Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Materialele sedintei extraordinare a CR din 26.01.2017

Materialele sedintei extraordinare a CR din 26.01.2017 imprimare

23.01.2017      

D I S P O Z I Ţ I E

 din 19.01.2017                                                                              nr. 03-A

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă extraordinară

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 26 ianuarie curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

  01.Cu privire la corelarea bugetului local de nivelul II pe anul 2017, modificarea şi completarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr.07/03-XXVI din 08.12.2016.

         Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

02. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2017.

           Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

03.Cu privire la acordul Consiliului raional despre permisiunea transmiterii în sublocaţiune a spaţiului închiriat de Î.I.,,Tabureanu Valentina”.

          Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

04.Despre  demersul ,, NG Production” SRL cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu.

          Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

05.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI  din 20.08.2015,,Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate în consiliul raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei CIOBANU

 

 

ORDINEA   DE  ZI

 

a  şedinţei  comisiei   consultative  de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii

 

or.Cantemir

 Data desfăşurării    

26.01.2017

                                                                                                     Începutul şedinţei ,     ora09-00

                                                                                    Locul desfăşurării , sala de şedinţe,et.II

 

 

        Componenţa comisiei :

1.Putregai Constantin, preşedinte al comisiei;

2.Jelev Dmitri, secretar al comisiei;

3.Popa Adela;

4.Butuc Aliona;

5.Creangă Mihail;

6.Bujac Mihail;

7.Zaharia Ştefan;

8.Starciuc Eleonora;

9. Chiurcciu Vladislav;

10. Bazilevici Anatolie;

11.Bujac Mihail. 

 

  01.Cu privire la corelarea bugetului local de nivelul II pe anul 2017, modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Cantemir nr.07/03-XXVI din 08.12.2016.

         Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

02. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2017.

           Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

03.Cu privire la acordul Consiliului raional despre permisiunea transmiterii în sublocaţiune a spaţiului închiriat de Î.I.,,Tabureanu Valentina”.

          Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

04.Despre  demersul ,, NG Production”SRL cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu.

          Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

05.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI  din 20.08.2015,,Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate în consiliul raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional     

 

Preşedintele raionului                          Andrei Ciobanu

 

Ordinea  de  zi

a şedinţei  comisiei consultative  de specialitate  drept, disciplină şi culte

 

or. Cantemir

 

                                                                                                        Data desfăşurării    26.01.2017

                                                                                                     Începutul şedinţei ,     ora09-00

                                                                                                     Locul desfăşurării , sala de şedinţe,et.II

                                                                                                     ______________________________

    Componenţa comisiei :

1.Antoniu Anatolie, preşedintele comisiei;

2.Culicovschi Ghenadie, secretar al comisiei;

3.Zaharia Ştefan;

4.Manoli Tatiana;

5.Hmeli Sorin;

6.Bacalov Alexei;

7.Untilă Ion;

8.Starciuc Eleonora;

9. Bujac Eufrosinia.

 

01.Cu privire la corelarea bugetului local de nivelul II pe anul 2017, modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Cantemir nr.07/03-XXVI din 08.12.2016.

         Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

02. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2017.

           Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

03.Cu privire la acordul Consiliului raional despre permisiunea transmiterii în sublocaţiune a spaţiului închiriat de Î.I.,,Tabureanu Valentina”.

          Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

04.Despre  demersul ,, NG Production”SRL cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu.

          Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

05.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01-XXVI  din 20.08.2015,,Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate în consiliul raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

 

                                 Preşedintele raionului                          Andrei Ciobanu

 

 

D E C I Z I E

nr.01/-XXVI                                                                                         din 26.01.2017

or. Cantemir

 

    Cu privire la corelarea bugetului local de nivelul II

pe anul 2017, modificarea şi completarea deciziei

Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08.12.2016

 

     În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale, art. 55, alin. (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar- fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 şi Legii bugetului de stat pe anul 2017  nr.279 din 16 decembrie 2016 , examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional

                                                                    D E C I D E:

Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 07/03-XXVI din 08 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2017” se modifică şi se completează după cum urmează:

1)       În punctul 01 la venituri cifra „118949,8  mii lei ” se înlocueşte cu cifra „119044,1 mii lei”, la cheltuieli cifra „ 118167,3 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „ 118261,6 mii lei”.

2)       Anexa nr.1 din punctul 02 întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local de nivelul II pe anul 2017”,  va avea un nou cuprins, conform anexei nr.1 la prezenta Decizie.

3)       Anexa nr.3 din punctul 04 întitulată: „ Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local de nivelul II pe anul 2017” va avea un nou cuprins ,conform anexei nr.2 la prezenta Decizie.

4)       Anexa nr.4 din punctul 05 întitulată: „ Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017” va avea un nou cuprins conform anexei nr.3 la prezenta Decizie.

5)       Dna Ţurcanu Ludmila,secretarul consiliului raional,va asigura aducerea la cunoştinţa publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie  în termenii stabiliţi de legislaţie.

6)       Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

7)       Prezenta Decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2017.

 

           Preşedintele şedinţei                                                                                        ______________

 

                Avizată:

           Secretar al consiliului raional                                                        Ţurcanu Ludmila                                           

 

 

                                              

                                                                                                                                                         „Anexa nr.1”

                                                                                                                                            la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 01/-XXVI  din  26.01.2017

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

bugetului local de nivelul II pe anul 2017

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

119044,1

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

107702,9

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1364,1

     II. CHELTUIELI, total

2+3

118261,6

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

782.5

      IV. Surse de finanţare

 

- 782.5

       V. Datorii

5

- 782.5

Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelui II

 

561

 

- 782.5

 

 

Secretar al consiliului raional                                     Ţurcanu  Ludmila                                         

 

Anexa nr.2

                                                                                                                                  „Anexa nr.3”

la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.01/-XXVI  din  26.01.2017

 

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

bugetul local de nivelul II pe anul 2017.

 

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general

19

109067,0

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

107702,9

 

inclusiv transferuri:

 

 

1

- cu destinaţie generală

 

18509,8

2

- cu destinaţie specială

 

87073,4

 

dintre care:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar

(extraşcolar)

 

 

82212,6

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2463,0

 

c) pentru asistenţa socială

 

2397,8

 

inclusiv:

 

 

 

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

817,4

 

indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

1084,8

 

indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.

 

 

 

495,6

3

- din fondul de compensare

 

1782,2

4

- alte transferuri curente cu destinaţie generală

 

337,5

II

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

 

1913

 

1364,1

 

      Secretar al

Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila                        

 

Anexa nr.3                                                                                                                                                                                 „Anexa nr.4”

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 01/-XXVI din 26.01.2017

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017

                                                                                                                       

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli recurente, în total

 

  118261,6

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

9383,1

Resurse generale

100

7546,4

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

297

1836,7

Cheltuieli, total

300

9383,1

Exercitarea guvernării

0301

4832,4

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

0302

637,5

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

0501

1658,9

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

0802

2227,8

Datoria internă a autorităţii publice locale

1703

26,5

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

79,4

Resurse generale

100

79,4

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

0

Cheltuieli,total

300

79,4

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

79,4

Ordinea publică şi securitatea naţională

03

 

Resurse, total

 

561,2

Resurse generale

100

561,2

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli,total

300

561,2

Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

3505

561,2

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

3700,5

Resurse generale

100

3700,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

0

Cheltuieli, total

300

3700,5

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

841,5

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

559,0

Dezvoltarea drumurilor

6402

2300,0

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

6466,5

Resurse generale

100

6427,5

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

39,0

Cheltuieli,total

300

6466,5

Politici şi management în domeniul culturii

8501

495,6

Dezvoltarea culturii

8502

3141,9

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

8503

214,7

Sport

8602

2551,7

Tineret

8603

62,6

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

87027,2

Resurse generale

100

85016,2

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2011,0

Cheltuieli,total

300

87027,2

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

1779,7

Educaţie timpurie

8802

1938,1

Învăţămînt primar                           

8803

1787,1

Învăţămînt gimnazial       

8804

59740,7

Învăţămînt liceal    

8806

14848,0

Servicii generale în educaţie

8813

1023,9

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

5826,4

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

Resurse,total

 

11043,7

Resurse generale

100

9629,6

Resurse fonduri speciale

296

1414,1

Cheltuieli,total

300

11043,7

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

866,4

Protecţie a familiei şi copilului

9006

2538,0

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

5706,2

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

1414,1

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

9013

23,4

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

9019

495,6

 

Secretar al Consiliului raional                           Ţurcanu Ludmila

 

 

D E C I Z I E

 

nr.01/–XXVI                                                                                                       din 26.01.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

               Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

 comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.634 din 23 decembrie 2016, examinînd avizul comisie consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism ,Consiliul raional 

 

                                                                  D E C I D E :

 

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa Comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  se exclude numele, prenumele, Simion Vladimir şi se include numele, prenumele,  Manoli Tatiana.  

     

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                               ________________________

 

     Avizată:

Secretar al consiliului  raional                                                    Ludmila Ţurcanu

 

 

D E C I Z I E

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 26.01.2017

or. Cantemir

 

 

         Despre  demersul  ,, NG PRODUCTION” SRL

  cu privire la darea în locaţiune   a unui spaţiu pentru

Antena de Emisie a Radioului,, Russkoe Radio”

 

    În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 875-910 din Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, art. 4 alin.2 lit.a din Legea 435  din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea  publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.9, alin.(2), lit.h) din Legea nr.121-XV din 04.05.2007  privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii  Guvernului nr. 483  din  29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, Hotărîrii  Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, demersului, nr.de înregistrare  40 din 13.01.2017 al         ,, NG PRODUCTION” SRL  , examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  40 din 13.01.2017 al ,, NG PRODUCTION” SRL    cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu  ( se anexează).

      02.Se acceptă darea în locaţiune prin negocieri directe  pentru o perioadă de 1 (unu) ani a unui spaţiu de 7m2 pe acoperişul Consiliului raional Cantemir situat pe adresa: or.Cantemir, str.Trandafirilor,2 pentru   Antena de Emisie a Radioului,, Russkoe Radio”.

     03.Se aprobă conţinutul contractului de locaţiune, model, ( se anexează).

     04.Se împuterniceşte preşedintele raionului să încheie şi să  semneze contractul de locaţiune  cu ,,NG PRODUCTION” SRL  în condiţiile Legii Bugetului  de stat pe anul respectiv.

      05.Prevederile prezentei decizii  se aduc la cunoştinţa dlui Adrian Coropceanu, Director Tehnic, ,,NG PRODUCTION” SRL, factorilor  interesaţi şi publicului în termen de  10 zile prin înmînare, expediere și afișare pe standul și site-ul  consiliului raional.

     06.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru II al anului 2017.

    07.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

              Avizată:                                                              

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.01/ -XXVI                                                                                           din 26.01.2017

or. Cantemir

 

 

             Cu privire la acordul Consiliului raional

despre permisiunea transmiterii în sublocaţiune a

spaţiului închiriat de  Î.I. ,,Tabureanu Valentina”

 

    În temeiul art.43,alin. (1),  art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006, art. 894 din Codul Civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002, demersului, nr.de înregistrare  41 din 13.01.2017 al Î.I.,,Tabureanu Valentina”,  Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016,examinînd avizele, comisiei consultative de specialitate drept , disciplină şi culte, comisiei consultative  de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

                                                                         D E C I D E :

        01.Se ia act de nota despre demersul,  nr.de înregistrare  41 din 13.01.2017 al  Î.I.,,Tabureanu Valentina ”    cu privire la permisiunea  transmiterii  în sublocaţiune a spaţiului  ( se anexează).

 

      02.Consiliul raional, în calitate de locator permite locatarului Î. I. ,, Tabureanu Valentina” să transmită  în sublocaţiune spaţiul de 17,2 m2  din incinta Consiliului Raional Cantemir  Societăţii cu Răspundere Limitată  ,,MICIV-HT”.

 

03.Locatarul are dreptul să transmită spaţiul sus-indicat  în folosinţă sublocatarului  pe o perioadă de 1(unu) an, cu prelungirea acestuia , la solicitarea sublocatarului.

 

04. Plata lunară/ anuală pentru sublocaţiune se va efectua în conformitate   cu Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

 

     05.Informația despre executarea deciziei date  se va prezenta Consiliului raional Cantemir de către președintele raionului, dl Andrei Ciobanu,  în trimestru I al anului 2018.

 

    06.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 Preşedintele  şedinţei                                                        _______________________     

              Avizată:                                                               

Secretar al consiliului raional                                                 Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin