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.3 la prezenta Decizie.

5)      Anexa nr.4 din punctul 05 întitulată: „ Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017” va avea un nou cuprins conform anexei nr.4 la prezenta Decizie.

6)      Dna Ţurcanu Ludmila,secretarul consiliului raional,  va aasigura aducerea la cunoştinţa publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

7)      Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-         financiare şi construcţii.

 

   Preşedintele şedinţei                                                       ___________________

 

      Avizată:

   Secretar al  consiliului  raional                                         Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

nr .03/ -XXVI                                                                                           din 27.04.2017                                                                                           

or. Cantemir

 

        Cu  privire  la  aprobarea  componenţei

consiliului administrativ al IMSP Centrul de

Sănătate Cantemir

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional”, deciziilor  nr. 11/12-XXIV din 21.12.2007 „Cu privire la  reorganizarea sistemului de ocrotire a  sănătăţii  al raionului Cantemir”,  examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir privind aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP Centrul  de Sănătate  Cantemir, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism  , Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. Se  aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir”, după cum urmează:

 01.Culicovschi Victor, vicepreşedinte al  raionului, preşedintele consiliului ;

 02.____________________________şef IMSP Centrul  de Sănătate Cantemir;

 03. Bujac Constantin, medic ecografist , IMSP Centrul  de Sănătate Cantemir;

      04. Şestacov Pelagheia, asistent coordonator,  IMSP  Centrul  de Sănătate Cantemir;

      05. Gavril Maria  , preşedintele ONG  „Vatra-Cîrpeşti”.

 

    02. Se abrogă decizia nr.02/27-XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la aprobarea componenţei consiliul administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

 

    03. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului de administraţie a IMSP Centrul  de  Sănătate  Cantemir se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului de administraţie.

 

    04. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                            ___________________

 

            Avizată:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

D E C I Z I E

 

nr .03/ -XXVI                                                                                           din 27.04.2017                                                                                           

or. Cantemir

 

      Cu  privire  la coordonarea Regulamentului 

IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  şi aprobarea

 conmopenţei Consiliului de Administrare a

instituţiei date

 

        În temeiul art. 43 (2) din Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art.4, alineatul (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII  din 28.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), ordinelor Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.404 din 30.10.20007 şi nr.1086 din 30.12.2016 ,examinînd demersul IMSP Centrul de Sănătate Cantemir cu privire la coordonarea Regulamentului administrativ  IMSP Centrul  de Sănătate  Cantemir şi  aprobarea componenţei consiliului de administrare a instituţiei date, avizele comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism  , Consiliul Raional

D E C I D E:

     01. A coordona Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare al instituţiei IMSP Centrul de Sănătate Cantemir conform anexei nr.01.

       se aprobă componenţa consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir,  conform anexei nr.02.

       02.Se împuterniceşte a coordona în numele Consiliului Raional Cantemir  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al instituţiti IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului  cu aplicarea ştampilei consiliului raional pe documentele corespunzătoare.

    03. Se abrogă decizia nr.02/27-XXVI din 24.09.2015 „Cu privire la aprobarea componenţei consiliul administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir.

    04. Informaţia despre rezultatele activităţii consiliului de administraţie a IMSP Centrul  de  Sănătate  Cantemir se va prezenta consiliului raional anual în trimestru unu pe perioada 2018-2019 de către preşedintele consiliului de administraţie.

  05. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui A.Doina, şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, dl A.Ciobanu, preşedintele raionului Cantemir, iar în lipsa acestuia, vicepreşedintelui raionului.

    06. Controlul executării deciziei  prezente se pune  în sarcina  comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism .

  

Preşedintele şedinţei                                                            ___________________

 

            Avizată:

 Secretar al consiliului raional                                            Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

                                                          Anexa nr.01                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.03/-XXVI din 27.04.2017

 

 

  Regulament 

                                                          Anexa nr.02                                                                                                                                                      

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.03/-XXVI din 27.04.2017

 

 

 

 

Nota informativă

cu privire la   aprobă componenţa consiliului administrativ

al IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir.

 

    Se aprobă componenţa consiliului administrativ , după cum urmează:

 01.Culicovschi Victor, vicepreşedinte al  raionului, preşedintele consiliului ;

 02.____________________________şef IMSP Centrul  de Sănătate Cantemir;

 03. Bujac Constantin, medic ecografist , IMSP Centrul  de Sănătate Cantemir;

      04. Şestacov Pelagheia, asistent coordonator,  IMSP  Centrul  de Sănătate Cantemir;

      05. Gavril Maria  , preşedintele ONG  „Vatra-Cîrpeşti”.

 

 

Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr. ___________________

 

 

APROBAT:                                                                     FONDATORUL:

         Ministerul Sănătăţii                                                        Nr.________________

         Nr.________________                                                    Din________________

         Din________________                                                    ___________________

         ___________________                                                                   L.Ş

                   L.Ş.                    

 

ÎNREGISTRAT:

Camera Înregistrării de stat

Nr._____________________

Din_____________________

________________________

                  L.Ş.                                                                   

                                                              

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

INSTITUŢIEI  MEDICO-SANITARE PUBLICE

CENTRUL DE SĂNĂTATE

COCIULIA

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

1.    Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XII din  27 februarie 1998,  Legea privind  înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, alte acte normative în vigoare.

2.    Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia este persoana juridică din momentul adoptării Deciziei de fondare  şi aprobării prezentului Regulament de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrării de stat la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat a Ministerului Justiţiei.

3.    InsituţiaMedico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia include, după caz, în componenţa sa instituţiile de asistenţă medicală primară, conform Nomenclatorului cu edificii şi alte fonduri fixe, utilaje şi aparataje medicale, unităţi de transport etc.

4.    Instituţia medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia, IDNO 1011603003016, este succesor de drepturi şi obligaţii al Instituţiei Medico-Sanitare Publice CMF Cantemir care a fost reorganizată prin/fuziune/(absorbţie/contopire)/dezmembrare/(separare/divizare)/transfornare/de către IMSP CS Cociulia.

5.    Capitalul social al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia se constituie din______________(______________)lei;

6.    Denumirea completă a instituţiei medico-sanitare publice este:

   Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia.

7. Denumirea prescurtată a instituţiei medico-sanitare publice este:

       IMSP CS Cociulia

8. Centrul de Sănătate Cociulia este o instituţie medico-sanitară publică de asistenţă medicală primară cu filialele din componenţă stabilite conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, şi beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional prin contul unic trezorerial, pentru restul mijloacelor financiare are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.

9. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia îşi desfăşoară activitatea sa necomercială (nelucrativă) pe principiul autofinanţării, de nonprofit, în conformitate cu legislaţiaa în vigoare şi prezentul Regulament.

10. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia activează pe teritoriul Republicii Moldova.

11. Durata de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia este nelimitată în timp.

12. Sediul  IMSP Centrul de Sănătate Cociulia se află pe adresa s. Cociulia r.Cantemir.

 

Capitolul II

 

SCOPUL, SARCINILE ŞI TIPURILE DE ACTIVITATE

 

13. Scopul principal al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia este ocrotirea sănătăţii populaţiei prin dezvolarea şi fortificarea continuă a medicinii de familie cu accentuarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor populaţiei din raionul Cantemir.

14. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia are următoarele obiective majore:

1)   Sporirea accesibilităţii la asistenţa medicală primară şi a promtitudinii în acordarea acesteia;

2)   Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;

3)   Ameliorarea indicatorilor de  sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al bolilor, activităţilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în conformitate cu normele stabilite în condiţii de ambulator şi la domiciliu şi mobilizarea comunităţii în adoptarea modului sănătos de viaţă;

4)   Asigurarea continuităţii şi succesivităţii procesului curativ-diagnostic cu instituţii medico-sanitare publice ale sistemului de sănătate raional.

15. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia are următoarele atribuţii:

1)      Planificarea serviciilor medicale primare în conformitate cu priorităţile şi necesităţile populaţiei localităţilor deservite;

2)      Prestarea serviciilor medicale primare în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare;

3)      Prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;

4)      Realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al bolilor şi a măsurilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în condiţii de ambulator şi la domiciliu, în conformitate cu normele stabilite;

5)      asigurarea echităţii şi liberei alegeri a medicului de familie;

6)      promovarea parteneriatului public privat, în special în domeniul îngrijirilor comunitare şi la domiciliu;

7)      organizarea măsurilor de mobilizare a comunităţii în susţinerea modului sănătos de viaţă şi diminuarea acţiunii factorilor de risc;

8)      prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;

9)      procurarea echipamentului, medicamentelor şi consu­mabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi a altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii şi prevederilor prezentului Regulament;

10)  organizarea asistenţei cu medicamente şi consu­mabile a populaţiei, în conformitate cu actele normative în vigoare;

11)  darea în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vînzarea mijloacelor/ fixe neutilizate în activitatea Centrului de Sănătate Cociulia cu acordul Fondatorului; 

12)  implementarea tehnologiilor moderne orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);

13)  colectarea datelor, crearea şi asigurarea gestio­nării eficiente a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilite a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP Centrul de Sănătate;

14)  monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi raportarea lor în termenele stabilite către Centrul Naţional de Management în Sănătate;

15)  încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente activităţii de bază (reţele de comunicaţii, de canalizare, pază de stat etc );

16)  asigurarea conlucrării cu alţi prestatori de servicii medicale, pentru asigurarea integrităţii şi continuităţii trata­mentului, respectarea principiilor de etapizare a asistenţei medicale;

17)  organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;

18)  să solicite informaţii, după caz, altor instituţii medicale referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatelor de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale;

19)  generalizarea datelor statistice la nivel teritorial;

20)  deservirea de către pediatru a copiilor din teritoriu;

21)  coordonarea activităţii din domeniul mamei şi copilului la nivel teritorial;

22)  deservirea şi coordonarea activităţii din domeniul sănătăţii reproductive şi planificării familiei la nivel teritorial;

23)  coordonarea examinării profilactice ginecologice şi screening-ului de col uterin la nivel teritorial;

24)  coordonarea şi controlul calităţii serviciilor de laborator;

25)  acordarea suportului consultativ-metodic privind organizarea asistenţei medicale primare populaţiei;

26)  coordonarea activităţii de promovare a sănătăţii;

27)  efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare.

 

16. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia prestează servi­ciile medicale de tipurile şi spectrul stipulate în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 -XIII din 28 martie 1995, în conformitate cu normativele de activitate şi tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii.

                 

 

                                 Capitolul III

 

                             ORGANELE DE CONDUCERE Şl DE ADMINISTRARE

                               

                                  Secţiunea 1

                                                                  Fondatorul

 

17. Fondatorul al IMSP Centrul de Sănătate  Cociulia este Consiliul Raional Cantemir.

18. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:

1)      adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii;

2)      angajează în bază de contract, pe un termen de 5 ani, şi eliberează din funcţie şeful IMSP Centrul de Sănătate;

3)      stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei, precum şi a drepturilor salariale ale şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4)      aprobă organigrama, şi statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

5)      coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan), a modificărilor la acesta, precum şi a  contractului de prestare a serviciilor medicale dintre Centrul de Sănătate Cociulia şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

6)      transmiterea, în baza contractului de comodat, a bunurilor autorităţii administraţiei publice (Fondatorului) în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

7)      aprobarea tranzacţiilor cu persoane terţe a căror sumă depăşeşte 25% din suma mijloacelor financiare planificate pentru a fi acumulate de către IMSP Centrul de Sănătate Cociulia pe parcursul anului curent de activitate;

8)      aprobarea dării în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vînzarea mijloacelor fixe şi vînzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

9)      aprobarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii, a creării şi lichidării filialelor IMSP Centrul de Sănătate Cociulia şi aderarea ei la uniuni sau asociaţii, conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii;

10)    alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor, a transportului sanitar şi a medicamentelor pentru realizarea programelor naţionale, crearea condiţiilor pentru acreditarea Instituţiei medico-sanitare publice;

11)    controlul activităţilor curente ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitate etc,

19. Deciziile Fondatorului, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, sînt obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiei medico-sanitare publice.

20. Fondatorul nu este în drept să ia decizii referitoare la activitatea IMSP Centrul de Sănătate, în afara atribuţiilor specificate la punctul 16.

21. Hotărîrile, ordinile şi deciziile Ministerului Sănătăţii, în problemele ce ţin de atribuţiile sale ca organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru Consiliul administrativ, conducere şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

 

 

Secţiunea 2

 

CONSILIUL ADMINISTRATIV

 

22. Consiliul administrativ este organul de administrare şi control al activităţii IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

23. Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

24. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:

1)      examinarea şi aprobarea planurilor de activitate IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

2)      examinarea şi aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Cociulia şi prezentarea lor pentru informarea Fondatorului;

3)      examinarea şi prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul a devizului de venituri şi cheltuieli (businesn- plan) şi a modificărilor la acesta, precum şi a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Centru Sănătate Cociulia şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

4)      aprobarea listelor de tarifare a salariaţilor IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

5)      aprobarea planurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor.

25. Consiliul administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia este compus din 5 persoane, inclusiv:

1)      reprezentantul Fondatorului (preşedintele consiliului);

2)      doi reprezentanţi ai colectivului de muncă, propuşi şi aleşi la adunarea generală a colectivului prin votul majorităţii celor prezenţi;

3)      reprezentantul unei asociaţii nonguvernamentale din domeniul sănătăţii;

4)      un funcţionar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau un specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii numit de către Fondator suplimentar;

26. Preşedintele consiliului convoacă şi conduce  şedinţele Consiliului administrativ. În absenţa preşedintelui atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele.

27. Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.

28.Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.

29. Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de către preşedintele consiliului:

1)      din iniţiativa acestuia;

2)      la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;

3)      la cererea Fondatorului;

4)      la cererea şefului Centrului de Sănătate.

30. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliul administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.

31. La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului unui membru al Consiliului administrativ către un alt membru al consiliului sau altei persoane.

32. Deciziile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă.

Secţiunea 3

 

ŞEFUL CENTRULUI DE SĂNĂTATE

 

33. Şeful Centrului de Sănătate este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare şi conducere operativă a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

34. La funcţia de şef IMSP Centrul de Sănătate poate fi acceptată persoana care are studii medicale superioare, apt de muncă, conform certificatului medical, fără antecedente penale, posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi/sau cu capacităţi manageriale

35. Şeful este desemnat în funcţie şi concediat din funcţie de Fondator conform prevederilor Codului muncii.

36. Şeful IMSP Centrul de Sănătate Cociulia are următoarele atribuţii:

1)      reprezintă interesele IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, fără procură, în relaţiile cu persoane terţe;

2)      asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, hotărîrilor, ordinelor şi deciziilor Fondatorului şi ale Ministerului Sănătăţii şi Consiliului administrativ;

3)      elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

4)      elaborează organigrama si statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia şi le prezintă spre aprobare Fondatorului, conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii;

5)      elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Cociulia şi le prezintă pentru examinare şi aprobare Consiliului administrativ;

6)      semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele financiare ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

7)      delegă, în bază de procură, unele împuterniciri ale altor angajaţi ai instituţiei;

8)      încheie contracte individuale de muncă cu angajaţii IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, conform actelor normative în vigoare;

9)      aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta, cu prezentarea pentru examinare către Consiliul administrativ;

10)  prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

11)  asigură folosirea  eficientă a bunurilor IMSP Centru de Sănătate Cociulia;

12)  asigură organizarea şi coordonarea procesului diagnostic-curativ conform standardelor, normativelor şi instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătăţii;

13)  asigură prestarea de servicii medicale în volumul şi de calitatea prevăzută în Programul unic, în protocoalele şi ghidurile de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii;

14)  organizează dirijarea fluxului de pacienţi pentru accesul populaţiei la asistenţă medicală primară, spitali­cească şi specializată de ambulator;

15)  asigură conlucrarea şi continuitatea în prestarea de servicii medicale primare populaţiei cu serviciile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, asistenţă medicală spita­licească şi specializată de ambulator etc., în conformitate cu actele normative în vigoare;

16)  organizează şi asigură acordarea asistenţei medicale mamei şi copilului, în conformitate cu actele normative în vigoare;

17)  asigură coordonarea supravegherii maladiilor de medicul de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

18)  asigură supravegherea, în comun cu medicul specialist de profil, a maladiilor ce depăşesc competenţa medicului de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

19)  asigură monitorizarea indicatorilor de activitate şi întreprinde măsuri concrete pentru ameliorarea acestora;

20)  evaluează calitatea asistenţei medicale prestate şi participă la asigurarea procesului de acreditare, la apărarea drepturilor pacienţilor şi ale lucrătorilor medicali;

21)  se preocupă de implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale, inclusiv metodelor noi de diagnostic, profilaxie şi tratament, bazate pe tehnologii moderne;

22)  poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în procesul gestionării activităţii economico- financiare şi operative a IMSP Centrul de Sănătate;

23)  emite ordine şi dispoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi salariaţii IMSP Centrul de Sănătate;

24)  organizează conferinţe, seminare în problemele actuale ale medicinii;

25)  asigură activitatea, prezintă subiecte pentru discuţii la consfătuirile de lucru ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia;

26)  prezintă subiecte pentru discuţii la Consiliul Medical rational.

37. În caz de vacanţă a funcţiei de şef ori în alte cazuri, atribuţiile conducătorului instituţiei stipulate în punctul 36 al prezentului Regulament, precum şi alte atribuţii şi împuter­niciri ale conducătorului instituţiei prevăzute de legislaţie, pot fi delegate prin ordinul Fondatorului unei alte personae.

38. Şeful IMSP Centrul de Sănătate Cociulia este supus evaluării anuale a performanţelor profesionale şi nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei stabiliţi în sarcina acestuia de către Fondator în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

                                 

                                        Capitolul IV

 

PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

39. Patrimoniul IMSP Centrul de Sănătate Cociulia se formează din:

1)      bunurile obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul activităţii;

2)      mijloacele financiare obţinute în urma prestării servi­ciilor medicale, inclusiv contra plată;

3)      mijloacele bugetului de stat;

4)      mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi asigurărilor facultative de sănătate;

5)      credite bancare;

6)      venituri obţinute din arendarea echipamentului şi încăperilor;

7)      mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere;

8)      alte surse de venit permise de legislaţia în vigoare.

40. Întreg patrimoniul IMSP Centrul de Sănătate Cociulia este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul Regulament.

41. Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Centrul de Sănătate Cociulia deschide cel puţin două conturi:

1)      cont trezorerial pentru mijloacele obţinute în urma acordării serviciilor medicale contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

2)      cont bancar pentru mijloacele obţinute în urma prestării de servicii contra plată, inclusiv cele prestate peste volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

42. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia îşi planifică activitatea economico-financiară conform devizului de venituri şi cheltuieli(business-plan) astfel încît acesta să asigure atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Regulament şi dezvoltarea sa ulterioară.

43. Devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) se întocmeşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se aprobă de către şef, se examinează de Consiliul administrativ şi se coordonează cu Fondatorul, iar cel pentru mijloacele provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală se coordonează şi cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, incluzînd cota cheltuielilor pentru salarizarea angajaţilor, procurarea medicamentelor, precum şi alte cheltuieli.

44. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia desfăşoară activitatea economico-financiară pe cont propriu şi poartă responsabilitate patrimonială proprie, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.

45. Răspunderea IMSP Centrul de Sănătate Cociulia faţă de terţi nu se răsfrînge asupra bunurilor primite de la Fondator în baza contractului de comodat.

46. Mijloacele financiare care, la sfîrşitul anului bugetar, constituie depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor IMSP Centrul de Sănătate Cociulia se utilizează pentru atingerea scopurilor regulamentare ale instituţiei în anul următor de gestiune, în conformitate cu prevederile legale, fiind incluse în devizele de venituri şi cheltuieli (business- plan).

47. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia formează un fond de cel puţin 2% din fondul de salarizare pentru instruirea personalului medico-sanitar şi farmaceutic.

48. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia ţine evidenţa contabilă în conformitate cu standardele naţionale de conta­bilitate. Evidenţa statistică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare şi statistice se întocmesc şi se prezintă organelor abilitate, în modul şi termenele stabilite.

49. Nerespectarea cerinţelor legate de rapoartele respective sau prezentarea întîrziată a acestora atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.

50. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative care reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

 

                                                                    Capitolul V

 

                                                CONTROLUL ACTIVITĂŢII

 

51. Controlul corespunderii activităţii IMSP Centrul de Sănătate Cociulia cu obiectivele prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către Fondator şi Ministerul Sănătăţii.

52. Pentru realizarea controlului asupra activităţii IMSP Centrul de Sănătate Cociulia Fondatorul şi Minis­terul Sănătăţii sunt în drept să ceară toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la persoanele împuternicite să conducă sau să reprezinte IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, precum şi de la alţi angajaţi ai instituţiei.

53. În caz de depistare a încălcărilor în activitatea IMSP CS Cociulia, Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii sînt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

54. Avertizarea şi decizia vor conţine motivele emiterii, cererea de înlăturare a încălcărilor comise sau de evitare a acestora pe viitor.

55. Avertizarea şi decizia se comunică IMSP Centrul de Sănătate Cociulia în formă scrisă, cu indicarea terme­nului în care aceasta este obligată să comunice rezultatele examinării şi măsurile întreprinse.

56. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscal se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

57. Controlul utilizării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi corespunderea volumului şi calităţii serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate se efectuează de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în conformitate cu clauzele contractului încheiat între aceştia şi cu prevederile legale în vigoare.

58. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

 

Capitolul VI

 

REORGANIZAREA Şl DIZOLVAREA

 

59. Decizia de reorganizare sau dizolvare a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia se adoptă de către Fondator, în conformitate cu prevederile legale şi în corespundere cu Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare aprobat Ministerul Sănătăţii.

60. Procedura şi succesiunea de drept, în cazul reorganizării IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, se efectuează în conformitate, legislaţia în vigoare.

61. Persoanele juridice apărute în urma reorganizării pot fi numai instituţii medico-sanitare publice.

62. Reorganizarea se consideră efectuată numai după aprobarea de către Ministerul Sănătăţii a Regulamentelor instituţiilor medico-sanitare publice nou-apărute şi înregistrarea lor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

63. Dizolvarea IMSP Centrul de Sănătate Cociulia are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Procedura de lichidare se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.

 

 

Capitolul VII

 

DISPOZIŢII FINALE

 

64. Regulamentul se elaborează conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a IMSP de Sănătate, se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi se înregistrează la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.

65. Modificările şi completările la prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lor de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrarea de stat conform legislaţiei în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin